207/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

207
ZÁKON
z 3. júla 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 191/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 207/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z. a zákona č. 441/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písm. a) sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou.
2.
§ 3 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
vykonáva ochranu určených objektov orgánov štátnej správy v colníctve (ďalej len „strážený objekt“) a ochranu poriadku v strážených objektoch; ochranu strážených objektov a poriadku v nich vykonávajú colníci.“.
3.
Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a § 3 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Zoznam strážených objektov určí minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).“.
4.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“)“.
5.
V § 4 ods. 2 sa za slovo „vecí“ vkladajú slová „a európskych záležitostí“.
6.
V § 17 ods. 1 sa za slová „colný úrad“ vkladajú slová „alebo na Kriminálny úrad finančnej správy“.
7.
V § 17 ods. 5 sa slová „finančná správa“ nahrádzajú slovami „finančné riaditeľstvo“.
8.
V § 21 ods. 1 písmená b) a c) znejú:
„b)
pristihnutú pri priestupku22) páchanom v súvislosti s porušením colných predpisov, alebo pristihnutú pri priestupku páchanom v stráženom objekte, alebo u ktorej je podozrenie, že odňala tovar colnému dohľadu, alebo u ktorej je podozrenie, že porušila daňové predpisy, ak je to nevyhnutne potrebné na riadne zistenie veci,
c)
pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu
1.
v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, na zabránenie úteku alebo zaistenie dôkazov,
2.
v stráženom objekte, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, na zabránenie úteku alebo zaistenie dôkazov.“.
9.
V § 22 ods. 5 sa za slová „colnému úradu“ vkladajú slová „alebo daňovému úradu“.
10.
§ 23 vrátane nadpisu znie:
㤠23
Oprávnenie odňať zbraň
(1)
Colník je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, proti ktorej vykonáva služobný zákrok, nemá pri sebe zbraň a odňať jej ju. Na tento účel je colník oprávnený vykonať prehliadku osoby.
(2)
Zbraň odňatú podľa odseku 1 je colník povinný vrátiť po skončení služobného zákroku. Vrátenie zbrane potvrdí dotknutá osoba svojím podpisom, inak jej colník zbraň nevráti. Ak bráni vráteniu zbrane zákonný dôvod, colník vydá dotknutej osobe potvrdenie o odňatí zbrane a oznámi jej, že zbraň bude odovzdaná príslušnému útvaru Policajného zboru, a ihneď zabezpečí odovzdanie zbrane tomuto útvaru.“.
11.
V § 25 ods. 1 sa za slovo „skladov“ vkladá čiarka.
12.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Colník Kriminálneho úradu finančnej správy je oprávnený vstupovať na pozemky, ktoré nie sú súčasťou obydlia, do skladov, obchodných, výrobných, prevádzkových a iných nebytových priestorov, uzavrieť tieto priestory a verejné miesta a vykonať ich prehliadku aj pri odhaľovaní trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty a pri pátraní po osobách, ktoré porušili daňové predpisy, ak je dôvodné podozrenie, že osoby, tovar alebo doklady, po ktorých sa pátra, sa v týchto priestoroch nachádzajú.“.
13.
V § 26 sa na konci pripája táto veta: „Toto ustanovenie sa použije, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
14.
V § 35 ods. 1 písm. d) a § 37 ods. 1 písm. c) sa slová „objektov finančnej správy“ nahrádzajú slovami „strážených objektov, objektov finančnej správy alebo do objektov“.
15.
V § 38 ods. 2 písm. a) sa na konci slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
16.
V § 38 ods. 2 písm. b) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
17.
V § 38 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
pokúsi o násilný vstup do strážených objektov, objektov finančnej správy alebo do objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný.“.
18.
V § 40 písmeno d) znie:
„d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do strážených objektov, objektov finančnej správy alebo do objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,“.
19.
V § 41 ods. 1 písm. g) sa slová „objekt alebo miesto“ nahrádzajú slovami „strážené objekty, objekty finančnej správy alebo objekty alebo miesta“.
20.
Za § 42 sa vkladajú § 42a a 42b, ktoré vrátane nadpisu nad § 42a znejú:
„Oprávnenia colníka pri ochrane strážených objektov a poriadku v nich
§ 42a
(1)
Colník, ktorý vykonáva službu pri ochrane stráženého objektu a poriadku v ňom, je oprávnený
a)
preverovať oprávnenosť vstupu osôb do stráženého objektu a vyzvať ich, aby preukázali svoju totožnosť,
b)
nepovoliť vstup do stráženého objektu osobám, ktoré nepreukážu oprávnenosť vstupu do stráženého objektu, odmietnu preukázať svoju totožnosť alebo ktoré svoju totožnosť nemôžu preukázať; ustanovenia § 19 ods. 3 až 8 sa nepoužijú,
c)
kontrolovať osoby vstupujúce do stráženého objektu technickými prostriedkami, či nemajú pri sebe zbraň alebo inú nedovolenú vec,
d)
povoliť vstup so zbraňou do stráženého objektu len colníkom, príslušníkom Policajného zboru, príslušníkom Slovenskej informačnej služby, príslušníkom Vojenského spravodajstva, príslušníkom Národného bezpečnostného úradu a príslušníkom Vojenskej polície, ak plnia služobné úlohy,
e)
vyzvať osoby, ktoré vstupujú do stráženého objektu alebo sa v ňom nachádzajú, aby sa pri dôvodnom podozrení, že sú pod vplyvom alkoholu, podrobili kontrole na jeho požitie; ak sa osoby odmietnu podrobiť takejto kontrole alebo sú pod vplyvom alkoholu, je colník oprávnený takýmto osobám nepovoliť vstup do stráženého objektu alebo nepovoliť pohyb v stráženom objekte a prikázať im, aby opustili strážený objekt.
(2)
Inou nedovolenou vecou sa na účely tohto zákona rozumie vec, ktorou by mohol byť ohrozený život, zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo majetok.
(3)
Colník je oprávnený vykonať prehliadku dopravného prostriedku pri vjazde do stráženého objektu, v stráženom objekte alebo pri výjazde zo stráženého objektu. Prehliadka dopravného prostriedku sa vykoná pomocou detekčných prostriedkov a nahliadnutím. Colník je pri prehliadke dopravného prostriedku oprávnený na pachové práce použiť služobného psa.
§ 42b
(1)
Colník, ktorý vykonáva službu pri ochrane stráženého objektu a poriadku v ňom, je oprávnený u osoby vstupujúcej do tohto objektu vykonať prehliadku osobných vecí, podrobiť ju kontrole na detekciu kovových predmetov, a ak má pri sebe zbraň alebo inú nedovolenú vec, odňať ju. Odňatú zbraň alebo inú nedovolenú vec je povinný vrátiť osobe pri jej odchode zo stráženého objektu. Odňatie zbrane alebo inej nedovolenej veci je colník, ktorý zbraň alebo inú nedovolenú vec odňal, povinný potvrdiť svojím podpisom. Prevzatie zbrane alebo inej nedovolenej veci je osoba, ktorej bola zbraň alebo iná nedovolená vec vrátená, povinná potvrdiť svojím podpisom, inak jej colník zbraň alebo inú nedovolenú vec nevráti. Ak bráni vráteniu zbrane alebo inej nedovolenej veci zákonný dôvod, colník vydá dotknutej osobe potvrdenie o odňatí zbrane alebo inej nedovolenej veci a oznámi jej, že zbraň alebo iná nedovolená vec bude odovzdaná príslušnému útvaru Policajného zboru a ihneď zabezpečí odovzdanie zbrane alebo inej nedovolenej veci tomuto útvaru.
(2)
Ak colník, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, má dôvodné podozrenie, že sa osoba v stráženom objekte dopúšťa protiprávneho konania, je povinný pred vykonaním služobného zákroku vyzvať osobu, aby upustila od takéhoto protiprávneho konania, a upozorniť ju, že ak tak neurobí, použije niektorý z donucovacích prostriedkov.
(3)
Ak colník, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, má dôvodné podozrenie, že v stráženom objekte je páchaný trestný čin alebo priestupok, je povinný vykonať služobný zákrok na zabránenie ďalšieho takéhoto konania a úkony súvisiace s objasnením skutku a vyrozumieť o tom najbližší útvar Policajného zboru.
(4)
Colník, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, je pri plnení úloh podľa odsekov 2 a 3 oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých na zistenie trestného činu alebo na objasnenie priestupku a zistenie ich páchateľa, a zaznamenať si potrebné údaje o osobe, ktorá je povinná požiadavke vyhovieť. Ak taká osoba odmietne preukázať svoju totožnosť alebo ju nemôže preukázať, vyrozumie o tom colník príslušný útvar Policajného zboru a požiada o jej predvedenie na účel vykonania potrebných úkonov na zistenie jej totožnosti a objasnenia skutočností dôležitých na zistenie trestného činu alebo na objasnenie priestupku.“.
Čl. II
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z. a zákona č. 135/2013 Z. z. sa mení takto:
§ 57 vrátane nadpisu znie:
㤠57
Zanedbateľné sumy
(1)
Colný úrad nezapíše do účtovnej evidencie dovozné clo, daň z pridanej hodnoty a spotrebnú daň pri dovoze, ak súčet týchto vymeraných platieb v konkrétnom prípade nepresiahne
a)
dve eurá,
b)
jedno euro v cestovnom styku alebo v poštovom styku,
c)
päť eur, ak colný dlh a daňová povinnosť vznikli iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia.
(2)
Colný úrad nezapíše do účtovnej evidencie vývozné clo, ak vymerané clo v konkrétnom prípade nepresiahne
a)
dve eurá,
b)
jedno euro v cestovnom styku alebo v poštovom styku,
c)
päť eur, ak colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia.
(3)
Colný úrad nezapíše do účtovnej evidencie dovozné clo alebo vývozné clo, ak ide o dodatočné vymeranie colného dlhu a suma dovozného cla alebo vývozného cla v konkrétnom prípade nepresiahne sumu ustanovenú osobitným predpisom.61aa) Ak colný úrad postupuje podľa prvej vety, nezapíše do účtovnej evidencie ani daň z pridanej hodnoty a spotrebnú daň pri dovoze, ak súčet týchto platieb nepresiahne päť eur.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61aa znie:
„61aa)
Článok 868 druhá veta nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2014.
Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.