204/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2014 do 31.08.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

204
ZÁKON
z 25. júna 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z. a zákona č. 153/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
pracovné podmienky sú fyzikálne, chemické, biologické, fyziologické, psychologické faktory a spôsob výkonu práce pôsobiace na zdravie a pracovnú výkonnosť človeka v pracovnom procese; sú ovplyvňované režimom práce, odpočinkom a technickým stavom pracovného prostredia,“.
2.
V § 2 ods. 1 písmeno j) znie:
„j)
hodnotenie vplyvov na verejné zdravie je súbor nástrojov a metód, ktorých cieľom je posúdiť predpokladané priame a nepriame vplyvy politík, stratégií, programov, projektov a navrhovaných činností na zdravie populácie,“.
3.
V § 2 ods. 1 sa za písmeno za) vkladá nové písmeno zb), ktoré znie:
„zb) zamestnanec je
1.
fyzická osoba, ktorá je so zamestnávateľom v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu,
2.
žiak strednej odbornej školy pri praktickom vyučovaní a študent vysokej školy pri praktickej výučbe,“.
Doterajšie písmená zb) až zd) sa označujú ako písmená zc) až ze).
4.
Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo navrhuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zmenu a doplnenie
a)
zoznamu chorôb z povolania,4a)
b)
chorôb a stavov, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť,4b)
c)
percentuálnej miery poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov.4c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a až 4c znejú:
„4a)
Príloha č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
4b)
Príloha č. 2 k zákonu č. 461/2003 Z. z.
4c)
Príloha č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z.“.
5.
V § 5 ods. 4 písmeno f) znie:
„f)
posudzuje potrebu vykonania hodnotenia vplyvov na verejné zdravie na národnej úrovni a na regionálnej úrovni a posudzuje hodnotenie vplyvov na verejné zdravie na národnej úrovni a na regionálnej úrovni,“.
6.
V § 5 ods. 4 písmeno o) znie:
„o)
vydáva, odoberá alebo mení oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41 ods. 1,“.
7.
V § 5 ods. 4 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
„p)
vedie evidenciu vydaných, odobratých alebo zmenených oprávnení na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa písmena o); zverejňuje na svojom webovom sídle požiadavky na technologické vybavenie potrebné na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorým bolo vydané, odobraté alebo zmenené oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, v ktorom uvedie,
1.
ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, alebo
2.
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo,“.
Doterajšie písmená p) až ak) sa označujú ako písmená q) až al).
8.
V § 5 ods. 4 písmeno q) znie:
„q)
vydáva, odoberá alebo mení oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby (ďalej len „oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu“) (§ 30b) a kontroluje plnenie
1.
podmienok výkonu pracovnej zdravotnej služby, na základe ktorých bolo vydané oprávnenie (§ 30b ods. 2),
2.
povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30c ods. 1 písmen a) až g),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.
9.
V § 5 ods. 4 písmená r) a s) znejú:
„r)
vedie evidenciu vydaných, odobratých alebo zmenených oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej služby podľa písmena q) a zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktorým bolo vydané, odobraté alebo zmenené oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu, v ktorom uvedie meno, priezvisko a titul vedúceho tímu pracovnej zdravotnej služby (§ 30a ods. 6); ak ide o
1.
fyzickú osobu, meno, priezvisko, titul a adresu trvalého bydliska,
2.
fyzickú osobu – podnikateľa, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, alebo
3.
právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo,
s)
vedie evidenciu fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktorí vykonávajú samostatne činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a ods. 4 písm. b) až d), a zverejňuje ich zoznam na svojom webovom sídle, v ktorom okrem informácií uvedených v písmene r) druhom bode a treťom bode uvedie aj kvalifikáciu alebo kvalifikáciu zodpovedného zástupcu, a vykonáva zmeny v evidencii podľa § 30b,“.
10.
V § 5 ods. 4 písmeno u) znie:
„u)
vedie centrálny register rizikových prác (§ 31 ods. 6); osobné údaje súvisiace s registrom rizikových prác sú uvedené v prílohe č. 11,“.
11.
V § 5 ods. 4 písm. ai) v šiestom bode sa slová „jedovatými látkami a prípravkami a s jedovatými látkami a prípravkami,11)“ nahrádzajú slovami „toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami,11)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
§ 7 ods. 5 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).“.
12.
V § 5 odsek 6 znie:
„(6)
Úrad verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov13)
a)
je oprávnený požiadať Komisiu o povolenie výnimky zo zákazu
1.
testovať na zvieratách zložky alebo kombinácie zložiek kozmetického výrobku, konečný kozmetický výrobok13aa) alebo jeho prototyp13ab) podľa osobitného predpisu,13ac)
2.
uviesť na trh13ad) kozmetický výrobok, ak jeho zložky, kombinácia zložiek, konečné zloženie alebo prototyp boli testované na zvieratách podľa osobitného predpisu,13ac)
b)
je oprávnený požiadať príslušný orgán členského štátu, v ktorom je uložená dostupná informačná zložka13ae) o kozmetickom výrobku, o spoluprácu pri overovaní údajov; v žiadosti uvedie dôvod,
c)
odpovedá, s ohľadom na stupeň rizika pre verejné zdravie, na žiadosť príslušného orgánu iného členského štátu o zisteniach podľa písmena b),
d)
je oprávnený požiadať spolu s odôvodnením zodpovednú osobu,13af) ak kozmetický výrobok predstavuje riziko pre verejné zdravie, o poskytnutie
1.
informácií a dokumentácie o výrobku potrebnej na preukázanie súladu kozmetického výrobku s požiadavkami podľa § 43 ods. 1 písmeno a),
2.
zoznamu všetkých kozmetických výrobkov, ktoré uviedla na trh s obsahom látky, o bezpečnosti ktorej existuje pochybnosť,
3.
obsahu použitej látky v každom kozmetickom výrobku,
e)
podáva každoročne Komisii správu o počte a type testov vykonaných na zvieratách podľa osobitného predpisu,13ag)
f)
najmenej raz za štyri roky vyhodnocuje činnosť štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickým výrobkami; výsledky zverejňuje na svojom webovom sídle a oznamuje Komisii a členským štátom,
g)
informuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom má zodpovedná osoba sídlo, o zisteniach a opatreniach, ktoré musí zodpovedná osoba prijať,13ah)
h)
informuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom má zodpovedná osoba sídlo, o opatreniach, ktoré boli prijaté podľa § 55 ods. 2 písm. k), ak neexistuje vážne riziko pre verejné zdravie a zodpovedná osoba v určenej lehote neprijala vhodné opatrenia podľa písmena g),
i)
informuje Komisiu a príslušné orgány členských štátov prostredníctvom systému RAPEX13ai) o opatreniach, ktoré boli zodpovednej osobe uložené podľa § 12 ods. 3 písm. j), ak kozmetický výrobok predstavuje vážne riziko pre verejné zdravie aj v iných členských štátoch,
j)
bezodkladne informuje Komisiu a príslušné orgány členských štátov prostredníctvom systému RAPEX o opatreniach, ktoré boli prijaté podľa § 55 ods. 2 písm. k) a l), ak kozmetický výrobok predstavuje vážne riziko pre verejné zdravie,
k)
informuje príslušné orgány členských štátov o výskyte závažných nežiaducich účinkov13aj) oznámených zodpovednou osobou podľa § 43 ods. 1 písm. k), oznámených distribútormi13ak) podľa § 43 ods. 4 písm. e) a oznámených spotrebiteľmi alebo zdravotníckymi pracovníkmi; o oznámeniach distribútorov, spotrebiteľov a zdravotníckych pracovníkov následne informuje zodpovednú osobu,
l)
zabezpečuje, aby údaje podľa § 43 ods. 1 písm. k) a l) tretieho bodu a písm. n) a údaje podľa § 43 ods. 4 písm. e) a h) boli použité len na účely štátneho zdravotného dozoru, analýzy trhu, informovania spotrebiteľov alebo na účely lekárskeho ošetrenia,
m)
poskytuje Komisii údaje o orgánoch štátneho zdravotného dozoru a Národnom toxikologickom informačnom centre a o zmene týchto orgánov,
n)
poskytuje potrebnú súčinnosť colným orgánom podľa osobitného predpisu13al) a na požiadanie colného orgánu13am) vydáva záväzné stanovisko podľa osobitného predpisu.13an)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13 až 13an znejú:
„13)
Čl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009) v platnom znení.
13aa)
Čl. 18 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
13ab)
Čl. 18 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
13ac)
Čl. 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
13ad)
Čl. 2 ods. 1 písm. h) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
13ae)
Čl. 11 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
13af)
Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
13ag)
Čl. 35 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
13ah)
Čl. 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
13ai)
§ 2 písm. e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.
13aj)
Čl. 2 ods. 1 písm. p) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
13ak)
Čl. 2 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
13al)
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13am)
§ 5 ods. 3 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13an)
§ 20 ods. 3 písm. i) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 6 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
posudzuje potrebu vykonania hodnotenia vplyvov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na miestnej úrovni a posudzuje hodnotenie vplyvov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na miestnej úrovni,“.
14.
V § 6 ods. 3 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru na úseku ochrany zdravia pri práci kontroluje najmä
1.
u zamestnávateľa zabezpečenie zdravotného dohľadu podľa § 30a a 30d,
2.
u zamestnávateľa jeho vlastných zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosti pracovnej zdravotnej služby (§ 30a ods. 2),
3.
plnenie povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30c ods. 1 písm. c) až f) a ods. 3,“.
Doterajšie písmená k) až t) sa označujú ako písmená l) až u).
15.
V § 6 ods. 3 písmeno m) znie:
„m)
vedie register rizikových prác (§ 31 ods. 6); osobné údaje súvisiace s registrom rizikových prác sú uvedené v prílohe č. 11,“.
16.
V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenami v) a w), ktoré znejú:
„v)
požiada príslušný inšpektorát práce13b) alebo príslušný orgán dozoru,13c) ak je to potrebné, aby prešetril bezpečnostné a technické príčiny vzniku choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania,13d)
w)
poskytuje súčinnosť úradu verejného zdravotníctva pri plnení úloh podľa § 5 ods. 6 písm. b) až d) a g) až k).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13b až 13d znejú:
„13b)
§ 7 zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13c)
§ 38 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
13d)
§ 8 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 7 písm. e) sa slová „h) až n)“ nahrádzajú slovami „h) až m)“.
18.
V § 7 písm. f) sa slová „jedovatými látkami a prípravkami a s jedovatými látkami a prípravkami11)“ nahrádzajú slovami „toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami11)“.
19.
V § 7 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) až i), ktoré znejú:
„g)
v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru na úseku ochrany zdravia pri práci kontrolujú najmä
1.
u zamestnávateľa zabezpečenie zdravotného dohľadu podľa § 30a a 30d,
2.
u zamestnávateľa jeho vlastných zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosti pracovnej zdravotnej služby (§ 30a ods. 2),
3.
plnenie povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30c ods. 1 písm. c) až f) a ods. 3,
h)
prešetrujú pracovné podmienky a spôsob práce fyzickej osoby pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania a podmienky výkonu práce u ostatných zamestnancov rovnakej profesie na tom istom pracovisku,
i)
požiadajú príslušný inšpektorát práce13b) alebo príslušný orgán dozoru,13c) ak je to potrebné, aby prešetril bezpečnostné a technické príčiny vzniku choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania,13d)“.
Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená j) až n).
20.
§ 7 sa dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:
„o)
vedú register rizikových prác (§ 31 ods. 6); osobné údaje súvisiace s registrom rizikových prác sú uvedené v prílohe č. 11,
p)
spracúvajú osobné údaje fyzických osôb súvisiace s ich zdravotným stavom na účely ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.“.
21.
V § 11 písmeno j) znie:
„j)
prešetrujú pracovné podmienky a spôsob práce fyzickej osoby pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania a podmienky výkonu práce u ostatných zamestnancov rovnakej profesie na tom istom pracovisku,“.
22.
§ 11 sa dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t)
spracúvajú osobné údaje fyzických osôb súvisiace s ich zdravotným stavom na účely ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.“.
23.
V § 12 ods. 3 písm. c) sa za slovom „prípravkov“ vypúšťa čiarka a slová „kozmetických výrobkov“.
24.
V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
uloženie nápravných opatrení s cieľom dosiahnuť súlad kozmetického výrobku s osobitným predpisom,13ah) príkaz na stiahnutie kozmetického výrobku z trhu14a) a príkaz na prevzatie kozmetického výrobku späť14b) od spotrebiteľa v lehote primeranej závažnosti rizika pre verejné zdravie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14a a 14b znejú:
„14a)
Čl. 2 ods. 1 písm. q) nariadenia (ES) č.1223/2009 v platnom znení.
14b)
Čl. 2 ods. 1 písm. r) nariadenia (ES) č.1223/2009 v platnom znení. “.
25.
V § 12 ods. 4 písm. c) sa za slovo „dohľadu“ vkladajú slová „zamestnávateľom podľa § 30a a 30d“.
26.
V § 13 ods. 4 písmeno h) znie:
„h)
rozhoduje o návrhoch na používanie biologických faktorov a na zmenu ich použitia,“.
27.
V § 13 ods. 4 písm. i) sa slová „jedovatými látkami a prípravkami“ nahrádzajú slovami „toxickými látkami a zmesami“.
28.
V § 13 ods. 4 sa vypúšťa písmeno l).
Doterajšie písmená m) a n) sa označujú ako písmená l) a m).
29.
V § 13 ods. 4 písmeno l) znie:
„l)
rozhoduje o návrhoch na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie ako aj o návrhoch na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§ 31 ods. 6),“.
30.
V § 15 ods. 1 písm. b) sa slovo „dopadov“ nahrádza slovom „vplyvov“.
31.
V § 15 ods. 3 písm. a) sa slová „jedovatými látkami a prípravkami a s jedovatými látkami a prípravkami,11)“ nahrádzajú slovami „toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami,11)“.
32.
V § 16 odsek 2 znie:
„(2)
Odbornú spôsobilosť na činnosti uvedené v § 15 ods. 3 písm. a) a b) preukazuje fyzická osoba – podnikateľ, ktorý vykonáva prácu samostatne, vedúci zamestnanec, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností, alebo zamestnanec, ktorý vykonáva prácu samostatne.“.
33.
V § 16 ods. 12 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
odborná príprava podľa druhu vykonávanej činnosti, ak odseky 24 a 25 neustanovujú inak,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
34.
V § 16 ods. 13 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
odborná príprava podľa druhu vykonávanej činnosti, ak odseky 24 a 25 neustanovujú inak,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
35.
V § 16 ods. 17 písm. d) sa slová „23 a 24“ nahrádzajú slovami „24 a 25“.
36.
V § 16 ods. 17 písmeno e) znie:
„e)
kópiu dokladu o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 6 písm. b), odseku 12 písm. b) alebo odseku 13 písm. b), ktorý nesmie byť starší ako dva roky, ak žiada o overenie odbornej spôsobilosti podľa § 15 ods. 1 písm. c) až e) alebo § 15 ods. 3 písm. a) a b),“.
37.
V § 16 odseky 18 až 34 znejú:
„(18)
Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s veľmi toxickými látkami a zmesami, s toxickými látkami a zmesami, s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie, ktoré sú určené na dodanie konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení, a ich distribúciu, nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak vykonával niektorú z týchto činností najmenej päť po sebe nasledujúcich rokov a preukáže sa dokladom o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 17 písm. e). Po overení splnenia tejto podmienky príslušný orgán verejného zdravotníctva vydá žiadateľovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
(19)
Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí, toxických látok a zmesí, dezinfekčných prípravkov na profesionálne použitie alebo prípravkov na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak vykonával niektorú z týchto činností najmenej šesť po sebe nasledujúcich rokov a preukáže sa dokladom o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 17 písm. e). Po overení splnenia tejto podmienky príslušný orgán verejného zdravotníctva vydá žiadateľovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
(20)
Ustanovenie odseku 19 sa nevzťahuje na vykonávanie činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie chemických látok uvedených v prílohe č. 3.
(21)
Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v odseku 18, ktorý vykonával niektorú z týchto činností najmenej dva po sebe nasledujúce roky a preukáže sa dokladom o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 17 písm. e), musí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti. Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydá žiadateľovi na základe úspešne vykonanej skúšky osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
(22)
Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v odseku 19, ktorý vykonával niektorú z týchto činností najmenej tri po sebe nasledujúce roky a preukáže sa dokladom o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 17 písm. e), musí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti. Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydá žiadateľovi na základe úspešne vykonanej skúšky osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
(23)
Odborná príprava na vykonanie skúšky podľa odsekov 21 a 22 a na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odsekov 18, 19, 21 a 22 zahŕňa vzdelávanie vzdelávacou inštitúciou,23a) ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a v rozsahu najmenej 16 vyučovacích hodín na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. b). Vzor dokladu o absolvovaní odbornej prípravy je uvedený v prílohe č. 3a.
(24)
Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v odseku 18 nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak sa preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti z iného členského štátu, že vykonával niektorú z činností uvedených v odseku 18
a)
samostatne alebo ako vedúci zamestnanec päť po sebe nasledujúcich rokov a takúto činnosť neukončil viac ako dva roky pred predložením žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti, a vlastní doklad podľa odseku 27,
b)
samostatne alebo ako vedúci zamestnanec dva po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť v členskom štáte,
c)
samostatne alebo ako vedúci zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval odbornú prípravu, čo preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným členským štátom alebo určeným príslušným profesijným alebo obchodným orgánom,
d)
ako podriadený zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť v členskom štáte, alebo
e)
ako podriadený zamestnanec štyri po sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval odbornú prípravu, čo preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným členským štátom alebo určeným príslušným profesijným alebo obchodným orgánom.
(25)
Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v odseku 19 nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak sa preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti z iného členského štátu, že vykonával niektorú z činností uvedených v odseku 19
a)
samostatne alebo ako vedúci zamestnanec šesť po sebe nasledujúcich rokov a takúto činnosť neukončil viac ako dva roky pred predložením žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti a vlastní doklad podľa odseku 27,
b)
samostatne alebo ako vedúci zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť v členskom štáte,
c)
samostatne alebo ako vedúci zamestnanec štyri po sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval odbornú prípravu, čo preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným členským štátom alebo určeným príslušným profesijným alebo obchodným orgánom,
d)
ako podriadený zamestnanec štyri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť v členskom štáte, alebo
e)
ako podriadený zamestnanec päť po sebe nasledujúcich rokov a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval odbornú prípravu, čo preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným členským štátom alebo určeným príslušným profesijným alebo obchodným orgánom.
(26)
Ustanovenia odseku 25 písm. a), c) a e) sa nevzťahujú na vykonávanie činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie chemických látok uvedených v prílohe č. 3. Ak žiadateľ vykonával niektorú z činností podľa odseku 25 písm. b) a d), musia byť v doklade o odbornej spôsobilosti uvedené chemické látky, ktoré môže žiadateľ v členskom štáte používať, a odborné využívanie chemických látok nesmie byť prerušené viac ako dva roky pred podaním žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti.
(27)
Splnenie podmienok podľa odsekov 24 a 25 sa preukazuje dokladom o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným úradom alebo orgánom členského štátu, v ktorom žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti túto činnosť vykonával. Doklad o odbornej spôsobilosti obsahuje údaje o druhu a dĺžke odbornej praxe a o obmedzeniach pri výkone činnosti, ktoré žiadateľ predloží k žiadosti; obmedzenia sa môžu týkať činností podľa odsekov 18 a 19 alebo činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie chemických látok uvedených v prílohe č. 3.
(28)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa odsekov 24 a 25 vydá žiadateľovi z iného členského štátu príslušný orgán verejného zdravotníctva po predložení dokladu podľa odseku 27. Príslušný orgán verejného zdravotníctva v osvedčení o odbornej spôsobilosti uvedie rovnaký rozsah a rovnaké obmedzenia pri výkone činnosti, ako sú určené v doklade podľa odseku 27.
(29)
Osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odsekov 18, 19, 21, 22, 24 a 25 na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b) je povinná absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti aktualizačnú odbornú prípravu, ktorá zahŕňa vzdelávanie vzdelávacou inštitúciou,23a) ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program, v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a v rozsahu najmenej 16 vyučovacích hodín na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. b).
(30)
Splnenie podmienky podľa odseku 29 overuje príslušný orgán verejného zdravotníctva na základe dokladu o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy, ktorý príslušnému orgánu verejného zdravotníctva písomne predloží osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti; doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je povinná predložiť najneskôr do 30 dní po jej absolvovaní. Vzor dokladu o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je uvedený v prílohe č. 3a.
(31)
Vzdelanie podľa odseku 4 písm. a), odseku 5 písm. a), odseku 6 písm. a), odsekov 7 a 8, odseku 9 písm. a), odseku 12 písm. a) a odseku 13 písm. a) sa preukazuje dokladom o absolvovaní príslušného vzdelania alebo dokladom o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitných predpisov.22)
(32)
Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 30 dní odo dňa vykonania skúšky alebo odo dňa podania žiadosti o vydanie osvedčenia, ak žiadateľ nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti; osvedčenie o odbornej spôsobilosti obsahuje tieto osobné údaje odborne spôsobilej osoby: meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia.
(33)
Odborne spôsobilá osoba sa zapisuje do registra odborne spôsobilých osôb. Register odborne spôsobilých osôb je verejne prístupný na webovom sídle príslušného orgánu verejného zdravotníctva a obsahuje meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu odborne spôsobilej osoby a druh činnosti, na ktorú sa osvedčenie vydáva.
(34)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na dobu neurčitú.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22 a 23a znejú:
„22)
§ 11 až 19 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.
23a)
Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2012 Z. z.“.
38.
§ 16 sa dopĺňa odsekmi 35 až 38, ktoré znejú:
„(35)
Príslušný orgán verejného zdravotníctva odoberie osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak
a)
dodatočne zistí, že žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti alebo jej príloha obsahovala nepravdivé údaje,
b)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
c)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b) neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu podľa odseku 29 alebo nepredložil doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy podľa odseku 30.
(36)
Osoba, ktorej príslušný orgán verejného zdravotníctva odobral osvedčenie o odbornej spôsobilosti, môže opätovne požiadať o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti najskôr po uplynutí
a)
šiestich mesiacov odo dňa odobratia osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 35 písm. a) a c),
b)
jedného roka odo dňa odobratia osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 35 písm. b).
(37)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti zaniká smrťou držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
(38)
Príslušný orgán verejného zdravotníctva uzná odbornú spôsobilosť osobám, ktoré získali potrebnú kvalifikáciu v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii, a vydá im osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa odseku 32.“.
39.
§ 30 vrátane nadpisu znie:
㤠30
Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci
(1)
Zamestnávateľ je povinný
a)
zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi,34)
b)
zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad podľa § 30a a 30d,
c)
zabezpečiť pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30e,
d)
predložiť lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci (§ 30e ods. 3, 4 a 6), zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci podľa § 30e; v zozname zamestnancov sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, dátum narodenia, osobné číslo, ak bolo pridelené, názov pracoviska, profesia, pracovné zaradenie, dĺžka expozície pri práci v rokoch alebo v mesiacoch u aktuálneho zamestnávateľa, faktory práce a pracovného prostredia, ktorým je zamestnanec vystavený, a výsledky hodnotenia zdravotných rizík s uvedením kategórií prác osobitne u jednotlivých faktorov práce a pracovného prostredia,
e)
uchovávať lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f ods. 1 zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce, 20 rokov od skončenia práce alebo ak v písmene n) nie je ustanovené inak,
f)
zabezpečiť hodnotenie zdravotného rizika, vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a posudku o riziku,
g)
vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci, ak tak ustanovujú osobitné predpisy,34)
h)
zabezpečiť pre zamestnancov hodnotenie zdravotného rizika raz za rok a pri každej podstatnej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík,
i)
viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov podľa kategórií prác (§ 31),
j)
predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§ 31 ods. 6),
k)
oznámiť bezodkladne po prehodnotení zdravotného rizika príslušnému orgánu verejného zdravotníctva každú zmenu podmienok výkonu práce, ktorá by mohla mať vplyv na zvýšenie zdravotného rizika prác zaradených do druhej kategórie a tým na ich zaradenie do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
l)
vypracovať v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou a predložiť každoročne k 31. decembru príslušnému orgánu verejného zdravotníctva informáciu o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce, počet zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce, a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci,
m)
viesť záznamy, ktoré obsahujú údaje o zamestnancoch podľa odseku 2, pri kvalitatívnom a kvantitatívnom zisťovaní zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia [§ 52 ods. 1 písm. c)] pri hodnotení zdravotných rizík, a to
1.
hluku,
2.
vibrácií,
3.
ionizujúceho žiarenia,
4.
elektromagnetického žiarenia,
5.
ultrafialového žiarenia,
6.
infračerveného žiarenia,
7.
laserového žiarenia,
8.
tepelno-vlhkostnej mikroklímy,
9.
chemických faktorov,
10.
karcinogénnych a mutagénnych faktorov,
11.
biologických faktorov,
12.
fyzickej záťaže,
13.
psychickej pracovnej záťaže,
14.
zvýšeného tlaku vzduchu,
n)
po zániku živnosti alebo zániku spoločnosti bezodkladne odovzdať dokumentáciu vedenú podľa písmen e), f), i) a m) príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.
(2)
Záznamy podľa odseku 1 písm. m) obsahujú tieto údaje o zamestnancovi:
a)
meno, priezvisko a dátum narodenia,
b)
pracovisko, profesiu a pracovné zaradenie,
c)
dátum začatia a skončenia výkonu práce, vykonávanie jej jednotlivých etáp a
d)
výsledky kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania zdraviu škodlivého faktora v pracovnom prostredí, ktorému bol zamestnanec vystavený, a kategóriu práce za každé sledované obdobie.
(3)
Povinnosti podľa odseku 1 písm. a) a písm. f) až n) sa nevzťahujú na
a)
Slovenskú informačnú službu vo vzťahu k výkonu štátnej služby príslušníkmi Slovenskej informačnej služby mimo územia Slovenskej republiky a vo vzťahu k príslušníkom Slovenskej informačnej služby zaradených do činnej zálohy,
b)
Zbor väzenskej a justičnej stráže vo vzťahu k príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže zaradeným do činnej zálohy,
c)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo vzťahu k výkonu štátnej služby príslušníkmi Policajného zboru mimo územia Slovenskej republiky a vo vzťahu k príslušníkom Policajného zboru zaradeným do činnej zálohy a príslušníkom Hasičského a záchranného zboru a príslušníkom Horskej záchrannej služby zaradeným mimo činnej štátnej služby,
d)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vo vzťahu k výkonu štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
e)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vo vzťahu k výkonu štátnej služby colníkov mimo územia Slovenskej republiky a vo vzťahu k colníkom zaradeným do činnej zálohy.
(4)
Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) až e) sa nevzťahujú na Slovenskú informačnú službu, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Horskú záchrannú službu, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, ak je plnenie týchto povinností Slovenskou informačnou službou, Zborom väzenskej a justičnej stráže, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Horskou záchrannou službou, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky zabezpečené podľa osobitných predpisov.34a)
(5)
Zamestnávateľ je povinný poskytnúť dostatočný čas na plnenie odborných činností pri zabezpečovaní ochrany a podpory zdravia pri práci, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie potrebných preventívnych a ochranných opatrení
a)
vlastným zamestnancom, ktorí vykonávajú pracovnú zdravotnú službu,
b)
fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva pracovnú zdravotnú službu dodávateľským spôsobom,
c)
fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá samostatne vykonáva niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a ods. 4 písm. b) až d).
(6)
Pri určovaní dostatočného času podľa odseku 5 zamestnávateľ zohľadňuje veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky a zdravotné riziká súvisiace s expozíciou zamestnancov.
(7)
Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, je povinná
a)
zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia jej expozíciu a expozíciu obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi,34)
b)
zabezpečiť posudzovanie svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30e,
c)
predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na zaradenie svojej práce do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, návrh na zmenu alebo vyradenie svojej práce z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§ 31 ods. 6),
d)
uchovávať 20 rokov od skončenia rizikovej práce lekárske posudky o svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f ods. 1.
(8)
Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, môže pre seba zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad podľa § 30a a 30d s ohľadom na špecifické riziká pri práci.
(9)
Povinnosti zamestnávateľa uvedené v odsekoch 1, 2, 5 a 6 sa počas dočasného pridelenia vzťahujú aj na užívateľského zamestnávateľa vo vzťahu k dočasne prideleným zamestnancom.34b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34 až 34b znejú:
„34)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 629/2005 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 555/2006 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.
34a)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
34b)
§ 58 a 58a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.“.
40.
Za § 30 sa vkladajú § 30a až 30g, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠30a
Pracovná zdravotná služba
(1)
Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorý tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.
(2)
Na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľ určí dostatočný počet vlastných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Ak zamestnávateľ zabezpečuje vykonávanie pracovnej zdravotnej služby pre svojich zamestnancov vlastnými zamestnancami, je povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.
(3)
Na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 2 je zamestnávateľ povinný
a)
mať na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby, ak odsek 4 neustanovuje inak,
1.
dostatočný počet vlastných zamestnancov pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie, a to lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore uvedenom v odseku 4 písm. b), verejného zdravotníka, bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika, alebo
2.
minimálny tím pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 6 pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie až štvrtej kategórie,
b)
zabezpečiť, ak je to potrebné, ambulanciu na výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,
c)
zabezpečiť vedenie dokumentácie o vykonávaní jednotlivých odborných činností (§ 30d).
(4)
Ak zamestnávateľ nemá vlastných zamestnancov na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 2, je povinný zmluvne zabezpečiť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom s
a)
fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorej úrad verejného zdravotníctva vydal oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu (§ 30b) pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie až štvrtej kategórie,
b)
fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,34c) poskytujúcim zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, špecializačnom odbore služby zdravia pri práci alebo v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo, pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie,
c)
fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá je verejným zdravotníkom, alebo právnickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie podľa osobitného predpisu34d) na vykonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami a má zodpovedného zástupcu, ktorý je verejným zdravotníkom a má živnostenské oprávnenie podľa osobitného predpisu34d) na vykonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami, pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie, alebo
d)
fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a je bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom34e) alebo fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktoré sú oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby,34f) na výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 5 pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie.
(5)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba uvedená v odseku 4 písm. b) až d) samostatne vykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i).
(6)
Minimálny tím pracovnej zdravotnej služby tvoria lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia alebo špecializačnom odbore služby zdravia pri práci a verejný zdravotník.34g)
(7)
Vedúci tímu pracovnej zdravotnej služby môže byť len lekár, ktorý má špecializáciu v špecializačnom odbore uvedenom v odseku 6; vedúcim tímu pracovnej zdravotnej služby môže byť len v jednom tíme pracovnej zdravotnej služby.
(8)
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, si môže činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d vykonávať osobne.
(9)
Pracovná zdravotná služba spolupracuje s bezpečnostnotechnickou službou,34e) príslušnými organizačnými útvarmi zamestnávateľa a so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zriadením pracovnej zdravotnej služby alebo zabezpečením plnenia jej úloh dodávateľským spôsobom nie sú dotknuté povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci a jeho zodpovednosť za zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pri práci.
§ 30b
Vydanie a odobratie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu a vedenie evidencie osôb, ktoré samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby
(1)
Žiadosť o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu sa podáva písomne úradu verejného zdravotníctva.
(2)
Žiadosť o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu obsahuje
a)
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo
b)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
c)
doklad o oprávnení na podnikanie,
d)
doklady, že žiadateľ o oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu má
1.
minimálny tím zdravotníckych pracovníkov podľa § 30a ods. 6, s ktorými má uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah,
2.
povolenie na prevádzkovanie ambulancie alebo zmluvu na prenájom ambulancie [§ 30a ods. 3 písm. b)],
3.
vypracovaný pracovný postup na vykonávanie jednotlivých odborných činností.
(3)
Ak žiadosť o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu podáva fyzická osoba alebo založená právnická osoba, ktorá ešte nie je zapísaná do obchodného registra (ďalej len „založená právnická osoba“), žiadosť obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b)
obchodné meno, právnu formu a sídlo, ak ide o založenú právnickú osobu,
c)
vyhlásenie, že fyzická osoba alebo založená právnická osoba má zabezpečené
1.
minimálny tím zdravotníckych pracovníkov podľa § 30a ods. 6,
2.
ambulanciu na výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30a ods. 3 písm. b),
d)
pracovný postup na vykonávanie jednotlivých odborných činností.
(4)
Súčasťou žiadosti podľa odsekov 2 a 3 je aj
a)
vyhlásenie o tom, že žiadateľ o oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu bude pri vykonávaní odborných činností vo vzťahu k zamestnávateľovi nezávislý,
b)
doklad o zaplatení správneho poplatku.
(5)
Úrad verejného zdravotníctva vydá oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak spĺňa podmienky podľa odsekov 2 a 4, a fyzickej osobe alebo založenej právnickej osobe, ak spĺňa podmienky podľa odsekov 3 a 4. V oprávnení na pracovnú zdravotnú službu uvedie
a)
evidenčné číslo oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu,
b)
meno, priezvisko, titul a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj miesto podnikania a identifikačné číslo, alebo
c)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ide o založenú právnickú osobu, obchodné meno, právnu formu a sídlo.
(6)
Fyzická osoba alebo založená právnická osoba, ktorej bolo vydané oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu podľa odseku 5, môže začať vykonávať činnosť pracovnej zdravotnej služby, ak má živnostenské oprávnenie podľa osobitného predpisu34h) a úradu verejného zdravotníctva písomne predloží do 30 dní od získania živnostenského oprávnenia doklady podľa odseku 2 písm. a) až c) a písm. d) prvého bodu a druhého bodu.
(7)
Úrad verejného zdravotníctva vydáva oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu na dobu neurčitú.
(8)
Úrad verejného zdravotníctva oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu odoberie, ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba (ďalej len „držiteľ oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu“) opakovane neplní povinnosti podľa § 30c ods. 1 písm. a) až i).
(9)
Úrad verejného zdravotníctva oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu ďalej odoberie, ak fyzická osoba alebo držiteľ oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu požiada o odobratie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu.
(10)
Platnosť oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu zaniká
a)
výmazom právnickej osoby z obchodného registra,
b)
zánikom živnostenského oprávnenia,
c)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu podľa odsekov 8 a 9,
d)
smrťou fyzickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa oprávnenej na výkon pracovnej zdravotnej služby alebo jej vyhlásením za mŕtvu.
(11)
Oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu neprechádza na právneho nástupcu a je neprevoditeľné.
(12)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej úrad verejného zdravotníctva odobral oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu, môže opätovne požiadať o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu; to sa nevzťahuje na oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu odobraté
a)
za neplnenie povinností uvedených v § 30c ods. 1 písm. a) a b),
b)
na základe žiadosti podľa odseku 9.
(13)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba uvedená v § 30a ods. 4 písm. b) až d), ktorá samostatne vykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby, musí písomne úradu verejného zdravotníctva ohlásiť začatie svojej činnosti; v ohlásení uvedie údaje podľa § 5 ods. 4 písm. s) a dátum začatia vykonávania niektorých činností pracovnej zdravotnej služby [§ 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i)]. K ohláseniu predloží kópiu licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe [§ 30a ods. 4 písm. b)] alebo živnostenské oprávnenie [§ 30a ods. 4 písm. c) a d)].
(14)
Úrad verejného zdravotníctva v evidencii osôb, ktoré samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby, vykoná výmaz z dôvodu opakovaného neplnenia povinností podľa § 30c ods. 3; návrh na výmaz dáva regionálny úrad verejného zdravotníctva.
(15)
Úrad verejného zdravotníctva v evidencii osôb, ktoré samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby, vykoná výmaz aj
a)
na žiadosť osoby samostatne vykonávajúcej niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby,
b)
po výmaze právnickej osoby z obchodného registra,
c)
po zániku živnostenského oprávnenia,
d)
po odobratí alebo zániku licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,
e)
po smrti fyzickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá samostatne vykonáva niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby, alebo jej vyhlásením za mŕtvu.
(16)
Osoba samostatne vykonávajúca niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby, ktorú úrad verejného zdravotníctva vymazal podľa odseku 14 alebo odseku 15 písm. d), môže opätovne ohlásiť začatie svojej činnosti najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa výmazu z evidencie.
§ 30c
Povinnosti držiteľa oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu a povinnosti osoby samostatne vykonávajúcej niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby
(1)
Držiteľ oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu je povinný po celý čas vykonávania činnosti pracovnej zdravotnej služby
a)
zabezpečiť dostatočný počet zdravotníckych pracovníkov v tíme pracovnej zdravotnej služby (§ 30d ods. 2), s ktorými má uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah,
b)
mať povolenie na prevádzkovanie ambulancie alebo zmluvu na prenájom ambulancie, ktorá má povolenie na prevádzkovanie,
c)
mať vypracovaný pracovný postup na vykonávanie jednotlivých odborných činností; vykonávať odborné činnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a objektívne zistiteľnými informáciami o vykonávanej práci a o pracovisku s dôrazom na ochranu zdravia zamestnancov,
d)
vykonávať činnosť pracovnej zdravotnej služby nestranne,
e)
podať podnet príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, ak zistí, že zamestnávateľ napriek opakovanému upozorneniu neplní povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci alebo nepostupuje v súlade s lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu,
f)
viesť dokumentáciu o vykonávaní odborných činností podľa § 30d ods. 1 a dokumentáciu súvisiacu s povinnosťami zamestnávateľa podľa § 30 ods. 1 písm. c), f) až l),
g)
oznamovať úradu verejného zdravotníctva bezodkladne písomne zmenu
1.
názvu alebo sídla,
2.
osoby vedúceho tímu pracovnej zdravotnej služby,
h)
umožniť úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia
1.
podmienok výkonu pracovnej zdravotnej služby, na základe ktorých bolo vydané oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu (§ 30b ods. 2),
2.
povinností pracovnej zdravotnej služby podľa písmen a) až g),
i)
umožniť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej služby podľa písmen c) až f).
(2)
Držiteľ oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu u zamestnávateľa, s ktorým má zmluvu na výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby (§ 30d), môže dodávateľským spôsobom zmluvne poveriť so súhlasom zamestnávateľa
a)
iného držiteľa oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu vykonávaním určitých špecifických činností u tohto zamestnávateľa vrátane výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, ktoré vykonávajú lekári podľa § 30e ods. 3, 4 a 6,
b)
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, ktoré vykonávajú lekári podľa § 30e ods. 3, 4 a 6.
(3)
Osoba, ktorá samostatne vykonáva niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby [§ 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i)], je povinná dodržiavať tieto povinnosti:
a)
mať vypracovaný pracovný postup na vykonávanie jednotlivých odborných činností; vykonávať odborné činnosti podľa § 30a ods. 5 v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a objektívne zistiteľnými informáciami o vykonávanej práci a o pracovisku s dôrazom na ochranu zdravia zamestnancov,
b)
vykonávať činnosti pracovnej zdravotnej služby nestranne,
c)
podať podnet príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, ak zistí, že zamestnávateľ napriek opakovanému upozorneniu neplní povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci,
d)
viesť dokumentáciu o vykonávaní odborných činností,
e)
bezodkladne písomne oznamovať úradu verejného zdravotníctva zmenu obchodného mena a miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa; zmenu obchodného mena, sídla a právnej formy, ak ide o právnickú osobu,
f)
umožniť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia týchto povinností pracovnej zdravotnej služby.
§ 30d
Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby
(1)
Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad najmä tým, že
a)
hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov [§ 30 ods. 1 písm. h)],
b)
zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie,
c)
hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľa sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,
d)
vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
e)
vypracúva návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
f)
podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,
g)
poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri
1.
plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
2.
ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
3.
ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii,
h)
zúčastňuje sa na
1.
vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,
2.
činnostiach spojených so zaraďovaním zamestnancov na pracovnú rehabilitáciu,34i)
3.
rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou,
4.
organizovaní systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie života alebo zdravia zamestnancov,
5.
organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdeláva vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci podľa osobitného predpisu,34j)
6.
zabezpečovaní rekondičného pobytu,34k)
i)
spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii,
j)
vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu (§ 30e ods. 1).
(2)
Minimálny rozsah výkonu pracovnej zdravotnej služby podľa kategórie prác (§ 31 ods. 1 až 5) u zamestnávateľa je uvedený v prílohe č. 3b.
§ 30e
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu
(1)
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci u
a)
zamestnanca,
1.
ktorý vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
2.
pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku,
3.
ktorého zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis,35)
4.
ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov,
b)
fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby,
1.
ktorá vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
2.
ktorej zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis,35)
c)
inej fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie
1.
na výkon prác zaradených do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, alebo
2.
ak jej zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis,35)
d)
pracovníka so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A.2)
(2)
Povinnosť zamestnanca podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu upravuje osobitný predpis.35a)
(3)
Ak ide o práce zaradené do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci vykonávajú lekári pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo špecializačnom odbore služby zdravia pri práci.
(4)
Ak ide o práce zaradené do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci môžu vykonávať okrem lekárov podľa odseku 3 aj lekári pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pod dohľadom lekára pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo špecializačnom odbore služby zdravia pri práci.
(5)
Na požiadanie lekára pracovnej zdravotnej služby podľa odsekov 3 a 4 môžu v rámci lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci ďalšie potrebné doplnkové vyšetrenia vykonať aj lekári iných príslušných špecializačných odborov.35b)
(6)
Ak ide o práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie, lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci môžu okrem lekárov pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa odsekov 3 a 4 vykonávať aj lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria poskytujúci všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, ktorí nie sú lekármi pracovnej zdravotnej služby. Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú na základe zamestnávateľom poskytnutých podkladov o vykonávanej práci a pracovných podmienkach zamestnanca a výsledkov hodnotenia zdravotných rizík.
(7)
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého bodu a písm. c) prvého bodu sa vykonávajú
a)
pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo pred začatím výkonu práce fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby,
b)
v súvislosti s výkonom práce,
c)
pred každou zmenou pracovného zaradenia,
d)
pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo pri skončení výkonu práce fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, zo zdravotných dôvodov,
e)
po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak o to zamestnanec požiada bývalého zamestnávateľa, u ktorého vykonával prácu s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie.
(8)
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa odseku 7 písm. b) sa vykonávajú
a)
jeden raz za dva roky u zamestnanca a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak vykonávajú práce zaradené do tretej kategórie,
b)
jeden raz za rok u zamestnanca a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak vykonávajú práce zaradené do štvrtej kategórie, a u pracovníka so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A.2)
(9)
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa odseku 7 písm. e) sa vykonávajú jeden raz za tri roky pri prácach s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie, ktoré sú zaradené do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie.
(10)
Lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu sa vykoná u zamestnanca rovnakej profesie bezodkladne po uznaní rovnakej choroby z povolania na tom istom pracovisku, ak sa na danom pracovisku doteraz takéto choroby z povolania nevyskytovali.
(11)
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa odseku 1 písm. a) štvrtého bodu sa vykonávajú, aby sa zistili podozrenia na zmeny zdravotného stavu vo vzťahu k vykonávanej práci alebo aby sa zistili kontraindikácie na vykonávanie práce a odporúčali vhodné opatrenia na ochranu zdravia zamestnanca, alebo opodstatnenosť jeho preradenia na inú prácu a poskytnutie pracovnej rehabilitácie.34i)
(12)
Úrad verejného zdravotníctva alebo príslušný orgán verejného zdravotníctva môže nariadiť zamestnávateľovi a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci, ak sa výrazne zmenia faktory práce a pracovného prostredia alebo zdravotné riziko alebo dôjde k závažným zmenám zdravotného stavu zamestnancov alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, vo vzťahu k vykonávanej práci, alebo sa vyskytnú zmeny zdravotného stavu u niekoľkých zamestnancov, ktoré je možné dať do súvislosti s pracovnými podmienkami.
(13)
Lekár pracovnej zdravotnej služby môže navrhnúť zamestnávateľovi vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci, ak je to potrebné na včasné zachytenie zmien zdravotného stavu zamestnanca v súvislosti s prácou.
(14)
Zamestnávateľ zabezpečí zamestnancovi mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci, ak má odôvodnené pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu, po prerokovaní so zástupcami zamestnancov a s lekárom podľa odseku 6; povinnosťou zamestnanca je podrobiť sa tejto lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci.
(15)
Zamestnávateľ môže zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie, a u zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie; zamestnávateľ určí profesie a pracoviská po prerokovaní so zástupcami zamestnancov a s lekárom podľa odseku 6; to sa nevzťahuje na výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu a písm. b) druhého bodu. Ak zamestnávateľ poskytuje lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa prvej vety, účasť fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie, a zamestnancov na lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci je povinná.
(16)
Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu a po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa odseku 7 písm. e), uhrádza zamestnávateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
§ 30f
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu
(1)
Lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu, zaznamená výsledky vyšetrení lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci do svojej zdravotnej dokumentácie36) a vypracuje lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu.37) Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu odovzdá zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby; kópie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu doručí zamestnancovi a lekárovi, s ktorým má zamestnanec alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,37a) a na požiadanie mu poskytne výsledky vyšetrení získané pri výkone lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.
(2)
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu obsahuje evidenčné číslo, údaje o zamestnávateľovi, a to obchodné meno, právnu formu a sídlo právnickej osoby alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa; údaje o zamestnancovi alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, pracovné zaradenie, posudzovanú prácu, faktory práce a pracovného prostredia a kategóriu práce pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia. Záver lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu znie
a)
spôsobilý na výkon posudzovanej práce,
b)
spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením,
c)
spôsobilý na výkon posudzovanej práce s trvalým obmedzením,
d)
dočasne nespôsobilý na výkon posudzovanej práce, alebo
e)
dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce.
(3)
Vzory lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa odseku 2 sú uvedené v prílohe č. 3c.
§ 30g
Opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu
(1)
Ak sa zamestnanec, fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, alebo fyzická osoba, ktorá sa uchádza o zamestnanie, domnieva, že posúdenie jej zdravotnej spôsobilosti na prácu je nesprávne, môže písomne požiadať o preskúmanie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu lekára, ktorý lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f vydal; lekár je povinný najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti písomne informovať žiadateľa o spôsobe jej vybavenia.
(2)
Ak lekár lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nezmení, žiadateľ môže písomne požiadať o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,34c) ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť37b) v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici, ktorú vykonávajú lekári s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo alebo špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia.
(3)
Žiadateľ musí o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu požiadať prostredníctvom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý mu vydal pôvodný lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa odseku 1 odošle žiadosť spolu so súvisiacou zdravotnou dokumentáciou poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici podľa odseku 2 a ktorý má sídlo najbližšie k miestu pracoviska žiadateľa.
(4)
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici podľa odseku 2, na účel opätovného posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu, ak je to potrebné, požiada zamestnávateľa a pracovnú zdravotnú službu, ak je ustanovená, o poskytnutie potrebných dokladov o vykonávanej práci a pracovných podmienkach zamestnanca a výsledky hodnotenia zdravotných rizík.
(5)
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici podľa odseku 2, do 30 dní od doručenia žiadosti záver lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu buď potvrdí, alebo ak bola zdravotná spôsobilosť na prácu posúdená nesprávne, vydá nový lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f, ak ide o zložité posúdenie, lehota sa predlžuje o ďalších 30 dní; nový lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu doručí žiadateľovi a kópiu lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu doručí zamestnávateľovi a lekárovi, ktorý pôvodný lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu vydal.
(6)
Náklady v súvislosti s opätovným posúdením zdravotnej spôsobilosti na prácu uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici podľa odseku 2,
a)
žiadateľ, ak sa záver pôvodného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu potvrdí,
b)
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý posudzoval zdravotnú spôsobilosť na prácu podľa § 30f, ak sa záver pôvodného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu nepotvrdí.
(7)
Na úhradu nákladov podľa odseku 6 sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce úhradu nákladov za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34c až 34k, 35 až 35b, 36, 37 až 37b znejú:
„34c)
§ 4 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34d)
Príloha č. 2 položka č. 92 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 204/2014 Z. z.
34e)
§ 21 až 24 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34f)
§ 21 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34g)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
34h)
Príloha č. 2 položka č. 65 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 204/2014 Z. z.
34i)
§ 95 zákona č. 461/2003 Z. z.
34j)
§ 8 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 124/2006 Z. z.
§ 40 ods. 22 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34k)
§ 11 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35)
Napríklad zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
35a)
§ 12 ods. 2 písm. i) zákona č. 124/2006 Z. z.
35b)
Príloha č. 3 bod A nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
36)
§ 18 až 25 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
37)
§ 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z.
37a)
§ 12 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.
37b)
§ 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
41.
V § 31 ods. 3 úvodná veta znie: „Do druhej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia; nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia zahŕňa neočakávanú alebo nepredpokladanú reakciu organizmu, a to vo forme príznaku alebo odlišného znaku vrátane zmenených laboratórnych hodnôt, alebo zmenených funkčných schopností organizmu, v súvislosti s expozíciou danému faktoru práce a pracovného prostredia. Sú to“.
42.
V § 31 ods. 6 druhá veta znie: „O zaradení práce do tretej kategórie a štvrtej kategórie, o zmene alebo vyradení práce z tretej kategórie a štvrtej kategórie rozhoduje príslušný orgán verejného zdravotníctva na základe návrhu zamestnávateľa, fyzickej osoby – podnikateľa, ktorý nezamestnáva iné fyzické osoby, alebo z vlastného podnetu.“.
43.
V § 31 sa vypúšťa odsek 7.
44.
Za § 31 sa vkladajú § 31a až 31f, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠31a
Uznanie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania
(1)
Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,34c) ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť fyzickej osobe, má podozrenie, že jej ochorenie súvisí s vykonávanou prácou, odošle ju na vyšetrenie lekárovi s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo špecializačnom odbore dermatovenerológia so sídlom najbližšie k miestu pracoviska fyzickej osoby.
(2)
Chorobu z povolania a ohrozenie chorobou z povolania38a) (ďalej len „choroba z povolania“) uznáva na základe posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby a odborného stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva podľa odseku 4 špecializované pracovisko, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť, ktorú vykonávajú lekári s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo v špecializačnom odbore dermatovenerológia;34g) špecializované pracovisko vypracuje lekársky posudok o uznaní choroby z povolania.38b)
(3)
Špecializované pracovisko nesmie posudzovať podozrenie na chorobu z povolania u zamestnanca, ak u jeho zamestnávateľa vykonáva pracovnú zdravotnú službu.
(4)
Povinným podkladom k uznaniu choroby z povolania špecializovaným pracoviskom je odborné stanovisko z prešetrenia pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania (ďalej len „odborné stanovisko pri podozrení na chorobu z povolania“), ktoré vykoná príslušný orgán verejného zdravotníctva; odborné stanovisko pri podozrení na chorobu z povolania vypracuje v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti od špecializovaného pracoviska. Ak ide o zložité prešetrenie, lehota sa predlžuje o ďalších 60 dní. Náležitosti odborného stanoviska pri podozrení na chorobu z povolania sú uvedené v prílohe č. 3d.
(5)
Záver odborného stanoviska pri podozrení na chorobu z povolania podľa odseku 4 príslušný orgán verejného zdravotníctva na požiadanie poskytne posudzovanej osobe a jej zamestnávateľovi.
(6)
Uznanie choroby z povolania musí písomne potvrdiť vedúci zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v nemocnici, ktorú vykonávajú lekári s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo v špecializačnom odbore dermatovenerológia; vedúci zamestnanec, ktorý potvrdzuje uznanie choroby z povolania, musí byť lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo v špecializačnom odbore dermatovenerológia.
(7)
Ak ide o posudzovanie podozrenia na chorobu z povolania v sporných alebo nejednoznačných prípadoch, špecializované pracovisko je povinné postúpiť podozrenie na chorobu z povolania na posúdenie regionálnej komisii na posudzovanie chorôb z povolania (ďalej len „regionálna komisia“) alebo regionálnej komisii na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§ 31e) so sídlom najbližšie k miestu pracoviska posudzovanej osoby, ktoré sú zriadené v univerzitnej nemocnici.
(8)
Regionálna komisia alebo regionálna komisia na posudzovanie kožných chorôb z povolania vypracuje stanovisko k uznaniu choroby z povolania najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti od špecializovaného pracoviska; stanovisko k uznaniu choroby z povolania postúpi špecializovanému pracovisku. Stanovisko regionálnej komisie alebo regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania k uznaniu choroby z povolania je pre špecializované pracovisko záväzné.
(9)
Ak je posudzovanie podozrenia na chorobu z povolania obzvlášť zložité, špecializované pracovisko je povinné postúpiť podozrenie na chorobu z povolania na posúdenie Celoslovenskej komisii na posudzovanie chorôb z povolania (ďalej len „celoslovenská komisia“) a písomne o tom informovať posudzovanú osobu.
(10)
Celoslovenská komisia okrem prípadov uvedených v odseku 9 posudzuje aj
a)
uznanie nádorových ochorení vznikajúcich následkom práce s dokázanými chemickými karcinogénmi v pracovnom prostredí alebo v pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity a prejavujúce sa u posudzovanej osoby v príslušných cieľových orgánoch, ktoré nie sú uvedené v zozname chorôb z povolania,4a)
b)
iné poškodenie zdravia z práce u posudzovanej osoby, ktoré nie je pracovným úrazom a ani chorobou z povolania uvedenou v zozname chorôb z povolania.
(11)
Ak celoslovenská komisia posudzuje podozrenie na chorobu z povolania podľa odseku 9 alebo 10, vypracuje stanovisko k uznaniu choroby z povolania najneskôr do 60 dní od prijatia žiadosti od špecializovaného pracoviska alebo od vedúceho zamestnanca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa odseku 6; stanovisko k uznaniu choroby z povolania postúpi špecializovanému pracovisku. Stanovisko celoslovenskej komisie k uznaniu choroby z povolania je pre špecializované pracovisko záväzné.
(12)
Špecializované pracovisko vydá lekársky posudok o uznaní choroby z povolania do 30 dní od prijatia odborného stanoviska pri podozrení na chorobu z povolania podľa odseku 4 alebo od prijatia stanoviska k uznaniu choroby z povolania podľa odsekov 8 a 11 alebo § 31c ods. 4 a zašle ho
a)
posudzovanej osobe,
b)
zamestnávateľovi,
c)
príslušnému orgánu verejného zdravotníctva,
d)
Sociálnej poisťovni, útvaru sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia, útvaru sociálneho zabezpečenia Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo útvaru sociálneho zabezpečenia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.
(13)
Lekársky posudok o uznaní choroby z povolania obsahuje
a)
evidenčné číslo,
b)
názov, adresu a identifikačné číslo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
c)
meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu posudzovanej osoby,
e)
údaje o zamestnávateľovi posudzovanej osoby,
f)
názov pracoviska, profesiu a pracovné zaradenie posudzovanej osoby,
g)
číslo a názov choroby z povolania zo zoznamu chorôb z povolania,
h)
odôvodnenie a záver,
i)
odtlačok pečiatky špecializovaného pracoviska s uvedením špecializácie lekára a podpis lekára.
(14)
Vzor lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania podľa odseku 13 je uvedený v prílohe č. 3e.
(15)
Dňom uznania choroby z povolania je deň vydania lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania podľa odseku 13.
(16)
Ak špecializované pracovisko neuzná chorobu z povolania, vydá lekársky posudok, ktorým sa neuznala choroba z povolania podľa odseku 13, do 30 dní od prijatia odborného stanoviska pri podozrení na chorobu z povolania podľa odseku 4 alebo od prijatia stanoviska k uznaniu choroby z povolania podľa odsekov 8 a 11 alebo § 31c ods. 3 a zašle ho
a)
posudzovanej osobe,
b)
zamestnávateľovi,
c)
príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.
§ 31b
Hlásenie a evidencia choroby z povolania
(1)
Špecializované pracovisko po vydaní lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania podľa § 31a ods. 13 do desiatich dní oznámi uznanie choroby z povolania na tlačive hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania, ponechá si prvý diel tlačiva a ďalšie diely tlačiva zasiela
a)
všeobecnému lekárovi, s ktorým má posudzovaná osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,37a)
b)
Národnému centru zdravotníckych informácií,
c)
posudzovanej osobe,
d)
príslušnému orgánu verejného zdravotníctva,
e)
zamestnávateľovi,
f)
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v nemocnici, ktorú vykonávajú lekári s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo špecializačnom odbore dermatovenerológia, ktorého vedúci zamestnanec potvrdil uznanie choroby z povolania (§ 31a ods. 6),
g)
Sociálnej poisťovni, útvaru sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia, útvaru sociálneho zabezpečenia Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo útvaru sociálneho zabezpečenia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.
h)
Národnému inšpektorátu práce alebo Hlavnému banskému úradu, ak bola choroba z povolania uznaná osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu.38c)
(2)
Evidenciu hlásení uznaných chorôb z povolania vedie v elektronickej podobe poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v nemocnici v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo špecializačnom odbore dermatovenerológia, ktorého vedúci zamestnanec potvrdil uznanie choroby z povolania (§ 31a ods. 6); evidencia obsahuje
a)
názov, adresu a identifikačné číslo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý chorobu z povolania uznal,
b)
meno, priezvisko a titul osoby, ktorej bola choroba z povolania uznaná,
c)
rodné číslo osoby, ktorej bola choroba z povolania uznaná,
d)
trvalé bydlisko (obec),
e)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa, kde choroba z povolania vznikla,
f)
ekonomickú aktivitu zamestnávateľa,
g)
zamestnanie (profesiu) osoby, ktorej bola choroba z povolania uznaná,
h)
položku a názov choroby z povolania zo zoznamu chorôb z povolania,
i)
diagnózu podľa Medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb a príbuzných zdravotných problémov,
j)
dátum prvého zistenia choroby z povolania,
k)
dátum uznania choroby z povolania,
l)
závažnosť choroby pri akútnej forme,
m)
závažnosť choroby pri chronickej forme,
n)
expozíciu – príčinný faktor práce a pracovného prostredia vzniku choroby z povolania,
o)
kategóriu práce,
p)
klasifikáciu produktov podľa použitia,
q)
dĺžku expozície škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia v rokoch a mesiacoch,
r)
schopnosť doterajšieho výkonu práce osoby, ktorej bola choroba z povolania uznaná.
(3)
Vzor tlačiva určeného na hlásenie choroby z povolania je uvedený v prílohe č. 3f.
(4)
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v nemocnici v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo špecializačnom odbore dermatovenerológia, poskytuje údaje uvedené v odseku 2 po prijatí tlačiva hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania [odsek 1 písm. f)] do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca Centrálnemu registru hlásení uznaných chorôb z povolania, ktorý vedie Univerzitná nemocnica v Bratislave.
§ 31c
Opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby z povolania
(1)
Ak sa posudzovaná osoba alebo zamestnávateľ domnieva, že podozrenie na chorobu z povolania bolo posúdené nesprávne, môže písomne požiadať o opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby z povolania celoslovenskú komisiu do 60 dní odo dňa prijatia lekárskeho posudku, ktorým špecializované pracovisko uznalo chorobu z povolania alebo neuznalo chorobu z povolania (§ 31a ods. 13 alebo 16).
(2)
Ak chorobu z povolania už posudzovala celoslovenská komisia, nie je možné podľa odseku 1 požiadať o opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby z povolania.
(3)
Ak celoslovenská komisia potvrdí správnosť predchádzajúceho uznania choroby z povolania alebo neuznania choroby z povolania špecializovaným pracoviskom, písomne o tom informuje žiadateľa a špecializované pracovisko v lehote do 60 dní od prijatia žiadosti podľa odseku 1.
(4)
Ak bolo uznanie choroby z povolania alebo neuznanie choroby z povolania špecializovaným pracoviskom posúdené nesprávne, celoslovenská komisia svoje stanovisko k uznaniu choroby z povolania alebo neuznaniu choroby z povolania postúpi špecializovanému pracovisku v lehote do 60 dní od prijatia žiadosti podľa odseku 1.
(5)
Stanovisko celoslovenskej komisie k uznaniu choroby z povolania alebo neuznaniu choroby z povolania je pre špecializované pracovisko záväzné. Špecializované pracovisko vydá v lehote do 30 dní od prijatia stanoviska celoslovenskej komisie k uznaniu choroby z povolania alebo neuznaniu choroby z povolania nový lekársky posudok (§ 31a ods. 13 alebo 16).
(6)
Ak celoslovenská komisia správnosť pôvodného uznania choroby z povolania alebo neuznania choroby z povolania špecializovaným pracoviskom potvrdí, náklady spojené s opätovným uznaním choroby z povolania alebo neuznaním choroby z povolania uhrádza žiadateľ špecializovanému pracovisku, a ak vznikli náklady, aj príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.
(7)
Na úhradu nákladov podľa odseku 6 sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce úhradu nákladov za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
§ 31d
Celoslovenská komisia
(1)
Minister zdravotníctva Slovenskej republiky zriaďuje celoslovenskú komisiu ako svoj poradný orgán na posudzovanie chorôb z povolania. Činnosť celoslovenskej komisie upravuje štatút, ktorý schvaľuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky.
(2)
Celoslovenská komisia je zložená z predsedu a ôsmich členov. Predseda celoslovenskej komisie je lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo alebo špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia. Členmi celoslovenskej komisie sú lekári s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia a špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia. Predsedu a členov celoslovenskej komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva Slovenskej republiky na základe návrhu hlavného odborníka ministerstva pre špecializačný odbor klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia. Za člena celoslovenskej komisie je zo špecializovaného pracoviska vymenovaný len jeden lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore uvedenom v tretej vete.
(3)
Na rokovaní celoslovenskej komisie sa zúčastňuje lekár špecializovaného pracoviska, ktorý posudzoval chorobu z povolania (§ 31a ods. 2).
(4)
Predseda môže na rokovanie celoslovenskej komisie prizvať aj ďalších odborníkov; vyjadrenie odborníka nie je pre celoslovenskú komisiu záväzné.
(5)
Celoslovenská komisia
a)
posudzuje choroby z povolania podľa § 31a ods. 9 a 10,
b)
posudzuje opätovne uznanie choroby z povolania alebo neuznanie choroby z povolania podľa § 31c,
c)
podáva ministerstvu návrhy na zmenu a doplnenie zoznamu chorôb z povolania.4a)
§ 31e
Regionálna komisia
(1)
Regionálnu komisiu zriaďuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v univerzitnej nemocnici, ktorú vykonávajú lekári s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo alebo špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia. Činnosť regionálnej komisie upravuje štatút.
(2)
Regionálna komisia je zložená z predsedu a štyroch členov. Predseda regionálnej komisie je lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo alebo špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia. Členmi regionálnej komisie sú lekári s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia a špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia. Za člena regionálnej komisie je zo špecializovaného pracoviska vymenovaný iba jeden lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v určenom špecializačnom odbore.
(3)
Predsedu a členov regionálnej komisie vymenúva a odvoláva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa odseku 1 na základe návrhu príslušnej odbornej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti.
(4)
Na rokovaní regionálnej komisie sa zúčastňujú
a)
lekár špecializovaného pracoviska, ktorý posudzoval chorobu z povolania (§ 31a ods. 2),
b)
zdravotnícky pracovník príslušného orgánu verejného zdravotníctva, ktorý prešetroval pracovné podmienky a spôsob práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania podľa § 7 písm. h) alebo § 11 písm. j).
(5)
Na rokovanie môže predseda regionálnej komisie prizvať aj ďalších odborníkov; vyjadrenie odborníka nie je pre regionálnu komisiu záväzné.
§ 31f
Regionálna komisia na posudzovanie kožných chorôb z povolania
(1)
Regionálnu komisiu na posudzovanie kožných chorôb z povolania zriaďuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v univerzitnej nemocnici, ktorú vykonávajú lekári s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore dermatovenerológia. Činnosť regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania upravuje štatút.
(2)
Regionálna komisia na posudzovanie kožných chorôb z povolania je zložená z predsedu a štyroch členov. Predseda regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania je lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore dermatovenerológia. Členmi regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania sú lekári s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore dermatovenerológia, špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia a špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia. Za člena regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania je zo špecializovaného pracoviska vymenovaný iba jeden lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v určenom špecializačnom odbore.
(3)
Predsedu a členov regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania vymenúva a odvoláva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa odseku 1 na základe návrhu príslušnej odbornej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti.
(4)
Na rokovaní regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania sa zúčastňujú
a)
lekár špecializovaného pracoviska, ktorý posudzoval kožnú chorobu z povolania (§ 31a ods. 2),
b)
zdravotnícky pracovník príslušného orgánu verejného zdravotníctva, ktorý prešetroval pracovné podmienky a spôsob práce posudzovanej osoby pri podozrení na kožnú chorobu z povolania podľa § 7 písm. h) alebo § 11 písm. j).
(5)
Na rokovanie môže predseda regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania prizvať aj ďalších odborníkov; vyjadrenie odborníka nie je pre komisiu záväzné.
(6)
Regionálna komisia na posudzovanie kožných chorôb z povolania posudzuje všetky kožné choroby z povolania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 38a až 38c znejú:
„38a)
§ 8 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38b)
§ 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38c)
§ 39 zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
45.
V § 37 ods. 2 sa pred písmeno a) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
posúdenie záťaže teplom a chladom pri práci,“.
Doterajšie písmená a) až e) sa označujú ako písmená b) až f).
46.
V § 37 ods. 2 písm. b) sa slová „na pracoviskách s trvalým výkonom“ nahrádzajú slovami „pri dlhodobom výkone“.
47.
§ 37 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Pri nadmernej záťaži teplom podľa odseku 2 písm. b) a chladom je zamestnávateľ povinný zabezpečiť aj ďalšie opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov. Zabezpečovanie opatrení pri nadmernej záťaži teplom a chladom pri práci je zamestnávateľ povinný po dohode so zástupcom zamestnancov upraviť vnútorným predpisom.
(4)
Ak výsledky hodnotenia zdravotného rizika preukážu záťaž zamestnancov teplom alebo chladom, zamestnávateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho na schválenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva; zamestnávateľ je povinný predkladať aj návrhy na jeho zmenu.“.
48.
V § 38 ods. 1 sa pred písmeno a) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
zabezpečiť posúdenie fyzickej záťaže pri práci,“.
Doterajšie písmená a) až e) sa označujú ako písmená b) až f).
49.
V § 38 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak výsledky posúdenia preukážu zvýšenú fyzickú záťaž zamestnancov, zamestnávateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho na schválenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva; zamestnávateľ je povinný predkladať aj návrhy na jeho zmenu.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
50.
V § 38 ods. 3 písm. a) sa slovo „hodnotenie“ nahrádza slovom „posúdenie“.
51.
§ 41 až 43 vrátane nadpisov znejú:
㤠41
Ochrana zamestnancov pri práci s azbestom
(1)
Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach (ďalej len „odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb“) možno vykonávať len na základe oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydaného úradom verejného zdravotníctva alebo dokladu z iného členského štátu, ktorý slúži na rovnaký účel alebo je z neho zrejmé, že táto skutočnosť je preukázaná.
(2)
Úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o vydaní oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa odseku 1 na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať
a)
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo
b)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu.
(3)
Súčasťou žiadosti podľa odseku 2 je aj
a)
dokumentácia s opisom činnosti a používaných pracovných postupov alebo technológie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb s údajmi o technickom vybavení,
b)
meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a doklad o jej ukončenom stredoškolskom vzdelaní alebo vysokoškolskom vzdelaní,
c)
doklad o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zamestnancov a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, ktorá zahŕňa vzdelávanie vzdelávacou inštitúciou, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín podľa osobitného predpisu;23a) vzor dokladu o absolvovaní odbornej prípravy je uvedený v prílohe č. 3g,
d)
lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f zamestnancov a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb; rozsah lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci je uvedený v osobitnom predpise,45a)
e)
doklad o
1.
zabezpečení merania azbestu podľa osobitného predpisu45b) vrátane odberu vzoriek z pracovného prostredia odborne spôsobilou osobou na účel kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia podľa § 15 ods. 1 písm. a) a f),
2.
zneškodňovaní nebezpečného odpadu s obsahom azbestu,
3.
oprávnení na podnikanie,
4.
zaplatení správneho poplatku.
(4)
Ak žiadosť o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podáva fyzická osoba alebo založená právnická osoba, žiadosť obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b)
obchodné meno, právnu formu a sídlo, ak ide o založenú právnickú osobu,
c)
doklad o zaplatení správneho poplatku,
d)
dokumentáciu s opisom činnosti a používaných pracovných postupov alebo technológie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb s údajmi o technickom vybavení,
e)
vyhlásenie, že fyzická osoba alebo založená právnická osoba má zabezpečené
1.
zodpovednú osobu za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb s ukončeným stredoškolským vzdelaním alebo vysokoškolským vzdelaním,
2.
absolvovanie odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb budúcich zamestnancov a osoby, ktorá bude zodpovedná za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, ktorá zahŕňa vzdelávanie vzdelávacou inštitúciou, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín podľa osobitného predpisu;23a) vzor dokladu o absolvovaní odbornej prípravy je uvedený v prílohe č. 3g,
3.
posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f budúcich zamestnancov a osoby, ktorá bude zodpovedná za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb; rozsah lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci je uvedený v osobitnom predpise,45a)
4.
meranie azbestu podľa osobitného predpisu45b) vrátane odberu vzoriek z pracovného prostredia odborne spôsobilou osobou na účel kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia podľa § 15 ods. 1 písm. a) a f),
5.
zneškodňovanie nebezpečného odpadu s obsahom azbestu.
(5)
Úrad verejného zdravotníctva vydá oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak spĺňa podmienky podľa odsekov 2 a 3, a fyzickej osobe alebo založenej právnickej osobe, ak spĺňa podmienky podľa odseku 4 a preukázali splnenie požiadaviek, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov azbestu na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú úroveň. Úrad verejného zdravotníctva v oprávnení na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb uvedie evidenčné číslo oprávnenia, údaje podľa odsekov 2 až 4, druh oprávnenia podľa odseku 7 a podmienky na vykonávanie činnosti; oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb sa vydáva na dobu neurčitú.
(6)
Fyzická osoba alebo založená právnická osoba, ktorej bolo vydané oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, môže začať vykonávať činnosť na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, ak má živnostenské oprávnenie podľa osobitného predpisu45c) a úradu verejného zdravotníctva písomne predloží do 30 dní od získania živnostenského oprávnenia doklady podľa odseku 2 a odseku 3 písm. b) až e).
(7)
Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb sa na základe dokumentácie s opisom činnosti a používaných pracovných postupov alebo technológie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a technického vybavenia vydáva na
a)
odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím podtlakového systému,
b)
odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom,
c)
odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov v uzatvorených priestoroch do 10 m3, s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím priemyselného vysávača.
(8)
Úrad verejného zdravotníctva oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb odoberie, ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba oprávnená na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (ďalej len „držiteľ oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb“) závažným spôsobom alebo opakovane porušuje všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s vykonávanou činnosťou a podmienky na vykonávanie činnosti.
(9)
Úrad verejného zdravotníctva ďalej odoberie oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, ak fyzická osoba alebo držiteľ oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb požiada o jeho odobratie.
(10)
Platnosť oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zaniká
a)
výmazom právnickej osoby z obchodného registra,
b)
zánikom živnostenského oprávnenia,
c)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
d)
smrťou fyzickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa oprávnenej na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb alebo jej vyhlásením za mŕtvu.
(11)
Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb neprechádza na právneho nástupcu a je neprevoditeľné.
(12)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej úrad verejného zdravotníctva odobral oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, môže opätovne požiadať o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb; to sa nevzťahuje na oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb odobraté na základe žiadosti podľa odseku 9.
(13)
Držiteľ oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb je povinný pred začiatkom výkonu práce predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb na posúdenie podľa § 13 ods. 4 písm. k) a zdržať sa výkonu práce do času posúdenia navrhovanej činnosti.
(14)
Návrh na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa odseku 13 musí obsahovať
a)
prevádzkový poriadok, ktorý podlieha schvaľovaniu podľa § 13 ods. 4 písm. b) a obsahuje
1.
posudok o riziku podľa osobitného predpisu,45d)
2.
bezpečné pracovné postupy a technické vybavenie pre činnosť v posudzovaných priestoroch,
3.
opatrenia na zníženie expozície zamestnancov a obyvateľov,
4.
zabezpečenie zdravotného dohľadu pre zamestnancov,45a)
5.
používané osobné ochranné pracovné prostriedky a spôsob ich dekontaminácie,
6.
zneškodňovanie nebezpečného odpadu s obsahom azbestu,
7.
plán práce podľa osobitného predpisu,45e)
b)
doklad o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zamestnancov a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa odseku 3 písm. c) alebo ich aktualizačnej odbornej prípravy podľa odseku 15.
(15)
Držiteľ oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb je povinný zabezpečiť najmenej každých päť rokov od vydania oprávnenia aktualizačnú odbornú prípravu na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zamestnancov a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, ktorá zahŕňa vzdelávanie vzdelávacou inštitúciou, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín podľa osobitného predpisu.23a) Vzor dokladu o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je uvedený v prílohe č. 3g.
(16)
Držiteľ oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb je povinný pred začiatkom výkonu práce, okrem predloženia návrhu na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb na posúdenie podľa odseku 13, oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva začiatok a ukončenie výkonu odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest na konkrétnej stavbe podľa osobitného predpisu.45f)
(17)
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní azbestu alebo materiálom, ktoré obsahujú azbest, je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom46) technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu zamestnancov azbestu alebo materiálom, ktoré obsahujú azbest, na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.
§ 42
Ochrana zamestnancov pri práci s biologickými faktormi
(1)
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní biologickým faktorom, je povinný
a)
zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom47) technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu zamestnancov biologickým faktorom na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru,
b)
poskytnúť povinné alebo odporúčané očkovanie [§ 12 ods. 4 písm. c)] zamestnancom, ktorí sú alebo môžu byť pri práci exponovaní biologickým faktorom, proti ktorým nie sú imúnni, ak je k dispozícii účinná očkovacia látka.
(2)
Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s povinným očkovaním zamestnancov podľa odseku 1 písm. b), uhrádza zamestnávateľ.
ŠTVRTÁ HLAVA
KOZMETICKÉ VÝROBKY
§ 43
Výroba, dovoz a distribúcia kozmetického výrobku
(1)
Zodpovedná osoba13af) je povinná
a)
uviesť na trh13ad) len kozmetický výrobok, ktorý je bezpečný47a) pre verejné zdravie a v súlade s osobitným predpisom,47b)
b)
dodržiavať pri výrobe kozmetického výrobku správnu výrobnú prax,47c)
c)
zabezpečiť posúdenie bezpečnosti kozmetického výrobku a vypracovanie správy o bezpečnosti47d) pred uvedením kozmetického výrobku na trh,
d)
dodržiavať požiadavky na odber vzoriek a laboratórnu analýzu vzoriek,47e)
e)
dodržiavať obmedzenia na regulované látky,47f)
f)
označiť kozmetický výrobok v požadovanom rozsahu47g) a povinné údaje47h) uviesť v štátnom jazyku vrátane kozmetického výrobku, ktorý nie je v spotrebiteľskom balení, ale balí sa v mieste predaja na žiadosť kupujúceho alebo je vopred balený na okamžitý predaj,
g)
dodržiavať požiadavky na tvrdenia o výrobku,47i)
h)
prijať bezodkladne vhodné opatrenia s cieľom dosiahnuť súlad kozmetického výrobku s osobitným predpisom; ak je to potrebné, kozmetický výrobok stiahnuť z trhu14a) alebo prevziať späť14b) od spotrebiteľa, ak vie alebo má dôvod sa domnievať, že kozmetický výrobok, ktorý uviedla na trh, nie je v súlade s osobitným predpisom,13ah)
i)
zabezpečiť, aby sa opatrenia podľa písmena h) týkali všetkých kozmetických výrobkov, ktoré sú sprístupnené na trhu Európskej únie,
j)
informovať bezodkladne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, príslušné orgány členských štátov, v ktorých bol kozmetický výrobok sprístupnený na trhu, a príslušný orgán členského štátu, v ktorom je informačná zložka o kozmetickom výrobku dostupná, o tom, že kozmetický výrobok predstavuje riziko pre verejné zdravie, a uviesť podrobnosti najmä o nesúlade kozmetického výrobku s osobitným predpisom a prijaté opatrenia,
k)
oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a príslušnému orgánu toho členského štátu, v ktorom došlo k závažnému nežiaducemu účinku,13aj) všetky závažné nežiaduce účinky, o ktorých vie alebo má dôvod sa domnievať, že o nich vie, názov kozmetického výrobku a prijaté opatrenia,
l)
poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a príslušných orgánov členských štátov, v ktorých bol kozmetický výrobok sprístupnený na trhu,
1.
všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie súladu kozmetického výrobku s požiadavkami podľa písmena a) v jazyku zrozumiteľnom príslušnému orgánu a spolupracovať pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré kozmetický výrobok predstavuje pre verejné zdravie,
2.
zoznam distribútorov, ktorým boli kozmetické výrobky dodané, pričom táto povinnosť platí počas troch rokov od dátumu, keď bola výrobná šarža kozmetického výrobku sprístupnená distribútorovi,
3.
zoznam všetkých kozmetických výrobkov, ktoré uviedla na trh s obsahom látky, o bezpečnosti ktorej existuje pochybnosť, ako aj obsah danej látky v každom kozmetickom výrobku,
m)
zabezpečiť, aby informačná zložka13ae) o kozmetickom výrobku bola dostupná príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v elektronickej forme alebo písomnej forme, v zrozumiteľnom jazyku, v požadovanom rozsahu, na adrese uvedenej v označení kozmetického výrobku; informačná zložka o výrobku sa uchováva počas 10 rokov od dátumu, keď bola uvedená na trh posledná šarža daného kozmetického výrobku,
n)
oznámiť Komisii informácie o kozmetickom výrobku v rozsahu a za podmienok podľa osobitného predpisu47j) pred uvedením kozmetického výrobku na trh,
o)
sprístupniť verejnosti, bez toho, aby bola dotknutá ochrana, najmä obchodného tajomstva a práv duševného vlastníctva
1.
názov a kvantitatívny obsah nebezpečných látok podľa osobitného predpisu47k) v kozmetickom výrobku
2.
názov a kód zloženia vonných a aromatických kompozícií a údaje o dodávateľovi,
3.
údaje o nežiaducich a závažných nežiaducich účinkoch spôsobených kozmetickým výrobkom,
p)
dodržiavať zákaz testovať na zvieratách47l) konečný kozmetický výrobok alebo jeho prototyp, zložky alebo kombinácie zložiek.
(2)
Zodpovedná osoba nesmie uviesť na trh kozmetický výrobok,
a)
ktorý nie je v súlade s osobitným predpisom13ah) a predstavuje riziko pre verejné zdravie,
b)
ak nebola posúdená jeho bezpečnosť a vypracovaná správa o bezpečnosti,47d)
c)
ktorý nie je označený v požadovanom rozsahu,47g) a ak povinné údaje47h) nie sú uvedené v štátnom jazyku,
d)
ktorý je ponúkaný alebo prezentovaný klamlivým spôsobom podľa osobitného predpisu;47m) prezentácia kozmetického výrobku a najmä jeho tvar, vôňa, farba, vzhľad, balenie, označenie, objem alebo veľkosť nesmie vzbudiť u spotrebiteľa, najmä u dieťaťa dojem, že ide o potravinu a tým ohroziť jeho zdravie,
e)
ktorý obsahuje zložky alebo kombinácie zložiek testované na zvieratách, ak bola príslušná alternatívna metóda47n) schválená a prijatá na úrovni Európskej únie s ohľadom na vývoj validácie v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
f)
ktorého konečné zloženie alebo prototyp bolo testované na zvieratách, ak bola príslušná alternatívna metóda47n) validovaná a prijatá na úrovni Európskej únie s príslušným ohľadom na vývoj validácie v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
(3)
Výrobca47o) môže požiadať úrad verejného zdravotníctva o povolenie výnimky
a)
zo zákazu testovať zložky alebo kombináciu zložiek kozmetického výrobku na zvieratách a výnimky zo zákazu testovať konečný kozmetický výrobok alebo jeho prototyp na zvieratách,13ac)
b)
zo zákazu uvádzať na trh kozmetický výrobok, ak jeho zložky, kombinácia zložiek, konečné zloženie alebo prototyp boli na účel splnenia požiadaviek bezpečnosti kozmetického výrobku testované na zvieratách.13ac)
(4)
Distribútor je povinný
a)
overiť, pred tým ako sprístupní kozmetický výrobok na trh,13ad) či je na kozmetickom výrobku uvedená zodpovedná osoba, číslo výrobnej šarže, zoznam zložiek a povinné údaje47h) v štátnom jazyku a či neuplynula lehota jeho minimálnej trvanlivosti, ak sa táto uplatňuje,
b)
nesprístupniť kozmetický výrobok na trh dovtedy, kým nebude v súlade s osobitným predpisom, ak vie alebo má dôvod sa domnievať, že kozmetický výrobok nie je v súlade s osobitným predpisom,13ah)
c)
prijať vhodné opatrenia s cieľom dosiahnuť súlad kozmetického výrobku s osobitným predpisom, ak je to potrebné, kozmetický výrobok stiahnuť z trhu alebo prevziať späť od spotrebiteľa, ak vie alebo má dôvod sa domnievať, že kozmetický výrobok, ktorý sprístupnil na trh, nie je v súlade s osobitným predpisom,13ah)
d)
bezodkladne informovať zodpovednú osobu, príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a príslušné orgány členských štátov, v ktorých bol kozmetický výrobok sprístupnený na trhu, o tom, že kozmetický výrobok predstavuje riziko pre verejné zdravie, uviesť podrobnosti najmä o nesúlade kozmetického výrobku s osobitným predpisom14a) a prijaté opatrenia,
e)
oznámiť všetky závažné nežiaduce účinky,13aj) o ktorých vie alebo má dôvod sa domnievať, že o nich vie, názov kozmetického výrobku a prijaté opatrenia príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a príslušnému orgánu tých členských štátov, v ktorých došlo k závažnému nežiaducemu účinku,
f)
skladovať, prepravovať a predávať kozmetický výrobok v takých podmienkach, aby neohrozil súlad kozmetického výroku s osobitným predpisom,13ah)
g)
poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti regionálneho úradu verejného zdravotníctva a príslušných orgánov členských štátov, v ktorých bol kozmetický výrobok sprístupnený na trhu,
1.
všetky informácie a dokumentáciu na preukázanie súladu kozmetického výrobku s požiadavkami podľa písmena a) v jazyku zrozumiteľnom príslušnému orgánu a spolupracovať pri každom prijatom opatrení s cieľom vyhnúť sa rizikám, ktoré predstavuje kozmetický výrobok, ktorý sprístupnil na trh,
2.
identifikovať distribútora alebo zodpovednú osobu, ktorá mu kozmetický výrobok dodala, alebo distribútorov, ktorým dodal kozmetický výrobok; táto povinnosť platí počas troch rokov od dátumu, keď bola výrobná šarža kozmetického výrobku sprístupnená distribútorovi,
h)
elektronicky oznámiť Komisii a zodpovednej osobe informácie o kozmetickom výrobku podľa osobitného predpisu,47j)
i)
označiť kozmetický výrobok, ktorý nie je v spotrebiteľskom balení, ale balí sa v mieste predaja na žiadosť kupujúceho alebo je vopred balený na okamžitý predaj, v požadovanom rozsahu47g) a povinné údaje47h) uviesť v štátnom jazyku.
(5)
Distribútor nesmie sprístupniť na trh kozmetický výrobok,
a)
ktorý nie je označený v požadovanom rozsahu, a ak povinné údaje nie sú uvedené v štátnom jazyku,
b)
ktorý je po dátume minimálnej trvanlivosti,
c)
ktorý je ponúkaný alebo prezentovaný klamlivým spôsobom podľa osobitného predpisu;47m) prezentácia kozmetického výrobku a najmä jeho tvar, vôňa, farba, vzhľad, balenie, označenie, objem alebo veľkosť nesmie vzbudiť u spotrebiteľa, najmä u dieťaťa dojem, že ide o potravinu, a tým ohroziť jeho zdravie,
d)
ak vie alebo má dôvod sa domnievať, že pri skladovaní alebo preprave kozmetického výrobku nastali také podmienky, ktoré mohli ohroziť jeho bezpečnosť.47a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 45a až 45f, 46, 47 až 47o znejú:
„45a)
§ 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z.
45b)
§ 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z.
45c)
Príloha č. 2 položka č. 93 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 204/2014 Z. z.
45d)
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z.
45e)
§ 5, 8, 11 a 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z.
45f)
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z.
46)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z.
47)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.
47a)
Čl. 3 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
47b)
Čl. 5 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
47c)
Čl. 8 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
47d)
Čl. 10 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
47e)
Čl. 12 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
47f)
Čl. 14 až 17, príloha č. II až VI nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
47g)
Čl. 19 ods. 1 až 4 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
47h)
Čl. 19 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
47i)
Čl. 20 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
47j)
Čl. 13 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
47k)
Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.
47l)
Čl. 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
47m)
§ 6 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z.
47n)
Nariadenie Komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 142, 31. 5. 2008) v platnom znení.
47o)
Čl. 2 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.“.
52.
V § 51 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
dodržiavať požiadavky na zdravotnú nezávadnosť požívatín pri výrobe hotových pokrmov a pri manipulácii s hotovými pokrmami v zariadeniach spoločného stravovania.“.
53.
V § 52 ods. 1 písm. c) sa za slovom „predpismi,34)“ čiarka nahrádza bodkočiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie musí vykonať fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 16 ods. 1,“.
54.
V § 52 ods. 1 písm. d) sa slovo „dopadov“ nahrádza slovom „vplyvov“.
55.
V § 52 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až r) sa označujú ako písmená e) a q).
56.
V § 52 ods. 1 písm. e) sa za slovo „zákon“ vkladajú slová „alebo osobitné predpisy34)“.
57.
V § 52 ods. 1 písm. g) sa za slovo „zamestnancov“ vkladajú slová „podľa § 30a a § 30d“ a vypúšťajú sa slová „s ohľadom na špecifické riziká“.
58.
V § 52 ods. 1 písmeno l) znie:
„l)
zabezpečiť pre zamestnancov
1.
pitnú vodu,
2.
vybavenie pracovísk zariadeniami na osobnú hygienu s prihliadnutím na charakter práce,“.
59.
V § 52 ods. 1 sa vypúšťa písmeno o).
Doterajšie písmená p) a q) sa označujú ako písmená o) a p).
60.
V § 52 odsek 3 znie:
„(3)
Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktorých predmetom činnosti je predaj alebo iné zaobchádzanie s veľmi toxickými látkami a zmesami alebo s toxickými látkami a zmesami, nesmú
a)
predávať a vydávať fyzickým osobám veľmi toxické látky a zmesi,
b)
predávať a vydávať toxické látky a zmesi osobám mladším ako 18 rokov,
c)
predávať, skladovať a manipulovať s toxickými látkami a zmesami v predajniach potravín a hračiek alebo na miestach, kde sa potraviny a hračky predávajú, skladujú, alebo sa s nimi manipuluje.“.
61.
V § 52 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
poskytovať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na účel výkonu štátneho zdravotného dozoru, kontroly hodnotenia zdravotných rizík pri práci a prešetrovania pracovných podmienok a spôsobu práce fyzickej osoby pri podozrení na chorobu z povolania, ako aj ich evidencie v registri rizikových prác osobné údaje v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
adresa bydliska,
4.
obchodné meno, právna forma, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá je jej zamestnávateľom,
5.
názov pracoviska, profesia a pracovné zaradenie,
6.
diagnóza podľa Medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb a príbuzných zdravotných problémov.“.
62.
V § 52 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „profesijné otravy a ochorenia podmienené prácou,“.
63.
V § 55 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
kontrolovať plnenie opatrení uložených podľa § 12 a odseku 2.“.
64.
V § 55 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) až l), ktoré znejú:
„j)
dočasný zákaz sprístupnenia kozmetického výrobku na trhu13ad) po dobu potrebnú na vykonanie odborného posúdenia alebo preverenia dôvodného podozrenia, že kozmetický výrobok predstavuje riziko pre verejné zdravie,
k)
zákaz alebo iné obmedzenie sprístupnenia kozmetického výrobku na trhu, ako je uvedené v písmene j), príkaz na stiahnutie kozmetického výrobku z trhu14a) alebo príkaz na prevzatie kozmetického výrobku späť14b) od spotrebiteľa, ak
1.
je potrebné okamžite zasiahnuť, pretože kozmetický výrobok predstavuje vážne riziko pre verejné zdravie,
2.
zodpovedná osoba neprijala v určenej lehote vhodné opatrenia podľa § 12 ods. 3 písm. j) alebo
3.
kozmetický výrobok bol ohlásený zo systému RAPEX,66a)
l)
dočasné obmedzenie sprístupnenia kozmetického výrobku na trhu, dočasné stiahnutie kozmetického výrobku z trhu alebo dočasné prevzatie kozmetického výrobku späť od spotrebiteľa, ak je kozmetický výrobok v súlade s osobitným predpisom,47b) ale preukázateľne predstavuje alebo môže predstavovať vážne riziko pre verejné zdravie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 66a znie:
„66a)
§ 6 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z.“.
65.
V § 56 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
ohrozí alebo poruší zdravotnú nezávadnosť požívatín a hotových pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania.“.
66.
V § 57 odseky 22 a 23 znejú:
„(22)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak
a)
nezabezpečí opatrenia podľa § 30 ods. 1 písm. a),
b)
nezabezpečí pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad podľa § 30 ods. 1 písm. b),
c)
nezabezpečí pre svojich zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30 ods. 1 písm. c),
d)
nepredloží lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, zoznam zamestnancov podľa § 30 ods. 1 písm. d),
e)
neuchová lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov podľa § 30 ods. 1 písm. e),
f)
nezabezpečí hodnotenie zdravotného rizika, nezabezpečí vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a posudku o riziku podľa § 30 ods. 1 písm. f),
g)
nevypracuje prevádzkový poriadok podľa § 30 ods. 1 písm. g),
h)
nezabezpečí pre zamestnancov hodnotenie zdravotného rizika raz za rok a pri každej podstatnej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík podľa § 30 ods. 1 písm. h),
i)
nevedie evidenciu zamestnancov podľa kategórií prác podľa § 30 ods. 1 písm. i),
j)
nepredloží príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa § 30 ods. 1 písm. j),
k)
po prehodnotení zdravotného rizika neoznámi príslušnému orgánu verejného zdravotníctva zmenu podmienok výkonu práce zaradenej do druhej kategórie, ktorá by mohla mať vplyv na jej zaradenie do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa § 30 ods. 1 písm. k),
l)
nevypracuje v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou a nepredloží každoročne k 31. decembru príslušnému orgánu verejného zdravotníctva informáciu o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci podľa § 30 ods. 1 písm. l),
m)
nevedie záznamy, ktoré obsahujú údaje o zamestnancoch, pri kvalitatívnom a kvantitatívnom zisťovaní zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia podľa § 30 ods. 1 písm. m),
n)
neodovzdá po zániku živnosti alebo po zániku spoločnosti dokumentáciu vedenú podľa písmen e), f), i) a m) príslušnému orgánu verejného zdravotníctva podľa § 30 ods. 1 písm. n),
o)
neoznámi príslušnému orgánu verejného zdravotníctva vykonávanie pracovnej zdravotnej služby pre svojich zamestnancov vlastnými zamestnancami podľa § 30a ods. 2 a § 63d ods. 3,
p)
nezabezpečí zamestnancom mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci nariadenú úradom verejného zdravotníctva alebo príslušným orgánom verejného zdravotníctva podľa § 30e ods. 12.
(23)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak
a)
nezabezpečí opatrenia podľa § 30 ods. 7 písm. a),
b)
nezabezpečí posudzovanie svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30 ods. 7 písm. b),
c)
nepredloží príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na zaradenie svojej prace do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, návrh na zmenu alebo vyradenie svojej práce z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa § 30 ods. 7 písm. c),
d)
neuchová posudky o svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30 ods. 7 písm. d).“.
67.
V § 57 sa za odsek 23 vkladá nový odsek 24, ktorý znie:
„(24)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí držiteľ oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu, ktorý
a)
nezabezpečí dostatočný počet zdravotníckych pracovníkov v tíme pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 2,
b)
nemá povolenie na prevádzkovanie ambulancie alebo zmluvu na prenájom ambulancie, ktorá má povolenie na prevádzkovanie podľa § 30c ods. 1 písm. b),
c)
nemá vypracovaný pracovný postup na vykonávanie jednotlivých odborných činností podľa § 30c ods. 1 písm. c); nevykonáva odborné činnosti podľa § 30d v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a objektívne zistiteľnými informáciami o vykonávanej práci a o pracovisku s dôrazom na maximálnu ochranu zdravia zamestnancov podľa § 30c ods. 1 písm. c),
d)
nevykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby nestranne podľa § 30c ods. 1 písm. d),
e)
nepodá podnet príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, ak zistí, že zamestnávateľ napriek opakovanému upozorneniu neplní povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci alebo nepostupuje v súlade s lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu podľa § 30c ods. 1 písm. e),
f)
nevedie dokumentáciu o vykonávaní jednotlivých odborných činností podľa § 30c ods. 1 písm. f),
g)
neoznámi úradu verejného zdravotníctva bezodkladne písomne zmenu názvu, sídla alebo osoby vedúceho tímu pracovnej zdravotnej služby podľa § 30c ods. 1 písm. g),
h)
neumožní úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia podmienok výkonu pracovnej zdravotnej služby, na základe ktorých bolo vydané oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu podľa § 30c ods. 1 písm. h) prvého bodu,
i)
neumožní úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30c ods. 1 písm. h) druhého bodu,
j)
neumožní regionálnemu úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30c ods. 1 písm. i).“.
Doterajšie odseky 24 až 51 sa označujú ako odseky 25 až 52.
68.
V § 57 ods. 29 písm. c) sa slová „§ 37 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 37 ods. 2 až 4“.
69.
V § 57 ods. 29 písm. h) sa číslo „7“ nahrádza číslom „13“.
70.
V § 57 ods. 29 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 41 ods. 16,“.
Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená j) a k).
71.
V § 57 ods. 29 písm. j) sa číslo „8“ nahrádza číslom „17“.
72.
V § 57 ods. 29 písm. k) sa za slovo „faktormi“ vkladajú slová „alebo neposkytne očkovanie zamestnancom“.
73.
V § 57 odsek 30 znie:
„(30)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov sa dopustí
a)
zodpovedná osoba,13af) ak
1.
poruší ustanovenia podľa § 43 ods. 1 písm. b), d) a f) a ods. 2 písm. c),
2.
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 43 ods. 1 písm. k) a n) alebo poruší povinnosť podľa § 43 ods. 1 písm. j),
3.
nesprístupní údaje a informácie podľa § 43 ods. 1 písm. l), m) a o),
4.
predloží čiastočnú správu o bezpečnosti kozmetického výrobku podľa § 43 ods. 1 písm. c),
b)
distribútor,13ak) ak
1.
poruší ustanovenie podľa § 43 ods. 4 písm. a), f) a i) a ods. 5 písm. a) a d),
2.
nesplní oznamovaciu a informačnú povinnosť podľa § 43 ods. 4 písm. e) a h),
3.
nesprístupní údaje podľa § 43 ods. 4 písm. g).“.
74.
V § 57 sa za odsek 30 vkladajú nové odseky 31 a 32, ktoré znejú:
„(31)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov sa dopustí
a)
zodpovedná osoba, ak uvedie na trh13ad) kozmetický výrobok, ktorý nie je v súlade s § 43 ods. 1 písm. a), c), e) a g) a ods. 2 písm. a), b) a d),
b)
distribútor, ak nedodrží ustanovenia § 43 ods. 4 písm. b) a ods. 5 písm. b) a c).
(32)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov sa dopustí
a)
zodpovedná osoba, ak
1.
neprijme vhodné opatrenia podľa § 43 ods. 1 písm. h) a i),
2.
nedodrží ustanovenie podľa § 43 ods. 1 písm. p) alebo uvedie na trh kozmetický výrobok, ktorý nie je v súlade s § 43 ods. 2 písm. e) a f),
b)
distribútor, ak neprijme vhodné opatrenia podľa § 43 ods. 4 písm. c).“.
Doterajšie odseky 31 až 52 sa označujú ako odseky 33 až 54.
75.
V § 57 odsek 42 znie:
„(42)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak
a)
nesplní nariadené opatrenie na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c), e) a g) až n) a ods. 3 až 5 alebo opatrenie pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 alebo vykonáva činnosť v rozpore s nariadeným opatrením,
b)
nepredloží na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva opatrenia alebo návrhy podľa § 13 alebo do času kladného posúdenia sa nezdrží vykonávania posudzovaných opatrení alebo činností,
c)
nesplní povinnosť kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory podľa § 52 ods. 1 písm. c),
d)
poruší povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok alebo povinnosť predložiť ho na schválenie alebo návrh na jeho zmenu príslušnému orgánu verejného zdravotníctva,
e)
nedodržiava schválené pracovné alebo technologické postupy alebo schválený prevádzkový poriadok alebo správnu výrobnú prax,
f)
nezabezpečí primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov podľa § 52 ods. 1 písm. g),
g)
neumožní účasť svojich zamestnancov a žiakov škôl na povinných lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzťahu k ich práci, vyšetreniach a očkovaniach, a to v nevyhnutne potrebnom rozsahu,
h)
nezabezpečí na pracovisku podmienky v súlade s ergonomickými, fyziologickými a psychologickými požiadavkami práce,
i)
nezabezpečí na zamedzenie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu alebo reguláciu živočíšnych škodcov alebo vykonáva dezinfekciu alebo reguláciu živočíšnych škodcov v rozpore s § 52 ods. 1 písm. k),
j)
nezabezpečí pre zamestnancov pitnú vodu a vybavenie pracovísk podľa § 52 ods. 1 písm. l),
k)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 52 ods. 1 písm. m) alebo písm. n),
l)
neposkytuje osobám vykonávajúcim štátny zdravotný dozor súčinnosť pri výkone ich oprávnení podľa § 55 ods. 1, marí výkon štátneho zdravotného dozoru, nesplní alebo nestrpí uložené opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 55 ods. 2.“.
76.
V § 57 odsek 44 znie:
„(44)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj alebo iné zaobchádzanie s veľmi toxickými látkami a zmesami alebo s toxickými látkami a zmesami, ak
a)
poruší zákaz predávať alebo vydávať fyzickej osobe veľmi toxické látky a zmesi,
b)
nedodrží obmedzenie pri predaji alebo výdaji toxických látok a zmesí podľa § 52 ods. 3 písm. b) a c).“.
77.
V § 57 sa za odsek 44 vkladá nový odsek 45, ktorý znie:
„(45)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá samostatne vykonáva niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i), ak
a)
nemá vypracovaný pracovný postup na vykonávanie jednotlivých odborných činností; nevykonáva odborné činnosti podľa § 30a ods. 5 v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a objektívne zistiteľnými informáciami o vykonávanej práci a o pracovisku s dôrazom na ochranu zdravia zamestnancov podľa § 30c ods. 3 písm. a),
b)
nevykonáva činnosti pracovnej zdravotnej služby nestranne podľa § 30c ods. 3 písm. b),
c)
nepodá podnet príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, ak zistí, že zamestnávateľ napriek opakovanému upozorneniu neplní povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci,
d)
nevedie dokumentáciu o vykonávaní odborných činností podľa § 30c ods. 3 písm. c),
e)
neoznámi úradu verejného zdravotníctva bezodkladne písomne zmenu obchodného mena, miesta podnikania a identifikačného čísla, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa; zmenu obchodného mena, sídla, právnej formy, ak ide o právnickú osobu podľa § 30c ods. 3 písm. e),
f)
neumožní regionálnemu úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30c ods. 3 písm. f).“.
Doterajšie odseky 45 až 54 sa označujú ako odseky 46 až 55.
78.
V § 57 odsek 50 znie:
„(50)
Príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu
a)
od 150 eur do 20 000 eur za správne delikty podľa odsekov 1 až 22, 24, 31, 37 až 39, 41 až 48,
b)
od 100 eur do 2000 eur za správne delikty podľa odsekov 23 a 30,
c)
od 2000 eur do 50 000 eur za správne delikty podľa odsekov 25 až 29 a 32,
d)
od 2000 eur do 100 000 eur za správne delikty podľa odsekov 33 až 36 a 40.“.
79.
V § 59 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) až f), ktoré znejú:
„c)
vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 15 a 16,
d)
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30e až 30g,
e)
uznanie choroby z povolania podľa § 31a a 31c,
f)
ukladanie opatrení podľa § 55.“.
80.
V § 62 písmeno c) znie:
„c)
rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy,“.
81.
V § 62 sa za písmeno v) vkladajú nové písmená w) a x), ktoré znejú:
„w)
podrobnosti o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť,
x)
podrobnosti o hodnotení vplyvov na verejné zdravie,“.
82.
Za § 63b sa vkladajú § 63c až 63e, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2014
§ 63c
(1)
Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 5 ods. 4 písm. o), ktoré bolo vydané podľa predpisov účinných k 31. máju 2010 a ktoré je platné k 1. augustu 2014, sa považuje za oprávnenie vydané na dobu neurčitú.
(2)
Osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods. 18, 19, 21, 22, 24 a 25 na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b), ktoré je platné k 31. júlu 2014, je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 16 ods. 29 najneskôr do
a)
30. júna 2015, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo toto osvedčenie vydané do 31. decembra 2007,
b)
31. decembra 2015, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo toto osvedčenie vydané v rokoch 2008 až 2009,
c)
31. decembra 2016, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo toto osvedčenie vydané v rokoch 2010 až 2011,
d)
31. decembra 2019, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo toto osvedčenie vydané od roku 2012 až do 31. júla 2014.
(3)
Držiteľ oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb podľa § 41 ods. 1 a 5, ktoré je platné k 31. júlu 2014, je povinný zabezpečiť aktualizačnú odbornú prípravu na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zamestnancov a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41 ods. 15 najneskôr do
a)
30. júna 2015, ak držiteľovi oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb bolo toto oprávnenie vydané v rokoch 2006 až 2007,
b)
31. decembra 2015, ak držiteľovi oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb bolo toto oprávnenie vydané v rokoch 2008 až 2009,
c)
31. decembra 2016, ak držiteľovi oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb bolo toto oprávnenie vydané v rokoch 2010 až 2011,
d)
31. decembra 2019, ak držiteľovi oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb bolo toto oprávnenie vydané od roku 2012 až do 31. júla 2014.
(4)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na hodnotenie dopadov na verejné zdravie vydané podľa doterajších predpisov sa považuje za osvedčenie o odbornej spôsobilosti na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie podľa tohto zákona.
(5)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami,11) ktoré bolo vydané podľa doterajších predpisov, sa považuje za osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami.11)
(6)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. augustom 2014 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 63d
(1)
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov zaradených do prvej kategórie alebo do druhej kategórie, je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad podľa § 30a a 30d najneskôr do 31. decembra 2014.
(2)
Zamestnávateľ, ktorý začne vykonávať svoju činnosť po 31. júli 2014, je povinný zabezpečiť podľa § 30 ods. 1 písm. f) hodnotenie zdravotného rizika, vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a posudku o riziku najneskôr do dvoch mesiacov od začatia svojej činnosti.
(3)
Zamestnávateľ, ktorý zabezpečoval vykonávanie pracovnej zdravotnej služby vlastnými zdravotníckymi pracovníkmi podľa predpisov účinných do 31. júla 2014, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva do 31. decembra 2014.
(4)
Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30a ods. 6 môže v minimálnom tíme pracovnej zdravotnej služby vykonávať aj lekár, ktorý získal špecializáciu podľa predpisov účinných do 28. marca 2002 v špecializačnom odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo.
(5)
Činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i), ktorú samostatne vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30a ods. 4 písm. b), môže samostatne vykonávať aj lekár so špecializáciou podľa predpisov účinných do 28. marca 2002 v špecializačnom odbore
a)
hygiena práce a pracovné lekárstvo, alebo
b)
hygiena a epidemiológia.
(6)
Činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i), ktorú samostatne vykonáva verejný zdravotník podľa § 30a ods. 4 písm. c), môže samostatne vykonávať aj
a)
diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie,
b)
asistent hygieny a epidemiológie, alebo
c)
asistent hygienickej služby.
(7)
Činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i) môže vykonávať aj
a)
iný zdravotnícky pracovník, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore hygiena pracovných podmienok podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, alebo
b)
iný zdravotnícky pracovník, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore hygiena životného a pracovného prostredia podľa predpisov účinných do 28. marca 2002.
(8)
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, ktoré vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30e ods. 3, môže vykonávať aj lekár, ktorý získal špecializáciu podľa predpisov účinných do 28. marca 2002 v špecializačnom odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo s praxou na pracovisku klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie.
(9)
Oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti.
§ 63e
(1)
Zdravotnú starostlivosť na účel uznania choroby z povolania podľa § 31a ods. 1 a 2 a potvrdenie uznania choroby z povolania podľa § 31a ods. 6 môže vykonávať aj lekár so špecializáciou podľa predpisov účinných do 28. marca 2002 v špecializačnom odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo s praxou na pracovisku klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie.
(2)
Predsedom celoslovenskej komisie podľa § 31d ods. 2 a regionálnej komisie podľa § 31e ods. 2 môžu byť aj lekári so špecializáciou podľa predpisov účinných do 28. marca 2002 v špecializačnom odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo s praxou na pracovisku klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie. Členmi celoslovenskej komisie podľa § 31d ods. 2 a regionálnej komisie podľa § 31e ods. 2 môžu byť aj lekári so špecializáciou podľa predpisov účinných do 28. marca 2002 v špecializačnom odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo.
(3)
Členmi regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania podľa § 31f ods. 2 môžu byť aj lekári so špecializáciou podľa predpisov účinných do 28. marca 2002 v špecializačnom odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo.
(4)
Tlačivo určené na hlásenie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania, platné podľa právneho predpisu účinného do 31. júla 2014 sa môže používať najdlhšie do 31. decembra 2014.“.
83.
§ 65 sa dopĺňa bodmi 25 až 27, ktoré znejú:
„25.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 348/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú analytické metódy na kontrolu zloženia kozmetických výrobkov,
26.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov,
27.
výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 29. mája 2003 č. 30 o organizácii a úlohách na úseku ochrany zdravia v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (oznámenie č. 208/2003 Z. z.).“.
84.
V nadpise prílohy č. 3 sa číslo „24“ nahrádza číslom „25“.
85.
V prílohe č. 3 bode 4 sa slová „Tekuté stlačené amónium“ nahrádzajú slovami „Skvapalnený amoniak (čpavok)“.
86.
V prílohe č. 3 bode 10 sa slovo „Fluorid“ nahrádza slovom „Chlorid“.
87.
V prílohe č. 3 bode 11 sa slovo „Trichlóracetonistril“ nahrádza slovom „Trichlóracetonitril“.
88
. Za prílohu č. 3 sa vkladajú prílohy č. 3a až 3g, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 3a k zákonu č. 355/2007 Z. z.
VZORY DOKLADOV O ABSOLVOVANÍ ODBORNEJ PRÍPRAVY NA OVERENIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PODĽA § 15 ods. 3 písm. a) a b) A AKTUALIZAČNEJ ODBORNEJ PRÍPRAVY PODĽA § 16 ods. 29 a 30 a § 63c ods. 2
Príloha č. 3b k zákonu č. 355/2007 Z. z.
MINIMÁLNY ROZSAH VÝKONU PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY PODĽA KATEGÓRIE PRÁC U ZAMESTNÁVATEĽA
A. Minimálny rozsah výkonu tímu pracovnej zdravotnej služby podľa kategórie prác
Lekár
Kategória prác Náročnosť
pre pracovnú
zdravotnú službu
Čas v hodinách potrebný
na jedného zamestnanca za rok
Dohľad na pracovné
podmienky
Výkon lekárskych
preventívnych prehliadok
vo vzťahu k práci
Prvá nízka 0,1 neustanovuje sa
Druhá stredná 0,1 neustanovuje sa
Tretia vysoká 0,5 0,5
Štvrtá veľmi vysoká 1,0 1,0
Verejný zdravotník
Kategória prác Náročnosť pre pracovnú
zdravotnú službu
Čas v hodinách potrebný
na jedného zamestnanca za rok
Prvá nízka 0,1
Druhá stredná 0,2
Tretia vysoká 1,0
Štvrtá veľmi vysoká 1,5
B. Minimálny rozsah výkonu lekára, verejného zdravotníka alebo bezpečnostného technika, ktorí samostatne vykonávajú činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a ods. 5 u zamestnávateľa, ktorého zamestnanci vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie
Lekár, verejný zdravotník alebo bezpečnostný technik
Kategória prác Náročnosť Čas v hodinách potrebný
na jedného zamestnanca za rok
Prvá nízka 0,2
Druhá stredná 0,3
Príloha č. 3c k zákonu č. 355/2007 Z. z.
VZORY LEKÁRSKYCH POSUDKOV O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA PRÁCU
Príloha č. 3d k zákonu č. 355/2007 Z. z.
NÁLEŽITOSTI ODBORNÉHO STANOVISKA Z PREŠETRENIA PRACOVNÝCH PODMIENOK A SPÔSOBU PRÁCE POSUDZOVANEJ OSOBY PRI PODOZRENÍ NA CHOROBU Z POVOLANIA
Príloha č. 3e k zákonu č. 355/2007 Z. z.
VZOR LEKÁRSKEHO POSUDKU O UZNANÍ CHOROBY Z POVOLANIA A OHROZENIA CHOROBOU Z POVOLANIA
Príloha č. 3f k zákonu č. 355/2007 Z. z.
VZOR TLAČIVA URČENÉHO NA HLÁSENIE CHOROBY Z POVOLANIA A OHROZENIA CHOROBOU Z POVOLANIA
Príloha č. 3g k zákonu č. 355/2007 Z. z.
VZORY DOKLADOV O ABSOLVOVANÍ ODBORNEJ PRÍPRAVY NA PRÁCU PRI ODSTRAŇOVANÍ AZBESTU ALEBO MATERIÁLOV OBSAHUJÚCICH AZBEST ZO STAVIEB PODĽA § 41 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) bodu 2 A AKTUALIZAČNEJ ODBORNEJ PRÍPRAVY PODĽA § 41 ods. 15 a § 63c ods. 3
89.
Príloha č. 9 sa dopĺňa bodom 25, ktorý znie:
„25.
Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/ zv. 1; Ú. v. ES L 183, 29. 6. 1989) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/ zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES z 20. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 165, 27. 6. 2007) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).“.
90.
Za prílohu č. 10 sa vkladá príloha č. 11, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 11 k zákonu č. 355/2007 Z. z.
OSOBNÉ ÚDAJE SÚVISIACE S REGISTROM RIZIKOVÝCH PRÁC
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
1.
osobné údaje týkajúce sa hodnotenia zdravotných rizík pri práci a prešetrovania pracovných podmienok a spôsobu práce fyzickej osoby pri podozrení na chorobu z povolania podľa § 52 ods. 5 písm. h),
2.
osobné údaje týkajúce sa hlásení uznaných chorôb z povolania podľa § 31b ods. 2.
b)
Účel spracovávania osobných údajov
Účelom spracovávania osobných údajov je
1.
evidencia rizikových prác,
2.
evidencia výsledkov prešetrovania pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania,
3.
predchádzanie vzniku profesionálnych ochorení,
4.
na základe poznania výskytu a distribúcie rizikových prác vo vzťahu k ochoreniam súvisiacim s prácou a faktormi pracovného prostredia získať informácie na účely hodnotenia zdravotného stavu vo vzťahu k práci, zabezpečovania efektívnych opatrení na elimináciu zdravotných rizík z práce a ochorení súvisiacich s prácou.
c)
Dotknuté osoby
Zamestnanci, fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, ktoré nezamestnávajú iné osoby.
d)
Účel poskytovania osobných údajov
Vybrané údaje registra rizikových prác týkajúce sa rizík vyplývajúcich z pracovného prostredia sa poskytujú príslušnému pracovisku klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie vo forme odborného stanoviska z prešetrovania pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania, Štatistickému úradu Slovenskej republiky, orgánom štátnej správy a medzinárodným organizáciám.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2003 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 31/2013 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z. a zákona č. 1/2014 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 29 ods. 1 sa vypúšťajú písmená b) až d), f) a h).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno b), doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno c).
2.
V § 29 ods. 2 sa slová „písm. a) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a b)“, slová „písm. f) až h)“ sa nahrádzajú slovami „písm. c)“ a slová „písm. f) a g)“ sa nahrádzajú slovami „písm. c)“.
3.
V § 86 písm. d) sa slová „podľa § 29 ods. 1 písm. a), b), d), e), g) a h)“ nahrádzajú slovami „podľa § 29 ods. 1 písm. a) až c)“.
Čl. III
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z. a zákona č. 182/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. d) prvom bode sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami,“.
2.
Za § 80x sa vkladá § 80y, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80y
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2014
V činnosti odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach, ktorá sa stáva od 1. augusta 2014 živnosťou, môžu držitelia oprávnenia na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pokračovať do získania živnostenského oprávnenia, najneskôr do 31. decembra 2014.“.
3.
V prílohe č. 2 skupine 214 – Ostatné v poradovom čísle 65 v Poznámke sa slová „§ 21 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „§ 30b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z.“.
4.
V prílohe č. 2 – Viazané živnosti v skupine č. 214 – Ostatné, živnosť poradové číslo 71 znie:
„71. – kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 15 ods. 1 písm. a)
zákona č. 355/2007 Z. z.
– hodnotenie vplyvov na verejné zdravie § 15 ods. 1 písm. b)
zákona č. 355/2007 Z. z.
– hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia § 15 ods. 1 písm. b)
zákona č. 355/2007 Z. z.
– odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia § 15 ods. 1 písm. f)
zákona č. 355/2007 Z. z.
– prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie § 15 ods. 3 písm. b)
zákona č. 355/2007 Z. z.“.
5.
V prílohe č. 2 – Viazané živnosti sa v skupine č. 214 – Ostatné dopĺňajú nové živnosti s poradovým číslom 92 a 93, ktoré znejú:
„92. Dohľad nad
pracovnými
podmienkami
– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo § 30a ods. 4 písm. c), § 63d ods. 6 a 7 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z.  
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo
– diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie
– asistent hygieny a epidemiológie
– asistent hygienickej služby
– iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou v špecializačnom odbore hygiena pracovných podmienok podľa predpisov účinných do 30. júna 2010
– iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou v špecializačnom odbore hygiena životného a pracovného prostredia podľa predpisov účinných do 28. marca 2002
93. Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z.“.  “.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012, zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z. a zákona č. 182/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 sa vypúšťajú písmená k) až o).
Doterajšie písmená p) až am) sa označujú ako písmená k) až ah).
3.
V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 písm. m) sa slová „písmena q)“ nahrádzajú slovami „písmena l)“.
4.
V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 písm. n) sa slová „písmen q) a r)“ nahrádzajú slovami „písmen l) a m)“.
5.
V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 písm. p) sa slová „písmena t)“ nahrádzajú slovami „písmena o)“.
6.
V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 písm. q) sa slová „písmen t) a u)“ nahrádzajú slovami „písmen o) a p)“.
7.
V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 písm. w) sa slová „písmen x) až z)“ nahrádzajú slovami „písmen s) až u)“ a slová „písmen aa) a ae)“ sa nahrádzajú slovami „písmen v) a z)“.
8.
V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 písm. y) sa slová „písmen x) a y)“ nahrádzajú slovami „písmen s) a t)“.
9.
V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 písm. aa) sa v úvodnej vete slová „písmen x) a y)“ nahrádzajú slovami „písmen s) a t)“.
10.
V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 písm. aa) druhom bode sa slová „písmena x)“ nahrádzajú slovami „písmena s)“.
11.
V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 písm. aa) treťom bode sa slová „písmena ae)“ nahrádzajú slovami „písmena z)“.
Čl. VI
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 183/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 2 úvodnej vete sa slová „zdravotníckym zariadením“ nahrádzajú slovami „špecializovaným pracoviskom podľa osobitného predpisu26a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a)
§ 31a až 31g zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z.“.
2.
V § 170 ods. 8 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „a na overenie údajov potrebných na preukázanie splnenia podmienok ustanovených osobitným predpisom92aba) na uznanie odbornej praxe potrebnej na získanie živnostenského oprávnenia“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 92aba znie:
„92aba)
§ 66h ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
3.
V prílohe č. 1 bode č. 46 v Podmienkach vzniku sa slová „rozhodnutím Celoslovenskej komisie pre posudzovanie chorôb z povolania“ nahrádzajú slovami „posúdením Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania“.
4.
V prílohe č. 1 bode č. 47 v Podmienkach vzniku sa slová „uznaná Celoslovenskou komisiou pre posudzovanie chorôb z povolania“ nahrádzajú slovami „posúdená Celoslovenskou komisiou na posudzovanie chorôb z povolania“.
Čl. VIII
Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 461/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri chorobách z povolania“ v bode 4 sa vypúšťa slovo „fluóru“.
2.
V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri chorobách z povolania“ v bode 14 sa slovo „kyanových“ nahrádza slovom „kyanidových“.
3.
V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri chorobách z povolania“ v bode 16 sa slová „toluénu alebo z xylénu“ nahrádzajú slovami „homológov benzénu“.
4.
V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri chorobách z povolania“ v bode 25 sa slová „uhľovodíkov mastného alebo aromatického radu“ nahrádzajú slovami „alifatických alebo aromatických uhľovodíkov“.
5.
V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri chorobách z povolania“ v bode 31 sa slovo „dermatitis“ nahrádza slovom „dermatitída“.
6.
V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri chorobách z povolania“ v bode 37 sa vypúšťajú slová „alebo dočasný chorobný stav, ktorý spôsobuje odôvodnené podozrenie z tohto ochorenia“.
7.
V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri chorobách z povolania“ bod 42 znie: „Chronická hepatitída a následky po hepatitíde.“
8.
V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri chorobách z povolania“ v bodoch 47 a 48 sa slová „a parazitárnych chorôb“ nahrádzajú slovom „ochorení“.
9.
V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri chorobách z povolania“ v bode 56 sa na konci pripájajú tieto slová: „a pleury“.
10.
V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri chorobách z povolania“ v bodoch 58 a 59 sa slovo „Uhľoskopická“ nahrádza slovom „Uhľokopská“.
11.
V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri chorobách z povolania“ v bode 61 sa slová „Ťažká nedoslýchavosť“ nahrádza slovom „Nedoslýchavosť“.
12.
V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri chorobách z povolania“ v bode 64 sa vypúšťajú slová „fúkačov skla“.
13.
V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri chorobách z povolania“ v bode 66 sa slovo „bronchiale“ nahrádza slovom „bronchiálna“.
14.
V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri chorobách z povolania“ v bode 69 sa vypúšťajú slová „(napríklad alergická rinitída)“.
15.
V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri chorobách z povolania“ v bode 72 sa slová „na zdraví“ nahrádzajú slovom „zdravia“.
Čl. IX
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z. a zákona č. 185/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6a a § 6b ods. 2 písm. d) prvom bode sa slová „§ 11 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 11“.
2.
V § 11 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Právo na výber poskytovateľa sa nevzťahuje ani na zamestnanca, ktorý je povinný podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci12a) na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu.“.
Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
§ 12 ods. 2 písm. i) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 16 ods. 1 písm. a) sa slová „výkon konkrétnej činnosti“ nahrádzajú slovom „prácu“.
4.
V § 16 ods. 1 písm. b) sa slovo „priznaním“ nahrádza slovom „uznaním“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ohrozenia chorobou z povolania“.
5.
V § 19 ods. 4 sa slová „§ 11 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 11“.
6.
V § 26 ods. 3 sa slová „§ 11 ods. 8 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 9 písm. a)“.
Čl. X
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z. a zákona č. 58/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 4 sa za slovo „cvičení“ vkladá čiarka a slová „vojenských operácií, plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6aa sa citácia „§ 30 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 30e zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z.“.
3.
V § 6 ods. 1 písm. q) sa slová „dohľadu podľa § 26 vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,6a)“ nahrádzajú slovami „dohľadu6a) vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,6aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
§ 30a a 30d zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z.“.
4.
V § 10 písm. c) sa za slovami „§ 21 ods. 1“ čiarka nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová „a § 26“.
5.
V § 12 ods. 2 písm. i) sa odkaz „6a)“ nahrádza odkazom „6aa)“.
6.
§ 21 vrátane nadpisu znie:
㤠21
Preventívne a ochranné služby
(1)
Preventívne a ochranné služby na účely tohto zákona sú odborné služby poskytované zamestnávateľovi, ktoré súvisia s výberom, organizovaním a vykonávaním odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predovšetkým s prevenciou rizík vrátane psychosociálnych rizík a ochranou pred nimi.
(2)
Preventívnymi a ochrannými službami sú bezpečnostnotechnická služba (§ 22) a pracovná zdravotná služba.6a)
(3)
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu. Na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby je zamestnávateľ povinný určiť dostatočný počet vlastných odborných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Zamestnávateľ, ktorý vykonáva bezpečnostnotechnickú službu vlastnými odbornými zamestnancami, musí byť primerane technicky a prístrojovo vybavený potrebnými pracovnými prostriedkami.
(4)
Ak zamestnávateľ so zreteľom na veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík nemá dostatok odborných zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnúť vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom s jednou alebo viacerými fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi, alebo s právnickými osobami, ktoré sú oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby.
(5)
Zamestnávateľ je povinný poskytnúť vlastnému odbornému zamestnancovi alebo dohodnúť s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, alebo s právnickou osobou, ktoré sú oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby, dostatočný čas na plnenie odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie potrebných preventívnych a ochranných opatrení. Pri určovaní dostatočného času zamestnávateľ zohľadňuje veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky a rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík.
(6)
Odborný zamestnanec preukazuje odbornú spôsobilosť dokladom o odbornej spôsobilosti.
(7)
Bezpečnostnotechnická služba spolupracuje s pracovnou zdravotnou službou, príslušnými organizačnými útvarmi zamestnávateľa a so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť. Zriadením bezpečnostnotechnickej služby alebo plnením jej úloh dodávateľským spôsobom nie sú dotknuté povinnosti zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ani jeho zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a zdravia zamestnanca pri práci.
(8)
Bezpečnostnotechnickú službu môže dodávateľským spôsobom vykonávať len fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba, ak majú na výkon bezpečnostnotechnickej služby oprávnenie vydané Národným inšpektorátom práce. Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, je oprávnená osobne vykonávať bezpečnostnotechnickú službu dodávateľským spôsobom bez tohto oprávnenia, ak je bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom.
(9)
Národný inšpektorát práce vydá oprávnenie podľa odseku 8 na základe písomnej žiadosti, v ktorej žiadateľ o oprávnenie uvedie názov, sídlo a identifikačné číslo. Súčasťou písomnej žiadosti je doklad o zaplatení správneho poplatku a doklady, ktorými žiadateľ o oprávnenie preukáže, že na výkon bezpečnostnotechnickej služby
a)
má odborných zamestnancov, s ktorými má uzatvorený pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah,
b)
má vypracované pracovné postupy na vykonávanie jednotlivých odborných činností a primerané organizačné zabezpečenie na ich vykonávanie,
c)
má primerané pracovné priestory,
d)
je primerane technicky a prístrojovo vybavený,
e)
je nezávislý pri vykonávaní odborných činností vo vzťahu k zamestnávateľom.
(10)
Národný inšpektorát práce vydá oprávnenie podľa odseku 8 po overení splnenia podmienok podľa odseku 9. V oprávnení uvedie názov, sídlo a identifikačné číslo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom, alebo právnickej osoby, ktorým je vydané oprávnenie, a evidenčné číslo oprávnenia. Oprávnenie sa vydáva na neurčitý čas. Národný inšpektorát práce vedie evidenciu vydaných oprávnení a zverejňuje zoznam fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi, a právnických osôb, ktorým bolo vydané oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby, v ktorom uvedie ich názov, sídlo a identifikačné číslo.
(11)
Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby sú povinné vykonávať túto činnosť nestranne, presadzovať u zamestnávateľa dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sústavne plniť podmienky uvedené v odseku 9 a umožniť príslušnému orgánu inšpekcie práce kontrolu ich plnenia pri výkone bezpečnostnotechnickej služby.
(12)
Národný inšpektorát práce odoberie oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby, ak fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby vo svojej odbornej činnosti porušia podmienky uvedené v odseku 9 alebo ak vo svojej odbornej činnosti opakovane alebo závažným spôsobom porušia právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
(13)
Platnosť oprávnenia na výkon bezpečnostnotechnickej služby zaniká
a)
výmazom právnickej osoby z obchodného registra,
b)
zánikom živnostenského oprávnenia,
c)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na výkon bezpečnostnotechnickej služby podľa odseku 12,
d)
smrťou fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom, oprávnenej na výkon bezpečnostnotechnickej služby alebo jej vyhlásením za mŕtvu.
(14)
Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby sú povinné do 15 dní Národnému inšpektorátu práce písomne oznámiť a dokladmi preukázať zmenu názvu, sídla alebo identifikačného čísla uvedených v oprávnení. Národný inšpektorát práce na základe oznámenia podľa prvej vety vydá fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, alebo právnickej osobe nové oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby s aktualizovanými údajmi.
(15)
Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba, ktorým bolo odobraté oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby podľa odseku 12, môžu opätovne požiadať o vydanie oprávnenia na výkon bezpečnostnotechnickej služby najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí tohto oprávnenia; to sa nevzťahuje na odobratie oprávnenia za porušenie podmienky uvedenej v odseku 9 písm. a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 sa vypúšťa.
7.
V § 22 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „primerane plní úlohy ustanovené v § 26 a“.
8.
§ 26 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 sa vypúšťa.
9.
V § 30 odsek 3 znie:
„(3)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ustanoví podrobnosti o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu.“.
10.
V § 38 ods. 2 sa slová „preventívne a ochranné služby“ nahrádzajú slovami „bezpečnostnotechnickú službu“.
11.
Za § 39f sa vkladá § 39g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2014
Ustanovenie § 39b ods. 1 sa od 1. augusta 2014 nepoužije.“.
12.
§ 41 sa dopĺňa štvrtým a piatym bodom, ktoré znejú:
„4.
vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 501/2011 Z. z.,
5.
vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 292/2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 135/2010 Z. z.“.
13.
V prílohe č. 1a písm. c) sa slová „s médiom para, horúca voda alebo vzduch“ nahrádzajú slovami „na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa“.
14.
V prílohe č. 3 sa slová „(Ú. v. ES L 183, 29. 6. 1989)“ nahrádzajú slovami „(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 183, 29. 6. 1989).“.
Čl. XI
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 242/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z. a zákona č. 101/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 16 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Štátna veterinárna a potravinová správa poskytuje súčinnosť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri vypracovaní výročnej správy o počte a type testov vykonaných na zvieratách na účely splnenia požiadaviek osobitného predpisu.99a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 99a znie:“.
„99a)
Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (Ú. v. EÚ L 234, 22. 12. 2009) v platnom znení.“.
Čl. XII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 140/2008 Z. z., zákonom č. 461/2008 Z. z., zákonom č. 540/2008 Z. z., zákonom č. 170/2009 Z. z., zákonom č. 67/2010 Z. z., zákonom č. 132/2010 Z. z., zákonom č. 136/2010 Z. z., zákonom č. 172/2011 Z. z., zákonom č. 470/2011 Z. z., zákonom č. 306/2012 Z. z., zákonom č. 74/2013 Z. z., zákonom č. 153/2013 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. XIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2014 okrem čl. IV, čl. V prvého bodu a čl. VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2014.
Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.