193/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

193
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 17. júna 2014,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií nevyhnutných na výkon štátnej správy
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 1 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadení na výrobu elektriny viac ako 100 kW poskytuje informácie o
a)
predpokladanej ročnej výrobe elektriny každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,
b)
skutočnej ročnej výrobe elektriny a spotrebovaných palivách súvisiacich s výrobou elektriny každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok,
c)
predpokladanej výrobe elektriny na obdobie piatich rokov každoročne do 31. decembra.
§ 2
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy poskytuje informácie o
a)
predpokladanom ročnom množstve prepravenej elektriny prenosovou sústavou pre dodávky koncovým odberateľom elektriny pripojeným do prenosovej sústavy na vymedzenom území každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,
b)
predpokladanom ročnom množstve prepravenej elektriny prenosovou sústavou pre dodávky do distribučných sústav pripojených do prenosovej sústavy na vymedzenom území každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,
c)
predpokladanom ročnom množstve prepravenej elektriny prenosovou sústavou na cezhraničný prenos elektriny v miestach vstupu elektriny do prenosovej sústavy a v miestach výstupu elektriny z prenosovej sústavy každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,
d)
skutočnom ročnom množstve prepravenej elektriny prenosovou sústavou pre dodávky koncovým odberateľom elektriny pripojeným do prenosovej sústavy na vymedzenom území každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok,
e)
skutočnom ročnom množstve prepravenej elektriny prenosovou sústavou pre dodávky do distribučných sústav pripojených do prenosovej sústavy na vymedzenom území každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok,
f)
skutočnom ročnom množstve prepravenej elektriny prenosovou sústavou pre cezhraničný prenos elektriny v miestach vstupu elektriny do prenosovej sústavy a v miestach výstupu elektriny z prenosovej sústavy každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok,
g)
skutočnom ročnom množstve sumárne dovezenej elektriny a sumárne vyvezenej elektriny z vymedzeného územia každoročne do 28. februára za predchádzajúci rok v členení na jednotlivé mesiace,
h)
počte koncových odberateľov elektriny pripojených do prenosovej sústavy každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok,
i)
predpokladanej spotrebe elektriny na obdobie piatich rokov v rámci vymedzeného územia každoročne do 31. decembra,
j)
kvalite a úrovni údržby sústavy každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok a na príslušný rok.
§ 3
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytuje informácie o
a)
predpokladanom ročnom množstve prepravenej elektriny distribučnou sústavou celkom každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,
b)
predpokladanom ročnom množstve prepravenej elektriny distribučnou sústavou koncovým odberateľom elektriny pripojeným do distribučnej sústavy každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,
c)
predpokladanom ročnom množstve prepravenej elektriny distribučnou sústavou odberateľom elektriny v domácnosti pripojeným do distribučnej sústavy každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,
d)
skutočnom ročnom množstve prepravenej elektriny distribučnou sústavou celkom každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok,
e)
skutočnom ročnom množstve prepravenej elektriny distribučnou sústavou koncovým odberateľom elektriny pripojeným do distribučnej sústavy každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok,
f)
skutočnom ročnom množstve prepravenej elektriny distribučnou sústavou odberateľom elektriny v domácnosti pripojeným do distribučnej sústavy každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok,
g)
počte koncových odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok,
h)
počte odberateľov elektriny v domácnosti pripojených do distribučnej sústavy každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok,
i)
predpokladanej distribúcii elektriny na obdobie piatich rokov v rámci časti vymedzeného územia každoročne do 31. decembra,
j)
kvalite a úrovni údržby distribučnej sústavy každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok a na príslušný rok.
§ 4
Dodávateľ elektriny poskytuje informácie o
a)
predpokladanej ročnej dodávke elektriny koncovým odberateľom elektriny každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,
b)
predpokladanej ročnej dodávke elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,
c)
predpokladanej ročnej dodávke elektriny zabezpečenej z územia mimo vymedzeného územia s členením podľa krajín zdroja elektriny každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,
d)
predpokladanej ročnej dodávke elektriny mimo vymedzeného územia s členením podľa krajín dodávky každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,
e)
skutočnej ročnej dodávke elektriny odberateľom elektriny mimo domácnosti každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok,
f)
kvalifikovane odhadnutej ročnej dodávke elektriny odberateľom elektriny v domácnosti každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok,
g)
skutočnej ročnej dodávke elektriny zabezpečenej z územia mimo vymedzeného územia s členením podľa krajín zdroja elektriny každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok,
h)
skutočnej ročnej dodávke elektriny mimo vymedzeného územia s členením podľa krajín dodávky každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok,
i)
počte koncových odberateľov elektriny k 31. decembru predchádzajúceho roka každoročne do 31. marca,
j)
počte odberateľov elektriny v domácnosti k 31. decembru predchádzajúceho roka každoročne do 31. marca,
k)
predpokladanej dodávke elektriny na obdobie piatich rokov v rámci vymedzeného územia každoročne do 31. decembra.
§ 5
Výrobca plynu poskytuje informácie o
a)
predpokladanej ročnej výrobe plynu každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,
b)
predpokladanej ročnej dodávke plynu do prepravnej siete a do distribučnej siete každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,
c)
skutočnej štvrťročnej výrobe plynu do 30 dní po ukončení každého štvrťroka,
d)
skutočnej štvrťročnej dodávke plynu do prepravnej siete a do distribučnej siete do 30 dní po ukončení každého štvrťroka,
e)
spotrebe plynu a biometánu každoročne do 31. marca za prechádzajúci rok.
§ 6
Prevádzkovateľ prepravnej siete poskytuje informácie o
a)
predpokladanom ročnom množstve prepraveného plynu pre dodávky koncovým odberateľom plynu pripojeným do prepravnej siete na vymedzenom území každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,
b)
predpokladanom ročnom množstve prepraveného plynu pre dodávky do distribučných sietí pripojených do prepravnej siete na vymedzenom území každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,
c)
predpokladanom ročnom množstve prepraveného plynu pre cezhraničnú prepravu plynu vo vstupných bodoch prepravnej siete a vo výstupných bodoch prepravnej siete každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,
d)
skutočnom štvrťročnom množstve prepraveného plynu pre dodávky koncovým odberateľom plynu pripojeným do prepravnej siete na vymedzenom území do 30 dní po ukončení každého štvrťroka,
e)
skutočnom štvrťročnom množstve prepraveného plynu pre dodávky do distribučných sietí pripojených do prepravnej siete na vymedzenom území do 30 dní po ukončení každého štvrťroka,
f)
skutočnom štvrťročnom množstve prepraveného plynu pre cezhraničnú prepravu plynu vo vstupných bodoch prepravnej siete a vo výstupných bodoch prepravnej siete do 30 dní po ukončení každého štvrťroka,
g)
počte pripojených koncových odberateľov plynu každoročne do 30. januára za predchádzajúci rok,
h)
kvalite a úrovni údržby prepravnej siete každoročne do 30. januára za predchádzajúci rok a na príslušný rok.
§ 7
Prevádzkovateľ distribučnej siete poskytuje informácie o
a)
predpokladanom ročnom množstve distribuovaného plynu celkom každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,
b)
predpokladanom ročnom množstve distribuovaného plynu koncovým odberateľom plynu pripojeným do distribučnej siete každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,
c)
predpokladanom ročnom množstve distribuovaného plynu odberateľom plynu v domácnosti pripojeným do distribučnej siete každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,
d)
predpokladanom ročnom množstve distribuovaného plynu do iných distribučných sietí každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,
e)
skutočnom štvrťročnom množstve distribuovaného plynu celkom do 30 dní po ukončení štvrťroka,
f)
skutočnom štvrťročnom množstve distribuovaného plynu koncovým odberateľom plynu pripojeným do distribučnej siete do 30 dní po ukončení každého štvrťroka,
g)
skutočnom štvrťročnom množstve distribuovaného plynu odberateľom plynu v domácnosti pripojeným do distribučnej siete do 30 dní po ukončení každého štvrťroka,
h)
skutočnom štvrťročnom množstve distribuovaného plynu do iných distribučných sietí do 30 dní po ukončení každého štvrťroka,
i)
počte splynofikovaných obcí v rámci časti vymedzeného územia každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok,
j)
počte koncových odberateľov plynu pripojených do distribučnej siete každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok,
k)
počte odberateľov plynu v domácnosti pripojených do distribučnej siete každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok,
l)
kvalite a úrovni údržby siete každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok aj za príslušný rok,
m)
opatreniach na pokrytie špičkovej spotreby plynu každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok aj za príslušný rok,
n)
predpokladanej spotrebe plynu na obdobie piatich rokov v rámci časti vymedzeného územia každoročne do 31. decembra.
§ 8
Prevádzkovateľ zásobníka poskytuje informácie o
a)
predpokladanom stave zásob na začiatku vtlačnej sezóny v členení pre potreby užívateľov so sídlom na území Slovenskej republiky a pre potreby užívateľov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,
b)
predpokladanom maximálnom vtlačnom výkone zásobníka každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,
c)
predpokladanom stave zásob na začiatku ťažobnej sezóny v členení pre potreby užívateľov so sídlom na území Slovenskej republiky a pre potreby užívateľov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky každoročne do 31. marca na príslušný rok a nasledujúci rok,
d)
predpokladanom maximálnom ťažobnom výkone zásobníka každoročne do 31. marca na príslušný rok a nasledujúci rok,
e)
skutočnom stave zásob na začiatku vtlačnej sezóny v členení pre potreby užívateľov so sídlom na území Slovenskej republiky a pre potreby užívateľov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky každoročne do 31. decembra za príslušný rok,
f)
skutočnom maximálnom vtlačnom výkone zásobníka každoročne do 31. decembra za príslušný rok,
g)
skutočnom stave zásob na začiatku ťažobnej sezóny v členení pre potreby užívateľov so sídlom na území Slovenskej republiky a pre potreby užívateľov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky každoročne do 31. decembra za príslušný rok,
h)
skutočnom maximálnom ťažobnom výkone zásobníka každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok,
i)
kvalite a úrovni údržby zariadení zásobníka každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok.
§ 9
Dodávateľ plynu poskytuje informácie o
a)
predpokladanej ročnej dodávke plynu koncovým odberateľom plynu každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,
b)
predpokladanej ročnej dodávke plynu odberateľom plynu v domácnosti každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,
c)
predpokladanej ročnej dodávke plynu zabezpečenej z územia mimo vymedzeného územia s členením podľa krajín zdroja plynu a vstupného bodu prepravnej siete každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,
d)
predpokladanej ročnej dodávke plynu mimo vymedzeného územia s členením podľa výstupného bodu prepravnej siete každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,
e)
skutočnej štvrťročnej dodávke plynu koncovým odberateľom plynu do 30 dní po ukončení každého štvrťroka,
f)
kvalifikovanom odhade štvrťročnej dodávky plynu odberateľom plynu v domácnosti do 30 dní po ukončení každého štvrťroka,
g)
skutočnej štvrťročnej dodávke plynu zabezpečenej z územia mimo vymedzeného územia s členením podľa krajín zdroja plynu a vstupného bodu prepravnej siete do 30 dní po ukončení každého štvrťroka,
h)
skutočnej štvrťročnej dodávke plynu mimo vymedzeného územia s členením podľa výstupného bodu prepravnej siete do 30 dní po ukončení každého štvrťroka,
i)
počte koncových odberateľov plynu k 31. decembru predchádzajúceho roka každoročne do 31. marca,
j)
počte odberateľov plynu v domácnosti k 31. decembru predchádzajúceho roka každoročne do 31. marca,
k)
predpokladanej dodávke plynu na obdobie piatich rokov každoročne do 31. decembra.
§ 10
(1)
Výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadení na výrobu elektriny nad 50 MW poskytuje informácie o neplánovanom znížení výroby elektriny o viac ako 25 % bezodkladne po zistení tejto skutočnosti.
(2)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy poskytuje informácie o neplánovanom prerušení prepravy elektriny prenosovou sústavou pre dodávky koncovým odberateľom elektriny na území Slovenskej republiky, pre dodávky distribučným sústavám pripojeným k prenosovej sústave na území Slovenskej republiky alebo na cezhraničný prenos elektriny bezodkladne po zistení tejto skutočnosti.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytuje informácie o neplánovanom prerušení prepravy elektriny distribučnou sústavou pre dodávky koncovým odberateľom elektriny so závažným vplyvom na zásobovanie elektrinou na časti vymedzeného územia, ktorá sa týka viac ako 10 % koncových odberateľov, bezodkladne po zistení tejto skutočnosti.
(4)
Výrobca plynu poskytuje informácie o neplánovanom znížení výroby plynu o viac ako 50 % bezodkladne po zistení tejto skutočnosti.
(5)
Prevádzkovateľ prepravnej siete poskytuje informácie o neplánovanom znížení množstva prepravovaného plynu pre dodávky koncovým odberateľom plynu na území Slovenskej republiky alebo na cezhraničnú prepravu plynu, ktoré významne ohrozuje alebo môže ohroziť bezpečnosť dodávky plynu na území Slovenskej republiky, bezodkladne po zistení tejto skutočnosti.
(6)
Prevádzkovateľ distribučnej siete poskytuje informácie o neplánovanom znížení množstva distribuovaného plynu pre dodávky koncovým odberateľom plynu na území Slovenskej republiky, ktoré významne ohrozuje alebo môže ohroziť bezpečnosť dodávky plynu na území Slovenskej republiky, bezodkladne po zistení tejto skutočnosti.
§ 11
Informácie podľa § 1 až 10 sa poskytujú v elektronickej podobe.
§ 12
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2014 okrem § 10, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.
Tomáš Malatinský v. r.