192/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

192
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. júna 2014,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2013 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 4 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
pozemok pod rodinným domom1)“.
1.
s jedným nadzemným podlažím do výmery 250 m2,
2.
s dvomi nadzemnými podlažiami do výmery 150 m2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 43b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Prechodné ustanovenie účinné od 15. júla 2014
Ustanovenie § 4 písm. f) sa použije aj v konaniach začatých a právoplatne neskončených pred 15. júlom 2014.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júla 2014.
Robert Fico v. r.