181/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 do 15.07.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

181
ZÁKON
z 29. mája 2014
o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky vedenia a financovania volebnej kampane pre voľby podľa osobitného predpisu.1)
§ 2
Volebná kampaň
(1)
Volebná kampaň na účely tohto zákona je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia,2) koalície politických strán a politických hnutí, kandidátov a tretích strán podľa § 8, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie volenej podľa osobitného predpisu.1) Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech subjektov podľa prvej vety.
(2)
Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.
(3)
Činnosť iných subjektov ako ustanovených v odseku 1 na podporu alebo v neprospech politických strán, koalícií politických strán a kandidátov sa v čase ustanovenom na volebnú kampaň zakazuje.
§ 3
Financovanie volebnej kampane politickej strany vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a do Európskeho parlamentu
(1)
Politická strana a politické hnutie (ďalej len „politická strana“) môže na svoju volebnú kampaň vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a vo voľbách do Európskeho parlamentu vynaložiť najviac 3 000 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Do limitu nákladov politickej strany podľa prvej vety sa započítava aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou a náklady na propagáciu politickej strany, ktoré politická strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.
(2)
Na úhradu nákladov na volebnú kampaň môže politická strana použiť len finančné prostriedky vedené na osobitnom platobnom účte (ďalej len „osobitný účet“) vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“). Na finančné prostriedky vedené na osobitnom účte sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.3)
(3)
Osobitný účet musí politická strana zriadiť pre každú volebnú kampaň samostatne.
(4)
Údaje na osobitnom účte podľa odseku 2 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku alebo názve platiteľa ako aj príjemcu, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole (ďalej len „prehľad platobných transakcií“). Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi politická strana v listinnej podobe alebo elektronickej podobe bezodkladne po zriadení účtu Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“), ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.
(5)
Na osobitný účet musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Na požiadanie ministerstva vnútra musí politická strana preukázať, kto je vlastníkom účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.
(6)
Výpisy z účtu podľa odseku 2 musí politická strana uchovávať päť rokov od ich vydania.
(7)
O použití prostriedkov na volebnú kampaň politická strana vedie osobitnú evidenciu na účely volebnej kampane v členení
a)
náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b)
náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
c)
náklady na vysielanie politickej reklamy podľa osobitného predpisu,4)
d)
náklady na úhradu volebných plagátov,
e)
náklady obchodnej spoločnosti podľa osobitného predpisu,5)
f)
cestovné výdavky členov politickej strany a prehľad cestovných náhrad zamestnancov politickej strany podľa osobitného predpisu,6)
g)
prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení, ktorých hodnota sa určuje podľa osobitného predpisu,7)
h)
všetky ostatné náklady politickej strany na propagáciu jej činnosti, cieľov a programu.
(8)
Na uchovávanie účtovných dokladov z evidencií podľa odsekov 6 a 7 sa vzťahuje osobitný predpis.8)
(9)
Politická strana je povinná na požiadanie ministerstva vnútra doručiť doklady, podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa jej volebnej kampane do desiatich dní od doručenia žiadosti.
§ 4
Záverečná správa
(1)
Politická strana je povinná vyhotovovať záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu (ďalej len „záverečná správa“).
(2)
Záverečná správa obsahuje
a)
prehľad nákladov na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b)
prehľad nákladov na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
c)
prehľad nákladov na vysielanie politickej reklamy,4)
d)
prehľad nákladov na úhradu volebných plagátov,
e)
prehľad cestovných výdavkov členov politickej strany pri volebnej kampani a prehľad cestovných náhrad6) zamestnancov politickej strany pri volebnej kampani,
f)
prehľad všetkých ostatných nákladov politickej strany na propagáciu jej činnosti, cieľov a programu,
g)
prehľad nákladov obchodnej spoločnosti5) súvisiacich s volebnou kampaňou,
h)
prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnotu,
i)
prehľad nákladov v rozsahu podľa písmena a) až h), ktoré politická strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a číslo platobného účtu vedeného v banke, z ktorého boli náklady uhradené; ak žiadne náklady nevynaložila, doloží o tom čestné vyhlásenie.
(3)
Politická strana je povinná doručiť najneskôr v 30. deň po vykonaní volieb záverečnú správu ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe.
(4)
Záverečnú správu politickej strany zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle do 30 dní od jej doručenia v listinnej podobe a je prístupná verejnosti na päť rokov.
(5)
Rozhodujúcim pre zahrnutie nákladov podľa odseku 2 do záverečnej správy je deň vykonania prieskumu verejnej mienky, deň vykonania reklamnej akcie alebo propagačnej akcie.
(6)
Ak ministerstvo vnútra zistí, že záverečná správa neobsahuje údaje podľa odseku 2, alebo ak údaje nie sú úplné, vyzve politickú stranu, aby zistené nedostatky odstránila. Politická strana je povinná tak urobiť do 15 dní od doručenia výzvy.
(7)
Záverečnú správu vyhotovuje politická strana na tlačive, ktoré zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle najneskôr v deň konania volieb.
§ 5
Financovanie volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky
(1)
Kandidát na prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kandidát na prezidenta“) môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť najviac 500 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty spolu pre obidve kolá volieb. Do tejto sumy sa započítavajú aj náklady vynaložené na propagáciu kandidáta, ktoré kandidát na prezidenta vynaložil v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a náklady, ktoré kandidát na prezidenta uhradil alebo má uhradiť. Ak sa politická reklama, inzerát alebo program zverejnili alebo odvysielali bezplatne alebo za zníženú cenu u iného vysielateľa ako v Rozhlase a televízii Slovenska, započítava sa do uvedenej sumy ich obvyklá cena.
(2)
Za náklady kandidáta na prezidenta na volebnú kampaň sa považuje súčet všetkých finančných prostriedkov, darov a iných bezodplatných plnení oceniteľných peniazmi, ktoré kandidát na prezidenta vynaloží na úhradu platenej inzercie alebo reklamy, na úhradu politickej reklamy, na úhradu za zhotovenie reklamných plagátov, letákov, iných propagačných materiálov a predmetov a akýchkoľvek ďalších plnení spojených s volebnou kampaňou.
(3)
Kandidát na prezidenta môže prijať dary a iné bezodplatné plnenia na volebnú kampaň iba od
a)
fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b)
právnickej osoby, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky,
c)
politickej strany, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike.
(4)
Kandidát na prezidenta nesmie prijať dar ani iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň od
a)
štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,
b)
právnickej osoby, ktorej zriaďovateľ alebo zakladateľ je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
c)
právnickej osoby, v ktorej má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
d)
občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu, záujmového združenia právnických osôb, združení obcí a organizácií s medzinárodným prvkom,
e)
verejnoprávnej inštitúcie a ani právnickej osoby zriadenej zákonom,
f)
osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie,
g)
európskej politickej strany a európskej politickej nadácie.
(5)
Finančné prostriedky určené na volebnú kampaň musí kandidát na prezidenta viesť na osobitnom účte v banke.
(6)
Údaje na osobitnom účte podľa odseku 5 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi kandidát na prezidenta v listinnej podobe alebo elektronickej podobe bezodkladne po zriadení účtu ministerstvu vnútra, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.
(7)
Na osobitný účet podľa odseku 5 musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Na požiadanie ministerstva vnútra musí kandidát na prezidenta preukázať, kto je vlastníkom účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.
(8)
Výpisy z účtu podľa odseku 5 musí kandidát na prezidenta uchovávať päť rokov od ich vydania.
(9)
Kandidát na prezidenta vedie osobitnú evidenciu nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu prijatia daru alebo iného bezodplatného plnenia, ich hodnoty a identifikačných údajov darcu alebo identifikačných údajov zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu. Na účely započítania daru alebo iného bezodplatného plnenia do nákladov na volebnú kampaň je kandidát na prezidenta povinný započítať rozdiel medzi cenou uvedenou v zmluve a cenou obvyklou.
(10)
Kandidát na prezidenta vedie osobitnú evidenciu o použití prostriedkov podľa odsekov 5 a 9 na volebnú kampaň v členení
a)
náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b)
náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
c)
náklady na vysielanie politickej reklamy,
d)
náklady na úhradu volebných plagátov,
e)
cestovné výdavky,
f)
prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnotu,
g)
všetky ostatné náklady kandidáta na prezidenta na svoju propagáciu,
h)
prehľad nákladov, ktoré kandidát na prezidenta vynaložil na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a číslo platobného účtu vedeného v banke, z ktorého boli náklady uhradené; ak žiadne náklady nevynaložil, doloží o tom čestné vyhlásenie.
(11)
Kandidát na prezidenta je povinný zverejniť na svojom webovom sídle informáciu v členení podľa odseku 10 a túto doručiť ministerstvu vnútra v listinnej podobe a v elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb.
(12)
Ministerstvo vnútra zverejní informáciu podľa odseku 11 do 30 dní od jej doručenia v listinnej podobe na svojom webovom sídle a je prístupná verejnosti päť rokov.
(13)
Doklady z evidencie podľa odsekov 9 a 10 musí kandidát na prezidenta uchovávať najmenej päť rokov od ukončenia volebnej kampane.
(14)
Kandidát na prezidenta je povinný na požiadanie ministerstva vnútra predložiť doklady a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa jeho volebnej kampane do desiatich dní od doručenia žiadosti.
(15)
Politická strana pri vedení volebnej kampane na prezidenta má postavenie tretej strany podľa § 8.
(16)
Správa o prostriedkoch, ktoré kandidát na prezidenta vynaložil na volebnú kampaň, sa vyhotovuje na tlačive, ktoré ministerstvo vnútra zverejní na svojom webovom sídle najneskôr v deň konania volieb.
§ 6
Financovanie volebnej kampane kandidátmi vo voľbách do orgánov územnej samosprávy
(1)
Nezávislý kandidát môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť sumu, do ktorej sa započítava aj daň z pridanej hodnoty, takto
a)
na funkciu predsedu samosprávneho kraja najviac 250 000 eur,
b)
na funkciu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na funkciu primátora mesta Košice najviac 250 000 eur,
c)
na funkciu primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti s počtom obyvateľov
1.
od 60 001 do 120 000 obyvateľov najviac 100 000 eur,
2.
od 30 001 do 60 000 obyvateľov najviac 70 000 eur,
3.
od 16 001 do 30 000 obyvateľov najviac 50 000 eur,
4.
od 10 001 do 16 000 obyvateľov najviac 20 000 eur,
5.
od 5 001 do 10 000 obyvateľov najviac 10 000 eur,
6.
od 2 001 do 5 000 obyvateľov najviac 5 000 eur,
7.
do 2000 obyvateľov najviac 2 000 eur,
(2)
Do súm podľa odseku 1 sa započítavajú aj náklady na volebnú kampaň nezávislého kandidáta, ak nezávislý kandidát podľa odseku 1 kandiduje v tých istých voľbách ako nezávislý kandidát na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca miestneho zastupiteľstva.
(3)
Nezávislému kandidátovi, ktorý kandiduje iba na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca miestneho zastupiteľstva, sa limit nákladov na volebnú kampaň neustanovuje.
(4)
Za náklady nezávislého kandidáta na volebnú kampaň sa považuje súčet všetkých finančných prostriedkov, darov a iných bezodplatných plnení oceniteľných peniazmi, ktoré nezávislý kandidát vynaloží na úhradu platenej inzercie alebo reklamy a na úhradu za zhotovenie reklamných programov, plagátov, letákov a iných propagačných materiálov a predmetov. Do súm podľa odseku 1 sa započítavajú aj náklady vynaložené na propagáciu kandidáta, ktoré kandidát vynaložil v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.
(5)
Nezávislý kandidát môže prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň iba od subjektov uvedených v § 5 ods. 3.
(6)
Nezávislý kandidát nesmie prijať dar ani iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň od subjektov uvedených v § 5 ods. 4.
(7)
Nezávislý kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja a nezávislý kandidát na funkciu primátora mesta, na funkciu starostu obce, na funkciu starostu mestskej časti v obci nad 5 000 obyvateľov musí viesť finančné prostriedky určené na volebnú kampaň na osobitnom účte v banke. Na osobitný účet musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Na požiadanie ministerstva vnútra musí nezávislý kandidát preukázať, kto je vlastníkom účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.
(8)
Údaje na osobitnom účte podľa odseku 7 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi nezávislý kandidát v listinnej podobe alebo elektronickej podobe bezodkladne po zriadení účtu ministerstvu vnútra, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.
(9)
Výpisy z účtu podľa odseku 7 musí nezávislý kandidát uchovávať tri roky od ich vydania.
(10)
Nezávislý kandidát vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu prijatia daru alebo iného bezodplatného plnenia, ich hodnoty a identifikačných údajov darcu v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, alebo identifikačných údajov osoby, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu. Na účely započítania daru alebo iného bezodplatného plnenia do nákladov na volebnú kampaň je nezávislý kandidát povinný započítať rozdiel medzi cenou dohodnutou a cenou obvyklou.
(11)
Nezávislý kandidát vedie osobitnú evidenciu o použití prostriedkov podľa odsekov 7 a 10 na volebnú kampaň v členení
a)
náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b)
náklady na úhradu platenej inzercie, reklamy alebo politickej reklamy,
c)
náklady na úhradu volebných plagátov,
d)
cestovné výdavky,
e)
prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnoty,
f)
všetky ostatné náklady nezávislého kandidáta na svoju propagáciu,
g)
prehľad nákladov, ktoré nezávislý kandidát podľa odseku 1 vynaložil na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a nezávislý kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja, na funkciu primátora mesta, na funkciu starostu obce, na funkciu starostu mestskej časti v obci nad 5 000 obyvateľov aj číslo platobného účtu vedeného v banke, z ktorého boli náklady uhradené; ak žiadne náklady nevynaložil, doloží o tom čestné vyhlásenie.
(12)
Nezávislý kandidát je povinný na požiadanie ministerstva vnútra predložiť doklady a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa jeho volebnej kampane do desiatich dní od doručenia žiadosti.
(13)
Doklady z evidencie podľa odsekov 10 a 11 musí nezávislý kandidát uchovávať najmenej päť rokov od ukončenia volebnej kampane.
(14)
Nezávislý kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja a nezávislý kandidát na funkciu primátora mesta, na funkciu starostu obce, na funkciu starostu mestskej časti v obci nad 5 000 obyvateľov je povinný zverejniť na svojom webovom sídle správu o prostriedkoch, ktoré vynaložil na volebnú kampaň v členení podľa odseku 11, a doručiť ju ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb; správa sa vyhotovuje na tlačive, ktoré ministerstvo vnútra zverejní na svojom webovom sídle najneskôr v deň konania volieb.
(15)
Ministerstvo vnútra zverejní na svojom webovom sídle správu podľa odseku 14 do 30 dní od jej doručenia v listinnej podobe a je prístupná verejnosti na päť rokov; ak ide o správu kandidátov na funkciu podľa odseku 1 písm. b) a c), je lehota na zverejnenie správy 90 dní.
(16)
Ak volebnú kampaň na funkcie uvedené v odseku 1 a 3 vedie kandidát uvedený na kandidátnej listine politickej strany sám, vzťahujú sa na neho ustanovenia tohto paragrafu rovnako ako na nezávislého kandidáta. Z volebnej kampane takého kandidáta musí byť zrejmé, že je na kandidátnej listine politickej strany.
§ 7
Financovanie volebnej kampane politickou stranou vo voľbách do orgánov územnej samosprávy
Politická strana, ktorá vedie volebnú kampaň vo voľbách do orgánov územnej samosprávy, môže na túto kampaň vynaložiť najviac 500 000 eur. Na limit nákladov politickej strany sa primerane vzťahuje aj § 3 ods. 1 druhá veta. Politická strana je povinná postupovať podľa § 3 ods. 2 až 9. Politická strana je povinná zverejniť na svojom webovom sídle správu o prostriedkoch, ktoré vynaložila na volebnú kampaň v členení podľa § 3 ods. 7, a doručiť ju ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb. Ministerstvo vnútra zverejní správu podľa predchádzajúcej vety na svojom webovom sídle do 30 dní od jej doručenia a je prístupná verejnosti na päť rokov.
§ 8
Volebná kampaň vedená treťou stranou
(1)
Treťou stranou na účely tohto zákona je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zaevidovaná Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“).
(2)
Treťou stranou na účely tohto zákona nemôže byť
a)
štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
b)
právnická osoba, ktorej zriaďovateľ alebo zakladateľ je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
c)
právnická osoba, v ktorej má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
d)
verejnoprávna inštitúcia a právnická osoba zriadená zákonom,
e)
fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)
právnická osoba, ktorá má sídlo v zahraničí,
g)
európska politická strana a európska politická nadácia,
h)
politická strana, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná vo voľbách podľa osobitného predpisu, ani fyzické osoby na kandidátnej listine takejto politickej strany,
i)
fyzická osoba, ktorá sa stala kandidátom vo voľbách podľa osobitného predpisu.
(3)
Žiadosť o zaevidovanie musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, a obchodné meno, identifikačné číslo a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, názov a sídlo, právnu formu a identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak ide o právnickú osobu. Žiadosť sa podáva na tlačive, ktoré zverejňuje štátna komisia na svojom webovom sídle.
(4)
Ak je žiadosť o zaevidovanie úplná, štátna komisia zaeviduje tretiu stranu bezodkladne. Na evidenciu tretích strán sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Tretia strana môže začať volebnú kampaň, len čo bola zverejnená v zozname podľa odseku 5.
(5)
Zoznam tretích strán zverejňuje štátna komisia na svojom webovom sídle. Zoznam musí byť verejne prístupný; musí byť prístupný aj po ukončení volebnej kampane, a to šesť mesiacov od vyhlásenia výsledkov volieb. Dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu a dokladu o pobyte nie je súčasťou zverejňovaných ani sprístupňovaných údajov.
(6)
Zoznam tretích strán vedie štátna komisia samostatne pre každé voľby.
(7)
Tretia strana môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 100 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty, a ak ide o voľby do orgánov územnej samosprávy, najviac 25 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty.
(8)
Tretia strana môže prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň iba od subjektov uvedených v § 5 ods. 3 písm. a) a b).
(9)
Tretia strana nesmie prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň od subjektov uvedených v § 5 ods. 3 písm. c) a ods. 4.
(10)
Finančné prostriedky určené na volebnú kampaň musí tretia strana viesť na osobitnom účte v banke. Údaje na osobitnom účte musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi tretia strana v listinnej podobe alebo elektronickej podobe bezodkladne po zriadení účtu ministerstvu vnútra, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.
(11)
Na osobitný účet podľa odseku 10 musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného platobného účtu. Na požiadanie ministerstva vnútra musí tretia strana preukázať, kto je vlastníkom platobného účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.
(12)
O použití prostriedkov na volebnú kampaň tretia strana vedie evidenciu, ktorá obsahuje
a)
náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b)
náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
c)
náklady na umiestňovanie volebných plagátov,
d)
náklady neuvedené v písmenách a) až c) vynaložené na volebnú kampaň,
e)
prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu prijatia daru alebo iného bezodplatného plnenia, ich hodnoty a identifikačných údajov darcu v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, alebo identifikačných údajov osoby, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu.
(13)
Doklady z evidencie podľa odseku 12 a výpisy z účtu musí tretia strana uchovávať najmenej päť rokov od ukončenia volebnej kampane.
(14)
Tretia strana je povinná na požiadanie ministerstva vnútra predložiť doklady a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa jej volebnej kampane do desiatich dní od doručenia žiadosti.
(15)
Tretia strana je povinná do desiatich dní po ukončení volebnej kampane zverejniť prehľad nákladov podľa odseku 12 na svojom webovom sídle na dobu 60 dní a doručiť ho ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb. Ministerstvo vnútra zverejní prehľad nákladov na svojom webovom sídle do 30 dní od jeho doručenia v listinnej podobe a je prístupný verejnosti na päť rokov. Prehľad nákladov sa predkladá na tlačive, ktoré zverejní na svojom webovom sídle ministerstvo vnútra najneskôr v deň konania volieb.
(16)
Oprávnenie pôsobiť ako tretia strana zaniká dňom nasledujúcom po dni, ktorým boli kandidátna listina politickej strany alebo kandidát zaregistrovaní vo voľbách podľa osobitného predpisu; ak ide o kandidáta na prezidenta, v deň nasledujúci po dni prijatia návrhu na kandidáta na prezidenta.
§ 9
Kontrola volebnej kampane
(1)
Kontrolu volebnej kampane podľa tohto zákona (ďalej len „kontrola“) vykonávajú
a)
ministerstvo vnútra a
b)
okresný úrad.
(2)
Okresný úrad vykonáva kontrolu podľa poverenia ministerstva vnútra. Poverenie musí byť v listinnej podobe, ak to vyžaduje situácia, môže byť doručené okresnému úradu aj elektronicky. Okresný úrad je povinný zaslať záznam podľa odseku 6 bezodkladne ministerstvu vnútra a kontrolovanému subjektu.
(3)
Na kontrolu sa vzťahujú všeobecné zásady kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.9)
(4)
Ministerstvo vnútra a okresný úrad sú oprávnené vyžadovať od kontrolovaného subjektu všetky informácie a doklady, o ktorých je povinný viesť evidenciu podľa tohto zákona.
(5)
Ministerstvo vnútra a okresný úrad sú oprávnené uložiť v blokovom konaní poriadkovú pokutu do 300 eur tomu, kto neposkytne pri kontrole súčinnosť potrebnú na vykonanie kontroly.
(6)
O vykonaní kontroly sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje
a)
označenie kontrolného orgánu,
b)
označenie kontrolovaného subjektu,
c)
predmet kontroly,
d)
dátum a miesto vykonania kontroly,
e)
popis zisteného stavu, ak ide o kontrolu na mieste,
f)
výsledok vykonanej kontroly,
g)
meno, priezvisko toho, kto kontrolu vykonal, jeho podpis a odtlačok úradnej pečiatky.
(7)
Ministerstvo vnútra a okresný úrad sú oprávnené pri výkone kontroly podľa tohto zákona spracúvať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje, s ktorými prídu do styku pri výkone kontrolnej činnosti podľa tohto zákona.
§ 10
Vysielanie počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu
(1)
Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo kandidujúcu koalíciu politických strán, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní a najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v televíznom vysielaní. Nárok na vysielací čas sa musí uplatniť najneskôr päť dní pred začiatkom vysielania politickej reklamy, inak zaniká.
(2)
Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí okrem času podľa odseku 1 desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v rozhlasovom vysielaní a desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v televíznom vysielaní.
(3)
Vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie10) (ďalej len „vysielateľ s licenciou“), môže vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu politických strán, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času.
(4)
Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou rozdelia časy podľa odsekov 1 až 3 rovnomerne medzi kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán tak, aby určením času vysielania nebola žiadna politická strana alebo koalícia politických strán znevýhodnená.
(5)
Vysielateľ s licenciou môže v čase podľa § 12 ods. 1 vysielať okrem politickej reklamy podľa odseku 3 diskusné programy so zástupcami kandidujúcich politických strán alebo kandidujúcich koalícií politických strán len v prípade, ak ich zaradenie do programovej štruktúry na toto obdobie schválila Rada pre vysielanie a retransmisiu11) (ďalej len „rada“). Vysielateľ s licenciou je vtedy povinný predložiť rade najneskôr 30 dní pred začiatkom vysielania projekt programu, ktorý musí obsahovať aj spôsob takého výberu účastníkov diskusií, aby nebola žiadna politická strana a žiadna koalícia politických strán znevýhodnená. Zaradenie takého programu do vysielania sa nepovažuje za zmenu programovej služby.12)
(6)
Náklady na politickú reklamu vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a náklady na politickú reklamu vo vysielaní vysielateľa s licenciou uhrádzajú kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán. Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou sú povinní zabezpečiť pre všetky kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.
(7)
Vysielanie iných programov, než sú uvedené v odsekoch 2 a 5 a § 12 ods. 5, a vysielanie politickej reklamy uvedenej v odsekoch 1 a 3, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany alebo kandidujúcej koalície politických strán, počas volebnej kampane je zakázané.
§ 11
Vysielanie počas volebnej kampane pre voľby prezidenta
(1)
Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí najviac po jednej hodine vysielacieho času pre každého kandidáta na prezidenta, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní a najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v televíznom vysielaní. Nárok na vysielací čas sa musí uplatniť najneskôr päť dní pred začiatkom vysielania politickej reklamy, inak zaniká.
(2)
Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí okrem času podľa odseku 1 desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v rozhlasovom vysielaní a desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v televíznom vysielaní.
(3)
Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou rozdelia časy podľa odsekov 1, 2 a 4 rovnomerne medzi kandidátov na prezidenta tak, aby určením času vysielania nebol žiadny z kandidátov na prezidenta znevýhodnený.
(4)
Vysielateľ s licenciou môže vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac po 30 minút vysielacieho času pre každého kandidáta na prezidenta, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času.
(5)
Vysielateľ s licenciou môže v čase volebnej kampane vysielať okrem politickej reklamy podľa odseku 4 diskusné programy s kandidátmi na prezidenta, len ak ich zaradenie do programovej štruktúry na toto obdobie schválila rada. Vysielateľ s licenciou je vtedy povinný predložiť rade najneskôr 25 dní pred začiatkom vysielania projekt programu, ktorý musí okrem iného obsahovať aj spôsob takého výberu účastníkov diskusií, aby nebol žiadny kandidát na prezidenta znevýhodnený. Zaradenie takého programu do vysielania sa nepovažuje za zmenu programovej služby.
(6)
Náklady na politickú reklamu vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a náklady na politickú reklamu vo vysielaní vysielateľa s licenciou uhrádzajú kandidáti na prezidenta. Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou sú povinní zabezpečiť pre všetkých kandidátov na prezidenta rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.
(7)
Vysielanie iných programov ako programov podľa § 12 ods. 5 a programov uvedených v odsekoch 2 a 5 a vysielanie politickej reklamy uvedenej v odsekoch 1 a 4, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie osôb oprávnených voliť v prospech alebo v neprospech kandidáta na prezidenta, je zakázané.
(8)
Ak sa koná druhé kolo volieb prezidenta, ustanovenie § 12 ods. 1 sa neuplatňuje a vysielanie politickej reklamy je dovolené v čase začínajúcom sa dňom vyhlásenia výsledkov prvého kola volieb prezidenta štátnou komisiou a končiacom 48 hodín pred konaním druhého kola volieb. Rozhlas a televízia Slovenska vyčlení dve hodiny vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy a dve hodiny na vysielanie diskusných programov osobitne v rozhlasovom vysielaní a osobitne v televíznom vysielaní; kandidáti na prezidenta uplatnia nárok na vysielací čas do 24 hodín od vyhlásenia výsledkov prvého kola volieb. Vysielateľ s licenciou môže vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac dve hodiny a na vysielanie diskusných programov najviac dve hodiny vysielacieho času. Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje primerane aj na vysielanie politickej reklamy a diskusných programov pred druhým kolom volieb.
§ 12
Spoločné ustanovenia k vysielaniu politickej reklamy podľa § 10 a 11
(1)
Vysielanie politickej reklamy je povolené len v čase začínajúcom sa 21 dní predo dňom konania volieb a končiacom sa 48 hodín predo dňom konania volieb.
(2)
Zodpovednosť za obsah politickej reklamy majú kandidujúce politické strany, kandidujúce koalície politických strán a kandidáti na prezidenta.
(3)
Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou zabezpečia na začiatku a na konci vysielania politickej reklamy jeho zreteľné označenie a oddelenie od ostatných programov a iných zložiek programovej služby odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie.
(4)
Politickú reklamu je zakázané vysielať v čase, ktorý je v rozhlasovom vysielaní a v televíznom vysielaní vyhradený na reklamu. Na čas poskytnutý na vysielanie politickej reklamy sa nevzťahujú obmedzenia časového rozsahu vysielanej reklamy podľa osobitného predpisu.13)
(5)
Za politickú reklamu na účely tohto zákona sa nepovažuje vysielanie spravodajských programov a publicistických programov, ak sa realizujú v súlade s programovou službou.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 a ustanovenia § 10 a 11 sa nevzťahujú na vysielanie prostredníctvom internetu.
(7)
Porušenie pravidiel vysielania politickej reklamy podľa tohto zákona sa postihuje podľa osobitného predpisu.14)
§ 13
Vysielanie počas volebnej kampane pre voľby do orgánov územnej samosprávy
(1)
Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou môžu na čas ustanovený v § 12 ods. 1 vyhradiť vysielací čas na diskusné programy pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, starostu obce, primátora mesta a poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva alebo miestneho zastupiteľstva v rozhlasovom vysielaní a televíznom vysielaní tak, aby určením času vysielania nebol žiadny z kandidátov znevýhodnený.
(2)
Vysielanie iných programov ako programov uvedených v odseku 1, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie osôb oprávnených voliť v prospech alebo v neprospech kandidáta, je zakázané.
§ 14
Zverejňovanie informácií o kandidujúcich subjektoch počas volebnej kampane
(1)
Zverejňovať informácie o kandidujúcich politických stranách, kandidujúcich koalíciách politických strán, kandidátoch na prezidenta a kandidátoch na funkcie do orgánov územnej samosprávy v ich prospech alebo neprospech v rozhlasovom vysielaní, v televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických publikáciách, neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve je 48 hodín pred začiatkom volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania zakázané.
(2)
Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na vysielanie prostredníctvom internetu.
§ 15
Transparentnosť volebnej kampane
(1)
Každý, kto vedie volebnú kampaň podľa tohto zákona, je povinný zabezpečiť, aby odvysielaná politická reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; to isté sa vzťahuje aj na prezentáciu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky.
(2)
Ak ide o drobné reklamné predmety, ako sú odznaky, perá, kľúčenky, prívesky, prípadne iné, z údajov podľa odseku 1 sa na nich uvádza len údaj o objednávateľovi v rozsahu meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, a názov, ak ide o právnickú osobu. Ustanovenie prvej vety sa vzťahuje aj na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd.
§ 16
Umiestňovanie volebných plagátov
Obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť, všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.
§ 17
Volebné prieskumy
V čase 14 dní predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov. Ak sa koná druhé kolo volieb prezidenta, výsledky volebných prieskumov je zakázané zverejňovať v čase sedem dní predo dňom konania druhého kola volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania.
§ 18
Spoločné ustanovenia o nakladaní s prostriedkami na osobitných účtoch
(1)
Politická strana, kandidát na prezidenta, kandidát podľa § 6 a tretia strana (ďalej len „majiteľ osobitného účtu“) môže prijať peňažný dar na osobitný účet, len ak bol poukázaný prevodom z iného účtu. Ak z výpisu z osobitného účtu nie je preukázané, kto je darcom, majiteľ osobitného účtu je povinný tento peňažný dar vrátiť v lehote do 30 dní na účet, z ktorého bol peňažný dar poukázaný. Ak taký účet neexistuje, majiteľ osobitného účtu je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Peňažný dar podľa predchádzajúcej vety je príjmom štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií oznámi majiteľovi osobitného účtu bezodkladne údaje potrebné na poukázanie peňažného daru do štátneho rozpočtu.
(2)
Ak darca poukáže majiteľovi osobitného účtu peňažný dar vkladom v hotovosti na osobitný účet, majiteľ osobitného účtu je povinný tento peňažný dar darcovi vrátiť v lehote do 60 dní. Ak nemožno darcovi peňažný dar vrátiť, majiteľ osobitného účtu je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ministerstvu financií a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Peňažný dar podľa predchádzajúcej vety je príjmom štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií oznámi majiteľovi osobitného účtu bezodkladne údaje potrebné na poukázanie peňažného daru do štátneho rozpočtu.
(3)
Ak majiteľ osobitného účtu nechce prijať prostriedky poukázané na svoj osobitný účet, bezodkladne tieto prostriedky vráti na účet darcu postupom podľa odseku 1.
(4)
Majiteľ osobitného účtu je povinný vkladať finančné prostriedky na svoj osobitný účet výlučne prevodom z iného účtu.
(5)
Na osobitný účet možno vložiť finančné prostriedky do 48 hodín predo dňom konania volieb. Na osobitný účet nesmú byť prijaté finančné prostriedky po lehote podľa prvej vety. Majiteľ osobitného účtu je povinný zabezpečiť, aby po lehote podľa prvej vety nemohli byť na osobitný účet pripísané finančné prostriedky.
(6)
S prostriedkami na osobitnom účte nepoužitými na volebnú kampaň nemožno nakladať 90 dní po vyhlásení výsledkov volieb a počas konania vo veci porušenia pravidiel financovania volebnej kampane.
(7)
Ak boli finančné prostriedky z osobitného účtu vybrané v hotovosti, je majiteľ osobitného účtu povinný viesť evidenciu o použití týchto prostriedkov.
§ 19
Správne delikty
(1)
Štátna komisia uloží politickej strane pokutu od 30 000 eur do 300 000 eur, ak
a)
vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo
b)
poruší zákaz podľa § 17.
(2)
Ministerstvo vnútra uloží politickej strane pokutu od 10 000 eur do 100 000 eur, ak
a)
prekročí prípustnú sumu nákladov podľa § 3 ods. 1 a § 7,
b)
nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 2, 3, 5 alebo 6,
c)
nedoručí doklady alebo neposkytne informáciu podľa § 3 ods. 9,
d)
nedoručí záverečnú správu podľa § 4 ods. 3,
e)
nesplní povinnosť podľa § 15,
f)
nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1, 2, 4, 5, 6 alebo 7 alebo
g)
nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.
(3)
Štátna komisia uloží kandidátovi na prezidenta pokutu od 5 000 eur do 50 000 eur, ak
a)
vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo
b)
poruší zákaz podľa § 17.
(4)
Ministerstvo vnútra uloží kandidátovi na prezidenta pokutu od 2 000 eur do 30 000 eur, ak
a)
prekročí prípustnú sumu nákladov podľa § 5 ods. 1,
b)
nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 5 alebo 7,
c)
nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 11,
d)
nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 13 alebo 14,
e)
nesplní povinnosť podľa § 15,
f)
nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1, 2, 4, 5, 6 alebo 7 alebo
g)
nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.
(5)
Štátna komisia uloží kandidátovi podľa § 6 pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak
a)
vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo
b)
poruší zákaz podľa § 17.
(6)
Ministerstvo vnútra uloží kandidátovi podľa § 6 pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak
a)
prekročí prípustnú sumu nákladov podľa § 6 ods. 1,
b)
nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 7, 12, 13 alebo 14,
c)
nesplní povinnosť podľa § 15,
d)
nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1, 2, 4, 5, 6 alebo 7 alebo
e)
nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.
(7)
Štátna komisia uloží tretej strane pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak
a)
vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo
b)
poruší zákaz podľa § 17.
(8)
Ministerstvo vnútra uloží tretej strane pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak
a)
prekročí prípustnú sumu nákladov podľa § 8 ods. 7,
b)
nesplní povinnosť podľa § 8 ods. 10, 14 alebo 15,
c)
nesplní povinnosť podľa § 15,
d)
nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1, 2, 4, 5, 6 alebo 7 alebo
e)
nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.
(9)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky uloží vydavateľovi periodickej alebo neperiodickej publikácie alebo tlačovej agentúre pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak poruší zákaz podľa § 14 ods. 1 alebo § 17.
(10)
Ministerstvo vnútra uloží pokutu od 3 000 eur do 10 000 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá poruší zákaz podľa § 2 ods. 3, a pokutu 100 000 eur, ak poruší zákaz podľa § 17.
(11)
Pokuty podľa odsekov 1 až 10 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa štátna komisia, ministerstvo vnútra alebo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dozvedelo o porušení zákona, najneskôr však do troch rokov od porušenia zákona.
(12)
Pri ukladaní pokuty a rozhodovaní o jej výške sa prihliada na závažnosť, spôsob konania a trvanie protiprávneho stavu.
(13)
Na konanie o pokutách sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
(14)
Proti rozhodnutiu štátnej komisie podľa odsekov 1, 3, 5 a 7 nemožno podať odvolanie.
(15)
O odvolaní proti rozhodnutiu ministerstva vnútra rozhoduje štátna komisia.
§ 20
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
po uplynutí času podľa § 2 ods. 2 na verejne prístupnom mieste vykonáva činnosť v prospech alebo v neprospech politickej strany alebo kandidáta vo voľbách, najmä slovnými prejavmi, umiestňovaním volebných plagátov alebo poskytovaním vecných darov,
b)
poruší zákaz podľa § 2 ods. 3,
c)
prisľúbi voličovi finančnú odmenu alebo vecný dar za hlasovací lístok, ktorý volič nevložil do volebnej schránky, alebo
d)
ako volič prevezme finančnú odmenu alebo vecný dar za hlasovací lístok, ktorý nevložil do volebnej schránky.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) uloží okresný úrad pokutu od 300 eur do 1000 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. c) a d) pokutu od 300 eur do 3000 eur.
(3)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
§ 21
Ustanovenia tohto zákona o volebnej kampani sa nepoužijú na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby prezidenta a voľby do orgánov územnej samosprávy vyhlásené do 30. júna 2015, ak sa majú vykonať po 1. júli 2015.
§ 22
Do limitu nákladov politickej strany na volebnú kampaň vo voľbách do orgánov vyšších územných celkov v roku 2017 sa započítavajú prostriedky vynaložené politickou stranou odo dňa účinnosti tohto zákona.
§ 23
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)
Pravidlá volebnej kampane účinné od 1. januára 2019 sa prvýkrát uplatnia pre voľby vyhlásené po 31. decembri 2018.
(2)
Konania o uložení pokút začaté v súvislosti s voľbami vykonanými do 31. decembra 2018 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.
Čl. II
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 568/2008 Z. z. a zákona č. 266/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa za slová „na území Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a občan iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky“.
2.
V § 5 ods. 5 a v § 23 ods. 4 sa slová „na svojej internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „na svojom webovom sídle“.
3.
V § 6 ods. 5 písm. a) sa slovo „je“ nahrádza slovom „bola“.
4.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Oznámenie prípravného výboru
(1)
Prípravný výbor môže oznámiť ministerstvu, že začal zbierať podpisy na zoznam občanov podľa § 6 ods. 4 písm. a).
(2)
V oznámení sa uvedú identifikačné údaje členov prípravného výboru v rozsahu podľa § 6 ods. 3, navrhovaný názov strany a jeho skratka, ak sa má používať, a deň začatia zbierania podpisov na zoznam občanov.
(3)
Oznámenie podľa odseku 2 ministerstvo bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle na dobu 180 dní.
(4)
Po dobu uvedenú v odseku 3 ministerstvo
a)
neprijme a nezverejní oznámenie iného prípravného výboru s názvom strany alebo skratkou zhodnou s názvom strany alebo skratkou vo zverejnenom oznámení,
b)
nerozhodne o registrácii strany s názvom strany alebo skratkou zhodnou s názvom strany alebo skratkou uvedenou vo zverejnenom oznámení a
c)
nevykoná zmenu názvu zaregistrovanej strany alebo skratky v registri strán v prípade, ak sa názov strany alebo skratka nelíši od názvu strany alebo skratky uvedenej vo zverejnenom oznámení.
(5)
Ak prípravný výbor v lehote podľa odseku 3 nepredloží ministerstvu návrh na registráciu strany uvedenej vo zverejnenom oznámení, obmedzenia podľa odseku 4 sa prestanú uplatňovať.“.
5. V § 14 ods. 1 písm. e) sa za slová „§ 8 ods. 5“ vkladá čiarka a slová „§ 30 ods. 8“.
6. V § 16 odsek 2 znie:
„(2)
Zrušenie strany a údaje, ktoré sa zapisujú do registra strán, písomne oznámi likvidátor ministerstvu do piatich dní odo dňa zrušenia strany. K oznámeniu musí byť priložené uznesenie orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov strany, ktorý rozhodol o zrušení strany s likvidáciou, podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov prijať. Pravosť podpisov musí byť osvedčená. Zápisom prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu na likvidátora zapísaného v registri strán.“.
7. § 21 sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14 až 16 sa vypúšťajú.
8. V § 22 ods. 1 sa za slová „môžu byť“ vkladá slovo „len“.
9. V § 22 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov.“.
10. V § 22 ods. 2 druhá veta znie:
„V osobitnej evidencii sa uvádzajú o tom, kto poskytol pôžičku alebo úver údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a ak ide o právnickú osobu, uvádza sa názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresa sídla.“.
11.
V § 22 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Strana je povinná viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 23 ods. 7 a 8.
(4)
Strana je povinná viesť osobitnú evidenciu prijatých členských príspevkov, ktorá obsahuje dátum prijatia členského príspevku, jeho výšku a údaje o členovi strany v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Členský príspevok nad 100 eur môže strana prijať, len ak bol poukázaný formou bezhotovostnej platobnej operácie.“.
12.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Strana je povinná každoročne do 31. marca zverejniť na svojom webovom sídle alebo v dennej tlači zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku sumou vyššou, ako je minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platná v čase prijatia príspevku alebo darom, alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platná v čase prijatia daru alebo bezodplatného plnenia. V oznámení strana uvedie výšku finančného príspevku, predmet a hodnotu daru, predmet a hodnotu iného bezodplatného plnenia, ďalej identifikačné údaje o osobe, ktorá prispela na činnosť strany, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno a adresu sídla.“.
13.
V § 23 ods. 1 sa za slová „podľa tohto zákona“ vkladá bodkočiarka a slová „to neplatí, ak hodnota peňažného daru od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 200 eur.“.
14.
V § 23 ods. 2 písm. b) sa slová „obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo účtu obdarovaného“ nahrádzajú slovami „číslo platobného účtu19a) obdarovaného vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky19b) (ďalej len „banka“) a obchodné meno tejto banky“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19a a 19b znejú:
„19a)
§ 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19b)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 23 ods. 2 písm. c) druhý bod znie:
„2.
presné označenie a hodnotu hnuteľnej veci vylučujúce zámenu s inou hnuteľnou vecou; ak ide o dar do 2 500 eur, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou,13) a ak ide o dar nad 2 500 eur, oceňuje sa podľa znaleckého posudku,“.
16.
V § 23 ods. 2 sa písmeno c) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
označenie iného bezodplatného plnenia ako podľa odseku 3 písm. a), b) alebo c) a jeho ocenenie podľa osobitného predpisu13) preukazujúce, že cena deklarovaná v zmluve je porovnateľná s obvyklou cenou,“.
17.
V § 23 ods. 2 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:
„d)
vyčíslenie rozdielu, ktorý vznikol pri prijatí iného bezodplatného plnenia podľa odseku 3 písm. d) alebo e),
e)
rozdiel medzi obvyklou cenou daru a zaúčtovanou cenou,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená f) a g).
18.
V § 23 ods. 2 písm. g) sa text za bodkočiarkou vypúšťa a bodkočiarka sa nahrádza čiarkou.
19.
V § 23 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
podpis štatutárneho orgánu strany; ak ide o dar v hodnote najviac 500 eur, môže darovaciu zmluvu podpísať poverený zástupca strany.“.
20.
§ 23 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8 ktoré znejú:
„(6)
Strana je povinná preukázať, že hodnota zaúčtovaná v účtovníctve o prijatí iného bezodplatného plnenia je porovnateľná s obvyklou cenou.
(7)
Evidencia darov obsahuje
a)
identifikačné údaje o darcovi, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno, ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno a adresu sídla,
b)
údaje o dare podľa odseku 2 písm. c),
c)
miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy,
d)
údaj o hodnote daru podľa darovacej zmluvy,
e)
dátum prijatia daru,
f)
číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri peňažnom dare,
g)
číslo platobného účtu strany vedeného v banke pri peňažnom dare,
h)
vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1.
(8)
Evidencia iných bezodplatných plnení obsahuje
a)
identifikačné údaje o poskytovateľovi iného bezodplatného plnenia, a to v rozsahu meno, priezvisko a bydlisko, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno, ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno a adresu sídla,
b)
popis iného bezodplatného plnenia,
c)
miesto a dátum uzavretia zmluvy o inom bezodplatnom plnení,
d)
údaj o hodnote iného bezodplatného plnenia podľa zmluvy o inom bezodplatnom plnení,
e)
vyčíslenie rozdielu, ktorý vznikol pri prijatí iného bezodplatného plnenia podľa odseku 3 písm. d) alebo e),
f)
dátum prijatia iného bezodplatného plnenia,
g)
vyhlásenie poskytovateľa bezodplatného plnenia o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1.“.
21.
V § 24 ods. 1 písm. f) sa slová „ktorá nie je občanom“ nahrádzajú slovami „ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky“.
22.
V § 24 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „ak jej väčšinovým vlastníkom nie je občan alebo právnická osoba, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky, okrem politickej strany, zoskupení politických strán, alebo právnických osôb, ktorých zakladateľom alebo väčšinovým vlastníkom je politická strana,“.
23.
V § 24 odsek 2 znie:
„(2)
Strana môže prijať peňažný dar, len ak bol poukázaný formou bezhotovostnej platobnej operácie. Ak z výpisu z účtu nie je preukázané, kto je darcom peňažného daru, strana je povinná tento peňažný dar vrátiť v lehote do 30 dní na účet, z ktorého bol finančný dar poukázaný. Ak taký účet neexistuje, strana je povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ministerstvu financií a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Taký peňažný dar sa považuje za príjem štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií oznámi bezodkladne strane údaje potrebné na poukázanie peňažného daru.“.
24.
V § 26 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Strane, ktorá vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získala viac ako 3 % z celkového počtu odovzdaných platných hlasov, ministerstvo financií uhradí za každý taký hlas zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky príspevok vo výške 1 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej úradom za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
(2)
Príspevok za hlasy uhradí ministerstvo financií strane po oznámení údajov o počtoch platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé strany a koalície strán
a)
do 30 dní od predloženia záverečnej správy,26a) ak neboli zistené nedostatky záverečnej správy, alebo
b)
do 30 dní od odstránenia nedostatkov záverečnej správy.26a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a)
§ 4 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.“.
25.
V § 26 ods. 4, § 27 ods. 4 a § 28 ods. 3 sa vypúšťajú slová „predbežnú správu alebo“.
26.
§ 30 a 31 vrátane nadpisov znejú:
㤠30
Výročná správa
(1)
Strana je povinná vyhotovovať výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok. Výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok doručuje strana Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“) každoročne najneskôr do 30. apríla v listinnej podobe a v elektronickej podobe. Výročná správa strany je verejná. Výročné správy strán zverejňuje štátna komisia na svojom webovom sídle a v rovnakom formáte ich uloží vo verejnej časti registra účtovných závierok26b) najneskôr do 31. júla, a to na desať rokov odo dňa ich zverejnenia. Rodné čísla nie sú súčasťou zverejňovaných ani sprístupňovaných údajov. Štátna komisia predkladá informáciu o výročných správach Národnej rade Slovenskej republiky do 31. augusta.
(2)
Výročná správa obsahuje
a)
účtovnú závierku overenú audítorom,
b)
informáciu o finančnej situácii strany najmenej za dve bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia,
c)
informácie o udalostiach osobitného významu,13) ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
d)
informáciu o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,
e)
prehľad o príjmoch strany v členení podľa § 22 ods. 1,
f)
osobitnú evidenciu o príjmoch z pôžičiek alebo úverov podľa § 22 ods. 2,
g)
osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 22 ods. 3,
h)
potvrdenie daňového úradu, zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, že strana nemá k 31. decembru príslušného roka nedoplatok na daniach a nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie a nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
i)
počet členov strany k 31. decembru roka, za ktorý sa výročná správa predkladá,
j)
sumu vybraných členských príspevkov a osobitnú evidenciu členských príspevkov podľa § 22 ods. 4, ktorých suma príspevkov za účtovné obdobie bola vyššia, ako je dvojnásobok minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorá bude určená pre príslušné účtovné obdobie,
k)
prehľad záväzkov po lehote splatnosti,
l)
účtovnú závierku obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
m)
prehľad nákladov vynaložených na volebnú kampaň za jednotlivé druhy volieb, ktoré sa konali v príslušnom roku v členení podľa osobitného predpisu,26c)
n)
správu audítora k ročnej účtovnej závierke, dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou a správu o preverení súladu o hospodárení strany s týmto zákonom a osobitným predpisom.26c)
(3)
Audítora podľa odseku 2 písm. a) určuje Slovenská komora audítorov žrebom zo zoznamu audítorov.27) Žrebovanie sa musí vykonať najneskôr 28. februára v príslušnom roku za účasti najmenej dvoch členov štátnej komisie. Slovenská komora audítorov žrebovanie vykoná z audítorov, ktorí pred žrebovaním prehlásia, že nemajú konflikt záujmov s vykonaním uvedeného auditu v stranách. Strana je povinná uzatvoriť zmluvu o audite s vyžrebovaným audítorom.
(4)
Audítor okrem účtovnej závierky podľa odseku 2 písm. a) overuje aj súlad výročnej správy s účtovnou závierkou za to isté účtovné obdobie a vydá k tomu dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou. Preveruje súlad hospodárenia strany s týmto zákonom a vydá k tomu správu o preverení súladu hospodárenia o hospodárení strany s týmto zákonom a osobitným predpisom.26c)
(5)
Audítor overujúci účtovnú závierku podľa odseku 2 písm. a) má právo žiadať od štatutárneho orgánu strany všetky potrebné doklady a informácie potrebné na vykonanie auditu.
(6)
Ak výročná správa neobsahuje údaje podľa odseku 2, ak údaje nie sú úplné alebo pravdivé, alebo ak sa z výročnej správy zistí iné porušenie zákona, vyzve štátna komisia stranu, aby odstránila nedostatky v určenom termíne, najneskôr do 30. júna.
(7)
Ak strana neodstráni nedostatky v termíne podľa odseku 6, ministerstvo financií pozastaví strane vyplatenie príspevku na činnosť a príspevku na mandát až do odstránenia nedostatkov. Ak strana odstráni nedostatky výročnej správy v určenom termíne, poukáže ministerstvo financií strane príspevok na činnosť a príspevok na mandát dodatočne aj za obdobie pozastavenia ich vyplácania znížený o 10 %. Ministerstvo financií koná na základe oznámenia štátnej komisie.
(8)
Ak strana nepredloží štátnej komisii výročnú správu v lehote podľa odseku l za dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia alebo ak strana nepredloží úplnú výročnú správu ani po výzve podľa odseku 6 za dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia, ministerstvo na základe oznámenia štátnej komisie túto stranu zapíše v registri strán s dodatkom „v likvidácii“. Dňom zápisu vstupuje strana do likvidácie a bude môcť vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany.
(9)
Ak bola strana zapísaná podľa odseku 8 v registri strán s dodatkom „v likvidácii“, je povinná do 30 dní odo dňa oznámenia ministerstva o tom, že bola zapísaná v registri s dodatkom „v likvidácii“, vymenovať likvidátora a oznámiť ministerstvu jeho meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu; ak tieto údaje neoznámi do 15 dní od uplynutia 30 dňovej lehoty, ministerstvo zapíše ako likvidátora štatutárny orgán strany, a ak strana nemá zvolený štatutárny orgán, ministerstvo zapíše ako likvidátora splnomocnenca.
(10)
Strana, ktorá vstúpila do likvidácie, a strana, ktorá skončila likvidáciu a bude vymazaná z registra,
a)
nemusí vyhotovovať výročnú správu za účtovné obdobie končiace dňom pred vstupom strany do likvidácie alebo predo dňom, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok strany, a
b)
nemusí mať overenú účtovnú závierku, overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou ani správu o preverení súladu hospodárenia strany s týmto zákonom.
§ 31
Správne delikty
(1)
Ministerstvo uloží strane pokutu od 600 eur do 3 500 eur, ak strana nepodala ministerstvu v lehote podľa § 9 ods. 1, § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1 návrh na zmenu údajov zapísaných v registri strán a v lehote podľa § 12 ods. 2 návrh na zápis nových stanov do registra strán.
(2)
Štátna komisia uloží strane pokutu 3 500 eur, ak strana nepredložila výročnú správu v lehote podľa § 30 ods. l.
(3)
Štátna komisia uloží strane pokutu od 200 eur do 2 000 eur, ak strana neodstránila zistené nedostatky v lehote podľa § 30 ods. 6.
(4)
Štátna komisia uloží strane pokutu 5 000 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 22 ods. 5.
(5)
Štátna komisia uloží strane pokutu v sume dvojnásobku príjmu z daru alebo z iného bezodplatného plnenia, ak strana prijala dar alebo iné bezodplatné plnenie v rozpore s týmto zákonom.
(6)
Štátna komisia uloží pokutu 5 000 eur právnickej osobe, ktorá nesplní povinnosť podľa § 31a.
(7)
Pokuty podľa odsekov 1 až 6 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa ministerstvo alebo štátna komisia dozvedeli o porušení zákona, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia zákona.
(8)
Pri ukladaní pokuty a rozhodovaní o jej výške sa prihliada na závažnosť, spôsob konania a trvanie protiprávneho stavu.
(9)
Proti rozhodnutiu štátnej komisie možno podať opravný prostriedok na súd.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 26b a 26c znejú:
„“.
26b)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26c)
§ 3 ods. 8 zákona č. 181/2014 Z. z.“.
27.
Za § 31 sa vkladajú § 31a a 31b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠31a
Oznámenie o poskytnutí príspevku strane
(1)
Ten, kto poskytne v kalendárnom roku strane dar alebo iné bezodplatné plnenie v hodnote vyššej ako 5 000 eur, je povinný túto skutočnosť oznámiť štátnej komisii najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka na formulári, ktorého vzor zverejní štátna komisia na svojom webovom sídle.
(2)
V oznámení osoba podľa odseku 1 uvedie
a)
identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu; ak ide fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno,
b)
názov alebo obchodné meno a adresu sídla, ak ide o právnickú osobu.
(3)
Ak štátna komisia zistí porušenie povinnosti podľa odsekov 1 a 2, oznámi to okresnému úradu príslušnému podľa miesta pobytu fyzickej osoby.
§ 31b
Priestupok
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto nesplní povinnosť podľa § 31a.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 uloží okresný úrad pokutu 5 000 eur.
(3)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.“.
28.
Za § 34b sa vkladá § 34c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2015
(1)
Strany predkladajú výročnú správu za rok 2015 podľa pravidiel účinných od 1. júla 2015.
(2)
Prvé oznámenie podľa § 31a za rok 2015 sa predkladá do 31. januára 2016.
(3)
Konania o uložení pokút začaté do 30. júna 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2015.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I a čl. II piateho, siedmeho, dvadsiateho štvrtého až dvadsiateho ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2015.
Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
3)
§ 22, § 23 a § 24 ods. 1 zákona č. 85/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
11)
12)
§ 3 ods. 1 až 3 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov.
13)
§ 36 a 37 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 16, § 64 až 67 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.