175/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

175
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. júna 2014,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách sa mení takto:
1.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na vozidlá musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov l, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 4, 5, 5.8. a 5.12 časti A a bodu 14 časti B vrátane jej doplnkov, v prílohe II okrem bodu 5 a doplnkov 1 a 2, v prílohe III okrem bodu 5 vrátane jej doplnkov okrem doplnkov 3 a 4, v prílohe IV okrem bodu 5 a doplnkov 1 a 2, v prílohe V okrem bodu 5 vrátane jej doplnkov okrem doplnkov 3 a 4 a v prílohe VI okrem bodu 5 vrátane jej doplnkov okrem doplnkov 3 a 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/67/ES z 13. júla 2009 o montáži zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvoj- a trojkolesových motorových vozidlách (kodifikované znenie) v znení smernice Komisie 2013/60/EÚ z 27. novembra 2013 (ďalej len „smernica“).“.
2.
V § 4 ods. 3 sa slová „doplnku 4 prílohy II smernice“ nahrádzajú slovami „doplnku 2 prílohy II smernice“.
3.
V § 4 ods. 8 sa slová „doplnku 4 prílohy IV smernice“ nahrádzajú slovami „doplnku 2 prílohy IV smernice“.
4.
§ 6 znie:
㤠6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
5.
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha k nariadeniu vlády č. 373/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/67/ES z 13. júla 2009 o montáži zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvoj- a trojkolesových motorových vozidlách (Ú. v. EÚ L 222, 25. 8. 2009) (kodifikované znenie) v znení smernice Komisie 2013/60/EÚ z 27. novembra 2013 (Ú. v. EÚ L 329, 10. 12. 2013).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2014.
Robert Fico v. r.