165/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

165
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 13. júna 2014
o filmovom projekte
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 22a ods. 2 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Minimálny časový rozsah filmového projektu
Finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu možno poskytnúť na realizáciu filmového projektu, ktorý
a)
pozostáva z jedného, dvoch alebo troch samostatných audiovizuálnych diel1) s časovým rozsahom každého z nich najmenej 70 minút,
b)
je viacdielnym hraným audiovizuálnym dielom primárne určeným pre televízne vysielanie s rozsahom najviac 13 častí a s časovým rozsahom každej jeho časti najmenej 40 minút, alebo
c)
je viacdielnym dokumentárnym alebo animovaným audiovizuálnym dielom s rozsahom najviac 13 častí a s časovým rozsahom každej jeho časti najmenej päť minút.
§ 2
Kritériá kultúrneho testu a vzor tlačiva kultúrneho testu
(1)
Kritériá kultúrneho testu sa členia na
a)
základné,
b)
kultúrne,
c)
realizačné.
(2)
Filmový projekt, na realizáciu ktorého možno poskytnúť podľa § 22a ods. 1 zákona finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu, spĺňa kritériá kultúrneho testu, ak audiovizuálne dielo spĺňa základné kritérium a z celkového počtu bodov kultúrneho testu dosiahlo najmenej 24 bodov, z toho najmenej 9 bodov za kultúrne kritériá.
(3)
Kritériá kultúrneho testu sú uvedené vo vzore tlačiva kultúrneho testu, ktorý je uvedený v prílohe.
§ 3
Minimálna suma oprávnených výdavkov
(1)
Minimálna suma oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením filmového projektu je
a)
150 000 eur, ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. a), ktorý pozostáva z jedného samostatného audiovizuálneho diela, alebo ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. c),
b)
300 000 eur, ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. a), ktorý pozostáva z dvoch alebo troch samostatných audiovizuálnych diel, alebo ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. b).
(2)
Minimálna suma oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením filmového projektu nemôže presiahnuť 50 % celkového rozpočtu na produkciu filmového projektu.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2014.
Marek Maďarič v. r.
Príloha k vyhláške č. 165/2014 Z. z.