160/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

160
ZÁKON
z 3. júna 2014,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 110/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 268/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z. a zákona č. 311/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24a
Osobitné ustanovenie o rádioaktívnych nerastoch
Dobývanie rádioaktívnych nerastov je zakázané, okrem prípadu, ak obyvatelia každej dotknutej obce v miestnom referende vyslovia s dobývaním rádioaktívnych nerastov súhlas. Dotknutou obcou je každá obec, v ktorej území sa navrhuje dobývací priestor na dobývanie výhradného ložiska rádioaktívnych nerastov. Ak je dotknutou obcou hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava alebo mesto Košice, vyžaduje sa vyslovenie súhlasu s dobývaním rádioaktívnych nerastov v miestnom referende obyvateľmi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo obyvateľmi mesta Košice.“.
Čl. II
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 219/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z., zákona č. 104/2010 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z. a zákona č. 311/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 24 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Lehota podľa druhej vety neplynie od podania návrhu na vyhlásenie miestneho referenda podľa § 28 ods. 3 až do vyhlásenia jeho výsledkov.“.
2.
V § 24 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
súhlasný výsledok miestneho referenda z každej obce podľa osobitného predpisu,12aaa) ak ide o výberové konanie na dobývací priestor na dobývanie výhradného ložiska rádioaktívnych nerastov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12aaa znie:
„12aaa)
§ 24a zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 160/2014 Z. z.“.
3.
V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
súhlasným výsledkom miestneho referenda z každej obce podľa osobitného predpisu,12aaa) ak ide o dobývací priestor na dobývanie výhradného ložiska rádioaktívnych nerastov.“.
4.
V § 28 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Organizácia pred podaním návrhu na určenie alebo zmenu dobývacieho priestoru na dobývanie výhradného ložiska rádioaktívnych nerastov podá každej obci podľa osobitného predpisu12aaa) návrh na vyhlásenie miestneho referenda, v ktorom uvedie
a)
údaj o lokalizácii výhradného ložiska rádioaktívnych nerastov v katastrálnom území dotknutej obce,
b)
údaj o druhu nerastu,
c)
navrhovaný spôsob dobývania, ako aj spôsob otvárky, prípravy, úpravy a zušľachťovania,
d)
predbežné termíny otvárkových, prípravných a dobývacích prác,
e)
opatrenia na zníženie vplyvov činnosti na životné prostredie.
(4)
Na základe návrhu organizácie podľa odseku 3 obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum. Po vyhlásení miestneho referenda obec zverejní návrh na vyhlásenie miestneho referenda podľa odseku 3 na úradnej tabuli a na internetovej adrese obce, ak ju má, a to až do uskutočnenia miestneho referenda.
(5)
Ak v miestnom referende nebol vyslovený súhlas, miestne referendum v tej istej veci možno opakovať najskôr po uplynutí štyroch rokov od jeho konania.“.
Doterajšie odseky 3 až 12 sa označujú ako odseky 6 až 15.
5.
Za § 43aa sa vkladá § 43ab, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠43ab
Prechodné ustanovenie účinné od 15. júna 2014
Konanie o návrhu na určenie dobývacieho priestoru na dobývanie výhradného ložiska rádioaktívnych nerastov začaté pred 15. júnom 2014 obvodný banský úrad preruší až do vykonania miestneho referenda podľa § 28 ods. 3.“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z. a zákona č. 361/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11a ods. 1 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.
2.
V § 11a sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
ak tak ustanovuje osobitný zákon.“.
3.
V § 11a ods. 5 sa slová „a), b) a d)“ nahrádzajú slovami „a), b), d) a e)“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 255/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 113/2010 Z. z. a zákona č. 371/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.
2.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
o prípad, ktorý ustanovuje osobitný zákon.“.
Čl. V
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 109/1993 Z. z., zákona č. 222/2006 Z. z., zákona č. 273/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z. a zákona č. 354/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.
2.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
prípad, ktorý ustanovuje osobitný zákon.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.