159/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

159
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 30. mája 2014,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) podľa § 50 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Výdavkami na povodňové zabezpečovacie práce a výdavkami na povodňové záchranné práce sú všetky oprávnené výdavky, ktoré boli vynaložené počas II. stupňa povodňovej aktivity, III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie podľa § 12 zákona na plnenie úloh
a)
správcu vodohospodársky významných vodných tokov, správcu drobného vodného toku, nájomcu alebo vypožičiavateľa drobného vodného toku alebo jeho uceleného úseku, základnej záchrannej zložky integrovaného záchranného systému a Policajného zboru,
b)
regionálnej správy ciest na ochranu ciest, ich súčastí a príslušenstva,
c)
obce, okresného úradu a okresného úradu v sídle kraja,
d)
ozbrojených síl Slovenskej republiky,
e)
orgánu verejného zdravotníctva,
f)
právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby na príkaz
1.
obce, okresného úradu alebo okresného úradu v sídle kraja podľa § 41 ods. 2 písm. a) zákona,
2.
okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru podľa § 35 písm. d) zákona alebo krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru podľa § 31 písm. d) zákona.
(2)
Okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad zahŕňa do vlastných výdavkov vynaložených na plnenie úloh počas II. stupňa povodňovej aktivity, III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie aj výdavky vynaložené na zabezpečenie činnosti krajskej povodňovej komisie alebo obvodnej povodňovej komisie, verifikačnej komisie a prizvaných expertov, spojenej s overovaním správnosti vyhodnotenia povodňových škôd.
(3)
Výdavkami predpovednej povodňovej služby a štátnej hydrologickej služby sú oprávnené výdavky vynaložené na činnosť počas povodňovej situácie.
(4)
Príkaz na vykonanie opatrenia na ochranu pred povodňami podľa odseku 1 písm. f) eviduje ten, kto príkaz vydal.
(5)
Podkladom na vyhodnotenie výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce a výdavkov na povodňové záchranné práce sú prvotné účtovné doklady. Vyhodnotenie výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce a výdavkov na povodňové záchranné práce sa spracúva podľa osobitných predpisov.1)
§ 2
(1)
Prehľad výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce predkladá
a)
správca drobného vodného toku ústrednému orgánu štátnej správy, ktorý je jeho zakladateľom alebo zriaďovateľom,
b)
nájomca alebo vypožičiavateľ drobného vodného toku alebo jeho uceleného úseku okresnému úradu,
c)
správca vodohospodársky významných vodných tokov a Slovenský hydrometeorologický ústav ministerstvu,
d)
vyšší územný celok okresnému úradu v sídle kraja,
e)
záchranné zložky integrovaného záchranného systému za povodňové zabezpečovacie práce vykonané podľa § 17 ods. 3 písm. b) zákona ministerstvu vnútra,
f)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za povodňové zabezpečovacie práce vykonané podľa § 17 ods. 3 písm. b) a § 40 zákona ministerstvu.
(2)
Okresný úrad overuje výdavky na povodňové zabezpečovacie práce vykonané nájomcami alebo vypožičiavateľmi drobných vodných tokov alebo ich ucelených úsekov v spolupráci so správcom vodohospodársky významných vodných tokov.
(3)
Vyhodnotenie výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce vypracované podľa odseku 1 písm. b) sumarizuje okresný úrad a predkladá ich okresnému úradu v sídle kraja.
(4)
Výdavky na povodňové zabezpečovacie práce predložené okresnými úradmi a vyšším územným celkom sumarizuje okresný úrad v sídle kraja.
(5)
Výdavky na povodňové zabezpečovacie práce Hasičského a záchranného zboru, ostatných základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému vykonané podľa § 17 ods. 3 písm. b) zákona ministerstvo vnútra
a)
sumarizuje a oznamuje ich písomne ministerstvu, ak sa počas povodne vykonávali povodňové záchranné práce,
b)
pripočíta k výdavkom príslušných základných zložiek integrovaného záchranného systému a Policajného zboru vynaloženým na povodňové záchranné práce podľa § 5.
(6)
Prehľad výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce okresný úrad v sídle kraja predkladá ministerstvu. Ústredný orgán štátnej správy, ktorý je zakladateľom alebo zriaďovateľom správcu drobného vodného toku, výdavky na povodňové zabezpečovacie práce oznamuje písomne ministerstvu.
§ 3
(1)
Prehľad výdavkov na povodňové záchranné práce
a)
fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba predkladá obci, na ktorej území vykonávala povodňové záchranné práce,
b)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky predkladajú ministerstvu.
(2)
Výdavky na povodňové záchranné práce právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorí vykonávali povodňové záchranné práce
a)
podľa povodňového plánu záchranných prác alebo na príkaz obce, overuje obec,
b)
na príkaz Hasičského a záchranného zboru podľa § 31 písm. d) a § 35 písm. d) zákona, okresného úradu alebo okresného úradu v sídle kraja podľa § 41 ods. 2 písm. a) zákona, overuje okresný úrad v spolupráci s tým, kto príkaz vydal.
(3)
Vyhodnotenie výdavkov na povodňové záchranné práce podľa odseku 2 vypracúva obec a doplní vlastné výdavky na povodňové záchranné práce a výdavky na činnosť obecnej povodňovej komisie alebo krízového štábu obce a predkladá ich okresnému úradu ako výdavky na povodňové záchranné práce obce.
(4)
Výdavky na povodňové záchranné práce obcí overuje okresný úrad a predkladá ich okresnému úradu v sídle kraja.
(5)
Vyhodnotenie výdavkov na povodňové záchranné práce v obciach podľa okresov kraja predložené okresnými úradmi vypracúva a sumarizuje okresný úrad v sídle kraja a predkladá ich ministerstvu vnútra.
§ 4
(1)
Výdavky na povodňové záchranné práce základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému a Policajného zboru sa overujú a vyhodnocujú podľa § 19 ods. 5 zákona.
(2)
Vyhodnotenie výdavkov na povodňové záchranné práce podľa odseku 1 a § 4 sumarizuje ministerstvo vnútra podľa krajov a predkladá ich ministerstvu.
§ 5
Vyhodnotenie výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce a výdavky na povodňové záchranné práce predkladá príslušným orgánom podľa § 2 až 4 od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity
a)
do piatich pracovných dní právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý vykonával povodňové záchranné práce na príkaz Hasičského a záchranného zboru podľa § 31 písm. d), § 35 písm. d) a § 41 ods. 2 písm. a) zákona,
b)
do desať pracovných dní obec a nájomca alebo vypožičiavateľ drobného vodného toku alebo jeho uceleného úseku,
c)
do 20 pracovných dní okresný úrad a vyšší územný celok,
d)
do 25 pracovných dní okresný úrad v sídle kraja,
e)
do 30 pracovných dní správca vodohospodársky významných vodných tokov, Slovenský hydrometeorologický ústav, ministerstvo vnútra, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a ústredné orgány štátnej správy, ktoré sú zakladateľom alebo zriaďovateľom správcu drobného vodného toku.
§ 6
(1)
Žiadosti o peňažné náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva, splnenú osobnú pomoc, škodu na majetku v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác a poskytnutý vecný prostriedok počas povodňovej situácie podľa § 44 zákona (ďalej len „peňažná náhrada“) eviduje obec a okresný úrad.
(2)
Žiadosti o peňažné náhrady sa overujú povodňovou prehliadkou podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona, ktorá sa vykonáva v spolupráci s verifikačnou komisiou.
(3)
Žiadosti o peňažné náhrady a žiadosti o peňažné náhrady, o ktorých sa rozhodlo právoplatnými rozhodnutiami, sú obsahom súhrnnej správy o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach.
§ 7
(1)
Výšku povodňovej škody vyhodnocuje vlastník, správca alebo užívateľ majetku, na ktorom vznikla povodňová škoda. Výška povodňovej škody na majetku sa odhaduje ako výdavok, ktorý sa vynaloží na uvedenie poškodeného majetku do stavu, v akom bol v čase bezprostredne pred povodňou podľa obvyklej ceny v príslušnom regióne pred výskytom povodne. Do výšky povodňovej škody sa nezahŕňajú výdavky na zveľadenie povodňou poškodeného majetku.
(2)
Povodňovou škodou na vodnom toku sú výdavky, ktoré sa vynaložia na obnovenie podmienok na plynulé prúdenie vody v koryte vodného toku, odstránenie zátarasy, nánosu, vrátenie vodného toku do jeho pôvodného koryta, opravu opevnenia brehu alebo dna koryta, stupňa alebo priečneho prahu v koryte, priečnej stavby alebo pozdĺžnej stavby slúžiacej na koncentráciu vodného prúdu, ochrannej hrádze, protipovodňovej línie, alebo výdavky na sanáciu výmoľa na brehu alebo na dne koryta.
(3)
Povodňovú škodu na majetku vo svojom vlastníctve, správe alebo užívaní a jej výšku písomne oznámi právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ a fyzická osoba (ďalej len „poškodený“) podľa § 19 ods. 6 písm. a) zákona do piatich pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.
(4)
Poškodený v oznámení o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody uvedie názov alebo meno, svoju adresu, právny vzťah k poškodenému majetku, odhadnutú výšku povodňovej škody a pri škode na
a)
hnuteľnej veci uvedie druh veci, rozsah jej poškodenia, a ak nejde o povodňovú škodu na bytovom zariadení alebo na súčasti vybavenia stavby, aj miesto, kde sa hnuteľná vec nachádzala v čase poškodenia povodňou,
b)
stavbe uvedie druh stavby, pridelené súpisné číslo stavby, opis poškodenia, dátum vydania kolaudačného rozhodnutia, stavebného povolenia alebo ohlásenia stavebnému úradu,
c)
pozemku uvedie druh pozemku, spôsob poškodenia pozemku a výmeru poškodenej časti pozemku.
(5)
Písomné oznámenia o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody eviduje obec a odovzdá do desiatich pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity okresnému úradu na overenie správnosti vyhodnotenia povodňových škôd.
(6)
Správca vodnej stavby na vodnom toku, ktorý nie je správcom vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcom drobného vodného toku, oznámi vznik a odhadnutú výšku povodňovej škody obci, v ktorej katastrálnom území povodňová škoda vznikla.
(7)
Odhad povodňových škôd sa spresňuje povodňovou prehliadkou podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona, ktorá sa vykonáva v spolupráci s verifikačnou komisiou.
(8)
Na overenie správnosti zaradenia stavby do zoznamu majetku, na ktorom vznikla povodňová škoda, verifikačná komisia používa prílohu záznamu z povodňovej prehliadky a písomné oznámenie o vzniku a výške povodňovej škody podľa odseku 4, ktoré poškodený predložil obci.
(9)
Vyhodnotenie povodňových škôd na majetku oznamujú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy ministerstvu a vyšší územný celok okresnému úradu v sídle kraja.
§ 8
Prehľady výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, výdavkov na povodňové záchranné práce podľa § 2 až 5, nárokov na peňažné náhrady podľa § 6 a povodňových škôd podľa § 7 sa predkladajú v tabuľkových formách, ktorých vzory sú uvedené na webovom sídle ministerstva.
§ 9
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 251/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2014.
Peter Žiga v. r.
1)
Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.