153/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.06.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

153
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 ods. 6 a § 36 ods. 9 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z. a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. mája 2014 č. 10/2014 o obsahu, členení a spôsobe predkladania správ vedúceho zamestnanca vo finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej len „opatrenie“).
Opatrenie upravuje obsah, členenie a spôsob predkladania správ vedúceho zamestnanca finančnej inštitúcie, samostatného finančného agenta a finančného poradcu Národnej banke Slovenska.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. júna 2014.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 18/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska.