127/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

127
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 2. mája 2014,
ktorou sa ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 12 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia (ďalej len „poistenec“) dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu sú uvedené v prílohe.
(2)
Dispenzarizáciu vykonáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore alebo v certifikovanej pracovnej činnosti, ktoré zodpovedajú profesijnému titulu1) uvedenému v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. mája 2014.
Zuzana Zvolenská v. r.
Príloha k vyhláške č. 127/2014 Z. z.
Zoznam chorôb Frekvencia vyšetrení Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu
Vybrané choroby Kód podľa zoznamu chorôb
1. Poistenec v kontakte s chorým na tuberkulózu Z11.1 raz za 2 mesiace v priebehu 6 mesiacov, potom raz za12 mesiacov pneumoftizeológ alebo pediatrický pneumoftizeológ
2. Tuberkulóza a iné mykobakteriózy pľúcne i mimopľúcne A15.0; A15.1; A15.2; A15.3; A15.4; A15.5; A15.6; A15.7; A15.8; A15.9; A.16.0; A16.1; A16.2; A16.3; A16.4; A16.5; A16.7; A16.8; A16.9; A17.0; A17.1; A17.8; A17.9; A18.0; A18.1; A18.2; A18.3; A18.4; A18.5; A18.6; A18.7; A18.8; A19.0; A19.1; A19.2; A19.8; A19.9; A30.0; A30.1; A30.2; A30.3; A30.4; A30.5; A30.8; A30.9; A31.0; A31.1; A31.80; A31.88; A31.9; B90.0; B90.1; B90.2; B90.8; B90.9; K23.0; K67.3; K93.0; M01.10; M01.11; M01.12; M01.13; M01.14; M01.15; M01.16; M01.17; M01.18; M01.19; M49.00; M49.01; M49.02; M49.03; M49.04; M49.05; M49.06; M49.07; M9.08; M49.09; N33.0; N74.0; N74.1; U82.0; U82.1; U82.2 a) raz za mesiac u poistenca liečeného na pľúcnu formu tuberkulózy alebo mimopľúcnu formu tuberkulózy
b) raz za 6 mesiacov u poistenca po skončení liečby na pľúcnu formu tuberkulózy alebo mimopľúcnu formu tuberkulózy
c) raz za 12 mesiacov u poistenca vyliečeného na tuberkulózu komplikovanou inou chorobou
d) raz za 12 mesiacov v prípade imunodeficient-
ného stavu poistenca a súčasného výskytu diabetes mellitus alebo rozsiahlych postšpecifických zmien
pneumoftizeológ alebo pediatrický pneumoftizeológ
3. Aktinomykózy A42.0; A42.1; A42.2; A42.7; A42.8; A42.9 raz za 6 mesiacov infektológ
4. Recidivujúce infekcie herpetickými vírusmi A60.0; A60.1; A60.9; B00.0; B00.1; B00.2; B00.3; B00.4; B00.5; B00.7; B00.8; B00.9; B02.0; B02.1; B02.2; B02.3; B02.7; B02.8; B02.9; B27.0; P35.2 raz za 6 mesiacov infektológ
5. Herpetické a cytomegalové retinitídy - chronické B00.5; B02.3; B25.88 raz za 12 mesiacov oftalmológ alebo pediatrický oftalmológ
6. Bezpríznakový stav infekcie HIV (vírusom ľudského imunodeficitu) Z21 raz za 6 mesiacov infektológ alebo lekár tropickej medicíny
7. Stavy po meningitídach a polyradikulitídach A06.6; A17.0; A17.8; A17.9; A50.4; A52.1; A52.2; A52.3; A80.0; A80.1; A80.2; A80.3; A80.4; A80.9; A81.0; A81.1; A81.2; A81.8; A81.9; A82.0; A82.1; A82.9; A83.0; A83.1; A83.2; A83.3; A83.4; A83.5; A83.6; A83.8; A83.9; A84.0; A84.1; A84.8; A84.9; A85.0; A85.1; A85.2; A85.8; A86; A87.0; A87.1; A87.2; A87.8; A87.9; A88.0; A88.1; A88.8; A89; B00.3; B00.4; B01.0; B01.1; B02.0; B02.1; B02.2; B05.0; B05.1; B06.0; B22.0; B26.1; B26.2; B50.0; B56.0; B56.1; B56.9; B58.2; B69.0; B90.0; B91; B94.1; G00.0; G00.1; G00.2; G00.3; G00.8; G00.9; G01; G02.0; G02.1; G02.8; G03.0; G03.1; G03.2; G03.8; G03.9; G04.0; G04.1; G04.2; G04.8; G04.9; G05.0; G05.1; G05.2; G05.8; G06.0; G06.2; G07; G09; G63.0; M54.10; M54.11; M54.12; M54.13; M54.14; M54.15; M54.16; M54.17; M54.18; M54.19 raz za mesiac v priebehu 3 mesiacov, potom raz za 3 mesiace v priebehu roka, potom raz za 6 mesiacov neurológ alebo pediatrický neurológ
8. Lymská borelióza A69.2; M01.20; M01.21; M01.22; M01.23; M01.24; M01.25; M01.26; M01.27; M01.28; M01.29 raz za 3 mesiace dermatovenerológ, infektológ, internista, neurológ, reumatológ, pediatrický neurológ alebo pediatrický reumatológ
9. Stavy po malárii alebo tropických chorobách B50.0; B50.8; B50.9; B51.0; B51.8; B51.9; B52.0; B52.8; B52.9; B53.0; B53.1; B53.8; B54 raz za 3 mesiace infektológ alebo lekár tropickej medicíny
10. Toxoplazmózy v rekonvalescencii B58.0; B58.1; B58.2; B58.3; B58.8; B58.9 raz za 3 mesiace infektológ
11. Toxoplazmózy - vrodená forma, očná forma B58.0; H32.0; P37.1 raz za mesiac infektológ, oftalmológ alebo pediatrický oftalmológ
12. Antropozoonózy v rekonvalescencii A20.0; A20.1; A20.2; A20.3; A20.7; A20.8; A20.9; A21.0; A21.1; A21.2; A21.3; A21.7; A21.8; A21.9; A22.0; A22.1; A22.2; A22.7; A22.8; A22.9; A23.0; A23.1; A23.2; A23.3; A23.8; A23.9; A24.0; A24.1; A24.2; A24.3; A24.4; A25.0; A25.1; A25.9; A26.0; A26.7; A26.8; A26.9; A27.0; A27.8; A27.9; A28.0; A28.1; A28.2; A28.8; A28.9 raz za 3 mesiace infektológ, lekár tropickej medicíny alebo iný príslušný profesijný titul podľa postihnutého orgánu alebo systému
13. Bacilonosičstvo na brušný týfus alebo paratýfus A01.0; A01.1; A01.2; A01.3; A01.4 raz za 3 mesiace infektológ
14. Syfilis podľa štádia A50.0; A50.1; A50.2; A50.3; A50.4; A50.5; A50.6; A50.7; A50.9; A51.0; A51.1; A51.2; A51.3; A51.4; A51.5; A51.9; A52.0; A52.1; A52.2; A52.3; A52.7; A52.8; A52.9; A53.0; A53.9; I98.0; K67.2; M03.10; M03.11; M03.12; M03.13; M03.14; M03.15; M03.16; M03.17; M03.18; M03.19; M73.10; M73.11; M73.12; M73.13; M73.14; M73.15; M73.16; M73.17; M73.18; M73.19; N74.2; Z22.4 raz za 3 mesiace v priebehu roka, potom raz za 6 mesiacov dermatovenerológ
15. Gonorrhea A54.0; A54.1; A54.2; A54.3; A54.4; A54.5; A54.6; A54.8; A54.9; K67.1; M73.00; M73.01; M73.02; M73.03; M73.04; M73.05; M73.06; M73.07; M73.08; M73.09; N74.3 v 3., 6. a 24. mesiaci od zistenia choroby dermatovenerológ
16. Mäkký vred (ulcus molle) A57 v 3., 6., 12. a 24. mesiaci od zistenia choroby dermatovenerológ
17. Lymphogranuloma venereum A55; A58 v 3., 6., 12. a 24. mesiaci od zistenia choroby dermatovenerológ
18. Chronické vírusové dermatózy B00.0; B00.1; B00.2; B00.8; B00.9; B02.7; B02.8; B02.9; B04 raz za 12 mesiacov dermatovenerológ
19. Autoimunitné choroby prevažne kože (pemphigus vulgaris, pemhigoid, dermatitis herpetiformis, alopetia areata, vitiligo, lupus erytematodes discoides, vaskulitídy, paraneoplastické dermatózy, lichen sclerosus et atrophicus) L10.0; L10.1; L10.2; L10.3; L10.4; L10.5; L10.8; L10.9; L12.0; L12.1; L12.2; L12.3; L12.8; L12.9; L13.0; L63.0; L63.1; L63.2; L63.8; L63.9; L80; L90.0; L93.0; L93.1; L93.2; L95.0; L95.1; L95.8; L95.9 raz za 6 mesiacov dermatovenerológ,
reumatológ alebo pediatrický reumatológ
20. Kožné lézie I78.1; L57.1; L81.4; L85.8; Q82.5 raz za 6 mesiacov dermatovenerológ
21. Genodermatózy (ichtyózy, epidermolýzy, dermatitis atopica, psoriasis) L20.0; L20.8; L20.9; L40.0; L40.1; L40.2; L40.3; L40.4; L40.5; L40.8; L40.9; L41.0; L41.1; L41.2; L41.3; L41.4; L41.5; L41.8; L41.9; L85.0; Q80.0; Q80.1; Q80.2; Q80.3; Q80.4; Q80.8; Q80.9; Q81.0; Q81.1; Q81.2; Q81.8; Q81.9 raz za 12 mesiacov dermatovenerológ alebo imunoalergológ
22. Žihľavky L50.0; L50.1; L50.2; L50.3; L50.4; L50.5; L50.6; L50.7; L50.8; L50.9 raz za 6 mesiacov dermatovenerológ alebo imunoalergológ
23. Anémie D50.0; D50.1; D50.8; D50.9; D51.0; D51.1; D51.2; D51.3; D51.8; D51.9; D52.0; D52.1; D52.8; D52.9; D53.0; D53.1; D53.2; D53.8; D53.9; D55.0; D55.1; D55.2; D55.3; D55.8; D55.9; D56.0; D56.1; D56.2; D56.3; D56.4; D56.8; D56.9; D57.0; D57.1; D57.2; D57.3; D57.8; D58.0; D58.1; D58.2; D58.8; D58.9; D59.0; D59.1; D59.2 D59.3; D59.4; D59.5; D59.6; D59.8; D59.9; D60.0; D60.1; D60.8; D60.9; D61.0; D61.10; D61.18; D61.19; D61.2; D61.3; D61.8; D61.9; D62; D63.0; D63.8; D64.0; D64.1; D64.2; D64.3; D64.8; D64.9 raz za 6 mesiacov hematológ a transfúziológ, klinický onkológ alebo pediatrický hematológ a onkológ
24. Hemofílie a ostatné vrodené a získané koagulopatie D65.0; D65.1; D65.2; D65.9; D66; D67; D68.0; D68.1; D68.2; D68.30; D68.31; D68.32; D68.38; D68.4; D68.5; D68.6; D68.8; D68.9 raz za 3 mesiace hematológ a transfúziológ, klinický onkológ alebo pediatrický hematológ a onkológ
25. Vrodené a získané trombocytopénie a trombocytopatie D69.0; D69.1; D69.2; D69.3; D69.40; D69.41; D69.52; D69.53; D69.57; D69.58; D69.59; D69.60; D69.61; D69.8; D69.9 a) raz za 12 mesiacov u poistenca pri vrodenej forme
b) raz za 3 mesiace v priebehu 1. roka, potom raz za 12 mesiacov u poistenca pri získanej forme
hematológ a transfúziológ, klinický onkológ alebo pediatrický hematológ a onkológ
26. Stav po transplantácii krvotvorných buniek Z94.80; Z94.81 raz za 2 mesiace v priebehu 2 rokov po transplantácii, potom raz za 6 mesiacov v priebehu 3. roka, potom raz za 12 mesiacov hematológ a transfúziológ, klinický onkológ alebo pediatrický hematológ a onkológ
27. Mukokutánny uzlinový syndróm (Kawasakiho) M30.3 raz za 24 mesiacov klinický onkológ alebo pediatrický hematológ a onkológ
28. Hyperreaktívne stavy horných dýchacích ciest J30.1; J30.2; J30.3; J30.4, J46; T78.4 raz za 6 mesiacov imunoalergológ, klinický pracovný lekár a toxikológ, lekár pracovného lekárstva, pneumoftizeológ, alebo pediatrický pneumoftizeológ
29. Bronchiálna astma J45.0; J45.1; J45.8; J45.9 raz za 6 mesiacov imunoalergológ, pneumoftizeológ, alebo pediatrický pneumoftizeológ
30. Imunodeficientné stavy D80.0; D80.1; D80.2; D80.3; D80.4; D80.5; D80.6; D80.7; D80.8; D80.9; D81.0; D81.1; D81.2; D82.3; D82.4; D82.5; D82.6; D82.8; D82.9; D83.0; D83.1; D83.2; D83.8; D83.9; D84.0; D84.1; D84.8; D84.9; D89.0; D89.1; D89.2; D89.3; D89.8; D89.9; D90 raz za 6 mesiacov imunoalergológ, infektológ alebo internista
31. Eufunkčné strumy E01.0; E01.1; E01.2; E01.8; E02; E04.0; E04.1; E04.2; E04.8; E04.9 a) raz za 12 mesiacov
b) raz za 2 mesiace u detí
endokrinológ alebo pediatrický endokrinológ
32. Choroby prištítnych teliesok E 20.0; E 20.1; E 20.8; E 20.9; E 21.0; E 21.1; E 21.2; E 21.3; E 21.5 raz za 6 mesiacov
endokrinológ alebo pediatrický endokrinológ
33. Choroby nadobličiek E 26.0; E 26.1; E 26.8; E 26.9 raz za 6 mesiacov
endokrinológ, internista alebo pediatrický endokrinológ
34. Choroby štítnej žľazy E03.0; E03.1; E03.2; E03.3; E03.4; E03.5; E03.8; E03.9; E05.0; E05.1; E05.2; E05.3; E05.4; E05.5; E05.8; E05.9; E06.2; E06.3; E06.4; E06.5; E06.9; E89.0; O90.5 a) raz za 6 mesiacov
b) raz za 3 mesiace u detí
endokrinológ alebo pediatrický endokrinológ
35. Choroby viacerých endokrinných žliaz E26.0; E26.1; E26.8; E26.9; E31.0; E31.1; E31.8; E34.0; E34.1; E34.2; E34.50; E34.51; E34.59 raz za 6 mesiacov endokrinológ alebo pediatrický endokrinológ
36. Adrenálne nedostatočnosti, vrodené adrenálne hyperplázie, nemé adenómy nadobličiek E25.00; E25.01; E25.08; E25.09; E25.8; E25.9; E27.0; E27.1; E27.2; E27.3; E27.4; E27.5; E27.8; E27.9 a) raz za 6 mesiacov
b) raz za 3 mesiace u detí
endokrinológ alebo pediatrický endokrinológ
37. Turnerov syndróm Q96.0; Q96.1; Q96.2; Q96.3; Q96.4; Q96.8; Q96.9 raz za 6 mesiacov endokrinológ alebo pediatrický endokrinológ
38. Poruchy zostupu semenníkov Q53.0; Q53.1; Q53.2; Q53.9 raz za 6 mesiacov urológ, detský chirurg, pediatrický urológ alebo pediatrický urológ
39. Nelsonov syndróm, hypopituitarizmus, izolované poruchy tvorby hormónov hypofýzy E22.0; E22.1; E22.2; E22.8; E22.9; E23.0; E23.1; E23.2; E23.6; E23.7; E24.0; E24.1; E24.2; E24.3; E24.4; E24.8; E24.9; E89.3 a) raz za 6 mesiacov
b) raz za 2 mesiace u detí
endokrinológ alebo pediatrický endokrinológ
40. Diabetes insipidus E23.2 a) raz za 6 mesiacov
b) raz za mesiac u detí do dovŕšenia 1. roku života
endokrinológ alebo pediatrický endokrinológ
41. Aktívna rachitída E55.0 raz za 6 mesiacov endokrinológ alebo pediatrický endokrinológ
42. Poruchy puberty E30.0; E30.1; E30.8; E30.9 raz za 3 mesiace pediatrický endokrinológ
43. Metabolické poruchy E70.0; E70.1; E70.2; E70.3; E70.8; E70.9; E71.0; E71.1; E71.2; E71.3; E72.0; E72.1; E72.2; E72.3; E72.4; E72.5; E72.8; E72.9; E73.0; E73.1; E73.8; E73.9; E74.0; E74.1; E74.2; E74.3; E74.4; E74.8; E74.9; E75.0; E75.1; E75.2; E75.3; E75.4; E75.5; E75.6; E76.0; E76.1; E76.2; E76.3; E76.8; E76.9; E77.0; E77.1; E77.8; E77.9; E78.0; E78.1; E78.2; E78.3; E78.4; E78.5; E78.6; E78.8; E78.9; E79.0; E79.1; E79.8; E79.9; E80.0; E80.1; E80.2; E80.3; E80.4; E80.5; E80.6; E80.7; E83.0; E83.1; E83.2; E83.30; E83.31; E83.38; E83.39; E83.4; E83.50; E83.58; E83.59; E83.8; E83.9; E85.0; E85.1; E85.2; E85.3; E85.4; E85.8; E85.9; D76.0; E88.0; E88.1; E88.3; E88.8; E88.9 raz za 6 mesiacov diabetológ, endokrinológ, gastroenterológ, internista, pediatrický endokrinológ alebo pediatrický gastroenterológ; hematológ a transfúziológ, len ak ide o kód choroby E83.1 alebo pediatrický hematológ a onkológ, len ak ide o kód choroby E83.1
44. Diabetes mellitus typ 1 bez komplikácii alebo s komplikáciami E10.01; E10.11; E10.20; E10.21; E10.30; E10.31; E10.40; E10.41; E10.50; E10.51; E10.60; E10.61; E10.72; E10.73; E10.74; E10.75; E10.80; E10.81; E10.90; E10.91; E16.9; O24.0; O24.2; O24.3; O24.4; O24.9 a) raz za mesiac poistenec liečený inzulínovou pumpou
b) raz za 3 mesiace poistenec liečený intenzifikovaným inzulínovým režimom, poistenec liečený konvenčným inzulínovým režimom alebo poistenec liečený per orálnymi antidiabetikami
c) raz za 6 mesiacov poistenec liečený diétou a režimovým opatrením
d) raz za 12 mesiacov poistenec s poruchou glukózovej tolerancie a s hraničnou glykémiou
e) raz za 2 týždne žena počas tehotenstva
diabetológ, endokrinológ, pediatrický endokrinológ alebo iný príslušný profesijný titul podľa druhu komplikácie
45. Diabetes mellitus typ 2 na diéte a na per orálnych antidiabetikách, na inzulíne, bez komplikácii alebo s komplikáciami E11.01; E11.11; E11.20; E11.21; E11.30; E11.31; E11.40; E11.41; E11.50; E11.51; E11.60; E11.61; E11.72; E11.73; E11.74; E11.75; E11.80; E11.81; E11.90; E11.91; O24.1 a) raz za mesiac poistenec liečený inzulínovou pumpou
b) raz za 3 mesiace poistenec liečený intenzifikovaným inzulínovým režimom, poistenec liečený konvenčným inzulínovým režimom alebo poistenec liečený per orálnymi antidiabetikami
c) raz za 6 mesiacov poistenec liečený diétou a režimovým opatrením
d) raz za 12 mesiacov poistenec s poruchou glukózovej tolerancie a s hraničnou glykémiou
e) raz za 2 týždne žena počas tehotenstva
diabetológ, endokrinológ, internista alebo pediatrický endokrinológ
46. Iné špecifické typy Diabetes mellitus E13.01; E13.11; E13.20; E13.21; E13.30; E13.31; E13.40; E13.41; E13.50; E13.51; E13.60; E13.61; E13.72; E13.73; E13.74; E13.75; E13.80; E13.81; E13.90; E13.91; E14.01; E14.11; E14.20; E14.21; E14.30; E14.31; E14.40; E14.41; E14.50; E14.51; E14.60; E14.61; E14.72; E14.73; E14.74; E14.75; E14.80; E14.81; E14.90; E14.91 raz za 3 mesiace diabetológ, endokrinológ alebo pediatrický endokrinológ
47. Nutričné problémy E12.01; E12.11; E12.20; E12.21; E12.30; E12.31; E12.40; E12.41; E12.50; E12.51; E12.60; E12.61; E12.72; E12.73; E12.74; E12.75; E12.80; E12.81; E12.90; E12.91; E40; E41; E42; E43; E44.0; E44.1; E45; E46; E50.0; E50.1; E50.2; E50.3; E50.4; E50.5; E50.6; E50.7; E50.8; E50.9; E51.1; E51.2; E51.8; E51.9; E52; E53.0; E53.1; E53.8; E53.9; E54; E55.0; E55.9; E56.0; E56.1; E56.8; E56.9; E58; E59; E60; E61.0; E61.1; E61.2; E61.3; E61.4; E61.5; E61.6; E61.7; E61.8; E61.9; E63.0; E63.1; E63.8; E63.9; E64.0; E64.1; E64.2; E64.3; E64.8; E64.9; E65; E66.00; E66.01; E66.02; E66.09; E66.10; E66.11; E66.12; E66.19; E66.20; E66.21; E66.22; E66.29; E66.80; E66.81; E66.82; E66.89; E66.90; E66.91; E66.92; E66.99; E67.0; E67.1; E67.2; E67.3; E67.8; E68 a) raz za 12 mesiacov
b) raz za 6 mesiacov u poistenca s kódom choroby E66.01, E66.02 alebo E66.09
diabetológ, endokrinológ, gastroenterológ, geriater, internista, pediatrický endokrinológ alebo pediatrický gastroenterológ
48. Demencie, organické psychosyndrómy, mozgové dysfunkcie F00.0; F00.1; F00.2; F00.9; F01.0; F01.1; F01.2; F01.3; F01.8; F01.9; F02.0; F02.1; F02.2; F02.3; F02.4; F02.8; F03; F04; F05.0; F05.1; F05.8; F05.9; F06.0; F06.1; F06.2; F06.3; F06.4; F06.5; F06.6; F06.7; F06.8; F06.9; F07.0; F07.1; F07.2; F07.8; F07.9; F09 a) raz za 3 mesiace
b) raz za mesiac v priebehu 6 mesiacov u poistenca s kódom choroby F06.0, F06.1, F06.2, F06.3 alebo F06.4, potom raz za 3 mesiace
neurológ alebo pediatrický neurológ
49. Psychosomatické poruchy (mentálna anorexia a iné)
F50.0; F50.1; F50.2; F50.3; F50.4; F50.5; F50.8; F50.9; F51.0; F51.1; F51.2; F51.3; F51.4; F51.5; F51.8; F51.9 raz za mesiac v priebehu 6 mesiacov, potom raz za 3 mesiace endokrinológ alebo pediatrický endokrinológ
50. Epilepsie G40.00; G40.01; G40.02; G40.08; G40.09; G40.1; G40.2; G40.3; G40.4; G40.5; G40.6; G40.7; G40.8; G40.9; G41.0; G41.1; G41.2; G41.8; G41.9 raz za 6 mesiacov neurológ alebo pediatrický neurológ
51. Demyelinizačné choroby G35.0; G35.10; G35.11; G35.20; G35.21; G35.30; G35.31; G35.9; G36.0; G36.1; G36.8; G36.9; G37.0; G37.1; G37.2; G37.3; G37.4; G37.5; G37.8; G37.9 raz za 6 mesiacov neurológ alebo pediatrický neurológ
52. Parkinsonov syndróm G20.00; G20.01; G20.10; G20.11; G20.20; G20.21; G20.90; G20.91; G21.0; G21.1; G21.2; G21.3; G21.4; G21.8; G21.9; G22 raz za 6 mesiacov neurológ alebo psychiater
53. Degeneratívne choroby periférneho nervového systému G23.0; G23.1; G23.2; G23.8; G23.9; G30.0; G30.1; G30.8; G30.9; G31.0; G31.1; G31.2; G31.81; G31.82; G31.88; G31.9; G32.0; G32.8 raz za 6 mesiacov neurológ alebo pediatrický neurológ
54. Stavy po cievnych mozgových príhodách I60.0; I60.1; I60.2; I60.3; I60.4; I60.5; I60.6; I60.7; I60.8; I60.9; I61.0; I61.1; I61.2; I61.3; I61.4; I61.5; I61.6; I61.8; I61.9; I62.00; I62.01; I62.02; I62.09; I62.1; I62.9; I63.0; I63.1; I63.2; I63.3; I63.4; I63.5; I63.6; I63.8; I63.9; I64; I65.0; I65.1; I65.2; I65.3; I65.8; I65.9; I66.0; I66.1; I66.2; I66.3; I66.4; I66.8; I66.9; I67.0; I67.10; I67.11; I67.2; I67.3; I67.4; I67.5; I67.6; I67.7; I67.80; I67.88; I67.9; I68.0; I68.1; I68.2; I68.8; I69.0; I69.1; I69.2; I69.3; I69.4; I69.8 a) raz za 3 mesiace u poistenca do roka po cievnej mozgovej príhode
b) raz za 6 mesiacov u poistenca po roku po cievnej mozgovej príhode s preukázanými stenózami
c) raz za 12 mesiacov u poistenca po roku po cievnej mozgovej príhode bez preukázaných stenóz
geriater, internista, neurochirurg alebo neurológ
55. Detské mozgové obrny G80.0; G80.1; G80.2; G80.3; G80.4; G80.8; G80.9 a) raz za 6 mesiacov
b) raz za 3 mesiace u detí po operácii
neurológ, ortopéd, pediatrický neurológ alebo pediatrický ortopéd
56. Myasthenia gravis a svalová dystrofia G70.0; G70.1; G70.2; G70.8; G70.9; G71.0; G71.1; G71.2; G71.3; G71.8; G71.9 a) raz za 6 mesiacov
b) raz za 3 mesiace u poistenca do dovŕšenia 2. roku života
neurológ alebo pediatrický neurológ
57. Chronické zápalové demyelinizačné polyradikuloneuro-patie G60.0; G60.1; G60.2; G60.3; G60.8; G60.9; G61.1; G61.8; G61.9; G62.0; G62.1; G62.2; G62.80; G62.88; G62.9; G63.0; G63.1; G63.2; G63.3; G63.4; G63.5; G63.6; G63.8 a) raz za 6 mesiacov
b) raz za 3 mesiace u poistenca do dovŕšenia 2. roku života
neurológ alebo pediatrický neurológ
58. Následky po poliomyelitíde B91; G14 raz za 12 mesiacov neurológ alebo pediatrický neurológ
59. Deti po operácii vrodených chýb centrálneho nervového systému Q00.1; Q00.2; Q01.0; Q01.1; Q01.2; Q01.8; Q01.9; Q02; Q03.0; Q03.1; Q03.8; Q03.9; Q04.0; Q04.1; Q04.2; Q04.3; Q04.4; Q04.5; Q04.6; Q04.8; Q04.9; Q05.0; Q05.1; Q05.2; Q05.3; Q05.4; Q05.5; Q05.6; Q05.7; Q05.8; Q05.9; Q06.0; Q06.1; Q06.2; Q06.3; Q06.4; Q06.8; Q06.9; Q07.0; Q07.8; Q07.9 v 1. a 3. mesiaci po operácii, potom raz za 6 mesiacov neurochirurg, neurológ, detský chirurg alebo pediatrický neurológ
60. Choroby chrbtice M40.30; M40.31; M40.32; M40.33; M40.34; M40.35; M40.36; M40.37; M40.38; M40.39; M40.40; M40.41; M40.42; M40.43; M40.44; M40.45; M40.46; M40.47; M40.48; M40.49; M40.50; M40.51; M40.52; M40.53; M40.54; M40.55; M40.56; M40.57; M40.58; M40.59; M41.00; M41.01; M41.02; M41.03; M41.04; M41.05; M41.06; M41.07; M41.08; M41.09; M41.10; M41.11; M41.12; M41.13; M41.14; M41.15; M41.16; M41.17; M41.18; M41.19; M41.20; M41.21; M41.22; M41.23; M41.24; M41.25; M41.26; M41.27; M41.28; M41.29; M41.30; M41.31; M41.32; M41.33; M41.34; M41.35; M41.36; M41.37; M41.38; M41.39; M41.40; M41.41; M41.42; M41.43; M41.44; M41.45; M41.46; M41.47; M41.48; M41.49; M41.50; M41.51; M41.52; M41.53; M41.54; M41.55; M41.56; M41.57; M41.58; M41.59; M41.80; M41.81; M41.82; M41.83; M41.84; M41.85; M41.86; M41.87; M41.88; M41.89; M41.90; M41.91; M41.92; M41.93; M41.94; M41.95; M41.96; M41.97; M41.98; M41.99; M42.00; M42.01; M42.02; M42.03; M42.04; M42.05; M42.06; M42.07; M42.08; M42.09; M42.10; M42.11; M42.12; M42.13; M42.14; M42.15; M42.16; M42.17; M42.18; M42.19; M42.90; M42.91; M42.92; M42.93; M42.94; M42.95; M42.96; M42.97; M42.98; M42.99; M43.00; M43.01; M43.02; M43.03; M43.04; M43.05; M43.06; M43.07; M43.08; M43.09; M43.10; M43.11; M43.12; M43.13; M43.14; M43.15; M43.16; M43.17; M43.18; M43.19; M43.20; M43.21; M43.22; M43.23; M43.24; M43.25; M43.26; M43.27; M43.28; M43.29; M43.3; M43.4; M43.50; M43.52; M43.53; M43.54; M43.55; M43.56; M43.57; M43.58; M43.59; M43.6; M43.80; M43.81; M43.82; M43.83; M43.84; M43.85; M43.86; M43.87; M43.88; M43.89; M43.90; M43.91; M43.92; M43.93; M43.94; M43.95; M43.96; M43.97; M43.98; M43.99; M45.00; M45.01; M45.02; M45.03; M45.04; M45.05; M45.06; M45.07; M45.08; M45.09; M46.00; M46.01; M46.02; M46.03; M46.04; M46.05; M46.06; M46.07; M46.08; M46.09; M46.1; M46.20; M46.21; M46.22; M46.23; M46.24; M46.25; M46.26; M46.27; M46.28; M46.29; M46.30; M46.31; M46.32; M46.33; M46.34; M46.35; M46.36; M46.37; M46.38; M46.39; M46.40; M46.41; M46.42; M46.43; M46.44; M46.45; M46.46; M46.47; M46.48; M46.49; M46.50; M46.51; M46.52; M46.53; M46.54; M46.55; M46.56; M46.57; M46.58; M46.59; M46.80; M46.81; M46.82; M46.83; M46.84; M46.85; M46.86; M46.87; M46.88; M46.89; M46.90; M46.91; M46.92; M46.93; M46.94; M46.95; M46.96; M46.97; M46.98; M46.99; M47.00; M47.01; M47.02; M47.03; M47.04; M47.05; M47.06; M47.07; M47.08; M47.09; M47.10; M47.11; M47.12; M47.13; M47.14; M47.15; M47.16; M47.17; M47.18; M47.19; M47.20; M47.21; M47.22; M47.23; M47.24; M47.25; M47.26; M47.27; M47.28; M47.29; M47.80; M47.81; M47.82; M47.83; M47.84; M47.85; M47.86; M47.87; M47.88; M47.89; M47.90; M47.91; M47.92; M47.93; M47.94; M47.95; M47.96; M47.97; M47.98; M47.99; M48.00; M48.01; M48.02; M48.03; M48.04; M48.05; M48.06; M48.07; M48.08; M48.09; M48.10; M48.11; M48.12; M48.13; M48.14; M48.15; M48.16; M48.17; M48.18; M48.19; M48.20; M48.21; M48.22; M48.23; M48.24; M48.25; M48.26; M48.27; M48.28; M48.29; M48.30; M48.31; M48.32; M48.33; M48.34; M48.35; M48.36; M48.37; M48.38; M48.39; M48.40; M48.41; M48.42; M48.43; M48.44; M48.45; M48.46; M48.47; M48.48; M48.49; M48.50; M48.51; M48.52; M48.53; M48.54; M48.55; M48.56; M48.57; M48.58; M48.59; M48.80; M48.81; M48.82; M48.83; M48.84; M48.85; M48.86; M48.87; M48.88; M48.89; M48.90; M48.91; M48.92; M48.93; M48.94; M48.95; M48.96; M48.97; M48.98; M48.99; M49.00; M49.01; M49.02; M49.03; M49.04; M49.05; M49.06; M49.07; M49.08; M49.10; M49.11; M49.12; M49.13; M49.14; M49.15; M49.16; M49.17; M49.18; M49.19; M49.20; M49.21; M49.22; M49.23; M49.24; M49.25; M49.26; M49.27; M49.28; M49.29; M49.30; M49.31; M49.32; M49.33; M49.34; M49.35; M49.36; M49.37; M49.38; M49.39; M49.40; M49.41; M49.42; M49.43; M49.44; M49.45; M49.46; M49.47; M49.48; M49.49; M49.50; M49.51; M49.52; M49.53; M49.54; M49.55; M49.56; M49.57; M49.58; M49.59; M49.80; M49.81; M49.82; M49.83; M49.84; M49.85; M49.86; M49.87; M49.88; M49.89; M50.0; M50.1; M50.2; M50.3; M50.8; M50.9; M51.0; M51.1; M51.2; M51.3; M51.4; M51.8; M51.9; M53.0; M53.1; M53.20; M53.21; M53.22; M53.23; M53.24; M53.25; M53.26; M53.27; M53.28; M53.29; M53.3; M53.80; M53.81; M53.82; M53.83; M53.84; M53.85; M53.86; M53.87; M53.88; M53.89; M53.90; M53.91; M53.92; M53.93; M53.94; M53.95; M53.96; M3.97; M53.98; M53.99; M54.00; M54.01; M54.02; M54.03; M54.04; M54.05; M54.06; M54.07; M54.08; M54.09; M54.10; M54.11; M54.12; M54.13; M54.14; M54.15; M54.16; M54.17; M54.18; M54.19; M54.2; M54.3; M54.4; M54.5; M54.6; M54.80; M54.81; M54.82; M54.83; M54.84; M54.85; M54.86; M54.87; M54.88; M54.89; M54.90; M54.91; M54.92; M54.93; M54.94; M54.95; M54.96; M54.97; M54.98; M54.99; M80.08; Z08.8; M89.61; M89.62; M89.63; M89.64; M89.65; M89.66; M89.67; M89.68; M89.69 a) raz za 6 mesiacov
b) v 3., 6. a 12. mesiaci po operácii, potom raz za 12 mesiacov
c) raz za 3 mesiace u detí
neurochirurg, neurológ, ortopéd, reumatológ, traumatológ, pediatrický neurológ, pediatrický ortopéd alebo
pediatrický reumatológ
61. Poistenci liečení liekovou pumpou R52.1; R52.2 raz za 3 mesiace v priebehu roka, potom raz za 6 mesiacov algeziológ alebo neurochirurg
62. Kompenzované glaukómy H40.0; H40.1; H40.2; H40.3; H40.4; H40.5; H40.6; H40.8; H40.9; H42.0; H42.8 raz za 2 mesiace oftalmológ alebo pediatrický oftalmológ
63. Strabizmus H49.0; H49.1; H49.2; H49.3; H49.4; H49.8; H49.9; H50.0; H50.1; H50.2; H50.3; H50.4; H50.5; H50.6; H50.8; H50.9 raz za 6 mesiacov oftalmológ alebo pediatrický oftalmológ
64. Diabetická retinopatia
(E10-E14 ,štvrtá pozícia .3+)
H36.0 raz za 6 mesiacov oftalmológ alebo pediatrický oftalmológ
65. Uveitídy H20.0; H20.1; H20.2; H20.8; H20.9; H83.3 raz za mesiac oftalmológ alebo pediatrický oftalmológ
66. Poruchy sluchu detí H90.0; H90.1; H90.2; H90.3; H90.4; H90.5; H90.6; H90.7; H90.8; H91.0; H91.2; H93.0; H93.1; H93.2; H93.3; H93.8 raz za 6 mesiacov otorinolaryngológ alebo foniater
67. Poruchy sluchu dospelých H83.3; H90.0; H90.1; H90.2; H90.3; H90.4; H90.5; H90.6; H90.7; H90.8; H91.0; H91.2; H92.3; H92.8; H92.9; H93.0; H93.1; H93.2; H93.3; H93.8 raz za 12 mesiacov otorinolaryngológ alebo foniater
68. Vrodené vývojové chyby Q16.0; Q16.1; Q16.2; Q16.3; Q16.4; Q16.5; Q16.9; Q17.0; Q17.1; Q17.2; Q17.3; Q17.4; Q17.5; Q17.8; Q17.9; Q18.0; Q18.1; Q18.2; Q18.3; Q18.4; Q18.5; Q18.6; Q18.7; Q18.8; Q18.9; Q35.0; Q35.1; Q35.2; Q35.3; Q35.4; Q35.5; Q35.6; Q35.7; Q35.8; Q35.9; Q36.0; Q36.1; Q36.9; Q37.0; Q37.1; Q37.2; Q37.3; Q37.4; Q37.5; Q37.8; Q37.9 raz za 6 mesiacov otorinolaryngológ
69. Esenciálne hypertenzie I10.00; I10.01; I10.10; I10.11; I10.90; I10.91; I11.00; I11.01; I11.90; I11.91; I12.00; I12.01; I12.90; I12.91; I13.00; I13.01; I13.10; I13.11; I13.20; I13.21; I13.90; I13.91, I15.00; I15.01; I15.10; I15.11; I15.20; I15.21; I15.80; I15.81; I15.90; I15.91 a) raz za 6 mesiacov
b) raz za 3 mesiace u detí
geriater, internista, kardiológ alebo pediatrický kardiológ
70. Ischemické choroby srdca I20.0; I20.1; I20.8; I20.9; I24.0; I24.1; I24.8; I24.9; I25.0; I25.10; I25.11; I25.12; I25.13; I25.14; I25.15; I25.16; I25.19; I25.20; I25.21; I25.22; I25.29; I25.3; I25.4; I25.5; I25.6; I25.8; I25.9; I50.00; I50.01; I50.11; I50.12; I50.13; I50.14; I50.19; I50.9 raz za 6 mesiacov geriater, internista, kardiológ alebo pediatrický kardiológ
71. Atrioventrikulárne blokády I44.0; I44.1; I44.2; I44.3; I44.4; I44.5; I44.6; I44.7; I45.0; I45.1; I45.2; I45.3; I45.4; I45.5; I45.6; I45.8; I45.9; I47.0; I47.1; I47.2; I47.9; I48.10; I48.11 raz za 6 mesiacov geriater, internista, kardiológ alebo pediatrický kardiológ
72. Poistenci s kardiovertermi a
kardiostimulátormi
Z45.0; Z45.83; Z95.0; Z95.80; Z97.8 raz za 3 mesiace kardiológ alebo pediatrický kardiológ
73. Poistenci s vrodenou srdcovou chybou pred operáciou vrátane poistencov s inoperabilnou chybou Q20.0; Q20.1; Q20.2; Q20.3; Q20.4; Q20.5; Q20.6; Q20.8; Q20.9; Q21.0; Q21.1; Q21.2; Q21.3; Q21.4; Q21.80; Q21.88; Q21.9; Q22.0; Q22.1; Q22.2; Q22.3; Q22.4; Q22.5; Q22.6; Q22.8; Q22.9; Q23.0; Q23.1; Q23.2; Q23.3; Q23.4; Q23.8; Q23.9; Q24.0; Q24.1; Q24.2; Q24.3; Q24.4; Q24.5; Q24.6; Q24.8; Q24.9; Q25.0; Q25.1; Q25.2; Q25.3; Q25.4; Q25.5; Q25.6; Q25.7; Q25.8; Q25.9; Q26.0; Q26.1; Q26.2; Q26.3; Q26.4 raz za 3 mesiace kardiológ alebo pediatrický kardiológ
74. Reumatické horúčky I00; I01.0; I01.1; I01.2; I01.8; I01.9; I02.0; I02.9; I05.0; I05.1; I06.0; I06.1; I06.2; I06.8; I06.9; I09.0; I09.1; I09.2; I09.8; I09.9 a) raz za 3 mesiace u poistenca do 24. mesiaca po akútnom vzplanutí choroby
b) raz za 12 mesiacov u poistenca do 24. mesiaca po akútnom vzplanutí choroby v stabilizovanom stave
c) raz za 12 mesiacov u poistenca po 24. mesiaci po akútnom vzplanutí
infektológ, internista, kardiológ alebo pediatrický kardiológ;
reumatológ, len ak ide o kód choroby I00 alebo pediatrický reumatológ, len ak ide o kód choroby I00
75. Kardiomyopatie I05.0; I05.1; I05.2; I05.8; I05.9; I06.0; I06.1; I06.2; I06.8; I06.9; I07.0; I07.1; I07.2; I07.8; I07.9; I08.0; I08.1; I08.2; I08.3; I08.8; I08.9; I09.0; I09.1; I09.2; I09.8; I09.9; I34.0; I34.1; I34.2; I34.80; I34.88; I34.9; I35.0; I35.1; I35.2; I35.8; I35.9; I36.0; I36.1; I36.2; I36.8; I36.9; I37.0; I37.1; I37.2; I37.8; I37.9; I38; I39.0; I39.1; I39.2; I39.3; I39.4; I39.8; I42.0; I42.1; I42.2; I42.3; I42.4; I42.5; I42.6; I42.7; I42.80; I42.88; I42.9; I43.0; I43.1; I43.2; I43.8; I98.0 raz za 6 mesiacov kardiológ alebo pediatrický kardiológ
76. Poistenci po transplantácii srdca alebo pľúc Z94.1; Z94.2; Z94.3 raz za 3 mesiace v priebehu roka, potom raz za 6 mesiacov kardiológ, kardiochirurg, pneumoftizeológ, pediatrický kardiológ alebo pediatrický pneumoftizeológ
77. Ischemické choroby ciev dolných končatín podľa ich závažnosti I70.20; I70.21; I70.22; I70.23; I70.24; I70.9; I73.0; I73.1; I73.8; I73.9; I74.3; I74.5; I74.8; I74.9; I77.8; I77.9; I80.0; I80.1; I80.2; I80.3; I80.8; I80.9; I82.1 a) raz za 6 mesiacov u poistenca v štádiu choroby 2.a
b) raz za 3 mesiace u poistenca v štádiu choroby 2.b
c) raz za 2 mesiace u poistenca v štádiu choroby 2.c
d) raz za mesiac u poistenca v štádiu choroby 3
angiológ, cievny chirurg, kardiológ alebo internista
78. Stavy po flebotrombóze I80.0; I80.1; I80.2; I80.3; I80.8; I80.9; I81; I82.0; I82.1; I82.2; I82.3; I82.8; I82.9 raz za 6 týždňov v priebehu 3 mesiacov, potom raz za 2 mesiace angiológ alebo cievny chirurg; cievny chirurg, len ak ide o kód choroby I81
79. Stavy po endovaskulárnych výkonoch a po intraarteriálnej trombolýze I71.00; I71.01; I71.02; I71.03; I71.04; I71.05; I71.06; I71.07; I71.1; I71.2; I71.3; I71.4; I71.5; I71.6; I71.8; I71.9; I72.0; I72.1; I72.2; I72.3; I72.4; I72.5; I72.8; I72.9; Z45.20; Z45.29; Z95.81; Z95.88; Z95.9 raz za 6 týždňov v priebehu 3 mesiacov, potom raz za 2 mesiace v priebehu 2 rokov, potom raz za 6 mesiacov angiológ alebo cievny chirurg
80. Chronické venózne insuficiencie I83.0; I83.9; I87.00; I87.01; I87.1; I87.2 raz za 6 mesiacov angiológ alebo cievny chirurg
81. Lymfedémy
I89.0; I97.2; I97.8; I89.9; Q82.0 raz za 3 mesiace v priebehu roka, potom raz za 6 mesiacov angiológ
82. Zhubné nádory C00.0; C00.1; C00.2; C00.3; C00.4; C00.5; C00.6; C00.8; C00.9; C01; C02.0; C02.1; C02.2; C02.3; C02.4; C02.8; C02.9; C03.0; C03.1; C03.9; C04.0; C04.1; C04.8; C04.9; C05.0; C05.1; C05.2; C05.8; C05.9; C06.0; C06.1; C06.2; C06.8; C06.9; C07; C08.0; C08.1; C08.8; C08.9; C09.0; C09.1; C09.8; C09.9; C10.0; C10.1; C10.2; C10.3; C10.4; C10.8; C10.9; C11.0; C11.1; C11.2; C11.3; C11.8; C11.9; C12; C13.0; C13.1; C13.2; C13.8; C13.9; C14.0; C14.1; C14.2; C14.8; C15.0; C15.1; C15.2; C15.3; C15.4; C15.5; C15.8; C15.9; C16.0; C16.1; C16.2; C16.3; C16.4;C16.5; C16.6; C16.8; C16.9; C17.0; C17.1; C17.2; C17.3; C17.8; C17.9; C18.0; C18.1; C18.2; C18.3; C18.4; C18.5; C18.6; C18.7; C18.8; C18.9; C19; C20; C21.0; C21.1; C21.2; C21.8; C22.0; C22.1; C22.2; C22.3; C22.4; C22.7; C22.9; C23; C24.0; C24.1; C24.8; C24.9; C25.0; C25.1; C25.2; C25.3; C25.4; C25.7; C25.8; C25.9; C26.0; C26.1; C26.8; C26.9; C30.0; C30.1; C31.0;C31.1; C31.2; C31.3; C31.8; C31.9; C32.0; C32.1; C32.2; C32.3; C32.8; C32.9; C33;C34.0; C34.1; C34.2; C34.3; C34.8; C34.9; C37; C38.0;C38.1; C38.2; C38.3; C38.4; C38.8; C39.0; C39.8; C39.9; C40.0; C40.1; C40.2; C40.3; C40.8; C40.9; C41.01; C41.02; C41.1; C41.2; C41.30; C41.31; C41.32; C41.4; C41.8; C41.9; C43.0; C43.1; C43.2; C43.3; C43.4; C43.5; C43.6; C43.7; C43.8; C43.9; C44.0; C44.1; C44.2; C44.3; C44.4; C44.5; C44.6; C44.7; C44.8; C44.9;C45.0; C45.1; C45.2; C45.7; C45.9; C46.0; C46.1; C46.2; C46.3; C46.7;C46.8; C46.9; C47.0; C47.1; C47.2; C47.3; C47.4; C47.5; C47.6; C47.8; C47.9; C48.0; C48.1; C48.2; C48.8; C49.0; C49.1; C49.2; C49.3; C49.4; C49.5; C49.6; C49.8; C49.9;C50.0; C50.1; C50.2; C50.3; C50.4; C50.5;C50.6; C50.8; C50.9; C51.0; C51.1; C51.2; C51.8; C51.9; C52; C53.0; C53.1; C53.8; C53.9; C54.0; C54.1; C54.2; C54.3; C54.8; C54.9; C55; C56; C57.0; C57.1; C57.2; C57.3;C57.4; C57.7; C57.8; C57.9;C58; C60.0; C60.1; C60.2; C60.8; C60.9; C61; C62.0; C62.1; C62.9; C63.0; C63.1; C63.2; C63.7; C63.8; C63.9; C64; C65; C66; C67.0; C67.1; C67.2; C67.3; C67.4; C67.5; C67.6; C67.7; C67.8; C67.9; C68.0; C68.1; C68.8; C68.9; C69.0; C69.1; C69.2; C69.3; C69.4; C69.5; C69.6; C69.8; C69.9; C70.0; C70.1; C70.9; C71.0; C71.1; C71.2; C71.3; C71.4; C71.5; C71.6; C71.7; C71.8; C71.9;C72.0; C72.1; C72.2; C72.3; C72.4; C72.5; C72.8; C72.9; C73; C74.0; C74.1; C74.9; C75.0; C75.1; C75.2; C75.3; C75.4; C75.5; C75.8; C75.9; C76.0; C76.1; C76.2; C76.3; C76.4; C76.5; C76.7; C76.8; C77.0; C77.1; C77.2; C77.3; C77.4; C77.5; C77.8; C77.9; C78.0; C78.1; C78.2; C78.3; C78.4; C78.5; C78.6; C78.7; C78.8; C79.0; C79.1; C79.2; C79.3; C79.4; C79.5; C79.6; C79.7; C79.81; C79.82; C79.83; C79.84; C79.88; C79.9; C80.0; C80.9; C81.0; C81.1; C81.2; C81.3; C81.4; C81.7; C81.9; C82.0; C82.1; C82.2; C82.3; C82.4; C82.5; C82.6; C82.7; C82.9; C83.1; C83.2; C83.3; C83.4; C83.5; C83.6; C83.7; C83.8; C83.9; C84.0; C84.1; C84.2; C84.3; C84.4; C84.5; C84.6; C84.7; C84.8; C84.9; C85.0; C85.1; C85.2; C85.7; C85.9; C86.0.; C86.1; C86.2; C86.3; C86.4; C86.5; C86.6; C88.00; C88.01; C88.1; C88.20; C88.21; C88.30; C88.31; C88.40; C88.41; C88.70; C88.71; C88.90; C88.91; C90.00; C90.01; C90.10; C90.11; C90.20; C90.21; C90.30; C90.31; C91.00; C91.01; C91.10; C91.11; C91.2; C91.30; C91.31; C91.40; C91.41; C91.50; C91.51; C91.60; C91.61; C91.70; C91.71; C91.80; C91.81; C91.90; C91.91; C92.00; C92.01; C92.10; C92.11; C92.20; C92.21; C92.30; C92.31; C92.40; C92.41; C92.50; C92.51; C92.60; C92.61; C92.70; C92.71; C92.80; C92.81; C92.90; C92.91; C93.00; C93.01; C93.10; C93.11; C93.2; C93.30; C93.31; C93.70; C93.71 C93.90; C93.91; C94.00; C94.01; C94.1; C94.20; C94.21; C94.30; C94.31; C94.40; C94.41; C94.5; C94.60; C94.61;C94.70; C94.71; C94.8; C95.00; C95.01; C95.10; C95.11; C95.2; C95.70; C95.71; C95.8; C95.90; C95.91; C96.0; C96.1; C96.2; C96.3; C96.4; C96.5;C96.6; C96.7; C96.8; C96.9; C97; D00.0; D00.1; D00.2; D01.0; D01.1; D01.2; D01.3; D01.4; D01.5; D01.7; D01.9; D02.0; D02.1; D02.2; D02.3; D02.4; D03.0; D03.1; D03.2; D03.3; D03.4; D03.5; D03.6; D03.7; D03.8; D03.9; D04.0; D04.1; D04.2; D04.3; D04.4; D04.5; D04.6; D04.7; D04.8; D04.9; D05.0; D05.1; D05.7; D05.9; D06.0; D06.1; D06.7; D06.9; D07.0; D07.1; D07.2; D07.3; D07.4; D07.5; D07.6; D09.0; D09.1; D09.2; D09.3; D09.7; D09.9; Z08.0; Z08.1; Z08.2; Z08.7; Z08.8; Z08.9 a) raz za mesiac v priebehu 6 mesiacov, potom raz za 2 mesiace u poistenca v 1. roku po skončení liečby
b) raz za 3 mesiace u poistenca v 2. roku po skončení liečby
c) raz za 6 mesiacov u poistenca v 3. a 4. roku po skončení liečby
d) raz za 12 mesiacov u poistenca od 5. roku po skončení liečby v remisii
klinický onkológ, pediatrický hematológ a onkológ alebo iný príslušný profesijný titul podľa postihnutého orgánu alebo systému
83. Nezhubné nádory D10.0; D10.1; D10.2; D10.3; D10.4; D10.5; D10.6; D10.7; D10.9; D11.0; D11.7; D11.9; D12.0;D12.1; D12.2; D12.3; D12.4; D12.5; D12.6; D12.7; D12.8; D12.9; D13.0; D13.1; D13.2; D13.3; D13.4; D13.5; D13.6; D13.7; D13.9; D14.0; D14.1; D14.2; D14.3; D14.4; D15.0; D15.1; D15.2; D15.7; D15.9; D16.0; D16.1; D16.2; D16.3; D16.41; D16.42; D16.5; D16.6; D16.70; D16.71; D16.72; D16.8; D16.9; D17.0; D17.1; D17.2; D17.3; D17.4; D17.5; D17.6; D17.7; D17.9; D18.00; D18.01; D18.02; D18.03; D18.04; D18.05; D18.08; D18.10; D18.11; D18.12; D18.13; D18.19; D19.0; D19.1; D19.7; D19.9; D20.0; D20.1; D21.0; D21.1; D21.2; D21.3; D21.4; D21.5; D21.6; D21.9; D22.0; D22.1; D22.2; D22.3; D22.4; D22.5; D22.6; D22.7; D22.9; D23.0; D23.1; D23.2; D23.3; D23.4; D23.5; D23.6; D23.7; D23.9; D24; D25.0; D25.1; D25.2; D25.9; D26.0; D26.1; D26.7; D26.9; D27; D28.0; D28.1; D28.2; D28.7; D28.9; D29.0; D29.1; D29.2; D29.3; D29.4; D29.7; D29.9; D30.0; D30.1; D30.2; D30.3; D30.4; D30.7; D30.9; D31.0; D31.1; D31.2; D31.3; D31.4; D31.5; D31.6; D31.9; D32.0; D32.1; D32.9; D33.0; D33.1; D33.2; D33.3; D33.4; D33.7; D33.9; D34; D35.0; D35.1; D35.2; D35.3; D35.4; D35.5; D35.6; D35.7; D35.8; D35.9; D36.0; D36.1; D36.7; D36.9 raz za 12 mesiacov po skončení liečby príslušný profesijný titul podľa postihnutého orgánu alebo systému
84. Nádory s neurčitým správaním D37.0; D37.1; D37.2; D37.3; D37.4; D37.5; D37.6; D37.70; D37.78; D37.9; D38.0; D38.1; D38.2; D38.3; D38.4; D38.5; D38.6; D39.0; D39.1; D39.2; D39.7; D39.9; D40.0; D40.1; D40.7; D40.9; D41.0; D41.1; D41.2; D41.3; D41.4; D41.7; D41.9; D42.0; D42.1; D42.9; D43.0; D43.1; D43.2; D43.3; D43.4; D43.7; D43.9; D44.0; D44.1; D44.2; D44.3; D44.4; D44.5; D44.6; D44.7; D44.8; D44.9; D45; D46.0; D46.1; D46.2; D46.3; D46.4; D46.5; D46.6; D46.7; D46.9; D47.0; D47.1; D47.2; D47.3; D47.4; D47.5; D47.7; D47.9; D48.0; D48.1; D48.2; D48.3; D48.4; D48.5; D48.6; D48.7; D48.9 raz za 6 mesiacov po skončení liečby príslušný profesijný titul podľa postihnutého orgánu alebo systému
85. Leukoplakie a dysplázie N87.0; N87.1; N87.2; N87.9; N88.0; N89.4; N90.4 raz za 6 mesiacov dermatovenerológ alebo gynekológ a pôrodník
86. Zhubný nádor prsníka v rodinnej anamnéze Z80.3 raz za 12 mesiacov gynekológ a pôrodník alebo mamológ
87. Nefritídy, nefrotický syndróm, choroby glomerulov, hematúria N02.0; N02.1; N02.2; N02.3; N02.4; N02.5; N02.6; N02.7; N02.8; N02.9; N03.0; N03.1; N03.2; N03.3; N03.4; N03.5; N03.6; N03.7; N03.8; N03.9; N04.0; N04.1; N04.2; N04.3; N04.4; N04.5; N04.6; N04.7; N04.8; N04.9; N05.0; N05.1; N05.2; N05.3; N05.4; N05.5; N05.6; N05.7; N05.8; N05.9; N06.0; N06.1; N06.2; N06.3; N06.4; N06.5; N06.6; N06.7; N06.8; N06.9; N07.0; N07.1; N07.2; N07.3; N07.4; N07.5; N07.6; N07.7; N07.8; N07.9; N08.0; N08.1; N08.2; N08.3; N08.4; N08.5; N08.8 v 3. a 6. mesiaci po skončení liečby, potom raz za 12 mesiacov nefrológ alebo pediatrický nefrológ
88. Tubulointersticiálne nefropatie N11.0; N11.1; N11.8; N11.9; N12; N13.0; N13.1; N13.2; N13.3; N13.4; N13.5; N13.6; N13.7; N13.8; N13.9; N14.0; N14.1; N14.2; N14.3; N14.4; N15.0; N15.10; N15.11; N15.8; N15.9;N16.0; N16.1; N16.2; N16.3; N16.4; N16.8; N39.81; R31 a) v 3. mesiaci po skončení liečby, potom raz za 12 mesiacov
b) raz za 6 mesiacov u detí do dovŕšenia 16. roku života
nefrológ, urológ, pediatrický nefrológ alebo pediatrický urológ
89. Terminálne choroby obličiek N18.1; N18.2; N18.3; N18.4; N18.5 a) v 3. mesiaci po stabilizácii zdravotného stavu, potom raz za 12 mesiacov u poistenca s kódom choroby N18.1 alebo N18.2
b) v 3. mesiaci po stabilizácii zdravotného stavu, potom raz za 6 mesiacov u poistenca s kódom choroby N18.3
c) raz za 2 mesiace u poistenca s kódom choroby N18.4
d) raz za mesiac u poistenca s kódom choroby N18.5
nefrológ alebo pediatrický nefrológ
90. Chronické infekcie dolných močových ciest N30.1; N30.2; N30.3 raz za 6 mesiacov nefrológ, urológ, pediatrický nefrológ alebo pediatrický urológ
91. Poistenci po transplantácii obličiek Z94.0; Z52.4 a) raz za mesiac v priebehu roka, potom raz za 3 mesiace
b) v 3. a 6. mesiaci, potom raz za 12 mesiacov u poistenca s kódom choroby Z52.4
nefrológ alebo pediatrický nefrológ
92. Stavy po odstránení konkrementu N20.0; N20.1; N20.2; N20.9 v 3. mesiaci, potom raz za 12 mesiacov nefrológ, urológ, pediatrický nefrológ alebo pediatrický urológ
93. Obštrukčné uropatie Q62.0; Q62.1; Q62.2; Q62.3; Q62.4; Q62.5; Q62.6; Q62.7; Q62.8 a) raz za 12 mesiacov
b) raz za 4 mesiace u detí do dovŕšenia 1. roku života, potom raz za 12 mesiacov
nefrológ, urológ, pediatrický nefrológ alebo pediatrický urológ
94. Neurogénny močový mechúr N31.0; N31.1; N31.2; N31.80; N31.81; N31.82; N31.88; N31.9 raz za 6 mesiacov nefrológ, urológ, pediatrický nefrológ alebo pediatrický urológ
95. Stavy po vnútornej a vonkajšej derivácii moču Z93.5; Z93.6 raz za 6 mesiacov urológ alebo pediatrický urológ
96. Achalázia kardie K22.0 raz za 12 mesiacov gastroenterológ alebo pediatrický gastroenterológ
97. Refluxná choroba pažeráka s vredom alebo Baretov pažerák K21.0; K21.9; K22.7 a) raz za 12 mesiacov
b) raz za 3 mesiace u poistenca s kódom choroby K22.7 s dyspláziou
gastroenterológ alebo pediatrický gastroenterológ
98. Rezistentný peptický vred žalúdka K25.4; K25.5; K25.6; K25.7; K25.9; K27.4; K27.5; K27.6; K27.7; K27.9 raz za 6 mesiacov gastroenterológ alebo pediatrický gastroenterológ
99. Stavy po vírusových hepatitídach a chronické hepatitídy B17.1; B17.2; B17.8; B18.0; B18.1; B18.2; B18.8; B18.9; B.19.0; B19.9; B25.1; B58.1; P35.3 a) raz za mesiac u poistenca s vysokou biochemickou aktivitou
b) raz za 3 mesiace u poistenca so strednou biochemickou aktivitou,
c) raz za 6 mesiacov u poistenca s nízkou biochemickou aktivitou alebo bez aktivity
d) raz za 12 mesiacov u poistenca bez príznakov
gastroenterológ, hepatológ, infektológ alebo pediatrický gastroenterológ
100. Stavy po poškodení pečene pri iných chorobách A06.4; I82.0; K70.0; K70.1; K70.2; K70.3; K70.4; K70.9; K71.0; K71.1; K71.2; K71.3; K71.4; K71.5; K71.6; K71.7; K71.8; K71.9; K72.1; K72.71; K72.72; K72.73; K72.74; K72.79; K72.9; K73.0; K73.1; K73.2; K73.8; K73.9; K74.0; K74.1; K74.2; K74.3; K74.5; K74.6; K75.0; K75.3; K75.4; K75.8; K75.9; K76.0; K76.1; K76.4; K76.5; K76.6; K76.7; K76.8; K76.9; K77.0; K77.8; K83.0; K83.1; K83.8; P78.8; R16.0; R16.2; R17; Q44.6 a) raz za 6 mesiacov
b) raz za 2 mesiace v priebehu roka, potom raz za 6 mesiacov u poistenca s kódom choroby P78.8
gastroenterológ, hepatológ, infektológ alebo pediatrický gastroenterológ
101. Nosičstvo vírusu hepatitídy Z22.5 raz za 6 mesiacov gastroenterológ, hepatológ, infektológ alebo pediatrický gastroenterológ
102. Chronické pankreatitídy K86.0; K86.1; K86.2; K86.3; K86.8; K86.9 raz za 6 mesiacov gastroenterológ alebo pediatrický gastroenterológ
103. Ulcerózne kolitídy K51.0; K51.1; K51.2; K51.3; K51.4; K51.5; K51.8; K51.9 a) raz za 3 mesiace u poistenca s aktivitou choroby
b) raz za 12 mesiacov u poistenca v remisii
gastroenterológ alebo pediatrický gastroenterológ
104. Crohnova choroba K50.0; K50.1; K50.80; K50.81; K50.82; K50.88; K50.9 a) raz za 3 mesiace u poistenca s aktivitou choroby
b) raz za 12 mesiacov u poistenca v remisii
gastroenterológ alebo pediatrický gastroenterológ
105. Celiakia sprue K90.0; K90.1 raz za 12 mesiacov gastroenterológ alebo pediatrický gastroenterológ
106. Poistenci po transplantácii pečene, pankreasu alebo tenkého čreva Z09.80; Z52.6; Z94.4; Z94.88 a) raz za 3 mesiace
b) v 3., 6. a 9. mesiaci, potom raz za 12 mesiacov u poistenca s kódom choroby Z52.6
chirurg,
gastroenterologický chirurg, hepatológ, pediatrický gastroenterológ alebo detský chirurg
107. Osteoporózy M81.00; M81.01;M81.02; M81.03; M81.04; M81.05; M81.06; M81.07; M81.08; M81.09; M81.10; M81.11; M81.12; M81.13; M81.14; M81.15; M81.16; M81.17; M81.18; M81.19; M81.20; M81.21; M81.22; M81.23; M81.24; M81.25; M81.26; M81.27; M81.28; M81.29; M81.30; M81.31; M81.32; M81.33; M81.34; M81.35; M81.36; M81.37; M81.38; M81.39; M81.40; M81.41; M81.42; M81.43; M81.44; M81.45; M81.46; M81.47; M81.48; M81.49; M81.50; M81.51; M81.52; M81.53; M81.54; M81.55; M81.56; M81.57; M81.58; M81.59; M81.60; M81.61; M81.62; M81.63; M81.64; M81.65; M81.66; M81.67; M81.68; M81.69; M81.80; M81.81; M81.82; M81.83; M81.84; M81.85; M81.86; M81.87; M81.88; M81.89; M81.90; M81.91; M81.92; M81.93; M81.94; M81.95; M81.96; M81.97; M81.98; M81.99; M82.00; M82.01; M82.02; M82.03; M82.04; M82.05; M82.06; M82.07; M82.08; M82.09; M82.10; M82.11; M82.12; M82.13; M82.14; M82.15; M82.16; M82.17; M82.18; M82.19; M82.80; M82.81; M82.82; M82.83; M82.84; M82.85; M82.86; M82.87; M82.88; M82.89 a) raz za 3 mesiace u poistenca s fraktúrou
b) raz za 6 mesiacov u poistenca bez fraktúry
endokrinológ, ortopéd, reumatológ, pediatrický endokrinológ, pediatrický ortopéd alebo pediatrický reumatológ
108. Artritídy M02.00; M02.01; M02.02; M02.03; M02.04; M02.05; M02.06; M02.07; M02.08; M02.09; M02.10; M02.11; M02.12; M02.13; M02.14; M02.15; M02.16; M02.17; M02.18; M02.19; M02.20; M02.21; M02.22; M02.23; M02.24; M02.25; M02.26; M02.27; M02.28; M02.29; M02.30; M02.31; M02.32; M02.33; M02.34; M02.35; M02.36; M02.37; M02.38; M02.39; M02.80; M02.81; M02.82; M02.83; M02.84; M02.85; M02.86; M02.87; M02.88; M02.89; M02.90; M02.91; M02.92; M02.93; M02.94; M02.95; M02.96; M02.97; M02.98; M02.99; M03.00; M03.01; M03.02; M03.03; M03.04; M03.05; M03.06; M03.07; M03.08; M03.09; M03.10; M03.11; M03.12; M03.13; M03.14; M03.15; M03.16; M03.17; M03.18; M03.19; M03.20; M03.21; M03.22; M03.23; M03.24; M03.25; M03.26; M03.27; M03.28; M03.29; M03.60; M03.61; M03.62; M03.63; M03.64; M03.65; M03.66; M03.67; M03.68; M03.69; M05.10; M05.11; M05.12; M05.13; M05.14; M05.15; M05.16; M05.17; M05.18; M05.19; M05.20; M05.21; M05.22; M05.23; M05.24; M05.25; M05.26; M05.27; M05.28; M05.29; M05.30; M05.31; M05.32; M05.33; M05.34; M05.35; M05.36; M05.37; M05.38; M05.39; M05.80; M05.81; M05.82; M05.83; M05.84; M05.85; M05.86; M05.87; M05.88; M05.89; M05.90; M05.91; M05.92; M05.93; M05.94; M05.95; M05.96; M05.97; M05.98; M05.99; M06.00; M06.01; M06.02; M06.03; M06.04; M06.05; M06.06; M06.07; M06.08; M06.09; M06.10; M06.11; M06.12; M06.13; M06.14; M06.15; M06.16; M06.17; M06.18; M06.19; M06.20; M06.21; M06.22; M06.23; M06.24; M06.25; M06.26; M06.27; M06.28; M06.29; M06.30; M06.31; M06.32; M06.33; M06.34; M06.35; M06.36; M06.37; M06.38; M06.39; M06.40; M06.41; M06.42; M06.43; M06.44; M06.45; M06.46; M06.47; M06.48; M06.49; M06.80; M06.81; M06.82; M06.83; M06.84; M06.85; M06.86; M06.87; M06.88; M06.89; M06.90; M06.91; M06.92; M06.93; M06.94; M06.95; M06.96; M06.97; M06.98; M06.99; M07.00; M07.04; M07.07; M07.09; M07.10; M07.11; M07.12; M07.13; M07.14; M07.15; M07.16; M07.17; M07.18; M07.19; M07.2; M07.30; M07.31; M07.32; M07.33; M07.34; M07.35; M07.36; M07.37; M07.38; M07.39; M07.40; M07.41; M07.42; M07.43; M07.44; M07.45; M07.46; M07.47; M07.48; M07.49; M07.50; M07.51; M07.52; M07.53; M07.54; M07.55; M07.56; M07.57; M07.58; M07.59; M07.60; M07.61; M07.62; M07.63; M07.64; M07.65; M07.66; M07.67; M07.68; M07.69; M08.00; M08.01; M08.02; M08.03; M08.04; M08.05; M08.06; M08.07; M08.08; M08.09; M08.10; M08.11; M08.12; M08.13; M08.14; M08.15; M08.16; M08.17; M08.18; M08.19; M08.20; M08.21; M08.22; M08.23; M08.24; M08.25; M08.26; M08.27; M08.28; M08.29; M08.3; M08.40; M08.41; M08.42; M08.43; M08.44; M08.45; M08.46; M08.47; M08.48; M08.49; M08.70; M08.71; M08.72; M08.73; M08.74; M08.75; M08.76; M08.77; M08.78; M08.79; M08.80; M08.81; M08.82; M08.83; M08.84; M08.85; M08.86; M08.87; M08.88; M08.89; M08.90; M08.91; M08.92; M08.93; M08.94; M08.95; M08.96; M08.97; M08.98; M08.99; M09.00; M09.01; M09.02; M09.03; M09.04; M09.05; M09.06; M09.07; M09.08; M09.09; M09.10; M09.11; M09.12; M09.13; M09.14; M09.15; M09.16; M09.17; M09.18; M09.19; M09.20; M09.21; M09.22; M09.23; M09.24; M09.25; M09.26; M09.27; M09.28; M09.29; M09.80; M09.81; M09.82; M09.83; M09.84; M09.85; M09.86; M09.87; M09.88; M09.89 a) raz za 6 mesiacov u poistenca s neaktívnou formou
b) raz za 3 mesiace u poistenca s aktívnou formou
endokrinológ, ortopéd, reumatológ, pediatrický endokrinológ pediatrický ortopéd, alebo pediatrický reumatológ
109. Ostatné systémové choroby spojiva M35.0; M35.1; M35.2; M35.3; M35.4; M35.5; M35.6; M35.7; M35.8; M35.9 a) raz za mesiac u poistenca s aktívnou formou
b) raz za 6 mesiacov u poistenca s neaktívnou formou
reumatológ alebo pediatrický reumatológ
110. Stavy po endoprotézach bedrového zhybu, kolien alebo stavy po iných reumo-chirurgických operáciách Z87.3; Z96.6; Z96.7 v 3., 6. a 12. mesiaci, potom raz za 12 mesiacov ortopéd, reumatológ, pediatrický ortopéd alebo pediatrický reumatológ
111. Dermatomyozitídy M33.0; M33.1; M33.2; M33.9; M36.0 a) raz za mesiac u poistenca s aktívnou formou
b) raz za 3 mesiace u poistenca s neaktívnou formou
dermatovenerológ, internista, reumatológ alebo pediatrický reumatológ
112. Systémový lupus erytematosus L93.0; L93.1; L93.2; M32.0; M32.1; M32.8; M32.9 a) raz za mesiac u poistenca s aktívnou formou
b) raz za 3 mesiace u poistenca s neaktívnou formou
reumatológ alebo pediatrický reumatológ

113. Systémová skleróza M34.0; M34.1; M34.2; M34.8; M34.9 a) raz za 2 mesiace u poistenca so systémovou formou
b) raz za 6 mesiacov u poistenca s lokalizovanou formou
dermatovenerológ, reumatológ alebo pediatrický reumatológ
114. Nekrotizujúce vaskulitídy M31.0; M31.1; M31.2; M31.3; M31.4; M31.5; M31.6; M31.7; M31.8; M31.9 a) raz za 2 mesiace u poistenca s aktívnou formou
b) raz za 4 mesiace u poistenca s neaktívnou formou
angiológ, dermatovenerológ, internista, reumatológ alebo pediatrický reumatológ
115. Ankylozujúce spondylitídy M08.10; M08.11; M08.12; M08.13; M08.14; M08.15; M08.16; M08.17; M08.18; M08.19; M45.00; M45.01; M45.02; M45.03; M45.04; M45.05; M45.06; M45.07; M45.08; M45.09 a) raz za 2 mesiace u poistenca s aktívnou formou
b) raz za 6 mesiacov u poistenca s neaktívnou formou
ortopéd, reumatológ, pediatrický ortopéd alebo pediatrický reumatológ
116. Artropatie a chondrokalcinózy M11.10; M11.11; M11.12; M11.13; M11.14; M11.15; M11.16; M11.17; M11.18; M11.19; M11.20; M11.21; M11.22; M11.23; M11.24; M11.25; M11.26; M11.27; M11.28; M11.29 raz za 6 mesiacov endokrinológ, ortopéd, reumatológ, pediatrický endokrinológ, pediatrický ortopéd alebo pediatrický reumatológ
117. Dna M10.00; M10.01; M10.02; M10.03; M10.04; M10.05; M10.06; M10.07; M10.08; M10.09; M10.10; M10.11; M10.12; M10.13; M10.14; M10.15; M10.16; M10.17; M10.18; M10.19; M10.20; M10.21; M10.22; M10.23; M10.24; M10.25; M10.26; M10.27; M10.28; M10.29; M10.30; M10.31; M10.32; M10.33; M10.34; M10.35; M10.36; M10.37; M10.38; M10.39; M10.40; M10.41; M10.42; M10.43; M10.44; M10.45; M10.46; M10.47; M10.48; M10.49; M10.90; M10.91; M10.92; M10.93; M10.94; M10.95; M10.96; M10.97; M10.98; M10.99 a) raz za 2 mesiace u poistenca s aktívnou formou
b) raz za 6 mesiacov u poistenca s neaktívnou formou
internista, ortopéd, reumatológ, pediatrický ortopéd alebo pediatrický reumatológ
118. Chronická obštrukčná choroba pľúc J43.0; J43.1; J43.2; J43.8; J44.80; J44.81; J44.82; J44.83; J44.89; J44.90; J44.91; J44.92; J44.93; J44.99 raz za 6 mesiacov pneumoftizeológ
119. Bronchiektázie (rozšírenie priedušiek) J47 raz za 12 mesiacov pneumoftizeológ alebo pediatrický pneumoftizeológ
120. Cystická fibróza pľúc E84.0; E84.1; E84.80; E84.87; E84.88; E84.9 raz za 3 mesiace pneumoftizeológ alebo pediatrický pneumoftizeológ
121. Sarkoidóza D86.0; D86.1; D86.2; D86.9 raz za 6 mesiacov pneumoftizeológ alebo pediatrický pneumoftizeológ
122. Ostatné difúzne intersticiálne pľúcne choroby J80; J81; J82; J84.0; J84.1; J84.8; J84.9; J70.0; J70.1; J70.2; J70.3; J70.4 raz za 6 mesiacov pneumoftizeológ alebo pediatrický pneumoftizeológ
123. Nenádorové choroby pohrudnice J92.0; J92.9; J94.8; J94.9; Q34.0 raz za 12 mesiacov pneumoftizeológ alebo pediatrický pneumoftizeológ
124. Stavy po tromboembolickej príhode pľúc I26.0; I26.9 raz za 3 mesiace kardiológ, pneumoftizeológ, pediatrický kardiológ alebo pediatrický pneumoftizeológ
125. Primárna pľúcna hypertenzia, srdce kyfoskoliotikov I27.0; I27.1; I27.20; I27.28 raz za 6 mesiacov kardiológ, pneumoftizeológ, pediatrický kardiológ alebo pediatrický pneumoftizeológ
126. Pľúcne vaskulitídy M05.20; M05.29 raz za 6 mesiacov pneumoftizeológ, reumatológ, pediatrický pneumoftizeológ alebo pediatrický reumatológ
127. Choroby s respiračnou insuficienciou J96.10; J96.11; J96.19; J96.90; J96.91; J96.99 raz za 3 mesiace pneumoftizeológ alebo pediatrický pneumoftizeológ
128. Syndrómy spánkového apnoe G47.30; G47.31; G47.32; G47.38; G47.39 raz za 6 mesiacov neurológ, pneumoftizeológ, pediatrický neurológ alebo pediatrický pneumoftizeológ
129. Stavy po popáleninách II. a III. stupňa so závažnými jazvami T20.20; T20.21; T20.3; T21.20; T21.21; T21.22; T21.23; T21.24; T21.25; T21.29; T21.30; T21.31; T21.32; T21.33; T21.34; T21.35; T21.39; T21.80; T21.81; T21.82; T21.83; T21.84; T21.85; T21.89; T22.20; T22.21; T22.22; T22.23; T22.30; T22.31; T22.32; T22.33; T22.80; T22.81; T22.82; T22.83; T23.20; T23.21; T23.3; T24.20; T24.21; T24.3; T25.20; T25.21; T25.3; T30.60; T30.61; T30.7; T31.00; T31.10; T31.11; T31.20; T31.21; T31.22; T31.30; T31.31; T31.32; T31.33; T31.40; T31.41; T31.42; T31.43; T31.44; T31.50; T31.51; T31.52; T31.53; T31.54; T31.55; T31.60; T31.61; T31.62; T31.63; T31.64; T31.65; T31.66; T31.70; T31.71; T31.72; T31.73; T31.74; T31.75; T31.76; T31.77; T31.80; T31.81; T31.82; T31.83; T31.84; T31.85; T31.86; T31.87; T31.88; T31.90; T31.91; T31.92; T31.93; T31.94; T31.95; T31.96; T31.97; T31.98; T31.99 raz za 6 mesiacov chirurg, plastický chirurg alebo detský chirurg
130. Vrodené vývojové chyby Q65.0; Q65.1; Q65.2; Q65.3; Q65.4; Q65.5; Q65.6; Q65.8; Q65.9; Q66.0; Q66.1; Q66.2; Q66.3; Q66.4; Q66.5; Q66.6; Q66.7; Q66.8; Q66.9; Q67.5; Q67.6; Q67.7; Q67.8; Q68.0; Q68.1; Q68.2; Q68.3; Q68.4; Q68.5; Q68 a) raz za 6 mesiacov
b) raz za 3 mesiace u poistenca po operácii
ortopéd alebo pediatrický ortopéd
131. Osteoartrózy M15.0; M15.1; M15.2; M15.3; M15.4, M15.8; M15.9; M16.0; M16.1; M16.2; M16.3; M16.4; M16.5; M16.6; M16.7; M16.9; M17.0; M17.1; M17.2; M17.3; M17.4; M17.5; M17.9; M40.00; M40.01; M40.02; M40.03; M40.04; M40.05; M40.06; M40.07; M40.08; M40.09; M40.10; M40.11; M40.12; M40.13; M40.14; M40.15; M40.16; M40.17; M40.18; M40.19; M40.20; M40.21; M40.22; M40.23; M40.24; M40.25; M40.26; M40.27; M40.28; M40.29; M40.30; M40.31; M40.32; M40.33; M40.34; M40.35; M40.36; M40.37; M40.38; M40.39; M40.40; M40.41; M40.42; M40.43; M40.44; M40.45; M40.46; M40.47; M40.48; M40.49; M40.50; M40.51; M40.52; M40.53; M40.54; M40.55; M40.56; M40.57; M40.58; M40.59; M41.00; M41.01; M41.02; M41.03; M41.04; M41.05; M41.06; M41.07; M41.08; M41.09; M41.10; M41.11; M41.12; M41.13; M41.14; M41.15; M41.16; M41.17; M41.18; M41.19; M41.20; M41.21; M41.22; M41.23; M41.24; M41.25; M41.26; M41.27; M41.28; M41.29; M41.30; M41.31; M41.32; M41.33; M41.34; M41.35; M41.36; M41.37; M41.38; M41.39; M41.40; M41.41; M41.42; M41.43; M41.44; M41.45; M41.46; M41.47; M41.48; M41.49; M41.50; M41.51; M41.52; M41.53; M41.54; M41.55; M41.56; M41.57; M41.58; M41.59; M41.80; M41.81; M41.82; M41.83; M41.84; M41.85; M41.86; M41.87; M41.88; M41.89; M41.90; M41.91; M41.92; M41.93; M41.94; M41.95; M41.96; M41.97; M41.98; M41.99; M42.00; M42.01; M42.02; M42.03; M42.04; M42.05; M42.06; M42.07; M42.08; M42.09; M42.10; M42.11; M42.12; M42.13; M42.14; M42.15; M42.16; M42.17; M42.18; M42.19; M42.90; M42.91; M42.92; M42.93; M42.94; M42.95; M42.96; M42.97; M42.98; M42.99; M43.00; M43.01; M43.02; M43.03; M43.04; M43.05; M43.06; M43.07; M43.08; M43.09; M43.10; M43.11; M43.12; M43.13; M43.14; M43.15; M43.16; M43.17; M43.18; M43.19; M43.20; M43.21; M43.22; M43.23; M43.24; M43.25; M43.26; M43.27; M43.28; M43.29; M43.3; M43.4; M43.50; M43.52; M43.53; M43.54; M43.55; M43.56; M43.57; M43.58; M43.59; M43.6; M43.80; M43.81; M43.82; M43.83; M43.84; M43.85; M43.86; M43.87; M43.88; M43.89 a) raz za 6 mesiacov
b) v 3., 6. a 12. mesiaci po operácii, potom raz za 12 mesiacov
ortopéd, reumatológ, traumatológ, pediatrický ortopéd alebo pediatrický reumatológ
132. Choroba z povolania (súvisiaca s prácou) Y96 raz za 12 mesiacov klinický pracovný lekár a toxikológ, lekár pracovného lekárstva alebo iný príslušný profesijný titul podľa postihnutého orgánu alebo systému
133. Neskoré následky bližšie neurčenej vonkajšej príčiny Y89.9 raz za 12 mesiacov klinický pracovný lekár a toxikológ, lekár pracovného lekárstva alebo iný príslušný profesijný titul podľa postihnutého orgánu alebo systému
134. Stavy po priemyselných otravách T52.0; T52.1; T52.2; T52.3; T52.4; T52.8; T52.9; T53.0; T53.1; T53.2; T53.3; T53.4; T53.5; T53.6; T53.7; T53.9; T54.0; T54.1; T54.2; T54.3; T54.9; T55; T56.0; T56.1; T56.2; T56.3; T56.4; T56.5; T56.6; T56.7; T56.8; T56.9; T57.0; T57.1; T57.2; T57.8; T57.9; T59.1; T59.2; T59.3; T59.4; T59.5; T59.6; T59.8; T59.9; T60.0; T60.1; T60.2; T60.3; T60.4; T60.8; T60.9; T65.0; T65.3; T65.4; T65.5; T65.6; T65.8; T65.9 raz za 12 mesiacov klinický pracovný lekár a toxikológ, lekár pracovného lekárstva alebo iný príslušný profesijný titul podľa postihnutého orgánu alebo systému
135. Choroby zo žiarenia T66; Z57.1; Z57.9 raz za 12 mesiacov klinický pracovný lekár a toxikológ alebo lekár pracovného lekárstva
136. Choroby z vibrácie, kesonova choroba, otlak lakťového nervu G56.0; G56.2; M19.01; M19.02; M19.03; M19.04; M75.0; M75.1; M75.2; M75.3; M75.5; M77.0; M77.1; T75.2; W43.6; W94.8; Z57.7; Z57.9 raz za 12 mesiacov klinický pracovný lekár a toxikológ alebo lekár pracovného lekárstva
137. Choroby z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín G.56.0; G56.2; M19.04; M 75.0; M75.1; M75.2; M75.3; M75.5; M77.0; M77.1; X50.6; X50.7; X50.8 raz za 12 mesiacov klinický pracovný lekár a toxikológ alebo lekár pracovného lekárstva
138. Pneumokoniózy, choroby dýchacích ciest alebo pľúc z organických prachov, choroba rozdutím pľúc u fúkačov J43.9; J60; J61; J62.0;J62.8; J63.0; J63.1; J63.2; J63.3; J63.4; J63.5; J63.8; J64; J65; J66.0; J67.0; J67.8; J67.9; Z57.2 raz za 12 mesiacov klinický pracovný lekár a toxikológ, lekár pracovného lekárstva alebo pneumoftizeológ
139. Chronické laryngitídy s pachydermiou. J37.0; J37.1 raz za 4 mesiace otorinolaryngológ
140. Obojstranná percepčná strata sluchu H90.3 raz za 24 mesiacov klinický pracovný lekár a toxikológ, lekár pracovného lekárstva alebo otorinolaryngológ
141. Choroby hlasiviek J38.2; J 38.3 raz za 12 mesiacov foniater, klinický pracovný lekár a toxikológ, lekár pracovného lekárstva alebo otorinolaryngológ
142. Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie Q30.0; Q30.1; Q30.2; Q30.3; Q30.8; Q30.9; Q35.0; Q35.1; Q35.2; Q35.3; Q35.4; Q35.5; Q35.6; Q35.7; Q35.8; Q35.9; Q36.0, Q36.1, Q36.9; Q37.0; Q37.1; Q37.2; Q37.3; Q37.4; Q37.5; Q37.8; Q37.9; Q38.0; Q38.1; Q38.2; Q38.3; Q38.4; Q38.5; Q38.6; Q38.7; Q38.8; Q67.0; Q67.1; Q67.2; Q67.3; Q67.4; Q67.5; Q67.6; Q67.7; Q67.8; Q68.1; Q70.9; Q71.0; Q71.1; Q71.2; Q71.3; Q71.4; Q71.5; Q71.6, Q71.8, Q71.9; Q74.0, Q74.2, Q74.8, Q74.9; Q75.0; Q75.1; Q75.2; Q75.3; Q75.4; Q75.5, Q75.8, Q75.9; Q84.0; Q84.1; Q84.2; Q84.3; Q84.4; Q84.5; Q84.6, Q84.8, Q84.9; Q85.0 raz za 12 mesiacov po operácii plastický chirurg
143. Poranenia a niektoré iné následky vonkajších príčin T85.81; T85.88; T85.9; T87.3; T87.6; T88.8; T88.9 raz za 12 mesiacov plastický chirurg
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania.