117/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

117
VYHLÁŠKA
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
z 24. apríla 2014,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „aplikuje najmä bezpečnostné opatrenia uvedené v prílohe, pričom“.
2.
V § 2 ods. 2 sa slová „uvedená v § 3, 4 a 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 3, 4 a 5“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Napríklad § 29 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.“.
4.
§ 3 a 4 znejú:
㤠3
Pri prijímaní a dokumentovaní bezpečnostných opatrení sa primerane použijú najmä bezpečnostné opatrenia uvedené v prílohe. Pri určovaní rozsahu bezpečnostných opatrení prevádzkovateľ postupuje pred začatím spracúvania osobných údajov, ako aj v priebehu ich spracúvania podľa § 1.
§ 4
Obsah bezpečnostných opatrení podľa § 19 ods. 1 zákona, ak prevádzkovateľ nepostupuje podľa § 19 ods. 2 zákona, zodpovedá rozsahu prijatých bezpečnostných opatrení podľa § 3 a preukazuje sa napríklad popisom bezpečnostných opatrení a spôsobom ich uplatňovania v konkrétnych podmienkach, záznamami o poučení oprávnených osôb podľa § 21 zákona, záznamami o zistených bezpečnostných incidentoch s vplyvom na bezpečnosť osobných údajov a záznamami o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal na zaistenie bezpečnosti informačného systému po bezpečnostných incidentoch.“.
5.
V § 5 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „§ 19 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 2“.
6.
V § 5 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
závery vyplývajúce z písmen b) a c).“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Napríklad STN ISO/IEC 27001, STN ISO/IEC 27002, výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.“.
8.
V § 5 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Závery vyplývajúce z bezpečnostného zámeru a analýzy bezpečnosti informačného systému na konkrétne podmienky prevádzkovaného informačného systému obsahujú
a)
popis bezpečnostných opatrení a spôsob ich uplatňovania v konkrétnych podmienkach,
b)
rozsah oprávnení, popis povolených činností a spôsob identifikácie a autentizácie jednotlivých oprávnených osôb; ak to automatizované prostriedky spracúvania osobných údajov umožňujú, prevádzkovateľ na účel spätnej identifikácie osoby, miesta a času zabezpečí zaznamenanie každého vstupu oprávnenej osoby do informačného systému,
c)
spôsob, formu a periodicitu výkonu kontrolných činností zameraných na dodržiavanie bezpečnostných opatrení,
d)
postupy pri haváriách, poruchách a iných mimoriadnych udalostiach vrátane preventívnych opatrení na zníženie rizika vzniku mimoriadnych udalostí a možností efektívnej obnovy stavu pred haváriou, poruchou alebo inou mimoriadnou udalosťou.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
9.
V prílohe bode 2.1.1 sa slová „Písomné poučenie“ nahrádzajú slovom „Poučenie“.
10.
V prílohe bode 2.1.3 sa vypúšťa čiarka a slová „ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom 20 alebo viacerých oprávnených osôb“.
11.
V prílohe sa vypúšta bod 2.1.4.
Doterajšie body 2.1.5 a 2.1.6 sa označujú ako body 2.1.4 a 2.1.5.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2014.
Eleonóra Kročianová v. r.