115/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

115
ZÁKON
z 1. apríla 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
došlo alebo má dôjsť k investičnej výstavbe, ktorá podstatne ovplyvní hospodárenie na pôde alebo životné podmienky v obvode pozemkových úprav alebo v jeho ucelenej časti tým, že rozdelí pozemky vlastníkov, obmedzí prístup k pozemkom alebo sťaží ich užívanie,“.
2.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde.“.
3.
V § 3 ods. 2 sa slová „možno určiť aj s prihliadnutím na ucelené lesné časti, ktorými sú jednotky priestorového rozdelenia lesa podľa osobitného predpisu1a) (ďalej len „ucelená lesná časť“)“ nahrádzajú slovami „sa určí pri lesných pozemkoch s prihliadnutím na vlastnícke celky tak, aby tieto mohli byť vlastníkom alebo správcom lesného majetku vo vlastníctve štátu5a) (ďalej len „správca“) racionálne obhospodarované alebo prenajímané“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa vypúšťa.
4.
V § 3 ods. 3 tretia veta znie: „Ak je to potrebné, počet členov komisie sa doplní po jednom zástupcovi správcov.“.
5.
V § 3 sa vypúšťa odsek 4.
6.
V § 4 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
7.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Okresný úrad môže zmeniť obvod projektu pozemkových úprav po rozhodnutí o nariadení alebo povolení pozemkových úprav, ak ide o spresnenie hraníc obvodu projektu pozemkových úprav alebo z dôvodu neúčelnosti vykonania pozemkových úprav na pozemkoch vytvárajúcich ucelený blok vo výmere do 50 ha. Rozhodnutie o zmene obvodu projektu pozemkových úprav sa doručuje verejnou vyhláškou. Účastníkovi pozemkových úprav (ďalej len „účastník“), ktorého sa zmena obvodu projektu pozemkových úprav týka, sa rozhodnutie doručuje do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu o zmene obvodu projektu pozemkových úprav, ak sú pozemkové úpravy nariadené, nie je prípustný opravný prostriedok.“.
8.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa za slovo „pôdohospodárstva“ vkladajú slová „a rozvoja vidieka“.
9.
V § 5 ods. 5 sa za slovo „úradu“ vkladajú slová „do 15 dní od doručenia výzvy alebo do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o nariadení alebo povolení pozemkových úprav“.
10.
V § 5 sa vypúšťa odsek 6.
11.
V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „pozemkových úprav (ďalej len „účastník“)“.
12.
V § 6 ods. 1 písm. e) sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
13.
V § 6 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „lesného majetku vo vlastníctve štátu5a) (ďalej len „správca“)“.
14.
V § 6 ods. 2 druhej vete sa slovo „uvedený“ nahrádza slovom „evidovaný“.
15.
V § 6 odsek 5 znie:
„(5)
Slovenský pozemkový fond a správca v konaní vo veciach pozemkových úprav vykonávajú práva vlastníka nehnuteľností vo vlastníctve štátu a zastupujú neznámych vlastníkov pozemkov alebo vlastníkov pozemkov, ktorých miesto pobytu nie je známe.“.
16.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak je účastník zastúpený splnomocnencom, podpis splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.5ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5ba znie:
„5ba)
§ 58 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 7 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Pred rozhodnutím o nariadení alebo povolení pozemkových úprav okresný úrad nariadi konanie o začatí pozemkových úprav (ďalej len „prípravné konanie“) na účel
a)
preverenia dôvodov, naliehavosti a hospodárskej účelnosti vykonania pozemkových úprav,
b)
určenia hraníc obvodu pozemkových úprav, určenia pozemkov, ktoré sú vyňaté z pozemkových úprav,
c)
zistenia záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy začaté z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. b) a h); záujem je preukázaný, ak s pozemkovými úpravami súhlasia vlastníci najmenej polovičnej výmery pozemkov, ktoré tvoria obvod projektu pozemkových úprav, a o prejavenom záujme spíše okresný úrad zápisnicu; to neplatí na konanie podľa osobitného predpisu.5c)
(3)
Nariadenie prípravného konania zverejní okresný úrad v dotknutých obciach na verejne prístupnom mieste. Na nariadenie prípravného konania sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.18)“.
18.
V § 7 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
obstará odborné posudky a vyjadrenia potrebné na konanie o pozemkových úpravách.“.
19.
V § 7 ods. 5 sa slová „odseku 4 písm. b) až f)“ nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. b) až g)“.
20.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Ak sú pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a), okresný úrad prerokuje ich vykonanie s
a)
poľnohospodárskym podnikom a lesným podnikom,
b)
osobou, ktorá obhospodaruje pozemok, ktorého je vlastníkom, spoluvlastníkom, správcom, nájomcom na základe zmluvy o nájme alebo zo zákona alebo ktoré obhospodarujú pozemok na základe iného zákonného dôvodu (ďalej len „hospodársky subjekt“).
(7)
Ak sú pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. h), okresný úrad prerokuje ich vykonanie okrem subjektov podľa odseku 6 aj s obcou a orgánom štátnej správy na úseku územného plánovania.“.
21.
V § 8 ods. 1 úvodnej vete sa slová „z iných dôvodov, ako je hospodárenie na pôde,“ nahrádzajú slovom „h)“.
22.
V § 8 ods. 1 písm. b) sa za slová „vyňaté z“ vkladá slovo „obvodu“.
23.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
pri jednoduchých pozemkových úpravách aj rozsah a skladbu projektovej dokumentácie na vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav s odôvodnením.“.
24.
V § 8 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 6.
25.
V § 8 odsek 3 znie:
„(3)
Okresný úrad v rozhodnutí podľa odseku 1 vyzve vlastníkov pozemkov, ktoré sú v nájme poľnohospodárskeho podniku, lesného podniku alebo hospodárskeho subjektu, aby okresnému úradu a doterajšiemu nájomcovi v určenej lehote oznámili svoj zámer ohľadne ich užívania; to neplatí, ak je poľnohospodársky podnik, lesný podnik alebo hospodársky subjekt v likvidácii, v konkurze alebo ak sa pozemkové úpravy vykonávajú z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. h).“.
26.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Okresný úrad oznámi v rozhodnutí podľa odseku 1 predpokladaný termín schválenia vykonania projektu pozemkových úprav z dôvodu informovania nájomcov o termíne zániku nájomných vzťahov k pôvodným pozemkom.
(8)
V územiach, v ktorých nebol zapísaný register obnovenej evidencie pozemkov, okresný úrad pozemkové úpravy nenariadi ani nepovolí.“.
27.
V § 8a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Konanie môže okresný úrad zastaviť aj vtedy, ak nie je zabezpečené financovanie nákladov podľa § 8e ods. 1 alebo ak sa dohodnuté termíny uhrádzania nákladov opakovane neplnia.“.
28.
V § 8a ods. 2 sa za slová „ani po“ vkladajú slová „dvakrát opakovanom“.
29.
V § 8b odsek 1 znie:
„(1)
Okresný úrad môže povoliť alebo nariadiť vykonanie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou, ak sa rieši len časť katastrálneho územia alebo hospodárskeho obvodu. Jednoduché pozemkové úpravy sa môžu vykonávať pre všetky dôvody pozemkových úprav uvedené v § 2 ods. 1. Osobitosti konania z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. b), c) a h) upravujú ustanovenia § 8c až 8e. Okresný úrad v rozhodnutí podľa § 8 môže upraviť rozsah vyhotovených častí s ich odôvodnením.“.
30.
§ 8b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Zásady pre umiestnenie nových pozemkov sa nevyhotovujú, ak sa neposkytuje vyrovnanie podľa § 11 v pozemkoch.“.
31.
Za § 8b sa vkladajú § 8c až 8e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠8c
Jednoduché pozemkové úpravy pre poľnohospodárske a lesné využitie pri podstatných zmenách vo vlastníckych a užívacích pomeroch
(1)
Prípravné konanie sa vykoná podľa § 7 ods. 2 písm. b), ods. 3 a ods. 4 písm. b) až f). Výsledkom prípravného konania je okrem náležitostí na začatie správneho konania aj určenie zloženia dokumentačnej časti pre projekt jednoduchých pozemkových úprav s odôvodnením.
(2)
Na rozhodnutie o povolení pozemkových úprav sa vzťahuje § 8. Obdobne platia ustanovenia § 8a a 8b.
(3)
Úvodné podklady, ak na riešenom území boli pozemkové úpravy podľa tohto zákona vykonané, sa vyhotovujú podľa § 9 ods. 1 písm. c). Operát obvodu projektu pozemkových úprav sa vypracuje len v takom rozsahu, aby spĺňal kritériá potrebné na vyhotovenie projektu pozemkových úprav a zápisu do katastra nehnuteľností. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia sa vyhotovujú len v nevyhnutnej miere, ak došlo k zmenám podmienok, za ktorých boli pozemkové úpravy už v minulosti vykonané.
(4)
Ak neboli pozemkové úpravy na riešenom území vykonané, okresný úrad v rozhodnutí určí, ktoré úvodné podklady podľa § 9 netreba vyhotovovať.
(5)
Pri vyrovnaní, ak boli pozemkové úpravy podľa tohto zákona vykonané, sa použijú ustanovenia § 11 ods. 1 až 6, 12 až 14, 18 a 22. Zásady umiestnenia nových pozemkov sa navrhujú tak, aby ich obsah spĺňal účel, na ktorý sa pozemkové úpravy vykonávajú.
(6)
Ak ide o pozemkové úpravy riešené na území, na ktorom ešte neboli vykonané, použijú sa postupy podľa § 11.
(7)
Projekt jednoduchých pozemkových úprav obsahuje návrh nového usporiadania pozemkov, rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu podľa § 12 ods. 2 písm. c). Plán spoločných zariadení a opatrení sa vyhotovuje len v potrebnom rozsahu.
(8)
Ak neboli pozemkové úpravy na riešenom území vykonané, okresný úrad v rozhodnutí určí, ktoré úvodné podklady podľa § 12 netreba vyhotovovať.
(9)
Na vykonanie projektu pozemkových úprav podľa § 14 sa použijú postupy podľa odsekov 1 až 8.
§ 8d
Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z iných dôvodov
(1)
Ak sa pozemkové úpravy vykonávajú z iných dôvodov, ako je hospodárenie na pôde, prípravné konanie sa vykoná podľa § 8c ods. 1. Navrhovateľ musí preukázať zabezpečenie financovania nákladov spojených s jednoduchými pozemkovými úpravami predložením uzatvorenej zmluvy s fyzickou osobou a právnickou osobou podľa § 25 ods. 1 a 2.
(2)
Pri nepreukázaní záujmu podľa § 7 ods. 2 písm. c) okresný úrad pozemkové úpravy nepovolí.
(3)
Úvodné podklady sa vyhotovujú podľa § 9 ods. 1 písm. c). Operát obvodu projektu pozemkových úprav sa vypracuje len v takom rozsahu, aby spĺňal kritériá potrebné na vyhotovenie projektu pozemkových úprav a zápisu do katastra nehnuteľností.
(4)
Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia musí byť odsúhlasený orgánom územného plánovania a musí spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu.6ac) Miestny územný systém ekologickej stability sa nevyhotovuje, vplyv na životné prostredie sa preukazuje podľa osobitného predpisu.6ad)
(5)
Ak sú do obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav zahrnuté pozemky definované v platnom územnom pláne obce, pre určenie hodnoty pozemkov sa použije znalecký posudok. Znalec vychádza z budúceho účelu využitia pozemku a použije osobitný predpis.6ae) Pri využití pozemkov na jeden účel postačuje pri určení hodnoty pozemku údaj o jednotkovej východiskovej hodnote pozemku podľa osobitného predpisu.6ae)
(6)
Projekt jednoduchých pozemkových úprav obsahuje návrh nového usporiadania pozemkov, rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu podľa § 12 ods. 2 písm. c).
(7)
V rámci vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav podľa § 14 sa vyhotoví rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu v takom rozsahu, aby spĺňal kritériá potrebné na zápis pozemkov do katastra nehnuteľností.
§ 8e
Jednoduché pozemkové úpravy pri investičnej výstavbe
(1)
Investor realizujúci stavbu, ktorá svojím zásahom do súčasného usporiadania pozemkov spôsobí po realizácii výstavby obmedzenie obhospodarovania pozemkov podľa § 2 ods. 1 písm. c), požiada okresný úrad o posúdenie vplyvu plánovanej alebo zrealizovanej stavby na obhospodarovanie pozemkov. Okresný úrad po posúdení vplyvu rozhodnutím určí povinnosť zabezpečiť financovanie nákladov na nové usporiadanie pozemkov a potrebné technické opatrenia spojené s novým usporiadaním pozemkov formou pozemkových úprav; zabezpečenie financovania investor preukazuje finančnými prostriedkami na účte alebo schváleným úverom na tento účel.
(2)
Obsah projektu jednoduchých pozemkových úprav sa vykoná podľa § 8c.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6ac až 6ae znejú:
„6ac)
§ 13 zákona č. 220/2004 Z. z.
6ad)
§ 18 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6ae)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.“.
32.
V § 9 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o pozemkové úpravy z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. h),“.
33.
V § 9 ods. 1 písm. c) sa za slovom „vlastníkov“ vypúšťa čiarka a slová „užívateľov pozemkov“.
34.
V § 9 odsek 5 znie:
„(5)
Bonitovanou pôdno-ekologickou jednotkou je klasifikačný a identifikačný údaj vyjadrujúci kvalitu a hodnotu produkčno-ekologického potenciálu poľnohospodárskej pôdy na určitom stanovišti. Na účely pozemkových úprav sa vyhotovuje mapa hodnoty pozemkov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6c sa vypúšťa.
35.
V § 9 odsek 7 znie:
„(7)
Ak pri vyrovnaní v nových pozemkoch nie sú zachované druhy pôvodných pozemkov, hodnota trvalých porastov na nich, ktorá je obsahom registra nového stavu (§ 12a), sa určí podľa § 43 ods. 2.“.
36.
V § 10 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „od ich zverejnenia alebo doručenia“.
37.
V § 10 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Pri rozhodovaní o námietkach vlastníkov proti výpisu z registra pôvodného stavu, ktoré sa týkajú sporu o vlastníctvo, alebo ak niekto tvrdí, že je vlastníkom pozemkov a toto vlastnícke právo nemôže preukázať príslušnou listinou, okresný úrad mu odporučí obrátiť sa na súd určovacou žalobou. Ak sa na súd obráti, do jeho rozhodnutia okresný úrad vyznačí v registri pôvodného stavu vlastníka vedeného na liste vlastníctva. Pri duplicitnom vlastníctve k pozemku sa rieši nové usporiadanie pozemku tak, že sa nemení hodnota a výmera nového pozemku, okrem kritérií podľa § 11 a platných zásad pre umiestnenie nových pozemkov; výpisy z registra pôvodného stavu sa doručujú vlastníkom vedeným na liste vlastníctva. Ak sa námietky týkajú len určenia hodnoty pozemku a porastov na nich, rozhodne o nich okresný úrad. Po rozhodnutí o námietkach okresný úrad register pôvodného stavu schváli. Na schválenie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.18) Schválenie registra pôvodného stavu sa oznamuje verejnou vyhláškou.
(4)
Okresný úrad zverejní návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav na obvyklom mieste v obci a doručí ho združeniu účastníkov. Proti návrhu podľa prvej vety možno podať námietky okresnému úradu v lehote 30 dní od jeho zverejnenia alebo doručenia.“.
38.
V § 10 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „O výsledku prerokovania upovedomí okresný úrad toho, kto námietku podal.“.
39.
V § 10 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 9.
40.
V § 10 ods. 8 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
41.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Schválený register pôvodného stavu a schválené všeobecné zásady funkčného usporiadania územia doručí okresný úrad združeniu účastníkov.“.
42.
V § 11 ods. 1 sa slová „§ 12 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 8“.
43.
V § 11 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Pri vzniku rozdielnej hodnoty pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav si môžu vlastníci určiť rozdiel hodnoty pôvodných pozemkov a nových pozemkov až do výšky 25 % v zásadách pre umiestnenie nových pozemkov. Pri celkovej výmere do 200 m2 sa toto kritérium nemusí dodržať s písomným súhlasom vlastníka.“.
44.
V § 11 ods. 5 prvej vete sa slová „desať percent“ nahrádzajú slovami „5 %“, slová „vrátane pozemkov“ sa nahrádzajú slovami „po odpočítaní podielu pozemkov“ a na konci sa pripája táto veta: „Pri celkovej výmere do 200 m2 sa toto kritérium nemusí dodržať s písomným súhlasom vlastníka.“.
45.
V § 11 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Ak je potrebné pre spoločné zariadenia a opatrenia vyčleniť nevyhnutnú výmeru poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov alebo inej pôdy, použijú sa najprv pozemky vo vlastníctve štátu a potom pozemky obce. Ak nie je dostatok výmery pozemkov vo vlastníctve štátu a obce v uvedenom poradí, postupuje sa podľa § 12 ods. 8. Ak sú pozemkové úpravy povolené, štát a obec prispievajú v rozsahu neknihovaných pozemkov7a) a následne sa postupuje podľa § 12 ods. 8.
(8)
Ak s tým vlastník súhlasí, vyrovnanie za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, okrem lesných pozemkov, v celkovej výmere vlastníka v obvode projektu pozemkových úprav do 400 m2 vrátane trvalých porastov na nich, sa poskytne v peniazoch. Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi Slovenským pozemkovým fondom a vlastníkom pozemkov v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav. Obdobne sa postupuje aj v prípadoch podľa § 8d, kde vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi vlastníkom a obcou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
§ 14 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
46.
V § 11 ods. 9 sa slová „do výmery“ nahrádzajú slovami „celkovej výmery vlastníka do“.
47.
V § 11 odsek 15 znie:
„(15)
Pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, ktoré tvoria poľnohospodársku pôdu alebo ostatnú pôdu vo výmere do 400 m2, ktoré nemožno sceliť s ostatnými pozemkami vlastníka a za ktoré nebol uplatnený nárok na vyrovnanie v peniazoch, zlúčia sa do celku s ostatnými pozemkami alebo spoluvlastníckymi podielmi vlastníkov a určí sa ich spoluvlastnícky podiel. Pri určení druhu pozemku na novom pozemku sa vychádza z prevažujúceho druhu pozemku pôvodného pozemku; hodnota trvalého porastu sa pritom nezohľadňuje. Pozemok môže mať menšiu výmeru ako 400 m2, ak ide o pozemky určené na spoločné zariadenia a opatrenia alebo sa z celkovej výmery vlastníka vytvárajú samostatné susedné pozemky oddelené hranicou druhu pozemku alebo nie je možné vytvoriť väčší pozemok z dôvodu členitosti terénu.“.
48.
V § 11 ods. 16 sa na konci pripája táto veta: „Pozemok môže mať menšiu výmeru ako 2 000 m2, ak ide o pozemok určený na spoločné zariadenia a opatrenia alebo s ohľadom na rozmiestnenie ostatných lesných pozemkov.7ca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7ca znie:
„7ca)
§ 3 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.“.
49.
V § 11 ods. 19 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o dôvody pozemkových úprav uvedené v § 2 ods. 1 písm. b) a h), rozhodnú o vlastníctve pozemkov tvoriacich spoločné zariadenie a opatrenie vlastníci, ktorí na tieto prispeli podľa veľkosti podielu.“.
50.
V § 11 ods. 20 sa na konci pripájajú tieto vety: „Okresný úrad môže rozhodnutím obmedzenie zrušiť, ak je to potrebné pre rozvoj územia a v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou; podmienkou je zachovanie prístupu k pozemkom a zachovanie funkcií vodohospodárskych zariadení. Obmedzenie sa nevzťahuje na zaťaženie pozemkov, ak ide o budovanie inžinierskych sietí, pričom zaťaženie z tohto dôvodu nesmie obmedziť účel spoločného zariadenia a opatrenia; to platí aj pre územia, kde boli pozemkové úpravy vykonané.“.
51.
V § 11 ods. 21 sa na konci pripája táto veta: „Ak štát v obvode pozemkových úprav nevlastní pozemky v takom rozsahu, aby mohli byť pokryté aj požiadavky pre územný systém ekologickej stability regionálneho a nadregionálneho charakteru, poskytne v rámci pozemkov určených projektom pozemkových úprav pre územný systém ekologickej stability regionálneho a nadregionálneho charakteru najmä pozemky pre osobitne chránené časti prírody a krajiny; vlastníctvo k ostatným pozemkom určeným pre územný systém ekologickej stability regionálneho a nadregionálneho charakteru zostane zachované podľa pôvodného stavu s tým, že sa môžu sceliť len v území tvoriacom systém ekologickej stability.“.
52.
V § 11 odsek 23 znie:
„(23)
Zásady pre umiestnenie nových pozemkov sú platné, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené alebo nariadené pozemkové úpravy. Návrh zásad sa zverejní verejnou vyhláškou a doručí sa známym vlastníkom do vlastných rúk. Za súhlas s návrhom zásad sa považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená. Okresný úrad oznámi platnosť zásad a platné znenie zásad verejnou vyhláškou na obvyklom mieste v obci; platné zásady doručí združeniu účastníkov.“.
53.
V § 11 ods. 24 posledná veta znie: „Určenie druhu pozemku sa vykoná podľa druhu pozemku v čase pred jeho zastavaním.“.
54.
V § 11 ods. 25 sa na konci pripája táto veta: „Obdobne sa postupuje aj v prípadoch podľa § 8d, kde vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi vlastníkom a tým, v záujme koho sa pozemkové úpravy vykonávajú.“.
55.
§ 11 sa dopĺňa odsekmi 27 a 28, ktoré znejú:
„(27)
Na pozemky štátu a obce, ktoré sú určené pre spoločné zariadenia a opatrenia podľa odseku 7, vyznačí okresný úrad zákaz nakladania7i) na základe právoplatného rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav. Po schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia okresný úrad oznámením spresní obmedzenie podľa skutočnej potreby pozemkov pre spoločné zariadenia a opatrenia.
(28)
Slovenský pozemkový fond, správca a obec oznámia okresnému úradu rozsah pozemkov, ktoré potrebujú na zabezpečenie požiadaviek, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ďalej na pokrytie potreby pozemkov pre stavby budované vo verejnom záujme, o ktorých sa rozhodlo pred nariadením pozemkových úprav. Na pozemky, ktoré obec vlastní alebo nadobudne počas konania o pozemkových úpravách, určené pre verejné zariadenia a opatrenia a ktoré budú riešené v pozemkových úpravách, sa postup podľa odseku 7 nepoužije.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7i znie:
„7i)
§ 44 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
56.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Po schválení úvodných podkladov (§ 10) a po nadobudnutí platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov (§ 11 ods. 23) okresný úrad zadá vypracovanie projektu pozemkových úprav.“.
57.
V § 12 ods. 7 druhej vete sa slovo „náhradných“ nahrádza slovom „nových“.
58.
V § 12 odseky 8 až 10 znejú:
„(8)
Potrebu pozemkov na spoločné zariadenia a opatrenia znášajú všetci účastníci okrem vlastníkov, ktorí súhlasili s vyrovnaním v peniazoch, a to podľa pomeru ich nárokov na vyrovnanie k výmere všetkých pozemkov v obvode pozemkových úprav (§ 11 ods. 3). Obdobne sa postupuje pri prírastku alebo úbytku výmery pozemkov v dôsledku nového merania, pričom povinnosť podľa prvej vety sa vzťahuje aj na vlastníkov, ktorí súhlasili s vyrovnaním v peniazoch. Pozemky určené na spoločné zariadenia a opatrenia z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. g) poskytuje štát. Pozemky určené na verejné zariadenia a opatrenia poskytuje ten, komu prejdú do vlastníctva alebo správy nové pozemky určené na verejné zariadenia a opatrenia.
(9)
Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu sa zostavuje podľa registra pôvodného stavu [§ 9 ods. 1 písm. c)] a zásad pre umiestnenie nových pozemkov (§ 11 ods. 23). Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu má grafickú časť (umiestnenie nových pozemkov) a písomnú časť (register nového stavu a zoznam vyrovnaní v peniazoch).
(10)
Projekt pozemkových úprav sa spracúva tak, aby bol dostatočným podkladom na spracovanie projektovej dokumentácie v projekte pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení a aby obsahoval údaje potrebné na zápis do katastra nehnuteľností.“.
59.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Schválenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav a zoznamu vyrovnaní v peniazoch
(1)
Okresný úrad doručí rozdeľovací plán podľa § 12 ods. 9 združeniu účastníkov a zverejní ho na obvyklom mieste v obci na 30 dní. Súčasne doručí každému účastníkovi, ktorého miesto pobytu je známe, výpis z rozdeľovacieho plánu.
(2)
Účastníci a združenie účastníkov môžu podať okresnému úradu proti rozdeľovaciemu plánu a výpisu z rozdeľovacieho plánu námietky do 30 dní od ich zverejnenia alebo doručenia.
(3)
Ak nie sú podané námietky, okresný úrad rozdeľovací plán, plán spoločných zariadení a opatrení a plán verejných zariadení a opatrení projektu pozemkových úprav schváli.
(4)
Okresný úrad prerokuje podané námietky do 90 dní odo dňa ich doručenia so združením účastníkov a s účastníkmi. Ak sa účastník, ktorý podal námietku, opakovane bez ospravedlnenia prerokovania nezúčastní, námietka sa po prerokovaní so združením účastníkov postúpi na okresný úrad v sídle kraja, ktorý o nej rozhodne.
(5)
Ak sa námietky pri prerokúvaní nevybavia, okresný úrad ich predloží na rozhodnutie okresnému úradu v sídle kraja, ktorý o nich rozhodne.
(6)
Ak sú pozemkové úpravy povolené z dôvodov uvedených v § 2 ods. 1 písm. b) a h), rozdeľovací plán a plán spoločných zariadení a opatrení projektu pozemkových úprav schváli okresný úrad po prerokovaní a vybavení námietok alebo po rozhodnutí o námietkach súvisiacich s nedodržaním zásad pre umiestnenie nových pozemkov alebo podmienok primeranosti ustanovených zákonom. V ostatných prípadoch sa na námietku neprihliada. Podmienkou schválenia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav je súhlas účastníkov, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené pozemkové úpravy. Za súhlas sa považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená.
(7)
Ak sú pozemkové úpravy nariadené podľa § 2 ods. 2, súhlas účastníkov s projektom pozemkových úprav nie je potrebný. Okresný úrad rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav schváli po prerokovaní a vybavení námietok alebo po rozhodnutí o námietkach súvisiacich s nedodržaním zásad pre umiestnenie nových pozemkov alebo podmienok primeranosti ustanovených zákonom. V ostatných prípadoch sa na námietku neprihliada.
(8)
Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav sa oznamuje verejnou vyhláškou.6)“.
60.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Po schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav okresný úrad nariadi jeho vykonanie. K nariadeniu pripojí a spolu s ním zverejní so združením účastníkov dohodnutý postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.“.
61.
V § 14 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
V záujme plynulého prechodu hospodárenia v novom usporiadaní môže okresný úrad na žiadosť vlastníka schváliť umiestnenie nových pozemkov a začatie hospodárenia na nich už po schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav, ak ide o vlastníka, ktorého nárok na vyrovnanie je nesporný alebo v jeho nespornej časti. Schválenie umiestnenia nových pozemkov sa oznamuje verejnou vyhláškou.
(8)
Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam a registrácia vinohradov podľa osobitného predpisu.10a) Ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy o nájme pôvodných nehnuteľností, má právo na uzavretie zmluvy o nájme nových pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku za podmienok, ktoré sú dohodnuté pri nájme pôvodných nehnuteľností, a to na výmeru nových pozemkov zodpovedajúcu výmere pôvodných prenajatých nehnuteľností, upravenú podľa § 13 ods. 1.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
§ 2 písm. l) zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov.“.
62.
§ 16 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a sa vypúšťa.
63.
§ 17 znie:
㤠17
Ak pri zostavovaní registra pôvodného stavu okresný úrad zistí pozemky, ktorých vlastník nie je známy alebo ktorého miesto pobytu nie je známe, vykonáva práva vlastníka k týmto pozemkom v konaní o pozemkových úpravách Slovenský pozemkový fond alebo správca. Zoznam týchto pozemkov je osobitnou časťou registra pôvodného stavu.“.
64.
V § 18 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
65.
V § 21 druhá veta znie: „To neplatí na postupy, pri ktorých sa vyčleňovali iné pozemky do dočasného náhradného užívania, ak vlastníkovi nemohli byť vyčlenené vlastné pozemky.“.
66.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Združenie účastníkov nevznikne, ak počet vlastníkov v obvode projektu pozemkových úprav je menší ako desať. V takých prípadoch práva a povinnosti združenia účastníkov vyplývajúce z tohto zákona vykonávajú priamo jednotliví účastníci.“.
67.
V § 24 odsek 3 znie:
„(3)
Na činnosť združenia účastníkov dohliada okresný úrad. Počet členov predstavenstva pri výmere pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav do 500 ha je 5 až 9 členov, pri výmere nad 500 ha 5 až 11 členov. Do predstavenstva sa volia traja náhradníci, ktorí sa ujímajú funkcie, ak členstvo niektorému členovi zanikne.“.
68.
V § 24 odsek 8 znie:
„(8)
Združenie účastníkov zaniká uplynutím piatich rokov od schválenia vykonania projektu pozemkových úprav.“.
69.
§ 25 znie:
㤠25
(1)
Práce pri príprave úvodných podkladov, vyhotovení a vykonaní projektu pozemkových úprav a ostatných úkonov v konaní o pozemkových úpravách vykonávajú fyzické osoby, ak majú oprávnenie podľa § 25a, a právnické osoby, ktoré zamestnávajú fyzické osoby s takýmto oprávnením a majú na výkon týchto prác uzatvorené zmluvy s ministerstvom alebo na základe poverenia ministerstva okresným úradom v sídle kraja, okresným úradom alebo s inou osobou, na ktorej návrh sú pozemkové úpravy povolené.
(2)
Práce spojené s realizáciou v projekte pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení a ostatných úkonov v konaní o pozemkových úpravách vykonávajú fyzické osoby a právnické osoby, ak spĺňajú podmienky pre tieto činnosti podľa osobitného predpisu16) a majú na výkon týchto prác uzatvorené zmluvy s ministerstvom alebo na základe poverenia ministerstva okresným úradom v sídle kraja alebo okresným úradom.
(3)
Fyzické osoby a právnické osoby podľa odsekov 1 a 2 sú pri prácach pri príprave úvodných podkladov, vyhotovení a vykonaní projektu pozemkových úprav, prácach spojených s realizáciou v projekte pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení a pri ostatných úkonoch v konaní o pozemkových úpravách povinné postupovať v súčinnosti s okresným úradom. Na tento účel sú povinné
a)
postupovať v súlade so zmluvnými podmienkami vzťahujúcimi sa na vykonávanie pozemkových úprav,
b)
vykonávať svoju činnosť účelne, hospodárne a nestranne,
c)
v lehote určenej okresným úradom poskytovať vyjadrenia k vykonaným úkonom,
d)
poskytovať okresnému úradu na požiadanie všetky údaje z projektu pozemkových úprav.
(4)
Za nesplnenie povinností podľa odseku 3 uloží okresný úrad pokutu 500 eur, pri opakovanom nesplnení povinnosti do jedného mesiaca ďalšiu pokutu. Ak ani po tejto sankcii fyzická osoba alebo právnická osoba podľa odsekov 1 a 2 nesplní povinnosť, je to dôvod na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 3 písm. a). Pri opakovanom porušení povinností fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa odsekov 1 a 2 podá okresný úrad návrh ministerstvu na odobratie osvedčenia vydaného podľa § 25a. Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
(5)
Geodetické činnosti na vyhotovenie a vykonanie projektu pozemkových úprav sa overia autorizačne podľa osobitného predpisu.16a) Úradné overenie geodetických činností sa vykoná po vytýčení a označení lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav pred schválením vykonania projektu pozemkových úprav okresným úradom.
(6)
Ak práce podľa odseku 2 vykonáva okresný úrad prostredníctvom svojich zamestnancov, nahrádza oprávnenie vydané ministerstvom na projektovanie pozemkových úprav [§ 43 ods. 1 písm. e)] splnenie kvalifikačného predpokladu podľa osobitného predpisu.16b)
(7)
Orgány a organizácie dotknuté pozemkovými úpravami poskytujú bezplatne okresnému úradu a osobe oprávnenej podľa odseku 1 potrebné úradné podklady a informácie z oblasti katastra nehnuteľností, lesného hospodárstva, územného plánovania, ekológie. Potrebné podklady a informácie poskytujú aj účastníci. Okresný úrad môže obstarať aj vypracovanie znaleckého posudku.
(8)
Zamestnanci okresného úradu a osoby uvedené v odseku 1 a ich zamestnanci sú pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnení vstupovať na pozemky v obvode pozemkových úprav alebo na pozemky s nimi súvisiace, vykonávať na nich potrebné práce a umiestňovať na nich geodetické značky.
(9)
Pri riešení usporiadania pozemkov, ktoré prešli z dôvodu technickej úpravy štátnych hraníc na územie iného štátu, sú nové pozemky umiestnené na pozemkoch, ktoré sa začlenili do územia Slovenskej republiky. Tieto pozemky nesmie Slovenský pozemkový fond použiť až do ukončenia realizácie vysporiadania nárokov vlastníkov, ktorí zmenou štátnych hraníc prišli o vlastníctvo svojich pôvodných pozemkov. Nárok na vyrovnanie za pôvodné pozemky je v rozsahu vlastníctva pozemku, ktorý prešiel na územie druhého štátu. Ak tieto pozemky nepostačia svojou výmerou, nárok na vyrovnanie poskytne štát prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu.7d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16 až 16b znejú:
„16)
§ 44 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
16a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
16b)
§ 19 ods. 1 písm. d) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
70.
§ 25a sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Ministerstvo odoberie oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav na základe návrhu okresného úradu podľa § 25 ods. 4 alebo z vlastného podnetu, ak osoba opakovane porušila povinnosť podľa § 25 ods. 3.“.
71.
§ 27 znie:
㤠27
(1)
Obstarávanie projektovej dokumentácie, prác spojených s budovaním spoločných zariadení a opatrení a inžinierskej činnosti zabezpečuje okresný úrad na základe poverenia ministerstva podľa osobitného predpisu.16c)
(2)
Okresný úrad môže po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav podľa § 14 ods. 4 zabezpečiť výstavbu spoločných zariadení a opatrení v rámci schválených všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav. Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav vzniká štátu alebo obci právo užívania pozemkov navrhovaných na výstavbu spoločných zariadení a opatrení, z ktorého vyplýva právo uskutočňovať vo verejnom záujme6g) výstavbu spoločných zariadení a opatrení.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:
„16c)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
72.
§ 29 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.
73.
V § 34 ods. 4 písm. c) sa slová „odsekoch 2 a 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
74.
V § 34 odsek 14 znie:
„(14)
Pozemkový fond za štát a neznámych vlastníkov koná pred súdom vo veciach nehnuteľností uvedených v osobitnom predpise,5) podielov spoločnej nehnuteľnosti uvedených v osobitnom predpise23h) a pozemkov, ktorých vlastník nie je známy, a to aj vtedy, ak vlastnícke právo štátu a neznámych vlastníkov je sporné; obdobne postupuje správca vo veciach lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a lesných pozemkov, ktorých vlastník nie je známy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23h znie:
„23h)
§ 10 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.“.
75.
V § 42i sa posledná veta nahrádza týmito vetami: „Rozhodnutie podľa prvej vety stráca platnosť aj vtedy, ak pozemok v náhradnom užívaní bol použitý na iné účely, ako je hospodárenie na pôde. Užívateľ takého pozemku postupuje podľa osobitného predpisu.57a) Pri zániku vlastníckeho práva k pozemku, za ktorý bol vyčlenený iný pozemok do bezplatného náhradného užívania, môže nový vlastník pokračovať v užívaní náhradného pozemku po dohode s vlastníkom takého pozemku. Uvedené dôvody zániku platnosti rozhodnutia platia aj vtedy, ak toto rozhodnutie bolo vydané pred 1. januárom 2008.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:
„57a)
§ 12a zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
76.
V § 42j odsek 2 znie:
„(2)
V schvaľovacích konaniach podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu58) okresný úrad zverejňuje na účely informovania verejnosti a ďalších potrebných úkonov súvisiacich s konaním o pozemkových úpravách meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt účastníka, ak ide o fyzickú osobu, a názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58 znie:
„58)
Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov.“.
77.
V § 42l sa slová „3 až 6“ nahrádzajú slovami „3 až 7“.
78.
Za § 42s sa vkladá § 42t, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠42t
Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2014
Pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a) začaté do 30. apríla 2014 sa dokončia podľa doterajších predpisov. Pozemkové úpravy vykonávané z dôvodov uvedených v § 2 ods. 1 písm. b), c) a h) začaté do 30. apríla 2014 sa dokončia podľa zákona účinného od 1. mája 2014, ak neboli schválené úvodné podklady.“.
79.
V § 43 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z., zákona č. 193/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 503/2003 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 218/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 537/2006 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 34/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
operát katastra nehnuteľností a operát pozemkovej knihy boli platné ku dňu nadobudnutia vlastníctva pozemkov štátom.“.
2.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Vecne príslušným na konanie (ďalej len „správny orgán“) v katastrálnych územiach uvedených v
a)
odseku 1 písm. a) a b) je okresný úrad na úseku katastra nehnuteľností,
b)
odseku 1 písm. c) až f) je okresný úrad na úseku pozemkovom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 sa vypúšťajú.
3.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Členmi komisie sú zástupca okresného úradu v sídle kraja z úseku správy majetku štátu, zástupca okresného úradu z úseku pozemkových úprav, z úseku katastra nehnuteľností, zástupca Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „fond“) a zástupca obce; ak ide o lesný pozemok, aj správca lesného majetku vo vlastníctve štátu (ďalej len „správca“). Ďalších členov komisie určí s ich súhlasom správny orgán (§ 3 ods. 2) na návrh obce z vlastníkov pozemkov, nájomcov alebo užívateľov pozemkov. Predsedom komisie je zástupca obce.“.
4.
V § 4 ods. 6 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „piatich“.
5.
V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak komisia nezačne doručovať výpisy z návrhu registra do siedmich dní odo dňa uverejnenia návrhu registra, výpisy z návrhu registra doručí správny orgán.“.
6.
V § 7 ods. 2 úvodnej vete sa slovo „komisii“ nahrádza slovami „správnemu orgánu“.
7.
V § 7 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Správny orgán zašle námietky komisii do 15 dní od uplynutia lehoty uvedenej v § 7 ods. 2. Námietky posúdi komisia do 30 dní od doručenia správnym orgánom, ktorá si na tento účel vyžiada vyjadrenie toho, koho práva boli námietkou dotknuté, a svedecké výpovede osôb oboznámených s miestnymi pomermi, a svoje stanovisko zašle správnemu orgánu do 15 dní odo dňa ich prerokovania na zasadnutí komisie; ak komisia v tejto lehote stanovisko nezašle, správny orgán rozhodne aj bez stanoviska komisie. Proti rozhodnutiu o schválení registra nie je možné podať odvolanie. Rozhodnutie o námietkach a o schválení registra je preskúmateľné súdom. Obdobne sa postupuje v prípade návrhov podľa § 11 až 12. Rozhodnutie o schválení registra sa doručuje verejnou vyhláškou.
(4)
Na námietky podané po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 2 a na námietky, ktoré neobsahujú odôvodnenie, správny orgán neprihliada. Správny orgán o tejto skutočnosti písomne informuje toho, kto námietku podal.“.
8.
V § 7 ods. 6 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „piatich“.
9.
V § 10 ods. 2 sa suma „100 Sk“ nahrádza sumou „3,50 eur“.
10.
V § 10 ods. 3 písm. a) sa suma „100 Sk“ nahrádza sumou „3,50 eur“.
11.
V § 10 ods. 3 písm. b) sa suma „100 Sk“ nahrádza sumou „3,50 eur“.
12.
V § 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Správny orgán doručí účastníkom konania výzvy na zaplatenie príspevku podľa odsekov 2 až 4 najneskôr do ukončenia konania o námietkach.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
13.
V § 10 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak výpisy z návrhu registra a výzvy na zaplatenie príspevku doručoval správny orgán, príspevok obci kráti o výšku nákladov vynaloženú na doručovanie výpisov a výziev.“.
14.
V § 10 sa vypúšťa odsek 8.
15.
V § 11 odsek 6 znie:
„(6)
Pri podávaní návrhov a prejednaní v komisii sa použije postup podľa § 7 ods. 3.“.
16.
V § 12 odsek 2 znie:
„(2)
Pri podávaní návrhov a prejednaní v komisii sa použije postup podľa § 7 ods. 3.“.
17.
V § 14 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem pozemkov, ktoré spravujú iné organizácie podľa osobitných predpisov.30a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:
„30a)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 17 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarou a pripájajú sa tieto slová: „to platí aj na náhrady prijaté fondom na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu.“.
19.
V § 18 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
20.
V § 18 ods. 4 sa za slovo „pozemku“ vkladajú slová „alebo na pozemku zriadiť vecné bremeno“.
21.
V § 19 ods. 1 sa za slová „tieto účely“ vkladajú slová „môže na pozemkoch zriadiť zmluvou vecné bremeno a“.
22.
V § 19 sa odsek 3 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným inými stavbami, ako sú uvedené v písmenách c) až e), a zabezpečenie nevyhnutného prístupu k nim,
g)
usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve obcí alebo vyšších územných celkov, ktoré prešli do ich vlastníctva podľa osobitných predpisov,39c) kúpnou zmluvou alebo zámennou zmluvou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39c znie:
„39c)
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.“.
23.
V § 19 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Pri prevode vlastníctva k pozemkom z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. c) až g) sa nepoužije ustanovenie § 140 Občianskeho zákonníka.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
24.
V § 19 odsek 6 znie:
„(6)
Ak pozemok podľa § 16 ods. 1 písm. b) a c) je spoluvlastníckym podielom, môže sa fond alebo správca z dôvodov uvedených v odseku 3 dohodnúť na zrušení spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní; to neplatí, ak ide o spoločnú nehnuteľnosť.47a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:
„47a)
§ 8 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.“.
25.
V § 19 ods. 7 sa slová „odsekov 3 až 5“ nahrádzajú slovami „odsekov 3, 5 a 6“.
26.
V § 19 ods. 8 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
27.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
28.
V § 24 ods. 1 sa za slová „prevádzaného podielu“ vkladajú slová „alebo podielu, ktorý bol predmetom prechodu vlastníckeho práva“.
29.
Za § 29a sa vkladá § 29b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠29b
Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2014
(1)
Konanie, v ktorom nebol návrh registra podľa § 7 ods. 1 uverejnený do 30. apríla 2014, sa dokončí podľa zákona účinného od 1. mája 2014.
(2)
V konaní, v ktorom bol návrh registra podľa § 7 ods. 1 uverejnený do 30. apríla 2014 a komisia podľa § 7 ods. 3 do 45 dní od podania námietok tieto neprerokovala a nezaslala správnemu orgánu stanovisko, správny orgán rozhodne aj bez jej stanoviska.
Čl. III
Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 172/2003 Z. z., zákona č. 149/2008 Z. z. a zákona č. 96/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
§ 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ministerstvo na území bývalého Vojenského obvodu Javorina nesmie predávať poľnohospodársku, lesnú a ostatnú pôdu až do ukončenia reštitúcií.“.
Čl. IV
Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 601/2008 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 101/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 353/2012 Z. z. a zákona č. 211/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. g) sa slová „Národnej rade“ nahrádzajú slovami „orgánom Národnej rady“.
2.
V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:
„aa) ukladá povinnosť zmeniť druh pozemku na trvalý trávny porast podľa osobitného predpisu.27c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27c znie:
„27c)
Napríklad čl. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v platnom znení.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 41a sa citácia „nariadenie Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v platnom znení“ nahrádza citáciou „nariadenie Komisie (ES) č. 1122/2009 v platnom znení“.
4.
V § 17 ods. 1 sa za slová „podľa § 7 ods. 1 písm. a)“ vkladajú slová „a aa)“.
Čl. V
Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 506/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:
㤠9a
(1)
Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb a ktoré mal podľa § 9 ods. 12 dokončiť okresný úrad, v ktorého územnom obvode mal sídlo obvodný pozemkový úrad a obvodný lesný úrad, právoplatne neskončené do 30. apríla 2014, dokončí okresný úrad, do ktorého územnej pôsobnosti tieto konania patria; konania podľa osobitného predpisu,3) ktoré mal podľa § 9 ods. 12 dokončiť okresný úrad Prešov, okresný úrad Stará Ľubovňa a okresný úrad Poprad, dokončí okresný úrad Kežmarok.
(2)
Okresný úrad, z ktorého územnej pôsobnosti konania prechádzajú podľa odseku 1, odovzdá dokumentáciu k týmto konaniam okresnému úradu, na ktorý prechádza územná pôsobnosť, do 15. mája 2014.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.