106/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

106
ZÁKON
z 1. apríla 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 102/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39a
Úžera
Neplatný je právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere.“.
2.
V § 53 ods. 4 písm. o) sa slová „ktoré oprávňujú“ nahrádzajú slovom „oprávňujú“.
3.
V § 53 odsek 6 znie:
„(6)
Ak predmetom spotrebiteľskej zmluvy je poskytnutie peňažných prostriedkov, nesmie odplata prevyšovať najvyššiu prípustnú odplatu, ktorú možno od spotrebiteľa pri poskytnutí peňažných prostriedkov požadovať. Odplatu, podrobnosti o stanovení odplaty, kritériách jej stanovenia a najvyššiu prípustnú výšku odplaty ustanovuje vykonávací predpis.“.
4.
V § 53 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Ak záložné právo zabezpečuje záväzok zo spotrebiteľskej zmluvy, môže sa záložný veriteľ v rámci výkonu záložného práva uspokojiť len predajom zálohu na dražbe podľa osobitného zákona alebo predajom zálohu podľa osobitných zákonov.“.
Doterajšie odseky 10 až 14 sa označujú ako odseky 11 až 15.
5.
V § 53b ods. 2 sa slová „§ 53 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 53 ods. 12“.
6.
V § 53c sa za prvú vetu vkladá druhá veta, ktorá znie: „Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch, ktoré so spotrebiteľskou zmluvou súvisia, nesmú byť uvedené pre spotrebiteľa nečitateľným a menším písmom, ako ustanoví vykonávací predpis.“.
7.
Za § 53c sa vkladá § 53d, ktorý znie:
㤠53d
Spotrebiteľská zmluva, ktorá obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku v znení, ako je uvedená vo výroku rozhodnutia súdu a jej uzavretie bolo dosiahnuté za použitia nekalej obchodnej praktiky alebo úžery, je neplatná.“.
8.
V deviatej časti sa za devätnástu hlavu vkladá dvadsiata hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
„DVADSIATA HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. JÚNA 2014
§ 879r
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. júnom 2014; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 1. júna 2014. Na výkon záložného práva, ktoré vzniklo pred 1. júnom 2014, sa použijú ustanovenia tohto zákona.“.
Čl. II
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 371/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 484/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 183/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 153 ods. 3 sa na konci pripája bodkočiarka a slová „v takom prípade súd uvedie vo výroku rozsudku znenie tejto zmluvnej podmienky, ako bolo dojednané v spotrebiteľskej zmluve“.
2.
V § 153 ods. 4 sa slová „uvedie túto zmluvnú podmienku vo výroku rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „uvedie vo výroku rozsudku znenie tejto zmluvnej podmienky, ako bolo dojednané v spotrebiteľskej zmluve“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 1/2012 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z. a zákona č. 355/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 34 ods. 5 sa za slovo „žiadosť“ vkladajú slová „alebo žiadosť zaslanú elektronickými prostriedkami,“.
2.
Doterajší text § 61b sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Exekútor je návrhom na vykonanie exekúcie viazaný a nemôže vykonať exekúciu vo väčšom rozsahu, než navrhuje oprávnený, aj keby bol z exekučného titulu oprávnený uplatňovať viac; to platí aj pre trovy exekúcie.
(3)
Ak ide o splnenie povinnosti zaplatiť peňažnú pohľadávku a oprávnený podá návrh na vykonanie exekúcie viac ako tri roky od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu, nemožno vykonať exekúciu na vymoženie príslušenstva pohľadávky priznanej exekučným titulom; to neplatí, ak oprávnený k návrhu na vykonanie exekúcie priloží dohodu o postupnom splnení pohľadávky priznanej exekučným titulom uzavretú s povinným v priebehu troch rokov od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu.“.
3.
V § 34 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a bezodplatne; ustanovenia osobitných predpisov upravujúcich nároky na plnenie za poskytnutie súčinnosti sa nepoužijú“.
4.
V § 63 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2 000 eur (ďalej len „drobné exekúcie“), nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa osobitného predpisu; právo zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť tým nie je dotknuté. Za drobnú exekúciu sa nepovažuje exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom.
(3)
Exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa odseku 2, možno vykonať výnimočne na základe schválenia súdu, ak sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne 2 000 eur a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti podľa prvej vety môže podať exekútor, ktorý ako prvý v poradí na nehnuteľnosti zriadil exekučné záložné právo a na základe jeho písomného súhlasu aj exekútor, ktorého exekučné záložné právo bolo zriadené neskôr.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.
5.
V § 64 sa na konci pripája táto veta: „Spôsob vykonania exekúcie určí exekútor tak, aby bol primeraný vymáhanej povinnosti a aby hodnota zabezpečeného majetku povinného zodpovedala hodnote vymáhanej povinnosti.“.
6.
V § 65 sa na konci pripája táto veta: V prípade zjavného nepomeru vymáhanej povinnosti a hodnoty zabezpečeného majetku povinného je exekútor, po preukázaní dostatočného zabezpečenia vymáhanej povinnosti majetkom zo strany povinného a na jeho žiadosť, povinný odblokovať zabezpečený majetok v prevyšujúcej časti.“.
7.
V § 95 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prostriedkami elektronickej komunikácie so zaručeným elektronickým podpisom“.
8.
V § 96 ods. 2 druhá veta znie: „Povinnému sa doručí do vlastných rúk, banke sa doručí do vlastných rúk alebo prostriedkami elektronickej komunikácie so zaručeným elektronickým podpisom.“.
9.
V § 96 ods. 4 poslednej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prostriedkami elektronickej komunikácie so zaručeným elektronickým podpisom; banka účet odblokuje hneď po doručení príkazu na odblokovanie účtu“.
10.
V § 115 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
osobné motorové vozidlo, ktoré povinný, ktorým je fyzická osoba, potrebuje na individuálnu prepravu a na uspokojovanie potrieb fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a potrieb jeho rodiny alebo členov domácnosti,“.
Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená h) až j).
11.
V § 129 ods. 1 sa slová „podľa § 115 ods. 2 písm. h)“ nahrádzajú slovami „podľa § 115 ods. 2 písm. i)“.
12.
V § 200 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:
„(2)
Ak ide o drobné exekúcie, trovy exekúcie nesmú presiahnuť
a)
šesťnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 50 eur,
b)
päťnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 166 eur,
c)
dvojnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 500 eur a
d)
výšku pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku prevyšujúcu 500 eur.
(3)
Ak trovy exekúcie pri drobnej exekúcii presiahnu násobok výšky pohľadávky podľa odseku 2, znášajú trovy exekúcie prevyšujúce príslušný násobok pohľadávky oprávnený a povinný každý v jednej polovici.
(4)
Do doručenia upovedomenia o začatí exekúcie má oprávnený nárok na náhradu trov právneho zastúpenia v exekučnom konaní najviac vo výške odmeny za dva úkony právnej služby podľa osobitného predpisu a ak ide o drobné exekúcie, má oprávnený nárok na náhradu trov právneho zastúpenia v exekučnom konaní najviac vo výške ich jednej polovice.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 5 a 6.
13.
Za § 243b sa vkladá § 243c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠243c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2014
(1)
Ustanovenia § 61b ods. 3 a § 200 ods. 2 až 4 sa použijú na exekučné konania začaté po 31. máji 2014.
(2)
Ustanovenia § 63 ods. 2 a 3 sa nepoužijú, ak ku dňu účinnosti tohto zákona exekútor vykonáva exekúciu predajom nehnuteľností.“.
Čl. IV
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 646/2005 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 78/2012 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 142/2013 Z. z., zákona č. 367/2013 Z. z. a zákona č. 102/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 4 ods. 2 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
k) vydáva na žiadosť osoby, ktorá je zapísaná v registri veriteľov alebo ktorá má o zápis do registra veriteľov záujem, písomné potvrdenie o splnení podmienok podľa osobitného predpisu.10b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:
„10b)
§ 20 ods. 3 a § 25c ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 102/2014 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Dražiť nemožno nehnuteľné veci, ak hodnota pohľadávky bez jej príslušenstva zabezpečenej záložným právom ku dňu oznámenia o začatí výkonu záložného práva neprevyšuje 2 000 eur.“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.
2.
V § 6 ods. 3 sa suma „829 847,97“ nahrádza sumou „2 000 000“.
3.
V § 12 ods. 1 sa slová „ceny obvyklej v mieste a čase konania dražby“ nahrádzajú slovami „všeobecnej hodnoty v mieste a čase konania dražby“.
4.
§ 12 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6 ktoré znejú:
„(5)
Vlastník predmetu dražby je oprávnený do desiatich pracovných dní od doručenia znaleckého posudku podľa odseku 4 vzniesť u dražobníka námietky proti ohodnoteniu predmetu dražby a prípadne žiadať vyhotoviť znalecký posudok iným znalcom. Dražobník je povinný sa so vznesenými námietkami písomne vysporiadať a najneskôr päť pracovných dní pred konaním dražby zaslať vlastníkovi predmetu dražby písomnú odpoveď. Ak vlastník predmetu dražby žiada vyhotoviť nový znalecký posudok, zabezpečí dražobník znalecký posudok bezodkladne do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti od iného znalca.
(6)
Na účely ohodnotenia predmetu dražby sa použije znalecký posudok podľa odsekov 1, 3 alebo 5, ktorým bola určená vyššia všeobecná hodnota predmetu dražby.“.
5.
V § 16 ods. 6 sa na konci pripája tieto slová: „a ak ide v poradí o prvú dražbu, najnižšie podanie nemôže byť nižšie ako 90 % hodnoty predmetu dražby, ktorým je byt alebo dom, v ktorom má dlžník hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu,12b) určenej znaleckým posudkom a v ostatných prípadoch, ak ide v poradí o prvú dražbu nižšie ako 80 % hodnoty predmetu dražby určenej znaleckým posudkom.“.
6.
V § 19 ods. 1 písm. b) sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „ak ide o predbežné opatrenie súdu, postačí, ak je dražobníkovi preukázané, že toto bolo súdom nariadené,“.
7.
V § 21 ods. 2 sa za slová „V prípade, ak“ vkladajú slová „sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo“.
8.
V § 24 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a návrhy a námietky účastníkov dražby alebo ich zástupcov vznesené na dražbe, najmä ak by tieto mohli mať vplyv na platnosť dražby“.
9.
V § 33j odsek 4 znie:
„(4)
Ak ministerstvo zistí, že dražobník opakovane porušuje povinnosti podľa odsekov 1 alebo 3, rozhodne o zákaze organizovania dobrovoľných dražieb na obdobie najviac piatich rokov. Zákaz organizovania dobrovoľných dražieb je prekážkou postupu podľa tohto zákona.“.
10.
Za § 36a sa vkladá § 36b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠36b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2014
(1)
Dražby, o ktorých vykonaní bola uzavretá zmluva pred 1. júnom 2014, sa dokončia podľa predpisov účinných od 1. júna 2014.
(2)
Rozsah poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s činnosťou dražobníka, je dražobník povinný uviesť do súladu s týmto zákonom najneskôr do 31. augusta 2014; inak sa má za to, že jeho poistenie zaniklo k 1. septembru 2014.“.
Čl. VI
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z. a zákona č. 102/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý znie :
㤠9b
Ustanovenie § 9a sa netýka činnosti advokáta, súdneho exekútora a notára pri výkone ich povolania.“.
2.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Orgán dozoru rozhodne o zákaze výkonu činnosti predávajúceho, dovozcu, dodávateľa alebo osoby uvedenej v § 26 na obdobie najviac piatich rokov, ak sa tento dopustí konania, za ktoré mu orgán kontroly už predtým uložil pokutu podľa odsekov 1 a 2. Zákaz výkonu činnosti je prekážkou predaja výrobkov alebo poskytovania služieb spotrebiteľovi.“.
Čl. VII
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z. zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z. a zákona č. 102/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Spotrebiteľský úver podľa tohto zákona nemožno poskytnúť finančnými prostriedkami v hotovosti.“.
2.
§ 11 ods. 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
veriteľ spotrebiteľský úver poskytne finančnými prostriedkami v hotovosti.“.
3.
V § 9 ods. 9 sa vypúšťajú slová „alebo jej prílohách“.
4.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Veriteľ je povinný informovať spotrebiteľa o tom, že nedošlo k splateniu splátky zo spotrebiteľského úveru v lehote jej splatnosti písomne alebo formou krátkej textovej správy (SMS), a to najneskôr do 15 dní odo dňa splatnosti tejto splátky zo spotrebiteľského úveru.“.
5.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Na prekročenie sa vzťahujú ustanovenia o najvyššej prípustnej výške odplaty podľa Občianskeho zákonníka.“.
6.
V § 20 ods. 1 sa slová „odsek 7“ nahrádzajú slovami „odsek 8“.
7.
§ 20 ods. 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a trojročnú prax v bankovníctve v oblasti úverových obchodov23a) alebo v inej oblasti finančného trhu alebo stredoškolské vzdelanie s maturitou a sedemročnú prax v bankovníctve v oblasti úverových obchodov23a) alebo v inej oblasti finančného trhu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
§ 34 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 20 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Na účely zápisu do registra veriteľov musí veriteľ preukázať, že ak mu bola uložená sankcia za porušenie predpisov na ochranu spotrebiteľa, urobil na základe právoplatného rozhodnutia, ktoré nemožno ďalej preskúmať súdom, nápravu a odstránil nedostatky, za ktoré mu orgány Slovenskej obchodnej inšpekcie uložili sankciu.“.
Doterajšie odseky 3 až 29 sa označujú ako odseky 4 až 30.
9.
V § 20 ods. 7 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
10.
V § 20 ods. 10 sa písmeno f) dopĺňa bodmi 5 a 6, ktoré znejú:
„5.
doklad o stredoškolskom vzdelaní s maturitou na preukázanie splnenia podmienky podľa odseku 2 písm. e) alebo doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike, alebo uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou na preukázanie splnenia podmienky podľa odseku 2 písm. e); doklad v inom jazyku musí byť úradne preložený do slovenského jazyka,
6.
písomné potvrdenie osoby, u ktorej bola prax vykonaná, na preukázanie splnenia podmienky podľa odseku 2 písm. e); doklad v inom jazyku musí byť úradne preložený do slovenského jazyka.“.
11.
V § 20 ods. 10 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
písomné potvrdenie vydané Ústredným inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie preukazujúce splnenie podmienky podľa odseku 3,“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
12.
V § 20 ods. 13 a 16 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
13.
V § 20 ods. 22 písm. e) sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
14.
V § 20 ods. 22 písm. g) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „tohto zákona alebo“ a na konci pripájajú slová: „alebo predbežné opatrenie orgánu dozoru“.
15.
§ 20 ods. 22 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
veriteľ prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa tohto zákona na zápis do registra veriteľov.“.
16.
V § 20 ods. 23 a 26 sa slová „odseku 21“ nahrádzajú slovami „odseku 22“.
17.
V § 20 sa za odsek 26 vkladá nový odsek 27, ktorý znie:
„(27)
Za dôveryhodného sa na účely odseku 2 nepovažuje ten,
a)
na koho majetok bol v posledných desiatich rokoch pred podaním návrhu na zápis do registra veriteľov vyhlásený konkurz podľa osobitného predpisu, povolená reštrukturalizácia, potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo povolené oddlženie, na koho majetok bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo voči komu bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
b)
u koho je preukázateľne spochybnené, že bude v súvislosti s poskytovaním spotrebiteľských úverov čestne a svedomito plniť povinnosti podľa tohto zákona a predpisov na ochranu spotrebiteľa.“.
Doterajšie odseky 27 až 30 sa označujú ako odseky 28 až 31.
18.
V § 20 ods. 28 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
19.
V § 20 ods. 29 sa slová „odseku 18“ nahrádzajú slovami „odseku 19“.
20.
V § 23 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Orgán kontroly podľa odseku 1 rozhodne o výmaze z registra veriteľov vždy, ak
a)
sa veriteľ dopustí konania, za ktoré mu orgán kontroly už predtým uložil pokutu za opakovaný alebo závažný nedostatok,
b)
veriteľ opakovane porušil povinnosti veriteľa podľa § 7 ods. 1,
c)
veriteľ sústavným alebo opakovaným používaním neprijateľných zmluvných podmienok alebo nekalých obchodných praktík porušuje práva spotrebiteľov alebo
d)
veriteľ opakovane obchádza tento zákon alebo predpisy na ochranu spotrebiteľa, opakovane porušuje povinnosť skúmať schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver alebo opakovane uplatňuje na súdoch alebo iných štátnych orgánov voči spotrebiteľom nároky, ktoré mu podľa tohto zákona alebo predpisov na ochranu spotrebiteľa nepatria.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
21.
V § 24 ods. 1 sa slová „ustanovenia § 2,“ nahrádzajú slovami „ustanovenia § 1 ods. 2 druhá veta, § 2,“.
22.
V § 24 ods. 1 sa slová „§ 9 ods. 1, 2, 9 a 10“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1, 2, 9 až 11“.
23.
Za § 25b sa vkladá § 25c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2014
(1)
Konania o zápis do registra veriteľov neskončené k 1. júnu 2014 sa dokončia podľa predpisov účinných od 1. júna 2014.
(2)
Ustanovenie § 9 ods. 9 sa uplatní na zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzavierané po 30. septembri 2014.
(3)
Veriteľ, ktorý je fyzickou osobou a ktorý k 1. júnu 2014 nemá vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo stredoškolské vzdelanie s maturitou, je povinný Národnej banke Slovenska najneskôr do 30. septembra 2021 preukázať, že si toto vzdelanie doplnil. Ak veriteľ, ktorý je fyzickou osobou, Národnej banke Slovenska doplnenie vzdelania podľa prvej vety nepreukáže, stráca k 1. októbru 2021 oprávnenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov a Národná banka Slovenska zruší jeho zápis v registri veriteľov. Veriteľ, ktorý je právnickou osobu, musí podmienku vysokoškolského vzdelania druhého stupňa alebo stredoškolského vzdelania s maturitou spĺňať najneskôr k 31. októbru 2014, inak k 1. novembru 2014 stratí oprávnenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov a Národná banka Slovenska zruší jeho zápis v registri veriteľov.
(4)
Podmienku praxe podľa § 20 ods. 2 písm. e) musí veriteľ spĺňať najneskôr k 31. máju 2016, inak k 1. júnu 2016 stratí oprávnenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov a Národná banka Slovenska zruší jeho zápis v registri veriteľov.
(5)
Podmienku podľa § 20 ods. 3 musí veriteľ zapísaný v registri veriteľov splniť najneskôr do 15. októbra 2014 a ak ide o nápravu a odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z právoplatného rozhodnutia, ktoré je predmetom súdneho prieskumu podľa Občianskeho súdneho poriadku, do 60 dní od doručenia rozhodnutia súdu, proti ktorému nemožno podať opravný prostriedok; ustanovenie § 20 ods. 10 písm. g) platí rovnako. Ak veriteľ zapísaný v registri veriteľov Národnej banke Slovenska splnenie podmienky podľa § 20 ods. 3 v súlade s prvou vetou nepreukáže, stratí k 16. októbru 2014 alebo po uplynutí 60 dní od doručenia rozhodnutia súdu, proti ktorému nemožno podať opravný prostriedok, oprávnenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov a Národná banka Slovenska zruší jeho zápis v registri veriteľov.“.
25.
Za § 25c sa vkladá § 25d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2014
Ustanoveniami § 9 ods. 11 a § 24 ods. 1 sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. septembrom 2014.“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2014 okrem čl. VII bodov 4, 22 a 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.