103/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

103
ZÁKON
z 25. marca 2014
o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie, zrušovanie a postavenie profesionálnych divadiel a profesionálnych hudobných inštitúcií,
b)
pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy na úseku divadelnej činnosti a hudobnej činnosti,
c)
rozvrhnutie pracovného času a nepretržitý odpočinok divadelných umelcov a hudobných umelcov v týždni,
d)
osobitný príspevok divadelných umelcov a osobitný príspevok hudobných umelcov a postup pri jeho priznávaní a poskytovaní.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na neprofesionálne divadlá a neprofesionálne hudobné inštitúcie.
§ 2
Základné pojmy
(1)
Divadelná činnosť je súhrn umeleckých, umelecko-technických, organizačných a ekonomických aktivít smerujúcich k naštudovaniu a sprístupňovaniu divadelného diela verejnosti.
(2)
Hudobná činnosť je súhrn umeleckých, umelecko-technických, organizačných a ekonomických aktivít smerujúcich k naštudovaniu a sprístupňovaniu hudobného diela verejnosti.
(3)
Slovenský zvukový záznam umeleckého výkonu je zvukový záznam umeleckého výkonu
a)
vyrobený výrobcom zvukového záznamu,1) ktorý má alebo v čase jeho prvého vydania mal trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky, alebo
b)
na ktorého výrobu boli použité verejné prostriedky.1a)
(4)
Divadlo je kultúrna a umelecká inštitúcia, ktorej hlavným predmetom činnosti je naštudovanie divadelných a hudobných diel a ich sprístupňovanie verejnosti. Divadlo je právnická osoba zapísaná v evidencii divadiel podľa tohto zákona.
(5)
Hudobná inštitúcia je kultúrna a umelecká inštitúcia, ktorej hlavným predmetom činnosti je naštudovanie hudobných diel a ich sprístupňovanie verejnosti. Hudobná inštitúcia je právnická osoba zapísaná v evidencii hudobných inštitúcií podľa tohto zákona.
(6)
Profesionálna kariéra divadelného umelca alebo hudobného umelca je výkon divadelnej činnosti alebo hudobnej činnosti v pracovnom pomere alebo na základe zmluvy.1b)
§ 3
Štátna správa na úseku divadelnej činnosti a hudobnej činnosti
(1)
Štátnu správu na úseku divadelnej činnosti a hudobnej činnosti vykonáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Ministerstvo na úseku divadelnej činnosti a hudobnej činnosti
a)
zriaďuje, zlučuje a zrušuje divadlá alebo hudobné inštitúcie,
b)
vedie evidenciu divadiel, evidenciu hudobných inštitúcií a evidenciu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov,
c)
spracováva vybrané informácie o činnosti divadla a hudobnej inštitúcie,
d)
podporuje vybrané okruhy divadelných aktivít alebo hudobných aktivít poskytovaním účelových prostriedkov,
e)
kontroluje dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami v ním zriadených právnických osobách,
f)
vykonáva kontrolu dodržiavania účelu použitia verejných prostriedkov osobami, ktorým boli poskytnuté verejné prostriedky na vybrané okruhy divadelných aktivít alebo hudobných aktivít,
g)
poskytuje odbornú pomoc orgánom územnej samosprávy,
h)
podporuje plynulý a vyvážený rozvoj základných divadelných a hudobných druhov, poskytuje záväzné stanovisko k zlúčeniu alebo k zrušeniu divadla alebo hudobnej inštitúcie, ktorej zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo obec, ak ide o divadlo alebo o hudobnú inštitúciu, ku ktorým prešla zriaďovateľská funkcia z orgánu štátnej správy na samosprávny kraj alebo na obec,
i)
poskytuje záväzné stanovisko k prevodu zriaďovateľskej pôsobnosti k divadlu alebo k hudobnej inštitúcii zo samosprávneho kraja alebo obce dohodou na iného zriaďovateľa, ak ide o divadlo alebo hudobnú inštitúciu, ku ktorým prešla zriaďovateľská funkcia z orgánu štátnej správy na samosprávny kraj alebo na obec.
§ 3a
Zoznam slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov
(1)
Zoznam slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov je verejne prístupná evidencia, ktorú vedie ministerstvo.
(2)
Zoznam slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov obsahuje evidenčné číslo slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, údaje o evidovanom slovenskom zvukovom zázname umeleckého výkonu podľa žiadosti o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu a deň zápisu do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov.
(3)
Do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov sa nezapisuje slovenský zvukový záznam umeleckého výkonu, ktorý je
a)
reklamou1c) alebo inzerciou,
b)
vyrobený výlučne na
1.
účely rozhlasového vysielania a je uvádzaný na verejnosti iba prostredníctvom rozhlasového vysielania alebo
2.
bezodplatné sprístupňovanie verejnosti1d) alebo
c)
periodickou publikáciou.1da)
§ 3b
Zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu
(1)
Ministerstvo vykonáva zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov na základe žiadosti o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu podanej výrobcom zvukového záznamu umeleckého výkonu.
(2)
Žiadosť o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov obsahuje
a)
názov slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu,
b)
zoznam autorov1e) zaznamenaného slovesného diela alebo hudobného diela,
c)
zoznam hlavných výkonných umelcov,1f)
d)
názov, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a sídlo výrobcu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, ak je právnickou osobou, obchodné meno a miesto podnikania výrobcu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, ak je fyzickou osobou - podnikateľom, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt výrobcu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, ak je fyzickou osobou,
e)
krajinu pôvodu a rok vyhotovenia slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu na nosič,
f)
obsahovú a žánrovú charakteristiku slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu,
g)
minutáž slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu,
h)
základné technické parametre formátu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu,
i)
medzinárodné štandardné číslo hudobniny (ISMN), ak je pridelené,
j)
predpokladaný dátum prvého uvedenia slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu na verejnosti na území Slovenskej republiky,
k)
spôsob uvádzania slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu na verejnosti na území Slovenskej republiky.
(3)
Výrobca slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu je povinný požiadať o zápis do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov najneskôr 30 dní pred prvým uvedením slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu na verejnosti na území Slovenskej republiky.
(4)
Ministerstvo vykoná zápis do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, ktorá obsahuje všetky náležitosti podľa odseku 2.
(5)
Ak žiadosť o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu neobsahuje náležitosti podľa odseku 2, ministerstvo vyzve výrobcu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu na ich doplnenie v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia výzvy. Výrobca slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu je povinný žiadosť o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu v určenej lehote doplniť. Ak výrobca slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu žiadosť o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu v určenej lehote nedoplní, ministerstvo slovenský zvukový záznam umeleckého výkonu do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov nezapíše.
(6)
Na vedenie zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.1g)
§ 4
Samosprávna pôsobnosť na úseku divadelnej činnosti a hudobnej činnosti
(1)
Samosprávnu pôsobnosť na úseku divadelnej činnosti a hudobnej činnosti vykonáva
a)
samosprávny kraj,
b)
obec.
(2)
Samosprávny kraj na úseku divadelnej činnosti a hudobnej činnosti
a)
zriaďuje, zlučuje a zrušuje divadlá alebo hudobné inštitúcie,
b)
podporuje vybrané okruhy divadelných aktivít alebo hudobných aktivít poskytovaním účelových prostriedkov,
c)
kontroluje dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami v ním zriadených divadlách a hudobných inštitúciách,
d)
vykonáva kontrolu dodržiavania účelu použitia verejných prostriedkov u osôb, ktorým boli poskytnuté verejné prostriedky na vybrané okruhy divadelných aktivít alebo hudobných aktivít,
e)
v odbornej oblasti spolupracuje s ministerstvom.
(3)
Obec na úseku divadelnej činnosti a hudobnej činnosti
a)
zriaďuje, zlučuje a zrušuje divadlá alebo hudobné inštitúcie,
b)
podporuje vybrané okruhy divadelných aktivít alebo hudobných aktivít poskytovaním účelových prostriedkov,
c)
kontroluje dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami v ňou zriadených divadlách a hudobných inštitúciách,
d)
vykonáva kontrolu dodržiavania účelu použitia verejných prostriedkov u osôb, ktorým boli poskytnuté verejné prostriedky na podporu divadelných aktivít alebo hudobných aktivít,
e)
v odbornej oblasti spolupracuje s ministerstvom.
(4)
Zriaďovateľ divadla alebo hudobnej inštitúcie podľa odsekov 2 a 3 je povinný oznámiť zriadenie alebo zrušenie divadla alebo hudobnej inštitúcie ministerstvu do 30 dní od ich zriadenia alebo zrušenia.
(5)
Zriaďovateľ divadla alebo hudobnej inštitúcie podľa odsekov 2 a 3 je povinný vyžiadať si pred zrušením alebo zlúčením divadla alebo hudobnej inštitúcie alebo pred prevodom zriaďovateľskej funkcie k nim dohodou na iného zriaďovateľa záväzné stanovisko ministerstva, ak ide o divadlo alebo o hudobnú inštitúciu, ku ktorým prešla zriaďovateľská funkcia z orgánu štátnej správy na samosprávny kraj alebo na obec. Rozhodnutie o zrušení alebo zlúčení divadla alebo hudobnej inštitúcie alebo o prevode zriaďovateľskej funkcie k nim vydané v rozpore so stanoviskom ministerstva je neplatné.
§ 5
Štátne divadlo a štátna hudobná inštitúcia
(1)
Ministerstvo môže zriadiť štátne divadlo a štátnu hudobnú inštitúciu ako príspevkovú organizáciu.2)
(2)
Štátne divadlo a štátnu hudobnú inštitúciu môže zriadiť aj iný ústredný orgán štátnej správy ako príspevkovú organizáciu.2)
(3)
Minister kultúry Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva štatutárny orgán štátneho divadla alebo štátnej hudobnej inštitúcie zriadenej ministerstvom; vymenúva ho na základe výberového konania alebo výberu uskutočneného priamym oslovením. Funkčné obdobie štatutárneho orgánu je päť rokov; opätovné vymenovanie je možné.
(4)
Štatutárny orgán štátneho divadla alebo štátnej hudobnej inštitúcie podľa odseku 2 vymenúva a odvoláva vedúci toho ústredného orgánu štátnej správy, ktorý štátne divadlo alebo štátnu hudobnú inštitúciu zriadil.
(5)
Štátne divadlo a štátna hudobná inštitúcia sú povinné poskytovať ministerstvu alebo ním poverenej právnickej osobe vybrané informácie o svojej činnosti.
§ 6
Divadlo alebo hudobná inštitúcia v pôsobnosti orgánov územnej samosprávy
(1)
Samosprávny kraj alebo obec môže zriadiť divadlo alebo hudobnú inštitúciu ako príspevkovú organizáciu alebo rozpočtovú organizáciu.2)
(2)
Divadlo a hudobná inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy sú povinné poskytovať na vyžiadanie vybrané informácie o činnosti svojmu zriaďovateľovi, ministerstvu alebo ním poverenej právnickej osobe.
(3)
Rozsah vybraných informácií, ktoré môže ministerstvo požadovať podľa odseku 2 a podľa § 5 ods. 5 a § 7 ods. 4 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 7
Divadlo alebo hudobná inštitúcia založená inou osobou
(1)
Divadlo alebo hudobnú inštitúciu môže založiť iná osoba.3)
(2)
Divadlo alebo hudobnú inštitúciu môže zrušiť zakladateľ alebo súd vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.4)
(3)
Zakladateľ je povinný oznámiť založenie alebo zrušenie divadla alebo hudobnej inštitúcie ministerstvu do 30 dní od ich založenia alebo zrušenia.
(4)
Zakladateľ je povinný oznámiť na vyžiadanie vybrané informácie o činnosti ním založeného divadla alebo hudobnej inštitúcie ministerstvu alebo ním poverenej právnickej osobe.
§ 8
Divadelní umelci a iní zamestnanci divadla
(1)
Činnosť divadla zabezpečujú
a)
divadelní umelci, ktorými sú
1.
samostatní divadelní umelci, ktorými sú najmä herec, bábkoherec, mím, tanečný sólista, vokálny sólista, inštrumentálny sólista, dirigent a fyzická osoba inej umeleckej profesie,
2.
divadelní umelci v zbore, v orchestri alebo v inom umeleckom zoskupení, ktorými sú najmä orchestrálny hudobník, zborový spevák a zborový tanečník, ktorý hrá, spieva, predvádza, prednáša alebo iným spôsobom interpretuje divadelné dielo len v osobitnej umeleckej skupine tvoriacej orchester, spevácky zbor, baletný zbor alebo tanečné zoskupenie,
b)
ďalší umeleckí zamestnanci divadla, ktorými sú fyzická osoba v umeleckej profesii návrhárskeho alebo spracovateľského a technického charakteru, najmä umelecký stolár, vlásenkár, krajčír, maskér, inšpicient, šepkár, manažér notového materiálu, nástrojár, ladič, zvukový a zvukovoobrazový technik a iní umelecko-technickí a umelecko-remeselní zamestnanci,
c)
ostatní zamestnanci.
(2)
Na účely tohto zákona sa za fyzickú osobu inej umeleckej profesie považuje najmä režisér, zbormajster, choreograf, baletný majster, korepetítor, autor hudobného diela, dramatického diela alebo hudobnodramatického diela, dramaturg, scénický výtvarník, kostýmový výtvarník, svetelný dizajnér, recitátor, zvukový režisér a zvukovoobrazový režisér.
§ 9
Hudobní umelci a iní zamestnanci hudobnej inštitúcie
Činnosť hudobnej inštitúcie zabezpečujú
a)
hudobní umelci, ktorými sú
1.
samostatní hudobní umelci, ktorými sú najmä inštrumentálny sólista, dirigent, vokálny sólista a fyzická osoba inej umeleckej profesie,
2.
hudobní umelci v zbore, orchestri alebo v inom umeleckom zoskupení, ktorými sú najmä orchestrálny hudobník alebo zborový spevák, ktorý hrá, spieva, predvádza, alebo iným spôsobom interpretuje umelecké dielo len v osobitnej umeleckej skupine tvoriacej orchester, spevácky zbor, iné komorné inštrumentálne, vokálne alebo inštrumentálno-vokálne zoskupenie,
b)
ďalší umeleckí zamestnanci hudobnej inštitúcie, ktorými sú fyzická osoba v umeleckej profesii spracovateľského a technického charakteru, najmä manažér notového materiálu, nástrojár, organológ, ladič, zvukový a zvukovoobrazový technik, inšpicient a iní umelecko-technickí a umelecko-remeselní zamestnanci,
c)
ostatní zamestnanci.
§ 10
(1)
Divadelný umelec alebo hudobný umelec môže vykonávať profesionálnu divadelnú činnosť alebo profesionálnu hudobnú činnosť v pracovnom pomere alebo na základe zmluvy.1b)
(2)
Ak divadlo alebo hudobná inštitúcia, ktorých zriaďovateľom je ministerstvo, iný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj alebo obec, uzatvorili s divadelným umelcom alebo hudobným umelcom pracovnú zmluvu, nemôžu s ním uzatvoriť na rovnaký predmet činnosti aj zmluvu.1b)
§ 11
Rozvrhnutie pracovného času a nepretržitý odpočinok v týždni
(1)
Týždenný pracovný čas zamestnanca, ktorý je divadelným umelcom alebo hudobným umelcom, pozostáva z času, v ktorom tento zamestnanec vykonáva umeleckú činnosť na pracovisku alebo na inom mieste určenom zamestnávateľom, a z domácej prípravy.
(2)
Zamestnávateľ je povinný o zamestnancoch, ktorí sú divadelnými umelcami alebo hudobnými umelcami, viesť evidenciu pracovného času, ktorá zahŕňa čas
a)
umeleckého výkonu zamestnanca počas divadelných, hudobných alebo iných umeleckých podujatí na pracovisku alebo na inom mieste určenom zamestnávateľom,
b)
strávený skúšaním pripravovaných divadelných, hudobných alebo iných umeleckých podujatí na pracovisku alebo na inom mieste určenom zamestnávateľom,
c)
nevyhnutný na domáce štúdium a domácu prípravu zamestnanca.
(3)
Ak povaha práce alebo podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas podľa osobitného predpisu,5) zamestnávateľ môže zamestnancovi staršiemu ako 18 rokov, ktorý je divadelným umelcom alebo hudobným umelcom, po dohode so zástupcami zamestnancov, alebo ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, po dohode s týmto zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas tak, aby mal raz za štyri týždne najmenej dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku; zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi náhradný nepretržitý odpočinok v týždni do začiatku hromadného čerpania dovolenky, najneskôr však do 12 mesiacov, odkedy sa mal odpočinok poskytnúť.
§ 12
Osobitný príspevok
(1)
Spevákovi, hráčovi na dychový nástroj a tanečníkovi, ktorý je divadelným umelcom podľa § 8 ods. 1 písm. a) alebo hudobným umelcom podľa § 9 písm. a), patrí po skončení profesionálnej kariéry osobitný príspevok, ak spĺňa podmienky podľa odseku 2.
(2)
Oprávnená osoba podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
bola zamestnancom štátneho divadla, štátnej hudobnej inštitúcie, divadla v pôsobnosti samosprávneho kraja, hudobnej inštitúcie v pôsobnosti samosprávneho kraja alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu6) najmenej
1.
25 rokov, ak ide o speváka alebo hráča na dychový nástroj,
2.
22 rokov, ak ide o tanečníka,
b)
nie je poberateľom
1.
starobného dôchodku,
2.
predčasného starobného dôchodku,
3.
invalidného dôchodku,
4.
úrazovej renty,
5.
dávky v nezamestnanosti,
6.
príjmu z pracovného pomeru za činnosť, ktorá je zhodná s činnosťou, za ktorú si uplatňuje nárok na priznanie osobitného príspevku,
c)
nebol s ňou skončený pracovný pomer okamžite7) alebo výpoveďou z dôvodov, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.8)
(3)
Oprávnená osoba podľa odseku 1, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 2, si môže uplatniť nárok na osobitný príspevok na ministerstve do jedného roka od skončenia pracovného pomeru u zamestnávateľa uvedeného v odseku 2 písm. a), inak nárok zaniká.
(4)
Suma osobitného príspevku je 50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok.
(5)
Ministerstvo vypláca osobitný príspevok mesačne pozadu.
(6)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené počas celého obdobia vyplácania príspevku.
(7)
Oprávnená osoba podľa odseku 1, ktorej bol priznaný osobitný príspevok, je povinná každoročne k 31. decembru preukázať ministerstvu, že spĺňa podmienky na trvanie nároku na osobitný príspevok.
(8)
Nárok na osobitný príspevok oprávnenej osobe uvedenej v odseku 1 zanikne priznaním starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, úrazovej renty alebo dávky v nezamestnanosti alebo smrťou oprávnenej osoby. Nárok na osobitný príspevok oprávnenej osobe uvedenej v odseku 1 zanikne aj dňom pokračovania v profesionálnej kariére v pracovnom pomere.
(9)
Oprávnená osoba uvedená v odseku 1 je povinná oznámiť ministerstvu do ôsmich dní zmeny skutočností rozhodujúcich pre trvanie nároku na osobitný príspevok. Ak oprávnená osoba nesplnila túto povinnosť alebo inak vedome spôsobila, že osobitný príspevok bol vyplatený neoprávnene alebo v nesprávnej sume, je povinná osobitný príspevok alebo jeho časť vrátiť do jedného mesiaca po vyplatení.
(10)
Právo ministerstva na vrátenie osobitného príspevku alebo jeho časti poskytnutých neoprávnene alebo v nesprávnej výške sa premlčí, ak sa neuplatní do troch rokov odo dňa, keď ministerstvo zistilo, že osobitný príspevok bol vyplatený neoprávnene alebo v nesprávnej sume, najneskôr do desať rokov od výplaty osobitného príspevku.
§ 13
Znížený osobitný príspevok
(1)
Oprávnená osoba podľa § 12 ods. 1 si môže uplatniť nárok na znížený osobitný príspevok, ak je súčasne poberateľom
a)
invalidného dôchodku v sume nižšej, ako je suma osobitného príspevku určená podľa § 12 ods. 4, alebo
b)
úrazovej renty v sume nižšej, ako je suma osobitného príspevku určená podľa § 12 ods. 4.
(2)
Nárok podľa odseku 1 si môže oprávnená osoba uplatniť do jedného roka od skončenia pracovného pomeru u zamestnávateľa uvedeného v § 12 ods. 2 písm. a), inak nárok zaniká.
(3)
Suma zníženého osobitného príspevku sa rovná rozdielu medzi sumou osobitného príspevku podľa § 12 ods. 4 a sumou invalidného dôchodku alebo úrazovej renty.
(4)
Ustanovenia § 12 ods. 4 až 10 sa vzťahujú na znížený osobitný príspevok primerane.
§ 14
Konanie o priznaní osobitného príspevku
(1)
Na konanie o priznaní osobitného príspevku sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,9) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Nárok na priznanie osobitného príspevku si uplatňuje oprávnená osoba podľa § 12 ods. 1 podaním žiadosti v listinnej podobe doručenej ministerstvu.
(3)
Žiadosť obsahuje
a)
meno a priezvisko žiadateľa,
b)
adresu trvalého pobytu žiadateľa,
c)
rodné číslo žiadateľa,
d)
dobu zamestnania a vykonávanú činnosť počas doby zamestnania,
e)
číslo účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak žiadateľ požaduje poukazovanie osobitného príspevku na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(4)
Žiadateľ je povinný priložiť k žiadosti doklady preukazujúce splnenie podmienok vzniku nároku na osobitný príspevok. Splnenie podmienok uvedených v
a)
§ 12 ods. 2 písm. a) prvom a druhom bode preukazuje žiadateľ potvrdením zamestnávateľa o dobe zamestnania a vykonávanej činnosti počas doby zamestnania,
b)
§ 12 ods. 2 písm. b) prvom až piatom bode preukazuje žiadateľ potvrdením Sociálnej poisťovne,
c)
§ 12 ods. 2 písm. b) šiestom bode preukazuje žiadateľ čestným vyhlásením, že nie je v pracovnom pomere, alebo čestným vyhlásením, že v pracovnom pomere nevykonáva činnosť zhodnú s činnosťou, za ktorú uplatňuje nárok na priznanie osobitného príspevku,
d)
§ 12 ods. 2 písm. c) preukazuje žiadateľ potvrdením zamestnávateľa o dôvode skončenia pracovného pomeru.
(5)
Ak je žiadosť úplná a obsahuje všetky doklady preukazujúce vznik nároku na osobitný príspevok, ministerstvo rozhodne o priznaní osobitného príspevku do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. V rozhodnutí o priznaní osobitného príspevku ministerstvo uvedie výšku priznaného osobitného príspevku, deň, od ktorého sa príspevok priznáva, a splatnosť príspevku. Osobitný príspevok možno priznať najskôr od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po vydaní rozhodnutia.
(6)
O priznaní osobitného príspevku rozhoduje ministerstvo.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú na konanie o priznaní zníženého osobitného príspevku rovnako.
§ 14a
Správne delikty
(1)
Ministerstvo uloží výrobcovi slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu za porušenie povinnosti podľa § 3b ods. 3 alebo ods. 5 pokutu od 33 eur do 165 eur.
(2)
Ministerstvo pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob a rozsah porušenia povinnosti, na následky takého porušenia a ich trvanie.
(3)
Pokutu možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti ministerstvo dozvedelo, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(5)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 15
Prechodné ustanovenia
(1)
Divadlo zriadené alebo založené podľa doterajších predpisov sa považuje za divadlo zriadené alebo založené podľa tohto zákona.
(2)
Hudobná inštitúcia zriadená alebo založená podľa doterajších predpisov sa považuje za hudobnú inštitúciu zriadenú alebo založenú podľa tohto zákona.
(3)
Na osobitný príspevok priznaný podľa doterajších predpisov sa vzťahujú doterajšie predpisy, ak tento zákon v odseku 4 neustanovuje inak.
(4)
Ak bol osobitný príspevok priznaný podľa doterajších predpisov, od účinnosti tohto zákona sa na trvanie nároku na jeho vyplácanie vzťahujú podmienky a povinnosti podľa § 12 ods. 6 až 10.
(5)
Funkčné obdobie štatutárneho orgánu podľa § 5 ods. 3 vymenovaného do dňa účinnosti tohto zákona začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(6)
Osoby, ktoré splnili podmienky na priznanie osobitného príspevku podľa doterajšieho predpisu, môžu nárok na priznanie osobitného príspevku uplatniť v lehote jedného roka od účinnosti tohto zákona.
(7)
Ak štátne divadlo alebo štátna hudobná inštitúcia zanikli do 30. júna 2014 alebo ide o právnickú osobu podľa osobitného predpisu,6) lehota podľa § 12 ods. 3 plynie osobám, ktoré boli zamestnancami týchto právnických osôb, a ktoré by inak v období od 1. januára 2004 do 30. júna 2014 splnili podmienky na osobitný príspevok, od 1. júla 2014.
§ 16
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z. a zákona č. 288/2009 Z. z.
§ 17
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
Čl. II
Zákon č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo výberu uskutočneného priamym oslovením“.
2.
§ 3 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je päť rokov; opätovné vymenovanie je možné.
(5)
Organizáciu a činnosť Slovenského národného divadla upraví Štatút Slovenského národného divadla, ktorý vydá minister kultúry Slovenskej republiky.“.
3.
V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „pôsobia“ nahrádza slovami „vykonávajú činnosť“.
4.
§ 7 znie:
㤠7
(1)
Samostatný divadelný umelec alebo divadelný umelec v zbore, v orchestri alebo v inom umeleckom zoskupení môže vykonávať divadelnú činnosť v pracovnom pomere alebo na základe zmluvy.5)
(2)
Ak Slovenské národné divadlo uzatvorilo so samostatným divadelným umelcom, alebo divadelným umelcom v zbore, v orchestri alebo v inom umeleckom zoskupení pracovnú zmluvu, nemôže s ním uzatvoriť na rovnaký predmet činnosti aj zmluvu.5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
§ 39 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).“.
5.
§ 8 znie:
㤠8
Na Slovenské národné divadlo sa vzťahuje osobitný predpis,6) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2014
Funkčné obdobie generálneho riaditeľa podľa § 3 ods. 4 vymenovaného pred 1. júlom 2014 začína plynúť od 1. júla 2014.“.
Čl. III
Zákon č. 114/2000 Z. z. o Slovenskej filharmónii sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo výberu uskutočneného priamym oslovením“.
2.
V § 4 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je päť rokov; opätovné vymenovanie je možné.
(4)
Ak Slovenská filharmónia uzatvorila s hudobným umelcom pracovnú zmluvu, nemôže s ním na rovnaký predmet činnosti uzatvoriť aj zmluvu.4)“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
§ 39 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).“.
3.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a
Na Slovenskú filharmóniu sa vzťahuje osobitný predpis,5) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2014
Funkčné obdobie generálneho riaditeľa podľa § 4 ods. 3 vymenovaného pred 1. júlom 2014 začína plynúť od 1. júla 2014.“.
Čl. IV
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 490/2008 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z. a zákona č. 361/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa za slová „osobitný predpis12) ustanovuje“ vkladajú slová „aj iný spôsob výberu vedúceho zamestnanca alebo ustanovuje“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
Napríklad § 85, 101, 133 a 194 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 3 zákona č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle v znení zákona č. 103/2014 Z. z., § 4 ods. 2. zákona č. 114/2000 Z. z. o Slovenskej filharmónii v znení zákona č. 103/2014 Z. z., § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 17 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 ods. 3 zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č.165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č.131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č.124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z. a zákona č. 58/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 ods. 2 sa za slovo „povolanie,“ vkladajú slová „zamestnancov, ktorí sú divadelnými umelcami alebo hudobnými umelcami,“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 103/2014 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. EÚ L 299, 18. 11. 2003).
1)
§ 5 ods. 20 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
1a)
§ 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1b)
§ 39 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
1c)
Napríklad § 32 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 102/2014 Z. z.
1da)
§ 2 ods. 4 zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách).
1g)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
2)
§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad § 5 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
4)
§ 18 až 20 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 348/2011 Z. z.
5)
§ 93 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
6)
§ 5 ods. 1 písm. q) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 68 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.