1/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2024 do 31.07.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

1
ZÁKON
zo 4. decembra 2013
o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
(1)
Tento zákon upravuje podmienky organizovania verejného športového podujatia (ďalej len „podujatie“), oprávnenia a povinnosti organizátora podujatia, činnosť, oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby, úlohy obce a Policajného zboru, povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia, podmienky na zaistenie bezpečnosti, ochrany a služieb na podujatí, zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)
Na podujatie, na ktorom sa predpokladá účasť menej ako 300 divákov, sa nevzťahujú ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b), g), h), m), o), r), s) a x), § 8 až 13 a § 14; ak organizátor podujatia zabezpečí usporiadateľskú službu podľa § 6 ods. 1 písm. b), na člena usporiadateľskej služby sa vzťahuje § 14. Obec môže na základe miestnych podmienok všeobecne záväzným nariadením určiť, na ktoré z týchto podujatí sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 4 alebo môže zúžiť jej rozsah.
(3)
Na podujatie podľa odseku 2 sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v celom rozsahu, ak ide o rizikové podujatie alebo o podujatie konané mimo športoviska.
(4)
Na podujatie, ktorého organizátorom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ a účastníkmi podujatia sú fyzické osoby, ktoré sú v právnom vzťahu k organizátorovi podujatia, najmä členskom, žiackom, študentskom, pracovnoprávnom, služobnom a blízke osoby týchto osôb, sa ustanovenia tohto zákona nevzťahujú.
(5)
Na podujatie podľa odseku 4 sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v celom rozsahu, ak ide o rizikové podujatie, podujatie s osobitným režimom alebo o podujatie konané mimo športoviska.
(6)
Podujatie sa považuje za verejné, ak je prístupné pre individuálne neurčených divákov.
(7)
Všetky osoby podľa tohto zákona podieľajúce sa na príprave, organizovaní a dozore nad priebehom podujatia vykonávajú svoju pôsobnosť vo vzájomnej súčinnosti tak, aby právo pokojne sa zhromažďovať na verejne prístupných miestach nebolo obmedzené, okrem opatrení nevyhnutných na ochranu práv a slobôd iných, ochranu verejného poriadku, bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia.
(8)
Na podujatie nie je potrebné predchádzajúce povolenie orgánu verejnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.1)
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
podujatím súťaž, stretnutie, turnaj, preteky, turistické podujatie alebo iné podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti športu,
b)
medzinárodným podujatím podujatie, na ktorom sú zúčastnené družstvá alebo viacerí športovci z rôznych štátov; za medzinárodné podujatie sa nepovažuje podujatie, v ktorom športovci so štátnou príslušnosťou iného štátu súťažia za športové kluby so sídlom na území Slovenskej republiky alebo podujatie, ktoré národný športový zväz označil ako domáce podujatie,
c)
rizikovým podujatím podujatie označené za rizikové organizátorom podujatia, športovým zväzom, obcou alebo Policajným zborom z dôvodu hrozby narušenia verejného poriadku alebo ohrozenia bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia,
d)
podujatím s osobitným režimom
1.
futbalové stretnutie alebo hokejové stretnutie dvoch najvyšších súťaží v kategórii dospelých alebo posledné štyri kolá pohárových súťaží vo futbale a hokeji v kategórii dospelých,
2.
podujatie, na ktorom sa predpokladá účasť 4 000 a viac divákov, alebo
3.
podujatie, na ktorom sa predpokladá viac ako 90 % obsadenia športoviska s kapacitou 2 000 a viac divákov,
e)
miestom konania podujatia miesto určené organizátorom podujatia v oznámení podľa § 4 ods. 3 písm. d),
f)
časom konania podujatia čas, od ktorého organizátor podujatia umožní divákom vstup na miesto konania podujatia do času opustenia miesta konania podujatia všetkými divákmi; ak sa podujatie koná mimo športoviska, do času ukončenia podujatia organizátorom podujatia,
g)
športoviskom pozemok, vyznačený turistický chodník, stavba, vodná plocha alebo ich súbor a priľahlé priestory, ktoré slúžia výhradne alebo prevažne na konanie podujatí,
h)
súťažným priestorom priestor, ktorý je podľa športových pravidiel alebo organizátorom podujatia určený na výkon športu,
i)
účastníkom podujatia fyzická osoba, ktorá sa z dôvodu konania podujatia zdržiava na mieste konania podujatia alebo v jeho blízkosti, premiestňuje sa k miestu konania podujatia alebo odchádza z miesta konania podujatia, najmä
1.
divák,
2.
osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s výkonom športovej činnosti,
3.
osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s organizovaním podujatia,
j)
rizikovým účastníkom podujatia fyzická osoba, u ktorej je predpoklad, že môže v súvislosti s účasťou na podujatí svojim správaním alebo konaním narušiť verejný poriadok, ohroziť bezpečnosť, zdravie, majetok alebo životné prostredie alebo narušiť pokojný priebeh podujatia, najmä fyzická osoba, ktorá je evidovaná v informačnom systéme Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „informačný systém“).
Organizátor podujatia
§ 3
Organizátorom podujatia môže byť právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba. Ak je organizátorom podujatia obec, postupuje sa podľa § 28.
§ 4
Oznámenie podujatia
(1)
Organizátor podujatia je povinný v písomnej forme alebo v elektronickej forme oznámiť zámer organizovať podujatie obci, na ktorej území sa má podujatie konať. Ak sa má podujatie konať na území niekoľkých obcí, je potrebné jeho konanie oznámiť každej z nich. Ak ide o rizikové podujatie, podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, organizátor podujatia podáva oznámenie aj príslušnému útvaru Policajného zboru a príslušnému športovému zväzu.
(2)
Oznámenie podáva organizátor podujatia pred konaním podujatia, najneskôr
a)
10 dní,
b)
15 dní, ak ide o rizikové podujatie, podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, alebo
c)
15 dní, ak sa má podujatie konať mimo športoviska.
(3)
Organizátor podujatia v oznámení uvedie
a)
názov, druh a účel podujatia,
b)
označenie podujatia za rizikové, podujatie s osobitným režimom alebo podujatie konané mimo športoviska,
c)
deň a čas konania podujatia; pri celodennom alebo viacdennom podujatí sa uvedie aj program a časový harmonogram priebehu podujatia,
d)
miesto konania podujatia; pri podujatí, ktoré sa koná mimo športoviska, sa uvedie aj presný popis pozemkov alebo iných priestorov, kde sa má podujatie konať,
e)
východiskové miesto, trasu a miesto ukončenia podujatia, ak to podmienky konania podujatia vyžadujú,
f)
predpokladaný počet divákov,
g)
predpokladaný počet osôb, ktoré sa na podujatí zúčastňujú v súvislosti s výkonom športovej činnosti,
h)
označenie organizátora podujatia a adresu jeho sídla, miesta podnikania, trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
i)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu hlavného usporiadateľa, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas podujatia,
j)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu bezpečnostného manažéra podujatia (ďalej len „bezpečnostný manažér“), adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas podujatia, ak bol bezpečnostný manažér určený,
k)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa strážnej služby,2) ak zabezpečuje výkon činnosti usporiadateľskej služby a
1.
meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt štatutárneho zástupcu právnickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom strážnej služby, alebo
2.
meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt fyzickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom strážnej služby,
l)
celkový počet členov usporiadateľskej služby,
m)
počet odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby,3) ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby,
n)
počet príslušníkov obecnej polície, ak poskytuje súčinnosť pri plnení úloh usporiadateľskej služby,
o)
počet dobrovoľníkov,4) ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby,
p)
bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor podujatia vykoná sám a bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor podujatia navrhuje vykonať v súčinnosti s ďalšími osobami, aby zabránil narušeniu pokojného priebehu podujatia a verejného poriadku a ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia, ak ide o rizikové podujatie, podujatie s osobitným režimom.
(4)
Zmeny údajov uvedených v oznámení podľa odseku 3 je organizátor podujatia povinný oznámiť obci bezodkladne. Ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, zmeny údajov organizátor podujatia oznamuje aj príslušnému útvaru Policajného zboru a príslušnému športovému zväzu.
(5)
Obec rozhodne o zákaze podujatia, ak sa jeho konanie riadne neoznámilo obci a jeho konanie by bolo v zásadnom rozpore so záujmami chránenými týmto zákonom.
§ 5
Konanie podujatia mimo športoviska
(1)
Ak sa má podujatie konať mimo športoviska, súčasťou oznámenia podľa § 4 ods. 3 je aj súhlas vlastníkov alebo užívateľov pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať5) a povolenie podľa osobitného predpisu,1) ak sa vyžaduje.
(2)
Obec rozhodne o zákaze podujatia, ak organizátor podujatia nepredloží
a)
povolenie podľa odseku 1, alebo
b)
súhlas podľa odseku 1 a
1.
podujatie sa má konať na pozemkoch alebo v priestoroch, ktoré sú ohradené, stavebne oddelené alebo inak zabezpečené proti voľnému vstupu,
2.
uskutočnenie podujatia môže spôsobiť vážnu škodu na pozemkoch alebo v priestoroch, kde sa má podujatie konať alebo vážnu ujmu na životnom prostredí,
3.
uskutočnenie podujatia predstavuje podstatný zásah do výkonu práv vlastníka alebo užívateľa pozemkov a priestorov, kde sa má podujatie konať, alebo
4.
ide o podujatie, ktoré je prístupné divákom za úhradu.
(3)
Ak organizátor podujatia nepredloží súhlas vlastníkov alebo užívateľov pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať a nejde o podujatie podľa odseku 2 písm. b), obec oznámenie bezodkladne najmenej na sedem dní oznámi verejnou vyhláškou na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Súčasťou oznámenia je aj výzva, aby vlastníci alebo užívatelia pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať, v lehote zverejnenia oznámenia písomne vyjadrili svoj súhlas alebo nesúhlas s konaním podujatia a poučenie, že ak sa vlastník alebo užívateľ pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať, v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s konaním podujatia súhlasí.
(4)
Ak pred uplynutím lehoty podľa odseku 3 vlastník alebo užívateľ pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať, oznámi obci písomne nesúhlas s konaním podujatia, obec o tom bezodkladne upovedomí organizátora podujatia. Organizátor podujatia následne informuje obec o výsledku rokovania s vlastníkom alebo užívateľom, ktorý oznámil nesúhlas. Ak obec zistí dôvody uvedené v odseku 2 písm. b), rozhodne o zákaze podujatia; inak postupuje podľa odseku 5.
(5)
Ak nie sú dôvody na postup podľa odseku 2, obec rozhodnutím určí podmienky, za ktorých sa podujatie môže konať, a ktorými sa minimalizuje možnosť spôsobenia škody na pozemkoch alebo v priestoroch, kde sa má podujatie konať, vrátane negatívnych vplyvov na životné prostredie.
§ 6
Povinnosti organizátora podujatia
(1)
Organizátor podujatia je povinný
a)
riadiť priebeh podujatia tak, aby sa neodchyľovalo od účelu uvedeného v oznámení a riadne ho ukončiť,
b)
zabezpečiť usporiadateľskú službu v súlade s § 9,
c)
zabezpečiť ochranu pozemkov, priestorov, majetku, zdravia, mravnosti a verejný poriadok na mieste konania podujatia,
d)
zabezpečiť pred začiatkom podujatia zaškolenie členov usporiadateľskej služby zamerané na druh a podmienky konania podujatia, predpokladaný počet a rizikovosť divákov a bezpečnostné opatrenia, ktoré budú vykonávané,
e)
umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na miesto konania podujatia alebo v priestoroch podujatia určených pre divákov oznámenie o zákaze predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov6), ak ho obec vydala podľa § 17 ods. 9 alebo oznámenie o obmedzení alebo zákaze podávania alebo požívania alkoholických nápojov, ak ho obec vydala podľa osobitného predpisu,7)
f)
zabezpečiť dodržiavanie zákazu predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov, ak ho obec vydala podľa § 17 ods. 9 alebo zabezpečiť dodržiavanie obmedzenia alebo zákazu podávania alebo požívania alkoholických nápojov, ak ho obec vydala podľa osobitného predpisu,7) na mieste konania podujatia,
g)
zabezpečiť, aby na mieste konania podujatia všetky predávané, podávané a donesené nápoje boli v obaloch, ktoré nemôžu spôsobiť ujmu na zdraví,
h)
zabezpečiť efektívny systém zvukového, obrazového alebo iného spojenia s účastníkmi podujatia a vhodným spôsobom ich viesť k pokojnému správaniu,
i)
zabezpečiť na začiatku podujatia hranie štátnej hymny Slovenskej republiky, ak ide o medzinárodné podujatie, na ktorom súťaží družstvo alebo jednotlivec Slovenskej republiky alebo ide o finálové podujatie najvyššej celoštátnej súťaže,
j)
zabezpečiť, aby sa pri domácich podujatiach nepoužívali štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu podujatia,
k)
prerušiť podujatie alebo ukončiť podujatie podľa športových pravidiel, ak došlo k hrubému narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti alebo majetku, ak nie je možné obnoviť verejný poriadok a zabezpečiť ďalší pokojný priebeh podujatia iným spôsobom a nie je potrebný postup podľa § 7,
l)
umožniť účasť len takému počtu divákov, ktorý zodpovedá projektovanej kapacite športoviska, a zabezpečiť, aby počas podujatia nebola prekročená projektovaná kapacita športoviska,
m)
zabezpečiť, aby sa na miesto konania podujatia neumožnil vstup fyzickým osobám, ktorým bola účasť na podujatí zakázaná podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,8)
n)
zabezpečiť, aby vstupenky pre divákov boli vystavené na meno a priezvisko diváka, ak o tom rozhodne športový zväz alebo na základe vlastného rozhodnutia,
o)
zabezpečiť pre usporiadateľov reflexné vesty alebo reflexné rovnošaty s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“ a číslom na prednom a zadnom diele; pri medzinárodnom podujatí sa môže používať aj nápis určený pravidlami medzinárodnej športovej organizácie,
p)
zabezpečiť prístupnosť podujatia pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou,
q)
zabezpečiť prístup a umožniť vstup na miesto konania podujatia a východ z podujatia tak, aby bolo možné vykonať účinný a rýchly zásah poriadkovej služby, hasičskej jednotky a záchrannej zdravotnej služby,
r)
zabezpečiť sprístupnenie záznamov z kamerového zabezpečovacieho systému (ďalej len „kamerový systém“) vyhotovených podľa § 21 ods. 1 na účely podľa § 21 ods. 4,
s)
zabezpečiť pre odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby reflexné vesty alebo reflexné rovnošaty s výrazným nápisom „SECURITY“ a číslom na prednom a zadnom diele vesty, farebne odlíšené od reflexnej vesty alebo reflexnej rovnošaty usporiadateľa a dobrovoľníka,
t)
poskytnúť dopingovému komisárovi na jeho žiadosť jedného asistenta alebo viacerých asistentov na zabezpečenie úloh nevyhnutne spojených s výkonom dopingovej kontroly,
u)
poskytnúť dopingovému komisárovi vhodný priestor potrebný na výkon dopingovej kontroly, označiť ho a poskytnúť dopingovému komisárovi všetky informácie a veci potrebné na výkon dopingovej kontroly,
v)
umožniť držiteľovi čestného štátneho titulu na požiadanie bezplatný vstup na podujatie, ak to kapacita športoviska umožňuje,
w)
označiť miesta zdravotnej pomoci na situačnom pláne miesta konania podujatia,
x)
zabezpečiť pre dobrovoľníkov reflexné vesty alebo reflexné rovnošaty s výrazným nápisom „DOBROVOĽNÍK“ a číslom na prednom a zadnom diele reflexnej vesty, farebne odlíšené od reflexnej vesty alebo od reflexnej rovnošaty usporiadateľa a odborne spôsobilého zamestnanca prevádzkovateľa strážnej služby,
y)
zabezpečiť asistenciu pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou v priestoroch športoviska,
z)
zabezpečiť, aby vstupenky pre divákov vystavené na meno a priezvisko diváka boli označené menom a priezviskom diváka, ktorému bola vstupenka vystavená,
aa)
získavať a uchovávať údaje o divákovi v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu na účel vystavenia vstupenky na meno a priezvisko diváka a na účel vedenia zoznamu divákov, ktorým boli vstupenky vystavené na meno a priezvisko diváka, ktorý organizátor podujatia vedie a uchováva po dobu 30 dní odo dňa skončenia podujatia,
ab)
umožniť divákovi, ktorému bola vstupenka vystavená na meno a priezvisko diváka, vstup na podujatie až po overení totožnosti diváka s touto vstupenkou na základe dokladu totožnosti alebo iného dokladu nahrádzajúceho doklad totožnosti,8a)
ac)
poskytnúť bezodkladne Policajnému zboru na vyžiadanie zoznam divákov, ktorým boli vstupenky vystavené na meno a priezvisko diváka, na účely dokumentovania a objasňovania zistených protiprávnych konaní,
ad)
viesť zoznam členov usporiadateľskej služby v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo reflexnej vesty, na účel preukázania zabezpečenia usporiadateľskej služby podľa § 9 a identifikácie člena usporiadateľskej služby,
ae)
viesť zoznam odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby vykonávajúcich činnosť usporiadateľskej služby v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo reflexnej vesty, na účel preukázania zabezpečenia usporiadateľskej služby podľa § 9 a identifikácie zamestnanca strážnej služby,
af)
poskytnúť bezodkladne Policajnému zboru na vyžiadanie zoznam členov usporiadateľskej služby alebo zoznam odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby vykonávajúcich činnosť usporiadateľskej služby na účely dokumentovania a objasňovania zistených protiprávnych konaní.
(2)
Organizátor podujatia s osobitným režimom okrem povinností podľa odseku 1 je povinný aj
a)
vykonať bezpečnostné opatrenia uvedené v oznámení podľa § 4 ods. 3 písm. p),
b)
určiť bezpečnostného manažéra a zabezpečiť riadne vykonávanie jeho činnosti na podujatí,
c)
vykonať prehliadku miesta konania podujatia bezprostredne pred začiatkom podujatia a zabezpečiť, aby sa tam nenachádzali predmety uvedené v § 16 písm. a), c) a g),
d)
uviesť na vstupenke alebo informačnom letáku situačný plán miesta konania podujatia,
e)
zabezpečiť, aby sa na mieste konania podujatia nepredávali, nepodávali alebo nepožívali alkoholické nápoje s obsahom alkoholu vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu, ak obec nevydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov.
(3)
Organizátor rizikového podujatia okrem povinností podľa odsekov 1 a 2 je povinný aj
a)
požiadať v písomnej forme alebo v elektronickej forme obec a Policajný zbor o pomoc pri zabezpečení ochrany verejného poriadku a priebežne ich informovať o predpokladanom počte rizikových účastníkov podujatia a o ďalších skutočnostiach súvisiacich s ich účasťou na podujatí,
b)
vykonať pred uskutočnením podujatia kontrolu funkčnosti kamerového systému v súčinnosti s príslušným športovým zväzom,
c)
vyčleniť a označiť najmenej jeden samostatný sektor pre divákov podporujúcich domáce družstvo alebo jednotlivca (ďalej len „sektor domácich“), najmenej jeden samostatný sektor pre divákov podporujúcich hosťujúce družstvo alebo jednotlivca (ďalej len „sektor hostí“), a sektory pre ostatných účastníkov podujatia a zabezpečiť rovnaké služby v sektoroch domácich a sektoroch hostí; pre divákov podporujúcich hosťujúce družstvo alebo jednotlivca musí byť vyčlenený najmenej jeden sektor v nižšej kategórii vstupeniek a jedna časť sektora vo vyššej kategórii vstupeniek, ak takéto vstupenky boli distribuované,
d)
zabezpečiť, aby vstupenky pre divákov boli vystavené na meno a priezvisko diváka,
e)
zabezpečiť, aby pri domácich podujatiach nevnášali účastníci podujatia štátne symboly iných štátov alebo ich predchodcov,
f)
uzavrieť písomnú zmluvu s prevádzkovateľom strážnej služby, ktorej predmetom je výkon činnosti usporiadateľskej služby,
g)
zabezpečiť uskutočnenie porady za účasti hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra určeného organizátorom podujatia, bezpečnostného manažéra hostí, osoby delegovanej národným športovým zväzom alebo športovým zväzom (ďalej len „delegát zväzu“), zástupcu prevádzkovateľa strážnej služby, príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície, ak obecná polícia poskytuje súčinnosť pri plnení úloh usporiadateľskej služby, osoby, ktorú obec poverila v jej mene vykonávať dozor (ďalej len „dozorný orgán“), zástupcu hasičskej jednotky, zástupcu záchrannej zdravotnej služby, zástupcu divákov podporujúcich domáce družstvo alebo jednotlivca, zástupcu divákov podporujúcich hosťujúce družstvo alebo jednotlivca, a ak je to potrebné aj ďalších osôb zúčastňujúcich sa na príprave a priebehu podujatia, a to najmenej päť dní pred konaním podujatia a v deň konania podujatia; ak je na základe nových skutočností podujatie označené za rizikové v čase kratšom ako päť dní pred začiatkom podujatia, organizátor podujatia zabezpečí uskutočnenie takejto porady bezodkladne po označení podujatia za rizikové a v deň konania podujatia,
h)
poskytnúť priestory na športovisku pre nasadenie síl a prostriedkov príslušníkov Policajného zboru a na bezprostredné vykonanie služobného zákroku, ak je narušený verejný poriadok alebo je narušená ochrana života, zdravia alebo majetku,
i)
zriadiť riadiacu miestnosť športoviska.
(4)
Organizátor rizikového podujatia, podujatia s osobitným režimom, podujatia najvyššej celoštátnej súťaže v kategórii dospelých a medzinárodného podujatia vypracuje organizačný poriadok podujatia a návštevný poriadok podujatia, ktoré zverejní na viditeľnom verejne prístupnom mieste na mieste konania podujatia a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Organizačný poriadok obsahuje všetky náležitosti, ktoré súvisia s organizovaním podujatia, zabezpečením a výkonom činnosti usporiadateľskej služby, bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia v priebehu podujatia a v súvislosti s ním. V návštevnom poriadku podujatia organizátor podujatia upraví podrobnosti súvisiace s účasťou divákov na podujatí.
§ 7
(1)
Ak na mieste konania podujatia došlo k hrubému narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia, ktoré nemôže byť odstránené silami a prostriedkami organizátora podujatia, organizátor podujatia ihneď preruší podujatie alebo ukončí podujatie podľa športových pravidiel a bezodkladne požiada o pomoc Policajný zbor; ak ide o rizikové podujatie, organizátor podujatia písomne požiada o pomoc veliteľa bezpečnostného opatrenia Policajného zboru, ktorý sa počas rizikového podujatia zdržiava v riadiacej miestnosti športoviska. Organizátor podujatia môže požiadať Policajný zbor o pomoc aj vtedy, ak sa účastníci podujatia po ukončení podujatia pokojne nerozídu.
(2)
Ak okolnosti podľa odseku 1 nastali v dôsledku hrubého porušenia povinnosti organizátora podujatia, organizátor podujatia je povinný nahradiť Policajnému zboru náklady účelne vynaložené na obnovenie verejného poriadku. Ak súčinnosť podľa odseku 1 poskytne obecná polícia, organizátor podujatia je povinný nahradiť obci náklady účelne vynaložené na obnovenie verejného poriadku.
(3)
Organizátor podujatia je oprávnený uplatniť si od účastníka podujatia, ktorého protiprávnym konaním došlo k okolnostiam podľa odseku 1,
a)
primeranú náhradu nákladov uhradených podľa odseku 2 a
b)
primeranú náhradu za sankciu alebo opatrenia, ktoré boli organizátorovi podujatia v súvislosti s týmto protiprávnym konaním uložené orgánmi verejnej moci, orgánmi medzinárodnej športovej organizácie alebo orgánmi príslušného športového zväzu.
(4)
Pri uplatňovaní nárokov podľa odsekov 2 a 3 sa postupuje podľa osobitného predpisu.9)
Usporiadateľská služba
§ 8
(1)
Usporiadateľská služba je organizovaná a riadená činnosť, ktorej cieľom je zabezpečenie pokojného priebehu podujatia v súlade so zákonom a účelom podujatia, udržanie verejného poriadku a ochrana bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku, životného prostredia a zaistenie informovanosti, služieb a pohodlia účastníkov podujatia.
(2)
Usporiadateľskú službu vykonáva hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér a usporiadatelia. Výkon činnosti usporiadateľskej služby môže organizátor podujatia zabezpečiť aj prostredníctvom prevádzkovateľa strážnej služby a dobrovoľníkov.
(3)
Obec môže na základe písomnej dohody s organizátorom podujatia poskytovať súčinnosť pri plnení úloh usporiadateľskej služby prostredníctvom obecnej polície. Táto dohoda obsahuje najmä
a)
zásady spolupráce obecnej polície a organizátora podujatia,
b)
počet príslušníkov obecnej polície, ktorí budú poskytovať súčinnosť pri plnení úloh usporiadateľskej služby,
c)
rozsah činnosti vykonávanej obecnou políciou,
d)
spôsob určenia výšky nákladov uhrádzaných organizátorom podujatia obci za vykonanú činnosť.
(4)
Činnosť obecnej polície vykonávaná na základe dohody podľa odseku 3 nenahrádza usporiadateľskú službu.
§ 9
(1)
Počet členov usporiadateľskej služby na podujatí je najmenej 10 členov usporiadateľskej služby na 300 divákov, pričom tento počet sa na každých ďalších 100 divákov zvyšuje najmenej o jedného člena usporiadateľskej služby.
(2)
Počet členov usporiadateľskej služby na rizikovom podujatí je najmenej 25 členov usporiadateľskej služby na 300 divákov, pričom tento počet sa na každých ďalších 100 divákov zvyšuje najmenej o dvoch členov usporiadateľskej služby. Na rizikovom podujatí s nižším počtom divákov ako 300 je počet členov usporiadateľskej služby najmenej dvaja členovia usporiadateľskej služby na každých 30 divákov.
(3)
Ak ide o podujatie s osobitným režimom, najmenej 20 % počtu všetkých členov usporiadateľskej služby tvoria odborne spôsobilí zamestnanci prevádzkovateľa strážnej služby alebo príslušníci obecnej polície; to neplatí, ak ide o rizikové podujatie a podujatie, na ktorom poskytuje súčinnosť Policajný zbor podľa § 18 ods. 4 alebo podľa osobitného predpisu.10)
(4)
Ak ide o rizikové podujatie, najmenej 60% počtu všetkých členov usporiadateľskej služby tvoria odborne spôsobilí zamestnanci prevádzkovateľa strážnej služby alebo príslušníci obecnej polície.
(5)
Na podujatí, ktoré nie je označené za rizikové a na podujatí s predpokladanou účasťou nad 10 000 účastníkov podujatia, môže byť najviac 50% počtu usporiadateľov nahradených dobrovoľníkmi, ak obec podľa § 17 ods. 3 neurčí inak.
§ 10
Hlavný usporiadateľ
(1)
Hlavný usporiadateľ riadi organizovanie podujatia a zabezpečuje plnenie úloh podľa pokynov organizátora podujatia. Hlavný usporiadateľ organizuje a riadi činnosť usporiadateľskej služby, ak pre podujatie nie je určený bezpečnostný manažér.
(2)
Hlavným usporiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá
a)
dosiahla vek 21 rokov,
b)
dva roky sa podieľala na organizovaní podujatí,
c)
je zdravotne spôsobilá,
d)
je bezúhonná a
e)
má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti hlavného usporiadateľa.
(3)
Odborná spôsobilosť na výkon činností hlavného usporiadateľa sa získava absolvovaním odbornej prípravy a úspešným vykonaním skúšky. Preukazuje sa osvedčením hlavného usporiadateľa.
(4)
Odborná príprava hlavného usporiadateľa obsahuje teoretickú prípravu a praktickú prípravu zameranú na získanie vedomostí, schopností a zručností v oblastiach podľa § 13 ods. 5 potrebných na výkon činnosti hlavného usporiadateľa.
(5)
Odbornú prípravu hlavného usporiadateľa zabezpečuje národný športový zväz prostredníctvom odborne spôsobilých osôb pre jednotlivé oblasti podľa § 13 ods. 5.
(6)
Na vykonanie odbornej prípravy a skúšky hlavného usporiadateľa sa uchádzač prihlasuje formou elektronickej prihlášky zverejnenej na webovom sídle národného športového zväzu. Ak sa uchádzač nemôže prihlásiť na odbornú prípravu formou elektronickej prihlášky, prihlási sa písomnou prihláškou zaslanou na adresu národného športového zväzu. Prihláška na odbornú prípravu a skúšku hlavného usporiadateľa obsahuje
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
d)
adresu elektronickej pošty na účely odbornej prípravy,
e)
počet rokov praxe spočívajúcej v podieľaní sa na organizovaní podujatí.
(7)
Skúška hlavného usporiadateľa sa skladá z písomnej časti vo forme testu a ústnej časti. Ústna časť skúšky sa vykonáva až po úspešnom absolvovaní písomnej časti pred skúšobnou komisiou. Skúšobná komisia má troch členov, ktorých na žiadosť národného športového zväzu vymenúva odborná komisia podľa § 13 ods. 10 zo zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa § 13 ods. 11 písm. b) na konkrétny termín skúšky.
(8)
Po úspešnom vykonaní skúšky národný športový zväz vydá uchádzačovi osvedčenie hlavného usporiadateľa.
(9)
Osvedčenie hlavného usporiadateľa obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia,
b)
identifikačné číslo,
c)
druh športu, na ktorý sa odborná spôsobilosť na výkon činnosti hlavného usporiadateľa vzťahuje,
d)
obdobie platnosti osvedčenia hlavného usporiadateľa,
e)
označenie osoby, ktorá viedla odbornú prípravu,
f)
označenie národného športového zväzu, ktorý osvedčenie hlavného usporiadateľa vydal a
g)
miesto a dátum vydania osvedčenia hlavného usporiadateľa.
§ 11
Bezpečnostný manažér
(1)
Bezpečnostný manažér je odborne spôsobilý usporiadateľ, ktorého organizátor podujatia určil, aby organizoval a riadil činnosť usporiadateľskej služby, pripravoval, riadil, vykonával a vyhodnocoval bezpečnostné opatrenia na mieste konania podujatia.
(2)
Bezpečnostný manažér v priebehu podujatia operatívne určuje bezpečnostné opatrenia, koordinuje ich výkon a podľa potreby zabezpečuje súčinnosť usporiadateľskej služby s Policajným zborom a obecnou políciou. Bezpečnostný manažér sa počas rizikového podujatia prevažne zdržiava v riadiacej miestnosti športoviska, vyhodnocuje bezpečnostné opatrenia a priamo a nepretržite koordinuje ich výkon s veliteľom bezpečnostného opatrenia Policajného zboru.
(3)
Bezpečnostným manažérom môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 10 ods. 2 písm. a) až d) a má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti bezpečnostného manažéra.
(4)
Odborná spôsobilosť na výkon činnosti bezpečnostného manažéra sa získava absolvovaním odbornej prípravy zameranej na získanie vedomostí, schopností a zručností v oblastiach podľa § 13 ods. 5 potrebných na výkon činnosti bezpečnostného manažéra a úspešným vykonaním skúšky. Preukazuje sa osvedčením bezpečnostného manažéra.
(5)
Pri odbornej príprave a skúške bezpečnostného manažéra sa postupuje podľa § 10 ods. 4 až 7. Po úspešnom vykonaní skúšky národný športový zväz vydá uchádzačovi osvedčenie bezpečnostného manažéra.
(6)
Osvedčenie bezpečnostného manažéra obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia,
b)
identifikačné číslo,
c)
druh športu, na ktorý sa odborná spôsobilosť na výkon činnosti bezpečnostného manažéra vzťahuje,
d)
obdobie platnosti osvedčenia bezpečnostného manažéra,
e)
označenie osoby, ktorá viedla odbornú prípravu,
f)
označenie národného športového zväzu, ktorý osvedčenie bezpečnostného manažéra vydal a
g)
miesto a dátum vydania osvedčenia bezpečnostného manažéra.
§ 12
Usporiadateľ
(1)
Usporiadateľ plní úlohy podľa pokynov bezpečnostného manažéra alebo podľa pokynov hlavného usporiadateľa, ak pre podujatie nie je určený bezpečnostný manažér.
(2)
Usporiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá
a)
dosiahla vek 18 rokov,
b)
je zdravotne spôsobilá,
c)
je bezúhonná a
d)
má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti usporiadateľa.
(3)
Odborná spôsobilosť na výkon činnosti usporiadateľa sa získava odbornou prípravou pozostávajúcou z teoretickej prípravy a praktickej prípravy, zameranou na získanie vedomostí, schopností a zručností v oblastiach podľa § 13 ods. 5 potrebných na výkon činnosti usporiadateľa a úspešným absolvovaním testu zahŕňajúceho oblasti podľa § 13 ods. 5. Preukazuje sa preukazom usporiadateľa.
(4)
Uchádzač sa prihlasuje na odbornú prípravu a test formou elektronickej prihlášky zverejnenej na webovom sídle športového zväzu alebo športového klubu. Ak sa uchádzač nemôže prihlásiť na odbornú prípravu a test formou elektronickej prihlášky, prihlási sa písomnou prihláškou zaslanou na adresu športového zväzu alebo športového klubu. Prihláška na odbornú prípravu a test obsahuje
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
d)
adresu elektronickej pošty na účely odbornej prípravy.
(5)
Po prihlásení sa na odbornú prípravu podľa odseku 4 športový zväz alebo športový klub sprístupní uchádzačovi študijné materiály zaslaním prístupu na adresu elektronickej pošty uvedenú v prihláške. Odborná príprava uchádzača sa uskutočňuje sebavzdelávaním.
(6)
Odbornú spôsobilosť overuje športový zväz alebo športový klub prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok na výkon činnosti usporiadateľa. Za odborne spôsobilú osobu na overenie odbornej spôsobilosti usporiadateľov sa považuje aj osoba, ktorá je držiteľom platného osvedčenia hlavného usporiadateľa alebo platného osvedčenia bezpečnostného manažéra, určená na ten účel športovým zväzom.
(7)
Po úspešnom absolvovaní testu podľa odseku 3 pod dohľadom odborne spôsobilej osoby vydá športový zväz alebo športový klub uchádzačovi preukaz usporiadateľa.
(8)
Preukaz usporiadateľa obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia,
b)
identifikačné číslo,
c)
druh športu, na ktorý sa odborná spôsobilosť na výkon činnosti usporiadateľa vzťahuje,
d)
obdobie platnosti preukazu usporiadateľa,
e)
označenie športového zväzu alebo športového klubu, ktorý preukaz usporiadateľa vydal,
f)
označenie osoby, ktorá overila odbornú prípravu uchádzača a
g)
miesto a dátum vydania preukazu usporiadateľa.
§ 13
Spoločné ustanovenia k podmienkam výkonu činnosti hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa
(1)
Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti11) osoby na výkon činnosti usporiadateľskej služby. Po dosiahnutí veku 55 rokov sa zdravotná spôsobilosť preukazuje každé štyri roky.
(2)
Bezúhonnosť sa preukazuje písomným čestným vyhlásením. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za
a)
obzvlášť závažný zločin,
b)
úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný, úmyselný trestný čin proti republike, úmyselný trestný čin proti poriadku vo verejných veciach,
c)
trestný čin poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií alebo
d)
iný trestný čin, ako je uvedený v písmene a) až c), ak bol trestný čin spáchaný so zbraňou, násilím, hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy, s použitím nátlaku alebo v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí.
(3)
Na právoplatné odsúdenie sa prihliada, aj keď bolo zahladené alebo ak sa na osobu hľadí, ako keby nebola za trestný čin uvedený v odseku 2 odsúdená; to neplatí ak ide o odsúdenie za trestný čin spáchaný mladistvým, alebo ak ide o splnenie podmienky bezúhonnosti usporiadateľa.
(4)
Stratu zdravotnej spôsobilosti a stratu bezúhonnosti je hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér a usporiadateľ povinný bezodkladne oznámiť športovému zväzu alebo športovému klubu, ktorý vydal osvedčenie hlavného usporiadateľa, osvedčenie bezpečnostného manažéra alebo preukaz usporiadateľa.
(5)
Odborná príprava hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa obsahuje tieto oblasti
a)
právna úprava súvisiaca s organizovaním podujatí,
b)
verbálna a neverbálna komunikácia,
c)
základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre poskytnutie prvej pomoci,
d)
základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre zabezpečenie požiarnej ochrany a
e)
praktické riešenie núdzových situácií a modelových situácií,
f)
ďalšie oblasti určené predpismi národného športového zväzu.
(6)
Odborná spôsobilosť hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa sa opakovane overuje po uplynutí štyroch rokov odo dňa vydania osvedčenia hlavného usporiadateľa, osvedčenia bezpečnostného manažéra alebo preukazu usporiadateľa. Opakované overenie odbornej spôsobilosti sa vykonáva formou testu zahŕňajúceho oblasti podľa odseku 5.
(7)
Ak je hlavný usporiadateľ držiteľom platného osvedčenia hlavného usporiadateľa alebo ak je bezpečnostný manažér držiteľom platného osvedčenia bezpečnostného manažéra, odborná príprava a skúška na získanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti hlavného usporiadateľa alebo bezpečnostného manažéra pre ďalší druh športu obsahuje len oblasti podľa odseku 5 písm. e) a f) v príslušnom športe. Ak je usporiadateľ držiteľom platného preukazu usporiadateľa, odborná príprava a skúška na získanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti usporiadateľa pre ďalší druh športu obsahuje len oblasti podľa odseku 5 písm. e) a f) v príslušnom športe.
(8)
Ak sa hlavný usporiadateľ, ktorý je držiteľom platného osvedčenia hlavného usporiadateľa, alebo ak sa bezpečnostný manažér, ktorý je držiteľom platného osvedčenia bezpečnostného manažéra, dopustí priestupku podľa § 25 ods. 2, národný športový zväz držiteľovi osvedčenia hlavného usporiadateľa alebo držiteľovi osvedčenia bezpečnostného manažéra príslušné osvedčenie odníme.
(9)
Ak sa usporiadateľ, ktorý je držiteľom platného preukazu usporiadateľa, dopustí priestupku podľa § 25 ods. 2, športový zväz alebo športový klub, ktorý mu preukaz vydal, mu tento preukaz usporiadateľa odníme.
(10)
Policajný zbor na účely zabezpečenia jednotných pravidiel priebehu odbornej prípravy a skúšok na získanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa vymenúva odbornú komisiu. Odborná komisia má šesť členov, ktorými sú jeden zástupca Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, jeden zástupca Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, dvaja zástupcovia národných športových zväzov a dvaja zástupcovia Policajného zboru. Funkčné obdobie členov odbornej komisie je štyri roky.
(11)
Odborná komisia v oblasti odbornej prípravy a skúšky hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa
a)
vymenúva a odvoláva členov skúšobnej komisie na skúšku hlavného usporiadateľa a skúšku bezpečnostného manažéra,
b)
vedie zoznam odborne spôsobilých osôb pre oblasti podľa odseku 5 v rozsahu meno, priezvisko a údaj preukazujúci splnenie odbornej spôsobilosti; odborná komisia je oprávnená získavať tieto údaje a uchovávať ich počas zaradenia odborne spôsobilej osoby do zoznamu odborne spôsobilých osôb na účely zabezpečenia odbornej prípravy,
c)
určuje jednotné pravidlá pre používanie testov na prípravu a skúšku uchádzačov,
d)
vykonáva pre národné športové zväzy metodickú, konzultačnú a poradenskú činnosť.
(12)
Odborne spôsobilou osobou pre odbornú prípravu podľa odseku 5 písm. a) je osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v študijnom odbore právo alebo má uznaný diplom v tomto odbore v druhom stupni vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej dva roky odbornej právnickej praxe alebo osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti bezpečnostných služieb a vykonávala najmenej dva roky bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore.
(13)
Odborne spôsobilou osobou pre odbornú prípravu podľa odseku 5 písm. b) je psychológ alebo iná osoba, ktorá má najmenej dva roky praxe v oblasti zahŕňajúcej problematiku verbálnej a neverbálnej komunikácie.
(14)
Odborne spôsobilou osobou pre odbornú prípravu podľa odseku 5 písm. c) je inštruktor prvej pomoci.12)
(15)
Odborne spôsobilou osobou pre odbornú prípravu podľa odseku 5 písm. d) je príslušník Hasičského a záchranného zboru.
(16)
Odborne spôsobilou osobou pre odbornú prípravu podľa odseku 5 písm. e) je fyzická osoba, ktorá sa najmenej dva roky podieľa na organizovaní a riadení usporiadateľskej činnosti ako príslušník Policajného zboru, príslušník obecnej polície, hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér, odborne spôsobilý zamestnanec prevádzkovateľa strážnej služby alebo ako delegát zväzu.
(17)
Hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér a usporiadateľ sú športovými odborníkmi podľa osobitného predpisu.12aa)
(18)
Podrobnosti o odbornej príprave a skúške hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa upraví národný športový zväz svojím predpisom.
§ 13a
Podmienky výkonu činnosti delegáta zväzu
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon činností delegáta zväzu sa získava absolvovaním odbornej prípravy a úspešným vykonaním skúšky. Preukazuje sa osvedčením delegáta zväzu.
(2)
Odborná príprava delegáta zväzu obsahuje teoretickú prípravu a praktickú prípravu zameranú na získanie vedomostí, schopností a zručností v oblastiach podľa § 13 ods. 5 potrebných na výkon činnosti delegáta zväzu.
(3)
Odbornú prípravu delegáta zväzu zabezpečuje národný športový zväz prostredníctvom odborne spôsobilých osôb pre jednotlivé oblasti podľa § 13 ods. 5, ktoré určujú rozsah teoretickej prípravy a praktickej prípravy.
(4)
Pri odbornej príprave a skúške delegáta zväzu sa postupuje podľa § 10 ods. 6. Po úspešnom vykonaní skúšky národný športový zväz vydá uchádzačovi osvedčenie delegáta zväzu.
(5)
Osvedčenie delegáta zväzu obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia,
b)
identifikačné číslo,
c)
druh športu, na ktorý sa odborná spôsobilosť na výkon činnosti delegáta zväzu vzťahuje,
d)
obdobie platnosti osvedčenia delegáta zväzu,
e)
označenie osoby, ktorá viedla odbornú prípravu,
f)
označenie národného športového zväzu, ktorý osvedčenie delegáta zväzu vydal a
g)
miesto a dátum vydania osvedčenia delegáta zväzu.
(6)
Na podmienky výkonu činnosti delegáta zväzu sa rovnako vzťahuje § 13 ods. 1 až 7 a 12 až 16.
(7)
Delegát zväzu je športovým odborníkom podľa osobitného predpisu.12aa)
(8)
Podrobnosti o odbornej príprave a skúške delegáta zväzu upraví národný športový zväz svojím predpisom.
§ 14
Oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby
(1)
Člen usporiadateľskej služby je oprávnený
a)
presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či fyzická osoba, ktorá vstupuje na miesto konania podujatia, nemá pri sebe alebo na sebe predmety uvedené v § 16 písm. a), c), f) alebo písm. g); prehliadku hmatom vykonáva člen usporiadateľskej služby rovnakého pohlavia,
b)
neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorá vnáša na miesto konania podujatia predmety uvedené v § 16 písm. a), c), f) alebo písm. g) alebo je zjavne pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
c)
vyzvať diváka na opustenie miesta konania podujatia, ak po upozornení podľa odseku 2 písm. g) pokračuje v nevhodnom správaní alebo konaní alebo ak sa odmietne podriadiť výzve usporiadateľa na premiestnenie do príslušného sektoru vyčleneného podľa § 6 ods. 3 písm. c),
d)
vyviesť diváka a zakázať jeho ďalšiu účasť na podujatí, ak neuposlúchol pokyn podľa písmena c),
e)
vyžiadať preukázanie totožnosti účastníka podujatia v súvislosti s porušením povinností účastníka podujatia, zaznamenať a odovzdať údaje podľa § 22 ods. 2 organizátorovi podujatia na účely ich spracovania v informačnom systéme,
f)
vyžadovať preukázanie totožnosti diváka pri vstupe na športové podujatie na účely overenia vstupenky, ktorá bola vystavená na meno a priezvisko diváka.
(2)
Člen usporiadateľskej služby je povinný
a)
vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby bola zaistená bezpečnosť účastníkov podujatia,
b)
vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby jeho správanie alebo konanie nebolo dôvodom na vyvolanie alebo rozšírenie hrubej neslušnosti alebo výtržnosti účastníkov podujatia,
c)
zúčastniť sa na zaškolení usporiadateľov pred začiatkom podujatia,
d)
presvedčiť sa, či sa na podujatí chce zúčastniť fyzická osoba na to oprávnená a na ten účel požadovať preukázanie totožnosti účastníka podujatia,
e)
neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe,
1.
ktorej účasť na podujatí bola zakázaná podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,8)
2.
ktorá nepreukáže hodnoverne svoju totožnosť, ak ju o to člen usporiadateľskej služby požiadal,
3.
u ktorej je možné dôvodne predpokladať, že bude narušovať verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia,
4.
mladšej ako 14 rokov bez sprievodu plnoletej fyzickej osoby, ak ide o rizikové podujatie, alebo
5.
ktorá je rizikovým účastníkom podujatia,
f)
zaistiť predmet uvedený v § 16 písm. f) alebo písm. g) a odovzdať ho príslušníkovi Policajného zboru,
g)
upozorniť účastníka podujatia na nevhodnosť jeho správania alebo konania a požadovať, aby od neho upustil, ak svojím správaním alebo konaním narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia,
h)
mať v čase konania podujatia oblečenú reflexnú vestu alebo reflexnú rovnošatu s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“, „SECURITY“ alebo „DOBROVOĽNÍK“ a číslom na prednom a zadnom diele, ak ide o usporiadateľa; pri medzinárodnom podujatí sa môže používať aj nápis určený pravidlami medzinárodnej športovej organizácie,
i)
predložiť na vyzvanie doklad totožnosti a osvedčenie hlavného usporiadateľa, osvedčenie bezpečnostného manažéra alebo preukaz usporiadateľa organizátorovi podujatia, dozornému orgánu, príslušníkovi Policajného zboru a delegátovi zväzu.
(3)
Ak nejde o podujatie podľa § 9 ods. 3 a 4 a organizátor podujatia zabezpečil činnosť usporiadateľskej služby prostredníctvom prevádzkovateľa strážnej služby, odborný zamestnanec prevádzkovateľa strážnej služby má oprávnenia člena usporiadateľskej služby podľa odseku 1 a povinnosti člena usporiadateľskej služby podľa odseku 2.
(4)
Dobrovoľník má oprávnenia člena usporiadateľskej služby podľa odseku 1 písm. c) a povinnosti člena usporiadateľskej služby podľa odseku 2 písm. a) až c), g) a h).
(5)
Členovia usporiadateľskej služby využívajú oprávnenia a plnia povinnosti podľa odseku 1 a 2 s dôrazom na individualizáciu uplatnených opatrení.
Povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia
§ 15
Účastník podujatia je povinný
a)
dodržiavať pokyny organizátora podujatia, členov usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov obecnej polície a dozorného orgánu a zdržať sa všetkého, čo narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia,
b)
zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas podujatia, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí a požívania omamných látok alebo psychotropných látok počas podujatia,
c)
strpieť úkony člena usporiadateľskej služby súvisiace s porušením povinnosti účastníka podujatia pri výkone oprávnení a plnení povinností člena usporiadateľskej služby podľa § 14,
d)
po ukončení podujatia pokojne opustiť miesto konania podujatia,
e)
zaobstarať si vstupenku do sektoru vyčleneného pre divákov podporujúcich družstvo alebo jednotlivca, ktorých podporuje, ak ide o rizikové podujatie alebo podujatie, na ktorom boli vstupenky vystavené na meno a priezvisko.
§ 16
Účastníkovi podujatia sa zakazuje
a)
vnášať na miesto konania podujatia alebo používať pyrotechnický výrobok, kuklu, strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, okrem ich použitia na výkon športovej činnosti,
b)
navštevovať podujatie zjavne pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
c)
vnášať na podujatie alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí alebo vnášať na rizikové podujatie alkoholické nápoje s obsahom alkoholu vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu,
d)
mať zakrytú tvár spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim jeho identifikáciu; to neplatí, ak ide o používanie preventívnych a iných ochranných pomôcok v rozsahu vyplývajúcom z povinnosti alebo odporúčania ustanoveného opatreniami podľa osobitného predpisu,12a)
e)
používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu domáceho podujatia, a to aj počas premiestňovania sa na miesto konania podujatia alebo z miesta konania podujatia, v priestoroch verejnej dopravy a v hromadných dopravných prostriedkoch,
f)
vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na domáce podujatie, pri ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia alebo mravnosti účastníkov podujatia,
g)
vnášať na podujatie písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie
1.
textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,
2.
obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, pohlaviu, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie,
h)
vstupovať v čase konania podujatia do súťažného priestoru bez súhlasu organizátora,
i)
vhadzovať predmety do súťažného priestoru.
Úlohy obce, Policajného zboru a športového zväzu
§ 17
(1)
Obec je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením podľa § 4.
(2)
Ak sa má podujatie konať mimo športoviska, obec je oprávnená navrhnúť organizátorovi podujatia iné miesto na jeho konanie, ako sa uvádza v oznámení.
(3)
Obec je oprávnená na základe žiadosti organizátora podujatia alebo z vlastného podnetu určiť písomne počet členov usporiadateľskej služby aj v inom rozsahu ako je ustanovené v § 9. Kritériom pre určenie nižšieho alebo vyššieho počtu členov usporiadateľskej služby je najmä druh podujatia, podmienky konania podujatia, predpokladaný počet a rizikovosť divákov. Ak ide o rizikové podujatie, počet členov usporiadateľskej služby nemôže byť určený v nižšom rozsahu.
(4)
Obec je oprávnená rozhodnúť o zákaze podujatia, ak by v súvislosti s konaním podujatia hrozilo vážne ohrozenie bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia, konanie podujatia by obmedzovalo verejnú dopravu, zásobovanie obyvateľstva alebo ohrozovalo životné prostredie; ak ide o vážne ohrozenie bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia, obec zakáže podujatie z vlastného podnetu, na základe žiadosti organizátora podujatia alebo na základe žiadosti Policajného zboru.
(5)
Ak ide o rizikové podujatie, dozorný orgán je povinný zúčastniť sa na príprave podujatia a na podujatí. Obec je povinná najneskôr sedem dní pred začiatkom podujatia oznámiť organizátorovi podujatia a Policajnému zboru meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt dozorného orgánu.
(6)
Dozorný orgán je povinný preveriť, či organizátor podujatia splnil podmienky určené podľa § 5 ods. 5. Na rizikovom podujatí je dozorný orgán povinný preveriť, či organizátor podujatia splnil podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. a) a § 21 ods. 7. Ak je to potrebné, dozorný orgán previerku vykonáva v súčinnosti s Policajným zborom. Ak organizátor podujatia ani po upozornení dozorným orgánom na zistené nedostatky nesplní niektorú z týchto povinností alebo podmienok, dozorný orgán rozhodne o zákaze podujatia.
(7)
Dozorný orgán v súlade so športovými pravidlami podujatie preruší, a to aj opakovane alebo ho zakáže, ak sa na podujatí porušujú ľudské práva alebo slobody. Dozorný orgán oznámi prerušenie alebo zákaz podujatia organizátorovi podujatia ústnym vyhlásením.
(8)
Obec je povinná bezodkladne oznámiť Policajnému zboru, že rozhodla o zákaze konania podujatia podľa odseku 4, 6 alebo odseku 7.
(9)
Obec je povinná vydať zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí, ak o to požiada organizátor podujatia alebo Policajný zbor.
(10)
Ak obec označí podujatie za rizikové, bezodkladne oznámi túto skutočnosť organizátorovi podujatia, Policajnému zboru a príslušnému športovému zväzu.
§ 18
(1)
Ak na podujatí alebo v súvislosti s podujatím hrozí bezprostredné nebezpečenstvo narušenia verejného poriadku alebo je ohrozená bezpečnosť, život alebo zdravie účastníkov podujatia, Policajný zbor môže toto podujatie zakázať alebo vylúčiť účastníka podujatia z účasti na podujatí.
(2)
Ak na podujatí alebo v súvislosti s podujatím hrozí bezprostredné nebezpečenstvo narušenia verejného poriadku, je ohrozená bezpečnosť, život alebo zdravie účastníkov podujatia alebo ide o rizikové podujatie, Policajný zbor je oprávnený, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh, bez označenia monitorovaných priestorov vyhotovovať obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy z prípravy alebo priebehu podujatia, vrátane premiestňovania sa účastníkov podujatia, ako aj iné záznamy o priebehu služobnej činnosti alebo služobného zákroku súvisiacich s podujatím.13)
(3)
Zvukové, obrazové alebo iné záznamy vyhotovené Policajným zborom je možné využiť len na účely trestného konania, priestupkového konania, správneho konania, občianskeho súdneho konania, disciplinárneho konania, na účely vedenia a využívania informačného systému podľa § 22 a na účely plnenia úloh na úseku ochrany verejného poriadku a bezpečnosti štátu, inak je Policajný zbor povinný tieto záznamy bezodkladne zlikvidovať.
(4)
Policajný zbor môže na základe písomnej dohody s organizátorom podujatia poskytovať súčinnosť pri plnení úloh usporiadateľskej služby, ak ide o rizikové podujatie, podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie. Táto dohoda obsahuje
a)
zásady spolupráce Policajného zboru a organizátora podujatia,
b)
zásady spolupráce Policajného zboru a usporiadateľskej služby,
c)
zásady spolupráce Policajného zboru a bezpečnostného manažéra,
d)
zásady výmeny informácií k rizikovým účastníkom podujatia a nasadenie síl a prostriedkov Policajného zboru v priestoroch športoviska,
e)
činnosť Policajného zboru súvisiacu s konaním podujatia,
f)
spôsob určenia výšky účelne vynaložených nákladov uhrádzaných organizátorom podujatia Policajnému zboru za vykonanú činnosť,
g)
ďalšie náležitosti nevyhnutné pre zabezpečenie riadneho priebehu podujatia.
(5)
Činnosť Policajného zboru vykonávaná na základe dohody podľa odseku 4 nenahrádza usporiadateľskú službu.
(6)
Ak Policajný zbor označí podujatie za rizikové, bezodkladne oznámi túto skutočnosť organizátorovi podujatia, obci a príslušnému športovému zväzu a je povinný byť prítomný na mieste konania podujatia v čase konania podujatia.
§ 19
(1)
Ak ide o rizikové podujatie alebo podujatie s osobitným režimom, vykonáva dozor aj príslušný národný športový zväz alebo príslušný športový zväz prostredníctvom delegáta zväzu.
(2)
Športový zväz oznámi najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia organizátorovi podujatia a Policajnému zboru meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt delegáta zväzu.
(3)
Delegát zväzu je povinný zúčastniť sa na príprave podujatia a na podujatí, dozerať a hodnotiť dodržiavanie povinností podľa tohto zákona a predpisov príslušného športového zväzu upravujúcich organizovanie podujatí organizátorom podujatia, usporiadateľskou službou a ostatnými účastníkmi podujatia. Delegát zväzu o zistených nedostatkoch týkajúcich sa organizácie a bezpečnosti podujatia bezodkladne upovedomí hlavného usporiadateľa alebo bezpečnostného manažéra s požiadavkou na ich odstránenie.
(4)
Ak došlo k hrubému narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia delegát zväzu ústnym vyhlásením vyzve organizátora podujatia prostredníctvom hlavného usporiadateľa na prerušenie podujatia alebo ukončenie podujatia v súlade so športovými pravidlami.
(5)
Delegát zväzu je oprávnený v súvislosti s vykonávaním dozoru na podujatí vyhotovovať obrazové, zvukové alebo iné záznamy preukazujúce nevhodné konanie alebo správanie účastníkov podujatia a plnenie povinností organizátora podujatia vrátane zistených nedostatkov a opatrení prijatých na ich odstránenie.
(6)
Delegát zväzu o svojich zisteniach, odporúčaniach a opatreniach vypracuje písomnú správu, v ktorej informuje o priebehu podujatia. Prílohou správy sú záznamy vyhotovené podľa odseku 5. Písomnú správu delegát zväzu predkladá príslušnému orgánu športového zväzu na prerokovanie a prijatie potrebných opatrení.
(7)
Správu podľa odseku 6 a jej prílohy je možné využiť len na účely trestného konania, priestupkového konania, správneho konania, občianskeho súdneho konania, disciplinárneho konania a na účely vedenia a využívania informačného systému podľa § 22.
(8)
Športový zväz, ktorý vykonáva dozor na rizikovom podujatí alebo podujatiach s osobitným režimom, zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam delegátov zväzu, v ktorom je uvedené meno a priezvisko delegáta zväzu.
Osobitné ustanovenia o bezpečnosti
§ 20
(1)
Umiestnenie a technické parametre športoviska a súťažného priestoru musia zodpovedať požiadavkám na umiestňovanie a povoľovanie stavieb podľa osobitného predpisu.14) Ak sa športovisko používa na medzinárodné podujatia, musí zodpovedať aj požiadavkám ustanoveným medzinárodnou športovou organizáciou, ktorej je príslušný národný športový zväz členom.
(2)
Usporiadanie športoviska a súťažného priestoru nesmie podnecovať účastníkov podujatia k nevhodnému správaniu. Musí zabezpečovať efektívnu kontrolu všetkých účastníkov podujatia, účelné rozmiestnenie bezpečnostných prekážok slúžiacich na ich rozdelenie, označenie a uzatvorenie sektorov pre divákov. Usporiadanie športoviska a súťažného priestoru vrátane prístupov na miesto konania podujatia musí umožňovať zásah poriadkovej služby, hasičskej jednotky a záchrannej zdravotnej služby. Sektory pre divákov je možné rozdeliť aj reťazou osôb vytvorenou z členov usporiadateľskej služby.
(3)
Ak je miestom konania podujatia športovisko s kapacitou 2 000 a viac divákov a ide o rizikové podujatie alebo podujatie, pri ktorom to ustanovujú požiadavky medzinárodnej športovej organizácie alebo národného športového zväzu, sektory hostí musia byť od ostatných sektorov športoviska oddelené tak, aby nebol možný pohyb divákov medzi týmito sektormi.
(4)
Pri organizovaní podujatia na športovisku sú zakázané miesta na státie pre divákov, ak tak určí medzinárodná športová organizácia, národný športový zväz, organizátor podujatia alebo Policajný zbor.
(5)
Pri organizovaní podujatia na športovisku, na ktorom sa predpokladá účasť 4 000 a viac divákov, musia byť na účel ochrany bezpečnosti a zdravia divákov zriadené vo vnútornom priestore športoviska najmenej dve miesta zdravotnej pomoci so zdravotníckym pracovníkom.15) Pri ostatných podujatiach musí byť na účel ochrany bezpečnosti a zdravia divákov zriadené najmenej jedno miesto zdravotnej pomoci so zdravotníckym pracovníkom.
(6)
Organizátor podujatia, Policajný zbor a obecná polícia sú oprávnení nariadiť a vykonať uzatvorenie miesta konania podujatia a vykonať dôkladnú kontrolu účastníkov podujatia, ak možno z ich správania, konania alebo z iných okolností dôvodne predpokladať hrozbu narušenia pokojného priebehu podujatia alebo verejného poriadku alebo ohrozenie bezpečnosti, zdravia alebo mravnosti účastníkov podujatia.
(7)
Organizátor podujatia, Policajný zbor a obecná polícia v súčinnosti s ďalšími osobami koordinujú premiestňovanie účastníkov podujatia z miesta ich odchodu na miesto konania podujatia tak, aby neumožnili rizikovým účastníkom podujatia účasť na podujatí ani ich prítomnosť v okolí miesta konania podujatia, najmä ak svojim správaním alebo konaním narušujú verejný poriadok, ohrozujú bezpečnosť, zdravie, majetok alebo životné prostredie.
(8)
Medzinárodnú spoluprácu v oblasti výmeny informácií o podujatiach zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).
§ 21
Kamerový systém
(1)
Pri organizovaní rizikového podujatia je organizátor podujatia povinný zriadiť pri vchodoch a východoch športoviska a v priestoroch športoviska kamerový systém, ktorý umožní v čase konania podujatia nepretržité monitorovanie uvedených priestorov a identifikáciu fyzickej osoby alebo iného predmetu a zabezpečí záznam v digitálnej forme. Túto povinnosť má organizátor podujatia na futbalovom podujatí a hokejovom podujatí najvyššej celoštátnej súťaže v kategórii dospelých, ak to ustanovujú požiadavky medzinárodnej športovej organizácie alebo národného športového zväzu.
(2)
Kamerový systém musí byť zriadený tak, aby nezasahoval do súkromia fyzických osôb, ktoré nie sú účastníkmi podujatia.
(3)
Priestory monitorované kamerovým systémom musia byť zreteľne označené ako monitorované pri každom vstupe na športovisko.
(4)
Záznamy vyhotovené z kamerového systému je možné využiť len na účely trestného konania, priestupkového konania, správneho konania, občianskeho súdneho konania, disciplinárneho konania, vedenia a využívania informačného systému podľa § 22 a na účely plnenia úloh na úseku ochrany verejného poriadku a bezpečnosti štátu.
(5)
Podrobnosti o kamerovom systéme ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.
(6)
Kontrolu inštalácie, ustanovených parametrov a funkčnosti kamerového systému vykonáva najmenej raz ročne príslušný športový zväz.
(7)
Organizátor rizikového podujatia, na ktorom sa použije mobilný kamerový systém, zabezpečí vykonanie kontroly v rozsahu podľa odseku 6 Policajným zborom.
§ 22
Evidencia v informačnom systéme
(1)
Informačný systém, ktorého prevádzkovateľom a správcom je ministerstvo vnútra, obsahuje evidenciu o fyzických osobách,
a)
ktorým bol uložený trest zákazu účasti na verejných podujatiach alebo obmedzenie podľa osobitného predpisu,17)
b)
ktoré boli odsúdené za trestné činy spáchané v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí alebo ktorých trestné stíhanie za také trestné činy bolo podmienečne zastavené alebo skončené zmierom,
c)
ktoré boli postihnuté za priestupky podľa § 25 ods. 1, 3 až 6 alebo priestupky diváckeho násilia podľa § 26,
d)
ktoré boli postihnuté za správne delikty podľa § 24,
e)
ktorým bolo uložené obmedzujúce opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na verejných podujatiach,
f)
ktoré majú príslušným orgánom verejnej moci uložené predbežné opatrenie podľa § 27 ods. 2 alebo primerané obmedzenie spočívajúce v zákaze účasti na podujatiach podľa osobitného predpisu,18)
g)
ktoré sú štátnymi príslušníkmi iného štátu a bolo im uložené administratívne vyhostenie a zákaz vstupu na územie Slovenskej republiky za protiprávne konanie v súvislosti s účasťou na podujatí, ktorého sa dopustili na území Slovenskej republiky,
h)
ktoré boli postihnuté alebo potrestané za protiprávne konanie v súvislosti s účasťou na podujatí v cudzine,
i)
ktoré sa dopustili konania zakladajúceho podozrenie z priestupku diváckeho násilia alebo z trestného činu spáchaného v súvislosti s účasťou na podujatí a ich totožnosť nebola zistená.
(2)
Evidencia podľa odseku 1 obsahuje
a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo; ak ide o štátneho príslušníka iného štátu, obdobné číslo alebo identifikátor podľa osobitného predpisu,18a)
c)
dátum narodenia,
d)
pohlavie,
e)
adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
f)
štátnu príslušnosť,
g)
príslušnosť alebo iné vzťahy k športovým klubom,
h)
druh športu, v súvislosti s účasťou, na ktorom sa osoba dopustila protiprávneho konania,
i)
fotografiu tváre,
j)
údaje o protiprávnom konaní, ktoré bolo dôvodom zápisu do evidencie; k týmto údajom môžu byť v digitálnej podobe pripojené listiny, obrazové záznamy, zvukové záznamy a obrazovo-zvukové záznamy súvisiace s protiprávnym konaním,
k)
údaje o čase trvania a rozsahu zákazu účasti na podujatiach, označenie orgánu, ktorý o zákaze rozhodol a dátum právoplatnosti rozhodnutia,
l)
údaje o výške a splatnosti uloženej pokuty,
m)
údaje o iných uložených sankciách a opatreniach,
n)
iné charakteristiky slúžiace na identifikáciu fyzickej osoby.
(3)
Ak sa do evidencie podľa odseku 1 zapisujú údaje o maloletej osobe a jej protiprávnom konaní okrem údajov podľa odseku 2 písm. a) až j) a n), sa do evidencie zapisujú aj identifikačné údaje jej zákonného zástupcu a identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá maloletú osobu na podujatí sprevádzala v čase jej protiprávneho konania, podľa odseku 2 písm. a) až h).
(4)
Evidencia hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov, usporiadateľov, dobrovoľníkov a delegátov zväzu sa vedie v informačnom systéme športu.19)
(5)
Údaje do evidencie podľa
a)
odseku 1 písm. a) a b) bezodkladne spracúva správca informačného systému na základe rozhodnutí, ktoré mu zasielajú súdy a orgány činné v trestnom konaní,
b)
odseku 1 písm. c) až i) získava a bezodkladne spracúva správca informačného systému.
(6)
Súd oznamuje správcovi informačného systému trest zákazu účasti na verejných podujatiach uložený fyzickej osobe. Prokurátor oznamuje správcovi informačného systému primerané obmedzenia a povinnosti uložené fyzickej osobe v súvislosti s ďalšou účasťou na verejných podujatiach, ak jej trestné stíhanie bolo podmienečne zastavené.
(7)
Údaje z informačného systému správca informačného systému poskytuje alebo sprístupňuje prokuratúre, súdom, obciam, okresným úradom v sídle kraja, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu, športovým zväzom a organizátorom podujatí v rozsahu a spôsobom nevyhnutnom na plnenie ich úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.20)
(8)
Ak ide o medzinárodné podujatie, správca informačného systému poskytuje alebo sprístupňuje údaje z informačného systému v rozsahu podľa osobitného predpisu21) orgánom, ktoré plnia úlohy Policajného zboru a bezpečnostného manažéra v štáte pôvodu hosťujúceho družstva alebo športovca, na základe žiadosti a v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie riadneho priebehu podujatia.
(9)
Údaje v evidencii podľa odseku 1 sa vedú v informačnom systéme desať rokov od vykonania trestu za spáchaný trestný čin, od vykonania sankcie, od uplynutia doby predbežného opatrenia podľa § 27 ods. 2, ochranného opatrenia alebo primeraného obmedzenia alebo odo dňa administratívneho vyhostenia. Ak sa v lehote podľa prvej vety vykoná nový záznam, údaje sa vedú až do uplynutia lehoty ustanovenej pre vedenie údajov na základe posledného záznamu.
§ 23
(1)
Športový zväz je povinný 50 % sumy z uhradených pokút uložených v disciplinárnom konaní alebo v disciplinárnom konaní jeho členov za neslušnosti a výtržnosti účastníkov podujatia a za porušenie povinností organizátora podujatia alebo člena usporiadateľskej služby pri organizovaní podujatia použiť na výdavky na aktivity v oblasti zabezpečenia verejného poriadku a ochrany bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia na podujatiach a na výdavky na vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.
(2)
Príjmy a výdavky podľa odseku 1 a ich použitie športový zväz priebežne zverejňuje na svojom webovom sídle; to neplatí, ak vedie príjmy a výdavky podľa odseku 1 na osobitnom účte vedenom v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorého číslo je zverejnené na webovom sídle športového zväzu a na ktorom je bezplatne, diaľkovo a nepretržite uvedený prehľad platobných operácií v rozsahu suma, dátum zaúčtovania, identifikácia poskytovateľa a príjemcu, účel platby a variabilný symbol.
Správne delikty a priestupky
§ 24
Správne delikty
(1)
Okresný úrad v sídle kraja uloží pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ak
a)
nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 1,
b)
uvedie nepravdivý alebo hrubo skresľujúci údaj alebo zatají povinný údaj v oznámení podľa § 4 ods. 3 alebo v žiadosti podľa § 17 ods. 3,
c)
nedodrží podmienky konania podujatia určené podľa § 5 ods. 5,
d)
nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 4,
e)
nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 1,
f)
nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 2 a 4,
g)
nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 3,
h)
nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 1 a 5 alebo nedodrží počet členov usporiadateľskej služby určený obcou podľa § 17 ods. 3,
i)
nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 3,
j)
nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 2 a 4,
k)
neumožní alebo obmedzí riadny výkon usporiadateľskej služby podľa § 14,
l)
nevykoná alebo nevydá pokyn na vykonanie primeraných opatrení pri porušení povinností účastníka podujatia podľa § 15 alebo pri porušení zákazu podľa § 16,
m)
neposkytne potrebnú súčinnosť dozornému orgánu a Policajnému zboru pri vykonaní previerky podľa § 17 ods. 6,
n)
nesplní povinnosť podľa § 20 ods. 3,
o)
poruší zákaz podľa § 20 ods. 4,
p)
nesplní povinnosť podľa § 20 ods. 5,
q)
neposkytne potrebnú súčinnosť pri koordinovaní premiestňovania účastníkov podujatia podľa § 20 ods. 7,
r)
nedodrží podmienky konania podujatia podľa § 21 ods. 7,
s)
distribuuje alebo predáva vstupenky, ktoré nie sú vystavené na meno a priezvisko, ak ide o podujatie podľa § 6 ods. 1 písm. n) alebo ods. 3 písm. d),
t)
distribuuje, sprostredkúva, predáva, vystaví alebo ponúka na predaj vstupenky na podujatie bez oprávnenia organizátorom podujatia,
u)
ponúka na predaj neplatné alebo falšované vstupenky alebo vstupenky, ktoré nemá vo svojej dispozícii,
v)
nesplní povinnosť podľa § 23 ods. 1.
(2)
Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) až e), h), k) až m), p) a q) možno uložiť pokutu do 2 000 eur. Ak bol tento správny delikt spáchaný na podujatí s osobitným režimom, možno uložiť pokutu do 4 000 eur; na rizikovom podujatí do 50 000 eur.
(3)
Za správny delikt podľa odseku 1 písm. f), i) a v) možno uložiť pokutu do 4 000 eur, na rizikovom podujatí do 50 000 eur.
(4)
Za správny delikt podľa odseku 1 písm. g), j), n), o), r), s) až u) možno uložiť pokutu do 50 000 eur.
(5)
Za správny delikt podľa odseku 1, pri ktorom v dôsledku hrubého zanedbania povinností organizátora došlo k závažnému alebo nenapraviteľnému následku alebo ak vznik takého následku bezprostredne hrozil, možno uložiť aj zákaz činnosti až na päť rokov. Sankcia zákazu činnosti spočíva v tom, že sa páchateľovi správneho deliktu zakáže na dobu výkonu sankcie vykonávať činnosť organizátora podujatí určených presným označením druhu podujatí, športového klubu alebo jeho družstva, súťaže alebo športu, na ktoré sa tento zákaz vzťahuje.
(6)
Za správny delikt podľa odseku 1 spáchaný v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za obdobný správny delikt, možno uložiť sankciu až do výšky dvojnásobku hornej hranice ustanovenej podľa odsekov 2 až 4.
(7)
Pri ukladaní sankcií za správne delikty podľa odseku 1 okresný úrad v sídle kraja prihliada na závažnosť, spôsob, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania a prihliadne aj na opakované porušenie právnej povinnosti a na to, že sa konaním porušili viaceré povinnosti.
(8)
Sankciu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti správny orgán dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(9)
Pokuty podľa odsekov 2 až 4 a 6 sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 25
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí organizátor podujatia, ak
a)
nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 1,
b)
uvedie nepravdivý alebo hrubo skresľujúci údaj alebo zatají povinný údaj v oznámení podľa § 4 ods. 3 alebo v žiadosti podľa § 17 ods. 3,
c)
nedodrží podmienky konania podujatia určené podľa § 5 ods. 5,
d)
nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 4,
e)
nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 1,
f)
nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 2 a 4,
g)
nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 3,
h)
nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 1 a 5 alebo nedodrží počet členov usporiadateľskej služby určený obcou podľa § 17 ods. 3,
i)
nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 3,
j)
nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 2 a 4,
k)
neumožní alebo obmedzí riadny výkon usporiadateľskej služby podľa § 14,
l)
nevykoná alebo nevydá pokyn na vykonanie primeraných opatrení pri porušení povinností účastníka podujatia podľa § 15 alebo pri porušení zákazu podľa § 16,
m)
neposkytne potrebnú súčinnosť dozornému orgánu a Policajnému zboru pri vykonaní previerky podľa § 17 ods. 6,
n)
nesplní povinnosť podľa § 20 ods. 3,
o)
poruší zákaz podľa § 20 ods. 4,
p)
nesplní povinnosť podľa § 20 ods. 5,
q)
neposkytne potrebnú súčinnosť pri koordinovaní premiestňovania účastníkov podujatia podľa § 20 ods. 7,
r)
nedodrží podmienky konania podujatia podľa § 21 ods. 7,
s)
distribuuje alebo predáva vstupenky, ktoré nie sú vystavené na meno a priezvisko, ak ide o podujatie podľa § 6 ods. 1 písm. n) alebo ods. 3 písm. d),
t)
ponúka na predaj neplatné alebo falšované vstupenky alebo vstupenky, ktoré nemá vo svojej dispozícii.
(2)
Priestupku sa dopustí hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér alebo usporiadateľ, ak
a)
nesplní povinnosť podľa § 13 ods. 4,
b)
nesplní povinnosť podľa § 14 ods. 2, alebo
c)
predloží nepravdivý lekársky posudok alebo uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení o bezúhonnosti.
(3)
Priestupku sa dopustí účastník podujatia, ak
a)
poruší povinnosť podľa § 15,
b)
poruší zákaz podľa § 16 písm. b) až d) a f),
c)
sa zúčastnil na podujatí, hoci mu bola účasť na podujatí zakázaná uložením obmedzujúceho opatrenia spočívajúceho v zákaze účasti na verejných podujatiach, predbežného opatrenia podľa § 27 ods. 2 alebo primeraného obmedzenia spočívajúceho v zákaze účasti na podujatiach podľa osobitného predpisu18) alebo sa o to pokúsil.
(4)
Priestupku sa dopustí dozorný orgán, ak
a)
sa nezúčastní bez riadneho ospravedlnenia na príprave a priebehu podujatia podľa § 17 ods. 6, alebo
b)
nesplní povinnosť vykonať previerku podľa § 17 ods. 6.
(5)
Priestupku sa dopustí delegát zväzu, ak
a)
sa nezúčastní bez riadneho ospravedlnenia na príprave a priebehu podujatia podľa § 19 ods. 3, alebo
b)
nevypracuje alebo nepredloží písomnú správu podľa § 19 ods. 6.
(6)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
distribuuje alebo predáva vstupenky, ktoré nie sú vystavené na meno a priezvisko, ak ide o podujatie podľa § 6 ods. 1 písm. n) alebo ods. 3 písm. d),
b)
bez oprávnenia organizátorom podujatia distribuuje, sprostredkúva, predáva, vystaví alebo ponúkne na predaj vstupenky na podujatie, alebo
c)
ponúka na predaj neplatné alebo falšované vstupenky alebo vstupenky, ktoré nemá vo svojej dispozícii.
(7)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až e), h), k) až m), p), q) a odsekov 2, 4 a 5 možno uložiť pokutu od 100 eur do 2 000 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov. Ak bol tento priestupok spáchaný na podujatí s osobitným režimom, možno uložiť pokutu od 300 eur do 6 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov; na rizikovom podujatí od 500 eur do 10 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov.
(8)
Za priestupok podľa odseku 3 možno uložiť pokutu od 100 eur do 2 000 eur. Ak bol tento priestupok spáchaný na podujatí s osobitným režimom, možno uložiť pokutu od 300 eur do 6 000 eur; na rizikovom podujatí od 500 eur do 10 000 eur.
(9)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. f) a i), možno uložiť pokutu od 300 eur do 6 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov; na rizikovom podujatí od 500 eur do 10 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov.
(10)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. g), j), n), o), r) až t) možno uložiť pokutu od 500 eur do 10 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov.
(11)
Za priestupok podľa odseku 6 možno uložiť pokutu od 300 eur do 10 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov.
(12)
Za priestupok podľa odseku 3 možno uložiť obmedzujúce opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na určených podujatiach až na päť rokov.
§ 26
Priestupky diváckeho násilia
(1)
Priestupku diváckeho násilia sa dopustí ten, kto
a)
poruší zákaz podľa § 16 písm. a),
b)
poruší zákaz podľa § 16 písm. e),
c)
poruší zákaz podľa § 16 písm. g),
d)
poruší zákaz podľa § 16 písm. h),
e)
poruší zákaz podľa § 16 písm. i),
f)
v súvislosti s účasťou na podujatí hrubo znevažuje, uráža alebo ohrozuje organizátora podujatia, hlavného usporiadateľa, usporiadateľa, bezpečnostného manažéra, zamestnanca prevádzkovateľa strážnej služby, dozorný orgán, príslušníka obecnej polície, príslušníka Policajného zboru, delegáta zväzu alebo dobrovoľníka verbálne, gestom, grafickým zobrazením alebo iným spôsobom,
g)
neoprávnene sťažuje účastníkovi podujatia pokojný prístup na miesto konania podujatia alebo mu bráni v prístupe, alebo
h)
neoprávnene bráni účastníkovi podujatia v tom, aby pokojne opustil miesto konania podujatia.
(2)
Za priestupok diváckeho násilia sa považuje aj čin, ktorý má znaky priestupku proti verejnému poriadku, priestupku extrémizmu, priestupku proti občianskemu spolunažívaniu alebo priestupku proti majetku podľa osobitného predpisu,22) agresívnej povahy spáchaný v súvislosti s účasťou na podujatí.
(3)
Za priestupok podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť pokutu od 300 eur do 6 000 eur. Ak bol tento priestupok spáchaný na rizikovom podujatí, možno uložiť pokutu od 500 eur do 10 000 eur.
(4)
Za priestupok podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť obmedzujúce opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na určených podujatiach až na päť rokov.
(5)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a), c), d) alebo písm. e) alebo odseku 2 spáchaný na podujatí s osobitným režimom alebo na rizikovom podujatí v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za priestupok diváckeho násilia sa uloží obmedzujúce opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na určených podujatiach najmenej na jeden rok.
§ 27
Spoločné ustanovenia o priestupkoch
(1)
Priestupky podľa tohto zákona prejednávajú orgány Policajného zboru. Na priestupky a ich prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.23)
(2)
Osobe obvinenej z priestupku podľa
a)
§ 25 ods. 3 možno uložiť predbežné opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na určených podujatiach na primeranú dobu, najdlhšie na šesť mesiacov, najmä ak sa dopustila priestupku závažnejšej povahy alebo sa dopustila priestupku po tom, čo bola v poslednom roku postihnutá za obdobný priestupok, alebo bola v posledných dvoch rokoch odsúdená za trestný čin spáchaný v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí,
b)
§ 26 ods. 1 alebo ods. 2 sa uloží predbežné opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na určených podujatiach na primeranú dobu, najdlhšie na jeden rok.
(3)
Odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení podľa odseku 2 nemá odkladný účinok.
(4)
Predbežné opatrenie podľa odseku 2 písm. a) stráca platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jeho uloženia, ak nedošlo skôr k právoplatnému rozhodnutiu vo veci, jeho zrušeniu alebo uplynutiu doby, na ktorú bolo uložené. Predbežné opatrenie podľa odseku 2 písm. b) stráca platnosť po uplynutí jedného roka odo dňa jeho uloženia, ak nedošlo skôr k právoplatnému rozhodnutiu vo veci, jeho zrušeniu alebo uplynutiu doby, na ktorú bolo uložené.
(5)
Ak sa páchateľ dopustil priestupku podľa § 25 alebo § 26 menšej závažnosti alebo ak je páchateľom priestupku osoba mladšia ako 21 rokov, ktorá v minulosti nebola odsúdená ani postihnutá za protiprávne konanie v súvislosti s účasťou na podujatí, priestupok je možné vybaviť napomenutím, ak je možné predpokladať, že takéto vybavenie je postačujúce, najmä ak sa páchateľ k spáchaniu priestupku priznal, jeho spáchanie oľutoval, prejavil snahu o nápravu a zaviazal sa nahradiť škodu alebo jej primeranú časť, ak bola priestupkom spôsobená.
(6)
Za priestupok podľa § 25 alebo § 26 možno uložiť pokutu v blokovom konaní od 200 eur do 500 eur a v rozkaznom konaní od 500 eur do 1 000 eur; ak bol priestupok spáchaný v súvislosti s účasťou na rizikovom podujatí, až do dvojnásobku tejto sumy.
(7)
Pri uložení obmedzujúceho opatrenia alebo predbežného opatrenia správny orgán určuje rozsah zakázaných podujatí podľa závažnosti protiprávneho konania, ktorého sa páchateľ dopustil, presným označením druhu podujatí, športového klubu alebo jeho družstva, súťaže alebo športu, na ktoré sa obmedzujúce opatrenie alebo predbežné opatrenie vzťahuje.
(8)
Za priestupok podľa § 25 alebo § 26 spáchaný v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za obdobný priestupok, možno uložiť pokutu a obmedzujúce opatrenie až do výšky dvojnásobku hornej hranice ustanovenej za neskorší priestupok.
(9)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. Orgán, ktorý vydal rozhodnutie o uložení pokuty vedie evidenciu uložených pokút a nezaplatených pokút, ktorú na požiadanie kedykoľvek sprístupní správcovi informačného systému.
(10)
Pri uložení obmedzujúceho opatrenia alebo predbežného opatrenia správny orgán uloží páchateľovi povinnosť, aby sa dostavil v určenom čase na príslušný útvar Policajného zboru určený podľa miesta pobytu, v odôvodnených prípadoch aj opakovane.
(11)
Ak je priestupkom porušenie povinnosti s následkom, ktorý je možné odstrániť alebo napraviť, sankciu je možné uložiť s podmienečným odkladom časti výkonu sankcie až do polovice výmery uloženej sankcie s určením lehoty na splnenie povinnosti, odstránenie následku alebo vykonanie určeného nápravného opatrenia. Ak fyzická osoba, ktorej bola taká sankcia uložená, v určenej lehote porušenie alebo následok odstráni alebo splní nápravné opatrenie, orgán, ktorý sankciu uložil, rozhodne o upustení od výkonu časti sankcie, ktorej výkon bol podmienečne odložený.
Spoločné ustanovenia
§ 28
Obec ako organizátor podujatia
(1)
Ak ide o podujatie organizované obcou, na obec ako organizátora podujatia sa vzťahujú ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a), c), d) až h), k) až m), o) až q), § 7, § 14 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až h), § 20 a 24.
(2)
Ak je obec organizátorom rizikového podujatia, vzťahujú sa na obec ako organizátora podujatia ustanovenia tohto zákona v celom rozsahu. Úlohu dozorného orgánu v takom prípade plní osoba, ktorú výkonom dozoru poveril Policajný zbor.
(3)
Ak ide o podujatie, ktorého organizátorom je obec a ďalší organizátor, ktorý nie je obcou, na takéto podujatie sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v celom rozsahu. Úlohu dozorného orgánu v takom prípade plní osoba, ktorú výkonom dozoru poveril Policajný zbor.
(4)
Ak ide o podujatie podľa odsekov 2 a 3, oznámenie podľa § 4 sa predkladá príslušnému útvaru Policajného zboru.
§ 29
Vzťah k správnemu poriadku
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok, okrem konania podľa § 4 ods. 5, § 5 ods. 2 a 5, § 17 ods. 4 a 6, § 24 a § 27 ods. 2 až 4, ak v odsekoch 2 a 3 nie je ustanovené inak.
(2)
Účastníkom konania podľa § 5 ods. 2 je organizátor podujatia. Účastníkmi konania podľa § 5 ods. 5 sú organizátor podujatia a vlastník alebo užívateľ pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať, ktorý oznámil obci písomne nesúhlas s konaním podujatia. Účastníkom konania podľa § 4 ods. 5 a § 17 ods. 4 a 6 je organizátor podujatia, ak ide o rizikové podujatie alebo podujatie s osobitným režimom aj príslušný športový zväz.
(3)
Rozhodnutie podľa § 4 ods. 5, § 5 ods. 2 a 5 a § 17 ods. 4 a 6 nadobúda právoplatnosť dňom vydania. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie, návrh na obnovu konania a ani ho nemožno preskúmať mimo odvolacieho konania. Rozhodnutie obec zverejní v deň vydania na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle, ak ho má zriadené. Rozhodnutie obec oznámi písomne do 5 dní od vydania organizátorovi podujatia.
§ 30
(1)
Uplatnenie oprávnení a povinností usporiadateľa podľa § 14 ani disciplinárny postih podľa predpisov príslušného športového zväzu za konanie, ktoré je porušením povinností a zákazov podľa § 15 a 16, nie je prekážkou pre ďalší postup v trestnom konaní, priestupkovom konaní alebo správnom konaní.
(2)
Používanie štátnych symbolov Slovenskej republiky na podujatiach podľa tohto zákona upravuje osobitný predpis.24)
(3)
Pri spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu.25)
§ 31
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2014
(1)
Odborná spôsobilosť hlavného usporiadateľa a usporiadateľa získaná podľa osobitného predpisu26) účinného do 31. januára 2014 zostáva zachovaná do 31. decembra 2017. Od 1. januára 2018 sa na takého hlavného usporiadateľa a usporiadateľa vzťahuje opakovanie overenia odbornej spôsobilosti podľa § 13 ods. 6.
(2)
Hlavný usporiadateľ, ktorý získal odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu26) účinného do 31. januára 2014, spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona na výkon činnosti bezpečnostného manažéra. Od 1. februára 2018 sa na takého bezpečnostného manažéra vzťahuje opakovanie overenia odbornej spôsobilosti podľa § 13 ods. 6.
(3)
O hlavnom usporiadateľovi a usporiadateľovi podľa odseku 1 a o bezpečnostnom manažérovi podľa odseku 2 prevádzkovateľ informačného systému alebo národný športový zväz v evidencii hlavných usporiadateľov, usporiadateľov a bezpečnostných manažérov ako údaj podľa § 22 ods. 6 písm. j) uvedie 31. december 2017.
(4)
Hlavný usporiadateľ a usporiadateľ podľa odseku 1 a bezpečnostný manažér podľa odseku 2 oznámia správcovi informačného systému údaje do evidencie hlavných usporiadateľov, usporiadateľov a bezpečnostných manažérov podľa § 22 ods. 6 do 30. apríla 2014.
§ 31a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Odborná spôsobilosť delegáta zväzu získaná podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostáva zachovaná do 31. decembra 2018. Od 1. januára 2019 sa na takého delegáta zväzu vzťahuje opakované overenie odbornej spôsobilosti podľa § 13a ods. 6.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2022
§ 31b
(1)
Konania o správnych deliktoch začaté a právoplatne neskončené do 31. mája 2022 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2022.
(2)
Príjmy z pokút vedené na samostatnom mimorozpočtovom účte zriadenom podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2022 sú od 1. júna 2022 príjmom štátneho rozpočtu; národný športový zväz futbalu odvedie tieto príjmy do štátneho rozpočtu najneskôr do 30. júna 2022.
(3)
Odborná príprava a skúška na nadobudnutie odbornej spôsobilosti hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra, usporiadateľa a delegáta zväzu, ktorá sa začala a neskončila do 31. mája 2022, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2022.
§ 31c
Ministerstvo vnútra vykoná do 31. mája 2023 všetky úkony potrebné na zosúladenie údajov informačného systému vedeného podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2022 s informačnými systémami ministerstva vnútra. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vykoná do 31. mája 2023 všetky úkony potrebné na zosúladenie údajov informačného systému vedeného podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2022 s informačným systémom športu.
§ 32
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 200/2010 Z. z. a zákona č. 547/2010 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 332/2009 Z. z. o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme.
Čl. II
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona 334/2012 Z. z., zákona č. 428/2012 Z. z., zákona č. 428/2012 Z. z., zákona č. 189/2013 Z. z. a zákona č. 204/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 32 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
trest zákazu účasti na verejných podujatiach.“.
Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená j) až l).
2.
V § 37 písm. l) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
3.
V § 37 písm. m) sa na konci bodka nahrádza čiarkou.
4.
§ 37 sa dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:
„n)
spáchal trestný čin ako člen skupiny osôb počas premiestňovania sa na miesto konania verejného podujatia alebo z miesta konania verejného podujatia, alebo
o)
spáchal trestný čin z dôvodu príslušnosti k športovému klubu.“.
5.
V § 42 ods. 2 poslednej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „činnosti“ sa vkladajú slová „alebo trest zákazu účasti na verejných podujatiach“.
6.
V § 51 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
účasti na určených verejných podujatiach,“.
7.
V § 51 sa odsek 4 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
dostaviť sa v určenom čase na príslušný útvar Policajného zboru určený podľa miesta pobytu, v odôvodnených prípadoch aj opakovane.“.
8.
Za § 62 sa vkladá § 62a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠62a
Trest zákazu účasti na verejných podujatiach
(1)
Trest zákazu účasti na verejných podujatiach spočíva v tom, že sa odsúdenému počas doby výkonu tohto trestu zakazuje účasť na športových, kultúrnych alebo iných verejných podujatiach v rozsahu určenom v rozhodnutí súdu.
(2)
Súd môže uložiť trest zákazu účasti na verejných podujatiach až na desať rokov, ak sa páchateľ dopustí úmyselného trestného činu v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí alebo ak to vyžaduje so zreteľom na doterajší spôsob života páchateľa a okolnosti spáchania činu, ochrana verejného poriadku, zdravia, mravnosti alebo majetku.
(3)
Ako samostatný trest môže byť trest zákazu účasti na verejných podujatiach uložený, ak vzhľadom na povahu a závažnosť spáchaného prečinu, osobu a pomery páchateľa, uloženie iného trestu nie je potrebné.
(4)
Na dobu výkonu trestu zákazu účasti na verejných podujatiach alebo na jej časť súd môže odsúdenému uložiť obmedzenia a povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, najmä aby sa dostavil v určenom čase na príslušný útvar Policajného zboru a spravidla mu súd tiež uloží, aby podľa svojich síl nahradil škodu spôsobenú trestným činom alebo jej časť, ktorú súd zároveň určí.
(5)
Do doby výkonu trestu zákazu účasti na verejných podujatiach sa doba výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody nezapočítava; započítava sa však doba, počas ktorej bola v tej istej veci páchateľovi pred právoplatnosťou rozsudku zakázaná účasť na verejných podujatiach, ktoré sú predmetom zákazu.“.
9.
Za § 72 sa vkladajú § 72a a 72b, ktoré vrátane nadpisu § 72a znejú:
㤠72a
Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu účasti na verejných podujatiach
(1)
Po výkone polovice trestu zákazu účasti na verejných podujatiach môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný.
(2)
Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu účasti na verejných podujatiach súd určí skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu; skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o tomto upustení.
(3)
Odsúdenému, u ktorého súd podmienečne upustil od výkonu zvyšku trestu zákazu účasti na verejných podujatiach, môže súd uložiť primerané obmedzenia a povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život.
§ 72b
(1)
Ak odsúdený, u ktorého sa podmienečne upustilo od zvyšku trestu zákazu účasti na verejných podujatiach, viedol v skúšobnej dobe riadny život a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak rozhodne, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby, že zvyšok trestu vykoná.
(2)
Ak súd vyslovil, že sa podmienečne prepustený osvedčil, má sa za to, že trest bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu účasti na verejných podujatiach nadobudlo právoplatnosť.
(3)
Rovnako sa má za to, že trest zákazu účasti na verejných podujatiach bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu účasti na verejných podujatiach nadobudlo právoplatnosť, ak súd bez viny odsúdeného nenariadil do roka od uplynutia skúšobnej doby, že odsúdený zvyšok trestu vykoná.“.
10.
V § 92 ods. 2 sa slová „b) až k)“ nahrádzajú slovami „b) až l)“.
11.
V § 109 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e) ktoré znie:
„e)
trest zákazu účasti na verejných podujatiach,“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmena f) a g).
12.
Za § 112 sa vkladá § 112a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠112a
Trest zákazu účasti na verejných podujatiach
Trest zákazu účasti na verejných podujatiach môže súd uložiť mladistvému iba za podmienok ustanovených týmto zákonom, a to vo výmere do piatich rokov.“.
13.
§ 121 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Na mladistvého, ktorému bol uložený trest zákazu účasti na verejných podujatiach, sa hľadí, ako keby nebol odsúdený, len čo bol trest vykonaný.“.
14.
§ 122 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Trestný čin je spáchaný v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí, ak sa ho dopustí účastník verejného podujatia v čase a mieste konania verejného podujatia alebo v jeho okolí alebo na inom mieste počas premiestňovania sa na miesto konania verejného podujatia alebo z miesta konania verejného podujatia, vrátane dopravných prostriedkov alebo prevádzok služieb. Za verejné podujatie sa považuje verejné zhromaždenie, kultúrne, športové a iné podujatie prístupné verejnosti.“.
15.
V § 348 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
zúčastní sa na verejnom podujatí, na ktoré sa vzťahuje trest zákazu účasti na verejných podujatiach alebo nedodržiava obmedzenia a povinnosti, ktoré mu súd uložil v súvislosti s výkonom tohto trestu,“.
Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená i) a j).
16.
V § 364 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
hrubým spôsobom ruší priebeh verejného podujatia, najmä nedovoleným použitím pyrotechnického výrobku, násilným poškodením sedadla alebo časti športového zariadenia slúžiacej na oddelenie sektorov, vhodením nebezpečného predmetu na športovisko alebo na iné miesto konania podujatia alebo“.
17.
V § 364 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
18.
V § 364 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
na chránenej osobe, alebo
e)
hoci bol za taký alebo obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý.“.
Čl. III
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z. a zákona č. 305/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 20 sa za slová „jeho zákonný zástupca,“ vkladajú slová „podozrivá osoba,“.
2.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Pri trestnom čine spáchanom v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí vzťahujúcom sa na športové podujatie, súd o odsúdení upovedomí správcu informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach podľa osobitného zákona, v rozsahu podľa osobitného zákona.“.
3.
§ 28 znie:
㤠28
(1)
Ak je potrebné pretlmočiť obsah výpovede alebo ak osoba uvedená v § 2 ods. 20 vyhlási, že nerozumie jazyku, v ktorom sa konanie vedie alebo nehovorí týmto jazykom, priberie sa tlmočník opatrením. Tlmočníkom môže byť výnimočne aj zapisovateľ. Ak obvinený využije svoje právo podľa § 2 ods. 20, pribratý tlmočník pretlmočí na jeho žiadosť aj jeho poradu s obhajcom v priebehu alebo v priamej súvislosti s procesným úkonom, s podaním opravného prostriedku alebo s inými procesnými podaniami.
(2)
Tlmočník sa priberie aj vtedy, ak osoba uvedená v § 2 ods. 20 síce vyhlási, že rozumie jazyku, v ktorom sa vedie konanie, avšak orgán, ktorý úkon vykonáva zistí, že jazykové schopnosti tejto osoby nie sú dostatočné k riadnemu uplatneniu jej práv v jazyku, v ktorom sa vedie konanie; o pribratí tlmočníka sa v takomto prípade rozhodne uznesením, proti ktorému je prípustná sťažnosť.
(3)
Ak si osoba podľa § 2 ods. 20 zvolí jazyk, na ktorý nie je v zozname tlmočníkov zapísaný žiadny tlmočník alebo vec neznesie odklad a zapísaní tlmočníci sú nedosiahnuteľní, priberie orgán činný v trestnom konaní alebo súd tlmočníka na úradný jazyk štátu, ktorého je táto osoba štátnym občanom, alebo v ktorom má bydlisko a ktorému táto osoba rozumie.
(4)
Ak je potrebné preložiť zápisnicu o výpovedi alebo inú písomnosť, priberie sa prekladateľ opatrením. Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa použijú primerane. Obvinenému sa písomne preloží uznesenie o vznesení obvinenia, uznesenie o vzatí obvineného do väzby, obžaloba, dohoda o vine a treste a návrh na jej schválenie, rozsudok, trestný rozkaz, rozhodnutie o odvolaní a rozhodnutie o podmienečnom zastavení trestného stíhania; tohto práva sa môže obvinený výslovne vzdať, o čom musí byť poučený, rovnako ako o dôsledkoch vzdania sa tohto práva. Ak sa takéto rozhodnutie týka viacerých obvinených, preloží sa obvinenému len tá časť rozhodnutia, ktorá sa ho týka pokiaľ ju možno oddeliť od ostatných výrokov rozhodnutia a ich odôvodnení. Preklad rozhodnutia a jeho doručenie zabezpečuje orgán, o ktorého rozhodnutie ide.
(5)
Na žiadosť obvineného alebo aj bez takej žiadosti rozhodne orgán, pred ktorým sa konanie vedie, že sa obvinenému okrem rozhodnutí uvedených v odseku 4 písomne preloží aj iná písomnosť, ak je to nevyhnutné pre zaručenie spravodlivého procesu, najmä pre riadne uplatnenie práva na obhajobu, a to v rozsahu určenom týmto orgánom. Ak orgán, pred ktorým sa konanie vedie, nevyhovie takejto žiadosti obvineného, rozhodne o tom uznesením, proti ktorému môže obvinený podať sťažnosť. Namiesto písomného prekladu podľa prvej vety možno takúto písomnosť alebo jej podstatný obsah pretlmočiť, ak to nemá vplyv na spravodlivosť procesu. Táto skutočnosť sa poznamená v zápisnici o úkone tak, aby bolo zrejmé, či sa pretlmočila celá písomnosť alebo ktorá jej časť. Ustanovenie prvej vety sa nepoužije, ak už bola písomnosť alebo jej podstatný obsah obvinenému pretlmočený alebo ak obvinený po poučení prehlási, že preklad takejto písomnosti nepožaduje.
(6)
Pokiaľ sa na zaručenie spravodlivého procesu nevyžaduje fyzická prítomnosť tlmočníka a nepodarí sa zabezpečiť tlmočníka pre jazyk, ktorému osoba uvedená v § 2 ods. 20 dostatočne rozumie, možno v odôvodnených prípadoch tlmočenie zabezpečiť aj prostredníctvom technických zariadení určených na prenos obrazu a zvuku.“.
4.
V § 82 ods. 1 písmeno f ) znie:
„f)
povinnosť pravidelne alebo v určenom čase sa dostaviť na štátny orgán určený súdom,“.
5.
V § 204 ods. 1 sa vypúšťa slovo „alebo“ a za slová „bezprostredne po ňom“ sa vkladá čiarka a slová „alebo po tom, čo odpadla prekážka jej bezprostredného zadržania najviac do 24 hodín po spáchaní prečinu“.
6.
V § 216 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak bolo podmienečne zastavené trestné stíhanie za trestný čin spáchaný v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí a ak obvinenému bolo súčasne uložené obmedzenie podľa § 51 ods. 3 písm. a) Trestného zákona vzťahujúce sa na športové podujatie, prokurátor o uložení tohto obmedzenia upovedomí správcu informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach podľa osobitného zákona v rozsahu informácii podľa osobitného zákona. Ak bola uznesením uložená obvinenému povinnosť podľa § 51 ods. 4 písm. k) Trestného zákona, prokurátor zašle uznesenie určenému útvaru Policajného zboru.“.
7.
V § 353 ods. 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
trest zákazu účasti na verejných podujatiach,“.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).
8.
Za § 444 sa vkladá § 444a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠444a
Výkon trestu zákazu účasti na verejných podujatiach
(1)
O právoplatnom uložení trestu zákazu účasti na verejných podujatiach upovedomí predseda senátu útvar Policajného zboru, v ktorého obvode má odsúdený bydlisko. Ak sa uložený trest zákazu účasti na verejných podujatiach vzťahuje na športové podujatie, predseda senátu upovedomí aj správcu informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach podľa osobitného zákona v rozsahu podľa osobitného zákona.
(2)
Predseda senátu môže poveriť kontrolou výkonu trestu zákazu účasti na verejných podujatiach probačného a mediačného úradníka.
(3)
Ak súd zistí porušovanie alebo marenie výkonu trestu účasti na verejných podujatiach, predseda senátu to bez meškania oznámi okresnému prokurátorovi.
(4)
Ak súd rozhodol o podmienečnom upustení od zvyšku trestu zákazu účasti na verejných podujatiach vzťahujúci sa na športové podujatie, predseda senátu o tejto skutočnosti bez meškania upovedomí správcu informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach podľa osobitného zákona v rozsahu informácií podľa osobitného zákona.
(5)
Na konanie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu účasti na verejnom podujatí, ako aj na konanie o nariadení výkonu zvyšku tohto trestu sa primerane použijú ustanovenia § 415 až 417. Príslušným na vydanie rozhodnutí je súd, ktorý vo veci konal v prvom stupni.“.
9.
Príloha sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 280, 26. 10. 2010).“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona 79/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 31/2013 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z. a zákona č. 474/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 17 ods. 1 prvej vete sa vypúšťa slovo „telovýchovné,“ a druhá veta znie: „Možno ho uložiť páchateľovi priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami (§ 30), priestupku proti verejnému poriadku (§ 47, 47a a 48), priestupku proti občianskemu spolunažívaniu (§ 49), priestupku proti majetku (§ 50) alebo priestupku podľa osobitného predpisu.3aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:
„3aa)
Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Doterajší text § 20 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Do plynutia lehoty podľa odseku 1 sa nezapočítava doba, počas ktorej sa pre ten istý skutok viedlo trestné stíhanie.“.
3.
V § 47 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
v súvislosti s účasťou na verejnom zhromaždení alebo kultúrnom podujatí prístupnom verejnosti hrubo znevažuje, uráža alebo ohrozuje organizátora podujatia, zvolávateľa, usporiadateľa, zamestnanca prevádzkovateľa strážnej služby, dobrovoľníka alebo inú osobu podieľajúcu sa na organizovaní verejného podujatia, dozorný orgán, príslušníka obecnej polície, príslušníka Policajného zboru alebo delegáta zväzu verbálne, gestom, grafickým zobrazením alebo iným spôsobom.“.
4.
V § 47 odsek 2 znie:
„(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 100 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. e) až g) pokutu do 300 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. h) až l) pokutu do 500 eur.“.
5.
Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠47a
Priestupky extrémizmu
(1)
Priestupku extrémizmu sa dopustí ten, kto
a)
použije na verejnosti písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,
b)
použije na verejnosti písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie,
c)
dopustí sa priestupku podľa § 49 ods. 1 písm. a), b) a d) alebo priestupku proti majetku podľa § 50 úmyselným zničením alebo poškodením veci z dôvodu národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti alebo nenávisti z dôvodu farby pleti, pôvodu rodu alebo z dôvodu náboženského vyznania.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 500 eur.“.
6.
V § 52 ods. 2 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b)
proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. l),
c)
extrémizmu podľa § 47a,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno d).
7.
§ 91 sa vypúšťa.
8.
Za § 96a sa vkladá § 96b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠96b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2014
Ustanovenie § 20 ods. 2 v znení účinnom od 1. februára 2014 sa vzťahuje na priestupky spáchané po 1. februári 2014.“.
Čl. V
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 218/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 80v sa vkladá § 80w, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80w
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2014
Živnostenské oprávnenia vydané na predmet podnikania „Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - usporiadateľ na športovom podujatí“ zanikajú dňom 1. februára 2014.“.
Čl. VI
Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 300/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z. a zákona č. 375/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 1 sa za slovom „rozhodca“ vypúšťa čiarka a slová „usporiadateľ na športovom podujatí“.
2.
Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2014
(1)
Príprava usporiadateľa na športovom podujatí, ktorá sa začala a neskončila pred 1. februárom 2014, sa dokončí podľa predpisu účinného do 31. januára 2014 a považuje sa za odbornú spôsobilosť získanú podľa doterajších predpisov.
(2)
Akreditácia vzdelávacieho zariadenia, ktorému bolo vydané potvrdenie o akreditácii na prípravu usporiadateľa na športovom podujatí do 31. januára 2014, zostáva zachovaná do uplynutia platnosti potvrdenia o akreditácii. Od 1. februára 2014 do uplynutia platnosti potvrdenia o akreditácii postupuje vzdelávacie zariadenie pri príprave hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa podľa osobitného predpisu.4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) § 10 až 13 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.
Čl. VII
Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. a zákona č. 528/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 26 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Športový klub, ktorému bola v disciplinárnom konaní alebo v správnom konaní uložená pokuta, iná sankcia alebo opatrenie, s ktorým sú spojené finančné náklady, môže si uplatniť primeranú náhradu nákladov od toho, kto sa dopustil protiprávneho konania alebo je zodpovedný za protiprávne konanie, ktoré bolo dôvodom pre uloženie pokuty, inej sankcie alebo opatrenia.“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Napríklad § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 13 ods. 2 písm. k), § 30 ods. 6 a § 67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 19 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), § 30 a § 31 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
2)
§ 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 8/2013 Z. z.
4)
§ 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.
8)
§ 17 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 1/2014 Z. z.
§ 51 ods. 3 písm. a) a § 62a Trestného zákona.
§ 26 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 1/2014 Z. z.
8a)
§ 18 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 491/2008 Z. z.
10)
§ 7, § 8 ods. 1 a 13 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 27 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 353/1997 Z. z.
11)
§ 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
§ 40 ods. 22 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12a)
§ 48 ods. 4 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 286/2020 Z. z.
12aa)
§ 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
15)
§ 27 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 51 ods. 3 písm. a) a § 62a Trestného zákona.
18a)
§ 3 písm. n) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
19)
§ 80 zákona č. 440/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
Napríklad § 3 Trestného poriadku, § 89a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, § 77 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov, § 54 zákona č. 440/2015 Z. z.
21)
Napríklad Dohovor Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a poskytovaniu služieb na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 149/2022 Z. z.), Rozhodnutie Rady z 25. apríla 2002 týkajúce sa bezpečnosti v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom (2002/348/SVV) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 4; Ú. v. ES L 121, 8. 5. 2002) v platnom znení.
22)
23)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
26)
§ 12 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 1/2014 Z. z.