94/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.07.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

94
ZÁKON
z 19. marca 2013
o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov a drahých kameňov,
b)
skúšanie výrobkov z drahých kovov a identifikáciu drahých kameňov,
c)
práva a povinnosti výrobcu, obchodníka a dovozcu výrobkov z drahých kovov a drahých kameňov,
d)
výkon kontroly na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov a drahých kameňov (ďalej len „puncová inšpekcia“),
e)
priestupky a iné správne delikty na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov a drahých kameňov.
§ 2
Základné ustanovenia
(1)
Drahým kovom sa rozumie zlato, striebro, platina, paládium, irídium, ródium, ruténium a osmium.
(2)
Drahým kameňom sa rozumie prírodná substancia anorganického pôvodu alebo organického pôvodu používaná v šperkárstve.
(3)
Výrobkom z drahých kovov sa rozumie
a)
klenotnícky, bižutérny, medailérsky a iný výrobok zo zliatin zlata, striebra, platiny alebo kombinácie týchto zliatin, ktoré možno kombinovať s prírodnými kameňmi alebo so syntetickými kameňmi, perlami, smaltom, koralmi, sklom a s inými nekovovými materiálmi a kompozitný výrobok s charakteristickou povrchovou štruktúrou vyrobený vrstvením viacerých zliatin drahých kovov (ďalej len „tovar“),
b)
klenotnícka zliatina, spájky a polotovary z drahých kovov určené na výrobu a opravu tovaru,
c)
zliatina z drahých kovov používaná v starostlivosti o chrup (ďalej len „dentálne drahé kovy“),
d)
mince z drahých kovov vydávané Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „mince“),
e)
opotrebovaný, nekompletný alebo poškodený tovar obchodovaný spravidla za cenu v ňom obsiahnutého drahého kovu (ďalej len „zlomky“).
(4)
Zliatinou z drahých kovov sa rozumie zliatina, ktorá je pevnou zmesou obsahujúcou aspoň jeden drahý kov.
(5)
Obyčajným kovom sa rozumie kov okrem zlata, striebra, platiny a kovu platinovej skupiny.
(6)
Registrovanou zliatinou sa rozumie klenotnícka zliatina, ktorá je zapísaná v zozname registrovaných zliatin.
(7)
Zodpovednostnou značkou sa rozumie alfanumerický alebo iný znak umiestnený v charakteristickom obryse pridelený alebo uznaný Puncovým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na označovanie tovaru.
(8)
Puncovou značkou sa rozumie znak vyjadrujúci príslušnú zákonnú rýdzosť drahého kovu umiestnený v charakteristickom obryse, ktorým úrad označuje tovar.
(9)
Rýdzostným číslom sa rozumie trojmiestny znak vyjadrujúci minimálny obsah daného drahého kovu meraný z hľadiska počtu hmotnostných jednotiek na tisíc hmotnostných jednotiek zliatiny, vyjadrený arabskými číslicami.
(10)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
výrobcom podnikateľ,2) ktorého predmet podnikania zahŕňa výrobu tovaru, kompletizáciu tovaru z polotovarov, opravu tovaru, výrobu alebo spracovanie klenotníckych zliatin, mincí alebo dentálnych drahých kovov, alebo podnikateľ, ktorý niektorú z uvedených činností vykonáva na základe iného oprávnenia než oprávnenia prevádzkovať živnosť podľa osobitných predpisov,3) alebo osoba, ktorej činnosť spočíva v realizácii výsledkov vlastnej duševnej činnosti chránenej osobitným predpisom,4)
b)
obchodníkom podnikateľ,2) ktorý kupuje výrobky z drahých kovov a drahé kamene na účely ich predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti,
c)
dovozcom obchodník, ktorý dováža výrobky z drahých kovov a drahé kamene zo zahraničia na územie Slovenskej republiky v požadovanom colnom režime,
d)
obchodovaním nákup a predaj výrobkov z drahých kovov vrátane objednania predaja, sprostredkovania predaja, komisionálneho predaja, výkup výrobkov z drahých kovov na účel predaja v pôvodnej alebo upravenej forme.
§ 3
Tovar
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
tuzemským tovarom tovar vyrobený na území Slovenskej republiky vrátane tovaru, ktorý vznikol podstatnou úpravou iného tovaru,
b)
cudzím tovarom tovar dovezený na územie Slovenskej republiky dovozcom zo zahraničia, ktorý je určený na obchodovanie na území Slovenskej republiky,
c)
starým tovarom tovar neuvedeného pôvodu, ktorý neprešiel puncovou kontrolou a ktorý na puncovú kontrolu predkladá iná osoba ako jeho výrobca alebo dovozca,
d)
opraveným tovarom úradne označený tovar, pri ktorom sa musí pri oprave vymeniť súčasť označená puncovou značkou, alebo ak je pri oprave puncová značka poškodená a objednávateľ opravy sa práva na opravu vrátane úradného označenia preukázateľne nevzdal,
(2)
Na účely tohto zákona sa za tovar nepovažujú
a)
výrobky zo zlata s rýdzosťou nižšou ako 375/1000,
b)
výrobky zo striebra s rýdzosťou nižšou ako 800/1000,
c)
výrobky z platiny s rýdzosťou nižšou ako 800/1000,
d)
prístroje, nástroje a iné predmety z drahých kovov určené na technické, vedecké, laboratórne alebo vyučovacie účely bez ohľadu na ich rýdzosť.
§ 4
Zákonné rýdzosti
(1)
Rýdzosť znamená pomerný hmotnostný obsah drahého kovu v zliatine vyjadrený v tisícinách (1/1000). Rýdzosť rýdzeho kovu je 1000/1000.
(2)
Rýdzosť zlatého tovaru je
a)
999/1000,
b)
986/1000,
c)
900/1000,
d)
750/1000,
e)
585/1000,
f)
375/1000.
(3)
Rýdzosť strieborného tovaru je
a)
999/1000,
b)
959/1000,
c)
925/1000,
d)
900/1000,
e)
835/1000,
f)
800/1000.
(4)
Rýdzosť platinového tovaru je
a)
999/1000,
b)
950/1000,
c)
900/1000,
d)
850/1000,
e)
800/1000.
(5)
Tovar je dovolené v tuzemsku vyrábať alebo dovážať zo zahraničia na obchodovanie v tuzemsku, iba ak má rýdzosť rovnú alebo vyššiu, ako je najnižšia zákonná rýdzosť podľa odsekov 2 až 4.
DRUHÁ ČASŤ
ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY
§ 5
(1)
Štátnu správu na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov a drahých kameňov vykonávajú
a)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
úrad.
(2)
Sídlom úradu je Bratislava.
§ 6
Pôsobnosť ministerstva
Ministerstvo
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov a drahých kameňov,
b)
je odvolacím orgánom vo veciach, o ktorých rozhodol úrad, okrem § 23,
c)
schvaľuje rozpočet úradu a kontroluje dodržiavanie rozpočtu úradu,
d)
dáva súhlas na zriaďovanie a zrušenie pobočiek a expozitúr ako územných jednotiek úradu.
§ 7
Pôsobnosť úradu
Úrad
a)
vykonáva puncovú kontrolu podľa § 10,
b)
vykonáva puncovú inšpekciu podľa § 38,
c)
prideľuje, uznáva a zrušuje zodpovednostné značky,
d)
overuje rýdzosť dentálnych drahých kovov a zliatin pri razbe mincí,
e)
overuje alebo inak zisťuje rýdzosť výrobkov z drahých kovov,
f)
vykonáva identifikáciu drahých kameňov,
g)
vydáva a odníma výrobcom zliatin drahých kovov osvedčenie o odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“),
h)
vedie zoznam registrovaných zliatin a vydáva osvedčenie o zápise klenotníckych zliatin do zoznamu registrovaných zliatin,
i)
vedie register výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi a drahými kameňmi5) (ďalej len „register“),
j)
na vyžiadanie vykonáva znaleckú činnosť v odbore puncovníctva, skúšania a analytickej chémie drahých kovov a v odbore drahých kameňov,
k)
vyjadruje sa k návrhom slovenských technických noriem v oblasti skúšania a analytickej chémie drahých kovov,
l)
ukladá v prvom stupni pokuty,
m)
prijíma opatrenia podľa osobitného predpisu.6)
§ 8
Riaditeľ úradu
(1)
Na čele úradu je riaditeľ, ktorého vymenúva na základe výberového konania a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.7)
(2)
Riaditeľ úradu môže na výkon činnosti podľa tohto zákona so súhlasom ministerstva zriaďovať alebo zrušovať pobočky a expozitúry ako územné pracoviská úradu bez právnej subjektivity.
§ 9
Správa majetku štátu
(1)
Úrad vykonáva správu majetku štátu pri drahých kovoch, drahých kameňoch a výrobkoch z drahých kovov,
a)
o ktorých bolo vydané rozhodnutie o prepadnutí tovaru alebo jeho zhabaní v konaní o colných priestupkoch alebo v konaní o colných deliktoch,
b)
pri ktorých bola uložená sankcia prepadnutia veci, pri ktorých bol uložený trest prepadnutia veci alebo prepadnutia majetku alebo pri ktorých bolo uložené ochranné opatrenie zhabanie majetku alebo zhabanie veci alebo
c)
ktoré boli prenechané v prospech štátu podľa osobitného predpisu8) alebo pri ktorých štát nadobudol vlastnícke právo.9)
(2)
Úrad je oprávnený majetok štátu podľa odseku 1 predať na dražbe, pričom postupuje podľa osobitného predpisu.10)
TRETIA ČASŤ
PUNCOVÁ KONTROLA
Predmet a rozsah puncovej kontroly
§ 10
(1)
Puncovou kontrolou sa zisťuje a overuje rýdzosť a predpísaný stav tovaru ustanovený týmto zákonom. Výsledkom puncovej kontroly je úradné označenie tovaru puncovou značkou alebo iným spôsobom podľa § 18 ods. 3 alebo jeho rozbitie podľa § 20 ods. 1. Úrad oznámi osobe, ktorá predložila tovar na puncovú kontrolu (ďalej len „predkladateľ“) výsledok puncovej kontroly do 30 dní odo dňa predloženia tovaru na puncovú kontrolu.
(2)
Povinnej puncovej kontrole, ak nie je v § 24 a 47 ustanovené inak, podlieha tuzemský tovar, cudzí tovar, starý tovar určený na obchodovanie v tuzemsku a opravený tovar (§ 3 ods. 1).
Skúšanie tovaru
§ 11
Tuzemský tovar
(1)
Výrobca predkladá tuzemský tovar na puncovú kontrolu kompletný, vyčistený a v takom stave, aby sa mohol skúšať a označovať bez neprimeranej manipulácie. Tuzemský tovar musí byť zhotovený tak, aby po jeho označení nemohla byť puncová značka poškodená, zmenená alebo odstránená.
(2)
Výrobca je povinný pri predložení písomne oznámiť druh, hmotnosť, počet kusov a rýdzosť tuzemského tovaru. Ak je predkladaný tovar kombinovaný s inými materiálmi, jeho hmotnosť potvrdí alebo určí úrad odhadom. Ak je tuzemský tovar vyrobený z inej ako registrovanej zliatiny, je výrobca povinný pri predložení oznámiť druh a hmotnostný obsah drahého kovu, z ktorého je tovar vyrobený. Pri tovare vyrobenom vrstvením viacerých zliatin drahých kovov je výrobca povinný písomne oznámiť aj druh, rýdzosť a pomer jednotlivých vstupných zliatin a predložiť vzorky vstupných zliatin, ako aj vzorku z kompozitu pred jeho ďalším spracovaním.
(3)
Tuzemský tovar musí byť zhotovený tak, aby sa mohol trvalo označiť puncovou značkou alebo spôsobom podľa § 18 ods. 3.
(4)
Predložený tuzemský tovar musí výrobca trvalo označiť pridelenou zodpovednostnou značkou podľa § 43 na mieste, ktoré určí úrad, a to takým spôsobom, aby sa vedľa nej mohla umiestniť puncová značka.
§ 12
Cudzí tovar
(1)
Cudzí tovar, ktorý nie je úradne označený podľa § 47, predkladá na puncovú kontrolu dovozca spolu s originálom faktúry preukazujúcej jeho pôvod a rozhodnutím v colnom konaní o prepustení cudzieho tovaru do voľného obehu.11) Ak cudzí tovar pochádza z iného členského štátu Európskej únie, rozhodnutie v colnom konaní o prepustení cudzieho tovaru do voľného obehu sa nepredkladá.
(2)
Dovozca je povinný predložiť cudzí tovar na puncovú kontrolu najneskôr do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia uvedeného v odseku 1.
(3)
Predložený cudzí tovar musí dovozca trvalo označiť alebo nechať trvalo označiť pridelenou zodpovednostnou značkou podľa § 43 na mieste, ktoré určí úrad, ak tovar už nie je označený inou zodpovednostnou značkou uznanou úradom, a to takým spôsobom, aby sa vedľa nich mohla umiestniť puncová značka.
§ 13
Starý tovar a opravený tovar
(1)
Starý tovar, ktorý má byť predmetom obchodovania, predkladá na puncovú kontrolu iná osoba, ako je jeho výrobca alebo dovozca, s vyznačením počtu kusov, druhu a hmotnosti starého tovaru.
(2)
Opravený tovar predkladá na puncovú kontrolu výrobca spolu s vymenenou súčasťou.
§ 14
Skúška rýdzosti
(1)
Skúšku rýdzosti vykonáva úrad
a)
na skúšobnom kameni,
b)
iným nedeštruktívnym spôsobom (ďalej len „nedeštruktívna skúška“) alebo
c)
chemicky.
(2)
Chemickú skúšku rýdzosti (ďalej len „chemická skúška“) vykoná úrad na náklady predkladateľa, ak tuzemský tovar alebo cudzí tovar je vyrobený z inej ako registrovanej zliatiny, alebo ak nedeštruktívna skúška rýdzosť nepreukázala.
(3)
Pri starom tovare alebo opravenom tovare môže úrad vykonať chemickú skúšku len so súhlasom predkladateľa. Ak predkladateľ odmietne súhlas udeliť, úrad starý tovar alebo opravený tovar vráti predkladateľovi.
(4)
Na vykonanie chemickej skúšky je úrad oprávnený odobrať potrebnú vzorku skúšaného tovaru, ak ju nepredloží predkladateľ.
Predpísaný stav tovaru
§ 15
Povolené kombinácie
(1)
Tovar predložený na puncovú kontrolu možno zhotoviť aj z toho istého drahého kovu rôznych zákonných rýdzostí alebo z rôznych drahých kovov.
(2)
Súčasti potrebné na dosiahnutie nevyhnutnej pevnosti a pružnosti tovaru možno vyrobiť z obyčajných kovov; v ostatných prípadoch je na to potrebný predchádzajúci súhlas úradu. Súčasti z obyčajných kovov musia byť ľahko rozpoznateľné, a ak je to technicky možné, označené ako „METAL“.
(3)
Pri klenotníckej zliatine použitej na výrobu tovaru musí výrobca alebo dovozca zabezpečiť jej chemickú skúšku a môže popri základnom drahom kove obsahovať aj iné kovy ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom. Použitie iných kovov môže v technologicky odôvodnených prípadoch povoliť úrad.
(4)
Pokovovanie tovaru sa môže vykonať iba v takej miere, aby sa mohol nedeštruktívnou skúškou určiť obsah drahého kovu v základnej zliatine.
(5)
Pokovovanie tovaru povlakom z obyčajného kovu, a to ani formou medzivrstvy, je zakázané.
§ 16
Spájkovanie tovaru
(1)
Na spájkovanie tovaru s výnimkou platinového tovaru sa musí použiť spájka z rovnakého drahého kovu, z akého je zhotovený tovar. Na spájkovanie platinového tovaru možno použiť zlatú spájku. Použitie iných spájok môže v technologicky odôvodnených prípadoch povoliť úrad.
(2)
Na spájkovanie tovaru sa môže použiť len spájka s rýdzosťou ustanovenou všeobecne záväzným právnym predpisom.
(3)
Pri spájkovaní tovaru sa môže spájka použiť iba v množstve nevyhnutne potrebnom na spájkovanie; nesmie sa použiť na zosilňovanie alebo vypĺňanie tovaru.
Úradné označovanie tovaru
§ 17
(1)
Pre každú zákonnú rýdzosť tovaru a pre každý drahý kov je ustanovená puncová značka.
(2)
Originály vzorov puncových značiek sú v správe úradu.
(3)
Tovar, ktorý má zákonnú rýdzosť a predpísaný stav, úrad trvalo označí príslušnou puncovou značkou alebo ho označí iným spôsobom podľa § 18 ods. 3. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, úrad vyzve predkladateľa, aby ju odstránil a označenie tovaru vykoná po jej odstránení.
(4)
Úrad na základe žiadosti predkladateľa označí tovar, ktorý má zákonnú rýdzosť a predpísaný stav značkou úradu a spoločnou kontrolnou značkou.12)
(5)
Cudzí tovar s inou ako zákonnou rýdzosťou, ktorá je zákonnou rýdzosťou podľa právnych predpisov štátu, z ktorého tovar pochádza, a sú vyššie, ako sú najnižšie zákonné rýdzosti podľa § 4 ods. 2 až 4 pre jednotlivé drahé kovy, označí úrad puncovou značkou pre najbližšiu nižšiu zákonnú rýdzosť.
§ 18
(1)
Tovar zhotovený z toho istého drahého kovu dvoch, prípadne viacerých rôznych zákonných rýdzostí sa označí puncovou značkou najnižšej zistenej zákonnej rýdzosti.
(2)
Ak je tovar zhotovený z viacerých drahých kovov, označí sa zodpovedajúcimi puncovými značkami pre použité drahé kovy, pričom sa nepoužijú značky tých kovov, ktorých sa použilo menej ako jedna pätina hmotnosti predmetu a ktorých hmotnosť je nižšia ako 0,5 gramu.
(3)
Ak nie je technicky možné tovar trvalo označiť puncovou značkou, úrad ho na základe dohody s výrobcom alebo obchodníkom označí laserom, zavesením plomby s vyrazenou puncovou značkou alebo vydaním osvedčenia o rýdzosti tovaru.
§ 19
(1)
Ak starý tovar alebo opravený tovar nie je možné bez poškodenia trvalo označiť puncovou značkou alebo ak predkladateľ s mechanickým označením starého tovaru nesúhlasí, úrad ho bez poškodenia označí laserom, zavesením plomby s vyrazenou puncovou značkou alebo vydaním osvedčenia o rýdzosti tovaru.
(2)
Proti výsledku puncovej kontroly podľa odseku 1 nemožno podať námietky podľa § 23.
Nakladanie s chybným tovarom
§ 20
(1)
Tovar, okrem starého tovaru alebo opraveného tovaru, ktorý je v rozpore s týmto zákonom, úrad rozbije, ak nie je v odseku 3 ustanovené inak.
(2)
Zvyšky po rozbití tovaru, starý tovar alebo opravený tovar úrad vráti predkladateľovi.
(3)
Tuzemský tovar a cudzí tovar môže úrad rozbiť, ak
a)
proti rozhodnutiu úradu už nemožno postupovať podľa § 23,
b)
predkladateľ sa práva na podania námietok podľa § 23 písomne vzdal,
c)
po splnení podmienok uvedených v písmene a) alebo písmene b) predkladateľ cudzieho tovaru nepostupoval podľa § 21.
§ 21
(1)
Ak predkladateľ do siedmich dní odo dňa doručenia oznámenia výsledku puncovej kontroly písomne oznámi úradu, že chybný tovar vyvezie mimo územia Slovenskej republiky a do ďalších 20 dní zloží na účet úradu peňažnú zábezpeku vo výške dvojnásobku hodnoty drahého kovu obsiahnutého v cudzom tovare, úrad mu tento tovar vydá a určí lehotu na preukázanie jeho vývozu.
(2)
Ak predkladateľ preukáže vývoz chybného tovaru do iného členského štátu Európskej únie alebo jeho vývoz mimo Európskej únie colným vyhlásením v lehote určenej podľa odseku 1, úrad mu peňažnú zábezpeku vráti. Ak predkladateľ nepreukáže vývoz v lehote určenej podľa odseku 1, peňažná zábezpeka prepadá v prospech štátu.
§ 22
Úrad je oprávnený odstrániť z tovaru údaje, ktoré by mohli uvádzať do omylu o jeho rýdzosti, hmotnosti alebo stave. Tieto údaje môže odstrániť aj z predmetov, ktoré sú s tovarom zameniteľné.
§ 23
Námietky
(1)
Proti výsledku puncovej kontroly možno podať námietky, ak nie je v § 19 ods. 2 ustanovené inak.
(2)
Námietky sa podávajú úradu písomne do siedmich dní odo dňa oznámenia výsledku puncovej kontroly.
(3)
Ak námietky smerujú proti výsledku skúšky rýdzosti tovaru podľa § 14, vykoná sa opakovaná skúška rýdzosti tovaru na inom pracovisku, ako sa vykonala skúška rýdzosti tovaru podľa § 14.
(4)
Námietky nemožno podať po oznámení predkladateľa podľa § 21 ods. 1.
(5)
O námietkach rozhoduje riaditeľ úradu v lehote 30 dní odo dňa oznámenia výsledku opakovanej skúšky rýdzosti tovaru.
(6)
Na základe výsledku opakovanej skúšky rýdzosti tovaru úrad tovar úradne označí alebo pôvodné označenie zmení, alebo ho odstráni, alebo výsledok puncovej kontroly potvrdí.
(7)
Rozhodnutie riaditeľa je konečné.
(8)
Ak opakovaná skúška rýdzosti tovaru preukáže, že tovar nemá predkladateľom deklarovanú rýdzosť, náklady na skúšku znáša predkladateľ.
Výnimky z puncovej kontroly a náhrada škody
§ 24
(1)
Povinnej puncovej kontrole nepodlieha
a)
tovar
1.
úplne potiahnutý smaltom,
2.
pri ktorom má hmotnosť drahého kovu vzhľadom na hmotnosť ostatných použitých materiálov minimálny význam,
3.
s veľmi nízkou hmotnosťou ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom,
b)
cudzí tovar prepustený v colnom konaní do colného režimu s podmienečným oslobodením od cla alebo do colného režimu s ekonomickým účinkom,13)
c)
tuzemský tovar určený na prepustenie do colného režimu vývoz,14) ak nie je v odseku 2 ustanovené inak,
d)
starý tovar ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom,
e)
mince, a to ani vtedy, ak sú súčasťou tovaru, ktorý tejto kontrole podlieha, a sú s ním voľne spojené.
(2)
Tovar uvedený v odseku 1 písm. c) možno predložiť na puncovú kontrolu. Ak sa má taký tovar úradne označiť, musí spĺňať podmienky ustanovené týmto zákonom.
(3)
Pri pochybnostiach, či tovar podlieha puncovej kontrole, rozhodne úrad.
§ 25
(1)
Tovar uvedený v § 24 ods. 1 písm. a) treťom bode musí výrobca alebo obchodník trvalo označiť zodpovednostnou značkou a rýdzostným číslom. Ak je to z dôvodu charakteru tovaru alebo rozmerov tovaru účelné, úrad postupuje podľa § 18 ods. 3.
(2)
Úradne neoznačený tovar uvedený v § 24 ods. 1 písm. a) a d), ak spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, môže byť predmetom obchodovania v tuzemsku.
§ 26
Zodpovednosť štátu za škodu
(1)
Úrad nezodpovedá za poškodenie alebo zničenie tovaru, ktorý prevzal na účely vykonania povinnej puncovej kontroly, ak
a)
k poškodeniu tovaru došlo v dôsledku chemickej skúšky, pokiaľ ju úrad vykonal riadne a bol podľa zákona oprávnený ju vykonať,
b)
úrad v súlade s týmto zákonom tuzemský tovar alebo cudzí tovar rozbil.
(2)
V ostatných prípadoch úrad zodpovedá za poškodenie, zničenie alebo stratu výrobkov z drahých kovov podľa osobitného predpisu.15)
ŠTVRTÁ ČASŤ
SKÚŠANIE VÝROBKOV Z DRAHÝCH KOVOV A IDENTIFIKÁCIA DRAHÝCH KAMEŇOV
Výrobky z drahých kovov
§ 27
Výrobca mincí je povinný predložiť úradu vzorky z razby mincí na overenie ich rýdzosti. Ak sú splnené podmienky podľa tohto zákona, úrad vydá osvedčenie o overení rýdzosti. Bez osvedčenia o overení rýdzosti nesmie výrobca razbu mincí odovzdať objednávateľovi razby.
§ 28
(1)
Dentálne drahé kovy môžu byť predmetom obchodovania alebo môžu byť inak uvádzané na trh, ak spĺňajú technické požiadavky na výrobky podľa osobitného predpisu.16)
(2)
Výrobcovia alebo obchodníci sú povinní predkladať úradu podľa jeho pokynov vzorky dentálnych drahých kovov na overenie rýdzosti.
§ 29
(1)
Úrad zisťuje na žiadosť predkladateľa obsah drahých kovov v predložených výrobkoch, klenotníckych zliatinách, zlomkoch, prípadne vo vzorkách, ktoré nepodliehajú povinnej puncovej kontrole. Ak je to účelné a ak s tým predkladateľ súhlasí, úrad predložený výrobok, klenotnícku zliatinu, zlomok alebo vzorku pretaví alebo inak upraví. O zistení vydá osvedčenie o skúške rýdzosti.
(2)
Úrad označuje len zliatky, ktoré sám stavil z predložených výrobkov z drahých kovov, polotovarov, vrátane iných zliatkov, zlomkov alebo odpadov z drahých kovov. Zliatok úrad označí vyrazením úradného znaku na označovanie zliatkov. Ak to veľkosť zliatku dovoľuje, vyrazí naň úrad rýdzosť, inak tento údaj uvedie v priloženom osvedčení o skúške rýdzosti.
(3)
Úrad nevykoná zistenie a overenie obsahu drahých kovov, ak vykonanie požadovaných úkonov nie je v jeho technických možnostiach alebo ak vykonanie požadovaných úkonov nie je možné z dôvodu ochrany zdravia.
§ 30
Identifikácia drahých kameňov
(1)
Úrad vykonáva identifikáciu drahých kameňov na žiadosť predkladateľa. Identifikácia sa vykonáva nedeštruktívnou gemologickou skúškou, o výsledku ktorej úrad vydá osvedčenie.
(2)
Na identifikáciu drahých kameňov sa primerane použije ustanovenie § 29 ods. 3.
PIATA ČASŤ
POVINNOSTI VÝROBCOV A OBCHODNÍKOV A REGISTER
§ 31
(1)
Výrobcovia a obchodníci sú povinní do 15 dní odo dňa zápisu do živnostenského registra alebo obchodného registra úradu písomne oznámiť predmet podnikania, sídlo a miesto podnikania, adresy prevádzkarní,17) ak sú zriadené, a adresu pre písomný styk, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania.
(2)
S výrobkami z drahých kovov možno tiež obchodovať mimo prevádzkarne alebo na elektronickej adrese v informačnom systéme, okrem obchodovania na prenosných predajných zariadeniach a v pojazdnej predajni. Výkup výrobkov z drahých kovov mimo prevádzkarne sú výrobcovia alebo obchodníci povinní písomne oznámiť úradu najmenej tri dni vopred.
(3)
Výrobcovia a obchodníci sú povinní úradu oznámiť všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov podľa odseku 1 do 15 dní odo dňa ich vzniku. V rovnakej lehote sú povinní oznámiť aj skončenie činnosti.
(4)
Povinnosti podľa odsekov 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na osoby predávajúce tovar, ktorý je výsledkom ich duševnej tvorivej činnosti chránenej osobitným predpisom.4)
(5)
Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa primerane vzťahujú aj na zahraničných podnikateľov, ktorí obchodujú s tovarom na území Slovenskej republiky.
§ 32
Pridelenou zodpovednostnou značkou výrobca alebo obchodník trvalo označuje alebo necháva označovať všetok tovar, ktorý sám vyrobil alebo doviezol; to neplatí pre tovar s veľmi nízkou hmotnosťou.
§ 33
(1)
Výrobcovia a obchodníci sú povinní viesť evidenciu o hmotnosti a rýdzosti používaných a skladovaných drahých kovoch.
(2)
Výrobcovia sú povinní viesť hmotnostnú evidenciu o vyrobenom tovare a vykonaných opravách a obchodníci evidenciu o príjme, nákupe a predaji tovaru.
(3)
Pri určovaní hmotnosti drahých kovov alebo tovaru musia výrobcovia a obchodníci používať určené meradlá.18) Určovanie hmotnosti striebra a strieborného tovaru sa vykonáva s presnosťou na celé gramy, pri ostatných drahých kovoch s presnosťou na 0,05 gramu.
(4)
Určenými meradlami musí byť vybavená každá prevádzkareň; to platí aj na predaj tovaru mimo prevádzkarne.
Predaj tovaru
§ 34
Obchodníci nesmú obchodovať s úradne neoznačeným tovarom alebo taký tovar na obchodovanie vlastniť alebo ponúkať na predaj.
§ 35
(1)
Tovar ponúkaný alebo určený na predaj alebo na tento účel skladovaný musí byť v prevádzkarni alebo mimo prevádzkarne umiestnený nezameniteľným spôsobom a viditeľne oddelený od ostatných výrobkov; to platí aj pre skladovanie úradne neoznačeného tovaru, ktorý nie je určený na obchodovanie, a tuzemského tovaru určeného na vývoz. Tovar ponúkaný na predaj musí byť rozlíšený aj podľa rýdzosti a drahého kovu, z ktorého je vyrobený.
(2)
Obchodníci sú povinní pri predaji vydať doklad s uvedením druhu, ceny, hmotnosti a rýdzosti predaných výrobkov z drahých kovov; to platí aj pri nákupe zlomkov alebo tovaru od zákazníkov.
(3)
Vyobrazenie slovenských puncových značiek musí byť v prevádzkarni umiestnené na prístupnom a viditeľnom mieste; to platí aj vtedy, ak je tovar predávaný mimo prevádzkarne.
§ 36
(1)
Obchodníci, ktorí predávajú aj výrobky zo zlata, striebra alebo z platiny, ktoré nedosahujú rýdzosť podľa § 4 ods. 2 až 4 alebo sú úplne z obyčajného kovu alebo nekovového materiálu, hoci povrchovo upraveného drahým kovom, nesmú pri ich predaji používať údaje, ktoré by mohli uvádzať do omylu, že ide o tovar, najmä označovať tieto predmety slovami zlato, striebro alebo platina vrátane odvodených výrazov alebo prekladov do cudzieho jazyka (ďalej len „klamlivé označenie“). Klamlivým označením je tiež vydávanie výrobkov z drahých kovov za výrobky z obyčajného kovu alebo iného materiálu.
(2)
Obchodníci sú povinní predmety uvedené v odseku 1 zreteľne označiť a vystavovať ich viditeľne oddelene. To isté platí aj pre tovar zhotovený z odlišných rýdzostí alebo z rôznych drahých kovov, najmä ak je povrchovo upravený tak, že môže vyvolať klamlivý dojem o svojom skutočnom zložení.
§ 37
Register
(1)
Do registra sa zapisujú tieto údaje vrátane ich zmien:
a)
ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, obchodné meno, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, miesto podnikania, identifikačné číslo, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
b)
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým za právnickú osobu konajú, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
c)
predmet podnikania s drahými kovmi alebo drahými kameňmi,
d)
adresy prevádzkarní, v ktorých sa vykonáva predmet podnikania s drahými kovmi alebo drahým kameňmi, vrátane dátumu o začatí a ukončení predmetu podnikania v prevádzkarni,
e)
elektronické adresy alebo webové sídlo, ak sú zriadené, na ktorých sa vykonáva predaj výrobkov z drahých kovov alebo drahých kameňov,
f)
dátum začatia a ukončenia podnikania s drahými kovmi alebo drahými kameňmi,
g)
dátum pridelenia a zrušenia, tvar a obsah zodpovednostnej značky.
(2)
Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Neverejnú časť registra tvorí dátum narodenia fyzickej osoby - podnikateľa, zodpovedného zástupcu a štatutárneho orgánu právnickej osoby.
(3)
Každý má právo nahliadnuť do verejnej časti registra, prípadne z neho požadovať výpis.
(4)
Údaje uvedené vo verejnej časti registra zverejňuje úrad na svojom webovom sídle.
ŠIESTA ČASŤ
PUNCOVÁ INŠPEKCIA
Práva a povinnosti puncovej inšpekcie
§ 38
(1)
Úrad kontroluje u výrobcov a obchodníkov (ďalej len „kontrolovaná osoba“),
a)
či predávaný tovar, tovar ponúkaný na predaj alebo na ten účel skladovaný neunikol puncovej kontrole a či je tovar označený príslušnou puncovou značkou a zodpovednostnou značkou alebo rýdzostným číslom,
b)
rýdzosť a zloženie klenotníckych zliatin,
c)
dodržiavanie ďalších povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)
Zamestnanec úradu písomne poverený riaditeľom úradu alebo v čase jeho neprítomnosti ním určenou osobou (ďalej len „inšpektor“) je oprávnený pri výkone puncovej inšpekcie podľa odseku 1
a)
vstupovať do všetkých výrobných, skladovacích alebo obchodných a iných priestorov súvisiacich s predmetom podnikania kontrolovanej osoby podľa tohto zákona,
b)
nazerať do evidencie vedenej kontrolovanou osobou podľa § 33,
c)
vykonávať skúšku rýdzosti tovaru, klenotníckych zliatin alebo dentálnych drahých kovov vrátane odberu vzoriek, na tento účel je oprávnený požadovať ich úplné predloženie, pričom sa na tento účel považujú za tovar i výrobky z iných materiálov ako drahých kovov, ak sú vzhľadovo s tovarom zameniteľné,
d)
vykonávať kontrolné nákupy, nákupy prostredníctvom elektronického predaja, a to i nepriamo a pod utajenou identitou, ak do 30 dní od prevzatia tovaru úrad oznámi obchodníkovi, že vykonaný nákup bol kontrolný, a ak v rovnakej lehote vráti tovar nepoškodený obchodníkovi, je obchodník povinný vyplatiť úradu zaplatenú cenu tovaru, a to do 15 dní odo dňa vrátenia tovaru; náklady spojené s vrátením tovaru obchodníkovi uhradí úrad, lehota 30 dní sa nevzťahuje na tovar, pri ktorom sa pre zistené nedostatky postupuje podľa písmena e),
e)
odobrať tovar, pri ktorom vzniklo dôvodné podozrenie, že nebol predložený na puncovú kontrolu podľa zákona, alebo tento tovar zabezpečiť proti neoprávnenej manipulácii a uložiť kontrolovanej osobe lehotu 30 dní na jeho predloženie úradu na vykonanie puncovej kontroly.
(3)
O odbere vzoriek tovaru a ich hmotnosti vystavia inšpektori kontrolovanej osobe potvrdenie. Drahý kov z odobratých vzoriek úrad po vykonaní skúšky vráti.
(4)
Inšpektor je povinný bez zbytočného odkladu oboznámiť kontrolovanú osobu s výsledkami puncovej inšpekcie.
(5)
Kontrolovaná osoba je povinná poskytnúť inšpektorom potrebnú súčinnosť.
§ 39
(1)
Inšpektor preukazuje svoju totožnosť preukazom úradu a písomným poverením.
(2)
Inšpektor je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone puncovej inšpekcie, a to aj po skončení výkonu funkcie inšpektora.
(3)
Povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 2 môže inšpektora zbaviť riaditeľ úradu.
§ 40
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
bez príslušného oprávnenia vykonáva rovnakú činnosť ako výrobca alebo obchodník,
b)
falšuje alebo zneužije puncovú značku alebo obchoduje s tovarom, hoci vie, že je takou značkou označený,
c)
sa pri predaji dopustí klamlivého označenia.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 5 000 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. b) a c) možno uložiť pokutu do 25 000 eur. Zákaz činnosti až do jedného roka možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. b) a c).
(3)
Priestupky podľa odseku 1 prejednáva úrad.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.19)
§ 41
Iné správne delikty
(1)
Úrad uloží pokutu od 20 eur do 25 000 eur, ak kontrolovaná osoba
a)
nesplní povinnosť podľa § 31,
b)
používa zodpovednostnú značku v rozpore s týmto zákonom alebo také konanie umožní,
c)
nesplní povinnosť podľa § 33,
d)
nesplní povinnosť podľa § 35 alebo § 36 ods. 2.
e)
nesplní povinnosť podľa § 38 ods. 2 písm. d).
(2)
Úrad uloží pokutu od 50 eur do 35 000 eur, ak kontrolovaná osoba
a)
obchoduje s úradne neoznačeným tovarom, ktorý podlieha povinnej puncovej kontrole, alebo taký tovar na obchodovanie má alebo ponúka na predaj,
b)
obchoduje s tovarom, ktorý nie je označený zodpovednostnou značkou,
c)
obchoduje s tovarom uvedeným v § 24 ods. 1 písm. a) treťom bode, ktorý nie je označený rýdzostným číslom,
d)
obchoduje s tovarom označeným puncovou značkou nezodpovedajúcej rýdzosti tohto tovaru,
e)
dopustí sa pri predaji klamlivého označenia,
f)
falšuje alebo zneužije puncovú značku alebo obchoduje s tovarom, ktorý je takou značkou označený,
g)
nepoužíva určené meradlá18) alebo ich používa bez platného overenia, alebo ich nemá v prevádzkarni a inom predajnom mieste k dispozícii.
(3)
Úrad uloží pokutu od 40 eur do 50 000 eur, ak sa kontrolovaná osoba dopustila konania podľa odseku 1 opakovane do troch rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(4)
Úrad uloží pokutu od 100 eur do 70 000 eur, ak sa kontrolovaná osoba dopustila konania podľa odseku 2 písm. a) až g) opakovane do troch rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(5)
Konanie o uloženie pokuty podľa odsekov 1 až 4 možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa úrad o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(6)
Úrad pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(7)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 42
Poriadková pokuta
(1)
Kontrolovanej osobe, ktorá marí alebo sťažuje výkon puncovej inšpekcie podľa § 38 ods. 2 písm. e), môže úrad uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur.
(2)
Poriadkovú pokutu podľa odseku 1 možno uložiť aj opakovane, ak od konania, ktorým bol marený alebo sťažovaný výkon puncovej inšpekcie, sa neupustilo ani po výzve úradu. Úhrn opakovane uložených poriadkových pokút nesmie presiahnuť 10 000 eur.
(3)
Poriadkovú pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov, keď sa úrad dozvedel o konaní podľa odseku 1, najneskôr do jedného roka odo dňa, keď k takému konaniu došlo.
(4)
Poriadková pokuta uložená podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 43
(1)
Úrad pridelí vyobrazenie zodpovednostnej značky do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti výrobcu alebo obchodníka. Ukončením činnosti podľa tohto zákona stráca výrobca alebo obchodník oprávnenie zodpovednostnú značku používať a je povinný písomne požiadať úrad o jej zrušenie.
(2)
Úrad uzná a zaregistruje na základe žiadosti obchodníka inú zodpovednostnú značku, pričom obchodník znáša zodpovednosť za tovar označený touto značkou, ktorý je predmetom obchodovania v tuzemsku.
§ 44
(1)
Na území Slovenskej republiky sa nesmú prideliť dve zhodné alebo zameniteľné zodpovednostné značky, ktoré sú zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou.20)
(2)
Ak úrad zistí, že zodpovednostná značka už bola pridelená, oznámi túto skutočnosť bez meškania výrobcovi alebo obchodníkovi a bez predchádzajúcej žiadosti mu pridelí inú zodpovednostnú značku. Právo výrobcu alebo obchodníka na náhradu škody nie je tým dotknuté.
§ 45
(1)
Zlievanie drahých kovov je živnosťou podľa osobitného predpisu;21) osobitnou podmienkou jej prevádzkovania je osvedčenie. Odborná spôsobilosť je preukázanie požadovaného vzdelania, odbornej praxe, technologickej vybavenosti na zlievanie drahých kovov vrátane laboratórnej vybavenosti na vykonanie chemických skúšok na obsah drahých kovov a úspešné vykonanie skúšky.
(2)
Osvedčenie vydáva úrad na základe písomnej žiadosti o vydanie osvedčenia (ďalej len „žiadosť“) a dokladov podľa odseku 4 a po posúdení odbornej spôsobilosti podľa odseku 1.
(3)
Žiadosť obsahuje,
a)
ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, obchodné meno, adresu trvalého pobytu, miesto podnikania, identifikačné číslo, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
b)
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený.
(4)
Prílohou k žiadosti sú:
a)
kópia dokladu o ukončení vzdelania, a to
1.
stredného odborného vzdelania technického zamerania,
2.
úplného stredného odborného vzdelania technického zamerania alebo
3.
vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore zo skupiny študijných odborov informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie, alebo konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie alebo prírodné vedy so zameraním študijného odboru na chémiu,
b)
kópia dokladu o dĺžke odbornej praxe v príslušnom odbore alebo príbuznom odbore,
c)
zoznam technologických zariadení potrebných na výrobu zliatin z drahých kovov a spracovanie zliatin z drahých kovov.
(5)
Odbornú spôsobilosť podľa odseku 1 posudzuje komisia vymenovaná riaditeľom úradu.
(6)
Ak úrad zistí porušenie podmienok, za ktorých bolo osvedčenie vydané, určí lehotu na odstránenie nedostatkov. Ak podnikateľ v určenej lehote neodstráni nedostatky, úrad mu osvedčenie odníme.
(7)
Zriadenie a činnosť komisie, rozsah skúšky, priebeh skúšky a vzor osvedčenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 46
(1)
Klenotnícku zliatinu, ktorá má zákonnú rýdzosť, spĺňa podmienky podľa § 15 ods. 3 a ktorú chemicky preskúšal úrad, zapíše úrad na základe žiadosti výrobcu alebo obchodníka do zoznamu registrovaných zliatin; v žiadosti musí výrobca alebo obchodník uviesť zloženie zliatiny.
(2)
Úrad vydá o zápise klenotníckej zliatiny do zoznamu registrovaných zliatin osvedčenie.
(3)
Ak výrobca alebo obchodník neumožní úradu získať potrebné množstvo klenotníckej zliatiny, úrad zápis nevykoná.
§ 47
Za úradne označený tovar podľa tohto zákona sa považuje tovar označený spôsobom, ktorý ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republiky viazaná.22)
§ 48
Za úkony, ktoré vykonáva úrad podľa § 7 písm. c) a h), sa vyberajú správne poplatky.23) Ostatné úkony úradu sa vykonávajú za úhradu, ktorej druh a výšku ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 49
Na konanie podľa tohto zákona sa okrem § 23 vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.24)
§ 50
Splnomocňovacie ustanovenie
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví
a)
opis a vyobrazenie puncových značiek, označenia „METAL“, značky úradu a úradného znaku na označovanie zliatkov,
b)
podrobnosti puncovej kontroly a skúšania výrobkov z drahých kovov,
c)
zloženie klenotníckych zliatin,
d)
rýdzosť spájok,
e)
tovar s veľmi nízkou hmotnosťou,
f)
starý tovar, ktorý nepodlieha puncovej kontrole,
g)
spôsob výberu predkladaných vzoriek z razby mincí na overenie rýdzosti podľa § 27,
h)
podrobnosti označovania zliatkov podľa § 29 ods. 2.
§ 51
Prechodné ustanovenia
(1)
Puncový úrad Slovenskej republiky podľa doterajších predpisov je úrad podľa tohto zákona.
(2)
Výrobné značky pridelené úradom do 31. mája 2013 zostávajú v platnosti a považujú sa za zodpovednostné značky pridelené podľa tohto zákona.
(3)
Zodpovednostné značky pridelené úradom do 31. mája 2013 zostávajú v platnosti.
(4)
Výrobcovia a obchodníci sú povinní doplniť údaje podľa § 31 do 31. augusta 2013.
(5)
Obchodníci sú povinní do 31. augusta 2013 umiestniť v prevádzkarni platné puncové značky podľa § 35 ods. 3.
(6)
Rozhodnutia vo veciach puncovníctva a skúšania drahých kovov, ktoré boli vydané do 31. mája 2013, zostávajú v platnosti.
(7)
Konania začaté a neukončené do 31. mája 2013 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(8)
Všetok tovar predávaný na území Slovenskej republiky musí byť označený zodpovednostnými značkami do 31. decembra 2013.
§ 52
Za úradne označený tovar podľa tohto zákona sa považuje tovar označený podľa doterajších predpisov okrem
a)
tovaru označeného puncovými značkami, ktoré v rokoch 1938 až 1945 používali na tomto území iné štáty,
b)
predmetov označených puncovými značkami na rýdzosť zlata nižšiu ako 333/1000, ktoré sa používali v rokoch 1941 až 1949.
§ 53
(1)
Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.25)
(2)
Požiadavky ustanovené týmto zákon sa neuplatnia na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v niektorom členskom štáte Európskej únie alebo v Tureckej republike, alebo boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore; tieto výrobky sa považujú za úradne označený tovar za predpokladu ekvivalentnosti označenia tovaru podľa tohto zákona.
§ 54
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) v znení zákona č. 221/2007 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 102/2004 Z. z. o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 120/2008 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 86/2012 Z. z.,
3.
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 143/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon).
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 445/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 31/2013 Z. z. a zákona č. 80/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 24 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená a) a b).
2.
V § 24 odsek 2 znie:
„(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 331 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. b) pokutu do 3 319 eur. Zákaz činnosti až do jedného roka možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. a).“.
Čl. III
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 591/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 105/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 106/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 348/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z. a zákona č. 39/2013 Z. z. sa mení takto:
V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v skupine 201 Výroba kovov a kovových výrobkov prvý bod znie:
„  „1. Zlievanie drahých kovov osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 45 zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov“.  “.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z. a zákona č. 75/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov v časti XV Puncovníctvo v položke 213 písmeno a) znie:
„a) Vydanie rozhodnutia o pridelení alebo uznaní zodpovednostnej značky na tovar z drahých kovov..... 12 eur“.
Čl. V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 15 a 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad § 18 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 151 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
5)
Nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002 z 20. decembra 2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 18/zv. 2, Ú. v. ES L 358, 31. 12. 2002) v platnom znení.
6)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES (Ú. v. EÚ, L 218, 13. 8. 2008).
7)
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
Napríklad § 64 ods. 9, § 65 ods. 2, § 66 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad § 135 ods. 1 a § 456 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
10)
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
11)
Čl. 79 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 4, Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.
12)
Čl. 3 a príloha II Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 194/2008 Z. z.).
13)
Čl. 84 nariadenia (EHS) č. 2913/92.
14)
Čl. 161 nariadenia (EHS) č. 2913/92.
15)
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.
16)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
§ 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
18)
§ 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
19)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.
21)
Príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 94/2013 Z. z.
22)
Napríklad Dohovor o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 194/2008 Z. z.).
23)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
25)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20, Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998) v platnom znení.