85/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

85
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 25. marca 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky č. 209/2005 Z. z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 68 ods. 3 písm. b) až d) a i) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky č. 209/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa slová „zhodnocovania alebo zneškodňovania opotrebovaných“ nahrádzajú slovami „spracovania a recyklácie použitých“.
2.
V § 7 ods. 3 sa slovo „päť“ nahrádza slovom „desať“.
3.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Záverečné ustanovenie
§ 21a
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.“.
4.
Nadpis prílohy č. 1 znie:
„Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov“.
5.
V prílohe č. 1 ôsmy bod znie:
„8. spracovanie použitých batérií a akumulátorov vrátane ich skladovania pred spracovaním sa vykonáva na miestach s nepriepustným povrchom, zabezpečených a odolných proti poveternostným vplyvom; skladovanie použitých batérií a akumulátorov pred ich spracovaním sa môže vykonávať aj v kontajneroch, ktoré spĺňajú podmienky podľa prvej vety,“.
6.
V prílohe č. 1 jedenásty bod znie:
„11. zmluvné zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých po spracovaní a recyklácií použitých batérií a akumulátorov.“.
7.
Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4 k vyhláške č. 126/2004 Z. z.
Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti spracovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení
1. Vyhovujúce spracovateľské zariadenie,1)
2. vyhovujúca technológia podľa § 54d písm. a), b), h) a m) zákona,
3. posypový materiál a pracovné pomôcky v prípade havárie,
4. certifikát zhody s príslušnými STN vydaný akreditovanou osobou podľa osobitného predpisu,2)
5. zmluvné zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých po spracovaní elektrických a elektronických zariadení,
6. každá nová technológia musí zabezpečiť rovnakú alebo lepšiu ochranu životného prostredia ako technológia v Slovenskej republike už zavedená,
7. skladové priestory vyhovujúce skladovaniu elektroodpadu v členení na ustanovené skupiny,3)
8. technológia musí byť prevádzkovo odskúšaná.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 znejú:
„1)
§ 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom v znení vyhlášky č. 51/2011 Z. z.
2)
§ 3 až 6 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 4 ods. 1 vyhlášky č. 315/2010 Z. z.“.
8.
V prílohe č. 5 časti I. deviatom bode písmeno a) znie:
„a) spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,“.
9.
Príloha č. 5 časť I. sa dopĺňa bodmi 15 a 16, ktoré znejú:
„15. preukázanie energetickej účinnosti spaľovne odpadov podľa prílohy č. 8 k zákonu, ktorá spaľuje komunálne odpady činnosťou zhodnocovania odpadov R1 alebo ktorá žiada o povolenie spaľovať komunálne odpady činnosťou zhodnocovania odpadov R1,
16. vydanie súhlasu na prevádzkovanie úložiska kovovej ortuti podľa § 7 ods. 1 písm. u) zákona.“.
10.
Príloha č. 5 časť II. sa dopĺňa bodmi 13 a 14, ktoré znejú:
„13. povolenia ministerstva na cezhraničnú prepravu odpadov z iného členského štátu EÚ do Slovenskej republiky a na dovoz odpadov z iného ako členského štátu EÚ do Slovenskej republiky na účel zhodnotenia odpadov činnosťami R1, R3 alebo R10 podľa prílohy č. 2 zákona,
14. súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie podľa § 7 ods. 1 písm. t) zákona.“.
11.
Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 7, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 7 k vyhláške č. 126/2004 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (Ú. v. EÚ L 266, 26. 9. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/12/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/103/ES z 19. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 327, 5. 12. 2008).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2013.
Peter Žiga v. r.