75/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

75
ZÁKON
z 13. marca 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. h) sa slová „povolenia na pobyt“ nahrádzajú slovami „udeleného pobytu“.
2.
V § 2 ods. 5 písmeno h) znie:
„h)
štátny príslušník tretej krajiny s právom pobytu v rovnakom členskom štáte, v ktorom má občan Únie právo pobytu a občanom Únie je štátny občan Slovenskej republiky, s ktorým sa štátny príslušník tretej krajiny navráti na pobyt alebo sa k nemu pripája na pobyt späť na územie Slovenskej republiky a spĺňa niektorú z podmienok uvedených v písmenách a) až g) vo vzťahu k štátnemu občanovi Slovenskej republiky.“.
3.
V § 2 ods. 7 sa za slovo „postihnutím,“ vkladajú slová „obeť obchodovania s ľuďmi,“.
4.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Ak policajt pri hraničnej kontrole zistí, že sa cudzinec preukázal falošným alebo pozmeneným cestovným dokladom, falošným alebo pozmeneným iným dokladom oprávňujúcim na prekročenie vonkajšej hranice, alebo falošným alebo pozmeneným povolením na pobyt, je oprávnený takýto doklad zadržať. Zadržať môže aj cestovný doklad, iný doklad oprávňujúci na prekročenie vonkajšej hranice alebo povolenie na pobyt, ktoré boli vydané inej osobe a cudzinec sa nimi preukáže ako vlastnými, alebo ak boli orgánom štátu, ktorý ich vydal, vyhlásené za neplatné alebo odcudzené. Policajt vydá cudzincovi o zadržaní dokladu potvrdenie.“.
5.
V § 12 ods. 3 a § 88 ods. 2 sa slovo „povolený“ nahrádza slovom „udelený“.
6.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 2 nemá odkladný účinok.“.
7.
V § 16 ods. 2 sa slová „Ministerstvo zahraničných vecí“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí“.
8.
V § 17 ods. 6 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak štátny príslušník tretej krajiny predloží cestovný doklad podľa odseku 10, národné vízum sa udelí formou nálepky na osobitný formulár.“.
9.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Na účely konania o udelení národného víza pre štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 15 ods. 2 sa za platný cestovný doklad považuje pas alebo iná verejná listina, ktoré sú časovo platné, umožňujú jednoznačnú identifikáciu jeho držiteľa, nemajú porušenú celistvosť a nie sú poškodené tak, že zápisy v nich uvedené sú nečitateľné.“.
10.
§ 19 vrátane nadpisu znie:
㤠19
Pozvanie
(1)
Pozvanie je podporný doklad, ktorý slúži zastupiteľskému úradu na rozhodovanie v konaní o udelení schengenského víza. Pozvanie možno nahradiť dohodou o hosťovaní podľa osobitného predpisu.41)
(2)
O overenie pozvania môže požiadať
a)
štátny občan Slovenskej republiky alebo cudzinec s oprávneným pobytom na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 1 alebo ktorý sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe osobitného predpisu,2)
b)
právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.
(3)
Pozývajúca osoba podáva žiadosť na úradnom tlačive osobne alebo sa môže dať zastupovať splnomocnenou osobou podľa osobitného predpisu.37) V žiadosti o overenie pozvania uvedie
a)
údaje o pozývajúcej osobe podľa § 129 ods. 1 písm. d) alebo písm. e),
b)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a adresu pobytu v Slovenskej republike pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny spolu s menom, priezviskom a dátumom narodenia jeho detí, ak cestujú spolu s pozývaným štátnym príslušníkom tretej krajiny,
c)
účel, na ktorý je štátny príslušník tretej krajiny pozývaný na územie Slovenskej republiky,
d)
záväzok pozývajúcej osoby, že uhradí všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny.
(4)
Pozývajúca osoba je povinná k žiadosti o overenie pozvania predložiť doklad totožnosti spolu so všetkými náležitosťami ustanovenými týmto zákonom, inak policajný útvar žiadosť o overenie pozvania neprijme. Policajný útvar vydá pozývajúcej osobe v deň prijatia žiadosti o overenie pozvania potvrdenie o jej prijatí.
(5)
K žiadosti o overenie pozvania pozývajúca osoba priloží doklady nie staršie ako 90 dní, ktorými preukáže
a)
účel pozvania; matričný doklad, ktorým preukazuje účel pozvania, môže byť starší ako 90 dní,
b)
schopnosť pozývajúcej osoby uhradiť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny.
(6)
Účel pozvania pozývajúca osoba preukáže napríklad dokladom preukazujúcim
a)
príbuzenský vzťah k pozývanému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny,
b)
oprávnenie na podnikanie pozývajúcej osoby,
c)
obchodné alebo iné pracovné vzťahy s pozývaným štátnym príslušníkom tretej krajiny,
d)
organizovanie kultúrneho, športového alebo vedeckého podujatia,
e)
štúdium alebo inú formu vzdelávania,
f)
poskytnutie zdravotnej starostlivosti, alebo
g)
účel pozvania iným hodnoverným spôsobom.
(7)
Schopnosť uhradiť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny pozývajúca osoba preukáže potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke, pobočke zahraničnej banky alebo zahraničnej banke (ďalej len „banka“) na jej meno.
(8)
Zostatok na účte vedenom v banke podľa odseku 7 musí byť súhrnne vo výške dvanásťnásobku životného minima a finančných prostriedkov na každý deň pobytu pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 6 ods. 3.
(9)
Pozvanie overí policajný útvar príslušný podľa miesta pobytu osoby uvedenej v odseku 2 písm. a) alebo podľa sídla osoby uvedenej v odseku 2 písm. b) po predchádzajúcom súhlase ministerstva vnútra do 15 dní od prijatia žiadosti. Overené pozvanie je platné 90 dní od jeho vydania.
(10)
Ministerstvo vnútra neudelí súhlas na overenie pozvania, ak
a)
je pozývaný štátny príslušník tretej krajiny nežiaducou osobou,
b)
je dôvodné podozrenie, že účel pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny uvedený v pozvaní nezodpovedá skutočnému účelu jeho cesty,
c)
je dôvodné podozrenie, že pozývaný štátny príslušník tretej krajiny môže pri svojom pobyte ohroziť bezpečnosť štátu, verejný poriadok, verejné zdravie alebo práva a slobody iných a na vymedzených územiach aj prírodu,
d)
pozývajúca osoba pri podaní žiadosti o overenie pozvania uviedla nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo predložila falošné alebo pozmenené doklady, alebo doklad inej osoby,
e)
je dôvodné podozrenie, že pozývaný štátny príslušník tretej krajiny uzavrie účelové manželstvo,
f)
je dôvodné podozrenie zo zneužitia pozvania,
g)
sa zistí, že priložené doklady k žiadosti o overenie pozvania nespĺňajú zákonom ustanovené podmienky,
h)
sa zistí, že zabezpečené ubytovanie na území Slovenskej republiky nespĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu,61)
i)
sa zistí, že nie je splnená podmienka podľa osobitného predpisu.41a)
(11)
Ak pozývajúca osoba oznámi, že overené pozvanie pre pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny stratila, bolo jej odcudzené alebo stratilo platnosť, a požiada o overenie nového pozvania pre tohto štátneho príslušníka tretej krajiny, policajný útvar oznámi túto skutočnosť ministerstvu vnútra, ktoré vydané pozvanie vyhlási za neplatné.
(12)
Na rozhodovanie o overení pozvania sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.37)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:
„41a)
Čl. 5 a čl. 24 nariadenia (ES) č. 810/2009.“.
11.
Nadpis § 21 znie:
„Účely prechodného pobytu“.
12.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Účel prechodného pobytu vykonáva štátny príslušník tretej krajiny na území Slovenskej republiky.“.
13.
V § 29 ods. 2 sa slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „päť rokov“.
14.
V § 31 ods. 2 štvrtá veta znie: „Záznam sa vyhotoví v jazyku, v ktorom sa viedol pohovor, a musí byť podpísaný žiadateľom; ak pohovor nebol vykonaný v štátnom jazyku, zastupiteľský úrad vyhotoví preklad záznamu do štátneho jazyka a opatrí ho osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu.“.
15.
V § 31 ods. 2 šiestej vete sa za slová „so záznamom“ vkladajú slová „a jeho prekladom“.
16.
V § 31 odsek 3 znie:
„(3)
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. b), alebo ak ide o žiadateľa o udelenie azylu.3) Podanie žiadosti neoprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa na území Slovenskej republiky nad rámec podmienok ustanovených osobitným predpisom.57) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí43) a ktorý požiadal o prechodný pobyt podľa § 29, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do rozhodnutia o tejto žiadosti.“.
17.
V § 32 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak zastupiteľský úrad alebo policajný útvar žiadosť o udelenie prechodného pobytu neprijme, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny poskytne písomnú informáciu o tom, ktoré doklady musí k žiadosti o udelenie prechodného pobytu doložiť, aby sa jeho žiadosť prijala.“.
18.
V § 32 ods. 2 písm. b) sa slová „odsekoch 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
19.
V § 32 ods. 2 písm. e) druhý a tretí bod znejú:
„2.
štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 24, § 25 ods. 1 písm. e), f) alebo § 30 a bude študovať na vysokej škole alebo vykonávať pedagogickú alebo výskumnú činnosť, alebo
3.
štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 26 alebo § 29,“.
20.
V § 32 odsek 3 znie:
„(3)
Doklad potvrdzujúci bezúhonnosť nemusí prikladať k žiadosti štátny príslušník tretej krajiny podľa § 24 ods. 1 písm. a), § 28, § 30 a štátny príslušník tretej krajiny mladší ako 14 rokov; tento doklad nemusí prikladať ani k žiadosti o zmenu druhu alebo účelu pobytu, ak k žiadosti o udelenie predchádzajúceho pobytu priložil doklad potvrdzujúci jeho bezúhonnosť. Doklad potvrdzujúci bezúhonnosť neprikladá k žiadosti štátny príslušník tretej krajiny podľa § 29, ktorý podáva žiadosť o udelenie prechodného pobytu podľa § 29 do 60 dní od vydania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu.43)“.
21.
V § 32 ods. 4 sa slová „môže byť starší“ nahrádzajú slovami „medzinárodná zmluva podľa odseku 5 písm. i) a doklad podľa odseku 5 písm. n), p) a q) môžu byť staršie“.
22.
V § 32 ods. 5 písm. c) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „štúdium,“ sa vkladajú slová „alebo potvrdením organizácie administratívne zabezpečujúcej programy schválené vládou Slovenskej republiky alebo programy Európskej únie na základe zmluvy s príslušným orgánom štátnej správy,“.
23.
V § 32 ods. 5 písm. i) sa za slovo „zmluvou,“ vkladajú slová „potvrdením orgánu štátnej správy, v ktorého pôsobnosti je výkon činnosti podľa programov schválených vládou Slovenskej republiky alebo programov Európskej únie alebo potvrdením organizácie administratívne zabezpečujúcej takýto program na základe zmluvy s príslušným orgánom štátnej správy,“.
24.
V § 32 ods. 5 písm. m) sa nad slovom „predpisu,“ odkaz 44 nahrádza odkazom 41.
25.
V § 32 ods. 6 písm. a) sa slová „výpisom z osobného účtu vedeného v banke, pobočke zahraničnej banky alebo zahraničnej banke (ďalej len „banka“)“ nahrádzajú slovami „potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke“.
26.
V § 32 ods. 6 písm. b), c) a d), § 45 ods. 6 písm. a) a c) a § 53 ods. 4 sa slová „výpisom z osobného účtu vedeného“ nahrádzajú slovami „potvrdením o zostatku na účte vedenom“.
27.
V § 32 ods. 6 písm. c) sa slová „výpisom z osobného účtu“ nahrádzajú slovami „potvrdením o zostatku na účte“.
28.
V § 32 ods. 6 písm. e) sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. h) alebo písm. i)“ a slová „písm. e)“ sa nahrádzajú slovami „písm. e) alebo písm. f)“.
29.
V § 32 ods. 6 písmeno g) znie:
„g)
čestným vyhlásením štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa tohto zákona alebo žiada o udelenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a s ktorým žiada zlúčenie rodiny, o tom, že mu poskytne finančné a hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu na území Slovenskej republiky spolu s pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy alebo potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa tohto zákona alebo žiada o udelenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a s ktorým žiada zlúčenie rodiny.“.
30.
V § 32 ods. 7 sa slová „výpisom z podnikateľského účtu zriadeného na účely podnikania“ nahrádzajú slovami „potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke zriadenom na účely podnikania, ktorý nesmie byť totožný s účtom podľa odseku 6,“.
31.
V § 32 ods. 9 sa vypúšťa čiarka za číslicou „27“ a číslica „29“.
32.
V § 32 ods. 10 prvej vete sa za číslicu „28“ vkladá čiarka a číslica „29“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu“.
33.
V § 32 ods. 12 sa slová „písm. c), d) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. c), e) a f)“.
34.
V § 33 ods. 6 prvej vete sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „vo zvlášť zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 30 dní.“.
35.
V § 33 odsek 7 znie:
„(7)
Ak sa žiadosti o udelenie prechodného pobytu vyhovie, policajný útvar písomné rozhodnutie nevydáva a štátnemu príslušníkovi tretej krajiny zašle písomné oznámenie, že mu bol udelený prechodný pobyt, v ktorom uvedie dátum udelenia prechodného pobytu a dátum skončenia platnosti prechodného pobytu. Policajný útvar zašle písomné alebo elektronické oznámenie o udelení prechodného pobytu štátnemu príslušníkovi tretej krajiny aj príslušnému zastupiteľskému úradu podľa miesta trvalého pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ako aj samosprávnemu kraju a obci podľa miesta prechodného pobytu.“.
36.
V § 33 sa vypúšťa odsek 10.
37.
V § 34 ods. 3 písm. b) sa za slová „§ 22“ vkladajú slová „ods. 1 písm. a)“.
38.
V § 34 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak štátny príslušník tretej krajiny v predchádzajúcom zdaňovacom období ešte nebol oprávnený podnikať, je povinný k žiadosti o obnovenie prechodného pobytu podľa § 22 ods. 1 písm. a) preukázať finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti vo výške desaťnásobku životného minima potvrdením o zostatku na účte podľa § 32 ods. 7.“.
39.
V § 34 ods. 6 sa slová „zdanený príjem z tohto podnikania“ nahrádzajú slovami „zisk po zdanení obchodnej spoločnosti alebo družstva, v mene ktorých koná“, slová „zdanený príjem“ sa nahrádzajú slovami „zisk po zdanení“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak štátny príslušník tretej krajiny koná v mene viacerých obchodných spoločností alebo družstiev, musí podmienku výšky zisku po zdanení podľa predchádzajúcej vety spĺňať aspoň jedna obchodná spoločnosť alebo družstvo, v mene ktorých koná. Ak štátny príslušník tretej krajiny v predchádzajúcom zdaňovacom období ešte nebol oprávnený konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva, je povinný k žiadosti o obnovenie prechodného pobytu podľa § 22 ods. 1 písm. b) preukázať finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti vo výške tridsaťnásobku životného minima potvrdením o zostatku na účte podľa § 32 ods. 7.“.
40.
V § 34 ods. 8 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o obnovenie prechodného pobytu podľa § 27, štátny príslušník tretej krajiny, ktorý podniká alebo ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu, môže preukázať splnenie podmienok spôsobom podľa § 32 ods. 6 písm. a) alebo písm. b).“.
41.
V § 34 odsek 9 znie:
„(9)
Policajný útvar pri rozhodovaní o žiadosti o obnovenie prechodného pobytu postupuje podľa § 33 ods. 1. Ak obchodná spoločnosť alebo družstvo, v mene ktorých koná štátny príslušník tretej krajiny podľa § 22 ods. 1 písm. b), nedosiahla v predchádzajúcom zdaňovacom období zisk po zdanení podľa odseku 6, policajný útvar si vyžiada stanovisko od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, či podnikateľská činnosť obchodnej spoločnosti alebo družstva je prínosom pre hospodárske záujmy Slovenskej republiky.“.
42.
V § 34 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Ak štátny príslušník tretej krajiny v predchádzajúcom zdaňovacom období konal aj v mene inej obchodnej spoločnosti alebo družstva ako tých, ktoré sa uvádzajú v odseku 4, policajný útvar si vyžiada potvrdenia podľa odseku 4 od príslušného finančného úradu, od príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne a od zdravotných poisťovní.“.
Doterajšie odseky 10 až 14 sa označujú ako odseky 11 až 15.
43.
V § 34 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Policajný útvar môže obnoviť prechodný pobyt na účel podnikania podľa § 22 ods. 1 písm. b) aj vtedy, ak obchodná spoločnosť alebo družstvo, v mene ktorých koná štátny príslušník tretej krajiny podľa § 22 ods. 1 písm. b), nedosiahla v predchádzajúcom zdaňovacom období zisk po zdanení podľa odseku 6, ale podľa stanoviska Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky je podnikateľská činnosť obchodnej spoločnosti alebo družstva prínosom pre hospodárske záujmy Slovenskej republiky.“.
44.
V § 34 odsek 14 znie:
„(14)
Ak sa žiadosti o obnovenie prechodného pobytu vyhovie, policajný útvar písomné rozhodnutie nevydáva a štátnemu príslušníkovi tretej krajiny zašle písomné oznámenie, že mu bol obnovený prechodný pobyt, v ktorom uvedie dátum obnovenia prechodného pobytu a dátum skončenia platnosti prechodného pobytu. Policajný útvar zašle písomné oznámenie o obnovení prechodného pobytu štátnemu príslušníkovi tretej krajiny aj príslušnému zastupiteľskému úradu podľa miesta trvalého pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny.“.
45.
V § 35 písm. a) a c) sa slová „povolenia na prechodný pobyt“ nahrádzajú slovami „prechodného pobytu“.
46.
V § 35 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol udelený azyl alebo mu bola poskytnutá doplnková ochrana,“.
47.
V § 36 odsek 3 znie:
„(3)
Ustanovenie odseku 1 písm. a) neplatí do 30 dní
a)
od zániku zamestnania, ak ide o prechodný pobyt podľa § 23 alebo § 30 ods. 1 písm. b),
b)
od úspešného vykonania záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky,61a) ak ide o prechodný pobyt podľa § 24 alebo § 30 ods. 1 písm. c),
c)
od riadneho skončenia štúdia na vysokej škole,61b) ak ide o prechodný pobyt podľa § 24 alebo § 30 ods. 1 písm. c).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 61a a 61b znejú:
„61a)
§ 72 zákona č. 245/2008 Z. z.
61b)
§ 65 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
48.
V § 38 ods. 5 písm. a) a ods. 6 písm. c) sa za slovami „vydanie modrej karty“ vypúšťa čiarka a slová „ak v odseku 13 nie je ustanovené inak“.
49.
V § 38 ods. 10, § 40 ods. 6 a § 53 ods. 6 sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „vo zvlášť zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 30 dní.“.
50.
V § 38 sa vypúšťajú odseky 13 až 15.
51.
V § 40 ods. 5 písm. a) sa za slovami „obnovenie modrej karty“ vypúšťa čiarka a slová „ak v odseku 9 nie je ustanovené inak,“.
52.
V § 40 sa vypúšťa odsek 9.
53.
V § 44 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov si môže na policajnom útvare podať štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. b), alebo ak ide o žiadateľa o udelenie azylu.3)“.
54.
V § 45 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak zastupiteľský úrad alebo policajný útvar žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov neprijme, poskytne štátnemu príslušníkovi tretej krajiny písomnú informáciu o tom, ktoré doklady musí k žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov doložiť, aby sa jeho žiadosť prijala.“.
55.
V § 45 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak ide o zmenu druhu pobytu a k žiadosti o udelenie predchádzajúceho pobytu priložil doklad potvrdzujúci jeho bezúhonnosť“.
56.
V § 45 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o zmenu druhu pobytu.“.
57.
V § 45 ods. 5 sa za slová „matričným dokladom“ vkladá čiarka a slová „ktorý môže byť starší ako 90 dní“.
58.
V § 45 odsek 9 znie:
„(9)
Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov do 90 dní od doručenia žiadosti policajnému útvaru. Policajný útvar rozhodne do 30 dní od doručenia žiadosti spolu so všetkými náležitosťami, ak ide o udelenie trvalého pobytu podľa § 43 ods. 1 písm. e) štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre významného zahraničného investora v Slovenskej republike, alebo jeho dieťaťu podľa § 43 ods. 1 písm. b) až d).“.
59.
V § 47 ods. 3 písm. a) sa za slovo „pobytu“ vkladajú slová „spôsobom podľa § 45 ods. 6 a“.
60.
V § 47 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
súhlas podľa § 43 ods. 2, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 46 ods. 1 písm. b).“.
61.
V § 47 ods. 4 písm. b) sa za slová „§ 43“ vkladajú slová „ods. 1 písm. a), d) alebo písm. e)“.
62.
V § 47 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Policajný útvar rozhodne do 30 dní od doručenia žiadosti spolu so všetkými náležitosťami, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre významného zahraničného investora v Slovenskej republike, alebo o jeho dieťa podľa § 43 ods. 1 písm. b) až d).“.
63.
V § 48 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Ak sa žiadosti o udelenie trvalého pobytu vyhovie, policajný útvar písomné rozhodnutie nevydáva a štátnemu príslušníkovi tretej krajiny zašle písomné oznámenie, že mu bol udelený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, v ktorom uvedie dátum udelenia trvalého pobytu, a ak ide o trvalý pobyt na päť rokov, aj dátum skončenia platnosti trvalého pobytu. Policajný útvar zašle písomné alebo elektronické oznámenie o udelení trvalého pobytu štátnemu príslušníkovi tretej krajiny aj príslušnému zastupiteľskému úradu podľa miesta trvalého pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ako aj samosprávnemu kraju a obci podľa miesta trvalého pobytu.
(4)
Ak štátny príslušník tretej krajiny požiadal o zmenu druhu alebo účelu pobytu, jeho pobyt sa na území Slovenskej republiky považuje za oprávnený až do rozhodnutia o tejto žiadosti.“.
64.
V § 49 písm. h) sa za slovo „mal“ vkladajú slová „alebo štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol udelený azyl“.
65.
V § 50 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo § 46 ods. 1 písm. a)“.
66.
V § 50 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 43 ods. 1 písm. b) alebo písm. c), ktorý po dovŕšení veku 18 rokov
1.
podniká na území Slovenskej republiky,
2.
je zamestnaný na území Slovenskej republiky,
3.
študuje na škole v Slovenskej republike, alebo
4.
vykonáva činnosť uvedenú v § 25 alebo § 26.“.
67.
V § 50 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
68.
V § 51 sa vypúšťa označenie odseku 1.
69.
V § 52 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
má tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 1 alebo ods. 4,“.
70.
V § 52 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená c) až i).
71.
V § 52 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
doba od podania žiadosti o udelenie azylu do rozhodnutia o udelení azylu alebo poskytnutia doplnkovej ochrany.“.
72.
V § 53 ods. 5 sa za slovo „rodiny,“ vkladajú slová „alebo rodinný príslušník podľa § 27 ods. 2 azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana,“.
73.
V § 54 ods. 2 písm. a) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
74.
V § 54 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol odňatý azyl z dôvodov podľa osobitného predpisu,68a) alebo
d)
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny nebola predĺžená doplnková ochrana alebo mu bola doplnková ochrana zrušená z dôvodov podľa osobitného predpisu.68b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 68a a 68b znejú:
„68a)
§ 15 ods. 2 písm. g) a h) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
68b)
§ 13c ods. 2 a § 15b ods. 1 písm. c) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
75.
V § 56 písm. c) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
76.
§ 56 sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol odňatý azyl z dôvodov podľa osobitného predpisu,68a) ak získal dlhodobý pobyt na základe udeleného azylu, alebo
f)
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny nebola predĺžená doplnková ochrana alebo mu bola doplnková ochrana zrušená z dôvodov podľa osobitného predpisu,68b) ak získal dlhodobý pobyt na základe poskytnutej doplnkovej ochrany.“.
77.
V § 58 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
78.
V § 58 ods. 4 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
79.
V § 58 sa vypúšťa odsek 5.
80.
V § 59 ods. 1 prvá a druhá veta znejú: „Policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny udelí alebo predĺži tolerovaný pobyt na dobu trvania dôvodov na jeho udelenie, najviac na 180 dní, ak nie je v tretej vete tohto odseku, odseku 6 alebo § 58 ods. 3 ustanovené inak. Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu a žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu štátny príslušník tretej krajiny podáva osobne na úradnom tlačive na policajnom útvare.“.
81.
V § 59 ods. 1 sa slová „§ 58 ods. 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 58 ods. 1 písm. b)“.
82.
V § 59 ods. 3 sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „doklad, ktorým preukáže potrebu rešpektovania jeho súkromného a rodinného života a“ a za slovo „dokladu“ sa vkladajú slová „potvrdzujúceho jeho bezúhonnosť“.
83.
V § 59 ods. 13 sa slová „písm. a), c) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a c)“.
84.
V § 59 ods. 14 sa slová „písm. a) a c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.
85.
V § 60 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).
86.
V § 61 odsek 2 znie:
„(2)
Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 písm. b) nemá odkladný účinok.“.
87.
V § 62 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo § 46“.
88.
V § 62 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
trvalý pobyt podľa § 46, ak má rodič udelený trvalý pobyt podľa § 46.“.
89.
V § 62 ods. 5 sa za slovo „útvar“ vkladá slovo „písomné“.
90.
V § 66 ods. 6 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a doklad o zdravotnom poistení“.
91.
V § 66 ods. 8 sa nad slovom „republike“ odkaz 63 nahrádza odkazom 60.
92.
V § 66 ods. 11 prvej vete sa za slovo „Únie“ vkladajú slová „podľa § 65 ods. 1, ktorému policajný útvar zaregistroval právo na pobyt,“.
93.
V § 67 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Ak občan Únie pri zmene adresy pobytu na území Slovenskej republiky nepredloží doklad podľa § 122, policajný útvar uvedie ako adresu v doklade o pobyte obec, kde sa občan Únie bude zdržiavať na pobyte.“.
94.
V § 68 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.
95.
V § 72 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.
96.
§ 73 vrátane nadpisu znie:
㤠73
Doklad o pobyte
(1)
Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny doklad o pobyte do 30 dní od
a)
udelenia pobytu, ak si podal žiadosť o udelenie pobytu na policajnom útvare,
b)
splnenia povinnosti podľa § 111 ods. 2 písm. b), ak si podal žiadosť o udelenie pobytu na zastupiteľskom úrade,
c)
podania žiadosti o vydanie dokladu o pobyte,
d)
obnovenia prechodného pobytu alebo udelenia trvalého pobytu podľa § 46 ods. 1.
(2)
Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 52 ods. 1 písm. a), ktorý získal dlhodobý pobyt po tom, čo mal priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte na základe poskytnutej medzinárodnej ochrany v tomto štáte, policajný útvar vydá doklad o pobyte bezodkladne po doručení písomnej informácie členského štátu, ktorý štátnemu príslušníkovi tretej krajiny poskytol medzinárodnú ochranu. Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí.
(3)
Doklad o pobyte obsahuje údaje o štátnom príslušníkovi tretej krajiny uvedené v osobitnom predpise.59) Súčasťou dokladu o pobyte je elektronický čip.
(4)
Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosťou podľa času, na ktorý bol udelený prechodný pobyt; ak má zabezpečené ubytovanie na kratší čas, ako mu bol udelený prechodný pobyt, policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosťou na čas, na ktorý má zabezpečené ubytovanie. Platnosť dokladu o pobyte musí vždy skončiť najmenej 90 dní pred skončením platnosti cestovného dokladu štátneho príslušníka tretej krajiny. Policajný útvar v doklade o pobyte v položke „poznámky“ uvedie konkrétny účel prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny.
(5)
Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa § 37 ods. 2 doklad o pobyte, v ktorom v položke „druh pobytu“ uvedie „Modrá karta EÚ“ a v poznámke uvedie príslušnú oblasť, na ktorú má štátny príslušník tretej krajiny vyššiu odbornú kvalifikáciu.
(6)
Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa § 52 ods. 1 doklad o pobyte, v ktorom v položke „druh pobytu“ uvedie „osoba s dlhodobým pobytom - EÚ“. Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 52 ods. 1 písm. c), policajný útvar v položke „poznámky“ uvedie „bývalý držiteľ modrej karty EÚ“.
(7)
Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 52 ods. 1 písm. a), ktorý získal dlhodobý pobyt na základe udeleného azylu z dôvodu prenasledovania alebo poskytnutej doplnkovej ochrany z dôvodu vážneho bezprávia, policajný útvar v položke „poznámky“ uvedie slová „Medzinárodná ochrana poskytnutá v Slovenskej republike“ a dátum udelenia azylu alebo poskytnutia doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky.
(8)
Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 52 ods. 1 písm. a), ktorý získal dlhodobý pobyt po tom, čo mal priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte na základe poskytnutej medzinárodnej ochrany v tomto štáte, policajný útvar v položke „poznámky“ uvedie rovnaké znenie, ktoré sa uvádza v poznámke povolenia na pobyt osoby s dlhodobým pobytom vydaného v tomto členskom štáte, v štátnom jazyku;99) to neplatí, ak bola medzinárodná ochrana právoplatne odňatá. Policajný útvar pred vydaním dokladu o pobyte podľa predchádzajúcej vety požiada členský štát, ktorý štátnemu príslušníkovi tretej krajiny poskytol medzinárodnú ochranu, o informáciu, či medzinárodná ochrana stále trvá.
(9)
Policajný útvar vydá nový doklad o pobyte štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má udelený dlhodobý pobyt podľa § 52 ods. 1 písm. a) a b), v lehote podľa odseku 1 písm. c), ak členský štát oznámi, že mu poskytol medzinárodnú ochranu a v položke „poznámky“ uvedie slová „Medzinárodná ochrana poskytnutá v“, členský štát, ktorý poskytol medzinárodnú ochranu, a dátum poskytnutia medzinárodnej ochrany.
(10)
Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorému bol udelený trvalý pobyt podľa § 43, policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosťou najviac na päť rokov; ak má zabezpečené ubytovanie na kratší čas ako na päť rokov, policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosťou na čas, na ktorý má zabezpečené ubytovanie. Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorému bol udelený trvalý pobyt podľa § 46 alebo § 52, policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosťou najviac na desať rokov. Platnosť dokladu o pobyte sa musí vždy skončiť najmenej 90 dní pred skončením platnosti cestovného dokladu štátneho príslušníka tretej krajiny.
(11)
Cudzincovi, ktorému bol udelený azyl, policajný útvar vydá doklad o pobyte, v ktorom uvedie názov „azylant“. Platnosť dokladu o pobyte je desať rokov; ak ide o azylanta, ktorému bol udelený azyl na tri roky, je platnosť dokladu tri roky. Cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, policajný útvar vydá do 15 dní doklad o pobyte, v ktorom uvedie názov „doplnková ochrana“; platnosť dokladu o pobyte je jeden rok. Po uplynutí platnosti dokladu o pobyte policajný útvar vydá cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, nový doklad o pobyte s platnosťou na jeden rok. Pred uplynutím platnosti dokladu o pobyte vydaného podľa tohto odseku sa platnosť takého dokladu skončí aj vtedy, ak cudzincovi zanikol azyl alebo zanikla doplnková ochrana.
(12)
Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má právny nárok na pobyt na základe medzinárodnej zmluvy,42) policajný útvar vydá na základe jeho žiadosti doklad o pobyte s platnosťou najviac na päť rokov.
(13)
Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol vydaný doklad o pobyte podľa odseku 4 alebo odseku 10 s platnosťou na kratší čas, ako má udelený pobyt, a štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený trvalý pobyt podľa § 46 alebo § 52, požiada o vydanie nového dokladu o pobyte najneskôr 30 dní pred skončením platnosti dokladu o pobyte.
(14)
Policajný útvar v doklade o pobyte uvedie meno a priezvisko a ostatné mená a priezviská cudzinca podľa tvaru uvedeného latinkou v cestovnom doklade alebo v rozhodnutí o udelení azylu, alebo v rozhodnutí o poskytnutí doplnkovej ochrany.
(15)
Na vydanie dokladu o pobyte podľa § 66 ods. 11, § 67 ods. 7, § 70 ods. 10 a § 71 ods. 7 sa rovnako vzťahujú odseky 3, 13 a 14.
(16)
Cudzinec môže byť držiteľom len jedného dokladu o pobyte.“.
97.
Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠73a
Elektronický čip
(1)
Elektronický čip obsahuje údaje, ktoré sú zapísané, alebo údaje, ktoré možno zapísať do dokladu o pobyte podľa § 73 ods. 3. Do elektronického čipu možno zapísať ďalšie údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom;72a) ak nie je možné pre nedostatok miesta do elektronického čipu zapísať všetky údaje, cudzinec určí, ktoré z nich sa zapíšu.
(2)
Držiteľ si môže overiť údaje, ktoré sú zapísané do elektronického čipu, na policajnom útvare, ktorý doklad vydal.
(3)
K dokladu o pobyte sa pripája bezpečnostný osobný kód, ktorý slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa pri elektronickej komunikácii s informačnými systémami orgánov verejnej správy alebo s inými fyzickými osobami alebo právnickými osobami.
(4)
Bezpečnostný osobný kód je kombináciou najmenej šiestich a najviac desiatich číslic, ktorú si zvolí cudzinec pri podaní žiadosti o vydanie dokladu o pobyte alebo neskôr na policajnom útvare; za cudzinca pozbaveného spôsobilosti na právne úkony bezpečnostný osobný kód zvolí jeho opatrovník.
(5)
Počas platnosti dokladu o pobyte môže držiteľ bezpečnostný osobný kód zmeniť. Zmena bezpečnostného osobného kódu sa vykonáva na policajnom útvare alebo na inom mieste, ktoré zverejní ministerstvo vnútra, alebo prostredníctvom aplikačného programového vybavenia zverejneného na tento účel ministerstvom vnútra.
(6)
Ak držiteľ dokladu o pobyte pri elektronickej komunikácii päťkrát po sebe chybne uvedie bezpečnostný osobný kód, ďalšia možnosť jeho elektronickej komunikácie sa zablokuje; odblokovanie na žiadosť držiteľa dokladu o pobyte vykoná policajný útvar.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 72a znie:
„72a)
Napríklad zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
98.
V § 74 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak je štátny príslušník tretej krajiny umiestnený v zariadení na základe rozhodnutia o zaistení podľa tohto zákona.“.
99.
V § 76 ods. 8 sa slová „cudzinec predložil“ nahrádzajú slovami „osoba predložila“.
100.
V § 77 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo poskytnutú medzinárodnú ochranu“.
101.
V § 77 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak prerušenie konania podľa odseku 4 trvá viac ako dva roky, policajný útvar konanie zastaví.“.
102.
V § 78 ods. 1 sa za slovo „vyhostení“ vkladajú slová „a v konaní o zákaze vstupu“ a slová „ jeho osobnú prehliadku“ sa nahrádzajú slovami „prehliadku jeho osoby“.
103.
V § 78 ods. 2 sa slová „Osobnú prehliadku cudzinca“ nahrádzajú slovami „Prehliadku jeho osoby“.
104.
V § 78 ods. 3 sa za slovo „doklad,“ vkladajú slová „peňažné prostriedky,“ a slová „osobnej prehliadke cudzinca alebo pri prehliadke jeho osobných vecí“ sa nahrádzajú slovami „prehliadke podľa odseku 1“.
105.
§ 79 znie:
㤠79
(1)
Policajt je oprávnený predviesť cudzinca na policajný útvar v súvislosti s konaním o administratívnom vyhostení, s konaním o zákaze vstupu, s konaním o zamietnutí vstupu, s výkonom rozhodnutia o administratívnom vyhostení alebo s výkonom trestu vyhostenia.
(2)
Po predvedení policajt spíše úradný záznam o predvedení a zápisnicu o podaní vysvetlenia podľa osobitného predpisu.37)
(3)
Ak po spísaní zápisnice policajný útvar nebude ďalej konať vo veci administratívneho vyhostenia, zamietnutia vstupu, zákazu vstupu alebo ak zistí, že nie sú dôvody na odovzdanie cudzinca orgánom činným v trestnom konaní, inému príslušnému orgánu alebo príslušnému zariadeniu, cudzinca ihneď prepustí.“.
106.
§ 81 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Cudzinca nemožno administratívne vyhostiť ani do štátu, v ktorom mu hrozí nútený návrat do štátu podľa odseku 1 alebo odseku 2.“.
107.
V § 82 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo sa úmyselne vyhne, alebo sa odmietne podrobiť hraničnej kontrole pri prekročení vonkajšej hranice“.
108.
V § 82 ods. 2 písm. b) sa slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „jeden rok“.
109.
V § 82 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Policajný útvar vydá rozhodnutie o administratívnom vyhostení podľa odseku 1 písm. h) bez uloženia zákazu vstupu, ak sa štátny príslušník tretej krajiny dobrovoľne dostaví na policajný útvar a požiada o návrat do domovského štátu v rámci asistovaného dobrovoľného návratu.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
110.
§ 82 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:
„(10)
Ak policajný útvar zistí, že osoba nevycestovala z územia Slovenskej republiky po tom, čo zaznamenal začiatok lehoty plynutia zákazu vstupu do evidencie nežiaducich osôb, táto lehota začne plynúť odznovu odo dňa vykonania administratívneho vyhostenia.
(11)
Lehota zákazu vstupu sa končí uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak takýto deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca.
(12)
Policajný útvar v rozhodnutí o administratívnom vyhostení štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte na základe poskytnutej medzinárodnej ochrany v tomto členskom štáte, určí tento členský štát ako krajinu, do ktorej má byť vyhostený; to neplatí, ak ide o administratívne vyhostenie podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b).“.
111.
V § 83 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Policajný útvar určí lehotu na vycestovanie najviac 90 dní od vykonateľnosti rozhodnutia podľa § 82 ods. 8; túto lehotu je možné v odôvodnených prípadoch spojených s realizáciou asistovaného dobrovoľného návratu aj opakovane predĺžiť.“.
112.
V § 83 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Pred vydaním rozhodnutia o administratívnom vyhostení štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý získal dlhodobý pobyt po tom, čo mal priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte na základe poskytnutej medzinárodnej ochrany v tomto členskom štáte, policajný útvar od orgánov tohto členského štátu vyžiada informáciu o tom, či medzinárodná ochrana stále trvá. Ak poskytnutá medzinárodná ochrana v členskom štáte stále trvá, policajný útvar v rozhodnutí o administratívnom vyhostení určí tento členský štát ako krajinu, do ktorej má byť osoba vyhostená; to neplatí, ak ide o administratívne vyhostenie podľa § 82 ods. 1 písm. a) alebo písm. b). Policajný útvar vydá rozhodnutie o administratívnom vyhostení bezodkladne po doručení písomnej informácie tohto členského štátu.“.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.
113.
V § 83 ods. 8 písm. c) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
114.
V § 83 sa vypúšťa odsek 10.
115.
V § 84 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „alebo“.
116.
V § 84 ods. 1 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.
117.
V § 84 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
štátny príslušník tretej krajiny nevycestoval v rámci asistovaného dobrovoľného návratu v lehote určenej v rozhodnutí o administratívnom vyhostení podľa § 82 ods. 8 alebo na základe oznámenia organizácie, ktorá vykonáva program asistovaných dobrovoľných návratov, že sa štátny príslušník tretej krajiny úmyselne vyhol realizácii asistovaného dobrovoľného návratu.“.
118.
V § 84 ods. 4 písm. b) text za bodkočiarkou znie: „to neplatí, ak nastala skutočnosť podľa odseku 1 písm. e)“.
119.
V § 84 ods. 7 písm. c) sa vypúšťajú slová „ods. 1 písm. b) alebo“.
120.
V § 84 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo s Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov“.
121.
V § 88 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
na účel zabezpečenia prípravy jeho prevozu podľa osobitného predpisu,85) ak
1.
existuje riziko jeho úteku, alebo
2.
štátny príslušník tretej krajiny sa vyhýba alebo bráni procesu prípravy výkonu jeho prevozu,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
122.
V § 88 ods. 1 písm. e) sa slová „neoprávnene vstúpil na územie Slovenskej republiky alebo sa neoprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „neoprávnene prekročil vonkajšiu hranicu alebo má na území Slovenskej republiky neoprávnený pobyt“.
123.
V § 88 odseky 6 až 8 znejú:
„(6)
Zaistený štátny príslušník tretej krajiny, o ktorého odovzdaní na územie susedného štátu bolo začaté konanie podľa medzinárodnej zmluvy, môže byť odchylne od odseku 5 dočasne umiestnený na policajnom útvare. Z celkovej lehoty zaistenia, ktorú policajný útvar určí v rozhodnutí o zaistení podľa odseku 4, môže byť štátny príslušník tretej krajiny dočasne umiestnený na policajnom útvare najviac na sedem dní od zaistenia. Ak nedôjde k odovzdaniu štátneho príslušníka tretej krajiny do siedmich dní od zaistenia, musí byť ďalej umiestnený v zariadení.
(7)
Zaistený štátny príslušník tretej krajiny môže podať proti rozhodnutiu o zaistení a proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty zaistenia opravný prostriedok do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, a to orgánu, ktorý ho vydal. Orgán, ktorý rozhodnutie vydal, predloží opravný prostriedok do piatich pracovných dní príslušnému krajskému súdu spolu so spisovým materiálom, ktorý sa na vec vzťahuje, a s písomným vyjadrením k opravnému prostriedku. Podanie opravného prostriedku nemá odkladný účinok.
(8)
O opravnom prostriedku rozhodne súd v konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku.85a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 85a znie:
„85a)
§ 250sa Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 64/2013 Z. z.“.
124.
V § 88 odsek 11 znie:
„(11)
Ak je štátny príslušník tretej krajiny zaistený podľa odseku 1 písm. a) a policajný útvar nevydá rozhodnutie o administratívnom vyhostení do 48 hodín od zaistenia, policajný útvar štátneho príslušníka tretej krajiny ihneď prepustí; to neplatí, ak policajný útvar nevydá rozhodnutie o administratívnom vyhostení z dôvodu prerušenia konania o administratívnom vyhostení podľa § 77 ods. 4 alebo vyžiadania informácie podľa § 83 ods. 7.“.
125.
§ 88 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Policajný útvar nie je oprávnený zaistiť štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a), b) a e), ktorý bezodkladne po neoprávnenom prekročení vonkajšej hranice požiada o udelenie azylu na území Slovenskej republiky.“.
126.
V § 89 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Osoba, ktorá zloží peňažnú záruku, je povinná oznámiť policajnému útvaru číslo účtu v banke, na ktorý sa peňažná záruka vráti, alebo adresu, na ktorej sa bude zdržiavať na účely vrátenia peňažnej záruky.“.
127.
V § 89 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak si osoba neprevezme peňažnú záruku, ktorú zložila, do jedného roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení peňažnej záruky, peňažná záruka prepadá v prospech štátu.“.
128.
V § 90 sa vypúšťa odsek 3.
129.
§ 93 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Zariadenie bezodkladne oznámi prokurátorovi umiestnenie zaisteného štátneho príslušníka tretej krajiny v priestore s oddeleným režimom zaistenia.“.
130.
V § 100 ods. 1 sa slová „jeho osobnú prehliadku“ nahrádzajú slovami „prehliadku jeho osoby“.
131.
V § 100 ods. 2 sa slová „Osobnú prehliadku zaisteného štátneho príslušníka tretej krajiny“ nahrádzajú slovami „Prehliadku jeho osoby“.
132.
V § 100 ods. 3 sa slová „osobnej prehliadke zaisteného štátneho príslušníka tretej krajiny alebo pri prehliadke jeho osobných vecí“ nahrádzajú slovami „prehliadke podľa odseku 1“.
133.
V § 111 ods. 1 písm. e) sa slovo „povoleného“ nahrádza slovom „udeleného“.
134.
V § 111 ods. 1 písm. p) sa slovo „právoplatnosti“ nahrádza slovom „vykonateľnosti“.
135.
V § 115 ods. 1 sa slová „Ústredie práce a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinné“ nahrádzajú slovami „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný“.
136.
V § 115 odsek 2 znie:
„(2)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný každé tri mesiace zaslať policajnému útvaru meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a číslo dokladu o pobyte cudzincov, ktorí požiadali o dávky v hmotnej núdzi.“.
137.
§ 115 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:
„(8)
Finančný úrad je povinný do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru dodatočné daňové priznanie a opravné daňové priznanie90a) vykonané štátnym príslušníkom tretej krajiny.
(9)
Finančný úrad, Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne sú povinné na žiadosť policajného útvaru vydať potvrdenie podľa § 34 ods. 10.
(10)
Obchodná spoločnosť alebo družstvo sú povinné do troch pracovných dní oznámiť policajnému útvaru, že štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel podnikania podľa § 22 ods. 1 písm. b), už nekoná v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 90a znie:
„90a)
§ 16 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
138.
V § 116 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na obeť obchodovania s ľuďmi“.
139.
V § 118 ods. 1 písm. b) sa za slová „§ 27 ods. 6,“ vkladajú slová „§ 32 ods. 9, 10 alebo ods. 11,“ a slová „§ 73 ods. 9“ sa nahrádzajú slovami „§ 73 ods. 13“.
140.
V § 118 odsek 4 znie:
„(4)
Priestupku na úseku pobytu sa dopustí každý, kto
a)
poruší povinnosť podľa § 115 ods. 6,
b)
pri podaní žiadosti o overenie pozvania uvedie nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo predloží falošné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby.“.
141.
V § 118 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Odsek 1 sa nevzťahuje na cudzinca, ktorý podal žiadosť o udelenie azylu po tom, čo sa bezodkladne prihlásil na policajnom útvare a preukázal dostatočný dôvod pre svoj neoprávnený pobyt.“.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.
142.
V § 118 ods. 6 písm. a) sa slová „písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a b) a odseku 4 písm. b)“.
143.
V § 118 ods. 6 písm. c) sa za slová „odseku 4“ vkladajú slová „písm. a)“.
144.
V § 118 ods. 7 sa slová „odsekov 1 až 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3 a odseku 4 písm. b)“.
145.
V § 118 ods. 9 sa nad slovom „priestupkoch,“ odkaz 90 nahrádza odkazom 91 a slová „odsekoch 5 až 7“ sa nahrádzajú slovami „odsekoch 6 až 8“.
146.
V § 119 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá pri podaní žiadosti o overenie pozvania uvedie nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo predloží falošné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby,
f)
obchodná spoločnosť alebo družstvo, ktoré si nesplnili povinnosť podľa § 115 ods. 10.“.
147.
§ 120 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Konanie podľa tohto zákona je prerušené dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Lehota pre štátneho príslušníka tretej krajiny uvedená v rozhodnutí o prerušení konania začína plynúť dňom jeho doručenia.
(4)
Ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie pobytu, uvedie ako adresu na doručovanie písomností adresu v cudzine, rozhodnutie policajného útvaru v konaní o udelení pobytu sa doručuje na túto adresu v cudzine prostredníctvom zastupiteľského úradu. Ak zastupiteľský úrad doručuje rozhodnutie policajného útvaru verejnou vyhláškou, rozhodnutie sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli zastupiteľského úradu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
(5)
Proti rozhodnutiu o udelení prechodného pobytu, o obnovení prechodného pobytu, o udelení trvalého pobytu na päť rokov, trvalého pobytu na neobmedzený čas a proti rozhodnutiu o udelení pobytu štátnemu príslušníkovi tretej krajiny narodenému na území Slovenskej republiky alebo členského štátu sa nemožno odvolať.“.
148.
V § 121 odsek 3 znie:
„(3)
Pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie pobytu je policajný útvar povinný vyžiadať si odpis z registra trestov.94)“.
149.
V § 125 ods. 2 sa za slovo „cudzinca“ vkladajú slová „alebo návratu cudzinca podľa osobitného predpisu85)“, za slovo „vyhostenie“ sa vkladajú slová „alebo návrat podľa osobitného predpisu85)“ a na konci sa pripája táto veta: „Vo veci podľa § 82 ods. 5, § 84 ods. 1 písm. b) a § 88 ods. 1 písm. b) koná policajný útvar, ktorý zistil dôvody na toto konanie.“.
150.
V § 125 ods. 3 sa slová „§ 17 ods. 2, § 32 ods. 1, § 34 ods. 2, § 38 ods. 5, § 40 ods. 5, § 45 ods. 2, § 47 ods. 2, § 53 ods. 2 a § 70 ods. 10 písm. a)“ nahrádzajú slovami „konania podľa tohto zákona“.
151.
V § 125 ods. 4 sa slová „§ 34 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 11“.
152.
V § 125 ods. 5 sa slová „§ 34 ods. 10 alebo ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 11 alebo ods. 12“, slová „§ 50 ods. 1 alebo ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „§ 50 ods. 1 alebo ods. 3“ a slová „§ 72 ods. 8“ sa nahrádzajú slovami „§ 72 ods. 7“.
153.
V § 125 ods. 6 sa slová „na päť rokov“ nahrádzajú slovami „štátneho príslušníka tretej krajiny staršieho ako 14 rokov“.
154.
V § 125 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Na žiadosť členského štátu ministerstvo vnútra do 30 dní od doručenia žiadosti oznámi členskému štátu, ktorý priznal štátnemu príslušníkovi tretej krajiny postavenie osoby s dlhodobým pobytom, či má udelený azyl alebo poskytnutú doplnkovú ochranu.
(10)
Policajný útvar informuje do troch pracovných dní
a)
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o zániku prechodného pobytu na účel zamestnania,
b)
ústredie práce o zamietnutí žiadosti o vydanie modrej karty, o zamietnutí žiadosti o obnovenie modrej karty a o zániku modrej karty.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 11.
155.
§ 125 odsek 11 znie:
„(11)
Ministerstvo vnútra určí kontaktné miesta na prijímanie a odovzdávanie informácií podľa § 33 ods. 8, § 36 ods. 4, § 38 ods. 11, § 39 ods. 2, § 54 ods. 1, § 73 ods. 2, 8 a 9, § 83 ods. 7 a 9 a podľa odseku 9.“.
156.
§ 125 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Lehoty podľa § 33 ods. 6, § 34 ods. 13, § 38 ods. 10, § 40 ods. 6, § 45 ods. 9, § 47 ods. 6, § 53 ods. 6 a § 59 ods. 7 môže vo zvlášť zložitých prípadoch predĺžiť odvolací orgán najviac o 30 dní.“.
157.
V § 126 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
158.
V § 126 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Cudzinec podľa § 22, § 24 ods. 3, § 26 ods. 1, § 27 ods. 6, § 29 ods. 3, § 30 ods. 1 písm. a) a § 65 ods. 1 písm. b) môže podnikať za podmienok ustanovených osobitným predpisom.97a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 97a znie:
„97a)
§ 21 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.
159.
V § 126 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Cudzinec môže predložiť žiadosti a doklady vydané v cudzom jazyku aj v úradnom preklade do českého jazyka, na ktorom zastupiteľský úrad vyznačí zhodu prekladu s originálom osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu.“.
160.
V § 126 ods. 5 sa čiarka za slovom „splnomocneniach“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a notárskych zápisniciach“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ak ide o čestné vyhlásenie alebo splnomocnenie v konaní o administratívnom vyhostení alebo v konaní o zaistení“.
161.
V § 127 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Výsledok lekárskeho vyšetrenia na určenie jeho veku spracuje lekár vo forme odborného vyjadrenia.“.
162.
V § 129 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, adresa pobytu v Slovenskej republike, doklad totožnosti, povolanie pozývajúcej osoby a jej vzťah k pozývanému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak je pozývajúcou osobou fyzická osoba,“.
163.
V § 129 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, predmet činnosti pozývajúcej osoby a jej vzťah k pozývanému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak je pozývajúcou osobou právnická osoba, ako aj údaje podľa písmena d) o štatutárnom orgáne alebo o jeho členovi.“.
164.
Za § 131 sa vkladá § 131a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠131a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2013
(1)
Konania podľa tohto zákona začaté pred 1. májom 2013 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013; podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. mája 2013 sa dokončia iba vtedy, ak je to pre osobu priaznivejšie.
(2)
Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí a ktorého doklad o pobyte stratil platnosť 30. júna 2012 podľa § 131 ods. 8, si môže do 1. mája 2014 podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu podľa § 29 osobne aj na policajnom útvare, ak po strate platnosti tohto dokladu nevycestoval z územia Slovenskej republiky.
(3)
Zdržiavanie sa na území Slovenskej republiky štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 2 sa nepovažuje za neoprávnený pobyt.
(4)
Do 30. novembra 2013 možno vydávať doklady o pobyte bez elektronického čipu.“.
165.
Príloha č. 2 sa dopĺňa bodom 14, ktorý znie:
„14.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/51/EÚ z 11. mája 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2003/109/ES na účely rozšírenia jej pôsobnosti na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu (Ú. v. EÚ L 132, 19. 5. 2011).“.
Čl. II
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 371/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 484/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 183/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z. a zákona č. 64/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 250s sa vkladá § 250sa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠250sa
Konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o zaistení
(1)
Na konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o zaistení alebo proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty zaistenia32aa) sa použijú ustanovenia § 250l až 250s, ak nie je v odsekoch 2 až 7 ustanovené inak.
(2)
Súd určí termín pojednávania tak, aby sa uskutočnilo najneskôr do siedmich pracovných dní od doručenia návrhu na súd.
(3)
Súd zašle účastníkom konania písomné vyhotovenie rozhodnutia najneskôr do siedmich pracovných dní od jeho vyhlásenia. Rozhodnutie, proti ktorému nie je možné podať odvolanie, je právoplatné a vykonateľné dňom vyhlásenia.
(4)
Proti rozhodnutiu krajského súdu je prípustné odvolanie do siedmich dní odo dňa jeho doručenia. Krajský súd neodkladne doručí odvolanie druhému účastníkovi konania s lehotou na vyjadrenie do troch pracovných dní.
(5)
Odvolanie predloží krajský súd odvolaciemu súdu s označením „ZAISTENIE“ najneskôr do 48 hodín od uplynutia lehoty na vyjadrenie.
(6)
O odvolaní rozhodne odvolací súd bez pojednávania do siedmich pracovných dní. Rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné dňom vyhlásenia.
(7)
Súd v rozhodnutí, ktorým zruší a vráti rozhodnutie o zaistení na ďalšie konanie, zároveň nariadi bezodkladné prepustenie osoby zo zaistenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32aa znie:
„32aa)
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
zabezpečuje kontrolu hraníc Slovenskej republiky,1c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:
„1c)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006) v platnom znení, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku (oznámenie č. 441/2008 Z. z.).“.
2.
V § 4 ods. 1 sa slová „službu cudzineckej polície, službu hraničnej polície“ nahrádzajú slovami „službu hraničnej a cudzineckej polície“.
3.
V § 20a ods. 1 posledná veta znie: „Policajt je oprávnený snímať identifikačné znaky cudzincovi,
a)
ktorý neoprávnene prekročil vonkajšiu hranicu Slovenskej republiky,
b)
ktorý má na území Slovenskej republiky neoprávnený pobyt,
c)
proti ktorému sa začalo konanie o administratívnom vyhostení z územia Slovenskej republiky alebo konanie o zákaze vstupu na územie Slovenskej republiky,
d)
ktorý je nežiaducou osobou,
e)
na účel určenia jeho veku, ak nie je celkom zjavné, že ide o maloletého cudzinca, alebo
f)
staršiemu ako 14 rokov na účel konania o udelenie azylu podľa osobitného predpisu.10aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10aa znie:
„10aa)
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
§ 26 vrátane nadpisu znie:
㤠26
Oprávnenie pri zabezpečovaní kontroly hraníc Slovenskej republiky
(1)
Pri zabezpečovaní kontroly vonkajšej hranice je policajt oprávnený vykonávať kontrolu cestovných dokladov osôb prekračujúcich vonkajšiu hranicu. Policajt je oprávnený vykonávať kontrolu ostatných sprievodných dokladov a preverovať skutočnosti súvisiace s prekračovaním vonkajšej hranice, ak to ustanovuje osobitný predpis.11bda)
(2)
V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu osobou prekračujúcou vonkajšiu hranicu je policajt oprávnený vykonať prehliadku osoby, vecí a dopravného prostriedku. Také isté oprávnenia má policajt aj v prípade podozrenia zo spáchania priestupku súvisiaceho s prekročením vonkajšej hranice a priestupku na úseku pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky.
(3)
Oprávnenia podľa odsekov 1 a 2 sa uplatňujú na vnútornej hranici v prípade dočasného obnovenia kontroly hraníc na vnútornej hranici podľa osobitného predpisu.11bdb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11bda a 11bdb znejú:
„11bda)
Čl. 7 a príloha I nariadenia (ES) č. 562/2006 v platnom znení.
11bdb)
§ 13 zákona č. 404/2011 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z. a zákona č. 72/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti Vnútorná správa položke 24 písm. a) štvrtom bode, písm. d) štvrtom bode a v XVIII. časti Konzulárne poplatky položke 242 písm. a) štvrtom bode sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona č. 404/2011 Z. z.“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti Vnútorná správa položke 24 písmená f) až h) znejú:
„f) Vydanie
  1. dokladu o pobyte ..... 4,50 eura
  2. dokladu o pobyte urýchlene do dvoch pracovných dní ..... 24,50 eura
g) Vydanie dokladu o pobyte
  1. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad ..... 16,50 eura
  2. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad do dvoch pracovných dní ..... 36,50 eura
  3. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov ..... 33 eur
  4. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov do dvoch pracovných dní ..... 53 eur
h) Doručenie dokladu o pobyte na adresu na území Slovenskej republiky službou zavedenou na tento účel ..... 3 eurá“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti Vnútorná správa v položke 24 v časti Oslobodenie piaty a šiesty bod znejú:
„5.
Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodené osoby podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.
6.
Od poplatku podľa písmena f) prvého bodu tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré
a)
žiadajú o vydanie nového dokladu o pobyte, ak záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti z dôvodu, ktorý nie je závislý od žiadateľa, napríklad pri zmene názvu obce, ulice alebo jej číslovania,
b)
prvýkrát žiadajú o vydanie dokladu o pobyte ako cudzinci, ktorým bol udelený azyl, alebo cudzinci, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana.“.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti Vnútorná správa v položke 24 v časti Oslobodenie siedmom bode a deviatom bode písm. a) sa slová „písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.
5.
V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti Vnútorná správa v položke 27 sa na konci pripájajú tieto slová:
„Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré pozývajú na územie Slovenskej republiky štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude vykonávať činnosť vyplývajúcu z programov vlády Slovenskej republiky alebo z programov Európskej únie alebo na plnenie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy.“.
6.
V sadzobníku správnych poplatkov v XVIII. časti Konzulárne poplatky v položke 255 sa na konci pripájajú tieto slová:
„Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené osvedčenie správnosti prekladu záznamu pohovoru so žiadateľom o udelenie pobytu do štátneho jazyka.“.
7.
V sadzobníku správnych poplatkov v XVIII. časti Konzulárne poplatky v položke 256 sa na konci pripájajú tieto slová:
„Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené vyhotovenie prekladu záznamu pohovoru so žiadateľom o udelenie pobytu do štátneho jazyka.“.
Čl. V
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. z., zákona č. 207/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z. a zákona č. 451/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6aa sa slová „§ 58 ods. 1 a 2 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení zákona č. 480/2002 Z. z.“ nahrádzajú slovami „§ 81 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2013 Z. z.“.
3.
V § 3 ods. 4, § 5 ods. 1 a 4 a § 23c sa slovo „povolený“ nahrádza slovom „udelený“.
4.
V § 5 ods. 4 sa slová „povolenia na taký pobyt“ nahrádzajú slovami „takého pobytu“.
5.
V § 10 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a nesmú mať na území Slovenskej republiky udelený trvalý pobyt podľa osobitného zákona6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
Zákon č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2013 Z. z.“.
6.
V § 13b ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a nesmú mať na území Slovenskej republiky udelený trvalý pobyt podľa osobitného zákona6a)“.
7.
V § 14 ods. 1 písm. d) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
8.
V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
zastavením konania z dôvodu späťvzatia žiadosti o udelenie azylu podľa § 10 na dobu neurčitú, alebo
g)
uplynutím času, na ktorý bol udelený, ak azylant nepodal v lehote podľa § 20 ods. 2 žiadosť o udelenie azylu podľa § 10 na dobu neurčitú.“.
9.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Azyl udelený podľa § 9 alebo § 10 zaniká aj vtedy, ak sa azylantovi udelí trvalý pobyt podľa osobitného zákona.6a)“.
10.
V § 15 ods. 2 písm. g) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.
11.
V § 15 ods. 2 písm. h) sa čiarka na konci nahrádza bodkou a vypúšťa sa slovo „alebo“.
12.
V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno i).
13.
V 15a ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
udelením trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, ak sa doplnková ochrana poskytla podľa § 13b,“.
14.
V § 15a ods. 1 písm. e) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
15.
V § 15a sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:
„g)
nadobudnutím štátneho občianstva Slovenskej republiky cudzincom, ktorému sa poskytla doplnková ochrana,
h)
zastavením konania z dôvodu späťvzatia žiadosti o predĺženie doplnkovej ochrany, alebo
i)
uplynutím času, na ktorý bola doplnková ochrana poskytnutá, ak cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, nepodal v lehote podľa § 20 ods. 3 žiadosť o predĺženie doplnkovej ochrany.“.
16.
V § 15a ods. 2 sa za slovo „zrušená“ vkladá čiarka a slovo „nepredĺžená“ a za slová „odseku 1 písm. c),“ sa vkladajú slová „h) alebo písm. i),“.
17.
V § 15b ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.
18.
V § 15b ods. 1 písm. c) sa na konci slovo „alebo“ nahrádza bodkou.
19.
V § 15b ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
20.
V § 19 ods. 1 písm. i) sa na konci slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
21.
V § 19 ods. 1 písm. j) sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“.
22.
V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
počas konania o predĺžení doplnkovej ochrany doplnková ochrana zanikla alebo počas konania o udelení azylu podľa § 10 na dobu neurčitú azyl zanikol.“.
23.
V § 19 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo tiež zastaví neskôr začaté konanie o udelenie azylu, ak súčasne v tej istej veci prebieha už skôr začaté konanie o udelenie azylu.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
24.
V § 19 ods. 4 prvej vete sa slová „písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až e) a k) a odseku 2“.
25.
V § 19 ods. 4 druhej vete sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. e) a k) a odseku 2“.
26.
V § 20 ods. 2 sa slová „a najneskôr 60 dní pred uplynutím trojročnej lehoty“ nahrádzajú slovami „pred uplynutím trojročnej lehoty a najneskôr v posledný deň tejto lehoty“.
27.
V § 20 ods. 3 sa slová „a najneskôr 60 dní pred uplynutím jednoročnej lehoty“ nahrádzajú slovami „pred uplynutím jednoročnej lehoty a najneskôr v posledný deň tejto lehoty“.
28.
V § 20 odsek 4 znie:
„(4)
Ak ministerstvo rozhodne o neudelení azylu alebo o odňatí azylu, rozhodne tiež, či cudzincovi poskytne doplnkovú ochranu; to neplatí, ak sa v rámci opakovanej žiadosti o udelenie azylu rozhodne o neudelení azylu a cudzinec už má poskytnutú doplnkovú ochranu.“.
29.
V § 21 ods. 1 prvá veta znie: „Proti rozhodnutiu ministerstva o neudelení azylu, o odňatí azylu, o nepredĺžení doplnkovej ochrany a o zrušení doplnkovej ochrany možno podať opravný prostriedok na súd10) do 30 dní od jeho doručenia.“.
30.
V § 22 ods. 3 písm. b) sa slová „povolením na pobyt“ nahrádzajú slovami „udeleným pobytom“.
31.
V § 24 ods. 1 a § 27a ods. 1 sa slová „udelilo povolenie na“ nahrádza slovom „udelil“.
32.
V § 27a ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak má na území Slovenskej republiky udelený trvalý pobyt.6a)“.
33.
V § 31 ods. 1 a 7 sa slová „o povolení na tolerovaný pobyt“ nahrádzajú slovami „o tolerovanom pobyte“.
34.
V § 31 ods. 1 nad slovom „republiky“, v § 31 ods. 5 písm. d) a § 32 ods. 1 písm. c) nad slovom „pobyt“ sa odkaz 14 nahrádza odkazom 6a.
35.
V § 31 ods. 5 písm. d) a § 32 ods. 1 písm. c) sa slovo „povolil“ nahrádza slovom „udelil“.
36.
V § 36 odsek 2 znie:
„(2)
Odídenec sa považuje za cudzinca, ktorému sa udelil tolerovaný pobyt.“.
37.
§ 47a znie:
㤠47a
Ministerstvo môže cudzinca, ktorý vzal svoju žiadosť o udelenie azylu späť a požiadal o dobrovoľný návrat do krajiny pôvodu v rámci asistovaného dobrovoľného návratu,21) ubytovať v pobytovom tábore a poskytovať mu stravovanie alebo stravné a základné hygienické potreby počas lehoty na jeho vycestovanie; na cudzinca sa primerane vzťahuje § 22 ods. 5.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21)
§ 83 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2013 Z. z.“.
38.
Za § 54a sa vkladá § 54b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠54b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2013
Konanie o azyle začaté pred 1. májom 2013, ktorého predmetom je rozhodnutie o odňatí azylu z dôvodu, že azylant nepodal žiadosť o udelenie azylu na dobu neurčitú v lehote podľa § 20 ods. 2, a rozhodnutie o zrušení doplnkovej ochrany z dôvodu, že cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, nepodal žiadosť o predĺženie doplnkovej ochrany v lehote podľa § 20 ods. 3, sa dokončia podľa ustanovení tohto zákona účinných do 30. apríla 2013.“.
Čl. VI
Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z. a zákona č. 388/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a územný obvod okresu Senec“.
2.
V § 2 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a územný obvod okresu Senec“.
3.
V § 2 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „a územný obvod okresu Hlohovec“.
4.
V § 2 ods. 12 sa vypúšťajú slová: „a územný obvod okresu Hlohovec“.
5.
V nadpise § 14 sa za slovo „agendou“ vkladajú slová „a agendou zaistenia“.
6.
V § 14 sa za slovo „predpisu“ vkladajú slová „a v konaní o zaistení podľa predpisov o pobyte cudzincov“.
7.
Za § 18j sa vkladá § 18k, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18k
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2013
Konania začaté do 30. apríla 2013 na vecne a miestne príslušnom súde podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013 dokončí tento súd.“.
Čl. VII
Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 344/2007 Z. z. a zákona č. 287/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 7 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Výpis z registra trestov alebo iný doklad vydaný príslušnými orgánmi štátu musí dokladovať bezúhonnosť na celom území štátu, ktorý tento doklad vydal.“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.