74/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

74
ZÁKON
z 27. marca 2013,
ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z. a zákona č. 306/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 19 ods. 9 písmená m) a n) znejú:
m) zabezpečiť na umelom kúpalisku miestnosť na poskytovanie prvej pomoci s vybavením podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 písm. e) a vyvesiť na dostupnom a viditeľnom mieste pokyny na poskytovanie prvej pomoci,
n)
zabezpečiť stály dohľad dostatočným počtom plavčíkov tak, aby na
1.
najviac dva neplavecké bazény dohliadal aspoň jeden plavčík,
2.
plavecký bazén s dĺžkou do 25 metrov dohliadal aspoň jeden plavčík,
3.
plavecký bazén s dĺžkou viac ako 25 metrov dohliadali aspoň dvaja plavčíci,
4.
vodné atrakcie dohliadal aspoň jeden plavčík pri dopade.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.