71/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.12.2020 do 29.11.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

71
ZÁKON
z 19. marca 2013
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje účel, podmienky, rozsah a spôsob poskytovania dotácií a štátneho príspevku odberateľovi plynu v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 2
Účel poskytovania dotácií
Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom1) na podporu
a)
baníctva, tradície a histórie banských činností, odstránenia následkov banskej činnosti, úhrad sociálnych vplyvov útlmu banskej činnosti,
b)
činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu,1a)
c)
využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla a využívania iných obnoviteľných zdrojov energie,1b)
d)
ochrany spotrebiteľa,
e)
rozvoja priemyselnej výroby a služieb,
f)
výskumu, vývoja2) a inovácií,3)
g)
energetickej efektívnosti,
h)
budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá,
i)
používania nových vozidiel s pohonom na alternatívne palivá,
j)
nájomného podľa § 13c.
Podmienky poskytovania dotácií
§ 3
(1)
Dotáciu podľa § 2 písm. a) možno poskytnúť v uhoľnom baníctve, rudnom baníctve a nerudnom baníctve na
a)
plnenie deputátnych nárokov v uhoľnom baníctve, na ktoré vznikol nárok do 16. januára 1992 baníckym dôchodcom, vdovám po baníkoch alebo baníckych dôchodcoch (ďalej len „oprávnená osoba“),
b)
zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel a ich následkov,4)
c)
technické práce vykonávané podľa útlmového programu banskej činnosti,
d)
uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie podľa osobitného predpisu,5)
e)
publikačnú činnosť s banskou tematikou, údržbu a rekonštrukciu banských pamiatok, budovanie náučných banských chodníkov a ďalších aktivít podporujúcich históriu a rozvoj tradícií banských činností, vrátane jej medzinárodnej prezentácie,
f)
spoluúčasť pri úhrade sociálnych vplyvov útlmu banskej činnosti a likvidáciu uhoľnej bane.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť organizácii podľa osobitného predpisu6) (ďalej len „poverená organizácia“) alebo reprezentatívnemu združeniu baníckych spolkov a cechov.
(3)
Ak ide o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 písm. a), musí poverená organizácia preukázať počet oprávnených osôb. Ministerstvo poskytne poverenej organizácii dotáciu najviac 100 eur na jednu oprávnenú osobu v príslušnom rozpočtovom roku.
(4)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť poverenej organizácii na základe písomného poverenia ministerstva; na odstránenie havárie starého banského diela na základe písomného pokynu ministerstva.
(5)
Ak poverená organizácia nemá kapacitné a prístrojové vybavenie na niektoré činnosti podľa odseku 4, je povinná ich zabezpečiť formou verejného obstarávania podľa osobitného predpisu.7)
(6)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. d) možno poskytnúť poverenej organizácii na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie na základe útlmového programu schváleného vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).
(7)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. f) možno poskytnúť poverenej organizácii na útlmový program schválený vládou vo výške päťnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ktorému skončil pracovný pomer podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce, ak poverená organizácia nedosiahla zisk v účtovnom období, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom sa realizuje útlmový program.
§ 4
(1)
Dotáciu podľa § 2 písm. b) možno poskytnúť na úhradu oprávnených nákladov na aktivity zamerané na zlepšovanie podnikateľského prostredia a na úhradu oprávnených prevádzkových nákladov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu,1a) na ktoré sú v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa žiada dotácia, vyčlenené finančné prostriedky v rozpočtovej kapitole ministerstva. Za oprávnené náklady podľa prvej vety sa považujú všetky oprávnené náklady, ktoré združeniu právnických osôb s účasťou ministerstva vznikli od 1. januára rozpočtového roka.
(2)
Dotácia podľa odseku 1 sa môže použiť aj na úhradu miezd, platov, odmien, služobných príjmov, odvodov, náhrad a osobných vyrovnaní zamestnancov a štatutárnych orgánov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ako aj na úhradu ostatných peňažných nárokov zamestnancov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva z pracovnoprávnych vzťahov alebo z obdobných právnych vzťahov, ktoré sa vyplácajú spolu so mzdou.
§ 5
(1)
Dotáciu podľa § 2 písm. c) možno poskytnúť na
a)
nainštalovaný slnečný kolektor v rodinnom dome alebo bytovom dome,9)
b)
zakúpený a nainštalovaný kotol na biomasu v rodinnom dome,
c)
realizovanie projektov zameraných na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie pre fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré sú schválené ministerstvom a vyhlásené v Obchodnom vestníku,
d)
realizovanie projektov zameraných na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie pre obce alebo vyššie územné celky, ktoré sú schválené ministerstvom.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) a b) možno poskytnúť fyzickej osobe podnikateľovi vykonávajúcemu správu a údržbu bytového a nebytového fondu pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, právnickej osobe vykonávajúcej správu a údržbu bytového a nebytového fondu pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, spoločenstvu vlastníkov bytov v bytovom dome10) alebo fyzickej osobe nepodnikateľovi.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) možno poskytnúť najviac v sume
a)
200 eur za 1 m2 na inštaláciu slnečných kolektorov najviac na 8 m2 v rodinnom dome žiadateľa,
b)
100 eur za 1 m2 na inštaláciu slnečných kolektorov v bytovom dome žiadateľa najviac na 3 m2 na každý byt v bytovom dome.
(4)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť na kúpu a inštaláciu jedného kotla na biomasu v rodinnom dome žiadateľa. Dotáciu možno poskytnúť do 30 % z kúpnej ceny kotla, najviac v sume 1 000 eur.
§ 6
(1)
Dotáciu podľa § 2 písm. d) možno poskytnúť na financovanie projektov v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorých predmet a podmienky realizácie určí ministerstvo vo výzve na predkladanie projektov, ktorú uverejní na svojom webovom sídle každoročne najneskôr do 30. novembra.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť právnickej osobe, ktorá
a)
bola založená alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa,
b)
vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu11) po dobu najmenej jedného roka a
c)
preukáže, že má z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu najmenej vo výške 5 % z požadovanej dotácie.
§ 7
(1)
Dotáciu podľa § 2 písm. e) možno poskytnúť na
a)
výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prístupovej komunikácie,
b)
výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku kanalizácie alebo prečerpávacej stanice,
c)
výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prípojky vody, vodojemu alebo čerpacej stanice,
d)
výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prípojky plynu vrátane hlavného uzáveru plynu a plynárenského zariadenia,
e)
výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku elektrickej prípojky,
f)
výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku čistiarne odpadových vôd,
g)
výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku transformačnej stanice,
h)
výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku regulačnej stanice plynu,
i)
terénne úpravy, vrátane demolácií existujúcich nehnuteľností v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu,
j)
archeologický výskum,12)
k)
geologické práce,13)
l)
vybrané geodetické a kartografické činnosti,14)
m)
výkup pozemkov pod infraštruktúrou, ktorými sú stavebné objekty a inžinierske siete, ktoré žiadateľ uvedie podľa prílohy č. 1,
n)
náklady na projektovú dokumentáciu inžinierskych stavieb podľa písmen a) až i),
o)
odkúpenie nefunkčnej alebo nevyužitej nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu,
p)
rekonštrukciu nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu,
q)
výkup pozemkov pod nefunkčnou alebo nevyužitou nehnuteľnosťou v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu,
r)
odkúpenie alebo rekonštrukciu prístupovej komunikácie k nehnuteľnosti podľa písmen o) a p) vrátane súvisiacich inžinierskych sietí uložených v cestnom telese prístupovej komunikácie,
s)
odstránenie alebo zmiernenie negatívneho vplyvu v obci alebo vyššom územnom celku spôsobenom investíciami, ktoré schválila vláda,
t)
úhradu nákladov obchodnej spoločnosti založenej ministerstvom, ktorá zabezpečuje realizáciu účelu, na ktorý sa dotácia poskytuje, vyplývajúceho z mandátnej zmluvy podľa § 10 ods. 6 písm. g).
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť
a)
obci alebo vyššiemu územnému celku na plnenie mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s investíciou investora, ktorý zriadil alebo zriadi svoju prevádzku v zóne vyčlenenej na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby a služieb,
b)
obchodnej spoločnosti založenej ministerstvom na činnosti uvedené v investičnom zámere15) schválenom vládou.
(3)
Na účely tohto zákona sa za mimoriadne a naliehavé úlohy považujú úlohy súvisiace s výstavbou, prestavbou, rekonštrukciou a preložkou stavebných objektov, rekonštrukciou a odkúpením nehnuteľností v zóne vyčlenenej na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby a služieb, výkupom pozemkov, zabezpečením prác, prieskumov a projektovej dokumentácie a úhrada nákladov pre obchodnú spoločnosť založenú ministerstvom podľa odseku 2 písm. b), ako aj úhrada nákladov vynaložených na kompenzačné opatrenia potrebné na zmiernenie následkov vyvolaných zvýšenou ekonomickou aktivitou.
(4)
V nehnuteľnosti, na rekonštrukciu ktorej bola poskytnutá dotácia podľa odseku 1, sa musí vykonávať po rekonštrukcii priemyselná výroba počas najmenej 15 rokov.
(5)
Vlastnícke právo k stavebným objektom, na ktoré bola obci alebo vyššiemu územnému celku poskytnutá dotácia podľa odseku 1 písm. a) až i) a písm. o) až r), nemôže obec alebo vyšší územný celok previesť na inú osobu počas ich odpisovania.16)
(6)
Vlastnícke právo k pozemkom, na ktoré bola obci alebo vyššiemu územnému celku poskytnutá dotácia podľa odseku 1 písm. m), nemôže obec alebo vyšší územný celok previesť na inú osobu počas 20 rokov od poskytnutia dotácie.
(7)
Ak obec alebo vyšší územný celok poruší povinnosti ustanovené v odsekoch 4 až 6 sú povinné poskytnutú dotáciu vrátiť.
(8)
Dotáciu podľa odseku 1, okrem dotácie podľa odseku 1 písm. t), možno poskytnúť do 15 % z celkovej hodnoty investície investora. Hodnota 15 % z celkovej hodnoty investície investora sa vypočíta z údajov, ktoré obec alebo vyšší územný celok uvedie v žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1. Ak bude hodnota investície nižšia, dotácia obci alebo vyššiemu územnému celku sa upraví tak, aby nepresiahla 15 % dotácie.
(9)
Dotáciu podľa odseku 1 možno zvýšiť do 30 % z celkovej hodnoty investície investora, ktorý bude vykonávať aj výskumnú a vývojovú činnosť počas najmenej piatich rokov od poskytnutia dotácie. Hodnota 30 % z celkovej hodnoty investície investora sa vypočíta z údajov, ktoré obec alebo vyšší územný celok uvedie v žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1. Ak bude hodnota investície nižšia, dotácia obci alebo vyššiemu územnému celku sa upraví tak, aby nepresiahla 30 % dotácie.
(10)
Obec alebo vyšší územný celok sú povinné predkladať ministerstvu štvrťročné správy o použití dotácie a zostatku dotácie. Po vyčerpaní dotácie sú obec alebo vyšší územný celok povinné predložiť záverečnú správu do dvoch mesiacov odo dňa vyčerpania dotácie.
(11)
Obec alebo vyšší územný celok, ktorým bola poskytnutá dotácia podľa odseku 1 sú povinné na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené, alebo na úradnej tabuli zverejniť informáciu o prijímateľovi dotácie, poskytovateľovi dotácie, účele dotácie a výške dotácie.
§ 8
(1)
Dotáciu podľa § 2 písm. f) možno poskytnúť na financovanie projektov
a)
zameraných na podporu inovácií,
b)
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja,18)
c)
rozvoja priemyselných klastrových organizácií,
d)
riešených v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci vrátane nákladov na ich prípravu a na financovanie technických štúdií realizovateľnosti a vedecko-technických služieb zameraných na zabezpečenie konkurencieschopnosti.
(2)
Priemyselnou klastrovou organizáciou sa rozumie organizované zoskupenie odvetvovo alebo prierezovo zameraných nezávislých podnikateľských subjektov, malých podnikov a stredných podnikov, organizácií pôsobiacich v oblasti výskumu a vývoja a ďalších podporných inštitúcií, ktorých účelom je podporovať inovácie prostredníctvom zdieľania infraštruktúrnych kapacít a výmeny poznatkov a odborných znalostí medzi podnikmi a ostatnými organizáciami v zoskupení.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na základe schválenej schémy pomoci18a) a výzvy na predkladanie projektov.
(4)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe.
§ 8a
(1)
Dotáciu podľa § 2 písm. g) možno poskytnúť na realizovanie projektov zameraných na podporu zvyšovania energetickej efektívnosti pre
a)
fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré sú schválené ministerstvom a vyhlásené v Obchodnom vestníku,
b)
obce alebo vyššie územné celky, ktoré sú schválené ministerstvom.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť za podmienok podľa osobitného predpisu.20a)
§ 8b
(1)
Na účely toho zákona sa rozumie
a)
alternatívnym palivom palivo alebo zdroj energie, ktoré slúži aspoň čiastočne ako náhrada fosílnych zdrojov ropy v dodávkach energie pre dopravu, prispieva k eliminácii emisií uhlíka a vylepšuje environmentálne charakteristiky odvetvia dopravy,
b)
čerpacou stanicou čerpacie zariadenie poskytujúce palivo akéhokoľvek druhu s výnimkou skvapalneného zemného plynu prostredníctvom príslušného technického zariadenia,
c)
čerpacou stanicou skvapalneného zemného plynu čerpacie zariadenie poskytujúce skvapalnený zemný plyn, ktoré tvorí pevne osadené alebo mobilné zariadenie, pobrežné zariadenie alebo iný systém.
(2)
Dotáciu podľa § 2 písm. h) možno poskytnúť na výstavbu, prestavbu a na rekonštrukciu verejne prístupnej nabíjacej stanice,20b) čerpacej stanice na skvapalnený zemný plyn, čerpacej stanice na stlačený zemný plyn, čerpacej stanice na vodík alebo čerpacej stanice inej pohonnej látky vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie.
(3)
Dotáciu podľa odseku 2 možno poskytnúť
a)
fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, a to najviac vo výške 75 % z celkových oprávnených výdavkov projektu,
b)
obci alebo vyššiemu územnému celku a nimi zriadenej organizácii, a to najviac vo výške 95 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
(4)
Prijímateľ podľa odseku 3 je povinný prevádzkovať verejne prístupnú nabíjaciu stanicu, čerpaciu stanicu na skvapalnený zemný plyn, čerpaciu stanicu na stlačený zemný plyn, čerpaciu stanicu na vodík alebo čerpaciu stanicu inej pohonnej látky vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v danom regióne minimálne päť rokov od jej uvedenia do prevádzky.
(5)
Dotáciu podľa odseku 2 možno poskytnúť na základe schválenej schémy pomoci a výzvy na predkladanie žiadostí.
§ 8c
(1)
Dotáciu podľa § 2 písm. i) možno poskytnúť na nákup nových vozidiel kategórie20c) L, M a N s pohonom na alternatívne palivá.
(2)
Novým vozidlom s pohonom na alternatívne palivá sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo, ktoré v osvedčení o evidencii časť II nemá uvedeného vlastníka vozidla ani držiteľa vozidla, nebolo prihlásené do evidencie vozidiel20d) a ktoré má
a)
pohonnú jednotku vybavenú nádržou na stlačený zemný plyn, skvapalnený zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn a zároveň môže mať nádrž aj na iné palivo,
b)
najmenej jednu pohonnú jednotku využívajúcu pohonnú látku s obsahom minimálne 15 % objemu biopalív,
c)
najmenej jednu pohonnú jednotku na elektrický pohon a možno ho dobíjať z externého zdroja elektrickej energie,
d)
výhradne elektrický pohon, a to
1.
batériové elektrické vozidlo,
2.
elektrické vozidlo s vodíkovými palivovými článkami.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť
a)
fyzickej osobe – nepodnikateľovi,
b)
fyzickej osobe – podnikateľovi,
c)
právnickej osobe,
d)
obci alebo vyššiemu územnému celku a nimi zriadenej organizácii.
(4)
Žiadateľovi podľa odseku 3 písm. a) možno poskytnúť dotáciu podľa odseku 1 na základe výzvy na predkladanie žiadostí. Žiadateľovi podľa odseku 3 písm. b) až d) možno poskytnúť dotáciu podľa odseku 1 na základe schválenej schémy pomoci18a) a výzvy na predkladanie žiadostí. Maximálnu výšku dotácie pre jednotlivé typy vozidiel s pohonom na alternatívne palivá ministerstvo určí v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí.
(5)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na vozidlo podľa odseku 2 najviac vo výške
a)
10 000 eur, ak ide o vozidlá kategórie M1 a N1,
b)
25 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla okrem vozidiel kategórie M1 a N1,
c)
35 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla, ak žiadateľ súčasne vyradil z evidencie vozidiel vozidlo so spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov a táto dotácia nebola žiadateľovi už poskytnutá na iné vozidlo.
(6)
Žiadateľ podľa odseku 3 je povinný prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel20d) v Slovenskej republike a byť vlastníkom tohto vozidla najmenej počas dvoch rokov od poskytnutia dotácie.
§ 9
Žiadosť o poskytnutie dotácie
(1)
Žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá v listinnej podobe alebo elektronickej podobe podpísaná zaručeným elektronickým podpisom21) vrátane jej príloh podľa § 10.
(2)
Žiadosť obsahuje
a)
ak ide o právnickú osobu - podnikateľa
1.
obchodné meno,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,
b)
ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa
1.
obchodné meno,
2.
adresu trvalého pobytu a miesto podnikania,
3.
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
4.
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
c)
ak ide o obec alebo vyšší územný celok
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko starostu obce alebo meno a priezvisko predsedu samosprávneho kraja,
d)
ak ide o právnickú osobu - nepodnikateľa, združenie právnických osôb alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,
e)
ak ide o fyzickú osobu - nepodnikateľa
1.
meno a priezvisko,
2.
adresu trvalého pobytu,
3.
dátum narodenia.
(3)
Žiadosť obsahuje aj
a)
vymedzenie účelu, na ktorý sa dotácia požaduje,
b)
výšku požadovanej dotácie,
c)
súhlas žiadateľa so spracovaním jeho osobných údajov.22)
(4)
Žiadosť podľa § 3 ods. 1 písm. e) predkladá reprezentatívne združenie baníckych spolkov a cechov ministerstvu najneskôr do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom má byť poskytnutá dotácia.
(5)
Žiadosť podľa § 5 sa predkladá najneskôr šesť mesiacov po ukončení inštalácie kotla na biomasu alebo inštalácie slnečných kolektorov.
(6)
Žiadosť podľa § 6 predkladá právnická osoba v dvoch rovnopisoch každoročne do 31. januára podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2.
(7)
Obchodná spoločnosť založená ministerstvom predkladá žiadosť podľa § 7 na činnosti uvedené v investičnom zámere schválenom vládou.
§ 10
Prílohy k žiadosti
(1)
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. a)
a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,23a)
c)
účtovná závierka za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom bola podaná žiadosť,
d)
schválený plán publikačnej činnosti s banskou tematikou, údržby a rekonštrukcie banských pamiatok, budovania náučných banských chodníkov a ďalších aktivít podporujúcich históriu a rozvoj tradícií banských činností, vrátane jej medzinárodnej prezentácie, ak ide o žiadosť podľa § 3 ods.1 písm. e).
(2)
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. b)
a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami dotknutých obcí,
c)
údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,23a)
d)
účtovná závierka za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom bola podaná žiadosť,
e)
čestné vyhlásenie, že žiadateľ nepožaduje alebo nečerpá finančné prostriedky na prevádzku z rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu.
(3)
Združenie právnických osôb s účasťou ministerstva zabezpečujúce realizáciu podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu1a) predkladá v príslušnom rozpočtovom roku prílohy podľa odseku 2 len k prvej žiadosti.
(4)
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. c)
a)
ak ide o fyzickú osobu
1.
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
2.
kópia dokladu preukazujúceho uvedenie kotla na biomasu, slnečného kolektora alebo iného zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie do prevádzky,
3.
faktúra alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie kotla na biomasu, slnečného kolektora alebo iného zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie nie starší ako 18 mesiacov,
4.
doklad preukazujúci technické parametre kotla na biomasu, slnečného kolektora alebo iného zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie,
5.
údaje podľa osobitného predpisu23b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, bytu v bytovom dome alebo v rozostavanej stavbe,
b)
ak ide o právnickú osobu
1.
doklady uvedené v písmene a),
2.
potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami dotknutých obcí,
3.
doklad preukazujúci správu bytového domu.24)
(5)
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. d)
a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie je možné získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu,24aa)
c)
údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,23a)
d)
údaje fyzických osôb pôsobiacich v štatutárnom orgáne potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a súhlas s ich spracovaním,
e)
čestné vyhlásenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami obcí,
f)
doklad o zriadení osobitného účtu právnickej osoby v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poskytnúť, a číslo účtu,
g)
doklad preukazujúci, že právnická osoba má zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu najmenej vo výške 5 % z požadovanej dotácie,
h)
vyhlásenie právnickej osoby o tom, že štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu alebo iné osoby oprávnené konať v jej mene nekonali v mene právnických osôb, ktoré zanikli a nevysporiadali finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a nie sú fyzickými osobami, ktoré nesmú vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo v družstve,24a)
i)
doklady a informácie o činnosti a predchádzajúcich aktivitách žiadateľa preukazujúce splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. b),
j)
projekt podľa § 6 ods. 1, ktorý obsahuje
1.
názov projektu, jeho charakteristiku a ciele,
2.
spôsob a čas realizácie projektu,
3.
organizačné, technické a personálne zabezpečenie realizácie projektu,
4.
miesto realizácie projektu,
5.
rozpočet celkových nákladov na projekt,
6.
význam a prínos projektu,
7.
nadväznosť na existujúce a predchádzajúce aktivity,
k)
čestné vyhlásenie právnickej osoby o tom, že na predložený projekt alebo jeho časť právnická osoba nežiadala finančný príspevok zo štátneho rozpočtu, prostriedkov Európskej únie, z rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu.
(6)
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. e)
a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy
1.
právoplatné rozhodnutie o povolení stavby a ak žiadateľ nemá právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení právoplatného stavebného povolenia s uvedením lehoty jeho predloženia,
2.
údaje podľa osobitného predpisu23b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k stavbe alebo doklad, ktorým stavebník preukazuje iné právo k stavbe,25) alebo súhlas vlastníka stavby, ktoré ho oprávňujú vykonať zmenu stavby alebo stavebné úpravy, ak ide o zmenu stavby alebo stavebné úpravy,
3.
doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu,
c)
predpokladaná cena s priloženým rozpočtom stavby s výkazom výmer na jednotlivé stavebné objekty, ktorou žiadateľ preukazuje výšku požadovanej dotácie; predpokladanú cenu žiadateľ musí spresniť na základe výsledkov verejného obstarávania,
d)
ak má žiadateľ ukončené verejné obstarávanie, výšku požadovanej dotácie preukazuje rozpočtom s výkazom výmer, ktorý je prílohou zmluvy uzavretej s vybraným dodávateľom,
e)
ak žiadateľ nemá vypracovaný rozpočet stavby, čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení rozpočtu stavby, vypracovaného autorizovanou osobou,26) s uvedením lehoty predloženia rozpočtu,
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výstavba inžinierskych stavieb, na ktoré žiada dotáciu, nebola začatá pred podaním žiadosti,
g)
ak je predmetom žiadosti dotácia vo výške viac ako 332 000 eur, mandátna zmluva s obchodnou spoločnosťou založenou ministerstvom, prostredníctvom ktorej sa zabezpečí realizácia účelu, na ktorý sa dotácia poskytuje,
h)
ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. m), znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou27) nie starší ako tri mesiace,
i)
ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. o), q) a r), znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou27) nie starší ako tri mesiace,
j)
čestné vyhlásenie žiadateľa o správnosti, pravdivosti a úplnosti údajov a informácií uvedených v žiadosti, vrátane príloh k žiadosti a vyhlásenie o tom, že projekt bude realizovaný podľa predloženej žiadosti,
k)
sprievodný list, v ktorom žiadateľ uvedie podrobný rozpis a odôvodnenie mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s regionálnym rozvojom obce alebo vyššieho územného celku; ak obec alebo vyšší územný celok požiada o dotáciu podľa § 7 ods. 9 je potrebné podrobne odôvodniť vplyv výskumnej a vývojovej činnosti na regionálny rozvoj obce alebo vyššieho územného celku,
l)
doklad, ktorým žiadateľ preukáže, že územie na zriadenie priemyselnej zóny je vymedzené v schválenom územnom pláne obce alebo územnom pláne zóny,
m)
ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. k)
1.
predpokladaná cena s priloženým rozpočtom geologických prác, ktorou žiadateľ preukazuje výšku požadovanej dotácie; predpokladanú cenu žiadateľ musí spresniť na základe výsledkov verejného obstarávania,
2.
čestné vyhlásenie žiadateľa, že geologické práce, na ktoré žiada dotáciu, neboli realizované pred podaním žiadosti,
n)
zmluva o budúcej zmluve medzi obcou alebo vyšším územným celkom a investorom, ktorý zriadi svoju prevádzku v zóne na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby a služieb, ktorá upraví ich vzťahy najmä v oblasti investičného zámeru, zabezpečenia záväzkov investora na obstaranie investície, záväzkov investora na vytvorenie nových pracovných miest v prevádzke, ktorú zriadi v zóne na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby a služieb,
o)
ak ide o dotáciu podľa § 7 ods. 9
1.
zmluva o budúcej zmluve medzi obcou alebo vyšším územným celkom a investorom, ktorej prílohou je zmluva s poskytovateľom výskumných a vývojových činností,
2.
investičný zámer investora, v ktorom bude definované výskumno-vývojové zameranie investičného zámeru.
(7)
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. f)
a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
projektový zámer v štruktúre uvedenej v schéme pomoci podľa § 8 ods. 3,
c)
kalkulácia nákladov na riešenie projektu,
d)
doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie je možné získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.24aa)
(8)
Prílohy podľa odseku 6 písm. a) až n), ktoré vyhotovuje a podpisuje žiadateľ sa predkladajú v origináli; podpisy musia byť úradne osvedčené a nie staršie ako tri mesiace. Prílohy podľa odseku 6 písm. a) až n), ktoré nevyhotovuje žiadateľ sa predkladajú v origináli alebo v ich úradne osvedčenej kópii a nie staršie ako tri mesiace.
(9)
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. g)
a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
rozpočet obsahujúci predpokladanú obstarávaciu cenu podľa § 8a ods. 2, ak je žiadateľom obec alebo vyšší územný celok.
(10)
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. h)
a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
doklady preukazujúce splnenie podmienky podľa § 8b ods. 4,
c)
ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy,
1.
právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, a ak žiadateľ nemá právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení právoplatného stavebného povolenia s uvedením lehoty jeho predloženia,
2.
údaje podľa osobitného predpisu23b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k stavbe alebo doklad, ktorým stavebník preukazuje iné právo k stavbe,25) alebo súhlas vlastníka stavby, ktoré ho oprávňujú vykonať zmenu stavby alebo stavebné úpravy, ak ide o zmenu stavby alebo stavebné úpravy,
3.
doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu,
d)
predpokladaná cena s priloženým rozpočtom stavby s výkazom výmer na jednotlivé stavebné objekty, ktorou žiadateľ preukazuje výšku požadovanej dotácie; predpokladanú cenu musí žiadateľ spresniť na základe výsledkov verejného obstarávania,
e)
doklady o výške požadovanej dotácie, ktoré preukazujú rozpočtom s výkazom výmer, ktorý je prílohou zmluvy uzavretej s vybraným dodávateľom, ak má žiadateľ ukončené verejné obstarávanie,
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa o dodatočnom predložení rozpočtu stavby vypracovaného autorizovanou osobou s uvedením lehoty predloženia rozpočtu, ak žiadateľ nemá vypracovaný rozpočet stavby,
g)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výstavba, prestavba a rekonštrukcia verejne prístupnej nabíjacej stanice, čerpacej stanice na skvapalnený zemný plyn, čerpacej stanice na stlačený zemný plyn, čerpacej stanice na vodík alebo čerpacej stanice inej pohonnej látky vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, na ktorú žiada dotáciu, nebola začatá pred podaním žiadosti,
h)
čestné vyhlásenie žiadateľa o správnosti, pravdivosti a úplnosti údajov a informácií uvedených v žiadosti vrátane príloh k žiadosti a vyhlásenie o tom, že verejne prístupná nabíjacia stanica, čerpacia stanica na skvapalnený zemný plyn, čerpacia stanica na stlačený zemný plyn, čerpacia stanica na vodík alebo čerpacia stanica inej pohonnej látky vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie bude realizovaná podľa predloženej žiadosti.
(11)
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. i)
a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
čestné vyhlásenie, že žiadateľ nepožaduje alebo nečerpá finančné prostriedky na nákup z rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu,
c)
ak ide o právnickú osobu, obec alebo vyšší územný celok a nimi zriadené organizácie, okrem príloh uvedených v písmene a) aj vyhlásenie žiadateľa o tom, že štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iná osoba oprávnená konať v jeho mene nekonala v mene právnickej osoby, ktorá zanikla a nevysporiadala finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a nie je fyzickou osobou, ktorá nesmie vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo v družstve.24a)
§ 11
Poskytovanie dotácií
(1)
Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, ministerstvo do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti vyzve žiadateľa, aby ju doplnil. Ak žiadateľ výzve na doplnenie žiadosti v určenej lehote nevyhovie, ministerstvo žiadosť zamietne.
(2)
Žiadosti vyhodnocuje najmenej päťčlenná komisia, ktorú zriaďuje minister hospodárstva Slovenskej republiky. Člen komisie nesmie byť žiadateľom a zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Člen komisie a jemu blízka osoba28) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani zakladateľom, členom alebo spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom záujmového združenia právnických osôb, ktorého je žiadateľ členom.
(3)
Komisia je pri schvaľovaní žiadostí nezávislá a schvaľuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí.
(4)
Dotáciu ministerstvo poskytne na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi žiadateľom a ministerstvom,29) okrem dotácie podľa § 3 ods. 4.
(5)
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu poskytovanú podľa § 2 písm. c) a e) až h) musí obsahovať najmenej jedno kritérium, ktoré zvýhodní žiadateľov z okresov, ktoré boli ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie najmenej rozvinutým okresom.29a)
(6)
Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle
a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b)
schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre príslušný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,
c)
najmenej jeden mesiac pred termínom predkladania žiadostí výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá obsahuje najmä:
1.
kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a ich váhu,
2.
formulár žiadosti v elektronickej podobe,
3.
okruh osôb, ktoré môžu podať žiadosť,
4.
disponibilný objem finančných prostriedkov na vyhlásenú výzvu,
5.
najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,
6.
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
7.
najneskorší termín vyhodnotenia žiadostí,
8.
zloženie komisie,
d)
všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých dotácií vrátane dátumu schválenia, výšky a účelu dotácie a identifikácie prijímateľa dotácie, a to do 30 dní od schválenia žiadosti,
e)
všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia žiadosti,
f)
odpovede na často kladené otázky súvisiace s dotáciami.
(7)
Ustanovenia osobitného predpisu30) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.
§ 12
Spoločné ustanovenia
(1)
Na dotáciu nie je právny nárok. Na konanie o žiadosti sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.31)
(2)
Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na
a)
úhradu záväzkov žiadateľa, ktoré vznikli v rozpočtových rokoch predchádzajúcich rozpočtovému roku, v ktorom bola podaná žiadosť, okrem dotácie podľa § 3 ods. 1 písm. d), § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, okrem dotácie podľa § 3 ods. 1 písm. d), § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1,
c)
úhradu miezd, platov, odvodov, služobných príjmov a iných náhrad a osobných vyrovnaní, okrem dotácie podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c), § 4 a 8,
d)
úhradu výdavkov právnickej osobe, v ktorej štatutárny zástupca združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktorému sa dotácia poskytuje alebo jemu blízka osoba28) má majetkovú účasť vyššiu ako 34 % alebo je členom jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu,
e)
úhradu výdavkov blízkej osobe28) štatutárneho zástupcu združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktorému sa dotácia poskytuje.
(3)
Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý je bezúhonný. Za bezúhonného sa nepovažuje žiadateľ, ktorý sa dopustil úmyselného trestného činu alebo trestného činu proti majetku, alebo žiadateľ, ktorého člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu sa dopustil úmyselného trestného činu alebo trestného činu proti majetku.
(4)
Dotáciu, ktorá je štátnou pomocou možno poskytnúť len v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.32)
(5)
Ministerstvo môže poveriť administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním dotácií podľa § 8 až 8c právnickú osobu zriadenú ministerstvom.
(6)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.23a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo alebo ním zriadená právnická osoba bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
§ 13
Prechodné ustanovenia
(1)
Dotácie schválené pred 1. májom 2013 možno poskytnúť podľa doterajšieho právneho predpisu.
(2)
Konania začaté pred 1. májom 2013 sa dokončia podľa tohto zákona.
§ 13a
Prechodné ustanovenie k poskytnutiu štátneho príspevku odberateľovi plynu
(1)
Na účely poskytnutia štátneho príspevku z prostriedkov štátneho rozpočtu odberateľovi plynu v domácnosti33) je dodávateľ plynu povinný v termíne určenom ministerstvom predložiť ministerstvu aj bez súhlasu dotknutých osôb osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa odberateľa a ostatné údaje potrebné na účely stanovenia výšky a poskytnutia štátneho príspevku. Prevádzkovateľ distribučnej siete,34) do ktorej je pripojené odberné miesto odberateľa (ďalej len „prevádzkovateľ distribučnej siete“), je povinný na žiadosť ministerstva preveriť pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov o spotrebe odberateľov predložených dodávateľmi plynu a predložiť ministerstvu údaje o spotrebe plynu na odberných miestach, na ktorých došlo ku zmene dodávateľa plynu; získané údaje nie je oprávnený poskytnúť inej osobe.
(2)
Ministerstvo je oprávnené na účely poskytnutia príspevku podľa odseku 1 osobné údaje a ostatné údaje podľa odseku 1 spracúvať a poskytnúť ich prevádzkovateľovi distribučnej siete a poštovému podniku. Ministerstvo, prevádzkovateľ distribučnej siete a poštový podnik sú povinní prijať primerané organizačné, technické a iné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov a ostatných údajov podľa odseku 1, informácií tvoriacich obchodné tajomstvo35) a iných obchodných informácií dôverného charakteru poskytnutých dodávateľmi plynu.
§ 13b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 30. novembra 2018
(1)
Dotácie schválené pred 30. novembrom 2018 možno poskytnúť podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. novembra 2018.
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 30. novembrom 2018 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 30. novembra 2018.
§ 13c
Dotácia na úhradu nájomného
(1)
Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť na úhradu nájomného, ktorým je plnenie v peniazoch, na ktoré je prenajímateľ oprávnený podľa nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu zakladajúcej právny vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať najneskôr od 1. augusta 2020 predmet nájmu (ďalej len „dotácia na nájomné“), ktorého užívanie na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky alebo uznesením vlády Slovenskej republiky znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach, podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu alebo obmedzením slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania (ďalej len „sťažené užívanie“); dotácia na nájomné sa neposkytuje poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
(2)
Predmetom nájmu môže byť
a)
miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov,
b)
trhové miesto.
(3)
Na zmeny nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu, ku ktorým došlo po 31. auguste 2020, sa na účely dotácie na nájomné neprihliada.
(4)
Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi na základe žiadosti prenajímateľa, ktorým môže byť
a)
fyzická osoba – nepodnikateľ,
b)
fyzická osoba – podnikateľ,
c)
právnická osoba – nepodnikateľ,
d)
právnická osoba – podnikateľ.
(5)
Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Nájomca na vyzvanie bezodkladne poskytne prenajímateľovi súčinnosť potrebnú na účel poskytnutia dotácie na nájomné.
(6)
Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania; to platí aj pre verejnoprávne inštitúcie36) a iné právnické osoby zriadené zákonom. Ak je prenajímateľom správca majetku štátu,37) nájomné sa znižuje na polovicu.
(7)
Nájomné nie sú prípadné ďalšie záväzky, ako sú úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom a ani obratová zložka, ak sa nájomné určuje aj podľa obratu. Ak nie je možné výšku úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom oddeliť od výšky nájomného, má sa za to, že výška úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom je 5 % z nájomného. Platiteľovi dane z pridanej hodnoty sa za oprávnený výdavok nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty.
(8)
Nájomcovi možno poskytnúť dotáciu na nájomné na základe schválenej schémy pomoci18a) a výzvy na predkladanie žiadostí.
(9)
Žiadosť o dotáciu na nájomné obsahuje, ak je
a)
prenajímateľom fyzická osoba – nepodnikateľ,
1.
meno a priezvisko,
2.
adresu trvalého pobytu,
3.
daňové identifikačné číslo,
4.
číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
5.
meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky,
b)
prenajímateľom fyzická osoba – podnikateľ,
1.
obchodné meno,
2.
miesto podnikania,
3.
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
6.
meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky,
c)
prenajímateľom právnická osoba – nepodnikateľ,
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu alebo meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky,
6.
číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
d)
prenajímateľom právnická osoba – podnikateľ,
1.
obchodné meno,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu alebo meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky,
6.
číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
e)
nájomcom právnická osoba,
1.
obchodné meno alebo názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu alebo meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky,
f)
nájomcom fyzická osoba – podnikateľ,
1.
obchodné meno,
2.
miesto podnikania,
3.
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky.
(10)
Žiadosť o dotáciu na nájomné sa predkladá elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle. Formulár podľa prvej vety obsahujúci podpisy prenajímateľa a nájomcu autorizované podľa osobitného predpisu38) má rovnaké účinky ako dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného podľa odseku 6 a o zrieknutí sa plnenia z dotácie na nájomné nájomcom v prospech prenajímateľa.
(11)
Podmienky podľa § 8a ods. 4 písm. a), c), d) a e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účel posúdenia žiadosti o dotáciu na nájomné považujú za splnené.
(12)
Podmienky podľa § 8a ods. 4 písm. b), f) a g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účel posúdenia žiadosti o dotáciu na nájomné preukazujú vyhlásením o splnení podmienok na poskytnutie dotácie na nájomné podľa osobitného predpisu. Ak požadovaná výška dotácie na nájomné prevyšuje hodnotu podľa osobitného predpisu,39) žiadosť musí obsahovať označenie konečného užívateľa výhod. Ak sa preukáže nepravdivosť vyhlásenia o splnení podmienok na poskytnutie dotácie na nájomné podľa osobitného predpisu alebo označenia konečného užívateľa výhod, nájomca je povinný poskytnutú dotáciu na nájomné vrátiť.
(13)
Na poskytovanie dotácie na nájomné sa ustanovenia § 9 až 11 a § 12 ods. 2, 3 a 6 nepoužijú.
(14)
Dotáciu na nájomné ministerstvo poukáže prenajímateľovi na základe oznámenia o schválení dotácie, ktoré sa zasiela elektronicky prenajímateľovi a nájomcovi.
(15)
Orgány finančnej správy poskytujú ministerstvu informácie potrebné na výkon kontroly dotácie na nájomné.
(16)
Nájomca uhradí prenajímateľovi nájomné neuhradené za obdobie sťaženého užívania, znížené o poskytnutú zľavu z nájomného podľa odseku 6 a o výšku poskytnutej dotácie na nájomné poukázanej prenajímateľovi. Nájomca môže neuhradené nájomné podľa prvej vety uhrádzať najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, najneskôr však od 1. apríla 2021, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. Počas plnenia splátok nie je prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1. augustom 2020.
(17)
Ak nájomca uhradil prenajímateľovi nájomné za celé obdobie alebo časť obdobia sťaženého užívania, dotáciu na nájomné možno poskytnúť za rovnako dlhé obdobie, ako bolo sťažené užívanie, a to vo výške poskytnutej zľavy z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného.
(18)
Ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného podľa odseku 6, nájomca môže uhrádzať prenajímateľovi celé neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, najneskôr však od 1. apríla 2021, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. Ak nájomca nájomné už uhradil, môže uhradiť nájomné za rovnako dlhé obdobie ako bolo sťažené užívanie, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, najneskôr však od 1. apríla 2021, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. Počas plnenia splátok nie je prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1. augustom 2020.
(19)
Podľa odsekov 1 až 18 sa primerane postupuje aj pri podnájomnom vzťahu.
§ 13d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Na vzťahy medzi prenajímateľom a nájomcom týkajúce sa neuhradeného nájomného za obdobie sťaženého užívania, na ktoré bola poskytnutá dotácia pred dňom vyhlásenia tohto zákona, sa vzťahujú doterajšie predpisy. Na vzťahy medzi prenajímateľom a nájomcom týkajúce sa neuhradeného nájomného za obdobie sťaženého užívania, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného pred dňom vyhlásenia tohto zákona, sa vzťahujú doterajšie predpisy.
§ 14
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
§ 14a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 15
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 71/2013 Z. z.
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE PODĽA § 2 písm. e) ZÁKONA O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ V PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Príloha č. 2 k zákonu č. 71/2013 Z. z.
Príloha č. 4 k zákonu č. 71/2013 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady 2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5. 2013).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (Ú. v. EÚ L 307, 28. 10. 2014).
1)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a)
Zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2011 Z. z.
2)
§ 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 2 ods. 5 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
4)
§ 35 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
5)
Rozhodnutie Rady 2010/787/EÚ z 10. decembra 2010 o štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie (Ú. v. EÚ L 336, 21. 12. 2010).
6)
§ 3a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
7)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
11)
§ 25 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
12)
§ 36 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
13)
§ 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
14)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
15)
§ 5 písm. a) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16)
§ 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
18)
Čl. 2 ods. 85 a 86 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.
§ 7 písm. d) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18a)
§ 7 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
20a)
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
20b)
§ 2 písm. b) bod 32 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 162/2018 Z. z.
20c)
§ 4 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20d)
§ 114 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
§ 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22)
§ 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
23)
§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23a)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
23b)
§ 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
24aa)
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
25)
§ 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29a)
§ 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
30)
§ 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
32)
Napríklad zákon č. 358/2015 Z. z., nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
33)
§ 3 písm. c) bod 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36)
Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
38)
§ 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
39)
§ 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 241/2019 Z. z.