71/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

71
ZÁKON
z 19. marca 2013
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje účel, podmienky, rozsah a spôsob poskytovania dotácií a štátneho príspevku odberateľovi plynu v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 2
Účel poskytovania dotácií
Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom1) na podporu
a)
baníctva, odstránenia následkov banskej činnosti, úhrad sociálnych vplyvov útlmu banskej činnosti,
b)
činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu,1a)
c)
využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla a využívania iných obnoviteľných zdrojov energie,1b)
d)
ochrany spotrebiteľa,
e)
rozvoja priemyselnej výroby, výskumu a vývoja a služieb,
f)
výskumu, vývoja2) a inovácií,3)
g)
energetickej efektívnosti,
h)
budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá,
i)
používania nových vozidiel s pohonom na alternatívne palivá,
j)
nájomného podľa § 13c,
k)
pokrytia dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny podľa § 13e,
l)
pokrytia rozdielu cien tepla.
Podmienky poskytovania dotácií
§ 3
(1)
Dotáciu podľa § 2 písm. a) možno poskytnúť v uhoľnom baníctve, rudnom baníctve a nerudnom baníctve na
a)
plnenie deputátnych nárokov v uhoľnom baníctve, na ktoré vznikol nárok do 16. januára 1992 baníckym dôchodcom, vdovám po baníkoch alebo baníckych dôchodcoch (ďalej len „oprávnená osoba“),
b)
zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel a ich následkov,4)
c)
technické práce vykonávané podľa útlmového programu banskej činnosti,
d)
uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie podľa osobitného predpisu,5)
e)
spoluúčasť pri úhrade sociálnych vplyvov útlmu banskej činnosti a likvidáciu uhoľnej bane.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť organizácii podľa osobitného predpisu6) (ďalej len „poverená organizácia“).
(3)
Ak ide o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 písm. a), musí poverená organizácia preukázať počet oprávnených osôb. Ministerstvo poskytne poverenej organizácii dotáciu najviac 100 eur na jednu oprávnenú osobu v príslušnom rozpočtovom roku.
(4)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť poverenej organizácii na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie.
(5)
Ak poverená organizácia nemá kapacitné a prístrojové vybavenie na niektoré činnosti podľa odseku 4, je povinná ich zabezpečiť formou verejného obstarávania podľa osobitného predpisu.7)
(6)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. d) možno poskytnúť poverenej organizácii na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie na základe útlmového programu schváleného vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).
(7)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. e) možno poskytnúť poverenej organizácii na útlmový program schválený vládou vo výške päťnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ktorému skončil pracovný pomer podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce, ak poverená organizácia nedosiahla zisk v účtovnom období, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom sa realizuje útlmový program.
§ 4
(1)
Dotáciu podľa § 2 písm. b) možno poskytnúť na úhradu oprávnených nákladov na aktivity zamerané na zlepšovanie podnikateľského prostredia a na úhradu oprávnených prevádzkových nákladov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu,1a) na ktoré sú v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa žiada dotácia, vyčlenené finančné prostriedky v rozpočtovej kapitole ministerstva. Za oprávnené náklady podľa prvej vety sa považujú všetky oprávnené náklady, ktoré združeniu právnických osôb s účasťou ministerstva vznikli od 1. januára rozpočtového roka.
(2)
Dotácia podľa odseku 1 sa môže použiť aj na úhradu miezd, platov, odmien, služobných príjmov, odvodov, náhrad a osobných vyrovnaní zamestnancov a štatutárnych orgánov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ako aj na úhradu ostatných peňažných nárokov zamestnancov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva z pracovnoprávnych vzťahov alebo z obdobných právnych vzťahov, ktoré sa vyplácajú spolu so mzdou.
§ 5
(1)
Dotáciu podľa § 2 písm. c) možno poskytnúť na
a)
nainštalovaný slnečný kolektor v rodinnom dome alebo bytovom dome,9)
b)
zakúpený a nainštalovaný kotol na biomasu v rodinnom dome,
c)
realizovanie projektov zameraných na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie pre fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré sú schválené ministerstvom a vyhlásené v Obchodnom vestníku,
d)
realizovanie projektov zameraných na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie pre obce alebo vyššie územné celky, ktoré sú schválené ministerstvom.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) a b) možno poskytnúť fyzickej osobe podnikateľovi vykonávajúcemu správu a údržbu bytového a nebytového fondu pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, právnickej osobe vykonávajúcej správu a údržbu bytového a nebytového fondu pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, spoločenstvu vlastníkov bytov v bytovom dome10) alebo fyzickej osobe nepodnikateľovi.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) možno poskytnúť najviac v sume
a)
200 eur za 1 m2 na inštaláciu slnečných kolektorov najviac na 8 m2 v rodinnom dome žiadateľa,
b)
100 eur za 1 m2 na inštaláciu slnečných kolektorov v bytovom dome žiadateľa najviac na 3 m2 na každý byt v bytovom dome.
(4)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť na kúpu a inštaláciu jedného kotla na biomasu v rodinnom dome žiadateľa. Dotáciu možno poskytnúť do 30 % z kúpnej ceny kotla, najviac v sume 1 000 eur.
§ 6
(1)
Dotáciu podľa § 2 písm. d) možno poskytnúť na financovanie projektov v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorých predmet a podmienky realizácie určí ministerstvo vo výzve na predkladanie žiadostí, ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle podľa § 11 ods. 9 písm. c).
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť právnickej osobe, ktorá
a)
bola založená alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa,
b)
aktívne pôsobí v oblasti ochrany spotrebiteľa najmenej jeden rok a
c)
preukáže, že má z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu najmenej vo výške 5 % z požadovanej dotácie.
§ 7
(1)
Dotáciu podľa § 2 písm. e) možno poskytnúť na
a)
výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu a preložku
1.
prístupovej komunikácie alebo železničnej vlečky,
2.
kanalizácie, prečerpávacej stanice alebo čistiarne odpadových vôd,
3.
prípojky vody, vodojemu alebo čerpacej stanice,
4.
prípojky plynu vrátane hlavného uzáveru plynu a plynárenského zariadenia alebo regulačnej stanice plynu,
5.
elektrickej prípojky alebo transformačnej stanice,
b)
preložku vedení a telekomunikačných zariadení,11a) alebo vybraných líniových stavieb,11b)
c)
terénne úpravy, vrátane asanácie v zóne vyčlenenej územným plánom pre priemysel,
d)
náklady na projektovú dokumentáciu stavieb alebo činností podľa písmen a) až c) a f) až j),
e)
náklady na štúdiu realizovateľnosti projektu súvisiaceho s rozvojom priemyselnej výroby, výskumu a vývoja a služieb,
f)
výkup pozemkov pod stavbami realizovanými podľa písmena a) alebo pod inžinierskymi stavbami vo vlastníctve žiadateľa, ktoré žiadateľ uvedie v projekte podľa § 10 ods. 6 písm. b),
g)
odkúpenie nefunkčnej alebo nevyužívanej nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemysel,
h)
výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu alebo odstránenie nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom pre priemysel,
i)
odkúpenie alebo rekonštrukciu prístupovej komunikácie k nehnuteľnosti podľa písmen g) a h) vrátane súvisiacich inžinierskych sietí uložených v cestnom telese prístupovej komunikácie,
j)
odstránenie alebo zmiernenie negatívneho environmentálneho vplyvu spôsobeného priemyselnou výrobou v zóne vyčlenenej územným plánom pre priemysel,
k)
archeologický výskum,12)
l)
geologické práce,13)
m)
vybrané geodetické a kartografické činnosti,14)
n)
úhradu nákladov obchodnej spoločnosti založenej ministerstvom, ktorá zabezpečuje realizáciu účelu, na ktorý sa dotácia poskytuje, vyplývajúceho z mandátnej zmluvy podľa § 10 ods. 6 písm. g).
(2)
Na účely poskytnutia dotácie podľa odseku 1 sa rozumie
a)
úlohami súvisiacimi s prípravou územia na zabezpečenie rozvoja investícií úlohy realizované na účel vytvorenia vhodných podmienok na zabezpečenie rozvoja investícií súvisiace najmä s výstavbou, prestavbou, rekonštrukciou a preložkou stavebných objektov, výstavbou, prestavbou, rekonštrukciou, odstránením a odkúpením nehnuteľností v zóne vyčlenenej na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby, výskumu a vývoja a služieb, výkupom pozemkov, zabezpečením prác, prieskumov a projektovej dokumentácie a úhrada nákladov vynaložených na kompenzačné opatrenia potrebné na zmiernenie následkov vyvolaných zvýšenou ekonomickou aktivitou,
b)
mimoriadnymi a naliehavými úlohami súvisiacimi s investíciou investora neodkladné úlohy nutné pre realizáciu investície investora, súvisiace najmä s výstavbou, prestavbou, rekonštrukciou a preložkou stavebných objektov, výstavbou, prestavbou, rekonštrukciou, odstránením a odkúpením nehnuteľností v zóne vyčlenenej na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby, výskumu a vývoja a služieb, výkupom pozemkov, zabezpečením prác, prieskumov a projektovej dokumentácie a úhrada nákladov vynaložených na kompenzačné opatrenia potrebné na zmiernenie následkov vyvolaných zvýšenou ekonomickou aktivitou,
c)
zónou vyčlenenou územným plánom pre priemysel územie vymedzené v schválenom územnom pláne obce alebo územnom pláne zóny ako územie, ktorého funkčné využitie je určené na priemyselnú výrobu, výskum a vývoj a súvisiace služby,
d)
začatím prác na realizácii účelu, na ktorý sa dotácia poskytuje vznik záväzku žiadateľa, na základe ktorého je realizácia účelu dotácie nezvratná, najmä objednanie stavebných prác, objednanie projektovej dokumentácie, objednanie dlhodobého majetku alebo kúpa dlhodobého majetku; prípravné práce, ako je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, podpis mandátnej zmluvy s obchodnou spoločnosťou založenou ministerstvom, uskutočnenie verejného obstarávania a získanie povolení,15) sa nepovažuje za začatie prác,
e)
poskytnutím dotácie deň účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie,
f)
orgánom verejnej správy orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) až c) a j) až m) možno poskytnúť, len ak sa pozemok, na ktorom bude účel dotácie realizovaný, nachádza v správe alebo vo vlastníctve žiadateľa alebo v správe alebo vo vlastníctve orgánu verejnej správy alebo osoby zriadenej orgánom verejnej správy.
(4)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť
a)
obci alebo vyššiemu územnému celku na plnenie úloh súvisiacich s prípravou územia na zabezpečenie rozvoja investícií v zóne vyčlenenej na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby, výskumu a vývoja a služieb,
b)
obci alebo vyššiemu územnému celku na plnenie mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s investíciou investora, ktorý zriadil alebo zriadi svoju prevádzkareň v zóne vyčlenenej na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby, výskumu a vývoja a služieb,
c)
obchodnej spoločnosti založenej ministerstvom na realizáciu činností uvedených v projekte16) schválenom vládou.
(5)
Ministerstvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 2 písm. e) na svojom webovom sídle najmenej tri mesiace pred termínom predkladania žiadostí. Ministerstvo môže vyhlásiť aj čiastkovú výzvu, ktorá zahŕňa vybrané účely dotácie podľa odseku 1. O dotáciu poskytovanú v súvislosti s plnením mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s investíciou investora podľa odseku 4 písm. b) a o dotáciu poskytovanú v súvislosti s realizáciou činností uvedených v zámere schválenom vládou podľa odseku 4 písm. c) možno požiadať aj bez vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí.
(6)
Žiadateľ sa môže podieľať na spolufinancovaní účelu dotácie podľa odseku 1, ak preukáže zabezpečenie spolufinancovania z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, ktoré nepredstavujú štátnu pomoc ani minimálnu pomoc, najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu. Ak nie je dotácia poskytnutá v požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov sa môže znížiť úmerne k výške poskytnutej dotácie.
(7)
Obec alebo vyšší územný celok, ktorý je prijímateľom dotácie podľa odseku 1, má povinnosť
a)
zrealizovať účel dotácie v súlade so žiadosťou a zmluvou o poskytnutí dotácie,
b)
zdržať sa prevodu správy alebo prevodu vlastníckeho práva k stavebným objektom alebo pozemkom, na ktoré mu bola poskytnutá dotácia podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. f) na inú osobu v období 10 rokov od poskytnutia dotácie s výnimkou prevodu správy alebo prevodu vlastníckeho práva na orgán verejnej správy alebo osobu zriadenú orgánom verejnej správy,
c)
zdržať sa odstránenia funkčného využitia územia, dokladovaného prílohou žiadosti podľa § 10 ods. 6 písm. e), z územného plánu obce alebo územného plánu zóny na ploche, na ktorej sa nachádza nehnuteľnosť alebo prístupová komunikácia, na ktorú mu bola poskytnutá dotácia podľa odseku 1 písm. g), h) alebo písm. i) v období 15 rokov od poskytnutia dotácie.
(8)
Obec alebo vyšší územný celok, ktorý je prijímateľom dotácie podľa odseku 1, má povinnosť v prípade prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnosti alebo prístupovej komunikácii, na ktorú mu bola poskytnutá dotácia podľa odseku 1 písm. g), h) alebo písm. i), vykonať prevod vlastníckych práv pri dodržaní pravidiel štátnej pomoci a minimálnej pomoci17) alebo vykonať prevod vlastníckych práv za trhovú cenu v danom čase.
(9)
Prijímateľ dotácie podľa odseku 1 má povinnosť
a)
predkladať ministerstvu ročné správy o použití dotácie a zostatku dotácie,
b)
predložiť záverečnú správu do troch mesiacov odo dňa vyčerpania dotácie,
c)
zverejniť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, alebo na úradnej tabuli informáciu o prijímateľovi dotácie, poskytovateľovi dotácie, účele dotácie a výške dotácie do troch mesiacov od poskytnutia dotácie a zachovať ju najmenej počas dvoch rokov od jej zverejnenia.
(10)
Obec alebo vyšší územný celok, ktorý je prijímateľom dotácie a porušil povinnosť podľa odseku 7 písm. a) alebo písm. c), alebo podľa odseku 8, vráti poskytnutú dotáciu v celej výške.
(11)
Obec alebo vyšší územný celok, ktorý je prijímateľom dotácie a porušil povinnosť podľa odseku 7 písm. b), vráti časť dotácie, ktorej sa porušenie povinnosti týka. Ak časť, ktorej sa porušenie povinnosti podľa prvej vety týka, prekročí podiel 75 % poskytnutej dotácie, prijímateľ dotácie vráti poskytnutú dotáciu v celej výške.
§ 8
(1)
Dotáciu podľa § 2 písm. f) možno poskytnúť na financovanie projektov
a)
zameraných na podporu inovácií,
b)
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja,18)
c)
rozvoja priemyselných klastrových organizácií,
d)
riešených v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci vrátane nákladov na ich prípravu a na financovanie technických štúdií realizovateľnosti a vedecko-technických služieb zameraných na zabezpečenie konkurencieschopnosti.
(2)
Priemyselnou klastrovou organizáciou sa rozumie organizované zoskupenie odvetvovo alebo prierezovo zameraných nezávislých podnikateľských subjektov, malých podnikov a stredných podnikov, organizácií pôsobiacich v oblasti výskumu a vývoja a ďalších podporných inštitúcií, ktorých účelom je podporovať inovácie prostredníctvom zdieľania infraštruktúrnych kapacít a výmeny poznatkov a odborných znalostí medzi podnikmi a ostatnými organizáciami v zoskupení.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na základe schválenej schémy pomoci18a) a výzvy na predkladanie projektov.
(4)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe.
§ 8a
(1)
Dotáciu podľa § 2 písm. g) možno poskytnúť na realizovanie projektov zameraných na podporu zvyšovania energetickej efektívnosti pre
a)
fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré sú schválené ministerstvom a vyhlásené v Obchodnom vestníku,
b)
obce alebo vyššie územné celky, ktoré sú schválené ministerstvom.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť za podmienok podľa osobitného predpisu.20a)
§ 8b
(1)
Na účely toho zákona sa rozumie
a)
alternatívnym palivom palivo alebo zdroj energie, ktoré slúži aspoň čiastočne ako náhrada fosílnych zdrojov ropy v dodávkach energie pre dopravu, prispieva k eliminácii emisií uhlíka a vylepšuje environmentálne charakteristiky odvetvia dopravy,
b)
čerpacou stanicou čerpacie zariadenie poskytujúce palivo akéhokoľvek druhu s výnimkou skvapalneného zemného plynu prostredníctvom príslušného technického zariadenia,
c)
čerpacou stanicou skvapalneného zemného plynu čerpacie zariadenie poskytujúce skvapalnený zemný plyn, ktoré tvorí pevne osadené alebo mobilné zariadenie, pobrežné zariadenie alebo iný systém.
(2)
Dotáciu podľa § 2 písm. h) možno poskytnúť na výstavbu, prestavbu a na rekonštrukciu verejne prístupnej nabíjacej stanice,20b) čerpacej stanice na skvapalnený zemný plyn, čerpacej stanice na stlačený zemný plyn, čerpacej stanice na vodík alebo čerpacej stanice inej pohonnej látky vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie.
(3)
Dotáciu podľa odseku 2 možno poskytnúť
a)
fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, a to najviac vo výške 75 % z celkových oprávnených výdavkov projektu,
b)
obci alebo vyššiemu územnému celku a nimi zriadenej organizácii, a to do výšky 100 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
(4)
Prijímateľ podľa odseku 3 je povinný prevádzkovať verejne prístupnú nabíjaciu stanicu, čerpaciu stanicu na skvapalnený zemný plyn, čerpaciu stanicu na stlačený zemný plyn, čerpaciu stanicu na vodík alebo čerpaciu stanicu inej pohonnej látky vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v danom regióne minimálne päť rokov od jej uvedenia do prevádzky.
(5)
Dotáciu podľa odseku 2 možno poskytnúť na základe schválenej schémy pomoci a výzvy na predkladanie žiadostí.
§ 8c
(1)
Dotáciu podľa § 2 písm. i) možno poskytnúť na nákup nových vozidiel kategórie20c) L, M a N s pohonom na alternatívne palivá.
(2)
Novým vozidlom s pohonom na alternatívne palivá sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo, ktoré v osvedčení o evidencii časť II nemá uvedeného vlastníka vozidla ani držiteľa vozidla, nebolo prihlásené do evidencie vozidiel20d) a ktoré má
a)
pohonnú jednotku vybavenú nádržou na stlačený zemný plyn, skvapalnený zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn a zároveň môže mať nádrž aj na iné palivo,
b)
najmenej jednu pohonnú jednotku využívajúcu pohonnú látku s obsahom minimálne 15 % objemu biopalív,
c)
najmenej jednu pohonnú jednotku na elektrický pohon a možno ho dobíjať z externého zdroja elektrickej energie,
d)
výhradne elektrický pohon, a to
1.
batériové elektrické vozidlo,
2.
elektrické vozidlo s vodíkovými palivovými článkami.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť
a)
fyzickej osobe – nepodnikateľovi,
b)
fyzickej osobe – podnikateľovi,
c)
právnickej osobe,
d)
obci alebo vyššiemu územnému celku a nimi zriadenej organizácii.
(4)
Žiadateľovi podľa odseku 3 písm. a) možno poskytnúť dotáciu podľa odseku 1 na základe výzvy na predkladanie žiadostí. Žiadateľovi podľa odseku 3 písm. b) až d) možno poskytnúť dotáciu podľa odseku 1 na základe schválenej schémy pomoci18a) a výzvy na predkladanie žiadostí. Maximálnu výšku dotácie pre jednotlivé typy vozidiel s pohonom na alternatívne palivá ministerstvo určí v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí.
(5)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na vozidlo podľa odseku 2 najviac vo výške
a)
10 000 eur, ak ide o vozidlá kategórie M1 a N1,
b)
25 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla okrem vozidiel kategórie M1 a N1,
c)
35 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla, ak žiadateľ súčasne vyradil z evidencie vozidiel vozidlo so spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov a táto dotácia nebola žiadateľovi už poskytnutá na iné vozidlo.
(6)
Žiadateľ podľa odseku 3 je povinný prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel20d) v Slovenskej republike a byť vlastníkom tohto vozidla najmenej počas dvoch rokov od poskytnutia dotácie.
§ 9
Žiadosť o poskytnutie dotácie
(1)
Žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá v elektronickej podobe autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom21) alebo uznaným spôsobom autorizácie21a) oprávnenej osoby vrátane jej príloh podľa § 10. Ak vzniknú pochybnosti pri overení kvalifikovaného elektronického podpisu alebo uznaného spôsobu autorizácie, môže ministerstvo oprávnenú osobu podľa prvej vety vyzvať na dodatočné preukázanie totožnosti.
(2)
Žiadosť obsahuje
a)
ak ide o právnickú osobu - podnikateľa
1.
obchodné meno,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,
b)
ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa
1.
obchodné meno,
2.
adresu trvalého pobytu a miesto podnikania,
3.
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
4.
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
c)
ak ide o obec alebo vyšší územný celok
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko starostu obce alebo meno a priezvisko predsedu samosprávneho kraja,
d)
ak ide o právnickú osobu - nepodnikateľa, združenie právnických osôb alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,
e)
ak ide o fyzickú osobu - nepodnikateľa
1.
meno a priezvisko,
2.
adresu trvalého pobytu,
3.
dátum narodenia.
(3)
Žiadosť obsahuje aj
a)
vymedzenie účelu, na ktorý sa dotácia požaduje,
b)
výšku požadovanej dotácie,
c)
súhlas žiadateľa so spracovaním jeho osobných údajov.22)
(4)
Žiadosť podľa § 5 sa predkladá najneskôr šesť mesiacov po ukončení inštalácie kotla na biomasu alebo inštalácie slnečných kolektorov.
(5)
Žiadosť podľa § 6 predkladá právnická osoba do termínu uvedeného vo výzve na predkladanie žiadostí podľa vzoru uvedeného vo výzve na predkladanie žiadostí uverejnenej na webovom sídle ministerstva.
(6)
Obchodná spoločnosť založená ministerstvom predkladá žiadosť podľa § 7 na činnosti uvedené v projekte schválenom vládou.
§ 10
Prílohy k žiadosti
(1)
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. a)
a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,23a)
c)
účtovná závierka za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom bola podaná žiadosť.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. b)
a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami dotknutých obcí,
c)
údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,23a)
d)
účtovná závierka za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom bola podaná žiadosť,
e)
čestné vyhlásenie, že žiadateľ nepožaduje alebo nečerpá finančné prostriedky na prevádzku z rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu.
(3)
Združenie právnických osôb s účasťou ministerstva zabezpečujúce realizáciu podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu1a) predkladá v príslušnom rozpočtovom roku prílohy podľa odseku 2 len k prvej žiadosti.
(4)
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. c)
a)
ak ide o fyzickú osobu
1.
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
2.
kópia dokladu preukazujúceho uvedenie kotla na biomasu, slnečného kolektora alebo iného zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie do prevádzky,
3.
faktúra alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie kotla na biomasu, slnečného kolektora alebo iného zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie nie starší ako 18 mesiacov,
4.
doklad preukazujúci technické parametre kotla na biomasu, slnečného kolektora alebo iného zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie,
5.
údaje podľa osobitného predpisu23b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, bytu v bytovom dome alebo v rozostavanej stavbe,
b)
ak ide o právnickú osobu
1.
doklady uvedené v písmene a),
2.
potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami dotknutých obcí,
3.
doklad preukazujúci správu bytového domu.24)
(5)
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. d)
a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie je možné získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu,24aa)
c)
údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,23a)
d)
doklad o zriadení osobitného účtu právnickej osoby v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poskytnúť, a číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového čísla účtu (IBAN),
e)
doklad preukazujúci, že právnická osoba má zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu najmenej vo výške 5 % z požadovanej dotácie,
f)
vyhlásenie právnickej osoby o tom, že štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu alebo iné osoby oprávnené konať v jej mene nekonali v mene právnických osôb, ktoré zanikli a nevysporiadali finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a nie sú fyzickými osobami, ktoré nesmú vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo v družstve,24a)
g)
doklady a informácie o činnosti a predchádzajúcich aktivitách žiadateľa preukazujúce splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. b),
h)
projekt podľa § 6 ods. 1, ktorý obsahuje
1.
názov projektu, jeho charakteristiku a ciele,
2.
spôsob a čas realizácie projektu,
3.
organizačné, technické a personálne zabezpečenie realizácie projektu,
4.
miesto realizácie projektu,
5.
rozpočet celkových nákladov na projekt,
6.
význam a prínos projektu,
7.
nadväznosť na existujúce a predchádzajúce aktivity,
i)
čestné vyhlásenie právnickej osoby o tom, že na predložený projekt alebo jeho časť právnická osoba nežiadala finančný príspevok zo štátneho rozpočtu, prostriedkov Európskej únie, z rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu.
(6)
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. e)
a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
projekt súvisiaci s rozvojom priemyselnej výroby, výskumu a vývoja a služieb, ktorý obsahuje
1.
názov projektu,
2.
miesto realizácie projektu zakreslené do leteckej alebo satelitnej snímky s mierkou, z ktorého bude zreteľné umiestnenie projektu a vzťah k okolitému územiu,
3.
plánovaný harmonogram realizácie účelu dotácie,
4.
popis projektu, v ktorom žiadateľ uvedie podrobný rozpis a odôvodnenie úloh súvisiacich s prípravou územia na zabezpečenie rozvoja investícií a regionálnym rozvojom obce alebo vyššieho územného celku alebo mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s investíciou investora a regionálnym rozvojom obce alebo vyššieho územného celku,
5.
detailný štruktúrovaný rozpočet projektu, ktorým žiadateľ preukazuje výšku požadovanej dotácie; ak účel dotácie zahŕňa stavebné objekty, rozpočet je vypracovaný autorizovanou osobou,26) ak ešte neprebehlo verejné obstarávanie, žiadateľ musí rozpočet dodatočne spresniť na základe jeho výsledku,
6.
výkaz výmer na jednotlivé stavebné objekty, ak sa ich projekt týka,
7.
informácie potrebné na vyhodnotenie kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, ak sa žiadosť podáva na základe výzvy na predkladanie žiadostí,
c)
doklady týkajúce sa stavieb, ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy, a to
1.
právoplatné rozhodnutie o povolení stavby a ak žiadateľ nemá právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení právoplatného stavebného povolenia s uvedením lehoty jeho predloženia nie dlhšej ako štyri mesiace od dátumu doručenia žiadosti alebo nie dlhšej ako šesť mesiacov od dátumu doručenia žiadosti, ak účel dotácie zahŕňa aj dotáciu podľa § 7 ods. 1 písm. d),
2.
doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu,
3.
údaje podľa osobitného predpisu23b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k stavbe alebo doklad, ktorým stavebník preukazuje iné právo k stavbe,25) alebo súhlas vlastníka stavby, ktoré ho oprávňujú vykonať zmenu stavby alebo stavebné úpravy, ak ide o zmenu stavby alebo stavebné úpravy,
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa o správnosti, pravdivosti a úplnosti údajov a informácií uvedených v žiadosti, vrátane príloh k žiadosti a o tom, že nedošlo k začatiu prác na realizácii účelu dotácie pred podaním žiadosti na ministerstvo,
e)
doklad, ktorým žiadateľ preukáže, že územie, na ktorom sa má realizovať účel dotácie alebo bezprostredne susediace územie je vymedzené v schválenom územnom pláne obce alebo územnom pláne zóny ako územie, ktorého funkčné využitie je určené na priemyselnú výrobu, výskum a vývoj a súvisiace služby,
f)
znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou27) nie starší ako štyri mesiace, ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. f), g) alebo písm. i),
g)
mandátna zmluva s obchodnou spoločnosťou založenou ministerstvom, prostredníctvom ktorej sa zabezpečí proces verejného obstarávania a realizácia účelu, na ktorý sa dotácia poskytuje, ak je žiadateľom obec alebo vyšší územný celok a ak je predmetom žiadosti dotácia vo výške viac ako 300 000 eur,
h)
zmluva o budúcej zmluve medzi obcou alebo vyšším územným celkom a investorom, ktorý zriadi alebo rozšíri svoju prevádzkareň v zóne na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby, výskumu a vývoja a služieb, ktorá upraví ich vzťahy najmä v oblasti investičného zámeru, zabezpečenia záväzkov investora na obstaranie investície, záväzkov investora na vytvorenie nových pracovných miest v prevádzkarni, ktorú zriadi v zóne na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby, výskumu a vývoja a služieb, ak je predmetom žiadosti dotácia požadovaná v súvislosti s plnením mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s investíciou investora podľa § 7 ods. 4 písm. b),
i)
doklad o disponovaní finančnými prostriedkami, ak žiadateľ spolufinancuje účel dotácie podľa § 7 ods. 6 z vlastných zdrojov,
j)
doklad o disponovaní finančnými prostriedkami a čestné vyhlásenie o tom, že tieto zdroje nepredstavujú štátnu pomoc ani minimálnu pomoc, ak žiadateľ spolufinancuje účel dotácie podľa § 7 ods. 6 z iných ako vlastných zdrojov.
(7)
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. f)
a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
projektový zámer v štruktúre uvedenej v schéme pomoci podľa § 8 ods. 3,
c)
kalkulácia nákladov na riešenie projektu,
d)
doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie je možné získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.24aa)
(8)
Prílohy podľa odseku 6 písm. a) až f) a i), ktoré vyhotovuje žiadateľ sa predkladajú v elektronickej podobe autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom.21) Prílohy podľa odseku 6, ktoré nevyhotovuje žiadateľ, sa predkladajú v podobe kópie alebo zaručenej konverzie.27a) Prílohy podľa prvej a druhej vety okrem príloh podľa odseku 6 písm. c) prvého bodu a druhého bodu nesmú byť ku dňu podania žiadosti staršie ako štyri mesiace.
(9)
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. g)
a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
rozpočet obsahujúci predpokladanú obstarávaciu cenu podľa § 8a ods. 2, ak je žiadateľom obec alebo vyšší územný celok.
(10)
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. h)
a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
doklady preukazujúce splnenie podmienky podľa § 8b ods. 4,
c)
ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy,
1.
právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, a ak žiadateľ nemá právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení právoplatného stavebného povolenia s uvedením lehoty jeho predloženia,
2.
údaje podľa osobitného predpisu23b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k stavbe alebo doklad, ktorým stavebník preukazuje iné právo k stavbe,25) alebo súhlas vlastníka stavby, ktoré ho oprávňujú vykonať zmenu stavby alebo stavebné úpravy, ak ide o zmenu stavby alebo stavebné úpravy,
3.
doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu,
d)
predpokladaná cena s priloženým rozpočtom stavby s výkazom výmer na jednotlivé stavebné objekty, ktorou žiadateľ preukazuje výšku požadovanej dotácie; predpokladanú cenu musí žiadateľ spresniť na základe výsledkov verejného obstarávania,
e)
doklady o výške požadovanej dotácie, ktoré preukazujú rozpočtom s výkazom výmer, ktorý je prílohou zmluvy uzavretej s vybraným dodávateľom, ak má žiadateľ ukončené verejné obstarávanie,
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa o dodatočnom predložení rozpočtu stavby vypracovaného autorizovanou osobou s uvedením lehoty predloženia rozpočtu, ak žiadateľ nemá vypracovaný rozpočet stavby,
g)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výstavba, prestavba a rekonštrukcia verejne prístupnej nabíjacej stanice, čerpacej stanice na skvapalnený zemný plyn, čerpacej stanice na stlačený zemný plyn, čerpacej stanice na vodík alebo čerpacej stanice inej pohonnej látky vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, na ktorú žiada dotáciu, nebola začatá pred podaním žiadosti,
h)
čestné vyhlásenie žiadateľa o správnosti, pravdivosti a úplnosti údajov a informácií uvedených v žiadosti vrátane príloh k žiadosti a vyhlásenie o tom, že verejne prístupná nabíjacia stanica, čerpacia stanica na skvapalnený zemný plyn, čerpacia stanica na stlačený zemný plyn, čerpacia stanica na vodík alebo čerpacia stanica inej pohonnej látky vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie bude realizovaná podľa predloženej žiadosti.
(11)
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. i)
a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
čestné vyhlásenie, že žiadateľ nepožaduje alebo nečerpá finančné prostriedky na nákup z rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu,
c)
ak ide o právnickú osobu, obec alebo vyšší územný celok a nimi zriadené organizácie, okrem príloh uvedených v písmene a) aj vyhlásenie žiadateľa o tom, že štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iná osoba oprávnená konať v jeho mene nekonala v mene právnickej osoby, ktorá zanikla a nevysporiadala finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a nie je fyzickou osobou, ktorá nesmie vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo v družstve.24a)
§ 11
Poskytovanie dotácií
(1)
Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, ministerstvo do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti vyzve žiadateľa, aby ju doplnil. Ak žiadateľ výzve na doplnenie žiadosti v určenej lehote nevyhovie, ministerstvo žiadosť zamietne.
(2)
Žiadosti vyhodnocuje najmenej päťčlenná komisia, ktorú zriaďuje minister hospodárstva Slovenskej republiky, ak odsek 4 neustanovuje inak. Člen komisie nesmie byť žiadateľom a zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Člen komisie a jemu blízka osoba28) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani zakladateľom, členom alebo spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom záujmového združenia právnických osôb, ktorého je žiadateľ členom.
(3)
Komisia je pri schvaľovaní žiadostí nezávislá a schvaľuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí. Podrobnosti o zložení a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadosti upravuje štatút komisie, ktorý schvaľuje minister hospodárstva Slovenskej republiky.
(4)
Žiadosti, ktorých predmetom je dotácia požadovaná v súvislosti s plnením mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s investíciou investora podľa § 7 ods. 4 písm. b) alebo realizáciou činností uvedených v projekte schválenom vládou podľa § 7 ods. 4 písm. c) posudzuje a vyhodnocuje ministerstvo. O schválení alebo zamietnutí žiadosti rozhodne minister hospodárstva Slovenskej republiky.
(5)
Dotáciu ministerstvo poskytne na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi žiadateľom a ministerstvom.29)
(6)
Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje
a)
označenie zmluvných strán,
b)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
c)
výšku poskytnutej dotácie,
d)
číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového čísla účtu (IBAN) vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa dotácia poukazuje,
e)
podmienky poskytnutia a použitia dotácie,
f)
podmienky a povinnosti spolufinancovania účelu dotácie, ak k nemu dochádza,
g)
práva a povinnosti zmluvných strán,
h)
podmienky zúčtovania dotácie a termín odvodu nepoužitých finančných prostriedkov a výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu,
i)
číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového čísla účtu (IBAN) vedeného v Štátnej pokladnici, na ktorý sa poukazujú nepoužité finančné prostriedky a výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu,
j)
dôvody a spôsob odstúpenia od zmluvy,
k)
možnosť jednorazového alebo postupného čerpania dotácie,
l)
záväzok prijímateľa dotácie, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku,
m)
spôsob a postup vrátenia poskytnutej dotácie pri neplnení podmienok poskytnutia a použitia dotácie.
(7)
Ministerstvo na účel poskytnutia dotácie vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(8)
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu poskytovanú podľa § 2 písm. c) a e) až h) musí obsahovať najmenej jedno kritérium, ktoré zvýhodní žiadateľov z okresov, ktoré boli ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie najmenej rozvinutým okresom.29a)
(9)
Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle
a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b)
schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre príslušný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,
c)
najmenej jeden mesiac pred termínom predkladania žiadostí výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá obsahuje najmä:
1.
kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a ich váhu,
2.
formulár žiadosti v elektronickej podobe,
3.
okruh osôb, ktoré môžu podať žiadosť,
4.
disponibilný objem finančných prostriedkov na vyhlásenú výzvu,
5.
najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,
6.
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
7.
najneskorší termín vyhodnotenia žiadostí,
8.
zloženie komisie,
d)
všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých dotácií vrátane dátumu schválenia, výšky a účelu dotácie a identifikácie prijímateľa dotácie, a to do 30 dní od schválenia žiadosti,
e)
všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia žiadosti,
f)
odpovede na často kladené otázky súvisiace s dotáciami.
(10)
Ustanovenia osobitného predpisu30) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.
§ 12
Spoločné ustanovenia
(1)
Na dotáciu nie je právny nárok. Na konanie o žiadosti sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.31)
(2)
Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na
a)
úhradu záväzkov žiadateľa, ktoré vznikli v rozpočtových rokoch predchádzajúcich rozpočtovému roku, v ktorom bola podaná žiadosť, okrem dotácie podľa § 3 ods. 1 písm. d), § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, okrem dotácie podľa § 3 ods. 1 písm. d), § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1,
c)
úhradu miezd, platov, odvodov, služobných príjmov a iných náhrad a osobných vyrovnaní, okrem dotácie podľa § 3 ods. 1 písm. b), c) a d), § 4, 6 a 8; dotáciu podľa § 6 možno použiť na úhradu miezd, platov, odvodov, služobných príjmov a iných náhrad a osobných vyrovnaní len v rozsahu a za podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí dotácie,
d)
úhradu výdavkov právnickej osobe, v ktorej štatutárny zástupca združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktorému sa dotácia poskytuje alebo jemu blízka osoba28) má majetkovú účasť vyššiu ako 34 % alebo je členom jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu,
e)
úhradu výdavkov blízkej osobe28) štatutárneho zástupcu združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktorému sa dotácia poskytuje.
(3)
Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý je bezúhonný. Za bezúhonného sa nepovažuje žiadateľ, ktorý sa dopustil úmyselného trestného činu alebo trestného činu proti majetku, alebo žiadateľ, ktorého člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu sa dopustil úmyselného trestného činu alebo trestného činu proti majetku.
(4)
Dotáciu, ktorá je štátnou pomocou možno poskytnúť len v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.32)
(5)
Ministerstvo môže poveriť administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním dotácií podľa § 8 až 8c právnickú osobu zriadenú ministerstvom.
(6)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.23a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo alebo ním zriadená právnická osoba bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Žiadateľ, ktorý je obcou alebo vyšším územným celkom, bezúhonnosť nepreukazuje.
§ 13
Prechodné ustanovenia
(1)
Dotácie schválené pred 1. májom 2013 možno poskytnúť podľa doterajšieho právneho predpisu.
(2)
Konania začaté pred 1. májom 2013 sa dokončia podľa tohto zákona.
§ 13a
Prechodné ustanovenie k poskytnutiu štátneho príspevku odberateľovi plynu
(1)
Na účely poskytnutia štátneho príspevku z prostriedkov štátneho rozpočtu odberateľovi plynu v domácnosti33) je dodávateľ plynu povinný v termíne určenom ministerstvom predložiť ministerstvu aj bez súhlasu dotknutých osôb osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa odberateľa a ostatné údaje potrebné na účely stanovenia výšky a poskytnutia štátneho príspevku. Prevádzkovateľ distribučnej siete,34) do ktorej je pripojené odberné miesto odberateľa (ďalej len „prevádzkovateľ distribučnej siete“), je povinný na žiadosť ministerstva preveriť pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov o spotrebe odberateľov predložených dodávateľmi plynu a predložiť ministerstvu údaje o spotrebe plynu na odberných miestach, na ktorých došlo ku zmene dodávateľa plynu; získané údaje nie je oprávnený poskytnúť inej osobe.
(2)
Ministerstvo je oprávnené na účely poskytnutia príspevku podľa odseku 1 osobné údaje a ostatné údaje podľa odseku 1 spracúvať a poskytnúť ich prevádzkovateľovi distribučnej siete a poštovému podniku. Ministerstvo, prevádzkovateľ distribučnej siete a poštový podnik sú povinní prijať primerané organizačné, technické a iné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov a ostatných údajov podľa odseku 1, informácií tvoriacich obchodné tajomstvo35) a iných obchodných informácií dôverného charakteru poskytnutých dodávateľmi plynu.
§ 13b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 30. novembra 2018
(1)
Dotácie schválené pred 30. novembrom 2018 možno poskytnúť podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. novembra 2018.
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 30. novembrom 2018 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 30. novembra 2018.
§ 13c
Dotácia na úhradu nájomného
(1)
Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť na úhradu nájomného, ktorým je plnenie v peniazoch, na ktoré je prenajímateľ oprávnený podľa nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu zakladajúcej právny vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať najneskôr od 1. augusta 2020 predmet nájmu (ďalej len „dotácia na nájomné“), ktorého užívanie na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky alebo uznesením vlády Slovenskej republiky znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach, podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu alebo obmedzením slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania (ďalej len „sťažené užívanie“); dotácia na nájomné sa neposkytuje poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
(2)
Predmetom nájmu môže byť
a)
miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov,
b)
trhové miesto.
(3)
Na zmeny nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu, ku ktorým došlo po 31. auguste 2020, sa na účely dotácie na nájomné neprihliada.
(4)
Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi na základe žiadosti prenajímateľa, ktorým môže byť
a)
fyzická osoba – nepodnikateľ,
b)
fyzická osoba – podnikateľ,
c)
právnická osoba – nepodnikateľ,
d)
právnická osoba – podnikateľ.
(5)
Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Nájomca na vyzvanie bezodkladne poskytne prenajímateľovi súčinnosť potrebnú na účel poskytnutia dotácie na nájomné.
(6)
Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania; to platí aj pre verejnoprávne inštitúcie36) a iné právnické osoby zriadené zákonom. Ak je prenajímateľom správca majetku štátu,37) nájomné sa znižuje na polovicu.
(7)
Nájomné nie sú prípadné ďalšie záväzky, ako sú úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom a ani obratová zložka, ak sa nájomné určuje aj podľa obratu. Ak nie je možné výšku úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom oddeliť od výšky nájomného, má sa za to, že výška úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom je 5 % z nájomného. Platiteľovi dane z pridanej hodnoty sa za oprávnený výdavok nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty.
(8)
Nájomcovi možno poskytnúť dotáciu na nájomné na základe schválenej schémy pomoci18a) a výzvy na predkladanie žiadostí.
(9)
Žiadosť o dotáciu na nájomné obsahuje, ak je
a)
prenajímateľom fyzická osoba – nepodnikateľ,
1.
meno a priezvisko,
2.
adresu trvalého pobytu,
3.
daňové identifikačné číslo,
4.
číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového čísla účtu (IBAN) vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky,
5.
meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky,
b)
prenajímateľom fyzická osoba – podnikateľ,
1.
obchodné meno,
2.
miesto podnikania,
3.
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového čísla účtu (IBAN) vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky,
6.
meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky,
c)
prenajímateľom právnická osoba – nepodnikateľ,
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu alebo meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky,
6.
číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového čísla účtu (IBAN) vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky,
d)
prenajímateľom právnická osoba – podnikateľ,
1.
obchodné meno,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu alebo meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky,
6.
číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového čísla účtu (IBAN) vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky,
e)
nájomcom právnická osoba,
1.
obchodné meno alebo názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu alebo meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky,
f)
nájomcom fyzická osoba – podnikateľ,
1.
obchodné meno,
2.
miesto podnikania,
3.
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky.
(10)
Žiadosť o dotáciu na nájomné sa predkladá elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle. Formulár podľa prvej vety obsahujúci podpisy prenajímateľa a nájomcu autorizované podľa osobitného predpisu38) má rovnaké účinky ako dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného podľa odseku 6 a o zrieknutí sa plnenia z dotácie na nájomné nájomcom v prospech prenajímateľa.
(11)
Podmienky podľa § 8a ods. 4 písm. a), c), d) a e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účel posúdenia žiadosti o dotáciu na nájomné považujú za splnené.
(12)
Podmienky podľa § 8a ods. 4 písm. b), f) a g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účel posúdenia žiadosti o dotáciu na nájomné preukazujú vyhlásením o splnení podmienok na poskytnutie dotácie na nájomné podľa osobitného predpisu. Ak požadovaná výška dotácie na nájomné prevyšuje hodnotu podľa osobitného predpisu,39) žiadosť musí obsahovať označenie konečného užívateľa výhod. Ak sa preukáže nepravdivosť vyhlásenia o splnení podmienok na poskytnutie dotácie na nájomné podľa osobitného predpisu alebo označenia konečného užívateľa výhod, nájomca je povinný poskytnutú dotáciu na nájomné vrátiť.
(13)
Na poskytovanie dotácie na nájomné sa ustanovenia § 9 až 11 a § 12 ods. 2, 3 a 6 nepoužijú.
(14)
Dotáciu na nájomné ministerstvo poukáže prenajímateľovi na základe oznámenia o schválení dotácie, ktoré sa zasiela elektronicky prenajímateľovi a nájomcovi.
(15)
Orgány finančnej správy poskytujú ministerstvu informácie potrebné na výkon kontroly dotácie na nájomné.
(16)
Nájomca uhradí prenajímateľovi nájomné neuhradené za obdobie sťaženého užívania, znížené o poskytnutú zľavu z nájomného podľa odseku 6 a o výšku poskytnutej dotácie na nájomné poukázanej prenajímateľovi. Nájomca môže neuhradené nájomné podľa prvej vety uhrádzať najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, najneskôr však od 1. apríla 2021, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. Počas plnenia splátok nie je prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1. augustom 2020.
(17)
Ak nájomca uhradil prenajímateľovi nájomné za celé obdobie alebo časť obdobia sťaženého užívania, dotáciu na nájomné možno poskytnúť za rovnako dlhé obdobie, ako bolo sťažené užívanie, a to vo výške poskytnutej zľavy z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného.
(18)
Ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného podľa odseku 6, nájomca môže uhrádzať prenajímateľovi celé neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, najneskôr však od 1. apríla 2021, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. Ak nájomca nájomné už uhradil, môže uhradiť nájomné za rovnako dlhé obdobie ako bolo sťažené užívanie, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, najneskôr však od 1. apríla 2021, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. Počas plnenia splátok nie je prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1. augustom 2020.
(19)
Podľa odsekov 1 až 18 sa primerane postupuje aj pri podnájomnom vzťahu.
§ 13d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Na vzťahy medzi prenajímateľom a nájomcom týkajúce sa neuhradeného nájomného za obdobie sťaženého užívania, na ktoré bola poskytnutá dotácia pred dňom vyhlásenia tohto zákona, sa vzťahujú doterajšie predpisy. Na vzťahy medzi prenajímateľom a nájomcom týkajúce sa neuhradeného nájomného za obdobie sťaženého užívania, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného pred dňom vyhlásenia tohto zákona, sa vzťahujú doterajšie predpisy.
§ 13e
Dotácia na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny
(1)
Dotáciu možno poskytnúť na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe za podmienky, že sa na ňu nevzťahujú sankcie.40)
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť za podmienky, že je v súlade so schválenou schémou pomoci18a) a výzvou na predkladanie žiadostí.
(4)
Maximálnu výšku dotácie podľa odseku 1, oprávnené obdobie na dotáciu podľa odseku 1 a oprávnený náklad pre určenie výšky dotácie podľa odseku 1 ministerstvo určí vo výzve na predkladanie žiadostí.
(5)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na základe žiadosti. Žiadosť o dotáciu podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov,
b)
sídlo alebo miesto podnikania,
c)
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
d)
daňové identifikačné číslo,
e)
meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky,
f)
výšku požadovanej dotácie,
g)
číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového účtu (IBAN) vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
h)
ďalšie náležitosti uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí.
(6)
Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 sa predkladá v elektronickej podobe autorizovaná spôsobom určeným vo výzve na predkladanie žiadostí prostredníctvom formulára, ktorý zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle.
(7)
Podmienky podľa § 8a ods. 4 písm. a), c), d) a e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účel posúdenia žiadosti o dotáciu podľa odseku 1 považujú za splnené.
(8)
Podmienky podľa § 8a ods. 4 písm. b), f) a g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účel posúdenia žiadosti o dotáciu podľa odseku 1 preukazujú vyhlásením o splnení podmienok na poskytnutie dotácie. Ak požadovaná výška dotácie podľa odseku 1 prevyšuje hodnotu podľa osobitného predpisu,39) žiadosť musí obsahovať označenie konečného užívateľa výhod. Ak sa preukáže nepravdivosť vyhlásenia o splnení podmienok na poskytnutie dotácie alebo označenia konečného užívateľa výhod, žiadateľ je povinný poskytnutú dotáciu podľa odseku 1 vrátiť.
(9)
Na poskytovanie dotácie podľa odseku 1 sa ustanovenia § 9 až 11 a § 12 ods. 2, 3 a 6 nepoužijú.
(10)
Dotácia podľa odseku 1 sa poukáže žiadateľovi na základe oznámenia o schválení dotácie, ktoré sa zasiela do elektronickej schránky podľa zákona o e-Governmente.
(11)
Na účely posúdenia žiadosti je dodávateľ elektriny, dodávateľ plynu, prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete povinný poskytnúť ministerstvu súčinnosť.
(12)
Sumu za jednu MWh plynu a sumu za jednu MWh elektriny pre určenie výšky dotácie podľa odseku 1 ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
§ 13f
Dotácia na pokrytie rozdielu cien tepla
(1)
Dotáciu možno poskytnúť na pokrytie rozdielu medzi cenou tepla schválenou alebo určenou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a cenou tepla, ktorú určila vláda nariadením.41)
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť osobe, ktorá podniká v tepelnej energetike a ktorej Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil alebo určil cenu tepla cenovým rozhodnutím na rok 2023, ak sa na ňu nevzťahujú sankcie.40)
(3)
Na poskytovanie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov regulovaných subjektov v dôsledku ustanovenia limitu nárastu cien tepla nariadením vlády sa ustanovenia § 13e ods. 3 až 10 použijú primerane.
§ 14
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
§ 14a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 15
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 4 k zákonu č. 71/2013 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady 2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5. 2013).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (Ú. v. EÚ L 307, 28. 10. 2014).
1)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a)
Zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2011 Z. z.
2)
§ 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 2 ods. 5 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
4)
§ 35 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
5)
Rozhodnutie Rady 2010/787/EÚ z 10. decembra 2010 o štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie (Ú. v. EÚ L 336, 21. 12. 2010).
6)
§ 3a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
7)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
11a)
§ 2 ods. 15 a 33 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.
11b)
§ 139 ods. 3 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
12)
§ 36 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
13)
§ 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
14)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
15)
§ 32 a 54 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
16)
Napríklad § 2 písm. e) zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách.
17)
Napríklad § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18)
Čl. 2 ods. 85 a 86 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.
§ 7 písm. d) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18a)
§ 7 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
20a)
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
20b)
§ 2 písm. b) bod 32 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 162/2018 Z. z.
20c)
§ 4 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20d)
§ 114 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.
21a)
§ 23 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
22)
§ 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
23)
§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23a)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
23b)
§ 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
24aa)
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
25)
§ 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27a)
§ 35 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29a)
§ 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
30)
§ 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
32)
Napríklad zákon č. 358/2015 Z. z., nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
33)
§ 3 písm. c) bod 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36)
Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
38)
§ 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
39)
§ 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 241/2019 Z. z.
40)
Nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 78, 17. 3. 2014) v platnom znení.
41)
§ 45j zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetví v znení zákona č. 433/2022 Z. z.