67/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.03.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

67
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. marca 2013 bol v Moskve podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Ruskej federácie na roky 2013 – 2017.
Program nadobudol platnosť 5. marca 2013 v súlade s článkom 20.
Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.