59/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

59
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 11. marca 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 57/2013 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 písm. h) sa za slovo „stanovisko“ vkladajú slová „Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v rámci odbornej činnosti pre oblasť ochrany poľnohospodárskej pôdy“.
2.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠5a
(1)
Limitné hodnoty poškodenia vlastností poľnohospodárskej pôdy pre eróziu, zhutnenie a úbytok pôdnej organickej hmoty a metódy ich určenia podľa vybraných ukazovateľov sú uvedené v prílohe č. 6.
(2)
Limitné hodnoty rizikových látok v poľnohospodárskej pôde a metódy ich určenia podľa vybraných ukazovateľov sú uvedené v prílohe č. 7.
(3)
Charakteristika spôsobu využívania jednotlivých druhov pozemkov poľnohospodárskej pôdy je uvedená v prílohe č. 8.
(4)
Zaradenie poľnohospodárskej pôdy do skupín kvality podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky je uvedený v prílohe č. 9.“.
3.
Za prílohu č. 5 sa vkladajú prílohy č. 6 až 9, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 6 k vyhláške č. 508/2004 Z. z.
LIMITNÉ HODNOTY POŠKODENIA VLASTNOSTÍ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY PRE ERÓZIU, ZHUTNENIE A ÚBYTOK PÔDNEJ ORGANICKEJ HMOTY A METÓDY ICH URČENIA PODĽA VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV
1. Erózia poľnohospodárskej pôdy
Limitné hodnoty odnosu pôdy pri vodnej erózii
Hĺbka pôdy t/ha za rok
plytké pôdy (0,3 m) 5
stredne hlboké pôdy (0,3 – 0,6 m) 10
hlboké pôdy (0,6 – 0,9 m) 15
veľmi hlboké pôdy (nad 0,9 m) 20
Tabuľka č. 1
Limitná hodnota odnosu pôdy pri veternej erózii
Odnos pôdy 15 t/ha
Tabuľka č. 2
Reálne hodnoty vodnej erózie sa zisťujú a určujú priamym meraním odnosu zeminy v teréne a vyčíslujú sa pomocou modelu USLE (RUSLE).
Reálne hodnoty veternej erózie sa zisťujú a určujú priamym meraním odnosu zeminy v teréne a vyčíslujú sa pomocou rovnice WEQ (RWEQ).
2. Zhutnenie poľnohospodárskej pôdy
Limitné hodnoty objemových hmotností zhutnenej poľnohospodárskej pôdy
Pôdna textúrna kategória
P. č. Pôdna vlastnosť Ílovitá Ílovito-
-hlinitá
Hlinitá Piesočnato-
-hlinitá
Hlinito-
-piesočnatá
Piesok
1. Objemová hmotnosť (g.cm-3) > 1,25 > 1,40 > 1,45 > 1,55 > 1,60 > 1,70
2. Penetrometrický odpor (MPa)* 2,8 – 3,2 3,2 – 3,7 3,7 – 4,2 4,5 – 5,0 5,5 6,0
3. Podľa pôdnej vlhkosti (% hmotnosti) 28 – 24 24 – 20 8 – 16 15 – 13 12 10
4. Pórovitosť (% objemu) < 48 < 47 < 45 < 42 < 40 < 38
5. Minimálna vzdušná kapacita (% objemu) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10
6. Maximálna kapilárna kapacita (% objemu) > 35 > 35 > 35      
1., 2., 3. povinné analýzy (1., 2., 3. nad limit = pôda je zhutnená)
4., 5., 6. odporúčané analýzy (1., 2., resp. 1., 3. nad limit = pôda je zhutnená)
(3. nad limit = treba urobiť ďalšie analýzy)
Tabuľka č. 3
3. Bilancia pôdnej organickej hmoty
Obsah a kvalita pôdnej organickej hmoty sú ohrozované vtedy, keď v bilancii vstupov a výstupov organického uhlíka začnú prevažovať straty a podľa bilančného modelu tento deficit dosiahne hodnotu 2 t Cox.ha-1.rok na pôdach s obsahom humusu do 1,5 % a 3 t Cox.ha-1.rok v pôdach s obsahom humusu nad 1,5 %.
4. Vápnenie poškodenej poľnohospodárskej pôdy
Dávky vápenatých hmôt (CaO v t.ha-1) pre ornú pôdu, ovocné sady, chmeľnice a vinice na dosiahnutie cieľového pH vo vrstve 0,0 - 0,2 m.
Tabuľka č. 4
pH KCL Druh pôdy
ľahká stredne ťažká ťažká
4,0 – 4,1 3,0 6,2 7,7
4,2 – 4,3 2,7 5,7 7,2
4,4 – 4,5 2,4 5,2 6,6
4,6 – 4,7 2,1 4,7 6,1
4,8 – 4,9 1,8 4,2 5,5
5,0 – 5,1 1,5 3,7 5,0
5,2 – 5,3 1,2 3,2 4,4
5,4 – 5,5 0,9 2,7 3,9
5,6 – 5,7 0,6 2,2 3,3
5,8 – 5,9 0,3 1,7 2,8
6,0 – 6,1 1,2 2,2
6,2 – 6,3 0,7 1,7
6,4 – 6,5 0,2 1,1
6,6 – 6,7 0,6
6,8 – 6,9
7,0 <
Dávky vápenatých hmôt (CaO v t.ha-1) pre trvalé trávne porasty na dosiahnutie cieľového pH vo vrstve 0,0 - 0,2 m.
Tabuľka č. 5
pH KCL Druh pôdy
ľahká stredne ťažká ťažká
3,0 – 3,1 3,4 5,6 8,6
3,2 – 3,3 3,0 5,1 7,9
3,4 – 3,5 2,6 4,6 7,2
3,6 – 3,7 2,2 4,1 6,5
3,8 – 3,9 1,8 3,6 5,9
4,0 – 4,1 1,5 3,1 5,3
4,2 – 4,3 1,2 2,6 4,7
4,4 – 4,5 0,9 2,2 4,1
4,6 – 4,7 0,6 1,8 3,5
4,8 – 4,9 0,3 1,4 3,0
5,0 – 5,1   1,0 2,5
5,2 – 5,3   0,6 2,0
5,4 – 5,5   0,2 1,5
5,6 – 5,7     1,0
5,8 – 5,9     0,5
6,0 <      
Príloha č. 7 k vyhláške č. 508/2004 Z. z.
LIMITNÉ HODNOTY RIZIKOVÝCH LÁTOK V POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE A METÓDY ICH URČENIA PODĽA VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV
Tabuľka č. 1
Limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde
(v mg/kg suchej hmoty, rozklad lúčavkou kráľovskou, celkový obsah Hg)
Pôdny druh As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Se Zn F
piesočnatá, hlinito-piesočnatá 10 0,40 15 100 30 0,15 40 25 0,25 100 400
piesočnato-hlinitá, hlinitá 25 0,70 15 150 60 0,50 50 70 0,40 150 550
ílovito-hlinitá, ílovitá, íl 30 1,00 20 200 70 0,75 60 115 0,60 200 600
1. Určenie pôdneho druhu
Pôdny druh Obsah častíc menší ako 0,01 mm
piesočnatá, hlinito-piesočnatá pod 20 %
piesočnato-hlinitá, hlinitá 20 až 45 %
ílovito-hlinitá, ílovitá, íl nad 45 %
2. Pre limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde sa zohľadňujú hodnoty pôdnej reakcie takto:
a) pre pôdny druh ílovito-hlinitá, ílovitá, íl s pH (CaCl2) menej ako 6 pre kadmium, nikel a zinok platia hodnoty ako pri pôdnom druhu piesočnato-hlinitá, hlinitá,
b) pre pôdny druh piesočnato-hlinitá, hlinitá s pH (CaCl2) menej ako 6 pre kadmium, nikel a zinok platia hodnoty ako pri pôdnom druhu piesočnatá, hlinito-piesočnatá,
c) pre pôdy s pH (CaCl2) menej ako 5 platia pre olovo hodnoty ako pri pôdnom druhu piesočnato-hlinitá, hlinitá.
3. Na určenie limitných hodnôt rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde sa odoberajú pôdne vzorky v hĺbkach
a) 0 až 0,2 m na orných pôdach,
b) 0,05 až 0,1 m na trvalých trávnych porastoch.
Pri zisťovaní kontaminácie sa odoberie najmenej jedna priemerná vzorka z rozlohy desať ha (najmenej deväť odberových miest) pri homogénnej pôde na pozemku. Pri heterogénnej pôde na pozemku sa berú priemerné vzorky z každej odlišnej časti. Vzorky sa odoberajú osobitne z miest, kde možno predpokladať cudzorodú kontamináciu, napríklad skládky, navážky a plochy aplikovaného kalu.
4. Prevýšenie limitných hodnôt aspoň jednej rizikovej látky a prvku v poľnohospodárskej pôde indikuje jej kontamináciu.
5. Pri prevýšení limitnej hodnoty niektorej rizikovej látky a prvku v poľnohospodárskej pôde je povinné zistenie kritickej hodnoty znečistenia.
6. Pri prevýšení limitnej hodnoty znečistenia poľnohospodárskej pôdy pôdna služba
a) určí kritickú hodnotu znečistenia poľnohospodárskej pôdy,
b) vypracuje zhodnotenie rizík zo znečistenia poľnohospodárskej pôdy vo vzťahu k poľnohospodárskej produkcii na dotknutej poľnohospodárskej pôde, k podzemným a povrchovým vodám, k možnému ohrozeniu zdravia obyvateľstva, zdravia hospodárskych zvierat a voľne žijúcich zvierat a ekosystémov rastlín,
c) vypracuje návrh na odstránenie znečistenia poľnohospodárskej pôdy a spôsob hospodárenia na nej, ktorý obsahuje
1. základné identifikačné údaje o poľnohospodárskej pôde,
2. analýzu stavu poľnohospodárskej pôdy z hľadiska stupňa, rozsahu, charakteru, príčin a zdroja jej znečistenia,
3. návrh opatrení, ktorými možno znečistenie minimalizovať alebo odstrániť,
4. ekonomický prepočet finančných nákladov na vypracovanie návrhu a realizáciu navrhnutých opatrení.
Limitné hodnoty rizikových prvkov vo vzťahu poľnohospodárska pôda a rastlina - kritické hodnoty
Tabuľka č. 2
Prvok Kritická hodnota
(v mg/kg suchej hmoty vo výluhu
1 mol/l dusičnanu amónneho)
arzén (As) 0,4
meď (Cu) 1,0
nikel (Ni) 1,5
zinok (Zn) 2,0
kadmium (Cd) 0,1
olovo (Pb) 0,1
Tabuľka č. 3
Anorganické látky Limitná hodnota
fluór (vodorozpustný) 5,0 mg/kg
1. Na analytické určenie limitných hodnôt rizikových prvkov sa použijú na vzduchu vysušené vzorky pôdy, preosiate na jemnozem s veľkosťou častíc pod 2 mm.
2. Na zistenie obsahu vybraných rizikových prvkov prístupných pre rastliny sa použije vylúhovacia metóda s dusičnanom amónnym.
3. Určenie fluóru sa vykonáva ionovo-selektívnou metódou (ISE).
Limitné hodnoty rizikových látok v poľnohospodárskej pôde
Tabuľka č. 4
Riziková látka Limitná hodnota
(mg/kg suchej hmoty)
Polycyklické aromatické uhľovodíky*) 1,00
naftalén 0,05
fenantrén 0,05
antracén 0,05
fluorantén 0,05
pyrén 0,10
benzo(a)antracén 0,10
chryzén 0,10
benzo(b)fluorantén 0,10
benzo(k)fluorantén 0,10
benzo(a)pyrén 0,10
indeno(1, 2, 3-cd)pyrén 0,10
benzo(g, h, i)perylén 0,10
Chlórované uhľovodíky  
polychlórované bifenyly**) 0,05
Chlórované pesticídy (jednotlivo)  
HCB 0,01
HCH 0,01
DDT 0,01
DDE, DDD 0,01
Iné pesticídy  
nechlórované (jednotlivo) 1,00
Nepolárne uhľovodíky  
nepolárne látky (NEL) 100
*) Hodnotí sa suma dvanástich zložiek PAU (naftalén, fenantrén, antracén, fluorantén, pyrén, benzo(a)antracén, chryzén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(a)pyrén, indeno(1, 2, 3-cd)pyrén, benzo(g, h, i)perylén). V prípade, že je prekročená limitná hodnota jednotlivej zložky PAU, posudzuje sa táto zvlášť.
**) Kongenéry (IUPAC): 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
Metódy určenia vybraných ukazovateľov v poľnohospodárskej pôde
Metódy určenia odberu1) a úpravy2) pôdnych vzoriek a vybraných ukazovateľov v poľnohospodárskej pôde sa vykonajú podľa odporúčaných platných noriem, ktorými sú:
a) pôdna reakcia3) (pH/H2O), (pH/KCl), (pH/CaCl2),
b) obsah sušiny a hmotnostného obsahu vody,4)
c) obsah uhličitanov,5)
d) extrakcia ťažkých kovov s lúčavkou kráľovskou,6)
e) extrakcia ťažkých kovov s dusičnanom amónnym,7)
f) kadmium, kobalt, chróm, meď, olovo, nikel, zinok8) a arzén,9)
g) celkový obsah ortuti,10)
h) polycyklické aromatické uhľovodíky11) (PAU),
i) polychlórované bifenyly (PCB) a chlórované pesticídy,12)
j) pôdny druh,13)
k) minerálne oleje.14)
Príloha č. 8 k vyhláške č. 508/2004 Z. z.
CHARAKTERISTIKA SPÔSOBU VYUŽÍVANIA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV POZEMKOV POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
Poľnohospodárska pôda
Druh pozemku Spôsob využívania pozemku
Orná pôda Pozemok, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné záhradné plodiny.
Pozemok využívaný na pestovanie viacročných krmovín.
Pozemok, na ktorom je postavené parenisko, skleník, japan zriaďovaný na ornej pôde.
Pozemok dočasne zatrávnený.
Pozemok využívaný ako škôlka ovocných a okrasných stromov, viničová škôlka a škôlka pre chmeľové sadivo.
Chmeľnica Pozemok vysadený chmeľom.
Pozemok vhodný na pestovanie chmeľu, na ktorom bol chmeľ dočasne odstránený.
Vinica Pozemok s trvalým porastom viniča vrátane neproduktívnej plochy.
Pozemok vhodný na pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený.
Záhrada Pozemok prídomovej záhrady alebo v záhradkovej osade schválenej príslušným orgánom štátnej správy alebo územným plánom obce, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny.
Pozemok využívaný ako škôlka ovocných a okrasných stromov, viničová škôlka a škôlka pre chmeľové sadivo.
Pozemok, ktorý nebol vyradený z biologického látkového kolobehu pôda rastlinstvo, využívaný v rámci záhradného centra, na ktorom sa pestuje okrasná nízka a vysoká zeleň.
Ovocný sad Pozemok s výmerou nad 0,3 ha, súvisle vysadený ovocnými stromami, ovocnými krami a ovocnými sadenicami na jednom mieste, jedným alebo viacerými ovocnými druhmi.
Trvalý trávny porast Pozemok lúk a pasienkov trvalo porastený prirodzenými trávami lúk a pasienkov na danom stanovišti.
Pozemok dočasne využívaný na pestovanie vianočných stromčekov, okrasnej zelene.
Súčasťou poľnohospodárskeho druhu pozemku sú:
a) remízky nízkej a vysokej zelene, ktoré slúžia ako účelová ochranná, poľnohospodárska zeleň na ochranu pred eróziou a na zabezpečenie ekologickej stability územia,
b) nespevnené poľné cesty (zatrávnené a nezatrávnené).
Príloha č. 9 k vyhláške č. 508/2004 Z. z.
ZARADENIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY DO SKUPÍN KVALITY PODĽA KÓDOV BONITOVANEJ PÔDNO-EKOLOGICKEJ JEDNOTKY (BPEJ)
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2013.
Ľubomír Jahnátek v. r.
1)
STN ISO 10381-6 Kvalita pôdy. Odber vzoriek. Časť 6: Pokyny na odber, manipuláciu a uchovávanie pôdnych vzoriek určených na hodnotenie aeróbnych mikrobiálnych procesov v laboratóriu.
2)
STN ISO 11464 Kvalita pôdy. Predúprava vzoriek na fyzikálno-chemické rozbory.
3)
STN ISO 10390 Kvalita pôdy. Stanovenie pH.
4)
STN ISO 11465 Kvalita pôdy. Stanovenie obsahu sušiny a hmotnostného obsahu vody.
5)
STN ISO 10693 Kvalita pôdy. Stanovenie obsahu uhličitanov. Volumetrická metóda.
6)
STN ISO 11466 Kvalita pôdy. Extrakcia stopových prvkov rozpustných v lúčavke kráľovskej.
7)
ISO 19730 Kvalita pôdy – Ťažba stopových prvkov z pôdy s využitím dusičnanu amónneho.
8)
STN ISO 11047 Kvalita pôdy. Stanovenie kadmia, chrómu, kobaltu, medi, olova, mangánu, niklu a zinku v extraktoch z pôdy do lúčavky kráľovskej. Metódy plameňovej a elektrotermickej atómovej absorpčnej spektrometrie.
9)
ISO 20280 Kvalita pôdy – Stanovenie arzénu, antimónu a selénu vo výluhoch aqua regia pôdy elektrotepelnou alebo hybridovou generáciou atómovej absorpčnej spektrometrie.
10)
STN 46 5735 Priemyselné komposty.
11)
ISO 13877 Kvalita pôdy – Stanovenie viacjadrových aromatických uhľovodíkov – Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (ISO 13877:1998).
12)
ISO 10382 Kvalita pôdy – Stanovenie organochlórových pesticídov a polychlórovaných bifenylov – Metóda plynovej chromatografie s detektorom elektrónového záchytu.
13)
ISO 11277 Kvalita pôdy – Stanovenie zrnitosti v materiáli pôdy – Metóda preosievaním a sedimentáciou.
14)
STN EN ISO 16703 Kvalita pôdy. Stanovenie obsahu uhľovodíkov C10 až C40 plynovou chromatografiou (ISO 16703: 2004).