57/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

57
ZÁKON
z 5. februára 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 219/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z. a zákona č. 396/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „podľa prílohy č. 3“.
2.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
3.
V § 5 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane výsadby rýchlorastúcich drevín“.
4.
V § 6 sa vypúšťa odsek 4.
5.
V § 7 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa prílohy č. 1“.
6.
V § 7 sa vypúšťa odsek 4.
7.
V § 8 ods. 2 a 6 sa vypúšťajú slová „podľa prílohy č. 2“.
8.
V § 9 ods. 1 sa slová „na zmenu“ nahrádzajú slovami „o zmene“.
9.
§ 9 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy na základe žiadosti vlastníka alebo užívateľa vydá záväzné stanovisko k zmene druhu pozemku, ak ide o zmenu
a)
jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku,
b)
nepoľnohospodárskeho druhu pozemku, okrem lesného pozemku, na poľnohospodársky druh pozemku; v prípade potreby si vyžiada odborné stanovisko pôdnej služby.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 3 sú:
a)
kópia z katastrálnej mapy, výpis z listu vlastníctva z registra „C“ katastra alebo identifikácia parcely, ak vlastnícke právo k pozemku nie je evidované na parcele registra „C“ katastra, vyjadrenie vlastníka pozemku a vyjadrenie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny,9a) alebo
b)
geometrický plán, ak dochádza k deleniu parcely.
(5)
Pri zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku na ovocný sad žiadateľ predkladá aj projekt na zriadenie ovocného sadu s odborným stanoviskom Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
§ 9 ods. 1 a 2 a § 68 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
10.
§ 10 a 11 znejú:
㤠10
(1)
Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy z vlastného podnetu alebo na žiadosť vlastníka alebo užívateľa rozhodne o zmene druhu pozemku, ak je pochybnosť o tom, či pozemok je, alebo nie je poľnohospodárskou pôdou.
(2)
Predmetom rozhodovania podľa odseku 1 sú pozemky, ktoré
a)
vplyvom prírodných procesov zmenili vlastnosti a charakter pôdneho profilu tak, že zodpovedajú charakteru nepoľnohospodárskej pôdy, ale sú v katastri evidované ako poľnohospodárske druhy pozemkov; ide o rokliny, výmole, vysoké medze s krovinami alebo s kamením, plochy zanesené štrkom riek, slatiny, plochy trvalo zamokrené alebo porastené rašelinovým machom; pri rozhodovaní orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy prihliada na odborné stanovisko pôdnej služby,
b)
vplyvom prírodných procesov zmenili vlastnosti a charakter pôdneho profilu tak, že zodpovedajú charakteru poľnohospodárskej pôdy, ale sú v katastri evidované ako ostatná plocha, vodná plocha alebo zastavaná plocha a nádvorie; pri rozhodovaní orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy prihliada na odborné stanovisko pôdnej služby,
c)
sú dlhodobo zalesnené a sú vhodné na preradenie do lesných pozemkov; pri rozhodovaní orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy prihliada na
1.
záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva9b) a
2.
vyjadrenie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny,9a) ak sa pozemok nachádza v treťom až piatom stupni územnej ochrany prírody a krajiny.
(3)
Prílohy žiadosti podľa odseku 1 sú zhodné s prílohami podľa § 9 ods. 4 písm. a).
(4)
Ak je v konaní podľa odseku 1 viac ako 20 účastníkov, všetky oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im oznamujú verejnou vyhláškou.9c)
(5)
Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy rozhodne o zmene druhu pozemku podľa odseku 1 na základe zistenia zmeny charakteru vlastností pôdneho profilu a druhu pozemku v teréne.
§ 11
(1)
Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti vlastníka, užívateľa alebo inej osoby rozhodne o zmene druhu pozemku, ak
a)
pred 25. júnom 1992 vplyvom ľudskej činnosti zmenil svoj charakter a nezodpovedá poľnohospodárskej pôde,
b)
bol administratívne odňatý z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a zanikol dôvod a účel odňatia, pričom nezmenil charakter poľnohospodárskej pôdy.
(2)
Prílohy žiadosti podľa odseku 1 sú kópia z katastrálnej mapy, výpis z listu vlastníctva z registra „C“ katastra alebo identifikácia parcely, ak vlastnícke právo k pozemku nie je evidované na parcele registra „C“ katastra, alebo geometrický plán, ak dochádza k deleniu parcely.
(3)
Ak je v konaní podľa odseku 1 viac ako 20 účastníkov, všetky oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im oznamujú verejnou vyhláškou.9c)
(4)
Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy rozhodne o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku podľa odseku 1 na základe zistenia skutočného druhu pozemku v teréne.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9b a 9c znejú:
„9b)
§ 56 ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z.
9c)
§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.“.
11.
V § 12 ods. 1 sa pred prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie:
„Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy zabezpečí ochranu najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek uvedenú v osobitnom predpise.9d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9d znie:
„9d)
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy.“.
12.
V § 12 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
chrániť najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu podľa odseku 1,“.
13.
V § 12 ods. 2 písm. l) sa slová „poľnohospodárskej pôdy“ nahrádzajú slovami „najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území“.
14.
V § 15 ods. 3 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „vozidlá“ sa vkladajú slová „a železničných dráh“.
15.
V § 17 ods. 2 písm. b) sa slová „ak ide o výmeru odnímanej plochy do 500 m2“ nahrádzajú slovami „ak ide o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku s výmerou do 5 000 m2“.
16.
V § 17 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
ak ide o nehnuteľnosť, ktorej zastavaná plocha je do 25 m2, v území určenom územným plánom obce na záhradkárske účely, a ak ide o nehnuteľnosť, ktorej zastavaná plocha je do 25 m2, vo vinici.“.
17.
V § 17 ods. 5 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a dopĺňajú sa tieto slová: „vyjadrenia vlastníkov nehnuteľností ako účastníkov konania sa k žiadosti neprikladajú, ak je na nehnuteľnosti zriadené vecné bremeno v prospech držiteľa povolenia podľa osobitného predpisu,11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Napríklad zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
18.
V § 17 ods. 5 písm. i) sa vypúšťajú slová „s výnimkou podľa § 17a“.
19.
V § 17 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:
„Rozhodnutie o dočasnom odňatí pre fotovoltické a slnečné tepelné systémy môže orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy predĺžiť novým rozhodnutím najviac o desať rokov, ak predmetom odňatia je poľnohospodárska pôda zaradená podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek do šiestej až deviatej kvalitatívnej skupiny; rozhodnúť musí pred uplynutím platnosti pôvodného rozhodnutia.“.
20.
V § 17 ods. 10 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „troch“.
21.
§ 17a sa vypúšťa.
22.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18a
Rýchlorastúce dreviny na poľnohospodárskej pôde
(1)
Na účely tohto zákona sa rýchlorastúcou drevinou na poľnohospodárskej pôde rozumie porast rýchlorastúcej dreviny na produkciu drevnej biomasy na ploche väčšej ako 1 000 m2 najviac na 20 rokov. Porast rýchlorastúcej dreviny možno založiť na poľnohospodárskej pôde, ktorá je zaradená podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do piatej až deviatej kvalitatívnej skupiny alebo na poľnohospodárskej pôde kontaminovanej rizikovými látkami, o ktorej orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy rozhodol podľa § 8 ods. 5, alebo na poľnohospodárskej pôde zaradenej podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do tretej alebo štvrtej skupiny kvality, ak sa poľnohospodárska pôda nachádza v záplavovom území, je zamokrená alebo je vystavená veternej erózii. Porast rýchlorastúcej dreviny nemožno založiť na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v treťom až piatom stupni územnej ochrany prírody a krajiny.12c)
(2)
Osoba, ktorá navrhuje založenie porastu rýchlorastúcej dreviny na poľnohospodárskej pôde je povinná podať žiadosť o registráciu do registra plôch rýchlorastúcich drevín, ktorý vedie obvodný pozemkový úrad. K žiadosti na zápis do registra prikladá
a)
výpis z listu vlastníctva; ak vlastnícke právo k pozemku nie je evidované v liste vlastníctva, iný doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku,
b)
doklad preukazujúci nájomný vzťah k pozemku alebo doklad preukazujúci nájomný vzťah a súhlas vlastníka pozemku s využívaním pozemku na účely pestovania rýchlorastúcich drevín, ak zakladateľ nie je vlastníkom pozemku,
c)
základné identifikačné údaje o ploche navrhovanej na výsadbu rýchlorastúcich drevín, ktoré sú zhodné s prílohami podľa § 9 ods. 4.
(3)
Zápis do registra plôch rýchlorastúcich drevín oznámi orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy obci a dotknutým orgánom štátnej správy, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov.8)
(4)
Zakladateľ porastu rýchlorastúcich drevín alebo jeho právny nástupca je povinný vykonať spätnú rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy v termíne do ukončenia pestovania rýchlorastúcich drevín podľa osvedčenia vydaného obvodným pozemkovým úradom.
(5)
Obvodný pozemkový úrad na základe žiadosti o registráciu plochy rýchlorastúcej dreviny vydá zakladateľovi porastu rýchlorastúcej dreviny osvedčenie o registrácii plochy porastu rýchlorastúcej dreviny. Vydané osvedčenie zasiela na centrálnu evidenciu pôdnej službe. Osvedčenie obsahuje registračné číslo na každú samostatnú plochu porastu rýchlorastúcej dreviny, dátum založenia a ukončenia pestovania rýchlorastúcich drevín, výmeru plôch navrhovaných na založenie porastu na podklade identifikačných údajov katastra, povinnosť vykonania spätnej rekultivácie poľnohospodárskej pôdy najneskôr v priebehu posledného roku pestovania rýchlorastúcich drevín a povinnosť zabezpečiť ochranu okolitej poľnohospodárskej pôdy pred samonáletom z plochy porastu rýchlorastúcich drevín.
(6)
Centrálny register plôch porastov rýchlorastúcich drevín vedie a aktualizuje pôdna služba.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12c znie:
„12c)
§ 14 až 16 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
23.
V § 20 písm. a) sa za slovo „pôdohospodárstva“ vkladajú slová „a rozvoja vidieka“.
24.
V § 20 písmeno b) znie:
„b)
obvodný pozemkový úrad v sídle kraja,“.
25.
V § 22 nadpis a úvodná veta znejú: „Obvodný pozemkový úrad v sídle kraja“.
26.
§ 23 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
vydáva osvedčenie o registrácii plochy porastu rýchlorastúcej dreviny a vedie register plôch porastov rýchlorastúcich drevín.“.
27.
V § 24 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym“.
28.
V § 24 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
spravuje a spresňuje mapu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek systémovo v rámci komplexnej revízie katastrálneho územia a v plošnom rozsahu celého katastrálneho územia.“.
29.
V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
vykoná zmenu poľnohospodárskeho alebo nepoľnohospodárskeho druhu pozemku podľa § 9 bez rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy,
i)
v rozpore s § 18a založí porast rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde a nevykoná spätnú rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy.“.
30.
V § 25 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „330 eur“.
31.
V § 25 ods. 3 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „660 eur“.
32.
V § 25 ods. 4 sa slová „e) až g)“ nahrádzajú slovami „e) až i)“ a slová „30 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „995 eur“.
33.
V § 26 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
vykoná zmenu poľnohospodárskeho alebo nepoľnohospodárskeho druhu pozemku podľa § 9 bez rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy,“.
34.
V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
v rozpore s § 18a založí porast rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde a nevykoná spätnú rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy.“.
35.
V § 26 ods. 2 sa slová „5 000 Sk do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „166 eur do 33 200 eur“.
36.
V § 26 ods. 3 sa slová „50 000 Sk do 5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 660 eur do 166 000 eur“.
37.
Doterajší text § 27 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
limitné hodnoty poškodenia vlastností poľnohospodárskej pôdy pre eróziu, zhutnenie a úbytok pôdnej organickej hmoty a metódy ich určenia podľa vybraných ukazovateľov,
b)
limitné hodnoty rizikových látok v poľnohospodárskej pôde a metódy ich určenia podľa vybraných ukazovateľov,
c)
charakteristiku spôsobu využívania jednotlivých druhov pozemkov poľnohospodárskej pôdy,
d)
zaradenie poľnohospodárskej pôdy do deviatich skupín kvality podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek.“.
38.
§ 27a znie:
㤠27a
Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením vlády základnú sadzbu odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy, zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, výšku odvodu, spôsob platenia odvodu, splatnosť odvodu a oslobodenie od odvodu.“.
39.
Za § 29a sa vkladá § 29b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠29b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2013
Konania začaté pred 1. aprílom 2013 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2013.“.
40.
Prílohy č. 1 až 3 sa vypúšťajú.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení zákona č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z., zákona č. 193/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 503/2003 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 218/2005 Z. z., zákona č. 537/2006 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z. a zákona č. 241/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 24 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí, ak sa podiel na pozemku spoluvlastníka zvyšuje iným podielom alebo časťou podielu na tom istom pozemku a vlastníctvo prevádzaného podielu zanikne.“.
2.
V § 24 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „v území určenom územným plánom obce na záhradkárske a rekreačné účely“ a vypúšťa sa odkaz 57a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57a sa vypúšťa.
Čl. III
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z. a zákona č. 396/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo založenie porastu rýchlorastúcich energetických drevín“.
2.
V § 8 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
najviac na 20 rokov, ak ide o založenie porastu rýchlorastúcich energetických drevín,“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.