53/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.03.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

53
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. októbra 2011 bola v Luxemburgu podpísaná Konštituenčná dohoda guvernérov Európskej banky pre obnovu a rozvoj štátov Českej republiky, Maďarska, Slovenskej republiky a Chorvátskej republiky.
Dohoda nadobudla platnosť 20. októbra 2011.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zároveň oznamuje, že 18. mája 2012 bol v Londýne podpísaný Dodatok č. 1 ku Konštituenčnej dohode guvernérov Európskej banky pre obnovu a rozvoj štátov Českej republiky, Maďarska, Slovenskej republiky a Chorvátskej republiky v súvislosti s pristúpením Gruzínska ku konštituenčnej dohode.
Dodatok nadobudol platnosť 18. mája 2012.
Do textu dodatku možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.