52/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.03.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

52
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. augusta 2012 bol v Bratislave za Slovenskú republiku podpísaný Dodatok ku Konštituenčnej dohode z 8. októbra 2003 - ustanovenia prislúchajúce k činnosti konštituencie v skupine Svetovej banky na obdobie od 1. novembra 2012 do 31. októbra 2014.
Dodatok nadobudol platnosť 1. novembra 2012.
Pri podpise dodatku Slovenská republika urobila nasledujúce vyhlásenie: „Slovenská republika týmto vyhlasuje, že uzavretie Dodatku ku Konštituenčnej dohode guvernérov Svetovej banky z 8. októbra 2003 - ustanovenia prislúchajúce k činnosti konštituencie v skupine Svetovej banky na obdobie od 1. novembra 2012 do 31. októbra 2014 neprejudikuje pozíciu Slovenskej republiky ohľadne statusu Kosova, o ktorej bude rozhodnuté v súlade s národnými postupmi a medzinárodným právom, a nezakladá žiadne zmluvné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Kosovom.“.
Do textu dodatku možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.