51/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.03.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

51
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. júla 2012 bola vo Viedni podpísaná Dohoda o vytvorení stredo- a východoeurópskej konštituencie v Medzinárodnom menovom fonde na roky 2012 - 2022.
Dohoda nadobudla platnosť 1. novembra 2012 v súlade s článkom VIII.
Pri podpise dohody urobila Slovenská republika nasledujúce vyhlásenie:
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
„Slovenská republika týmto vyhlasuje, že uzavretie Dohody o vytvorení stredo- a východoeurópskej konštituencie v Medzinárodnom menovom fonde na roky 2012 - 2022 neprejudikuje pozíciu Slovenskej republiky ohľadne statusu Kosova, o ktorej bude rozhodnuté v súlade s národnými postupmi a medzinárodným právom, a nezakladá žiadne zmluvné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Kosovom.“.