495/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014 do 30.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

495
ZÁKON
z 3. decembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. z., zákona č. 207/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z. a zákona č. 305/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2, § 6 ods. 2, § 27 ods. 2, § 27c ods. 1 a § 36 ods. 3 sa za slová „v jazyku, o ktorom sa“ vkladá slovo „odôvodnene“.
2.
V § 4 odsek 4 znie:
„(4)
Dieťa narodené na území Slovenskej republiky žiadateľke, azylantke alebo cudzinke, ktorej sa poskytla doplnková ochrana, ktoré narodením nenadobudne štátne občianstvo Slovenskej republiky, považuje sa za žiadateľa; konanie o udelenie azylu sa začína narodením dieťaťa.“.
3.
V § 4 ods. 6 sa vypúšťajú slová „z členského štátu Európskej únie“.
4.
V § 10 ods. 1 písm. c) sa za slovo „rokov“ vkladajú slová „alebo osobe, ktorej bol zverený do osobnej starostlivosti“.
5.
V § 11 ods. 3 sa vypúšťajú slová „o jeho žiadosti“.
6.
V § 12 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem rozhodnutia podľa odseku 1 písm. c).“.
7.
V § 13 ods. 4 písm. a) sa slová „,a môže sa vrátiť do oblasti, kde je taká ochrana alebo pomoc poskytovaná“ nahrádzajú bodkočiarkou a slovami „to neplatí, ak táto ochrana alebo pomoc z akéhokoľvek dôvodu zanikla bez toho, aby sa o postavení tohto žiadateľa definitívne rozhodlo v súlade s príslušnými uzneseniami Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov“.
8.
V § 13 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
žiadateľ nemá opodstatnenú obavu z prenasledovania v inej časti krajiny pôvodu alebo má v nej prístup k ochrane pred prenasledovaním, môže bezpečne a oprávnene vycestovať a vstúpiť do tejto časti krajiny pôvodu, pričom sa v nej môže usadiť; pri posudzovaní opodstatnenej obavy z prenasledovania alebo prístupu k ochrane ministerstvo prihliada na všeobecné okolnosti prevládajúce v tejto časti krajiny pôvodu a na osobné pomery žiadateľa.“.
9.
V § 13a sa vypúšťajú slová „ktorému neudelilo azyl,“.
10.
V § 13b ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osobe, ktorej bol zverený do osobnej starostlivosti, ak s tým cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, vopred písomne súhlasí“.
11.
V § 13c ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
nie je vystavený reálnej hrozbe vážneho bezprávia v inej časti krajiny pôvodu alebo má v nej prístup k ochrane pred vážnym bezprávím, môže bezpečne a oprávnene vycestovať a vstúpiť do tejto časti krajiny pôvodu, pričom sa v nej môže usadiť; pri posudzovaní reálnej hrozby vážneho bezprávia alebo prístupu k ochrane ministerstvo prihliada na všeobecné okolnosti prevládajúce v tejto časti krajiny pôvodu a na osobné pomery žiadateľa, alebo“.
12.
V § 13c ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „je dôvodne podozrivý, že“.
13.
V § 14 odsek 4 znie:
„(4)
Azyl udelený podľa § 9 alebo § 10 zaniká aj vtedy, ak sa azylantovi udelí
a)
iný azyl podľa tohto zákona ako ten, ktorý mal, alebo
b)
trvalý pobyt.6a)“.
14.
V § 15 ods. 2 písm. d) sa slovo „preukáže“ nahrádza slovom „uvedie“.
15.
V § 15 ods. 2 písm. e) sa slová „preukáže dôvody predchádzajúceho prenasledovania“ nahrádzajú slovami „uvedie závažné dôvody založené na predchádzajúcom prenasledovaní“.
16.
V § 15 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „3, alebo ak je dôvod podľa § 13 ods. 4 písm. a) a b) alebo“.
17.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak sa začalo konanie o odňatie azylu, azyl trvá až do rozhodnutia o jeho odňatí.“.
18.
§ 15a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Doplnková ochrana poskytnutá podľa § 13b zaniká aj poskytnutím doplnkovej ochrany podľa § 13a.“.
19.
V § 15b ods. 1 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, uvedie závažné dôvody založené na predchádzajúcom vážnom bezpráví, pre ktoré odmieta ochranu štátu, ktorý je jeho krajinou pôvodu,“.
20.
V § 15b ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 2 a 4 písm. c)“ nahrádzajú slovami „ods. 2, 3 a ods. 4 písm. c)“.
21.
§ 15b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak sa začalo konanie o zrušenie doplnkovej ochrany, doplnková ochrana trvá až do rozhodnutia o jej zrušení.“.
22.
V § 17a ods. 1 sa za bodkočiarku vkladá slovo „iným“.
23.
V § 19a ods. 2 sa slová „vážnemu bezpráviu“ nahrádzajú slovami „vážneho bezprávia“.
24.
V § 19a ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
žiadateľ požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany bezodkladne po vstupe na územie Slovenskej republiky alebo preukázal primeraný dôvod, prečo tak neurobil, alebo v prípade oprávneného pobytu na území Slovenskej republiky požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany bezodkladne po tom, ako sa dozvedel o skutočnostiach odôvodňujúcich medzinárodnú ochranu alebo preukázal primeraný dôvod, prečo tak neurobil, a“.
25.
V § 19a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Na účely určenia príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo zisťovania charakteristík takejto skupiny podľa odseku 4 písm. e) sa prihliada na aspekty týkajúce sa rodu vrátane rodovej identity.“.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.
26.
V § 19a ods. 7 sa za slovo „bezprávie“ vkladá čiarka a slová „pričom táto ochrana je účinná a nie je iba dočasná,“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa ochrana pred prenasledovaním neposkytne z dôvodu uvedeného v § 8 písm. a), považuje sa to za prenasledovanie z tohto dôvodu.“.
27.
Nadpis § 20 sa vypúšťa.
28.
V § 20 ods. 2 tretej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „azyl trvá až do rozhodnutia o žiadosti.“.
29.
V § 20 ods. 3 prvej vete sa slová „o jeden rok“ nahrádzajú slovami „o dva roky“, slovo „13b“ za slovom „alebo“ sa nahrádza slovami „§ 13b“ a slová „jednoročnej lehoty a najneskôr v posledný deň tejto lehoty“ sa nahrádzajú slovami „lehoty, na ktorú bola poskytnutá, a najneskôr v posledný deň tejto lehoty“.
30.
V § 20 ods. 3 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „doplnková ochrana trvá až do rozhodnutia o žiadosti.“.
31.
V § 20 ods. 4 text za bodkočiarkou znie: „to neplatí, ak sa rozhodne o neudelení azylu a cudzinec už má poskytnutú doplnkovú ochranu podľa § 13a alebo udelený azyl.“.
32.
V § 21 ods. 1 sa za slovo „doručenia“ vkladá čiarka a slová „ak tento odsek neustanovuje inak“ a na konci sa pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu o udelení azylu, rozhodnutiu o neudelení azylu v časti o poskytnutí doplnkovej ochrany a rozhodnutiu o predĺžení doplnkovej ochrany nemožno podať opravný prostriedok.“.
33.
V § 22 ods. 1 sa slová „počas konania o udelenie azylu“ nahrádzajú slovami „do rozhodnutia o žiadosti o udelenie azylu“.
34.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Na povolenie pobytu podľa odseku 3 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.“.
35.
V § 23 ods. 2 sa za slovo „tábora“ vkladajú slová „alebo pobytového tábora“ a slová „podrobiť sa fotografovaniu a odňatiu daktyloskopických odtlačkov“ sa nahrádzajú slovami „,ak ministerstvo nerozhodne inak, podrobiť sa fotografovaniu“.
36.
V § 23 ods. 4 písm. i) sa slová „pobytu v azylovom zariadení“ nahrádzajú slovami „konania o udelenie azylu“.
37.
V § 23c sa slová „§ 19 ods. 1 písm. f), g)“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 6, § 19 ods. 1 písm. a), f)“.
38.
Doterajší text § 23c sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak je žiadateľom cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky udelený prechodný pobyt alebo trvalý pobyt, je povinný, ak mu v tom nebránia závažné dôvody, dostaviť sa do pobytového tábora do troch dní od zániku takého pobytu.“.
39.
V § 27a odsek 3 znie:
„(3)
Ministerstvo môže cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, na základe jeho písomnej žiadosti na nevyhnutný čas ubytovať v pobytovom tábore, kde je povinný primerane uhrádzať výdavky spojené s jeho pobytom.“.
40.
§ 27a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ministerstvo sa podieľa na vytváraní možností na začlenenie cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, do spoločnosti.“.
41.
V § 27b sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená e) až h).
42.
V § 27b písmeno e) znie:
„e)
dodržiavať vnútorný poriadok počas pobytu v pobytovom tábore,“.
43.
Za siedmu časť sa vkladá nová ôsma časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ÔSMA ČASŤ
KONANIE O ODOVZDANÍ DO INÉHO ŠTÁTU
§ 46a
(1)
Na konanie o odovzdaní cudzinca, ktorý má na území Slovenskej republiky neoprávnený pobyt, do iného štátu príslušného na konanie o udelenie azylu podľa osobitného predpisu20b) (ďalej len „konanie o odovzdaní do iného štátu“), je príslušné ministerstvo; konanie sa začína na podnet ministerstva.
(2)
Písomnosť v konaní o odovzdaní do iného štátu sa cudzincovi doručuje do vlastných rúk. Ak písomnosť nemožno doručiť cudzincovi do vlastných rúk, ministerstvo ju uloží v mieste, ktoré určí, a oznámenie o uložení nedoručenej písomnosti vyvesí na informačnej tabuli v tomto mieste. O spôsobe doručovania a mieste informačnej tabule ministerstvo informuje cudzinca v rámci poučenia o konaní o odovzdaní do iného štátu. Ak si cudzinec nevyzdvihne písomnosť do piatich dní od jej uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení písomnosti nedozvedel. Na doručovanie rozhodnutia v konaní o odovzdaní do iného štátu sa primerane použije § 20a ods. 1 až 3.
(3)
Ustanovenia § 4 ods. 1, § 17, 17a a 18 sa primerane použijú aj na konanie o odovzdaní do iného štátu.
(4)
Ministerstvo rozhodne o odovzdaní do iného štátu, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu;20b) ministerstvo vo výroku rozhodnutia uvedie aj štát, do ktorého bude cudzinec odovzdaný.
§ 46b
(1)
Ministerstvo konanie o odovzdaní do iného štátu zastaví, ak
a)
cudzinec uvedený v § 46a ods. 1 požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany,
b)
dôvod na konanie začaté na podnet ministerstva odpadol alebo sa zistí, že nebol dôvod na takéto konanie, alebo
c)
cudzinec uvedený v § 46a ods. 1 zomrel.
(2)
Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 1 nemožno podať rozklad. V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a c) sa písomné rozhodnutie nevydáva; rozhodnutie o zastavení konania sa vyznačí iba v spise.
(3)
Ak sa konanie o odovzdaní do iného štátu zastaví podľa odseku 1 písm. a), v zisťovaní, či je iný štát príslušný na konanie o udelenie azylu, sa pokračuje v konaní o udelenie azylu.
§ 46c
(1)
Proti rozhodnutiu o odovzdaní do iného štátu možno podať opravný prostriedok na súd10) do 20 dní od jeho doručenia; podanie opravného prostriedku nemá odkladný účinok, ak súd nerozhodne inak.11) Ustanovenia § 21 ods. 3 a 4 platia rovnako aj pre preskúmanie rozhodnutia o odovzdaní do iného štátu.
(2)
Súd konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o odovzdaní do iného štátu zastaví, ak cudzinec uvedený v § 46a ods. 1 požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:
„20b)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1560/2003 z 2. septembra 2003, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.19/zv. 6) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29. 6. 2013).“.
Doterajšia ôsma časť sa označuje ako deviata časť.
44.
V § 48 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
osobné údaje a informácie o cudzincoch uvedených v § 46a ods. 1.“.
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).
45.
V § 48 ods. 1 písm. g) sa slová „písmenách a) až e)“ nahrádzajú slovami „písmenách a) až f)“.
46.
V § 48 ods. 1 písm. h) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a cudzincov uvedených v § 46a ods. 1“.
47.
Nadpis § 50 sa vypúšťa.
48.
V § 50 písmeno c) znie:
„c)
odmeny tlmočníka v konaní podľa tohto zákona,“.
49.
V § 53a sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a sa vypúšťa.
50.
V § 53b ods. 1 sa slová „Európskych spoločenstiev;22a)“ nahrádzajú slovami „Európskej únie;20b)“.
51.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:
„22b)
Čl. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 604/2013.“.
52.
Za § 54b sa vkladá § 54c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠54c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
Konanie o azyle začaté pred 1. januárom 2014 sa dokončí podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. januára 2014.“.
53.
V prílohe č. 2 sa v bode 42 vypúšťajú slová „alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany“.
54.
V prílohe č. 2 sa na konci dopĺňa táto veta: „Poznámka: Ak sa zisťuje, či je iný štát príslušný na konanie o udelenie azylu, údaje uvedené v bodoch č. 37 až 39 a 42 sa nevypĺňajú, ak ide o konanie o odovzdaní do iného štátu, nevypĺňajú sa údaje uvedené v bodoch č. 37 až 42.“.
55.
Nadpis prílohy č. 5 znie:
„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
56.
V prílohe č. 5 sa vypúšťa tretí bod.
Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.
57.
Príloha č. 5 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 337, 20. 12. 2011).“.
Čl. II
Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 324/2004 Z. z., zákona č. 464/2005 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 126/2009 Z. z., zákona č. 58/2010 Z. z. a zákona č. 204/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 3 sa v prvej vete za slovom „dokladu“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a poslednú adresu pobytu v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom“.
2.
V § 7 odsek 5 znie:
„(5)
Zoznam občanov iného členského štátu zapísaných v obci do zoznamu voličov s údajmi podľa odseku 3 zašle obec do troch dní po uplynutí lehoty podľa odseku 2 ministerstvu vnútra. Ministerstvo vnútra bezodkladne tieto údaje zašle príslušnému orgánu členského štátu Európskej únie, ktorého je zapísaný volič štátnym občanom.“.
3.
V § 7 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Ak príslušný orgán členského štátu Európskej únie oznámi ministerstvu vnútra, že niektorá z osôb uvedená v doručenom zozname voličov, ktorá je jeho štátnym občanom, nemá právo voliť do Európskeho parlamentu, ministerstvo vnútra bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má táto osoba trvalý pobyt.
(7)
Ministerstvo vnútra overuje vyhlásenie občana Slovenskej republiky, ktorý požiadal o zapísanie do zoznamu voličov na území iného členského štátu Európskej únie, že nebol na území Slovenskej republiky pozbavený práva voliť, a výsledok overenia zasiela do piatich dní od doručenia žiadosti príslušnému orgánu členského štátu Európskej únie, na území ktorého občan Slovenskej republiky požiadal o zapísanie do zoznamu voličov.“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 8 až 10.
4.
V § 7 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o občana iného členského štátu, skutočnosť podľa odseku 6 poznamená v zozname voličov.“.
5.
V § 13 ods. 3 písm. f) v druhom bode časť vety za bodkočiarkou znie: „súčasne uvedie, že nebol pozbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a poslednú adresu pobytu v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom.“.
6.
§ 13 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Ak politická strana alebo koalícia uviedla na svojej kandidátnej listine ako kandidáta občana iného členského štátu, Ústredná volebná komisia bezodkladne túto skutočnosť oznámi ministerstvu vnútra. Ministerstvo vnútra bezodkladne zašle príslušnému orgánu členského štátu Európskej únie informáciu o kandidatúre jeho štátneho občana na území Slovenskej republiky so žiadosťou o overenie obsahu vyhlásenia podľa odseku 3.
(11)
Ministerstvo vnútra overuje vyhlásenie občana Slovenskej republiky, ktorý kandiduje na území iného členského štátu Európskej únie, že nebol na území Slovenskej republiky pozbavený práva byť volený, a výsledok overenia zasiela do piatich dní od doručenia žiadosti príslušnému orgánu členského štátu Európskej únie, na území ktorého kandiduje občan Slovenskej republiky.“.
7.
V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
ktorých vyhlásenie podľa § 13 ods. 3 písm. f) druhého bodu je v rozpore s výsledkom overenia členského štátu Európskej únie, ktorého je štátnym občanom.“.
8.
V § 15 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Ministerstvo vnútra zašle príslušnému orgánu členského štátu Európskej únie najneskôr 30 dní pred dňom volieb zoznam jeho občanov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách s údajmi podľa § 13 ods. 3.
(7)
Zoznam občanov Slovenskej republiky kandidujúcich v inom členskom štáte Európskej únie predloží ministerstvo vnútra na základe oznámenia príslušného orgánu iného členského štátu Európskej únie bezodkladne Ústrednej volebnej komisii.“.
9.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Ak Ústredná volebná komisia zistí z oznámenia príslušného orgánu iného členského štátu Európskej únie, že občan iného členského štátu uvedený na zaregistrovanej kandidátnej listine bol v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, zbavený práva byť volený, bezodkladne zabezpečí zverejnenie tejto skutočnosti vo volebných miestnostiach. Údaje o kandidátovi zostávajú na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na takého kandidáta neprihliada.“.
10.
V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
zverejňuje informácie podľa písmena d) na účely informovanosti občanov iných členských štátov aj v anglickom jazyku,
f)
plní úlohu komunikačnej centrály pre vzájomnú výmenu informácií s inými členskými štátmi Európskej únie podľa § 7 ods. 5 a 7, § 13 ods. 10 a 11 a § 15 ods. 6.“.
Čl. III
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 436/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. n) sa vypúšťajú slová „iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou“.
2.
V § 2 ods. 2 sa slová „štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a občan Švajčiarskej konfederácie a ich rodinní príslušníci3a)“ nahrádzajú slovami „členského štátu Európskej únie a jeho rodinní príslušníci“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a sa vypúšťa.
3.
V § 2 odsek 3 znie:
„(3)
Členský štát Európskej únie na účely tohto zákona je členský štát Európskej únie okrem Slovenskej republiky, iný štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska konfederácia.“.
4.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Rodinný príslušník občana členského štátu Európskej únie na účely tohto zákona je jeho
a)
manžel,
b)
priamy potomok, ktorý je mladší ako 21 rokov alebo ktorý je nezaopatrenou osobou, a takýto potomok jeho manžela,
c)
závislý priamy príbuzný vo vzostupnej línii a takýto príbuzný jeho manžela.“.
5.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom a ktorá má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny.“.
6.
V § 6 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 30 ods. 3 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 223/2011 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 37 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2013 Z. z.“.
8.
V § 12 písm. o) sa slovo „vydávať“ nahrádza slovami „vydať a zrušiť“ a vypúšťajú sa slová „(ďalej len „potvrdenie o možnosti obsadenia pracovného miesta“)“.
9.
V § 12 písm. w) sa slovo „zamestnanosti“ nahrádza slovom „nezamestnanosti“.
10.
V § 12 písm. z) tretí bod znie:
„3.
vydaných a zrušených potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, vydaných a zrušených potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a udelených a odňatých povolení na zamestnanie,“.
11.
V § 12 písm. z) štvrtom bode sa slová „§ 23a ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 23b ods. 3, 4 a 6 až 8“.
12.
V § 13 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „a udeľovať štátnemu príslušníkovi tretej krajiny povolenie na zamestnanie“.
13.
V § 13 ods. 3 písm. c) sa za slovo „obsadenia“ vkladá slovo „voľného“.
14.
V § 13 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
vydať a zrušiť potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a udeliť a odňať povolenie na zamestnanie,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
15.
V § 13 ods. 3 písm. e) tretí bod znie:
„3.
vydaných a zrušených potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a udelených a odňatých povolení na zamestnanie,“.
16.
V § 13 ods. 3 písm. e) štvrtom bode sa slová „§ 23a ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 23b ods. 3 a 6 až 8“.
17.
V § 13 ods. 3 písmeno f) znie:
„f)
oznamovať ústrediu údaje podľa písmena e) za vykazovaný kalendárny mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“.
18.
§ 21 a 21a vrátane nadpisov znejú:
㤠21
Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky
(1)
Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý
a)
je držiteľom modrej karty Európskej únie22a) (ďalej len „modrá karta“),
b)
má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,22b)
c)
má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania,22c) ak osobitný predpis neustanovuje inak,22ca)
d)
má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,22d)
e)
má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak,22da) alebo
f)
spĺňa podmienky podľa § 23a.
(2)
Štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a) až e) môže byť zamestnaný len v pracovnom pomere.
(3)
Zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a), je povinný najmenej 30 pracovných dní pred podaním žiadosti o vydanie modrej karty písomne oznámiť ústrediu voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku.
(4)
Zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. b) okrem štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21b ods. 4, je povinný najmenej 30 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania písomne oznámiť úradu voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku.
(5)
Zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 22 ods. 6, je povinný najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie písomne oznámiť úradu voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku.
(6)
Príslušný úrad na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo na udelenie povolenia na zamestnanie je úrad, v ktorého územnom obvode bude štátny príslušník tretej krajiny vykonávať zamestnanie.
(7)
Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania nemôže štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a) až e) dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.22e)
§ 21a
Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu
(1)
Ústredie vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ktoré obsahuje súhlas alebo nesúhlas s jeho obsadením, na žiadosť útvaru Policajného zboru do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
(2)
Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí ústredie. Prílohou k žiadosti je kópia
a)
pracovnej zmluvy na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, alebo písomného prísľubu zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, podľa osobitného predpisu,22f)
b)
rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu,22g)
c)
časti žiadosti o vydanie modrej karty,22h) v ktorej sú osobné údaje štátneho príslušníka tretej krajiny.
(3)
Ústredie vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie a ak doklad podľa odseku 2 písm. b) zodpovedá požiadavkám na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve alebo v prísľube zamestnávateľa. Pri vydávaní potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ústredie prihliada na situáciu na trhu práce.
(4)
Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, sa vydáva na obdobie, počas ktorého by malo zamestnanie trvať, najviac však na tri roky.
(5)
Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, sa vydáva na tlačive, ktorého vzor určí ústredie.
(6)
Ústredie môže zrušiť potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ak bolo kontrolnou činnosťou podľa § 68 zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom prihliada na závažnosť zistených nedostatkov a závažnosť ich následkov a opakované zistenie toho istého nedostatku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22a, 22b, 22c, 22ca, 22d, 22da, 22e, 22f, 22g a 22h znejú:
„22a)
§ 37 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.
22b)
§ 23 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.
22c)
§ 23 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.
22ca)
§ 23 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.
22d)
§ 27 zákona č. 404/2011 Z. z.
22da)
§ 30 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z. z.
22e)
§ 58 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22f) § 38 ods. 5 písm. a) a ods. 6 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22g) § 106 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 2 písm. a) a § 24 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 81/2013 Z. z.
22h) § 38 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
19.
Za § 21a sa vkladá § 21b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21b
Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta
(1)
Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas alebo nesúhlas s jeho obsadením, na žiadosť útvaru Policajného zboru do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
(2)
Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí ústredie. Prílohou k žiadosti je kópia
a)
pracovnej zmluvy alebo písomného prísľubu zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania,
b)
rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu22g) alebo úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
c)
časti žiadosti o udelenie prechodného pobytu,22i) v ktorej sú osobné údaje štátneho príslušníka tretej krajiny,
d)
stanoviska diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu22j) Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej len „zastupiteľský úrad“) podľa osobitného predpisu,22k) ak bola žiadosť o udelenie prechodného pobytu podaná na zastupiteľskom úrade.
(3)
Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Pri vydávaní potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta úrad prihliada na situáciu na trhu práce a na stanovisko zastupiteľského úradu podľa osobitného predpisu,22k) ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý vykonáva v Slovenskej republike sústavnú vzdelávaciu činnosť alebo vedeckú činnosť ako pedagogický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo umelecký pracovník vysokej školy, výskumný zamestnanec alebo vývojový zamestnanec vo výskumnej činnosti.
(5)
Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, sa vydáva na obdobie, počas ktorého by malo zamestnanie trvať, najviac však na dva roky.
(6)
Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta sa vydáva na tlačive, ktorého vzor určí ústredie.
(7)
Úrad, ktorý potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta vydal, môže toto potvrdenie zrušiť, ak bolo kontrolnou činnosťou podľa § 68 zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom prihliada na závažnosť zistených nedostatkov a závažnosť ich následkov a opakované zistenie toho istého nedostatku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22i až 22k znejú:
„22i)
§ 31 a 32 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22j)
§ 6 až 14 zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z.
22k)
§ 31 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2012 Z. z.“.
20.
§ 22 vrátane nadpisu znie:
㤠22
Povolenie na zamestnanie
(1)
Úrad môže udeliť povolenie na zamestnanie na základe písomnej žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny, zamestnávateľa alebo právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Pri udelení povolenia na zamestnanie úrad prihliada na situáciu na trhu práce, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí ústredie. Prílohou k žiadosti je
a)
pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania,
b)
rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu22g) alebo doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v úradnom preklade do štátneho jazyka v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii alebo v úradnom preklade do českého jazyka, na ktorom zastupiteľský úrad vyznačí zhodu prekladu s originálom osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu, opatrený doložkou vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,22l) alebo doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní vydaný alebo overený príslušnými orgánmi Českej republiky v českom jazyku,
c)
kópia dokladu o pobyte23) preukazujúceho udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 6 písm. c),
d)
kópia dokladu preukazujúceho priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 6 písm. d).
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie predkladaná zamestnávateľom alebo právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu, musí byť doplnená o písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny s touto žiadosťou spolu s overením pravosti jeho podpisu podľa právnych predpisov štátu, ktorého je občanom, alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
(4)
Povolenie na zamestnanie sa vydáva na tlačive, ktorého vzor určí ústredie.
(5)
Na udelenie povolenia na zamestnanie nie je právny nárok, ak tento zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
(6)
Úrad môže udeliť povolenie na zamestnanie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý
a)
bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
b)
bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej republike alebo na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou Slovenskej republiky,
c)
má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, v období do uplynutia 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
d)
má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak,22da) v období do uplynutia 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky.
(7)
Úrad udelí povolenie na zamestnanie bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(8)
Úrad udelí povolenie na zamestnanie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho vysiela na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území Slovenskej republiky, na základe odsúhlasenia počtov a profesií vyslaných zamestnancov a obdobia ich vyslania s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu.
(9)
Úrad neudelí povolenie na zamestnanie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý
a)
je žiadateľom o udelenie azylu alebo
b)
nespĺňa niektorú z ustanovených podmienok na udelenie povolenia na zamestnanie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22l a 23 znejú:
„22l)
Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 213/2002 Z. z.).
23)
§ 73 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24aa, 27a, 27b a 27c sa vypúšťajú.
21.
V § 23 ods. 1 písmená d) a e) znejú:
„d)
zamietnutím žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo zánikom prechodného pobytu na účel zamestnania,
e)
zánikom prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,“.
22.
V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
zamietnutím žiadosti o udelenie prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, alebo zánikom prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie.“.
23.
V § 23 odseky 2 až 4 znejú:
„(2)
Úrad, ktorý povolenie na zamestnanie udelil, môže odňať povolenie na zamestnanie, ak bolo kontrolnou činnosťou podľa § 68 zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom prihliada na závažnosť zistených nedostatkov a závažnosť ich následkov a opakované zistenie toho istého nedostatku.
(3)
Povolenie na zamestnanie udelí úrad najviac na obdobie, počas ktorého by malo zamestnanie trvať, najviac však na dva roky; pri zamestnávaní na účel sezónneho zamestnania najviac na 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
(4)
Povolenie na zamestnanie môže úrad na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť najviac na dva roky, a to i opakovane. U štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie podľa § 22 ods. 8, celková doba povolenia na zamestnanie nesmie presiahnuť 48 mesiacov počas obdobia piatich po sebe nasledujúcich rokov. Pri predĺžení povolenia na zamestnanie sa primerane použije § 21 ods. 5 a § 22.“.
24.
V § 23 ods. 5 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a na tom istom pracovnom mieste“.
25.
V § 23 ods. 5 druhej vete sa slová „príslušnému úradu najneskôr do“ nahrádzajú slovami „úradu najskôr 90 dní a najneskôr“.
26.
V § 23 sa vypúšťa odsek 6.
27.
§ 23a znie:
㤠23a
(1)
Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny,
a)
ktorý má udelený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b)
ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie,23a) po uplynutí 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky,
c)
ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,
1.
po uplynutí 12 mesiacov nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
2.
ktorý je rodinným príslušníkom držiteľa modrej karty alebo
3.
ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa písmena f) prvého bodu,
d)
ktorý je rodinným príslušníkom občana členského štátu Európskej únie a ktorý má právo na pobyt na území Slovenskej republiky,
e)
ktorý má udelený prechodný pobyt na účel štúdia24) a výkon jeho práce nepresiahne u všetkých zamestnávateľov 10 hodín týždenne alebo 20 hodín týždenne, ak je študentom vysokej školy, alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,
f)
ktorý má udelený prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja24a) a
1.
ktorý vykonáva výskum alebo vývoj na základe dohody o hosťovaní24b) alebo
2.
ktorého pedagogická činnosť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku,
g)
ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,24c)
h)
ktorý je žiadateľom o udelenie azylu a vstup na trh práce mu umožňuje osobitný predpis,25)
i)
ktorému bol udelený azyl,
j)
ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,
k)
ktorému sa poskytlo dočasné útočisko,26)
l)
ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 30 dní v kalendárnom roku a ktorý je
1.
pedagogický zamestnanec, akademický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, vedecký, výskumný alebo vývojový pracovník, ktorý je účastníkom odborného vedeckého podujatia, alebo
2.
výkonný umelec, ktorý sa zúčastňuje na umeleckom podujatí,
m)
ktorý zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,
n)
ktorý je prijatý do pracovnoprávneho vzťahu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá ustanovuje, že na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do pracovnoprávneho vzťahu nie je potrebné povolenie na zamestnanie,27)
o)
ktorý je rodinný príslušník člena diplomatickej misie, zamestnanca konzulárneho úradu alebo zamestnanca medzinárodnej vládnej organizácie so sídlom na území Slovenskej republiky, ak medzinárodná zmluva uzatvorená v mene vlády Slovenskej republiky zaručuje vzájomnosť,
p)
ktorý je člen záchrannej jednotky a poskytuje pomoc na základe medzištátnej dohody o vzájomnej pomoci pri odstraňovaní následkov havárií a živelných pohrôm a v prípadoch humanitárnej pomoci,
r)
ktorý je príslušník ozbrojených síl alebo civilnej zložky ozbrojených síl vysielajúceho štátu,28)
s)
ktorý vykonáva odbornú prax alebo odborný výcvik podľa osobitných predpisov28a) v školách alebo školských zariadeniach,
t)
ktorý úspešne absolvoval štúdium na strednej škole alebo štúdium na vysokej škole na území Slovenskej republiky,
u)
ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel zvýšenia jeho kvalifikácie vo vykonávanom zamestnaní, najviac na jeden rok,
v)
ktorý nedovŕšil 26 rokov veku a ktorý bude zamestnávaný príležitostnými a časovo obmedzenými prácami v rámci výmeny medzi školami alebo v rámci programov pre mládež alebo programov pre vzdelávanie, ktorých sa Slovenská republika zúčastňuje,
w)
ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte Európskej únie v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom,
x)
ktorý je spoločník obchodnej spoločnosti, štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorý plní úlohy pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc,28b) vykonávaním činností, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci,
y)
ktorý pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc, zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci,
z)
ktorý je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce vyslaný svojím zahraničným zamestnávateľom,
aa) ktorý vykonáva činnosť pre právnickú osobu, ktorej bolo vydané osvedčenie o významnej investícií,28c) a ktorý
1.
riadi túto právnickú osobu alebo jej organizačnú zložku alebo
2.
má mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti alebo poznatky nevyhnutné na prevádzku spoločnosti, výskumné techniky alebo manažment, ak vykonávanie tejto činnosti nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,
ab) ktorý je akreditovaný v oblasti oznamovacích prostriedkov,
ac) ktorému bol predĺžený tolerovaný pobyt z dôvodu, že je obeťou obchodovania s ľuďmi,28d)
ad) ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania jeho súkromného a rodinného života,28e)
ae) ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu nelegálneho zamestnávania za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok, ak je jeho prítomnosť nevyhnutná na účely trestného konania,28f)
af) ktorý vykonáva duchovenskú činnosť z poverenia registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
ag) ktorému bolo udelené národné vízum28g) a na ktorého sa vzťahuje program pracovnej dovolenky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky.
(2)
U štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenie na zamestnanie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23a, 24, 24a, 24b, 24c, 25, 26, 27, 28a až 28g znejú:
„23a)
§ 30 zákona č. 404/2011 Z. z.
24)
§ 24 zákona č. 404/2011 Z. z.
24a)
§ 26 zákona č. 404/2011 Z. z.
24b)
§ 26b zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
24c)
§ 29 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.
25)
§ 23 ods. 6 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 2 písm. j) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27)
Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 171/2011 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o mobilite mladých, oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 159/2012 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o programe pracovnej dovolenky.
28a)
Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28b)
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28c)
§ 3 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 219/2013 Z. z.
28d)
§ 58 ods. 2 písm. c) a § 59 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2013 Z. z.
28e)
§ 58 ods. 2 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z.
28f)
§ 58 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z.
28g)
§ 15 zákona č. 404/2011 Z. z.“.
28.
Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23b
Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a štátneho príslušníka tretej krajiny
(1)
Zamestnávateľ je povinný vyžiadať si od štátneho príslušníka tretej krajiny pred jeho prijatím do zamestnania platný doklad o pobyte alebo iné oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu.29) Zamestnávateľ je povinný uchovávať kópiu dokladu o pobyte alebo iného oprávnenia na pobyt počas trvania zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny.
(2)
Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie, jeho rodinných príslušníkov a štátneho príslušníka tretej krajiny do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania; ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je držiteľom modrej karty, túto povinnosť plní zamestnávateľ vo vzťahu k ústrediu. Ak ide o zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, zamestnávateľ je povinný k informáciám podľa prvej vety priložiť kópiu pracovnej zmluvy. Ak ide o zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 1 písm. f), zamestnávateľ je povinný k informáciám podľa prvej vety priložiť kópiu pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.
(3)
Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie alebo ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, nenastúpil do zamestnania, do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce.
(4)
Zamestnávateľ je povinný písomne informovať ústredie, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je držiteľom modrej karty, nenastúpil do zamestnania, do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce.
(5)
Tuzemská právnická osoba alebo tuzemská fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu so zahraničnou právnickou osobou alebo so zahraničnou fyzickou osobou, na ktorej základe sú k nej vysielaní zamestnanci zahraničného zamestnávateľa vykonávať prácu na území Slovenskej republiky (ďalej len „informujúca organizácia“), je zodpovedná za pracovné podmienky a podmienky zamestnávania podľa osobitných predpisov.30)
(6)
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva občana členského štátu Európskej únie, jeho rodinných príslušníkov alebo štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23a, poskytuje písomne úradu údaje na tlačive, ktorého vzor určí ústredie, najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania. Rovnakú povinnosť má aj informujúca organizácia, ku ktorej sú vysielaní štátni príslušníci tretej krajiny podľa § 23a ods. 1 písm. l), m), w) až z), najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa vyslania štátneho príslušníka tretej krajiny a najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia vyslania štátneho príslušníka tretej krajiny.
(7)
Informujúca organizácia, ku ktorej sú vysielaní štátni príslušníci tretej krajiny podľa § 22 ods. 7 a 8, je povinná písomne informovať úrad o začiatku vyslania a o skončení vyslania štátneho príslušníka tretej krajiny do siedmich pracovných dní odo dňa vyslania a do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia vyslania.
(8)
Ak nedošlo k vyslaniu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie, informujúca organizácia je povinná o tom písomne informovať úrad do siedmich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela, že k vyslaniu nedôjde.
(9)
Na účely odsekov 1, 2 a 6 sa za zamestnanie považuje výkon práce v pracovnoprávnom vzťahu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 29 a 30 znejú:
„29)
Zákon č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
29.
V § 24 celom texte sa slová „článkov 1 a 6 nariadenia rady (EHS) o slobodnom pohybe pracovníkov v rámci spoločenstva“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu30a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:
„30a)
Čl. 1 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, 27. 5. 2011).“.
30.
V § 29 ods. 1 uvádzacej vete sa odkaz „35)“ nahrádza odkazom „22e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35 sa vypúšťa.
31.
V § 32 ods. 8 sa za slovom „únie“ vypúšťa čiarka a slová „občana štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a občana Švajčiarskej konfederácie a ich“ sa nahrádzajú slovami „a jeho“.
32.
V § 32 ods. 9 sa za slovo „azyl“ vkladá čiarka a slová „ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana“.
33.
V poznámke pod čiarou k odkazu 38 sa citácia „Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
34.
V § 44 ods. 5 sa odkaz „45b)“ nahrádza odkazom „30)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45b sa vypúšťa.
35.
V § 50 ods. 7, § 50j ods. 6 a § 50k ods. 5 sa odkaz „35)“ nahrádza odkazom „22e)“.
36.
V § 53d ods. 1 sa odkaz „59ab)“ nahrádza odkazom „28b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59ab sa vypúšťa.
37.
V poznámke pod čiarou k odkazu 59aba sa citácia „§ 10 ods. 4 zákona č. 561/2007 Z. z. v znení zákona č. 231/2011 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 561/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
38.
V § 67 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na tlačivách vydávaných ústredím podľa tohto zákona možno požadovať alebo uvádzať osobné údaje v rozsahu ustanovenom v prílohách č. 1 až 3.“.
39.
V § 70 ods. 9 sa odkaz „59ab)“ nahrádza odkazom „28b)“.
40.
Za § 72t sa vkladá § 72u, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠72u
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, vydané pred 1. januárom 2014 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013 sa považuje za potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, podľa § 21a v znení účinnom od 1. januára 2014.
(2)
Ústredie posúdi žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, podanú pred 1. januárom 2014 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013. Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, vydané na základe žiadosti podľa prvej vety sa považuje za potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, podľa § 21a v znení účinnom od 1. januára 2014.
(3)
Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je k 31. decembru 2013 zamestnaný na území Slovenskej republiky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013, má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania, a to do zániku platnosti tohto povolenia na zamestnanie.
(4)
Úrad posúdi žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie podanú pred 1. januárom 2014 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013. Povolenie na zamestnanie vydané na základe žiadosti podľa prvej vety sa na účely § 21b považuje za potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením.
(5)
Povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je k 31. decembru 2013 zamestnaný na území Slovenskej republiky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013, má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny a jeho nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny nepresiahol 12 mesiacov, a to do skončenia tohto pracovnoprávneho vzťahu.
(6)
Povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je k 31. decembru 2013 zamestnaný na území Slovenskej republiky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013, má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie a jeho nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky nepresiahol 12 mesiacov, a to do skončenia tohto pracovnoprávneho vzťahu.
(7)
Na účely § 22 ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa za zmluvu, na základe ktorej je štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu na území Slovenskej republiky, považuje aj dodatok k tejto zmluve uzatvorenej pred 1. januárom 2014, ktorý upravuje počty a profesie vyslaných zamestnancov a obdobie ich vyslania, uzatvorený po 31. decembri 2013.
(8)
Úrad posúdi žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie podanú pred 1. januárom 2014 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013. Predĺženie povolenia na zamestnanie vydané na základe žiadosti podľa prvej vety sa na účely § 21b považuje za potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením.“.
41.
V prílohe č. 1 písm. D sa písmeno a) dopĺňa dvanástym bodom a trinástym bodom, ktoré znejú:
„12.
dosiahnutý stupeň vzdelania,
13.
výška mesačnej mzdy.“.
42.
V prílohe č. 1 písm. D sa písmeno b) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail).“.
43.
Príloha č. 4 sa dopĺňa desiatym bodom až trinástym bodom, ktoré znejú:
„10.
Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 6; Ú. v. EÚ L 16, 23. 1. 2004) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/51/EÚ z 11. mája 2011 (Ú. v. EÚ L 132, 19. 5. 2011).
11.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, 27. 5. 2011).
12.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 337, 20. 12. 2011).
13.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 o jednotnom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie na území členského štátu pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte (Ú. v. EÚ L 343, 23. 12. 2011).“.
Čl. IV
Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z. a zákona č. 75/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V nadpise pod § 14 sa slová „agendou zaistenia“ nahrádzajú slovami „cudzineckou agendou“.
2.
V § 14 sa slová „o azyle podľa osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „podľa predpisov o azyle“ a vypúšťajú slová „o zaistení“.
Čl. V
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z. a zákona č. 223/2011 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
je štátnym príslušníkom krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, alebo osobou bez štátnej príslušnosti (ďalej len „štátny príslušník tretej krajiny“) a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu.4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
§ 21 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 2 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
štátneho príslušníka tretej krajiny a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu.4)“.
Čl. VI
Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., v znení zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z. a zákona č. 335/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
cudzinec v konaní o odovzdaní do iného štátu,1da)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1da znie:
„1da)
§ 46a zákona č. 480/2002 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.“.
2.
V § 5a ods. 2 druhá veta znie: „Členmi rady sú zástupca Slovenskej advokátskej komory, zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, zástupca verejného ochrancu práv, zástupca Slovenského národného strediska pre ľudské práva a dvaja zástupcovia ministerstva.“.
3.
V § 5a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na účel vymenovania zástupcov navrhne predseda Slovenskej advokátskej komory, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, verejný ochranca práv a výkonný riaditeľ Slovenského národného strediska pre ľudské práva ministrovi vždy po troch kandidátoch na člena rady.“.
4.
V § 5b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu podľa prvej vety sa advokát nemôže odvolať; ustanovenia osobitného predpisu1aa) tým nie sú dotknuté.“.
5.
V § 5b ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu podľa prvej vety sa mediátor nemôže odvolať.“.
6.
V § 5d ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu o zmene v osobe advokáta alebo mediátora sa advokát alebo mediátor môže odvolať iba v časti týkajúcej sa odmeny.“.
7.
V § 10 odsek 5 znie:
„(5)
Centrum rozhodne o žiadosti do 30 dní od doručenia žiadosti, ktorá spĺňa náležitosti podľa odseku 1; túto lehotu nemožno predĺžiť. Proti rozhodnutiu, ktorým sa priznáva nárok na poskytnutie právnej pomoci, nie je možné podať opravný prostriedok. Ak centrum rozhodne, že nárok na poskytnutie právnej pomoci nepriznáva, možno v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia podať prostredníctvom centra odvolanie na príslušný krajský súd, o čom centrum žiadateľa náležite poučí v odôvodnení rozhodnutia.“.
8.
V § 14 ods. 2, § 18 ods. 4 a § 20 ods. 2 sa slová „možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na príslušný krajský súd“ nahrádzajú slovami „možno v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia podať prostredníctvom centra odvolanie na príslušný krajský súd“.
9.
V § 24a sa písmeno c) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
o odovzdaní do iného štátu.“.
10.
V § 24b ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v konaní o odovzdaní do iného štátu“.
11.
V § 24b ods. 1 a ods. 4 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.
12.
Za § 25b sa vkladá § 25c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
Konania začaté pred 1. januárom 2014 a právoplatne neukončené do 31. decembra 2013 sa dokončia podľa ustanovení účinných do 31. decembra 2013.“.
Čl. VII
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z. a zákona č. 388/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 23 odsek 1 znie:
„(1)
Prechodný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na účel zamestnania udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 33 ods. 6, na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.44)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:
„44)
§ 21b zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 23 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Prechodný pobyt na účel zamestnania udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 33 ods. 6, aj štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na základe povolenia na zamestnanie44a) alebo štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, u ktorého sa nevyžaduje povolenie na zamestnanie45) ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.44)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 44a a 45 znejú:
„44a)
§ 22 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45)
§ 23a zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
3.
V § 23 ods. 5 písm. c) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
4.
§ 23 odsek 5 sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
ktorý zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v roku, alebo
f)
ktorý pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc podľa osobitného predpisu,50a) zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:
„50a)
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 50 sa slová „ods. 6 písm. a)“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
6.
V § 29 ods. 1 sa slová „§ 33 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 7“.
7.
V § 31 ods. 6 a § 37 ods. 4 písm. f) sa slová „§ 23 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 4“.
8.
V § 32 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 1 však zastupiteľský úrad alebo policajný útvar neprijme len vtedy, ak štátny príslušník tretej krajiny nepredloží platný cestovný doklad.“.
9.
V § 32 ods. 4 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“ a slová „odseku 5 písm. n) p) a q)“ sa nahrádzajú slovami „odseku 5 písm. c), o), q) a r)“.
10.
V § 32 ods. 5 písmeno a) znie:
„a)
predložením podnikateľského zámeru vo forme podľa osobitného predpisu,58) osvedčenia o živnostenskom oprávnení alebo dokladu potvrdzujúceho oprávnenie na podnikanie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 22,“.
11.
V § 32 ods. 5 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
písomným prísľubom zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania alebo pracovnou zmluvou a rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu62) alebo dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt podľa § 23 ods. 1,“.
Doterajšie písmená b) až q) sa označujú ako c) až r).
Poznámka pod čiarou k odkazu 62 znie:
„62)
§ 2 písm. a) a § 24 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona 81/2013 Z. z.
§ 106 zákona č. 131/2002 Z. z.“.
12.
V § 32 ods. 5 písm. c) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „ods. 2,“.
13.
V § 32 ods. 5 písm. r) sa slová „písm. d) až m)“ nahrádzajú slovami „písm. e) až n)“.
14.
V § 32 ods. 6 písm. e) sa slová „odseku 5 písm. h) alebo písm. i)“ nahrádzajú slovami „odseku 5 písm. i) alebo písm. j)“.
15.
V § 33 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Policajný útvar si pri udeľovaní pobytu podľa § 23 ods. 1 vyžiada písomne od príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.44) K žiadosti o vydanie potvrdenia podľa predchádzajúcej vety policajný útvar priloží kópiu časti žiadosti o udelenie pobytu, v ktorej sú osobné údaje žiadateľa, kópiu dokladov preukazujúcich účel pobytu a kópiu stanoviska zastupiteľského úradu podľa § 31 ods. 2, ak bola žiadosť podaná na zastupiteľskom úrade.“.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.
16.
V § 33 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Policajný útvar môže prerušiť konanie o udelení prechodného pobytu podľa § 27, ak štátny príslušník tretej krajiny podal žiadosť o jeho udelenie v čase, keď sa ešte nerozhodlo o žiadosti o udelenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu podľa tohto zákona štátneho príslušníka tretej krajiny, s ktorým žiada zlúčenie rodiny.“.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.
17.
Slová „§ 33 ods. 4“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 6“.
18.
V § 33 ods. 6 písm. g) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
19.
V § 33 ods. 6 písm. h) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.
20.
V § 33 sa odsek 6 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá potvrdenie podľa odseku 3, ktoré obsahuje nesúhlas s obsadením voľného pracovného miesta.“.
21.
V § 33 ods. 7 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
22.
V § 33 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Policajný útvar rozhodne o udelení prechodného pobytu s neskorším dátumom začiatku udeleného pobytu, ak zistí, že na základe dokladu, ktorým štátny príslušník tretej krajiny preukazuje účel pobytu, začne účel pobytu vykonávať neskôr, ako je deň rozhodnutia o žiadosti; to neplatí, ak je čas medzi rozhodnutím policajného útvaru o udelení prechodného pobytu a začiatkom vykonávania účelu pobytu kratší ako 30 dní. Začiatok udeleného pobytu musí byť vždy 30 dní pred dňom, keď štátny príslušník tretej krajiny už bude vykonávať účel pobytu.“.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.
23.
V § 34 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Za štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 27, ktorý pre bezvládnosť nemôže osobne podať žiadosť o obnovenie prechodného pobytu, môže podať žiadosť štátny príslušník tretej krajiny, s ktorým žiada zlúčenie rodiny.“.
24.
V § 34 ods. 3 písm. d) bode 3 sa za slová „§ 26“ vkladajú slová „alebo § 29“.
25.
V § 34 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Policajný útvar pri obnovovaní pobytu podľa § 23 ods. 1 vyžiada písomne od príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.44) K žiadosti o vydanie potvrdenia podľa predchádzajúcej vety policajný útvar priloží kópiu časti žiadosti o obnovenie pobytu, v ktorej sú osobné údaje žiadateľa, a kópiu dokladov preukazujúcich účel pobytu.“.
Doterajšie odseky 4 až 15 sa označujú ako odseky 5 až 16.
26.
V § 34 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Štátny príslušník tretej krajiny môže preukázať zabezpečenie ubytovania aj predložením čestného vyhlásenia prenajímateľa nehnuteľnosti o tom, že nájomná zmluva je stále platná, ak štátny príslušník tretej krajiny preukázal v konaní o udelení prechodného pobytu zabezpečenie ubytovania podľa § 122 písm. b) a nájomná zmluva je platná ešte najmenej šesť mesiacov.“.
27.
V § 34 ods. 12, § 120 ods. 2 písm. a) a § 125 ods. 4 sa slová „§ 33 ods. 4 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 6 písm. b)“.
28.
V § 34 ods. 14 sa slová „§ 33 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 8“.
29.
V § 36 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 33 ods. 4 alebo ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 6 alebo ods. 7“.
30.
V § 36 ods. 1 písm. d) a § 39 ods. 1 písm. d) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
31.
V § 36 ods. 1 písm. e) a § 39 ods. 1 písm. e) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.
32.
V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zruší potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.61aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61aa znie:
„61aa)
§ 21b ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.“.
33.
V § 36 ods. 3 písm. c) sa za slová „§ 24“ vkladá čiarka a slová „§ 25 ods. 1 písm. e)“.
34.
V § 37 ods. 3 druhá veta znie: „Vyššou odbornou kvalifikáciou sa rozumie kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokoškolskom vzdelaní.“.
35.
V § 37 ods. 4 písm. k) a v § 52 ods. 2 písm. h) sa slová „§ 23 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 5“.
36.
V § 38 odsek 5 znie:
„(5)
K žiadosti o vydanie modrej karty je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný cestovný doklad, priložiť dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a
a)
pracovnú zmluvu na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ak na základe tejto pracovnej zmluvy má pracovný pomer trvať najmenej jeden rok odo dňa udelenia modrej karty a mesačná mzda je dohodnutá vo výške najmenej 1,5-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť o vydanie modrej karty, alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu,
b)
rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu,62)
c)
doklady nie staršie ako 90 dní, ktoré potvrdzujú
1.
bezúhonnosť; doklad potvrdzujúci bezúhonnosť nemusí prikladať štátny príslušník tretej krajiny, ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu a k žiadosti o udelenie predchádzajúceho pobytu priložil doklad potvrdzujúci jeho bezúhonnosť,
2.
zabezpečenie ubytovania počas pobytu na území Slovenskej republiky.“.
37.
V § 38 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Policajný útvar si pri udeľovaní modrej karty vyžiada písomne od ústredia práce potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu. K žiadosti o vydanie potvrdenia podľa predchádzajúcej vety policajný útvar priloží kópiu časti žiadosti o vydanie modrej karty, v ktorej sú osobné údaje žiadateľa a kópie dokladov podľa odseku 5 písm. a) až c).“.
Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 11 až 13.
38.
V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
ústredie práce vydá potvrdenie podľa § 38 ods. 10, ktoré obsahuje nesúhlas s obsadením voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu.“.
39.
V § 40 odsek 5 znie:
„(5)
K žiadosti o obnovenie modrej karty je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný cestovný doklad, priložiť dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a
a)
pracovnú zmluvu na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ak na základe tejto pracovnej zmluvy má pracovný pomer trvať najmenej jeden rok odo dňa udelenia modrej karty a mesačná mzda je dohodnutá vo výške najmenej 1,5-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť o obnovenie modrej karty, alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu,
b)
rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu62) a
c)
doklad, ktorý potvrdzuje zabezpečenie ubytovania počas pobytu na území Slovenskej republiky.“.
40.
V § 40 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Policajný útvar pri obnovovaní modrej karty si vyžiada písomne od ústredia práce potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu. K žiadosti o vydanie potvrdenia podľa predchádzajúcej vety policajný útvar priloží kópiu časti žiadosti o obnovenie modrej karty, v ktorej sú osobné údaje žiadateľa, a kópiu dokladu podľa odseku 5 písm. a) až c).“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.
41.
V § 41 odsek 3 znie:
„(3)
Ak si držiteľ modrej karty počas obdobia nezamestnanosti, ktoré nepresiahne tri mesiace, nájde nové pracovné miesto, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, oznámi to v tejto lehote policajnému útvaru. Policajný útvar si vyžiada písomne od ústredia práce potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu. Policajný útvar postupuje podľa odseku 1 písm. g) len vtedy, ak ústredie práce vydá potvrdenie podľa predchádzajúcej vety, ktoré obsahuje nesúhlas s obsadením voľného pracovného miesta.“.
42.
V § 47 ods. 6 sa za slová „v Slovenskej republike,“ vkladajú slová „jeho manžela“.
43.
V § 61 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
štátny príslušník tretej krajiny podľa § 58 ods. 2 písm. b), c) alebo odseku 3 ohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok,“.
44.
V § 73 ods. 3 sa za slovo „predpise“ vkladajú slová „a slová „oprávnenie pracovať“, ak ide o prechodný pobyt podľa § 24 až 27, 29 alebo § 30“.
45.
V § 73 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Policajný útvar uvedie v doklade o pobyte v položke „poznámky“ slová „oprávnenie pracovať“, ak ide o trvalý pobyt podľa § 43 alebo § 46.“.
46.
V § 73 ods. 11 sa slová „jeden rok“ nahrádzajú slovami „dva roky“.
47.
§ 73 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa § 23 ods. 1 spolu s dokladom o pobyte aj doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“, v ktorom uvedie názov, adresu a identifikačné číslo zamestnávateľa, miesto výkonu práce, druh vykonávanej práce a obdobie výkonu práce. Policajný útvar vydá nový doklad podľa predchádzajúcej vety, ak
a)
štátny príslušník tretej krajiny si splnil povinnosť podľa § 111 ods. 1 písm. t), predložil novú pracovnú zmluvu a príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydal potvrdenie podľa § 33 ods. 3, ktoré obsahuje súhlas s obsadením voľného pracovného miesta, a
b)
ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23 ods. 1.“.
48.
V § 77 ods. 1 sa za slová „ktorejkoľvek tretej krajiny,“ vkladajú slová „do ktorej sa štátny príslušník tretej krajiny dobrovoľne rozhodne vrátiť a“.
49.
V § 82 odsek 1 znie:
„(1)
Policajný útvar administratívne vyhostí štátneho príslušníka tretej krajiny, ak
a)
neoprávnene prekročil vonkajšiu hranicu, alebo sa úmyselne vyhne, alebo sa odmietne podrobiť hraničnej kontrole pri prekročení vonkajšej hranice,
b)
má neoprávnený pobyt na území Slovenskej republiky.“.
50.
V § 82 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Policajný útvar môže administratívne vyhostiť štátneho príslušníka tretej krajiny, ak
a)
predstavuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok,
b)
ohrozuje bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie,
c)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a nebol mu uložený trest vyhostenia,
d)
porušil predpisy o omamných látkach a psychotropných látkach,80)
e)
pri kontrole podľa tohto zákona predložil falošný alebo pozmenený doklad alebo doklad inej osoby,
f)
uzavrel účelové manželstvo,
g)
marí výkon rozhodnutia štátneho orgánu,
h)
policajný útvar zrušil alebo odvolal jeho vízum,36)
i)
uviedol v konaní podľa tohto zákona nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo predložil falošné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby,
j)
vykonáva inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt alebo vízum,
k)
zdržiava sa na území Slovenskej republiky na základe medzinárodnej zmluvy alebo rozhodnutia vlády Slovenskej republiky a koná v rozpore s touto medzinárodnou zmluvou alebo s rozhodnutím vlády Slovenskej republiky,
l)
odmieta hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť,
m)
zistí, že účel, na ktorý bol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny udelený prechodný pobyt, zanikol a že štátny príslušník tretej krajiny túto skutočnosť neoznámil policajnému útvaru,
n)
nevycestoval v lehote podľa § 111 ods. 1 písm. p), alebo
o)
iným spôsobom závažne porušil alebo opakovane porušil všeobecne záväzné právne predpisy.“.
Doterajšie odseky 3 až 12 sa označujú ako odseky 4 až 13.
51.
V § 82 odsek 3 znie:
„(3)
Policajný útvar môže v rozhodnutí o administratívnom vyhostení uložiť zákaz vstupu
a)
podľa odseku 2 písm. a) na desať rokov,
b)
podľa odseku 1 a odseku 2 písm. b) až i) na jeden rok až päť rokov,
c)
podľa odseku 2 písm. j), k) a o) na jeden rok až tri roky,
d)
podľa odseku 2 písm. l) až n) na jeden rok.“.
52.
V § 82 ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
53.
V § 82 ods. 6 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
54.
V § 82 ods. 8 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.
55.
V § 82 ods. 9 sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „1 písm. b)“.
56.
V § 82 ods. 13 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
57.
V § 83 ods. 1 a v § 84 ods. 1 písm. e) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
58.
V § 83 ods. 4 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“ a za slová „ods. 1“ sa vkladajú slová „a 2“.
59.
V § 83 ods. 7, § 89 ods. 2 a § 120 ods. 2 písm. i) sa slová „ods. 1“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
60.
§ 84 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Kontrola výkonu rozhodnutia o administratívnom vyhostení a výkonu trestu vyhostenia (ďalej len „odsun“) spočíva najmä v kontrole
a)
dodržiavania práv a povinností štátnych príslušníkov tretích krajín umiestnených v zariadení,
b)
dodržiavania povinností policajného útvaru a zariadenia v súvislosti so zaistením štátneho príslušníka tretej krajiny,
c)
počas prípravy a v priebehu odsunu,
d)
po skončení odsunu v krajine, kam sa odsun vykonal.“.
61.
V § 87 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Policajný útvar zaznamená údaje o občanovi Únie alebo rodinnom príslušníkovi občana Únie, o čase zákazu vstupu a dôvodoch rozhodnutia do evidencie nežiaducich osôb. Ministerstvo vnútra vyradí občana Únie alebo rodinného príslušníka občana Únie z evidencie nežiaducich osôb po
a)
udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky,
b)
uplynutí času zákazu vstupu,
c)
zrušení zákazu vstupu,
d)
uplynutí trestu vyhostenia,
e)
odpustení trestu vyhostenia na základe udelenia milosti prezidentom Slovenskej republiky,
f)
dovŕšení 80 rokov veku alebo
g)
jeho úmrtí alebo vyhlásení za mŕtveho.“.
Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 11.
62.
V § 88 ods. 1 písm. c) znie:
„c)
na účel zabezpečenia prípravy alebo výkonu jeho prevozu podľa osobitného predpisu,85) ak existuje značné riziko jeho úteku, alebo“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 85 znie:
„85)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 29. 6. 2013).“.
63.
V § 88 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
64.
V § 88 odsek 4 znie:
„(4)
Štátny príslušník tretej krajiny môže byť zaistený na čas nevyhnutne potrebný, najviac na šesť mesiacov. Policajný útvar je oprávnený počas tohto obdobia opakovane predĺžiť zaistenie štátneho príslušníka tretej krajiny, pričom celkový čas zaistenia nesmie presiahnuť šesť mesiacov. Ak možno predpokladať, že napriek vykonaným úkonom potrebným na výkon administratívneho vyhostenia alebo trestu vyhostenia štátneho príslušníka tretej krajiny sa tento výkon predĺži z dôvodu, že štátny príslušník tretej krajiny dostatočne nespolupracuje, alebo z dôvodu, že mu zastupiteľský úrad nevydal náhradný cestovný doklad v lehote podľa prvej vety, môže policajný útvar rozhodnúť, a to aj opakovane, o predĺžení lehoty zaistenia, pričom celková doba predĺženia lehoty zaistenia nesmie presiahnuť 12 mesiacov. Lehotu zaistenia nemožno predĺžiť, ak ide o rodinu s deťmi alebo zraniteľnú osobu. Štátny príslušník tretej krajiny je zaistený dňom vydania rozhodnutia o zaistení.“.
65.
V § 88 sa vypúšťa odsek 12.
66.
Za § 88 sa vkladá § 88a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠88a
Zaistenie žiadateľa o udelenie azylu
(1)
Policajt je oprávnený zaistiť žiadateľa o udelenie azylu, ak na dosiahnutie účelu zaistenia nie je možné využiť iné menej závažné prostriedky
a)
na účel zistenia alebo overenia jeho totožnosti alebo štátnej príslušnosti,
b)
na účel zistenia tých skutočností, na ktorých je založená jeho žiadosť o udelenie azylu, ktoré by bez zaistenia nebolo možné získať, najmä ak existuje riziko jeho úteku,
c)
ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny zaisteného podľa § 88 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) a ktorý podal žiadosť o udeleniu azylu, ak existuje dôvodné podozrenie, že podal žiadosť o udeleniu azylu s cieľom oddialiť alebo zmariť jeho administratívne vyhostenie,
d)
ak je to potrebné z dôvodu ohrozovania bezpečnosti štátu alebo verejného poriadku, alebo
e)
z dôvodu podľa § 88 ods. 1 písm. c).
(2)
Žiadateľ o udelenie azylu môže byť zaistený na čas nevyhnutne potrebný, pokiaľ trvajú dôvody podľa odseku 1. Celkový čas zaistenia žiadateľa o udelenie azylu podľa odseku 1 písm. a), b), c) alebo písm. e) nesmie presiahnuť šesť mesiacov. Celkový čas zaistenia žiadateľa o udelenie azylu podľa odseku 1 písm. d) nesmie presiahnuť čas zaistenia podľa § 88 ods. 4.
(3)
Na konanie o zaistení žiadateľa o udelenie azylu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 88 ods. 4, 5 a 7 až 9.
(4)
Žiadateľ o udelenie azylu je oprávnený získať právne zastúpenie v rozsahu a za podmienok, ktoré ustanovuje osobitný predpis.79)
(5)
Ustanovenia § 89 až 100 sa primerane vzťahujú aj na žiadateľa o udelenie azylu.“.
67.
V § 96 odsek 2 znie:
„(2)
Štátny príslušník tretej krajiny mladší ako 15 rokov má právo na prístup
a)
k vzdelávaniu, ak zaistenie presiahne tri mesiace,
b)
k záujmovým činnostiam vrátane herných a rekreačných činností, ktoré sú primerané jeho veku.“.
68.
V § 111 sa odsek 1 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t)
oznámiť do piatich pracovných dní policajnému útvaru zmenu údajov v doklade podľa § 73 ods. 17 prvej vety.“.
69.
V § 111 ods. 2 písm. a) sa slovo „uňho“ nahrádza slovami „od neho“.
70.
V § 111 ods. 4 písm. b) sa slová „písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a b)“.
71.
V § 115 odsek 1 znie:
„(1)
Ústredie práce informuje do troch pracovných dní písomne alebo elektronicky policajný útvar o zrušení potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje do troch pracovných dní písomne alebo elektronicky policajný útvar o
a)
udelení a odňatí povolenia na zamestnanie,
b)
zrušení potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.“.
72.
V § 115 ods. 9 sa slová „§ 34 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 11“.
73.
V § 118 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „,a na cudzinca, ktorý požiadal o asistovaný dobrovoľný návrat do krajiny pôvodu“.
74.
V § 122 písm. b) sa vypúšťa slovo „overená“.
75.
V § 122 písm. c) sa na konci pripája slovo „alebo“.
76.
V § 122 písm. d) sa vypúšťa slovo „overené“ a na konci slovo „alebo“.
77.
V § 122 sa vypúšťa písmeno e).
78.
V § 125 ods. 2 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
79.
V § 125 ods. 4 sa slová „§ 34 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 12“ a slová „§ 82 ods. 1“ sa nahrádzajú slovami „§ 82 ods. 2“.
80.
V § 125 ods. 5 sa slová „§ 34 ods. 11 alebo ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 12 alebo ods. 13“.
81.
V § 125 odsek 10 znie:
„(10)
Policajný útvar informuje do troch pracovných dní písomne alebo elektronicky
a)
ústredie práce o
1.
zamietnutí žiadosti o vydanie modrej karty,
2.
zamietnutí žiadosti o obnovenie modrej karty,
3.
zániku modrej karty,
b)
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o
1.
zamietnutí žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania,
2.
zamietnutí žiadosti o udelenie prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte,
3.
zániku prechodného pobytu na účel zamestnania,
4.
zániku prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
5.
zániku prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte,
c)
zamestnávateľa o
1.
zániku modrej karty,
2.
zániku prechodného pobytu na účel zamestnania,
3.
zániku prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
4.
zániku prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte.“.
82.
V § 125 ods. 11 sa slová „§ 33 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 11“ a slová „§ 38 ods. 11“ sa nahrádzajú slovami „§ 38 ods. 12“.
83.
V § 125 ods. 12 sa slová „§ 33 ods. 6, § 34 ods. 13, § 38 ods. 10, § 40 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 8, § 34 ods. 14, § 38 ods. 11, § 40 ods. 7“.
84.
V § 126 odsek 1 znie:
„(1)
Cudzinec môže vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.97)“.
85.
Za § 131a sa vkladá § 131b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠131b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Konania podľa tohto zákona začaté pred 1. januárom 2014 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013.
(2)
Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, vydané ústredím práce na základe žiadosti podanej pred 1. januárom 2014 sa na účely § 38 ods. 10, § 40 ods. 6 alebo § 41 ods. 3 považuje za potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením.
(3)
Povolenie na zamestnanie vydané úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti podanej pred 1. januárom 2014 sa na účely § 33 ods. 3 alebo § 34 ods. 4 považuje za potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením.
(4)
Predĺženie povolenia na zamestnanie vydané úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti podanej pred 1. januárom 2014 sa na účely § 34 ods. 4 považuje za potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením.“.
86.
Príloha č. 2 sa dopĺňa pätnástym bodom, ktorý znie:
„15.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 o jednotnom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie na území členského štátu pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte (Ú. v. EÚ L 343, 23. 12. 2011).“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.