490/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

490
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2013,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 40 zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi ustanovuje:
§ 1
Vzor tlačiva na podávanie žiadosti o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri tovare, ktorý sa nachádza na domácom trhu (ďalej len „žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu“), je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Vzor tlačiva na podávanie žiadosti o predĺženie doby uplatňovania rozhodnutia o žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Výška skladného za uskladnenie zaisteného tovaru, bez ohľadu na dĺžku jeho skladovania, sa pre každého držiteľa rozhodnutia ustanovuje takto:
a)
7 eur za tovar nachádzajúci sa v malej zásielke,1)
b)
15 eur za tovar nachádzajúci sa v poštovej zásielke2) inej, ako je malá zásielka,
c)
50 eur za tovar do 500 skladových položiek, pričom za každú ďalšiu skladovú položku nad 500 skladových položiek sa skladné zvyšuje o 0,1 eura.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Peter Kažimír v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 490/2013 Z. z.
VZOR
ŽIADOSŤ O PRIJATIE OPATRENIA NA DOMÁCOM TRHU
Príloha č. 2 k vyhláške č. 490/2013 Z. z.
VZOR
ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE DOBY UPLATŇOVANIA ROZHODNUTIA O ŽIADOSTI O PRIJATIE OPATRENIA NA DOMÁCOM TRHU
1)
Čl. 2 bod 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú. v. EÚ, L 181, 29. 6. 2013).
2)
§ 5 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Akty Svetovej poštovej únie (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 50/2010 Z. z.).
3)
STN EN ISO 3166-1 Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín (ISO 3166-1: 2006) (010190).