490/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

490
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2013,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 40 zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi ustanovuje:
§ 1
Vzor tlačiva na podávanie žiadosti o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri tovare, ktorý sa nachádza na domácom trhu (ďalej len „žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu“), je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Vzor tlačiva na podávanie žiadosti o predĺženie doby uplatňovania rozhodnutia o žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Výška skladného za uskladnenie zaisteného tovaru, bez ohľadu na dĺžku jeho skladovania, sa pre každého držiteľa rozhodnutia ustanovuje takto:
a)
7 eur za tovar nachádzajúci sa v malej zásielke,1)
b)
15 eur za tovar nachádzajúci sa v poštovej zásielke2) inej, ako je malá zásielka,
c)
50 eur za tovar do 500 skladových položiek, pričom za každú ďalšiu skladovú položku nad 500 skladových položiek sa skladné zvyšuje o 0,1 eura.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Peter Kažimír v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 490/2013 Z. z.
VZOR
ŽIADOSŤ O PRIJATIE OPATRENIA NA DOMÁCOM TRHU
Príloha č. 2 k vyhláške č. 490/2013 Z. z.
VZOR
ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE DOBY UPLATŇOVANIA ROZHODNUTIA O ŽIADOSTI O PRIJATIE OPATRENIA NA DOMÁCOM TRHU
1)
Čl. 2 bod 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú. v. EÚ, L 181, 29. 6. 2013).
2)
§ 5 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Akty Svetovej poštovej únie (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 50/2010 Z. z.).
3)
STN EN ISO 3166-1 Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín (ISO 3166-1: 2006) (010190).