488/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.03.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

488
ZÁKON
z 27. novembra 2013
o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje výber úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest (ďalej len „vymedzené úseky ciest“), práva a povinnosti užívateľov vymedzených úsekov ciest, pôsobnosť orgánov štátnej správy, pôsobnosť správcu výberu úhrady diaľničnej známky, výkon kontroly, zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na výber mýta podľa osobitného predpisu.1)
§ 2
Základné ustanovenia
(1)
Diaľničná známka je časový poplatok za užívanie vymedzených úsekov ciest.
(2)
Vymedzené úseky ciest označené dopravnými značkami možno užívať po zaplatení úhrady diaľničnej známky za ich užívanie
a)
dvojstopovými motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami do 3,5 t a dvojstopovými motorovými vozidlami kategórie M12) bez ohľadu na ich najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť (ďalej len „vozidlo“),
b)
dvojstopovými jazdnými súpravami tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1,2) N12) a prípojným vozidlom kategórie O12) a O2,2) ak súčet najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti motorového vozidla a najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti prípojného vozidla je nad 3,5 t (ďalej len „jazdná súprava“).
(3)
Pri jazdnej súprave sa výška úhrady diaľničnej známky určí z najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti motorového vozidla a najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti prípojného vozidla.
(4)
Úhrada diaľničnej známky sa platí na kalendárny rok, na 365 dní, na 30 dní alebo na 10 dní bez ohľadu na počet vykonaných jázd. Diaľničná známka má elektronickú podobu.
(5)
Prevádzkovateľom vozidla je na účely tohto zákona prevádzkovateľ vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy, ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii motorového vozidla časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii motorového vozidla vydanom v cudzine, ak tento zákon neustanovuje inak.
(6)
Finančné prostriedky získané z výberu úhrady diaľničnej známky sú príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ktorá je povinná použiť tieto finančné prostriedky na plnenie úloh podľa osobitného predpisu.6)
(7)
Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením výšku úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov ciest.
(8)
Spôsob označenia vymedzených úsekov ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade diaľničnej známky dopravnými značkami ustanoví všeobecne záväzný predpis, ktorý vydá Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 3
Platnosť diaľničnej známky
(1)
Diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná od 1. januára príslušného kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
(2)
Diaľničná známka s 365-dňovou platnosťou je platná 365 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest.
(3)
Diaľničná známka s 30-dňovou platnosťou je platná 30 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest.
(4)
Diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou je platná 10 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest.
(5)
Ak bola diaľničná známka s mesačnou platnosťou alebo diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou zakúpená v decembri, táto diaľničná známka platí aj v januári nasledujúceho roka, a to do konca jej platnosti.
Úhrada diaľničnej známky
§ 4
(1)
Povinnosť úhrady diaľničnej známky má vodič vozidla alebo vodič jazdnej súpravy (ďalej len „vodič“).
(2)
Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky.
§ 5
(1)
Pri úhrade diaľničnej známky sa do elektronického systému správne a úplne zadajú tieto údaje
a)
krajina registrácie vozidla,
b)
evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla kategórie O1 a O2,
c)
typ vozidla a to, či ide o vozidlo alebo o prípojné vozidlo,
d)
platnosť diaľničnej známky a začiatok jej platnosti.
(2)
Diaľničnú známku možno uhradiť
a)
na miestach určených na úhradu v hotovosti, platobnou kartou alebo s použitím iných platobných prostriedkov, ktoré prijíma správca výberu úhrady diaľničnej známky,
b)
prostredníctvom internetového portálu platobnou kartou alebo s použitím iných platobných prostriedkov, ktoré prijíma správca výberu úhrady diaľničnej známky,
c)
ďalšími spôsobmi, ktoré určí správca výberu úhrady diaľničnej známky vo všeobecných podmienkach úhrady diaľničnej známky..
(3)
O úhrade diaľničnej známky sa vydá potvrdenie, ktoré obsahuje
a)
miesto a čas úhrady diaľničnej známky,
b)
krajinu registrácie vozidla,
c)
evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla kategórie O1 a O2,
d)
typ vozidla a to, či ide o vozidlo alebo o prípojné vozidlo,
e)
platnosť diaľničnej známky, začiatok a koniec jej platnosti,
f)
názov a sídlo správcu výberu úhrady diaľničnej známky.
(4)
Podmienky úhrady, vrátenia úhrady, zmeny v evidencii úhrady diaľničnej známky a podmienky opravy údajov zadaných do elektronického systému podľa odseku 1 určí správca výberu úhrady diaľničnej známky vo všeobecných podmienkach úhrady diaľničnej známky.
§ 7
Oslobodenie od úhrady diaľničnej známky
(1)
Od úhrady diaľničnej známky sú oslobodené vozidlá a jazdné súpravy
a)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky určených rozpočtových organizácií a Policajného zboru,
b)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) vrátane rozpočtových organizácií v jeho pôsobnosti určených ministerstvom obrany,
c)
ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie severoatlantickej zmluvy,
d)
ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností,9)
e)
základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,9a) dobrovoľných hasičských zborov obcí,9b) obecnej polície9c) a Slovenského červeného kríža,9d)
f)
zahraničných záchranných zložiek podieľajúcich sa na základe požiadania štátnych orgánov
1.
Slovenskej republiky na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach9e) alebo podieľajúcich sa na príprave na civilnú ochranu9f) na území Slovenskej republiky,
2.
iného štátu na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach,9e) na humanitárnej pomoci9g) alebo podieľajúcich sa na príprave na civilnú ochranu9f) mimo územia Slovenskej republiky,
g)
správcov diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu okrem koncesionára,
h)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
i)
ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu,10)
j)
ktorých prevádzkovateľom je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby podľa osobitného predpisu11) a neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a o tomto vozidle účtuje podľa osobitného predpisu,12)
k)
ktorých prevádzkovateľom je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,13)
l)
cudzích štátnych príslušníkov oslobodených podľa medzištátnej dohody za podmienky vzájomnosti,
m)
historické,14)
n)
finančnej správy,15)
o)
Národného bezpečnostného úradu,
p)
Slovenskej informačnej služby.
(2)
Oslobodenie od úhrady diaľničnej známky sa vzťahuje na prevádzkovateľov vozidiel podľa odseku 1 písm. e) až g), i) až n), len ak sú tieto vozidlá zaregistrované v systéme správcu výberu úhrady diaľničnej známky podľa odseku 3. Ak vozidlá podľa odseku 1 písm. e) až g), i) až n), nie sú zaregistrované u správcu výberu úhrady diaľničnej známky podľa odseku 3, vzťahuje sa na prevádzkovateľa vozidla a vodiča povinnosť podľa § 4.
(3)
Vozidlá alebo jazdné súpravy oslobodené od úhrady diaľničnej známky podľa odseku 1 písm. e) až g), i) až n) sa zaregistrujú u správcu výberu úhrady diaľničnej známky pred začatím užívania vymedzených úsekov ciest. Pri registrácii predloží prevádzkovateľ vozidla doklady preukazujúce osobu prevádzkovateľa vozidla a doklady preukazujúce dôvod oslobodenia. Ak je oslobodenie vozidla alebo jazdnej súpravy od úhrady diaľničnej známky časovo obmedzené, prevádzkovateľ vozidla uvedie čas, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie vozidla alebo jazdnej súpravy od úhrady diaľničnej známky. Držiteľ parkovacieho preukazu môže mať v rovnakom čase oslobodené len jedno vozidlo alebo jazdnú súpravu.
(4)
Pri registrácii podľa odseku 3 poskytne prevádzkovateľ vozidla najmä tieto údaje:
a)
obchodné meno, adresu miesta podnikania, ak je prevádzkovateľom vozidla fyzická osoba podnikateľ; ak je prevádzkovateľom vozidla iná fyzická osoba, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
b)
názov alebo obchodné meno a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba,
c)
evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo alebo jazdná súprava registrované,
d)
kontaktné údaje prevádzkovateľa vozidla, najmä kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má.
(5)
Ministerstvo obrany je povinné zaregistrovať u správcu výberu úhrady diaľničnej známky pred začatím užívania vymedzených úsekov ciest vozidlo alebo jazdnú súpravu oslobodené od úhrady diaľničnej známky podľa odseku 1 písm. d). Na účely tohto zákona sa ministerstvo obrany považuje za prevádzkovateľa vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky podľa odseku 1 písm. d).
(6)
Pri registrácii podľa odseku 5 poskytne ministerstvo obrany tieto údaje:
a)
plánovanú trasu,
b)
miesto a čas vstupu na územie Slovenskej republiky a miesto a čas opustenia územia Slovenskej republiky,
c)
evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo registrované.
(7)
Ak bezprostredne pred začatím užívania alebo počas užívania vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou oslobodenou podľa odseku 1 písm. d) dôjde k zmene niektorého z údajov zaregistrovaných podľa odseku 6, ministerstvo obrany je povinné poskytnúť zmenený údaj na zaregistrovanie správcovi výberu úhrady diaľničnej známky do piatich dní odo dňa vzniku zmeny.
(8)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje správcovi výberu úhrady diaľničnej známky elektronicky na účel kontroly registrácie vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky podľa odseku 1 písm. i) údaje o fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu. Údaje sa poskytujú v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo parkovacieho preukazu a dátum vydania parkovacieho preukazu.
§ 8
Správca výberu úhrady diaľničnej známky
(1)
Správcom výberu úhrady diaľničnej známky je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Správca výberu úhrady diaľničnej známky je oprávnený výkonom činností podľa tohto zákona poveriť inú osobu; táto osoba musí byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora,15a) inak správca výberu úhrady diaľničnej známky poverenie zruší.
(2)
Správca výberu úhrady diaľničnej známky je povinný zabezpečiť miesta na úhradu diaľničnej známky, ktoré musia byť prístupné aj pre osoby so zdravotným postihnutím.
(3)
Na účely tohto zákona a osobitného predpisu16) správca výberu úhrady diaľničnej známky v elektronickej podobe elektronickým zariadením zhromažďuje, spracúva, využíva a uchováva údaje podľa § 5 až 7, fotografické zobrazenie vozidla alebo jazdnej súpravy a spracúva podľa osobitného predpisu17) údaje o prevádzkovateľovi vozidla.18)
(4)
Správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo ním poverená osoba podľa odseku 1 nie sú oprávnení zhromažďovať, spracúvať, využívať a uchovávať údaje podľa odseku 3 o vozidlách alebo jazdných súpravách oslobodených od úhrady diaľničnej známky podľa § 7 ods. 1 písm. a), b), c), h), o) a p) a o ich prevádzkovateľoch.
(5)
Správca výberu úhrady diaľničnej známky a osoba poverená podľa odseku 1 sú povinní Policajnému zboru, Slovenskej informačnej službe, finančnej správe a Vojenskému spravodajstvu na plnenie ich úloh podľa osobitných predpisov19) umožniť nepretržitý a priamy prístup k informáciám zhromaždeným elektronickým zariadením podľa odseku 3.
(6)
Správca výberu úhrady diaľničnej známky a osoba poverená podľa odseku 1 sú povinní na požiadanie poskytnúť ministerstvu a okresným úradom informácie zhromaždené elektronickým zariadením podľa odseku 3 na plnenie úloh podľa tohto zákona a osobitných predpisov.19a)
§ 9
Kontrola
(1)
Kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča podľa tohto zákona vykonávajú osoby poverené výkonom kontroly v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru v rámci vykonávania dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.
(2)
Osobami poverenými výkonom kontroly sú
a)
zamestnanci správcu výberu úhrady diaľničnej známky,
b)
zamestnanci osoby poverenej správcom výberu úhrady diaľničnej známky podľa § 8 ods. 1.
(3)
Osoba poverená výkonom kontroly sa preukazuje na mieste výkonu kontroly preukazom vydaným ministerstvom. Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o preukaze osoby poverenej výkonom kontroly a vzor preukazu osoby poverenej výkonom kontroly.
(4)
Evidenciu preukazov osôb poverených výkonom kontroly vedie ministerstvo. Na účely vedenia evidencie preukazov osôb poverených výkonom kontroly je ministerstvo oprávnené spracúvať podľa osobitného predpisu17) osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a číslo občianskeho preukazu.
(5)
Osoba poverená výkonom kontroly je oprávnená na účel kontroly dodržiavania tohto zákona
a)
získavať a zaznamenávať údaje podľa § 8 ods. 3 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením,
b)
zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným úradom a orgánom Policajného zboru na účely konaní podľa § 10 až 13,
c)
požadovať od vodiča vysvetlenie, ktoré môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku alebo správneho deliktu.
(6)
Ak vodič pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s nimi preukáže svoju príslušnosť podľa osobitného predpisu20), osoba poverená výkonom kontroly je oprávnená od vodiča vyžadovať len evidenčné číslo služobného preukazu.
(7)
Príslušník Policajného zboru pri výkone kontroly je oprávnený
a)
usmerňovať vozidlá a jazdné súpravy na kontrolné miesta,
b)
zakázať vodičovi pokračovať v jazde alebo prikázať smer jazdy, ak nie je za kontrolované vozidlo alebo jazdnú súpravu zaplatená úhrada diaľničnej známky,
c)
prikázať vodičovi jazdu na určené miesto a prikázať, aby na nevyhnutne potrebný čas zotrval s vozidlom alebo jazdnou súpravou na určenom mieste,
d)
použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku,
e)
požadovať predloženie osvedčenia o evidencii vozidla alebo prípojného vozidla, technický preukaz alebo iný obdobný doklad preukazujúci kategóriu vozidla a najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť vozidla a najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla.
(8)
Oprávnenia príslušníka Policajného zboru podľa odseku 7 sa nevzťahujú na vodiča, ktorý plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, obrany a bezpečnosti štátu.21)
(9)
Osoba poverená výkonom kontroly je povinná vyhotoviť doklad o kontrole.
(10)
Na účely rozkazného konania podľa § 11 až 13 môže správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoba poverená podľa § 8 ods. 1 alebo osoba poverená výkonom kontroly vykonávať kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča podľa tohto zákona stacionárnymi elektronickými zariadeniami a mobilnými elektronickými zariadeniami správcu výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoby poverenej podľa § 8 ods. 1 bez zastavenia vozidla a jazdnej súpravy aj bez súčinnosti orgánov Policajného zboru.
(11)
Na účely rozkazného konania podľa § 11 až 13 správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoba poverená podľa § 8 ods. 1 je oprávnená
a)
získavať a zaznamenávať údaje podľa § 8 ods. 3 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením,
b)
zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným úradom.
(12)
Dôkaz o porušení povinnosti získaný a zaznamenaný spôsobom ustanoveným v odseku 10 možno použiť aj pri rozhodovaní v konaní o priestupku podľa § 10 alebo v konaní o správnom delikte podľa § 10a.
§ 10
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič použije vymedzené úseky ciest bez úhrady diaľničnej známky.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 sa uloží pokuta od 100 eur do 500 eur a v blokovom konaní od 50 eur do 200 eur.
(3)
Priestupok podľa odseku 1 prejednáva príslušný okresný úrad a v blokovom konaní orgán Policajného zboru. Ak je páchateľom priestupku osoba s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na konanie o priestupku podľa odseku 1 je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k zisteniu porušenia povinnosti podľa tohto zákona.
(4)
O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu o priestupku podľa odseku 1 rozhoduje príslušný okresný úrad v sídle kraja. O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja o priestupku podľa odseku 1 vydanému v prvom stupni rozhoduje osobitný organizačný útvar okresného úradu v sídle kraja.
(5)
Na priestupok a jeho prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch22) okrem rozkazného konania podľa § 87.
(6)
Pokuty uložené za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 10a
Správny delikt
(1)
Správneho deliktu sa dopustí ten, kto ako prevádzkovateľ vozidla poruší povinnosť podľa § 4 ods. 2.
(2)
Za správny delikt podľa odseku 1 sa uloží pokuta od 150 eur do 500 eur.
(3)
Za viac správnych deliktov podľa odseku 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných tým istým vozidlom alebo tou istou jazdnou súpravou sa v jednom konaní uloží len jedna pokuta podľa odseku 2.
(4)
O viacerých správnych deliktoch podľa odseku 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných rôznymi vozidlami alebo rôznymi jazdnými súpravami sa rozhodne a pokuta sa uloží osobitne vo viacerých samostatných konaniach vedených podľa vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorými bol správny delikt spáchaný. Samostatné konania o všetkých správnych deliktoch toho istého prevádzkovateľa vozidla podľa odseku 1 spáchaných viacerými vozidlami alebo viacerými jazdnými súpravami nie je možné spojiť do jedného konania ani o takýchto správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.
(5)
Správne delikty podľa odseku 1 prejednáva okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovateľ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je prevádzkovateľom vozidla osoba s bydliskom, miestom podnikania alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na konanie o správnom delikte podľa odseku 1 je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k prvému zisteniu porušenia povinnosti podľa § 4 ods. 2.
(6)
O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu o správnom delikte podľa odseku 1 rozhoduje príslušný okresný úrad v sídle kraja. O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja o správnom delikte podľa odseku 1 vydanému v prvom stupni rozhoduje osobitný organizačný útvar okresného úradu v sídle kraja.
(7)
V konaní o správnom delikte podľa odseku 1 po zrušení rozkazu o uložení pokuty podľa § 13 ods. 5 nie je príslušný okresný úrad viazaný výškou pokuty uloženou v rozkaze o uložení pokuty.
(8)
Konanie o uložení pokuty možno začať do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti.
(9)
Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(10)
Pokuty uložené za správne delikty sú príjmom štátneho rozpočtu.
Osobitné ustanovenia o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla
§ 11
(1)
Ak okresný úrad zistí na základe kontroly vykonanej podľa § 9 ods. 10 spáchanie správneho deliktu podľa § 10a ods. 1 a nie je dôvod na odloženie veci podľa § 12 ods. 1, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty vo výške 150 eur. Ak ide o držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla evidovaného v inom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), rozkaz sa zašle aj v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom je vozidlo evidované. V takom prípade sa spolu s rozkazom zašle aj informačný formulár v tomto jazyku, ktorý obsahuje najmä informácie o povahe správneho deliktu, miesto, dátum a čas jeho spáchania, ustanovenie právneho predpisu, ktoré sa porušilo, sankciu a prípadne údaje o zariadení, ktoré sa použilo na zistenie správneho deliktu. Rozkaz, ktorý sa ani po opakovanom pokuse o doručenie nepodarilo doručiť držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla evidovaného v inom členskom štáte, sa dňom vrátenia nedoručenej zásielky považuje za nevydaný.
(2)
Správny delikt prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a ods. 1 možno prejednať a uložiť zaňho pokutu len vtedy, ak dôkaz o spáchaní správneho deliktu je získaný a zaznamenaný stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením, ktoré používa správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoba poverená podľa § 8 ods. 1 alebo osoba poverená výkonom kontroly.
(3)
Za viac správnych deliktov podľa § 10a ods. 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho mesiaca tým istým vozidlom alebo tou istou jazdnou súpravou sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží len jedna pokuta podľa odseku 1. Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety nie je možné spojiť do jedného konania.
(4)
O viacerých správnych deliktoch podľa § 10a ods. 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho mesiaca rôznymi vozidlami alebo rôznymi jazdnými súpravami sa rozhodne a pokuta sa uloží osobitne vo viacerých samostatných rozkazných konaniach vedených podľa vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorým bol správny delikt spáchaný. Samostatné rozkazné konania o všetkých správnych deliktoch prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a ods. 1 spáchaných v priebehu jedného kalendárneho mesiaca viacerými vozidlami alebo viacerými jazdnými súpravami nie je možné spojiť do jedného rozkazného konania ani o takýchto správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.
(5)
Na rozkazné konanie o správnom delikte je miestne príslušný okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovateľ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je prevádzkovateľom vozidla osoba s bydliskom, miestom podnikania, alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na rozkazné konanie o správnom delikte je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k prvému zisteniu porušenia povinnosti podľa § 4 ods. 2 spáchaného v priebehu jedného kalendárneho mesiaca.
(6)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(7)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na platobný účet uvedený v rozkaze pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške.
(8)
Pokuta podľa odseku 1 a trovy konania podľa § 13 ods. 7 sa musia uhradiť formou platby na platobný účet;23) to neplatí pri úhrade pokuty príslušníkovi Policajného zboru podľa osobitného predpisu.24)
(9)
Výnos pokút uložených za správne delikty podľa odseku 1 je príjmom štátneho rozpočtu.
(10)
Ministerstvo zasiela Európskej komisii každé tri roky súhrnnú správu, v ktorej uvedie informácie najmä o počte automatických vyhľadávaní prostredníctvom informačného systému EUCARIS vykonaných členským štátom, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku, spolu s ich výsledkom a informáciou o následných konaniach.
§ 12
(1)
Okresný úrad vec odloží, ak
a)
nemožno zistiť prevádzkovateľa vozidla,
b)
bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2,
c)
zodpovednosť za porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2 zanikla,
d)
bolo v čase porušenia povinnosti podľa § 4 ods. 2 vozidlo alebo jazdná súprava odcudzené alebo bola odcudzená tabuľka s evidenčným číslom vozidla,
e)
ide o vozidlo alebo jazdnú súpravu oslobodené od úhrady diaľničnej známky podľa § 7,
f)
prevádzkovateľovi vozidla bola už v predchádzajúcich 12 mesiacoch uložená pokuta za porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2, pokuta bola uhradená a prevádzkovateľ vozidla uhradil diaľničnú známku podľa § 3 ods. 1 alebo odseku 2.
(2)
Rozhodnutie o odložení veci podľa odseku 1 písm. a) až e) sa nevydáva. O odložení veci podľa odseku 1 písm. a) až e) sa prevádzkovateľ vozidla neupovedomuje. Proti rozhodnutiu o odložení veci podľa odseku 1 písm. f) nie je prípustné odvolanie.
§ 13
(1)
Rozkaz vydaný podľa § 11 ods. 1 má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, ak odsek 8 neustanovuje inak. Spolu s rozkazom sa prevádzkovateľovi vozidla zašle aj fotografia o porušení povinnosti podľa § 4 ods. 2 a záznam o kontrole. Rozkaz nemožno doručiť verejnou vyhláškou.
(2)
Prevádzkovateľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor okresnému úradu, ktorý rozkaz vydal. Odpor proti rozkazu sa musí odôvodniť. V odôvodnení uvedie prevádzkovateľ vozidla rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti výroku uvedenému v rozkaze, a zároveň označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. K odporu pripojí listinné dôkazy, ktorých sa dovoláva. O tomto musí byť prevádzkovateľ vozidla v rozkaze poučený. Ustanovenie § 19 ods. 3 všeobecného predpisu o správnom konaní sa nepoužije.
(3)
Okresný úrad odmietne odpor, ak
a)
neobsahuje predpísané náležitosti podľa odseku 2 a podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,
b)
bola pokuta už uhradená.
(4)
Okresný úrad vydá rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Rozkaz nadobúda právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie odporu alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu.
(5)
Včasným podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 3, sa rozkaz zrušuje v celom rozsahu a okresný úrad pokračuje v konaní o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla, ak v odseku 6 nie je ustanovené inak.
(6)
Ak po podaní odporu okresný úrad zistí dôvody podľa § 12 ods. 1, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.
(7)
Prevádzkovateľovi vozidla, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 2 uložená pokuta za správny delikt podľa § 10a ods. 1, okresný úrad uloží povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur. Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej pokuty.
(8)
Rozkaz podľa odseku 1, rozhodnutie o odmietnutí odporu podľa odseku 4, a rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 6 môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby. Spis o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla sa môže viesť len v elektronickej podobe.
§ 14
Vylúčenie súbežných konaní
(1)
Po začatí konania o priestupku vodiča podľa § 10 nemožno začať konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a alebo § 11 alebo už v začatom konaní pokračovať, ak ide o porušenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho mesiaca. Ak také konanie už bolo začaté, príslušný okresný úrad konanie zastaví.
(2)
Po začatí konania o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a alebo § 11 nemožno začať konanie o priestupku vodiča podľa § 10 alebo už v začatom konaní pokračovať, ak ide o porušenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho mesiaca. Ak také konanie už bolo začaté, príslušný okresný úrad konanie zastaví.
(3)
Po právoplatnosti rozhodnutia o priestupku vodiča podľa § 10 nemožno začať konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a alebo § 11, ak ide o porušenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho mesiaca. Ak také konanie už bolo začaté, príslušný okresný úrad konanie zastaví.
(4)
Po právoplatnosti rozhodnutia o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a alebo § 11 nemožno začať konanie o priestupku vodiča podľa § 10, ak ide o porušenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho mesiaca. Ak také konanie už bolo začaté, príslušný okresný úrad konanie zastaví.
§ 15
(1)
Za správny delikt prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a ods. 1 môže príslušník Policajného zboru uložiť pokutu v blokovom konaní, ak osoba poverená výkonom kontroly v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru v rámci vykonávania dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky zistí, že vozidlom bola v minulosti porušená povinnosť podľa § 4 ods. 2 a nebolo v tom čase možné zistiť údaje o vozidle a jeho prevádzkovateľovi a prevádzkovateľ vozidla alebo vodič je ochotný pokutu zaplatiť.
(2)
V blokovom konaní podľa odseku 1 sa ukladá pokuta vo výške dvoch tretín pokuty podľa § 11 ods. 1.
(3)
Proti blokovému konaniu podľa odseku 1 sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania.
(4)
Bloky na ukladanie pokút vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Do bloku na ukladanie pokút sa zapisujú údaje o
a)
vozidle a jeho prevádzkovateľovi,
b)
osobe preberajúcej blok na pokutu,
c)
skutku,
d)
výške uloženej pokuty.
(5)
Ak nemôže prevádzkovateľ vozidla alebo vodič zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu na mieste nezaplatenú s údajmi podľa odseku 4 a s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatie tohto bloku prevádzkovateľ vozidla alebo vodič potvrdí svojím podpisom.
(6)
Ak správny delikt prevádzkovateľa vozidla nemožno prejednať v blokovom konaní, príslušník Policajného zboru je oprávnený uložiť prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi povinnosť zložiť peňažnú záruku vo výške pokuty podľa § 11 ods. 1; to neplatí, ak po porušení povinnosti prevádzkovateľa vozidla podľa § 4 ods. 2 došlo preukázateľne k zmene prevádzkovateľa vozidla. Príslušník Policajného zboru prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi o zložení peňažnej záruky vydá potvrdenie, ktoré obsahuje dôvod uloženia povinnosti zložiť peňažnú záruku, jej výšku a údaje o bankovom účte, na ktorý sa peňažná záruka vráti.
(7)
Peňažná záruka prepadne v prospech štátu, ak
a)
vodič nepredloží príslušníkovi Policajného zboru hodnoverný doklad s údajmi o prevádzkovateľovi vozidla a vozidle,
b)
nebolo možné začať konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla z iného dôvodu, ako je uvedené v § 12 ods. 1,
c)
pokuta v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 4 ods. 2 nebola uložená z iného dôvodu, ako je uvedené v § 12 ods. 1, alebo
d)
pokuta uložená v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 4 ods. 2 nebola uhradená do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(8)
Príslušník Policajného zboru, ktorému vodič predloží doklad podľa odseku 7 písm. a), tieto údaje bezodkladne zašle orgánu príslušnému na konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla.
(9)
Prepadnutím peňažnej záruky podľa odseku 7 písm. d) sa pokuta uložená prevádzkovateľovi vozidla považuje za uhradenú.
(10)
Peňažná záruka, ktorá neprepadne v prospech štátu, sa bezodkladne vráti.
(11)
Prijaté peňažné záruky sa sústreďujú na samostatnom účte,25) z ktorého sa aj realizuje ich vrátenie alebo prepadnutie.
§ 16
Vzťah k správnemu poriadku
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,26) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 16a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Konania o priestupkoch alebo o správnych deliktoch začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa doterajších predpisov; neskoršia právna úprava sa použije, ak je to pre páchateľa priestupku alebo správneho deliktu priaznivejšie.
§ 16b
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. novembra 2016
(1)
Konania o priestupkoch alebo o správnych deliktoch začaté a právoplatne neskončené pred 1. novembrom 2016 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2016; neskoršia právna úprava sa použije, ak je to pre páchateľa priestupku alebo správneho deliktu priaznivejšie.
(2)
Za všetky správne delikty toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchané tým istým vozidlom alebo tou istou jazdnou súpravou od 1. januára 2016 do 31. októbra 2016 sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží jedna pokuta. Ak od 1. januára 2016 do 31. októbra 2016 bola vodičovi toho istého vozidla alebo tej istej jazdnej súpravy právoplatne uložená pokuta za priestupok podľa § 10, pokuta podľa prvej vety sa už prevádzkovateľovi vozidla neuloží.
§ 16c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017
Osoba poverená podľa § 8 ods. 1 je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 31. júla 2017.
§ 16d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019
Konania o správnych deliktoch začaté a právoplatne neskončené pred 1. júlom 2019 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2019.
§ 16e
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia
Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 16f
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia
Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 16g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2021
(1)
Ministerstvo zašle Európskej komisii prvú správu podľa § 11 ods. 10 do 19. apríla 2023.
(2)
Konanie o správnom delikte začaté a právoplatne neskončené pred 1. decembrom 2021 sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. novembra 2021.
§ 16h
Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou vyhlásenou v súvislosti
s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
(1)
Od úhrady diaľničnej známky sú počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny oslobodené vozidlá a jazdné súpravy, ktoré sú registrované na Ukrajine.
(2)
Oslobodenie od úhrady diaľničnej známky podľa odseku 1 sa uplatňuje od 26. februára 2022. Okresný úrad vec odloží bez toho, aby sa začalo konanie o priestupku alebo správnom delikte podľa tohto zákona, ak ide o vozidlo alebo jazdnú súpravu oslobodené od úhrady diaľničnej známky podľa odseku 1. Na rozhodnutie o odložení veci sa vzťahuje § 12 ods. 2. Konanie o priestupku alebo konanie o správnom delikte vodiča vozidla alebo prevádzkovateľa vozidla podľa odseku 1 začaté v období od 26. februára 2022 do účinnosti tohto zákona a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona okresný úrad zastaví.
§ 17
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 18
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre motorové vozidlá a jazdné súpravy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 417/2011 Z. z.
2.
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 410/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky č. 358/2012 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z, zákona č. 343/1999 Z. z, zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 395/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z. a zákona č. 388/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Všeobecné užívanie
(1)
Premávku na pozemných komunikáciách upravujú osobitné predpisy; v ich medziach smie každý užívať diaľnice, cesty a miestne komunikácie obvyklým spôsobom na účely, na ktoré sú určené (ďalej len „všeobecné užívanie“). Užívateľ sa musí prispôsobiť stavebnému stavu a dopravno-technickému stavu dotknutej komunikácie; nesmie ju poškodzovať alebo znečisťovať.
(2)
Všeobecné užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií podlieha spoplatneniu podľa osobitných predpisov.2e)
(3)
Spoplatnenie sa určí podľa typu motorového vozidla a
a)
prejdenej vzdialenosti po vymedzených úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy (ďalej len „mýto“)2f) alebo
b)
časového obdobia užívania vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest (ďalej len „úhrada diaľničnej známky“).2g)
(4)
Za všeobecné užívanie vymedzených úsekov ciest podliehajúcich spoplatneniu nemožno súčasne uložiť povinnosť platiť mýto a úhradu diaľničnej známky.
(5)
Prevádzkovanie prievozu, kompy a sklápacieho mosta sa vykonáva za úhradu podľa osobitného predpisu.2h)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2e až 2h znejú:
„2e)
Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov.
2f)
Zákon č. 488/2013 Z. z.
2g)
Zákon č. 488/2013 Z. z.
2h)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 22c ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená g) a h).
3.
V § 22c ods. 2 sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.
4.
V § 22c ods. 3 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.
5.
V § 22c sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
6.
V § 22c ods. 4 sa vypúšťajú slová „s tým, že priestupok podľa odseku 1 písm. g) v blokovom konaní prejednávajú aj orgány Policajného zboru“.
7.
V § 24 sa vypúšťa odsek 1.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
8.
V § 24 sa vypúšťa písmeno l).
Doterajšie písmená m) až o) sa označujú ako l) až n).
Čl. III
Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z. a zákona č. 474/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 1 sa slová „výrobu, distribúciu a predaj nálepiek“ nahrádzajú slovami „výber úhrady diaľničných známok“.
2.
V § 8 ods. 2 slová „z predaja nálepiek“ nahrádzajú slovami „z vybraných úhrad diaľničných známok“.
Čl. IV
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z. a zákona č. 474/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 71 ods. 1 a 3 a § 107 ods. 2 písm. e) sa slová „za užívanie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy“ nahrádzajú slovami „diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest“.
2.
V § 72 ods. 1 písmeno k) znie:
„k)
vozidlo nemá zaplatenú úhradu diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest,40)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:
„40)
Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem čl. I § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 488/2013 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EÚROPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv.4; Ú. v. ES L 187, 20. 7. 1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27.septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 269, 14. 10. 2011) a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 06. 2013).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/520 z 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 91, 29. 3. 2019).
1)
Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 4 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov.
6)
§ 12 ods. 1 zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
9)
Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z.), Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich ozbrojených síl (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 566/2004 Z. z.).
9a)
§ 8 ods. 1 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
9b)
§ 33 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
9c)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
9d)
Zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9e)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Čl. 4 ods. 1 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013 zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
9f)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 252/2001 Z. z.
Čl. 13 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ v platnom znení.
9g)
§ 2 písm. b) zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci (Ú. v. ES L 163, 2. 7. 1996) v platnom znení.
10)
§ 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 50/2012 Z. z.
12)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
§ 2 písm. d) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 2 ods. 2 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov.
15a)
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16)
Zákon č. 639/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č.122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18)
§ 111 ods. 2 a § 113 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 333/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19a)
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 317/2012 Z. z. o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20)
Napríklad § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z., § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, § 70 ods. 6 zákona č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
Napríklad zákon č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
23)
§ 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
24)
§ 139h zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.
25)
§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.