474/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

474
ZÁKON
z 27. novembra 2013
o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
podmienky elektronického výberu mýta a náhradného výberu mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy (ďalej len „vymedzené úseky ciest“),
b)
práva a povinnosti prevádzkovateľa vozidla, vodiča vozidla, správcu výberu mýta, osoby poverenej správcom výberu mýta, poskytovateľa Európskej služby elektronického výberu mýta a notifikovanej osoby,
c)
podmienky poskytovania Európskej služby elektronického výberu mýta,
d)
zmierovacie konanie v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta,
e)
postup pri autorizácii a notifikácii,
f)
výkon kontroly dodržiavania tohto zákona,
g)
pôsobnosť orgánov štátnej správy,
h)
zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.2)
(2)
Elektronický mýtny systém je systém výberu mýta, v ktorom sa povinnosť uhradiť mýto aktivuje a spája výlučne s automatickým zistením prítomnosti vozidla na vymedzenom úseku cesty prostredníctvom diaľkovej komunikácie s palubnou jednotkou vo vozidle alebo prostredníctvom automatického rozpoznania evidenčného čísla vozidla. Elektronický mýtny systém umožňuje integráciu poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta a prevádzku Európskej služby elektronického výberu mýta.
(3)
Elektronický mýtny systém používa jednu alebo viacero z týchto technológií:
a)
satelitné určovanie polohy,
b)
mobilné komunikácie GSM-GPRS,
c)
5,8 GHz mikrovlnovú technológiu.
§ 2
Základné ustanovenia
(1)
Elektronický výber mýta je úhrada elektronicky vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla, emisnej triedy vozidla a počtu náprav vozidla za prejazdenú vzdialenosť po vymedzenom úseku ciest na základe elektronicky získaných údajov. Prejazdenou vzdialenosťou sa rozumie vzdialenosť medzi dvoma bodmi vymedzeného úseku cesty určenými vykonávacím predpisom. Tým nie je dotknutá možnosť výberu mýta za užívanie vymedzeného úseku cesty v menšej dĺžke, ako je dĺžka celého vymedzeného úseku cesty.
(2)
Mýto možno vyberať za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg uvedenými v osobitnom predpise3) (ďalej len „vozidlo“) okrem motorových vozidiel kategórie M14) a okrem jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M14) a N14) a prípojným vozidlom kategórie O15) a O2.5) Na účely tohto zákona užívaním vymedzeného úseku cesty sa rozumie aj zvláštne užívanie cesty podľa osobitného predpisu,8) a to aj vtedy, ak na také zvláštne užívanie nie je potrebné povolenie.
(3)
Prevádzkovateľom vozidla je na účely tohto zákona osoba, ktorá ako prevádzkovateľ vozidla uzavrela so správcom výberu mýta alebo poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest; ak takáto zmluva nie je uzavretá, považuje sa za prevádzkovateľa vozidla osoba zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii vydanom v cudzine, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(4)
Nedoplatok mýta vznikne, ak je mýto počas užívania vymedzených úsekov ciest vozidlom počítané alebo uhrádzané v nižšej výške, čím dochádza len k čiastočnej úhrade mýta.
(5)
Mýto možno uhradiť v hotovosti, bankovým prevodom, platobnou kartou alebo iným spôsobom schváleným správcom výberu mýta alebo dohodnutým s poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta.
(6)
Mýto, okrem mýta vybraného za užívanie vymedzených úsekov koncesných ciest10) a okrem mýta vybraného za užívanie vymedzených úsekov ciest II. triedy a ciest III. triedy11) je príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Mýto je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. povinná použiť na plnenie úloh podľa osobitného predpisu.12)
(7)
Mýto vybrané za užívanie vymedzených úsekov koncesných ciest, znížené o nevyhnutné náklady Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. spojené so zabezpečením výberu mýta, je príjmom štátneho rozpočtu. Príjmy štátneho rozpočtu z mýta vyberaného z koncesných ciest sú účelovo viazané na krytie výdavkov na úhradu záväzkov štátu vyplývajúcich z koncesných zmlúv, týkajúcich sa koncesných ciest, uzavretých medzi štátom a koncesionárom.
(8)
Mýto vybrané za užívanie vymedzených úsekov ciest II. triedy a vymedzených úsekov ciest III. triedy, znížené o nevyhnutné náklady Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. spojené s výberom mýta, je príjmom vyššieho územného celku.13) Príjmy vyššieho územného celku z mýta sú účelovo viazané na krytie výdavkov a možno ich použiť len na úhradu nákladov súvisiacich s výstavbou, správou, údržbou, rekonštrukciou a opravou ciest v jeho vlastníctve. Ak sú náklady správcu výberu mýta súvisiace s výberom mýta na cestách II. a III. triedy vyššie ako dosahované príjmy, tieto náklady znáša vyšší územný celok.
§ 3
Oslobodenie od mýta
(1)
Mýto sa neplatí za užívanie vymedzených úsekov ciest vozidlami
a)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru,
b)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“),
c)
ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností,14)
d)
ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie Severoatlantickej zmluvy,
e)
záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,15) okrem právnických osôb a fyzických osôb, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku podľa osobitného predpisu,15a)
f)
zahraničných záchranných zložiek podieľajúcich sa na základe požiadania štátnych orgánov
1.
Slovenskej republiky na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach15b) alebo podieľajúcich sa na príprave na civilnú ochranu15c) na území Slovenskej republiky,
2.
iného štátu na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach,15b) na humanitárnej pomoci15d) alebo podieľajúcich sa na príprave na civilnú ochranu15c) mimo územia Slovenskej republiky,
g)
správcu výberu mýta,
h)
vykonávajúcimi údržbu vymedzených úsekov ciest,
i)
používanými na výkon kontroly výberu mýta osobami poverenými výkonom kontroly výberu mýta (ďalej len „osoba poverená výkonom kontroly),
j)
Slovenskej informačnej služby,
k)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
l)
finančnej správy,16)
m)
Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky pri plnení úloh podľa osobitného predpisu,17)
n)
Národnej banky Slovenska vykonávajúce prepravu peňazí a iných cenností.18)
(2)
Oslobodenie od platby mýta sa vzťahuje na prevádzkovateľov vozidiel podľa odseku 1 písm. c), e) až i) a m), len ak sú tieto vozidlá zaregistrované v elektronickom mýtnom systéme podľa § 10. Ak vozidlá podľa odseku 1 písm. c), e) až i) a m) nie sú zaregistrované v elektronickom mýtnom systéme podľa § 10, vzťahujú sa na prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla povinnosti podľa § 9.
(3)
Oslobodenie od platby mýta sa vzťahuje na prevádzkovateľov vozidiel podľa odseku 1 písm. h) len na vymedzených úsekoch ciest, na ktorých vozidlá vykonávajú údržbu.
(4)
Vlečené vozidlo nepodlieha úhrade mýta; to neplatí, ak počas vlečenia je palubná jednotka priradená k vlečenému vozidlu zapnutá.
§ 4
Sadzba mýta
(1)
Sadzba mýta za 1 km vymedzeného úseku cesty sa určí pre kategórie
a)
vozidiel s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou
1. od 3500 kg do 12 000 kg,
2. 12 000 kg a viac,
b)
vozidiel umožňujúcich prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou
1. od 3500 kg do 12 000 kg,
2. 12 000 kg a viac.
(2)
Sadzba mýta musí zohľadňovať najmenej emisnú triedu vozidla a počet náprav vozidla. Pre vozidlá s výlučným elektrickým pohonom sa uplatňuje sadzba mýta určená pre emisnú triedu s najnižším emisným limitom.
(3)
Prevádzkovateľ vozidla si môže uplatniť zľavu z aktuálnej výšky sadzby mýta na základe systému zliav a spôsobom, ktoré ustanoví vykonávací predpis.
§ 5
Spôsob užívania vymedzených úsekov ciest s elektronickým výberom mýta
(1)
Vymedzený úsek cesty možno užívať v oboch smeroch jazdy, ktoré sú spoplatňované samostatne na základe záznamu o jeho použití v elektronickom mýtnom systéme. Vymedzený úsek cesty môže byť rozdelený na viac častí, na ktorých je možné na vymedzený úsek cesty vstúpiť alebo ho opustiť (ďalej len „podúsek“).
(2)
Mýto sa platí na základe príslušnej sadzby mýta po prejdení všetkých podúsekov v rovnakom smere jazdy v rámci jedného vymedzeného úseku okrem užívania vymedzených úsekov v intraviláne obce podľa odseku 4 a 5. Mýto za príslušný vymedzený úsek cesty sa platí aj v prípade, ak bol po prejdení všetkých podúsekov využitý v súlade s pravidlom uvedeným v odseku 3, bezprostredne predchádzajúci a bezprostredne nasledujúci vymedzený úsek cesty v rámci jedného smeru jazdy.
(3)
Vozidlo, ktoré vstúpi na vymedzený úsek cesty a neskôr ho opustí bez využitia všetkých jeho podúsekov v rovnakom smere jazdy, nepodlieha spoplatneniu za tento vymedzený úsek, okrem užívania vymedzených úsekov v intraviláne obce podľa odseku 4 a 5. Vozidlo, ktoré vstúpi na vymedzený úsek cesty a neskôr ho opustí bez využitia všetkých jeho podúsekov a následne znova vstúpi na ten istý vymedzený úsek cesty v rovnakom smere jazdy do 46 hodín nasledujúcich od vstupu tohto vozidla na vymedzený úsek cesty a využije všetky zvyšné podúseky vymedzeného úseku cesty, podlieha spoplatneniu za celý vymedzený úsek cesty.
(4)
Za užívanie vymedzených úsekov ciest nachádzajúcich sa v intravilánoch obcí sa na základe príslušnej sadzby mýta platí mýto, a to za najkratšiu vzdialenosť, ktorá zodpovedá vzdialenosti za sebou nasledujúcich súvislých alebo nesúvislých podúsekov vymedzených úsekov ciest v jednom smere, s vopred určeným miestom vstupu a miestom opustenia vymedzeného úseku cesty nachádzajúcom sa v intraviláne obce.
(5)
Vozidlo, ktoré v určenom mieste vstupu vstúpi na vymedzený úsek cesty nachádzajúci sa v intraviláne obce, a neskôr ho do 45 minút nasledujúcich od vstupu tohto vozidla na vymedzený úsek cesty v určenom mieste opustenia opustí bez využitia všetkých jeho podúsekov v rovnakom smere jazdy, podlieha spoplatneniu za celý vymedzený úsek cesty. Mýto za príslušný vymedzený úsek cesty, ktorý sa nachádza v intraviláne obce, sa platí aj v prípade, ak bol po prejdení všetkých podúsekov využitý v súlade s pravidlom uvedeným v odseku 3, bezprostredne predchádzajúci a bezprostredne nasledujúci vymedzený úsek cesty v rámci jedného smeru jazdy.
§ 6
Náhradný výber mýta
(1)
Ak nie je možné vypočítať mýto elektronicky alebo na základe elektronicky získaných údajov, správca výberu mýta vypočíta a vyberie mýto náhradným spôsobom na základe údajov získaných podľa odseku 4.
(2)
Náhradným spôsobom je možné vypočítať mýto, ak tak určí správca výberu mýta, v prípade
a)
výpadku elektronického mýtneho systému alebo jeho komponentov, znemožňujúceho riadny výber mýta,
b)
výpadku signálu satelitného určovania polohy,
c)
ohrozenia bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky.
(3)
Pri náhradnom výbere mýta sa mýto vypočíta za vzdialenosť, ktorá zodpovedá vzdialenosti za sebou nasledujúcich súvislých alebo nesúvislých vymedzených úsekov ciest v jednom smere, s vopred určeným miestom vstupu a miestom opustenia vymedzených úsekov ciest, pričom vodič vozidla je v tomto prípade oprávnený len na jednu takto určenú jazdu v jednom smere. Mýto vypočítané náhradným spôsobom sa vyberá pred uskutočnením jazdy.
(4)
Správca výberu mýta alebo osoba poverená správcom výberu mýta vypočíta a vyberie mýto náhradným spôsobom na základe technických údajov vozidla podľa § 8 ods. 1 písm. i) zistených z osvedčenia o evidencii vozidla, technického preukazu vozidla, certifikátu vozidla alebo potvrdenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu (ďalej len „doklad vozidla“) s použitím príslušnej sadzby mýta pre danú kategóriu vozidla.
(5)
Ak v dokladoch vozidla podľa odseku 4 nie je uvedená emisná trieda vozidla, použije sa na výpočet mýta emisná trieda EURO 0. Pre vozidlá s výlučným elektrickým pohonom sa na výpočet mýta použije emisná trieda s najnižším emisným limitom.
(6)
Mýto vypočítané náhradným spôsobom je možné uhradiť v hotovosti, platobnou kartou alebo použitím iných elektronických prostriedkov platobného styku, ktoré akceptuje správca výberu mýta. Osobitné podmienky pre náhradný výber mýta vrátane zoznamu akceptovaných elektronických prostriedkov platobného styku a zoznamu údajov a dokladov, ktoré je potrebné poskytnúť pre výpočet mýta náhradným spôsobom, zverejňuje správca výberu mýta na svojom webovom sídle alebo webovom sídle ním určenom.
(7)
Správca výberu mýta vydá potvrdenie o úhrade mýta, ktoré sa viaže k vozidlu identifikovanému evidenčným číslom vozidla. Správca výberu mýta v potvrdení určí vymedzené úseky ciest, po ktorých je možné vykonať jazdu s presným miestom vstupu a miestom opustenia týchto úsekov a zároveň určí obdobie, počas ktorého možno jazdu vykonať. Vykonanie jazdy po iných vymedzených úsekoch ako tých, ktoré boli určené v potvrdení alebo vykonanie jazdy mimo určeného obdobia sa považuje za užívanie vymedzených úsekov ciest bez úhrady mýta.
(8)
Na náhradný výber mýta sa nevzťahujú ustanovenia § 7, 8 a 11. Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v prípade náhradného výberu mýta vzniká vydaním potvrdenia podľa odseku 7 a zaniká prejazdom určeného miesta opustenia vymedzených úsekov ciest podľa odseku 3, najneskôr však uplynutím časovo obmedzeného obdobia určeného v potvrdení.
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest
§ 7
(1)
Právo užívať vymedzené úseky ciest s elektronickým výberom mýta vzniká prevádzkovateľovi vozidla na základe zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest, ktorú uzatvára so správcom výberu mýta alebo poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta.
(2)
Súčasťou zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest sú všeobecné podmienky elektronického výberu mýta a cenník správcu výberu mýta alebo poskytovateľa Európskej služby elektronického výberu mýta.
(3)
Správca výberu mýta alebo poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta má povinnosť zverejniť na svojom webovom sídle všeobecné podmienky elektronického výberu mýta, cenník a zoznam údajov a dokladov, ktoré je potrebné predložiť na účely uzavretia zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest.
§ 8
(1)
Podstatnými náležitosťami zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest sú
a)
obchodné meno, adresa miesta podnikania, ak je prevádzkovateľom vozidla fyzická osoba-podnikateľ; ak je prevádzkovateľom vozidla iná fyzická osoba, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa bydliska, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
b)
názov alebo obchodné meno a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba,
c)
meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, štátna príslušnosť a adresa bydliska vodiča vozidla alebo splnomocneného zástupcu prevádzkovateľa vozidla,
d)
číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu vodiča vozidla alebo splnomocneného zástupcu a číslo vodičského preukazu vodiča vozidla,
e)
identifikačné číslo organizácie prevádzkovateľa vozidla, ak bolo pridelené, alebo obdobný údaj tomu zodpovedajúci v inej krajine,
f)
daňové identifikačné číslo prevádzkovateľa vozidla, ak bolo pridelené,
g)
údaje o zápise prevádzkovateľa vozidla do obchodného registra alebo obdobného registra, ak je v takom registri zapísaný,
h)
evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo registrované,
i)
kategória vozidla, najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť vozidla, počet náprav a emisnú triedu vozidla (ďalej len „technické údaje vozidla“),
j)
údaj o tom, či je vozidlo vybavené zariadením alebo úpravou, ktoré by mohli brániť správnej funkcii palubnej jednotky.
(2)
Všeobecné podmienky elektronického výberu mýta obsahujú najmä
a)
podmienky uzatvárania zmluvy, zmeny zmluvy a zániku zmluvy,
b)
podmienky poskytnutia a používania palubnej jednotky,
c)
platobné podmienky,
d)
podmienky zabezpečenia záväzkov,
e)
reklamačný poriadok.
§ 9
Povinnosti prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla
(1)
Povinnosť platby mýta má prevádzkovateľ vozidla a na mieste v čase výkonu kontroly úhrady mýta aj vodič vozidla. Vodič vozidla a prevádzkovateľ vozidla nesmie užívať vymedzené úseky ciest bez úhrady mýta.
(2)
Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný
a)
pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest umiestniť, inštalovať a uviesť do činnosti vo vozidle palubnú jednotku vrátane jej príslušenstva a používať ju v súlade s týmto zákonom a takým spôsobom, aby umožňovala získanie údajov potrebných na výpočet mýta a na výkon kontroly,
b)
pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest s nulovou sadzbou mýta umiestniť a uviesť do činnosti vo vozidle palubnú jednotku vrátane jej príslušenstva v súlade s týmto zákonom,
c)
zaregistrovať do elektronického mýtneho systému evidenčné číslo vozidla, technické údaje vozidla potrebné na výpočet mýta a jeho vyúčtovanie, údaje o prevádzkovateľovi vozidla a ich zmeny v súlade s osvedčením o evidencii vozidiel podľa osobitného predpisu18a) alebo v súlade s osvedčením o evidencii vydaným v cudzine,
d)
zadať do palubnej jednotky počet náprav vozidla tak, aby zodpovedal skutočnému stavu vozidla,
e)
vymeniť palubnú jednotku v súlade s pokynmi osoby poverenej výkonom kontroly podľa § 25 ods. 5 písm. i).
(3)
Vodič vozidla je povinný
a)
poskytnúť správne a úplne údaje pre výpočet mýta náhradným spôsobom podľa § 6,
b)
pre jazdu podľa § 6 využiť len vymedzené úseky ciest a obdobie, ktoré sú určené v potvrdení o úhrade mýta,
c)
predložiť na výzvu príslušníka Policajného zboru doklad vozidla, podľa ktorého je možné určiť alebo overiť technické údaje vozidla,
d)
predložiť na výzvu príslušníka Policajného zboru alebo osoby poverenej výkonom kontroly potvrdenie o úhrade mýta podľa § 6 ods. 7,
e)
sprístupniť na výzvu príslušníka Policajného zboru alebo osoby poverenej výkonom kontroly palubnú jednotku a údaje v palubnej jednotke.
(4)
Povinnosti podľa odseku 2 a odseku 3 písm. e) sa nevzťahujú na prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla pri náhradnom výbere mýta podľa § 6.
(5)
Od vzniku zmeny údajov podľa odseku 2 písm. c) až do vydania potvrdenia o registrácii zmenených údajov v elektronickom mýtnom systéme prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla nemôže užívať vozidlom vymedzené úseky ciest; to neplatí, ak zmena údajov má za následok zníženie sadzby mýta alebo oslobodenie vozidla od mýta.
§ 10
Práva a povinnosti prevádzkovateľa vozidla oslobodeného od mýta
(1)
Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta podľa § 3 nie je povinný počas doby oslobodenia vozidla platiť mýto za užívanie vymedzených úsekov ciest a vybaviť vozidlo palubnou jednotkou. Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta podľa § 3 ods. 1 písm. h) je povinný vybaviť vozidlo palubnou jednotkou.
(2)
Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta podľa § 3 ods. 1 písm. e) až i) a m) je povinný takéto vozidlo zaregistrovať do elektronického mýtneho systému pred začatím užívania vymedzených úsekov ciest. Pri registrácii predloží prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta doklady preukazujúce osobu prevádzkovateľa vozidla oslobodeného od mýta a doklady preukazujúce dôvod oslobodenia vozidla. Ak je oslobodenie vozidla od mýta časovo alebo priestorovo obmedzené, prevádzkovateľ vozidla uvedie čas a miesto, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie vozidla od mýta.
(3)
Ministerstvo obrany je povinné zaregistrovať do elektronického mýtneho systému pred začatím užívania vymedzených úsekov ciest vozidlo oslobodené od mýta podľa § 3 ods. 1 písm. c). Na účely tohto zákona sa ministerstvo obrany považuje za prevádzkovateľa vozidla oslobodeného od mýta podľa § 3 ods. 1 písm. c).
(4)
Pri registrácii podľa odseku 2 poskytne prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta tieto údaje:
a)
obchodné meno, adresu miesta podnikania, ak je prevádzkovateľom vozidla fyzická osoba - podnikateľ; ak je prevádzkovateľom vozidla iná fyzická osoba, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu bydliska, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
b)
názov alebo obchodné meno a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba,
c)
evidenčné číslo vozidla a krajinu v ktorej je vozidlo registrované,
d)
kontaktné údaje prevádzkovateľa vozidla, najmä kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má.
(5)
Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta podľa odseku 2 je povinný oznámiť správcovi výberu mýta alebo poskytovateľovi Európskej služby elektronického výberu mýta bezodkladne pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest každú zmenu údajov zaregistrovaných podľa odseku 4.
(6)
Pri registrácii podľa odseku 3 poskytne ministerstvo obrany tieto údaje:
a)
plánovanú trasu jazdy vozidla,
b)
miesto a čas vstupu vozidla na územie Slovenskej republiky a miesto a čas opustenia územia Slovenskej republiky,
c)
evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo registrované.
(7)
Ak bezprostredne pred začatím užívania alebo počas užívania vymedzených úsekov ciest vozidlom oslobodeným od mýta podľa § 3 ods. 1 písm. c) dôjde k zmene niektorého z údajov zaregistrovaných podľa odseku 6, ministerstvo obrany je povinné poskytnúť zmenený údaj na zaregistrovanie do elektronického mýtneho systému do 5 dní odo dňa vzniku zmeny.
§ 11
Palubná jednotka
(1)
Palubnou jednotkou je elektronické technické zariadenie s minimálnou interoperabilitou na vykonávanie mýtnych transakcií v elektronickom mýtnom systéme. Palubná jednotka môže byť inštalovaná alebo umiestnená vo vozidle ako samostatné zariadenie alebo ako súčasť vozidla. Palubná jednotka, ktorá využíva technológiu satelitného určovania polohy, musí byť kompatibilná so službami určovania polohy systému Galileo a Európskej geostacionárnej navigačnej prekrývacej služby (EGNOS).
(2)
Vo vozidle možno používať iba palubnú jednotku a príslušenstvo palubnej jednotky, ktoré sú k vozidlu poskytnuté a priradené správcom výberu mýta alebo osobou poverenou podľa § 12 ods. 2 alebo poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta na základe zmluvy (ďalej len „poskytovateľ palubnej jednotky“). Palubná jednotka je k vozidlu priradená podľa evidenčného čísla vozidla a je neprenosná. Správca výberu mýta je povinný umožniť použitie palubných jednotiek, ktoré spĺňajú požiadavky podľa § 13a ods. 2, ak nejde o zablokované alebo nefunkčné palubné jednotky podľa § 17 ods. 2 písm. f).
(3)
Palubná jednotka sa umiestňuje, inštaluje a používa iba spôsobom ustanoveným týmto zákonom a spôsobom uvedeným vo všeobecných podmienkach elektronického výberu mýta poskytovateľa palubnej jednotky a tak, aby umožňovala získanie údajov potrebných na výpočet mýta a na výkon kontroly.
(4)
V palubnej jednotke musia byť nastavené technické údaje vozidla podľa dokladov vozidla. Ak v dokladoch vozidla nie je uvedená emisná trieda vozidla, nastaví sa emisná trieda EURO 0; pri vozidlách s výlučným elektrickým pohonom sa nastaví emisná trieda s najnižším emisným limitom. Ak pred užívaním alebo počas užívania vymedzených úsekov ciest dôjde k zmene používaného počtu náprav vozidla, prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla zmení bezodkladne pred užívaním vymedzených úsekov ciest v palubnej jednotke údaj o počte náprav tak, aby zodpovedal skutočnému stavu vozidla.
(5)
Ak počas jazdy po vymedzených úsekoch ciest dôjde k poruche alebo poškodeniu palubnej jednotky, vodič vozidla odstaví vozidlo na najbližšom mieste umožňujúcom bezpečné odstavenie vozidla a oznámi poruchu alebo poškodenie palubnej jednotky poskytovateľovi palubnej jednotky a ďalej postupuje podľa pokynov poskytovateľa palubnej jednotky.
(6)
Ak prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla zistí po skončení jazdy chybu v nastavení palubnej jednotky, bezodkladne oznámi poskytovateľovi palubnej jednotky údaje potrebné na správny výpočet mýta.
(7)
Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný bezodkladne oznámiť krádež, stratu, zničenie alebo poškodenie palubnej jednotky, ktoré má vplyv na jej správne fungovanie počas jazdy po vymedzených úsekoch ciest poskytovateľovi palubnej jednotky a ďalej je povinný postupovať podľa pokynov poskytovateľa palubnej jednotky. Poskytovateľ palubnej jednotky vloží oznámenie o krádeži alebo strate palubnej jednotky do elektronického mýtneho systému a zablokuje palubnú jednotku bezodkladne po prijatí oznámenia.
(8)
Ak bola palubná jednotka po krádeži alebo strate použitá neoprávnenou osobou, prevádzkovateľ vozidla, ku ktorému je palubná jednotka priradená, uhradí mýto v plnej výške vypočítanej podľa záznamov v elektronickom mýtnom systéme za obdobie od okamihu krádeže alebo straty až po vloženie oznámenia o krádeži alebo strate do elektronického mýtneho systému.
§ 12
Správca výberu mýta
(1)
Správcom výberu mýta je Národná diaľničná spoločnosť, a.s.19) Správca výberu mýta plní aj úlohu mýtneho úradu a hlavného poskytovateľa mýtnych služieb, ktorý zabezpečuje elektronický výber mýta v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta, ktorou je sieť vymedzených úsekov ciest, na ktorých sa uplatňuje elektronický výber mýta podľa tohto zákona.
(2)
Správca výberu mýta môže prevádzkovaním výberu mýta vrátane uzatvárania zmlúv podľa § 7 a § 11 ods. 2, vybudovania platobných miest, distribučných miest a kontaktných miest podľa odseku 3 a vrátane kontroly výberu mýta podľa tohto zákona poveriť inú osobu; táto osoba musí byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora,20a) inak správca výberu mýta poverenie zruší.
(3)
Správca výberu mýta je povinný vybudovať platobné miesta na úhradu mýta v hotovosti, bankovým prevodom, platobnou kartou alebo iným spôsobom určeným správcom výberu mýta a zabezpečiť ich prístupnosť aj pre osoby so zdravotným postihnutím. V súvislosti so svojou činnosťou podľa tohto zákona správca výberu mýta môže zriaďovať aj distribučné miesta a kontaktné miesta, prístupné aj pre osoby so zdravotným postihnutím.
(4)
Správca výberu mýta je povinný zaregistrovať zmeny údajov podľa § 9 ods. 2 písm. c) bezodkladne.
(5)
Na účely tohto zákona a osobitného predpisu19) správca výberu mýta, osoba poverená podľa odseku 2 a poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta má oprávnenie získavať, zaznamenávať, zhromažďovať, spracúvať, využívať a uchovávať tieto údaje:
a)
evidenčné číslo vozidla a fotografické zobrazenie vozidla,
b)
technické údaje vozidla,
c)
identifikačný kód palubnej jednotky,
d)
dĺžku prejazdenej vzdialenosti po ceste,
e)
sadzbu mýta a sumu vypočítaného mýta,
f)
údaje o prevádzkovateľovi vozidla podľa § 8 ods. 1 a údaje z evidencie vozidiel podľa osobitného predpisu,21)
g)
údaje o geografickej polohe vozidla,
h)
údaje o okamžitej hmotnosti vozidla.
(6)
Správca výberu mýta, osoba poverená podľa odseku 2 a poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta sú na účely tohto zákona oprávnení spracúvať podľa osobitných predpisov22) osobné údaje prevádzkovateľa vozidla, ak ide o fyzickú osobu, splnomocneného zástupcu prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu a číslo vodičského preukazu; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane utajovaných skutočností.23)
(7)
Správca výberu mýta a osoba poverená podľa odseku 2 nie sú oprávnení získavať alebo zaznamenávať údaje uvedené v odsekoch 5 a 6 o vozidlách oslobodených od mýta podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), d), j) až l) a o ich prevádzkovateľoch a vodičoch.
(8)
Správca výberu mýta a osoba poverená podľa odseku 2 sú povinní Policajnému zboru, Slovenskej informačnej službe, finančnej správe a Vojenskému spravodajstvu na plnenie ich úloh podľa osobitných predpisov24) umožniť nepretržitý a priamy prístup k informáciám zhromaždeným elektronickým zariadením podľa odseku 5.
(9)
Správca výberu mýta a osoba poverená podľa odseku 2 sú povinní na požiadanie poskytnúť Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a okresným úradom informácie zhromaždené elektronickým zariadením podľa odseku 5 na plnenie úloh podľa tohto zákona a osobitných predpisov.24a) Ministerstvo nesmie údaje podľa prvej vety používať na identifikáciu vodiča vozidla a prevádzkovateľa vozidla alebo ich splnomocnených zástupcov.
(10)
Správca výberu mýta deväť mesiacov pred zavedením nového mýtneho režimu predloží ministerstvu správu, ktorá obsahuje jednotkové hodnoty a parametre nákladových položiek, ktoré sa použijú pri výpočte sadzieb mýta pre vymedzené úseky ciest.
(11)
Správca výberu mýta vydáva stanovisko podľa § 22 ods. 2 pre notifikovanú osobu pri posudzovaní vhodnosti zložiek interoperability na použitie podľa osobitného predpisu.2)
(12)
Správca výberu mýta je povinný uzatvoriť s poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta, ktorý má oprávnenie podľa § 13 ods. 2, zmluvu o poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta a platiť mu za poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta odmenu.
(13)
Správca výberu mýta je povinný na svojom webovom sídle zverejniť prehľad o oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta v súlade s osobitným predpisom2) a v prípade jej zmeny alebo podstatnej zmeny elektronického mýtneho systému, ktorá vyžaduje úpravu technológií využívaných elektronickým mýtnym systémom, zverejniť informácie o tejto zmene tak, aby opätovné posúdenie zhody a vhodnosti podľa § 20 bolo možné dokončiť najneskôr jeden mesiac pred účinnosťou zmeny.
(14)
Podstatne zmenený elektronicky mýtny systém podľa odseku 13 je existujúci elektronicky mýtny systém, ktorý prešiel alebo prechádza zmenou, ktorá si vyžaduje, aby poskytovatelia Európskej služby elektronického výberu vykonali zmeny na zložkách interoperability, ktoré sú v prevádzke v takej miere, že si to vyžaduje zmenu akreditácie.
(15)
Súčasťou zverejneného prehľadu o oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta je aj metodika na stanovenie odmeny za poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta a proces postupu posudzovania zhody zložiek interoperability so špecifikáciami a posudzovania ich vhodnosti na použitie v skúšobnom prostredí, ktorý umožní akreditáciu poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta.
(16)
Akreditácia je proces riadený správcom výberu mýta, ktorý musí poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta podstúpiť pred udelením oprávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta podľa § 14.
(17)
Správca výberu mýta a poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta používajú na zhromažďovanie, spracúvanie a zasielanie informácií pri poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta podľa tohto zákona centrálny elektronický systém.
(18)
Správca výberu mýta a poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta sú povinní viesť evidenciu nákladov a výnosov spojených s prevádzkou elektronického výberu mýta oddelene od evidencie nákladov a výnosov v súvislosti s inými činnosťami.
§ 13
Európska služba elektronického výberu mýta
(1)
Európska služba elektronického výberu mýta umožňuje v súlade s osobitným predpisom2) na základe súboru činností a služieb jednoduchú prepojiteľnosť systémov elektronického výberu mýta aspoň v štyroch členských štátoch Európskej únie a v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), a ktorá zároveň umožňuje užívanie siete vymedzených úsekov ciest pri použití jedinej palubnej jednotky bez nutnosti prispôsobovať jej nastavenie jednotlivým systémom elektronického výberu mýta a za podmienky súhrnnej úhrady mýta poskytovateľovi Európskej služby elektronického výberu mýta.
(2)
Poskytovať Európsku službu elektronického výberu mýta môže právnická osoba, ktorej bolo ministerstvom na túto činnosť udelené oprávnenie podľa § 14, alebo právnická osoba, ktorej bolo toto oprávnenie udelené príslušným orgánom iného členského štátu, v ktorom je usadená a má uzavretú zmluvu so správcom výberu mýta, ktorému odvádza mýto vybrané na základe zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest uzatvorenej s prevádzkovateľom vozidla.
(3)
Prevádzkovateľ vozidla, ktorý má uzavretú zmluvu s poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta, uhradí mýto za užívanie vymedzených úsekov ciest tomuto poskytovateľovi. Poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta je povinný vybrané mýto spolu s výkazom o mýte s informáciou o prítomnosti vozidla v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta za podmienok dohodnutých v zmluve následne odviesť správcovi výberu mýta okrem mýta za vozidlo, ktorého palubná jednotka neumožnila vypočítať mýto, pretože je evidovaná ako zablokovaná alebo nefunkčná podľa § 17 ods. 2 písm. f).
§ 13a
(1)
Správca výberu mýta je povinný pred uzavretím zmluvy s poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta vytvoriť skúšobné prostredie, v ktorom poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta alebo jeho splnomocnený zástupca môže overiť, či je jeho palubná jednotka vhodná na použitie v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta, za ktorú zodpovedá správca výberu mýta. Správca výberu mýta je oprávnený za vykonanie skúšok palubnej jednotky požadovať od poskytovateľa Európskej služby elektronického výberu mýta alebo od jeho splnomocneného zástupcu úhradu nákladov spojených so skúškami.
(2)
Správca výberu mýta a poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta sú povinní pri poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta používať len technológie, ktoré
a)
spĺňajú technické požiadavky ustanovené osobitným predpisom,25)
b)
prešli posudzovaním zhody a posudzovaním vhodnosti na použitie podľa osobitného predpisu26) a
c)
sú v súlade s vyhlásením o posudzovaní zhody a vyhlásením o posudzovaní vhodnosti na použitie podľa osobitného predpisu.26)
(3)
Ak technológie používané pri poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta disponujú označením CE podľa osobitného predpisu,26a) spĺňajú požiadavky podľa odseku 2.
Udelenie a odňatie oprávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta
§ 14
(1)
Ministerstvo udelí žiadateľovi oprávnenie na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta (ďalej len „oprávnenie“) na základe písomnej žiadosti, ak žiadateľ preukáže, že spĺňa tieto podmienky:
a)
má sídlo na území Slovenskej republiky,
b)
je držiteľom certifikátu systému riadenia kvality27) alebo iného rovnocenného osvedčenia,
c)
má celkový plán riadenia rizík, ktorý podlieha auditu najmenej každé dva roky,
d)
jeho štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu alebo ustanovený zodpovedný zástupca má odbornú spôsobilosť na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta,
e)
má finančnú spôsobilosť a
f)
má dobrú povesť (odsek 5).
(2)
Odborná spôsobilosť podľa odseku 1 písm. d) sa preukazuje dokladom o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa dopravného, ekonomického, technického alebo právneho zamerania a najmenej trojročnou odbornou praxou v oblasti správy alebo poskytovania elektronického výberu mýta, služieb v oblasti informačných technológií, elektronických komunikačných služieb alebo služieb inštitúcií elektronických peňazí.28)
(3)
Finančná spôsobilosť podľa odseku 1 písm. e) je schopnosť žiadateľa finančne zabezpečiť riadne a nepretržité poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta vo všetkých členských štátoch, ktoré sú súčasťou Európskej služby elektronického výberu mýta. Finančná spôsobilosť sa preukazuje účtovnou závierkou za predchádzajúci rok overenou audítorom, dokladmi o celkovom objeme dostupných finančných prostriedkov na bankových účtoch, zoznamom veriteľov a dlžníkov s uvedenou výškou dlhu a dokladom o uzavretí poistenia na krytie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním Európskej služby elektronického výberu mýta. Poistenie musí trvať po celý čas poskytovania Európskej služby elektronického výberu mýta.
(4)
Finančne spôsobilý nie je ten, kto nespĺňa požiadavky finančnej spôsobilosti a ten, voči komu je začaté konkurzné konanie alebo na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, je v likvidácii, bolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku alebo kto nemá vyrovnané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa eviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov29a) v Slovenskej republike alebo má evidované nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu. Finančnú spôsobilosť žiadateľa so sídlom na území Slovenskej republiky podľa predchádzajúcej vety overuje podľa osobitného predpisu29b) ministerstvo.
(5)
Dobrú povesť na účely tohto zákona má žiadateľ, ktorý spĺňa tieto požiadavky:
a)
je bezúhonný,
b)
fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa alebo zodpovedným zástupcom žiadateľa, je bezúhonná,
c)
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak je osobou, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.29c)
(6)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.30) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 5 poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.30) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
§ 15
(1)
Žiadosť o udelenie oprávnenia obsahuje
a)
obchodné meno, právnu formu a adresu sídla žiadateľa,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu žiadateľa,
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zodpovedného zástupcu žiadateľa, ak je ustanovený,
e)
podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky žiadateľa.
(2)
Prílohou k žiadosti o udelenie oprávnenia sú
a)
údaje všetkých členov štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,30)
b)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť aspoň jedného člena štatutárneho orgánu alebo ustanoveného zodpovedného zástupcu,
c)
doklady preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa podľa § 14 ods. 3, okrem overenej účtovnej závierky žiadateľa, ak je uložená v registri účtovných závierok podľa osobitného predpisu,32)
d)
certifikát systému riadenia kvality27) alebo iné rovnocenné osvedčenie,
e)
celkový plán riadenia rizík podľa § 14 ods. 1 písm. c),
f)
doklady preukazujúce technické vybavenie a splnenie požiadaviek na zložky interoperability podľa § 13a ods. 2.
(3)
Ministerstvo rozhodne o udelení oprávnenia do 60 dní od doručenia žiadosti o udelenie oprávnenia. Ak je žiadosť neúplná alebo ak chýbajú doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa § 14, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby ich v určenej lehote doplnil, inak konanie o udelení oprávnenia zastaví.
(4)
Ak ministerstvo zistí, že žiadateľ nespĺňa podmienky podľa § 14 oprávnenie neudelí.
(5)
Údaje podľa odseku 2 písm. a) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
§ 16
Ministerstvo rozhodne o odňatí oprávnenia, ak
a)
poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v § 14,
b)
poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta ani v dodatočnej lehote 6 mesiacov od uplynutia lehoty 36 mesiacov neuzavrie zmluvy o poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta aspoň v 4 členských štátoch vo všetkých oblastiach Európskej služby elektronického výberu mýta,
c)
o to požiada poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta,
d)
poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta opakovane alebo závažne porušil alebo nesplnil niektorú z povinností uvedených v § 17 a v osobitnom predpise.2)
§ 17
Práva a povinnosti poskytovateľa Európskej služby elektronického výberu mýta
(1)
Poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta, ktorému bolo udelené oprávnenie podľa § 15, je okrem povinností ustanovených osobitným predpisom2) povinný
a)
do jedného mesiaca od udelenia oprávnenia zverejniť
1.
informácie o rozsahu pokrytia oblastí Európskej služby elektronického výberu mýta ním poskytovanou Európskou službou elektronického výberu mýta,
2.
informácie o každej zmene pokrytia podľa prvého bodu,
b)
zverejniť podrobné plány rozširovania služieb na ďalšie oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta s každoročnými aktualizáciami,
c)
do 36 mesiacov od udelenia oprávnenia uzatvoriť zmluvy o poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta vo všetkých oblastiach Európskej služby elektronického výberu mýta na území aspoň 4 členských štátov, v každom z týchto členských štátov musí uzatvoriť zmluvy o poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta vo všetkých oblastiach Európskej služby elektronického mýta do 24 mesiacov od uzatvorenia prvej z nich; na nesplnenie povinnosti uzatvoriť zmluvy o poskytovaní Európskej služby elektronického mýta vo všetkých oblastiach Európskej služby elektronického výberu mýta do 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy v prvej z nich sa neprihliada, ak bolo spôsobené neposkytnutím súčinnosti príslušného mýtneho úradu,
d)
zaistiť nepretržité poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta vo všetkých oblastiach Európskej služby elektronického výberu mýta podľa písmena c),
e)
predkladať ministerstvu každoročne do 31. januára nasledujúceho roku písomné vyhlásenie o rozsahu pokrytia oblastí Európskej služby elektronického výberu mýta ním poskytovanou Európskou službou elektronického výberu mýta,
f)
predkladať každé 2 roky závery auditu celkového plánu riadenia rizík podľa § 14 ods. 1 písm. c) ministerstvu do 30 dní od jeho vyhodnotenia.
(2)
Poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta, ktorý má uzavretú zmluvu o poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta so správcom výberu mýta podľa § 13 ods. 2, je okrem povinností ustanovených osobitným predpisom2) povinný
a)
ku dňu uzavretia zmluvy so správcom výberu mýta o poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta poskytnúť správcovi výberu mýta zoznam všetkých vozidiel a ich prevádzkovateľov, ktorí majú s poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta uzavretú zmluvu,
b)
poskytnúť prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla, s ktorým uzavrel zmluvu o poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta, palubnú jednotku, ktorá umožní poskytnutie Európskej služby elektronického výberu mýta vo všetkých oblastiach Európskej služby elektronického výberu mýta, v ktorých poskytuje Európsku službu elektronického výberu mýta,
c)
poskytnúť správcovi výberu mýta údaje podľa odseku 3 bezodkladne po poskytnutí palubnej jednotky prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla,
d)
oznámiť bezodkladne správcovi výberu mýta každú zmenu údajov podľa odseku 3,
e)
zaregistrovať bezodkladne zmeny údajov podľa § 9 ods. 2 písm. c),
f)
viesť evidenciu zablokovaných a nefunkčných palubných jednotiek, ktoré poskytol, a poskytnúť správcovi výberu mýta údaje o vozidle a o prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla, ktorému bola zablokovaná alebo nefunkčná palubná jednotka poskytnutá,
g)
poskytnúť správcovi výberu mýta na účely plnenia jeho povinností voči daňovým orgánom37) do dvoch dní od doručenia žiadosti údaje o vozidle a o prevádzkovateľovi vozidla, ktoré sa v príslušnom období pohybovalo v oblasti Elektronickej služby výberu mýta, za ktorú je správca výberu mýta zodpovedný.
(3)
Zoznam podľa odseku 2 písm. a) musí obsahovať údaje podľa § 8 ods. 1 a identifikačný kód palubnej jednotky.
(4)
Poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta nie je oprávnený získavať alebo zaznamenávať údaje uvedené v § 12 ods. 5 a 6 o vozidlách oslobodených od mýta podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), d), j) a k) a o ich prevádzkovateľoch a vodičoch.
§ 18
Zmierovacia komisia
(1)
Zriaďuje sa zmierovacia komisia ako nezávislý orgán na posudzovanie sporov podľa § 19.
(2)
Zmierovacia komisia má troch členov. Zmierovacia komisia je zložená z predsedu komisie a ďalších dvoch členov komisie.
(3)
Členmi zmierovacej komisie sú
a)
jeden odborník z oblasti práva,
b)
jeden odborník z oblasti ekonómie alebo financií a
c)
jeden odborník z oblasti prevádzky a ekonomiky pozemných komunikácií.
(4)
Za odborníka sa považuje fyzická osoba, ktorá má úplné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej päť rokov odbornej praxe v požadovanej oblasti.
(5)
Členom zmierovacej komisie podľa odseku 3 môže byť fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu a je bezúhonná.
(6)
Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 5 poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.30) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(7)
Funkcia člena zmierovacej komisie je nezlučiteľná s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným právnym vzťahom k stranám sporu alebo k tretím stranám podnikajúcim v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta (ďalej len „tretia strana“). Člen zmierovacej komisie nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu strany sporu alebo tretej strany. Člen zmierovacej komisie nesmie podnikať v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta. Člen zmierovacej komisie nesmie byť zamestnancom ministerstva. Tieto obmedzenia sa vzťahujú aj na osoby blízke38) členovi zmierovacej komisie.
(8)
Administratívne, organizačné a technické zabezpečenie činnosti zmierovacej komisie zabezpečuje tajomník zmierovacej komisie. Tajomník zmierovacej komisie je zamestnanec ministerstva poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (ďalej len „minister“). Tajomník zmierovacej komisie nie je členom zmierovacej komisie.
(9)
Predsedu zmierovacej komisie, ostatných členov zmierovacej komisie a tajomníka zmierovacej komisie vymenúva a odvoláva minister. Členov zmierovacej komisie minister vymenúva z odborníkov pôsobiacich v oblastiach podľa odseku 3, ktorí sú navrhovaní odbornými organizáciami a vedeckými inštitúciami, najmä vysokými školami a vedeckými pracoviskami Slovenskej akadémie vied.
(10)
Funkčné obdobie člena zmierovacej komisie je päťročné. Členstvo v zmierovacej komisii je dobrovoľné a nezastupiteľné.
(11)
Členstvo v zmierovacej komisii zaniká
a)
vzdaním sa členstva,
b)
odvolaním člena,
c)
úmrtím člena.
(12)
Minister člena zmierovacej komisie odvolá
a)
ak člen zmierovacej komisie prestane spĺňať predpoklady podľa odseku 5,
b)
pri opakovanej neúčasti člena zmierovacej komisie na rokovaní a práci zmierovacej komisie bez predloženia náležitého ospravedlnenia,
c)
ak člen zmierovacej komisie nie je schopný šesť po sebe nasledujúcich mesiacov vykonávať svoju funkciu,
d)
ak člen zmierovacej komisie poruší povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 15 písm. e).
(13)
Ak zanikne členstvo v zmierovacej komisii podľa odseku 10, subjekty oprávnené navrhovať príslušného člena zmierovacej komisie sú povinné do jedného mesiaca od zániku členstva, predložiť ministerstvu návrh na vymenovanie nového člena zmierovacej komisie. Členstvo v zmierovacej komisii je nezastupiteľné.
(14)
Predseda zmierovacej komisie
a)
zodpovedá za činnosť zmierovacej komisie,
b)
zvoláva a vedie rokovanie zmierovacej komisie,
c)
overuje záznam z rokovania zmierovacej komisie,
d)
podpisuje stanovisko podľa § 19 ods. 5,
e)
ak je to potrebné, prizýva na rokovanie zmierovacej komisie ďalšieho odborníka, ktorý nemá hlasovacie právo.
(15)
Člen zmierovacej komisie
a)
sa zúčastňuje na rokovaní zmierovacej komisie,
b)
sa vyjadruje k bodom programu rokovania zmierovacej komisie,
c)
predkladá pripomienky, návrhy a podnety k prerokovávaným materiálom v rámci rokovania zmierovacej komisie a v súvislosti s prácou komisie,
d)
hlasuje o návrhoch predložených na rokovanie zmierovacej komisie,
e)
zachováva mlčanlivosť, a to aj po skončení svojej funkcie, o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone funkcie člena zmierovacej komisie alebo v súvislosti s ňou,
f)
overuje písomný záznam z rokovania zmierovacej komisie na základe rozhodnutia zmierovacej komisie,
g)
sa vyjadruje k rozhodnutiu zmierovacej komisie, ak nesúhlasí s rozhodnutím zmierovacej komisie a za rozhodnutie zmierovacej komisie nehlasoval.
(16)
Zmierovacia komisia je uznášaniaschopná, ak sú na rokovaní prítomní všetci jej členovia. Na prijatie stanoviska je potrebný súhlas väčšiny všetkých členov zmierovacej komisie.
(17)
Podrobnosti o činnosti zmierovacej komisie upravuje štatút zmierovacej komisie, ktorého súčasťou je aj rokovací poriadok zmierovacej komisie. Štatút zmierovacej komisie schvaľuje minister.
§ 19
Zmierovacie konanie
(1)
V prípade sporu týkajúceho sa rokovania o uzavretie zmluvy alebo návrhu na uzavretie zmluvy o poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta, alebo sporu týkajúceho sa zmluvných vzťahov vyplývajúcich z uzavretej zmluvy o poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta, sa môže správca výberu mýta alebo poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta obrátiť na zmierovaciu komisiu so žiadosťou o vydanie stanoviska k sporu. Zmierovacia komisia pri posudzovaní sporu okrem iného posudzuje a skúma či zmluvné podmienky nie sú diskriminačné a či spravodlivo zohľadňujú náklady a riziká zmluvných strán.
(2)
Žiadosť o vydanie stanoviska k sporu obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov, právnu formu, identifikačné číslo a adresu sídla žiadateľa,
b)
meno a priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu žiadateľa,
c)
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu žiadateľa, ak je ustanovený,
d)
identifikáciu druhej strany sporu,
e)
presné vymedzenie predmetu sporu,
f)
odôvodnenie nemožnosti dosiahnutia dohody,
g)
návrh riešenia sporu,
h)
podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky žiadateľa.
(3)
Strany sporu môžu navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na posúdenie sporu. Zmierovacia komisia si môže od strán sporu alebo od tretích strán vykonávajúcich činnosť v oblasti Európskej služby elektronického výberu vyžiadať ďalšie informácie a podklady potrebné na posúdenie sporu. Zmierovacia komisia do jedného mesiaca od prijatia žiadosti oznámi stranám sporu, či má k dispozícii všetky informácie a podklady na posúdenie sporu. Pred vydaním stanoviska podľa odseku 4 zmierovacia komisia vypočuje strany sporu.
(4)
Zmierovacia komisia vydá svoje písomné stanovisko k sporu (ďalej len “stanovisko“) najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa prijatia úplnej žiadosti o riešenie sporu. Stanovisko sa doručí stranám sporu do vlastných rúk.
(5)
Stanovisko podľa odseku 4 obsahuje
a)
označenie strán sporu,
b)
presné vymedzenie predmetu sporu,
c)
návrh riešenia sporu a jeho odôvodnenie,
d)
dátum vyhotovenia stanoviska,
e)
meno a priezvisko predsedu zmierovacej komisie, jeho podpis a odtlačok pečiatky zmierovacej komisie.
§ 20
Autorizácia
(1)
Autorizácia podľa tohto zákona je rozhodnutie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa osobitného predpisu38a) o poverení právnickej osoby so sídlom v Slovenskej republike (ďalej len „žiadateľ“) na vykonávanie
a)
posudzovania zhody zložiek interoperability vrátane cestných zariadení a rozhraní s požiadavkami podľa osobitného predpisu2) a s príslušnými technickými špecifikáciami25) (ďalej len „posudzovanie zhody“),
b)
posudzovania vhodnosti zložiek interoperability na použitie podľa osobitného predpisu25) (ďalej len „posudzovanie vhodnosti“) alebo
c)
dohľadu nad posudzovaním zhody a posudzovaním vhodnosti (ďalej len „dohľad nad posudzovaním“).
(2)
Zložkou interoperability sa rozumie základná súčasť, skupina súčastí, montážna podskupina alebo úplný montážny celok zariadenia, ktorý je začlenený alebo určený na začlenenie do Európskej služby elektronického výberu mýta a od ktorého priamo alebo nepriamo závisí interoperabilita služby vrátane hmotných aj nehmotných predmetov, ako je softvér.
(3)
Vhodnosťou zložky interoperability na použitie sa rozumie schopnosť zložky interoperability reprezentatívne integrovanej do Európskej služby elektronického výberu mýta vo vzťahu so systémom mýtneho úradu dosiahnuť a udržať si predpísanú výkonnosť pri prevádzke.
(4)
Dohľad nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a osobitného predpisu2) autorizovanou osobou vykonáva úrad podľa osobitného predpisu.44a)
§ 21
(1)
Notifikácia sa vykonáva podľa osobitného predpisu.44b)
(2)
Úrad oznamuje Európskej komisii a členským štátom zmeny súvisiace s notifikáciou.
(3)
Úrad oznamuje Európskej komisii postup preverovania splnenia požiadaviek podľa osobitného predpisu,25) postup notifikácie, spôsob kontroly notifikovanej osoby a ich zmeny.
(4)
Ak úrad vydá rozhodnutie podľa osobitného predpisu,44a) alebo ak notifikovaná osoba svoju činnosť už nevykonáva, úrad zabezpečí, aby
a)
iná notifikovaná osoba spracovala dokumentáciu týkajúcu sa posudzovania zhody alebo posudzovania vhodnosti tejto notifikovanej osoby alebo
b)
dokumentácia týkajúca sa posudzovania zhody alebo posudzovania vhodnosti bola k dispozícii úradu alebo na základe žiadosti orgánu dohľadu nad trhom tomuto orgánu.45)
§ 22
Práva a povinnosti autorizovanej osoby
(1)
Práva a povinnosti autorizovanej osoby sú ustanovené v osobitnom predpise.45a)
(2)
Notifikovaná osoba pri posudzovaní vhodnosti berie do úvahy stanovisko správcu výberu mýta.
§ 23
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo najmenej šesť mesiacov pred zavedením nového mýtneho režimu predloží Európskej komisii správu, ktorá obsahuje
a)
jednotkové hodnoty a parametre použité pri výpočte nákladových položiek,
b)
kategórie vozidiel s povinnosťou úhrady mýta,
c)
rozsah vymedzených úsekov ciest, ktoré sa použijú na výpočet nákladov, percentuálnu výšku určenú na úhradu nákladov a výšku sadzieb mýta spolu s vysvetlením spôsobu ustanovenia sadzieb mýta.
(2)
Ministerstvo
a)
riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy na úseku výberu mýta uskutočňovaný okresnými úradmi,
b)
oznamuje Európskej komisii zavádzanie nových mýtnych režimov, zavádzanie spoločného mýtneho systému s inými členskými štátmi a každoročne do 31. decembra údaje z registra o oblastiach Európskej služby elektronického výberu mýta a poskytovateľoch Európskej služby elektronického výberu mýta,
c)
zasiela Európskej komisii každé tri roky súhrnnú správu, v ktorej uvedie informácie najmä o počte automatických vyhľadávaní prostredníctvom informačného systému EUCARIS vykonaných členským štátom, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku, spolu s ich výsledkom a informáciou o následných konaniach,
d)
udeľuje a odníma oprávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta podľa § 14 až 16,
e)
vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona v oblasti elektronického výberu mýta a v oblasti poskytovania Európskej služby elektronického výberu mýta,
f)
aspoň raz ročne overuje, či poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta naďalej spĺňa podmienky ustanovené v § 14 a či plní informačnú povinnosť podľa § 17 ods. 1 a podľa toho aktualizuje vnútroštátny elektronický register uvedený v písmene g),
g)
vedie vnútroštátny elektronický register pre oblasť Európskej služby elektronického výberu mýta so zverejnením týchto údajov a ich zmien:
1.
identifikačné údaje mýtneho úradu,
2.
druh technológií využívaných elektronickým mýtnym systémom,
3.
údaje potrebné pre elektronický výpočet sumy úhrady mýta,
4.
prehľad o oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta,
5.
identifikačné údaje o poskytovateľoch Európskej služby elektronického výberu mýta, s ktorými má správca výberu mýta uzatvorenú zmluvu o poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta,
6.
identifikačné údaje o poskytovateľoch Európskej služby elektronického výberu mýta, ktorým sa udelilo oprávnenie podľa § 15,
7.
závery auditu celkového plánu riadenia rizík podľa § 17 ods. 1 písm. f),
h)
vydáva preukazy kontrolóra podľa § 24 ods. 2 a preukazy osoby poverenej výkonom kontroly podľa § 25 ods. 3 a vedie ich evidenciu,
i)
prejednáva správne delikty a ukladá pokuty podľa § 28 ods. 2 a 4.
§ 24
Štátny odborný dozor
(1)
Štátny odborný dozor nad oblasťou elektronického výberu mýta vrátane poskytovania Európskej služby elektronického výberu mýta, je vykonávanie kontroly činnosti správcu výberu mýta alebo ním poverenej osoby a poskytovateľa Európskej služby elektronického výberu mýta poverenými zamestnancami ministerstva a prizvanými osobami (ďalej len „kontrolór“). Obsahom štátneho odborného dozoru je kontrola dodržiavania tohto zákona a osobitného predpisu.2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, kontrolóri postupujú pri výkone štátneho odborného dozoru podľa osobitného predpisu.48)
(2)
Oprávnením na vykonanie štátneho odborného dozoru je preukaz kontrolóra vydaný ministerstvom. Preukaz obsahuje údaje o držiteľovi v rozsahu priezvisko, meno, titul, dátum vydania a platnosť preukazu kontrolóra.
(3)
Evidenciu preukazov kontrolóra vedie ministerstvo.
(4)
Okrem oprávnení podľa osobitného predpisu48) sú kontrolóri oprávnení
a)
vstupovať do objektov, zariadení, prevádzkových priestorov, dopravných prostriedkov alebo na pozemky kontrolovanej osoby, ak je to nevyhnutné na výkon štátneho odborného dozoru,
b)
vstupovať a vchádzať do uzavretých úsekov ciest,
c)
zisťovať totožnosť osoby zodpovednej za dodržiavanie ustanovenej povinnosti,
d)
vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov v určenej lehote bezodplatné poskytnutie
1.
originálov dokladov a iných písomností a informácii vrátane informácií na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ako aj úradne osvedčené preklady preverovanej dokumentácie, robiť si z nich kópie a vykonávať s nimi potrebné úkony súvisiace s výkonom štátneho odborného dozoru,
2.
vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné informácie a podklady k predmetu štátneho odborného dozoru a k zisteným nedostatkom,
e)
vyžadovať od iných osôb, ktoré majú doklady alebo informácie súvisiace s činnosťou štátneho odborného dozoru podľa tohto zákona predloženie dokladov, poskytnutie informácií a vysvetlení súvisiacich s výkonom štátneho odborného dozoru a odobrať doklady a iné materiály, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu a cieľa štátneho odborného dozoru,
f)
vykonávať ďalšie potrebné zistenia a úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom štátneho odborného dozoru,
g)
vyžadovať od kontrolovanej osoby zabezpečenie potrebného sprevádzania,
h)
uložiť kontrolovanej osobe vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov zistených štátnym odborným dozorom a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť v určenej lehote písomnú správu o ich splnení.
§ 25
Kontrola dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla
(1)
Kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla podľa tohto zákona vykonávajú osoby poverené výkonom kontroly v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru v rámci vykonávania dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.
(2)
Osobami poverenými výkonom kontroly sú
a)
zamestnanci správcu výberu mýta,
b)
zamestnanci osoby, ktorú správca výberu mýta poveril výkonom činností podľa § 12 ods. 2.
(3)
Osoba poverená výkonom kontroly sa preukazuje na mieste výkonu kontroly preukazom vydaným ministerstvom.
(4)
Evidenciu preukazov osôb poverených výkonom kontroly vedie ministerstvo. Na účely vedenia evidencie preukazov osôb poverených výkonom kontroly je ministerstvo oprávnené spracúvať podľa osobitných predpisov22) osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a číslo občianskeho preukazu.
(5)
Osoba poverená výkonom kontroly je oprávnená na účel kontroly dodržiavania tohto zákona:
a)
získavať a zaznamenávať údaje podľa § 12 ods. 5 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením,
b)
zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným úradom a orgánom Policajného zboru na účely konaní podľa § 27 až 32,
c)
na mieste v čase kontroly vybrať vypočítanú sumu mýta,
d)
vypočítať mýto z dĺžky 650 km a príslušnej sadzby, ak nemožno zistiť skutočnú prejazdenú vzdialenosť vozidla po vymedzených úsekoch ciest,
e)
požadovať od vodiča vozidla vysvetlenie, ktoré môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku alebo správneho deliktu,
f)
požadovať od vodiča vozidla predloženie dokladu o úhrade mýta,
g)
kontrolovať umiestnenie, činnosť a používanie palubnej jednotky,
h)
kontrolovať údaje zadané do palubnej jednotky na účely výpočtu mýta a zúčtovania mýta,
i)
uložiť prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla povinnosť výmeny palubnej jednotky, ak z údajov podľa písmena a) zistí, že palubná jednotka správne nezískava údaje potrebné na výpočet mýta alebo neumožňuje výkon kontroly.
(6)
Ak vodič vozidla pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s nimi preukáže svoju príslušnosť podľa osobitného predpisu,49) osoba poverená výkonom kontroly je oprávnená od vodiča vyžadovať len evidenčné číslo služobného preukazu.
(7)
Príslušník Policajného zboru pri výkone kontroly je oprávnený
a)
usmerňovať vozidlá na kontrolné miesta,
b)
zakázať vodičovi vozidla pokračovať v jazde alebo prikázať smer jazdy, ak nie je za kontrolované vozidlo mýto uhradené alebo nie je uhradené vo vypočítanej sume,
c)
zakázať vodičovi ďalšiu jazdu, ak je zistené porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 9; zakázať vodičovi jazdu možno až do času, kým si prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla nesplní povinnosť,
d)
prikázať vodičovi motorového vozidla jazdu na určené miesto a prikázať, aby na nevyhnutne potrebný čas zotrval s vozidlom na určenom mieste,
e)
použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku,
f)
požadovať predloženie osvedčenia o evidencii vozidla, technický preukaz alebo iný obdobný doklad preukazujúci kategóriu vozidla, najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, počet náprav vozidla a emisnú triedu vozidla.
(8)
Oprávnenia príslušníka Policajného zboru podľa odseku 7 sa nevzťahuje na vodiča vozidla, ktorý plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, obrany a bezpečnosti štátu.50)
(9)
Osoba poverená výkonom kontroly je povinná vyhotoviť záznam o kontrole.
(10)
Na účely rozkazného konania podľa § 29 až 31 môže správca výberu mýta alebo osoba poverená podľa § 12 ods. 2 vykonávať kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla podľa tohto zákona stacionárnymi elektronickými zariadeniami a mobilnými elektronickými zariadeniami správcu výberu mýta alebo osoby poverenej podľa § 12 ods. 2 bez zastavenia vozidla aj bez súčinnosti orgánov Policajného zboru.
(11)
Na účely rozkazného konania podľa § 29 až 31 správca výberu mýta alebo osoba poverená podľa § 12 ods. 2 je oprávnená
a)
získavať a zaznamenávať údaje podľa § 12 ods. 5 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením,
b)
zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným úradom,
c)
vypočítať sumu mýta,
d)
vypočítať mýto z dĺžky 650 km a príslušnej sadzby, ak nemožno zistiť skutočnú prejazdenú vzdialenosť vozidla po vymedzených úsekoch ciest,
e)
kontrolovať umiestnenie, činnosť a používanie palubnej jednotky,
f)
kontrolovať údaje zadané do palubnej jednotky na účely výpočtu mýta a zúčtovania mýta.
(12)
Dôkaz o porušení povinnosti získaný a zaznamenaný spôsobom ustanoveným v odseku 10 možno použiť aj pri rozhodovaní v konaní o priestupku podľa § 27 alebo v konaní o správnom delikte podľa § 28.
§ 27
Priestupky
(1)
Priestupku na úseku výberu mýta sa dopustí vodič vozidla, ktorý
a)
užíva vymedzené úseky ciest vozidlom bez úhrady mýta,
b)
odmieta úhradu mýta pri vyzvaní kontrolou poverených osôb na mieste v čase kontroly,
c)
pri užívaní vymedzených úsekov ciest s nulovou sadzbou mýta umiestni alebo uvedie do činnosti vo vozidle palubnú jednotku v rozpore s § 9 ods. 2 písm. b),
d)
palubnú jednotku vo vozidle umiestni, inštaluje, uvedie do činnosti alebo ju používa v rozpore s § 9 ods. 2 písm. a) a nemá to vplyv na správny výpočet mýta a na úhradu mýta,
e)
nezadá do palubnej jednotky počet náprav vozidla tak, aby zodpovedal skutočnému stavu vozidla a vznikne tým nedoplatok mýta,
f)
poskytne nesprávne alebo neúplné údaje pre výpočet mýta náhradným spôsobom podľa § 6 a vznikne tým nedoplatok mýta,
g)
nepredloží na výzvu
1.
príslušníka Policajného zboru doklad o vozidle, podľa ktorého je možné určiť alebo overiť technické údaje vozidla,
2.
príslušníka Policajného zboru alebo osoby poverenej výkonom kontroly potvrdenie o úhrade mýta podľa § 6 ods. 7,
h)
nesprístupni na výzvu príslušníka Policajného zboru alebo osoby poverenej výkonom kontroly palubnú jednotku a údaje v palubnej jednotke,
i)
nezaregistruje do elektronického mýtneho systému údaje podľa § 9 ods. 2 písm. c),
j)
používa vo vozidle palubnú jednotku, ktorá je poskytnutá a priradená k vozidlu s iným evidenčným číslom.
(2)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
neoprávnene manipuluje s palubnou jednotkou alebo do nej neoprávnene zasahuje,
b)
neoprávnene vydá, pozmení alebo sfalšuje dokument vydaný na účely posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo na účely dohľadu nad posudzovaním podľa § 22.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) sa uloží pokuta vo výške päťdesiatnásobku nedoplatku mýta, najviac však 800 eur, a v blokovom konaní vo výške tridsaťnásobku nedoplatku mýta, pričom výsledná suma sa zaokrúhli na celú sumu v eurách deliteľnú piatimi, najviac však do výšky 500 eur. Ak nie je možné určiť výšku nedoplatku mýta, uloží sa pokuta vo výške 500 eur.
(4)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) sa uloží pokuta vo výške 2 000 eur a v blokovom konaní vo výške 1 000 eur.
(5)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. c) sa uloží pokuta vo výške od 100 eur do 1 000 eur a v blokovom konaní vo výške od 50 eur do 700 eur.
(6)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. d) sa uloží pokuta vo výške od 20 eur do 100 eur a v blokovom konaní vo výške od 10 eur do 80 eur.
(7)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. e) alebo písm. f) sa uloží pokuta vo výške 160 eur a v blokovom konaní vo výške 120 eur.
(8)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. g) alebo písm. h) sa uloží pokuta vo výške od 100 eur do 500 eur a v blokovom konaní vo výške od 50 eur do 300 eur.
(9)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. i) alebo písm. j) sa uloží pokuta vo výške 100 eur a v blokovom konaní vo výške 50 eur. Ak spáchaním takéhoto priestupku vznikne nedoplatok mýta, uloží sa pokuta vo výške 160 eur a v blokovom konaní vo výške 120 eur.
(10)
Za priestupok podľa odseku 2 písm. a) sa uloží pokuta vo výške 1 000 eur a v blokovom konaní vo výške 700 eur.
(11)
Za priestupok podľa odseku 2 písm. b) sa uloží pokuta od 5 000 eur do 100 000 eur.
(12)
Priestupky podľa odseku 1 a podľa odseku 2 písm. a) prejednávajú okresné úrady a v blokovom konaní aj orgány Policajného zboru. Priestupky prejednáva okresný úrad, v obvode ktorého má fyzická osoba bydlisko. Ak je páchateľom priestupku osoba s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na konanie o priestupku podľa odseku 1 a podľa odseku 2 písm. a) je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k zisteniu porušenia niektorej z povinností podľa tohto zákona.
(13)
O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu o priestupku podľa odseku 1 a podľa odseku 2 písm. a) rozhoduje príslušný okresný úrad v sídle kraja. O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja o priestupku podľa odseku 1 a podľa odseku 2 písm. a) vydanému v prvom stupni rozhoduje osobitný organizačný útvar okresného úradu v sídle kraja.
(14)
Priestupky podľa odseku 2 písm. b) prejednáva úrad.
(15)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch51) okrem rozkazného konania podľa § 87.
(16)
Pokuty uložené za priestupky podľa odseku 1 sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 28
Správne delikty
(1)
Správneho deliktu na úseku výberu mýta sa dopustí prevádzkovateľ vozidla, ktorý
a)
užíva vymedzené úseky ciest vozidlom bez úhrady mýta,
b)
pri užívaní vymedzených úsekov ciest s nulovou sadzbou mýta umiestni alebo uvedie do činnosti vo vozidle palubnú jednotku v rozpore s § 9 ods. 2 písm. b),
c)
palubnú jednotku vo vozidle umiestni, inštaluje, uvedie do činnosti alebo ju používa v rozpore s § 9 ods. 2 písm. a) a nemá to vplyv na správny výpočet mýta a na úhradu mýta,
d)
neoznámi zmenu zaregistrovaných údajov podľa § 10 ods. 5 alebo § 10 ods. 7,
e)
nezadá do palubnej jednotky správny počet náprav vozidla tak, aby zodpovedal skutočnému stavu vozidla a vznikne tým nedoplatok mýta,
f)
nezaregistruje do elektronického mýtneho systému údaje podľa § 9 ods. 2 písm. c),
g)
používa vo vozidle palubnú jednotku, ktorá je poskytnutá a priradená k vozidlu s iným evidenčným číslom.
(2)
Správneho deliktu sa dopustí správca výberu mýta alebo poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta, ktorý poruší alebo nesplní povinnosť ustanovenú týmto zákonom alebo osobitným predpisom.2)
(3)
Správneho deliktu sa dopustí
a)
notifikovaná osoba, ktorá
1.
koná nad rozsah notifikácie alebo v rozpore s notifikáciou,
2.
poruší povinnosť podľa § 22 ods. 4 písm. b) až j),
b)
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá neoprávnene vydá, pozmení alebo sfalšuje dokument vydaný na účely posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo na účely dohľadu nad posudzovaním podľa § 22.
(4)
Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) sa uloží pokuta vo výške od 100 eur do 600 eur. Ak prevádzkovateľ vozidla uhradí nedoplatok mýta do 24:00 hodiny nasledujúceho kalendárneho dňa od dňa porušenia povinnosti pokuta sa neuloží. Za správny delikt podľa odseku 2 sa uloží pokuta vo výške od 1 500 eur do 10 000 eur.
(5)
Za správny delikt podľa odseku 1 písm. b) sa uloží pokuta vo výške od 480 eur do 2 000 eur.
(6)
Za správny delikt podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. d) sa uloží pokuta vo výške od 30 eur do 200 eur.
(7)
Za správny delikt podľa odseku 1 písm. e) sa uloží pokuta vo výške od 180 eur do 2 000 eur.
(8)
Za správny delikt podľa odseku 1 písm. f) alebo písm. g) sa uloží pokuta vo výške od 150 eur do 400 eur. Ak spáchaním takéhoto správneho deliktu vznikne nedoplatok mýta, uloží sa pokuta vo výške od 480 eur do 2 000 eur.
(9)
Za správny delikt podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu alebo písmena b) sa uloží pokuta vo výške od 50 000 eur do 500 000 eur. Za správny delikt podľa odseku 3 písm. a) druhého bodu sa uloží pokuta vo výške od 5 000 eur do 100 000 eur.
(10)
Za viac správnych deliktov podľa odseku 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných tým istým vozidlom sa v jednom konaní uloží len jedna pokuta.
(11)
O viacerých správnych deliktoch podľa odseku 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných rôznymi vozidlami sa rozhodne a pokuta sa uloží osobitne vo viacerých samostatných konaniach vedených podľa vozidla, ktorými bol správny delikt spáchaný. Samostatné konania o všetkých správnych deliktoch toho istého prevádzkovateľa vozidla podľa odseku 1 spáchaných viacerými vozidlami nie je možné spojiť do jedného konania ani o takýchto správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.
(12)
Správne delikty podľa odseku 1 prejednáva okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovateľ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je prevádzkovateľom vozidla osoba s bydliskom, miestom podnikania alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na konanie o správnom delikte podľa odseku 1 je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k prvému zisteniu porušenia niektorej z povinností spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa.
(13)
O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu o správnom delikte podľa odseku 1 rozhoduje príslušný okresný úrad v sídle kraja. O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja o správnom delikte podľa odseku 1 vydanému v prvom stupni rozhoduje osobitný organizačný útvar okresného úradu v sídle kraja.
(14)
Správne delikty podľa odseku 2 prejednáva ministerstvo. Správne delikty podľa odseku 3 prejednáva úrad.
(15)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti.
(16)
Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(17)
Pokuty uložené za správne delikty podľa odseku 1 až 3 sú príjmom štátneho rozpočtu.
Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch prevádzkovateľa vozidla
§ 29
Rozkazné konanie
(1)
Ak okresný úrad zistí na základe kontroly vykonanej správcom výberu mýta, osobou poverenou podľa § 12 ods. 2, osobami poverenými výkonom kontroly alebo orgánmi Policajného zboru podľa odseku 2 (ďalej len „vykonaná kontrola“) spáchanie správneho deliktu podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. e) a nie je dôvod na odloženie veci, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty podľa odsekov 3 až 6. Ak ide o držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla evidovaného v inom členskom štáte, rozkaz sa zašle aj v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom je vozidlo evidované. V takom prípade sa spolu s rozkazom zašle aj informačný formulár v tomto jazyku, ktorý obsahuje najmä informácie o povahe správneho deliktu, miesto, dátum a čas jeho spáchania, ustanovenie právneho predpisu, ktoré sa porušilo, sankciu a prípadne údaje o zariadení, ktoré sa použilo na zistenie správneho deliktu. Rozkaz, ktorý sa ani po opakovanom pokuse o doručenie nepodarilo doručiť držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla evidovaného v inom členskom štáte, sa dňom vrátenia nedoručenej zásielky považuje za nevydaný.
(2)
Správny delikt prevádzkovateľa vozidla podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. e) možno prejednať a uložiť zaň pokutu v rozkaznom konaní len vtedy, ak dôkaz o spáchaní správneho deliktu je získaný a zaznamenaný bez zastavenia vozidla stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením, ktoré používa správca výberu mýta, osoba poverená podľa § 12 ods. 2, osoby poverené výkonom kontroly alebo Policajný zbor.
(3)
Za správny delikt podľa 28 ods. 1 písm. a) sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 1 050 eur.
(4)
Za správny delikt podľa § 28 ods. 1 písm. b) sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 480 eur. Za správny delikt podľa § 28 ods. 1 písm. e) sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 180 eur.
(5)
Za viac správnych deliktov podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) a e) toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa tým istým vozidlom sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží pokuta podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety nie je možné spojiť do jedného konania.
(6)
O viacerých správnych deliktoch podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) a e) toho istého prevádzkovateľa spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa rôznymi vozidlami sa rozhodne a pokuta sa uloží osobitne vo viacerých samostatných rozkazných konaniach vedených podľa vozidla, ktorým bol správny delikt spáchaný. Samostatné rozkazné konania o všetkých správnych deliktoch prevádzkovateľa podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) a e) spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa viacerými vozidlami nie je možné spojiť do jedného rozkazného konania ani o takýchto správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.
(7)
Na rozkazné konanie o správnom delikte podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) a e) je miestne príslušný okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovateľ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je prevádzkovateľom vozidla osoba s bydliskom, miestom podnikania alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na rozkazné konanie o správnom delikte podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) a e) je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k prvému zisteniu porušenia niektorej z povinností spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa.
(8)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(9)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na platobný účet uvedený v rozkaze pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške.
(10)
Pokuta podľa odsekov 3 a 4 a trovy konania podľa § 31 ods. 8 sa musia uhradiť formou platby na platobný účet;52) to neplatí pri úhrade pokuty príslušníkovi Policajného zboru podľa osobitného predpisu.53)
(11)
Pokuty uložené v rozkaznom konaní sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 30
(1)
Okresný úrad vec odloží, ak
a)
nemožno zistiť prevádzkovateľa vozidla,
b)
prevádzkovateľ vozidla požíva výsady a imunitu podľa medzinárodného práva,
c)
bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie povinnosti podľa § 9 ods. 1 a 2, § 10 ods. 5 alebo § 10 ods. 7,
d)
zodpovednosť za porušenie povinnosti podľa § 9 ods. 1 a 2, § 10 ods. 5 alebo § 10 ods. 7 zanikla,
e)
bolo v čase porušenia povinnosti podľa § 9 ods. 1 a 2, § 10 ods. 5 alebo § 10 ods. 7 vozidlo odcudzené alebo bola odcudzená tabuľka s evidenčným číslom alebo palubná jednotka,
f)
ide o vozidlo oslobodené od mýta podľa § 3.
(2)
Rozhodnutie o odložení veci sa nevydáva. O odložení veci sa prevádzkovateľ vozidla neupovedomuje.
(3)
Ak okresný úrad zistí porušenie povinnosti podľa § 9 ods. 1 a 2 a vec odloží podľa odseku 1 písm. b), bezodkladne o tom upovedomí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Okresný úrad zašle Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky aj fotografiu a záznam o kontrole, ktorými sa preukazuje porušenie povinnosti.
§ 31
(1)
Rozkaz vydaný podľa § 29 ods. 1 má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, ak odsek 9 neustanovuje inak. Spolu s rozkazom sa prevádzkovateľovi vozidla zašle aj fotografia a záznam o kontrole podľa § 25 ods. 9, ktorými sa preukazuje porušenie povinnosti. Rozkaz nemožno doručiť verejnou vyhláškou.
(2)
Prevádzkovateľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor okresnému úradu, ktorý rozkaz vydal. Odpor proti rozkazu sa musí odôvodniť. V odôvodnení uvedie prevádzkovateľ vozidla rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti výroku uvedenému v rozkaze, a zároveň označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. K odporu pripojí listinné dôkazy, ktorých sa dovoláva. O tomto musí byť prevádzkovateľ vozidla v rozkaze poučený. Ustanovenie § 19 ods. 3 všeobecného predpisu o správnom konaní sa nepoužije. Rozhodujúcou skutočnosťou nie je uvedenie vodiča, ktorý v čase porušenia povinnosti viedol vozidlo, alebo uvedenie inej osoby ako osoby zodpovednej za porušenie povinnosti.
(3)
Okresný úrad odmietne odpor, ak
a)
neobsahuje predpísané náležitosti podľa odseku 2 a podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,
b)
bola pokuta už uhradená.
(4)
Okresný úrad vydá rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Rozkaz nadobúda právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie odporu alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu.
(5)
Včasným podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 3, sa rozkaz zrušuje v celom rozsahu a okresný úrad pokračuje v konaní o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla, ak odsek 7 neustanovuje inak; to platí aj v prípade, ak bol odpor podaný len proti niektorému z viacerých výrokov uvedených v rozkaze.
(6)
Prevádzkovateľovi vozidla obvinenému zo spáchania správneho deliktu podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. e) nemožno v konaní o správnom delikte vedenom po zrušení rozkazu uložiť vyššiu pokutu, než bola uvedená v rozkaze.
(7)
Ak po podaní odporu okresný úrad zistí dôvody podľa § 30 ods. 1, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.
(8)
Prevádzkovateľovi vozidla, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 2 uložená pokuta za správny delikt podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. e), okresný úrad uloží povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur. Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej pokuty.
(9)
Rozkaz podľa odseku 1, rozhodnutie o odmietnutí odporu podľa odseku 4 a rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 7 môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby. Spis o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla sa môže viesť len v elektronickej podobe.
§ 32
Vylúčenie súbežných konaní
(1)
Po začatí konania o priestupku vodiča podľa § 27 ods. 1 písm. a), c), d), e), i) alebo písm. j) nemožno začať konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 28 ods. 1 alebo § 29 alebo už v začatom konaní pokračovať, ak ide o porušenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho dňa. Ak také konanie už bolo začaté, príslušný okresný úrad konanie zastaví.
(2)
Po začatí konania o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 28 ods. 1 alebo § 29 nemožno začať konanie o priestupku vodiča podľa § 27 ods. 1 písm. a), c), d), e), i) alebo písm. j) alebo už v začatom konaní pokračovať, ak ide o porušenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho dňa. Ak také konanie už bolo začaté, príslušný okresný úrad konanie zastaví.
(3)
Po právoplatnosti rozhodnutia o priestupku podľa § 27 ods. 1 písm. a), c), d), e), i) alebo písm. j) nemožno začať konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 28 ods. 1 a nemožno začať ani rozkazné konanie podľa § 29, ak ide o porušenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho dňa. Ak také konanie už bolo začaté, príslušný okresný úrad konanie zastaví.
(4)
Po právoplatnosti rozhodnutia o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 28 ods. 1 nemožno začať konanie o priestupku vodiča podľa § 27 ods. 1 písm. a), c), d), e), i) alebo písm. j) a nemožno začať ani rozkazné konanie podľa § 29, ak ide o porušenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho dňa. Ak také konanie už bolo začaté, príslušný okresný úrad konanie zastaví.
(5)
Po právoplatnosti rozhodnutia vydaného v rozkaznom konaní podľa § 29 ods. 1 alebo ak bola vec odložená podľa § 30, nemožno začať konanie podľa § 28 o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 28 ods. 1 a nemožno začať ani konanie o priestupku vodiča podľa § 27 ods. 1 písm. a), c), d), e), i) alebo písm. j), ak ide o porušenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho dňa. Ak také konanie už bolo začaté, príslušný okresný úrad konanie zastaví.
§ 33
(1)
Za správny delikt prevádzkovateľa vozidla môže príslušník Policajného zboru uložiť pokutu v blokovom konaní, ak osoba poverená výkonom kontroly v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru v rámci vykonávania dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky zistí, že vozidlom bola v minulosti porušená povinnosť podľa § 9 ods. 1, ods. 2 písm. b) alebo písm. d) a vznikol tým nedoplatok mýta a nebolo v tom čase možné zistiť údaje o vozidle a jeho prevádzkovateľovi a prevádzkovateľ vozidla alebo vodič je ochotný pokutu zaplatiť.
(2)
V blokovom konaní podľa odseku 1 sa ukladá pokuta vo výške dvoch tretín pokuty podľa § 29 ods. 3 alebo ods. 4.
(3)
Proti blokovému konaniu podľa odseku 1 sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania.
(4)
Bloky na ukladanie pokút vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Do bloku na ukladanie pokút sa zapisujú údaje o
a)
vozidle a jeho prevádzkovateľovi,
b)
osobe preberajúcej blok na pokutu,
c)
skutku,
d)
výške uloženej pokuty.
(5)
Ak nemôže prevádzkovateľ vozidla alebo vodič zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu na mieste nezaplatenú s údajmi podľa odseku 4 a s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatie tohto bloku prevádzkovateľ vozidla alebo vodič potvrdí svojím podpisom.
(6)
Ak správny delikt prevádzkovateľa vozidla nemožno prejednať v blokovom konaní, príslušník Policajného zboru je oprávnený uložiť prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi povinnosť zložiť peňažnú záruku vo výške pokuty podľa § 29 ods. 3 alebo ods. 4; to neplatí, ak po porušení povinnosti podľa § 9 ods. 1, ods. 2 písm. b) alebo písm. d) došlo preukázateľne k zmene prevádzkovateľa vozidla. Príslušník Policajného zboru prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi o zložení peňažnej záruky vydá potvrdenie, ktoré obsahuje dôvod uloženia povinnosti zložiť peňažnú záruku, jej výšku a údaje o bankovom účte, na ktorý sa peňažná záruka vráti.
(7)
Peňažná záruka prepadne v prospech štátu, ak
a)
vodič nepredloží príslušníkovi Policajného zboru hodnoverný doklad s údajmi o prevádzkovateľovi vozidla a vozidle,
b)
nebolo možné začať konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla z iného dôvodu, ako je uvedené v § 30 ods. 1,
c)
pokuta v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 9 ods. 1, ods. 2 písm. b) alebo písm. d) nebola uložená z iného dôvodu, ako je uvedené v § 30 ods. 1, alebo
d)
pokuta uložená prevádzkovateľovi vozidla nebola uhradená do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(8)
Príslušník Policajného zboru, ktorému vodič predloží doklad podľa odseku 7 písm. a), tieto údaje bezodkladne zašle orgánu príslušnému na konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla.
(9)
Prepadnutím peňažnej záruky podľa odseku 7 písm. d) sa pokuta uložená prevádzkovateľovi vozidla považuje za uhradenú.
(10)
Peňažná záruka, ktorá neprepadne v prospech štátu, sa bezodkladne vráti.
(11)
Prijaté peňažné záruky sa sústreďujú na samostatnom účte,53a) z ktorého sa aj realizuje ich vrátenie alebo prepadnutie.
§ 34
Vzťah k správnemu poriadku
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní54), ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na
a)
zmierovacie konanie podľa § 19,
b)
postup pri notifikácii podľa § 21,
c)
konania notifikovanej osoby pri posudzovaní zhody, posudzovaní vhodnosti a pri výkone dohľadu nad posudzovaním.
§ 35
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)
Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením spôsob výpočtu mýta, výšku sadzby mýta za 1 km vymedzeného úseku cesty, systém zliav zo sadzieb mýta a podrobnosti o uplatnení zliav zo sadzieb mýta pre kategórie vozidiel podľa § 4.
(2)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví
a)
vymedzenie úsekov ciest s výberom mýta,
b)
rozsah nevyhnutných nákladov spojených s výberom mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest II. triedy a ciest III. triedy,
c)
podrobnosti o výške limitu poistného plnenia v poistnej zmluve na preukázanie finančnej spôsobilosti podľa § 14 ods. 3,
d)
podrobnosti o preukaze osoby poverenej výkonom kontroly a vzor preukazu osoby poverenej výkonom kontroly,
e)
podrobnosti o preukaze kontrolóra a vzor preukazu kontrolóra.
§ 36
Prechodné ustanovenia
(1)
Konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(2)
Doklady na preukazovanie osôb poverených výkonom kontroly vydané pred účinnosťou tohto zákona ostávajú v platnosti do dátumu, ktorý je v nich uvedený.
§ 36a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2015
Konania o priestupkoch alebo o správnych deliktoch začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2015 sa dokončia podľa doterajších predpisov; neskoršia právna úprava sa použije, ak je to pre páchateľa priestupku alebo správneho deliktu priaznivejšie.
§ 36b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Konania o priestupkoch alebo o správnych deliktoch začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa doterajších predpisov; neskoršia právna úprava sa použije, ak je to pre páchateľa priestupku alebo správneho deliktu priaznivejšie.
§ 36c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
§ 36d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017
Osoba poverená podľa § 12 ods. 2 je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 31. júla 2017.
§ 36e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019
Konania o správnych deliktoch začaté a právoplatne neskončené pred 1. júlom 2019 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2019; neskoršia právna úprava v znení účinnom od 1. júla 2019 sa použije, ak je to pre páchateľa priestupku alebo správneho deliktu priaznivejšie z hľadiska výšky ukladanej sankcie.
§ 36f
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia
Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 36g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2021
(1)
Ministerstvo zašle Európskej komisii prvú správu podľa § 23 ods. 2 písm. c) do 19. apríla 2023.
(2)
Konanie o správnom delikte začaté a právoplatne neskončené pred 1. decembrom 2021 sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. novembra 2021.
§ 36h
Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou vyhlásenou v súvislosti
s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
(1)
Mýto sa neplatí za užívanie vymedzených úsekov ciest vozidlami prevážajúcimi humanitárnu pomoc15d) a cudzincov počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobenej ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „mimoriadna situácia“), čo prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla preukazuje potvrdením orgánu štátnej správy.
(2)
Oslobodenie od platby mýta podľa odseku 1 sa uplatňuje od 26. februára 2022. Okresný úrad vec odloží bez toho, aby sa začalo konanie o priestupku alebo správnom delikte podľa tohto zákona, ak ide o vozidlo oslobodené od mýta podľa odseku 1. Na rozhodnutie o odložení veci sa vzťahuje § 30 ods. 2. Konanie o priestupku alebo konanie o správnom delikte vodiča vozidla alebo prevádzkovateľa vozidla podľa odseku 1 začaté v období od 26. februára 2022 do účinnosti tohto zákona a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona okresný úrad zastaví.
(3)
Ak počas mimoriadnej situácie vodič vozidla alebo prevádzkovateľ vozidla uskutoční platbu mýta za vozidlo oslobodené od mýta podľa odseku 1, je oprávnený požiadať správcu výberu mýta o vrátanie platby, a to najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa skončenia mimoriadnej situácie.
§ 36i
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2023
Konanie o priestupku a správnom delikte začaté a právoplatne neskončené pred 1. júlom 2023 sa dokončí podľa predpisov účinných od 1. júla 2023.
§ 37
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 38
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 488/2009 Z. z., zákona č. 31/2010 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 232/2011 Z. z. a zákona č. 372/2012 Z. z.
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 586/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2011 Z. z.
3.
vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení vyhlášky č. 536/2009 Z. z., vyhlášky č. 1/2010 Z. z., vyhlášky č. 27/2010 Z. z., vyhlášky č. 108/2010 Z. z., vyhlášky č. 274/2010 Z. z., vyhlášky č. 24/2011 Z. z., vyhlášky č. 84/2011 Z. z., vyhlášky č. 160/2011 Z. z., vyhlášky č. 281/2011 Z. z., vyhlášky č. 522/2011 Z. z., vyhlášky č. 192/2012 vyhlášky č. 450/2012 Z. z., vyhlášky č. 65/2013 Z. z. a vyhlášky č. 185/2013 Z. z.
4.
vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 389/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o doklade na preukazovanie osoby poverenej výkonom kontroly elektronického výberu mýta.
5.
vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z. ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení vyhlášky č. 10/2010 Z. z., vyhlášky č. 26/2010 Z. z., vyhlášky č. 61/2010 Z. z., vyhlášky č. 147/2010 Z. z., vyhlášky č. 297/2010 Z. z., vyhlášky č. 292/2011 Z. z., vyhlášky č. 441/2011 Z. z. a vyhlášky č. 147/2012 Z. z.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 31/2013 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z. a zákona č. 417/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
ako vodič vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 000 kg alebo ako vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg vojde na pozemnú komunikáciu, na ktorej je jazda takéhoto vozidla alebo takejto jazdnej súpravy zakázaná,“.
Doterajšie písmená j) a k) sa označujú ako písmená k) a l).
2.
V § 22 ods. 1 písm. l) sa slová „v písmenách a) až j)“ nahrádzajú slovami „v písmenách a) až k)“.
3.
V § 22 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
písm. j) sa uloží pokuta 1 500 eur,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
4.
V § 22 ods. 2 písm. e) sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. k)“.
5.
V § 22 ods. 2 písm. f) sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. l)“.
6.
V § 22 odsek 3 znie:
„(3)
V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až i) pokutu do 650 eur, podľa odseku 1 písm. j) do 1 000 eur, podľa odseku 1 písm. k) do 150 eur a podľa odseku 1 písm. l) do 50 eur. V rozkaznom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až i) pokutu do 650 eur a podľa odseku 1 písm. j) do 1 000 eur.“.
7.
V § 22 ods. 4 sa slová „odseku 1 písm. i) a k)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. i) a l)“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákon č. 347/2004 Z .z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákon č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z .z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z .z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 594/2009 Z .z., zákona č. 274/2009 Z .z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z. a zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI Doprava sa za položku 85 vkladá položka 85a, ktorá znie:
„Položka 85a
Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta25aaa) ........... 200 000 eur.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25aaa znie:
„25aaa)
§ 14 a 15 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVII Metrológia a posudzovanie zhody sa za položku 237 vkladá položka 238, ktorá znie:
„Položka 238
Podanie žiadosti o
a)
autorizáciu na vykonávanie posudzovania zhody zložiek interoperability vrátane cestných zariadení podľa osobitného predpisu47ad) ........................................... 1 000 eur
b)
autorizáciu na vykonávanie posudzovania vhodnosti zložiek interoperability na použitie podľa osobitného predpisu47ad) ..... 1 000 eur
c)
autorizáciu na vykonávanie dohľadu nad posudzovaním zhody a posudzovaním vhodnosti podľa písm. a) a b) podľa osobitného predpisu47ad) ............................ 1 000 eur
d)
zmenu údajov alebo o obmedzenie rozsahu
autorizácie podľa osobitného predpisu47ae) .. 500 eur.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 47ad a 47ae znejú:
„47ad)
§ 20 ods. 1 a 2 zákona č. 474/2013 Z. z.
47ae)
§ 20 ods. 11 zákona č. 474/2013 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z. a zákona č. 317/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „pozemky pod diaľnicami vo vlastníctve diaľničnej spoločnosti vrátane súčastí diaľnic a pozemkov pod nimi vo vlastníctve diaľničnej spoločnosti.“.
2.
V § 2 ods. 4 sa slová „Na účinnosť nájomnej zmluvy“ nahrádzajú slovami „Na platnosť nájomnej zmluvy“.
3.
V § 2 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo vykonáva zmenu špecifikácie prioritného infraštruktúrneho majetku.“.
4.
V § 8 ods. 1 sa slová „vyberanie poplatkov“ nahrádzajú slovami „výber mýta“.
5.
V § 8 ods. 2 sa slovo „poplatkov“ nahrádza slovom „mýta“.
6.
V § 8 ods. 3 sa slová „vyberanie poplatkov“ nahrádzajú slovami „výber mýta“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
8.
V § 8 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Mýto vybrané za užívanie vymedzených úsekov ciest II. triedy a vymedzených úsekov ciest III. triedy, znížené o nevyhnutné náklady diaľničnej spoločnosti spojené so výberom mýta, sú príjmom vyššieho územného celku.11aa) Príjmy vyššieho územného celku z mýta sú účelovo viazané a možno ich použiť len na krytie výdavkov na úhradu nákladov súvisiacich s výstavbou, správou, údržbou, rekonštrukciou a opravou ciest v jeho vlastníctve. Ak sú náklady správcu výberu mýta súvisiace s výberom mýta na cestách II. a III. triedy vyššie ako dosahované príjmy, tieto náklady znáša vyšší územný celok.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:
11aa) § 6 ods. 1 písm. k) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9.
V § 12 odsek 2 znie:
„(2)
Po vybudovaní uceleného úseku diaľnice a kolaudácii stavby alebo po rozhodnutí o predčasnom užívaní, okrem koncesných ciest, diaľničná spoločnosť poskytne ministerstvu všetky údaje na zaradenie takto ukončenej časti stavby vrátane pozemkov pod stavbou do prioritného infraštruktúrneho majetku diaľničnej spoločnosti podľa § 2 ods. 1.“.
10.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014
Diaľničná spoločnosť poskytne ministerstvu všetky údaje podľa § 2 ods. 6 na zaradenie pozemkov pod stavbami diaľnic existujúcimi ku dňu účinnosti tohto zákona do prioritného infraštruktúrneho majetku do 12 mesiacov od účinnosti tohto zákona.“.
Čl. V
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z. a zákona č. 388/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 6a sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
zákaz vjazdu vozidla alebo zákaz jazdy vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 000 kg alebo jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg.“.
2.
V § 39 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Na ceste III. triedy je zakázaná jazda nákladným motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 12 000 kg alebo jazdným súpravám s najväčšou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 12 000 kg, okrem nákladných motorových vozidiel a jazdných súprav,
a)
ktoré zabezpečujú nakládku alebo vykládku tovaru alebo iného nákladu, opravárenské, údržbárske služby alebo komunálne a podobné služby na ceste III. triedy alebo na mieste, ku ktorému je prístup len po ceste III. triedy,
b)
ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia, majú na ceste III. triedy alebo na mieste, ku ktorému je prístup len po ceste III. triedy, sídlo, garáž alebo prevádzku,
c)
ktorých jazda alebo preprava po ceste III. triedy alebo na miesto, ku ktorému je prístup len po ceste III. triedy je vykonávaná z dôvodu opravy, servisu, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality predmetného vozidla alebo odovzdania palubnej jednotky,24a)
d)
ktoré sa na ceste III. triedy alebo na mieste, ku ktorému je prístup len po ceste III. triedy používajú ako výcvikové vozidlá autoškoly alebo na ktorých sa vykonáva skúška z odbornej spôsobilosti.
(5)
Zákaz jazdy podľa odseku 4 neplatí aj pre vozidlá a prepravu uvedené v odseku 3 písm. a), b), d) a f) až l).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)
§ 11 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 9.
3.
V § 39 ods. 6 sa slová „v odseku 3“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 3 až 5“.
4.
V § 57 ods. 5 sa slová „§ 39 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 8“.
5.
§ 139a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. i), orgán Policajného zboru uloží pokutu 2 000 eur. Pokutu vo výške dvojnásobku sadzby podľa prvej vety orgán Policajného zboru uloží tomu, kto sa dopustí porušenia povinností podľa § 6a písm. i) opätovne do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.“.
6.
V § 140 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 39 ods. 1, 2, 5 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 1, 2, 7 až 9“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 474/2013 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EÚROPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 187, 20. 7. 1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 269, 14. 10. 2011) a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 06. 2013),
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2019/520 z 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 91, 29. 3. 2019).
2)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/204 z 28. novembra 2019 o podrobných povinnostiach poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta, minimálnom obsahu prehľadu o oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta, elektronických rozhraniach, požiadavkách na zložky interoperability a o zrušení rozhodnutia 2009/750/ES (Ú. v. EÚ L 43, 17. 2. 2020).
3)
§ 4 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018) v platnom znení.
8)
§ 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
10)
§ 3d ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 4 zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 664/2007 Z. z.
11)
§ 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 4 zákona č. 639/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 12 ods. 1 zákona č. 639/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
§ 6 ods. 1 písm. k) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z.).
Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich ozbrojených síl (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 566/2004 Z. z.).
15)
§ 7 písm. a) a b) a § 9 ods. 1 písm. a) až h) zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
15a)
§ 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 129/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15b)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Čl. 4 ods. 1 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013 zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
15c)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 252/2001 Z. z.
Čl. 13 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ v platnom znení.
15d)
§ 2 písm. b) zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci (Ú. v. ES L 163, 2. 7. 1996) v platnom znení.
16)
§ 2 ods. 2 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov.
17)
Napríklad zákon č. 129/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
18)
§ 17 ods. 1 a § 35a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 639/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20a)
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21)
§ 111 ods. 2 a § 113 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení.
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov,
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 333/2011 Z. z. o v znení neskorších predpisov.
24a)
Zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 317/2012 Z. z. o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/203 z 28. novembra 2019 o klasifikácií vozidiel, povinnostiach používateľov Európskej služby elektronického výberu mýta, požiadavkách na zložky interoperability a minimálnych kritériách oprávnenosti pre notifikované orgány (Ú. v. EÚ L 43, 17. 2. 2020).
26)
Čl. 4 a 5 a Príloha I. a III. vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/204.
26a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008) v platnom znení.
27)
Napríklad podľa STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001).
28)
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29a)
§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29b)
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
29c)
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
30)
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
32)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
37)
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
38a)
§ 10 až 19 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
41)
§ 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácií orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
44a)
Zákon č. 56/2018 Z. z.
44b)
§ 20 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
45)
Napríklad zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
48)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
50)
Napríklad zákon č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
53)
§ 139h zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.
53a)
§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
54)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.