45/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.03.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

45
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadaní znalcov Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), ktoré sa konalo 21. až 25. novembra 2011 v Malmö, 30. až 31. mája 2012 v Berne a 13. novembra 2012 v Rige, boli prijaté zmeny a doplnky k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) - dodatok C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) prijatému v Berne 9. mája 1980 v znení Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980 (vyhláška č. 8/1985 Zb. v znení oznámenia č. 61/1991 Zb., oznámenia č. 251/1991 Zb., oznámenia č. 34/1997 Z. z., oznámenia č. 15/2001 Z. z., oznámenia č. 178/2003 Z. z., oznámenia č. 598/2005 Z. z., oznámenia č. 382/2006 Z. z., oznámenia č. 40/2007 Z. z., oznámenia č. 165/2010 Z. z., oznámenia č. 166/2010 Z. z. a oznámenia č. 554/2010 Z. z.).
Zmeny a doplnky k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) nadobudli platnosť 1. januára 2013 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.
Do textu zmien a doplnkov k poriadku možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.