444/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

444
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 382/2008 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky č. 375/1999 Z. z., zákona č. 276/2001 Z. z. a vyhlášky č. 536/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
㤠1
Táto vyhláška upravuje niektoré podrobnosti dohodovania cien, konania o porušení cenovej disciplíny, postupu pri regulácii cien a cenovej kontrole; tým nie je dotknutá regulácia cien podľa osobitných predpisov.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Napríklad opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003 – OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení neskorších predpisov, vyhláška Poštového regulačného úradu č. 63/2012 Z. z. o spôsobe výpočtu a náhrade čistých nákladov univerzálnej služby.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „o cenách v znení neskorších predpisov“.
3.
V § 3 ods. 1 prvej vete sa slová „uplatňujú ekonomicky oprávnené náklady“ nahrádzajú slovami „vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov“ a v druhej vete sa slovo „Do“ nahrádza slovami „Ak cenový orgán podľa § 11 ods. 1 zákona neustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom inak, do“.“.
4.
V § 3 ods. 2 prvej vete sa slová „uplatňuje primeraný zisk“ nahrádzajú slovami „vychádza z primeraného zisku“ a v druhej vete sa slovo „Primeraný“ nahrádza slovami „Ak cenový orgán podľa § 11 ods. 1 zákona neustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom inak, primeraný“.“.
5.
V § 3 ods. 3 uvádzacia veta znie: „Ak cenový orgán podľa § 11 ods. 1 zákona neustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom inak, rozsah primeraného zisku v prípadoch regulácie cien neovplyvňuje“.
6.
§ 4, 5, 9 a 10 sa vypúšťajú.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
v z. Peter Pellegrini v. r.