443/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

443
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2013,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 55 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane sa dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Platba dane sa označuje číslom účtu vo formáte medzinárodného bankového čísla účtu (IBAN) podľa osobitného predpisu,4) ak § 2a neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
§ 2 opatrenia z 1. decembra 2009 č. 8/2009 (oznámenie č. 521/2009 Z. z.).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30. 3. 2012) v platnom znení.“.
2.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
㤠2a
Platba dane sa do 1. februára 2016 môže označovať číslom účtu vo formáte podľa osobitného predpisu,5) ak ju vykonávajú fyzické osoby podľa osobitného predpisu.6)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:
„5)
§ 1 opatrenia z 1. decembra 2009 č. 8/2009 (oznámenie č. 521/2009 Z. z.).
Čl. 2 bod 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012.
6)
Čl. 2 bod 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2014.
v z. Peter Pellegrini v. r.