439/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

439
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav
Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 6 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2009 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.
2.
V prílohe č. 1 prvom bode sa v písmene a) prvom podbode slová „2,50 m“ nahrádzajú slovami „2,55 m“.
3.
V prílohe č. 1 druhom bode písmeno j) znie:
„j)
jazdných súprav prepravujúcich prepravné
kontajnery v kombinovanej doprave,4a)
súpravy ťahača a manipulovateľného
cestného návesu v kombinovanej doprave,4a)
jazdnej súpravy s cisternovým kontajnerom
alebo výmennou nadstavbou
v kombinovanej doprave4a) ...................... 44,00 t,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 2 ods. 4 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.“.
4.
V prílohe č. 1 štvrtom bode sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
pri vozidlách v kombinovanej doprave4a) rozmery ustanovené v prvom bode písmena c) bodoch 3, 8 a 9 a v prvom bode písmena d) môžu byť prekročené o 0,15 m,“.
Doterajšie písmená i) až s) sa označujú ako písmená j) až t).
5.
V prílohe č. 4 tretí bod znie:
„3.
Vozidlá kategórie M, N, O, T, C a R, ktorých šírka prevyšuje 2,55 m, pri izotermických vozidlách 2,60 m, vozidlá vykonávajúce prácu za jazdy alebo počas státia, vozidlá kategórie PS a S musia byť na predných a zadných čelných plochách čo najbližšie k dolným a bočným obrysom vozidla označené špeciálnym označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 0,07 až 0,1 m a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45 stupňov nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,10 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 0,25 m. Farebné vyhotovenie musí byť z materiálu so spätným odrazom triedy 2.7) Ak konštrukcia vozidla nedovoľuje vyznačenie výstražných farebných pruhov na pevnej časti vozidla, môže byť toto označenie umiestnené na odnímateľných štítoch pevne pripevnených na vozidlo.
Vozidlá kategórie PN nesené vzadu musia byť takým označením označené na zadných čelných plochách čo najbližšie k dolným a bočným obrysom vozidla a vozidlá kategórie PN, ktorých šírka presahuje obrys ťažného vozidla, musia byť takým označením označené aj na predných čelných plochách čo najbližšie k dolným a bočným obrysom vozidla; pre vozidlá kategórie PN nesené vpredu platí táto podmienka opačne.“.
6.
Názov prílohy č. 5 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Robert Fico v. r.