432/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

432
ZÁKON
z 27. novembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 402/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa za slová „priemyselné dráhy“ vkladajú slová „v súkromnom vlastníctve slúžiace pre nákladnú dopravu vlastníka dráhy“.
2.
V § 2 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na iné účely“.
3.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
㤠6a
(1)
Ak vlastník stavby železničnej dráhy okrem vlečky v súkromnom vlastníctve a jej súčastí alebo stavby v ochrannom pásme železničnej dráhy okrem vlečky v súkromnom vlastníctve, ktorá slúži prevádzke dráhy, nie je vlastníkom pozemku pod týmito stavbami, má vlastník týchto stavieb k pozemku pod nimi právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktorého obsahom je jeho užívanie, výkon správy, údržby, opráv a rekonštrukcie stavieb na nich umiestnených a na zabezpečenie prístupu k nim.
(2)
Návrh na vykonanie záznamu v katastri nehnuteľností podľa odseku 1 podá vlastník stavby železničnej dráhy alebo jej súčastí alebo stavby v ochrannom pásme železničnej dráhy, ktorá slúži prevádzke dráhy.
(3)
Ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti obmedzený v dôsledku umiestnenia stavieb podľa odseku 1 v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu stanovenú znaleckým posudkom za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti.“.
4.
Slová „odbočková výhybka“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „odbočná výhybka“ v príslušnom tvare.
5.
V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Križovanie dráh s cestnými komunikáciami zriaďuje, rozširuje a zabezpečuje ten, z koho podnetu k tomu dochádza.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
6.
V § 14 odsek 5 znie:
„(5)
Pri úrovňovom križovaní dráhy s cestnou komunikáciou má prevádzka dráhy prednosť pred cestnou premávkou. Úrovňové križovanie dráhy s cestnou komunikáciou musí byť označené podľa pravidiel pre dráhy a v súlade s pravidlami cestnej premávky. Za dopravné značky označujúce úrovňové križovanie dráhy s cestnou komunikáciou zodpovedá prevádzkovateľ dráhy. Za dopravné značky upozorňujúce užívateľa cestnej komunikácie na úrovňové križovanie dráhy zodpovedá správca komunikácie. Ak ide o hlavnú železničnú trať, musí byť úrovňové križovanie dráhy s cestnou komunikáciou zo strany cestnej komunikácie vybavené aj priecestným signalizačným zariadením dráhy, za ktoré zodpovedá prevádzkovateľ dráhy.“.
7.
V § 17 ods. 1 písm. a) sa za slovo „opravy,“ vkladá slovo „údržba,“.
8.
V § 17 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení,“.
9.
V § 18 ods. 3 písm. e) sa na konci spojka nahrádza bodkou a vypúšťa sa písmeno f).
10.
Nadpis § 25 znie: „Spôsobilosť na vedenie dráhových vozidiel a riadenie chodu lanovej dráhy“.
11.
V § 25 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Riadiť chod lanovej dráhy môže len držiteľ preukazu na riadenie chodu lanovej dráhy.“.
12.
V § 25 ods. 2 sa za slová „vedenie dráhových vozidiel“ vkladajú slová „alebo preukazu na riadenie chodu lanovej dráhy“ a na konci sa pripája táto veta: „Preukaz na vedenie dráhového vozidla a preukaz na riadenie chodu lanovej dráhy sú platné desať rokov odo dňa jeho vydania.“.
13.
V § 25 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „vedenie dráhových vozidiel“ vkladajú slová „alebo preukaz na riadenie chodu lanovej dráhy“.
14.
V § 25 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
dosiahol vek
1.
20 rokov, ak ide o vedenie železničného vozidla, koľajového vozidla pre špeciálnu dráhu, električky a 24 rokov, ak ide o vedenie trolejbusu,
2.
19 rokov, ak ide o vedenie koľajového vozidla na špeciálnej dráhe, na ktorej je obmedzená rýchlosť na 40 km/hod., alebo železničného vozidla na vlečke, alebo o posun a zoraďovanie vlakov,
3.
18 rokov, ak ide o riadenie chodu lanovej dráhy,“.
15.
V § 25 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Bezpečnostný orgán vydá preukaz na vedenie dráhového vozidla alebo preukaz na riadenie chodu lanovej dráhy po uplynutí platnosti tomu, kto predloží žiadosť s dokladmi podľa odseku 3 písm. a), b) a e).“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
16.
V § 25 ods. 5 a 6 sa za slová „vedenie dráhového vozidla“ vkladajú slová „alebo preukazu na riadenie chodu lanovej dráhy“.
17.
V § 26 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Skúšobný komisár vykoná praktickú skúšku tých uchádzačov o získanie preukazu na vedenie dráhového vozidla, ktorým nevykonával výcvik.“.
18.
V § 26 ods. 2 písm. e) sa čiarka na konci nahrádza spojkou „a“ a vypúšťa sa písmeno f).
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).
19.
V § 26 ods. 6 písm. d) sa vypúšťa slovo „opakovane“.
20.
V § 30 ods. 1 písm. e) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zmena názvu stanice a zastávky sa vykoná na náklady toho, z koho podnetu ku zmene názvu dochádza,“.
21.
V § 30 ods. 2 písm. e) sa za slovo „so“ vkladá slovo „spoločenským“.
22.
§ 30 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Prevádzkovateľ dráhy je oprávnený vykázať alebo vyviesť z obvodu dráhy osobu, ktorá svojím konaním porušuje zákon, poškodzuje majetok, znečisťuje priestory v obvode dráhy, správa sa agresívne voči zamestnancom a ostatným osobám alebo ohrozuje bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy.
(6)
Prevádzkovateľ dráhy môže vykonávať kontrolu dodržiavania predpisov dopravcov pôsobiacich na dráhe. Pri zistení vážnych nedostatkov tieto oznámi Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a bezpečnostnému orgánu.“.
23.
V § 32 ods. 2 písm. h) sa slovo „obsluhu“ nahrádza slovami „riadenie chodu“.
24.
V § 32 ods. 7 písm. a) sa za slovo „sa“ vkladajú slová „bez vážneho dôvodu“.
25.
V § 33 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Mimoriadna lekárska preventívna prehliadka a psychologické vyšetrenie zamestnanca sa vykonáva po zavinení alebo spoluzavinení vážnej nehody alebo menšej nehody. Zamestnávateľ určí, či sa mimoriadna lekárska preventívna prehliadka a psychologické vyšetrenie vykoná po zavinení incidentu alebo pri podozrení zo zhoršenia zdravotného stavu zamestnanca, ktorý znižuje alebo inak obmedzuje spôsobilosť zamestnanca vykonávať pracovnú činnosť, alebo po prerušení práce presahujúcom šesť mesiacov. Ak zamestnanec bol pri výkone práce účastníkom traumatizujúcej udalosti, najmä priamym účastníkom vážnej nehody alebo mimoriadnej udalosti s následkom smrti, alebo vážneho zranenia ľudí, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť mu odbornú psychoterapeutickú starostlivosť.
(4)
Poverená právnická osoba podľa § 102 ods. 1 písm. q) druhého bodu posudzuje zdravotnú spôsobilosť lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a psychickú spôsobilosť psychológom v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia. Základné kritériá pre lekára posudzujúceho zdravotnú spôsobilosť a psychológa posudzujúceho psychickú spôsobilosť osôb, ktoré vykonávajú pracovné činnosti na železničnej dráhe, sú aj znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovanej osoby.“.
26.
V § 34 ods. 3 písm. e) sa vypúšťa bodkočiarka a tieto slová: „to neplatí, ak ide len o prevádzkovanie vlečky“.
27.
V § 80 ods. 9 prvej vete sa nad slovo „interoperability“ umiestňuje odkaz 27b a druhá veta sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27b znie:
„27b)
Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/633/EÚ z 15. septembra 2011 o spoločných špecifikáciách registra železničnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 256, 1. 10. 2011).“.
28.
V § 83 ods. 3 sa slová „vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „vo Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „vestník ministerstva“)“.
29.
V § 84 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Systém riadenia bezpečnosti manažéra infraštruktúry a železničného podniku zabezpečí kontrolu rizík spojených s ich činnosťou vrátane rizík vyplývajúcich z činnosti iných osôb.“.
30.
V § 92 ods. 2 písm. c) sa slová „s pohybom železničného vozidla“ nahrádzajú slovami „s prevádzkou vlaku“.
31.
V § 97 ods. 2 úvodná veta znie: „Vyšetrovateľovi sa umožní vykonávať úlohy podľa tohto zákona čo najúčinnejším spôsobom a v čo najkratšom čase. Najmä sa mu umožní“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30a sa vypúšťa.
32.
V § 97 odsek 3 znie:
„(3)
Vyšetrovateľ a prizvané osoby pri výkone svojich úloh konajú nezávisle a majú oprávnenia bez súhlasu inej osoby vstupovať na miesto nehody alebo mimoriadnej udalosti, k troskám železničných vozidiel a k zariadeniam železničnej infraštruktúry a požadovať vysvetlenie od osôb, ktoré môžu svojou výpoveďou prispieť k vyšetrovaniu. Prizvané osoby konajú len v rozsahu úloh určených vyšetrovateľom. Subjekty zúčastnené na nehode alebo na mimoriadnej udalosti sú povinné vyšetrovateľom a prizvaným osobám poskytnúť požadované informácie, dokumenty a dôkazové materiály.“.
33.
V § 101 písmeno a) znie:
„a)
ministerstvo,“.
34.
V § 107 ods. 3 druhá veta znie: „Na výkone štátneho dozoru sa môžu zúčastňovať ako prizvané osoby zamestnanci iných orgánov, právnické osoby alebo fyzické osoby.“.
35.
V § 108 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
poškodí teleso dráhy, poškodí alebo odcudzí súčasť dráhy alebo naruší funkciu oznamovacieho, zabezpečovacieho alebo telekomunikačného zariadenia dráhy,“.
36.
Za § 112a sa vkladá § 112b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠112b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2014
Preukazy na vedenie dráhového vozidla vydané pred 1. februárom 2014 strácajú platnosť uplynutím desiatich rokov odo dňa ich vydania. Preukazy na vedenie dráhového vozidla vydané pred 1. februárom 2014, ktoré platia viac ako desať rokov, strácajú platnosť 31. decembra 2014.“.
37.
V prílohe č. 1 bode 1.1 písmeno a) znie:
„a)
infraštruktúra,“.
38.
V prílohe č. 1 bode 2.1 sa slová „Železničná infraštruktúra“ nahrádzajú slovom „Infraštruktúra“.
39.
V prílohe č. 1 bode 2.3 sa slová „v železničnej infraštruktúre“ nahrádzajú slovami „na železničnej sieti“.
40.
V prílohe č. 1 bode 2.4 sa slová „železničnej infraštruktúre“ nahrádzajú slovami „železničnej sieti“.
41.
V prílohe č. 3 sa bod 1. Všeobecné požiadavky dopĺňa podbodom 1.6, ktorý znie:
„1.6. Prístupnosť
1.6.1. Subsystémy infraštruktúra a železničné koľajové vozidlá musia byť prístupné osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou, aby im zabezpečili rovnaký prístup ako ostatným, a to tým, že sa zabráni vytváraniu prekážok alebo sa odstránia prekážky, a prijatím iných primeraných opatrení, najmä projektovaním, výstavbou, obnovou, modernizáciou, údržbou a prevádzkou príslušných častí subsystémov, ku ktorým má prístup verejnosť.
1.6.2. Subsystémy prevádzka a telematické aplikácie v osobnej doprave musia zabezpečovať nevyhnutné funkcie vyžadované na uľahčenie prístupu osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou na rovnakom základe s ostatnými, a to tým, že sa zabráni vytváraniu prekážok alebo sa odstránia prekážky a inými primeranými opatreniami.“.
42.
V prílohe č. 3 bode 2. Požiadavky špecifické pre každý subsystém podbode 2.1 sa slová „Železničná infraštruktúra“ nahrádzajú slovom „Infraštruktúra“ a dopĺňa sa podbodom 2.1.2, ktorý znie:
„2.1.2. Prístupnosť
2.1.2.1. Subsystém infraštruktúra, ku ktorému má prístup verejnosť, musí byť prístupný osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou v súlade s podbodom 1.6.“.
43.
V prílohe č. 3 sa bod 2. Požiadavky špecifické pre každý subsystém podbod 2.4 Vozidlový park dopĺňa podbodom 2.4.5, ktorý znie:
„2.4.5 Prístupnosť
2.4.5.1. Subsystém železničné koľajové vozidlá, ku ktorým má prístup verejnosť, musia byť prístupné osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou v súlade s podbodom 1.6.“.
44.
V prílohe č. 3 bode 2. Požiadavky špecifické pre každý subsystém sa podbod 2.6 Prevádzka a riadenie dopravy dopĺňa podbodom 2.6.4, ktorý znie:
„2.6.4. Prístupnosť
2.6.4.1. Musia byť prijaté primerané kroky, ktoré zabezpečia, aby boli v prevádzkových predpisoch určené nevyhnutné funkcie vyžadované na zaistenie prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou.“.
45.
Príloha č. 3 sa v bode 2. Požiadavky špecifické pre každý subsystém podbode 2.7 Telematické aplikácie pre osobnú dopravu a pre nákladnú dopravu dopĺňa podbodom 2.7.5, ktorý znie:
„2.7.5. Prístupnosť
2.7.5.1. Musia byť prijaté primerané kroky, ktoré zabezpečia, aby boli v subsystémoch pre telematické aplikácie vzťahujúce sa na cestujúcich určené nevyhnutné funkcie vyžadované na zaistenie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou.“.
46.
Príloha č. 15 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
Smernica Komisie 2013/9/EÚ z 11. marca 2013, ktorou sa mení a dopĺňa príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 68, 12. 3. 2013).“.
Čl. II
Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. a zákona č. 540/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 2 sa slová „do 15. marca“ nahrádzajú slovami „v termíne určenom ministerstvom“.
2.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťajú slová „každoročne do 30. júna“.
Čl. III
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 133/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 5 sa slovo „tratiach“ nahrádza slovom „dráhach“.
2.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
㤠2a
(1)
Doprava na dráhe môže byť vykonávaná ako verejná doprava alebo neverejná doprava.
(2)
Verejná doprava na dráhe je doprava vykonávaná dráhovým podnikom na uspokojovanie všeobecných prepravných potrieb podľa vopred vyhlásených prepravných podmienok, zverejneného cestovného poriadku a tarify.
(3)
Neverejná doprava na dráhe je doprava vykonávaná dráhovým podnikom na uspokojovanie individuálnych prepravných potrieb podľa zmluvných podmienok.“.
3.
V § 3 odsek 3 znie:
„(3)
Objednávateľom dopravných služieb vo verejnej doprave na dráhe na účely tohto zákona je
a)
orgán verejnej správy, ktorý je povinný zabezpečiť dopravnú obslužnosť územia v celoštátnej doprave, v regionálnej doprave a v mestskej doprave, alebo
b)
iná osoba.3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Napríklad § 1 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 2 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 570/2005 Z. z., § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti vo verejnej doprave podľa odseku 3 písm. a) objednávateľ dopravných služieb uzatvára s dráhovými podnikmi zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.“.
5.
Nad § 7 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Prepravné podmienky vo verejnej doprave“.
6.
V § 10 odsek 3 znie:
„(3)
Podniky vykonávajúce v sektore železničnej dopravy regionálnu nákladnú železničnú dopravu alebo vykonávajúce nákladnú železničnú dopravu na železničnej infraštruktúre, ktorá je v súkromnom vlastníctve a slúži pre potreby vlastníka infraštruktúry na jeho vlastnú nákladnú dopravu, nemusia mať na vykonávanie tejto činnosti licenciu, ak nevykonávajú prepravu nebezpečného tovaru alebo živých zvierat. Podniky podľa predchádzajúcej vety musia mať bezpečnostné osvedčenie podľa osobitného predpisu10a) a primerane spĺňať povinnosti vzťahujúce sa na železničný podnik.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
§ 86 zákona č. 513/2009 Z. z.“.
7.
V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Povinnosti ustanovené pre železničný podnik týmto zákonom a osobitným predpisom,11b) sa primerane vzťahujú aj na iné podniky vykonávajúce činnosť v železničnej doprave.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:
„11b)
Zákon č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 16 ods.1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
skontrolovať pred odchodom vlaku z pohraničnej stanice na území Slovenskej republiky, ktorý prechádza cez vonkajšiu hranicu,11c) či cestujúci sú držiteľmi cestovných dokladov požadovaných na vstup do prijímacieho štátu,“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).
Poznámka pod čiarou k odkazu 11c znie:
„11c)
Čl. 2 druhý bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006) v platnom znení.“.
9.
V § 16 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
preukázať sa pred odchodom vlaku z pohraničnej stanice na území Slovenskej republiky, ktorý prechádza cez vonkajšiu hranicu,11c) cestovným dokladom požadovaným na vstup do prijímacieho štátu.“.
10.
V § 25 ods. 4 písm. a) sa za slovo „narušenie“ vkladá slovo „plynulosti“.
11.
V § 25 ods. 4 písm. b) sa slová „výnimočný jednorazový spoj využívajúci“ nahrádzajú slovami „výnimočnú jednorazovú jazdu využívajúcu“.
12.
V § 25 ods. 4 písm. c) sa slová „výnimočný jednorazový spoj nákladnej dopravy použitý“ nahrádzajú slovami „výnimočnú jednorazovú jazdu nákladného vlaku použitého“.
13.
V § 27 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
úplné stredné odborné vzdelanie elektrotechnické, dopravné s technickým zameraním alebo strojnícke; vyučenie v odbore elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania, ak ide o vydanie preukazu rušňovodiča pre vozidlá železničnej údržby,“.
14.
V § 28 ods. 5 sa slovo „ako“ nahrádza slovom „na“.
15.
V § 30 ods. 6 sa vypúšťajú slová „na návrh manažéra infraštruktúry“.
16.
V § 32 ods. 2 sa slová „frekvencie podľa príloh č. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „periodicity podľa prílohy č. 4“.
17.
V § 36 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
poveruje právnické osoby posudzovaním zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti zamestnancov po splnení podmienok uvedených v osobitnom predpise,22a) vedie zoznamy poverených právnických osôb a kontroluje, či proces posudzovania zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti vykonávajú poverené právnické osoby,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení vyhlášky č. 6/2012 Z. z.“.
18.
V § 36 ods. l písm. k) sa slová „ na zostavovanie cestovného poriadku“ nahrádzajú slovami „schvaľuje cestovný poriadok“.
19.
V § 36 ods. 1 písmeno l) znie:
„l)
poveruje právnické osoby školením, vykonávaním skúšky odbornej spôsobilosti, poveruje vzdelávacie zariadenia ako strediská odbornej prípravy rušňovodičov po splnení podmienok uvedených v osobitnom predpise,22a) vedie zoznam poverených stredísk odbornej prípravy a zverejňuje ich, poveruje právnické osoby skúšaním rušňovodičov a iných zamestnancov v železničnej doprave, ako aj kontroluje činnosť poverených stredísk prípravy rušňovodičov,“.
20.
V § 36 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
21.
V § 42 ods. 1 písm. a) sa za slovo „odstráni“ vkladá čiarka a slovo „odcudzí“.
22.
V § 42 ods. 1 písm. b) sa za slovo „odstráni“ vkladá čiarka a slovo „odcudzí“.
23.
V § 43 sa odsek 10 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
neskontroloval pred odchodom vlaku z pohraničnej stanice na území Slovenskej republiky, ktorý prechádza cez vonkajšiu hranicu,11c) či cestujúci sú držiteľmi cestovných dokladov požadovaných na vstup do prijímacieho štátu.“.
24.
V § 44 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
schvaľovania cestovného poriadku a jeho zmien.“.
25.
V § 44 ods. 4 sa slová „príloha II“ nahrádzajú slovami „príloha 2“ a slová „prílohy II“ sa nahrádzajú slovami „prílohy 2“.
26.
V prílohe č. 2 bode 1.2 sa slovo „myotropia“ nahrádza slovom „myopia“.
27.
V prílohe č. 5 sa v piatom bode slová „(Ú. v. EÚ L 332, 4. 12. 2002)“ nahrádzajú slovami „(Ú. v. EÚ L 332, 4. 12. 2012)“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.