43/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

43
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. februára 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2011 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Maximálna výška dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok nesmie v zónach podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky presiahnuť hodnoty vyjadrené ako percentuálny podiel z oprávnených nákladov investičného zámeru, ktoré tvorí dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok podľa prílohy č. 2, najviac však 10 miliónov eur pre investičný zámer v priemyselnej výrobe a najviac 5 miliónov eur pre investičný zámer v oblasti technologického centra.“.
2.
V § 4 ods. 2 sa za slovo „zámeru“ vkladá čiarka a slová „ktoré tvorí dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok,“.
3.
V § 4 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 4 ods. 4 sa za slovo „zámeru“ vkladá čiarka a slová „ktoré tvorí dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok,“.
5.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
Ustanovenia § 4 sa nepoužijú na investičný zámer
a)
v priemyselnej výrobe, ktorého výška oprávnených nákladov je najmenej 70 miliónov eur a v súvislosti s ktorým sa vytvorí viac ako 400 nových pracovných miest,
b)
v oblasti technologického centra, ktorého výška oprávnených nákladov je najmenej 8 miliónov eur a v súvislosti s ktorým sa vytvorí viac ako 100 nových pracovných miest.“.
6.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2013
Ak bolo potvrdenie o tom, že investičný zámer má predpoklad splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, vydané žiadateľovi do 14. marca 2013, konanie o poskytnutí investičnej pomoci začaté pred účinnosťou tohto nariadenia sa dokončí podľa doterajších predpisov.“.
7.
Prílohy č. 1 až 3 znejú:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 481/2011 Z. z.
MAXIMÁLNA INTENZITA INVESTIČNEJ POMOCI V ZÓNACH PODĽA JEDNOTLIVÝCH REGIÓNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Západné Slovensko Priemyselná výroba Technologické centrum Centrum strategických služieb Cestovný ruch
Zóna A 40 % 40 % 40 % 40 %
Zóna B 35 % 40 % 40 % 35 %
Zóna C 25 % 35 % 30 % 25 %
Zóna D 10 % 35 % 15 % 10 %
Zóna E 10 % 30 % 10 % 10 %
Stredné Slovensko Priemyselná výroba Technologické centrum Centrum strategických služieb Cestovný ruch
Zóna A 50 % 50 % 50 % 50 %
Zóna B 44 % 50 % 50 % 44 %
Zóna C 31 % 44 % 38 % 31 %
Zóna D 12 % 44 % 19 % 12 %
Zóna E 10 % 38 % 12 % 10 %
Východné Slovensko Priemyselná výroba Technologické centrum Centrum strategických služieb Cestovný ruch
Zóna A 50 % 50 % 50 % 50 %
Zóna B 44 % 50 % 50 % 44 %
Zóna C 31 % 44 % 38 % 31 %
Zóna D 12 % 44 % 19 % 12 %
Zóna E 10 % 38 % 12 % 10 %
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 481/2011 Z. z.
MAXIMÁLNA VÝŠKA DOTÁCIE NA OBSTARANÝ DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK A DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK V ZÓNACH PODĽA JEDNOTLIVÝCH REGIÓNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Západné Slovensko Priemyselná výroba Technologické centrum Centrum strategických služieb Cestovný ruch
Zóna A 15 % 25 % neposkytuje sa 15 %
Zóna B 13 % 25 % neposkytuje sa 13 %
Zóna C neposkytuje sa 25 % neposkytuje sa neposkytuje sa
Zóna D neposkytuje sa 25 % neposkytuje sa neposkytuje sa
Zóna E neposkytuje sa 25 % neposkytuje sa neposkytuje sa
Stredné Slovensko Priemyselná výroba Technologické centrum Centrum strategických služieb Cestovný ruch
Zóna A 19 % 25 % neposkytuje sa 19 %
Zóna B 16 % 25 % neposkytuje sa 16 %
Zóna C neposkytuje sa 25 % neposkytuje sa neposkytuje sa
Zóna D neposkytuje sa 25 % neposkytuje sa neposkytuje sa
Zóna E neposkytuje sa 25 % neposkytuje sa neposkytuje sa
Východné Slovensko Priemyselná výroba Technologické centrum Centrum strategických služieb Cestovný ruch
Zóna A 19 % 25 % neposkytuje sa 19 %
Zóna B 16 % 25 % neposkytuje sa 16 %
Zóna C neposkytuje sa 25 % neposkytuje sa neposkytuje sa
Zóna D neposkytuje sa 25 % neposkytuje sa neposkytuje sa
Zóna E neposkytuje sa 25 % neposkytuje sa neposkytuje sa
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 481/2012 Z. z.
MAXIMÁLNA VÝŠKA ÚĽAVY NA DANI Z PRÍJMU V ZÓNACH PODĽA JEDNOTLIVÝCH REGIÓNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Západné Slovensko Priemyselná výroba Technologické centrum Centrum strategických služieb Cestovný ruch
Zóna A 40 % 40 % 40 % 40 %
Zóna B 35 % 40 % 40 % 35 %
Zóna C 25 % 30 % 30 % 25 %
Zóna D 10 % 15 % neposkytuje sa 10 %
Zóna E 10 % 10 % neposkytuje sa 10 %
Stredné Slovensko Priemyselná výroba Technologické centrum Centrum strategických služieb Cestovný ruch
Zóna A 50 % 50 % 50 % 50 %
Zóna B 44 % 50 % 50 % 44 %
Zóna C 31 % 38 % 38 % 31 %
Zóna D 12 % 19 % neposkytuje sa 12 %
Zóna E 10 % 15 % neposkytuje sa 10 %
Východné Slovensko Priemyselná výroba Technologické centrum Centrum strategických služieb Cestovný ruch
Zóna A 50 % 50 % 50 % 50 %
Zóna B 44 % 50 % 50 % 44 %
Zóna C 31 % 38 % 38 % 31 %
Zóna D 12 % 19 % neposkytuje sa 12 %
Zóna E 10 % 15 % neposkytuje sa 10 %“.

8.
Príloha č. 5 znie:
„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 481/2011 Z. z.
MAXIMÁLNA HODNOTA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, KTORÝ BOL NADOBUDNUTÝ PREVODOM ALEBO ZÁMENOU ZA CENU NIŽŠIU, AKO JE VŠEOBECNÁ HODNOTA MAJETKU V ZÓNACH PODĽA JEDNOTLIVÝCH REGIÓNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Západné Slovensko Priemyselná výroba Technologické centrum Centrum strategických služieb Cestovný ruch
Zóna A 24 % 40 % 40 % 32 %
Zóna B 17 % 40 % 40 % 28 %
Zóna C 12 % 30 % 30 % 19 %
Zóna D 10 % 15 % 15 % 10 %
Zóna E 10 % 10 % 10 % 10 %
Stredné Slovensko Priemyselná výroba Technologické centrum Centrum strategických služieb Cestovný ruch
Zóna A 30 % 50 % 50 % 40 %
Zóna B 22 % 50 % 50 % 36 %
Zóna C 15 % 38 % 38 % 22 %
Zóna D 12 % 19 % 19 % 10 %
Zóna E 10 % 12 % 12 % 10 %
Východné Slovensko Priemyselná výroba Technologické centrum Centrum strategických služieb Cestovný ruch
Zóna A 30 % 50 % 50 % 40 %
Zóna B 22 % 50 % 50 % 36 %
Zóna C 15 % 38 % 38 % 22 %
Zóna D 12 % 19 % 19 % 10 %
Zóna E 10 % 12 % 12 % 10 %“.

Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2013.
Robert Fico v. r.