421/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

421
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 2. decembra 2013,
ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 2 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 115/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Spoločenská hodnota poľovnej zveri vyjadruje najmä biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu jednotlivých druhov zveri a určuje sa s prihliadnutím na ich vzácnosť a ohrozenosť.
(2)
Spoločenská hodnota poľovnej zveri je uvedená v prílohe.
(3)
Pri poľovnej zveri ulovenej v súlade so zákonom sa spoločenská hodnota neurčuje.
§ 2
(1)
Spoločenská hodnota poľovnej zveri podľa prílohy sa zvyšuje o
a)
100 % pri gravidnej samici,
b)
70 % mimo času lovu alebo zakázaným spôsobom lovu podľa § 65 zákona,
c)
50 %, ak ide o trofejového jedinca raticovej zveri vhodného na chov podľa § 73 písm. g) zákona alebo ak bol jedinec ulovený v chránenom území.1)
(2)
Ak dôjde k súbehu okolností podľa odseku 1 percentuálne navýšenie spoločenskej hodnoty sa sčíta.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ľubomír Jahnátek v. r.
Príloha k vyhláške č. 421/2013 Z. z.
SPOLOČENSKÁ HODNOTA POĽOVNEJ ZVERI
Slovenský názov druhu Latinský názov druhu Kategória eur/ks
zver srstnatá
jeleň lesný Cervus elaphus jeleň 2 000
    jelenica 1 000
    jelenča 400
jeleň sika Cervus nippon   100
daniel škvrnitý Dama dama daniel 1 500
    danielica 800
    danielča 300
srnec lesný Capreolus capreolus srnec 1 200
    srna 600
    srnča 200
jeleník (pasrnec) bielochvostý Odocoileus virginianus   100
muflón lesný Ovis musimon muflón 900
    muflónica 400
    muflónča 200
diviak lesný Sus scrofa diviak 600
    diviačica 300
    diviača 100
kamzík vrchovský alpský Rupicapra rupicapra rupicapra   3 000
jazvec lesný Meles meles   270
králik divý Oryctolagus cuniculus   150
kuna lesná Martes martes   100
kuna skalná Martes foina   100
líška hrdzavá Vulpes vulpes   100
medvedík čistotný Procyon lotor   0
ondatra pižmová Ondatra zibethica   0
psík medvedíkovitý Nyctereutes procyonoides   0
šakal zlatý Canis aureus   50
vlk dravý Canis lupus   2 000
tchor tmavý Putorius putorius   80
zajac poľný Lepus europaeus   200
norok severoamerický Mustela vision   0
nutria riečna Myocastor coypus   0
zver pernatá
bažant jarabý Syrmaticus reevesii   30
bažant poľovný Phasianus colchicus   50
kuropta horská Alectoris graeca   20
kuropta červená Alectoris rufa   20
morka divá Meleagris gallopavo   50
1)
§ 17 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.