420/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

420
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 27. novembra 2013,
ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja je uvedený v prílohe.
§ 2
Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania podľa doterajšieho predpisu sa použije za zdaňovacie obdobia, ktoré končia najneskôr v kalendárnom mesiaci, v ktorom nastal deň prevzatia núdzových zásob ropy a ropných výrobkov Agentúrou pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.1)
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 540/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
v z. Peter Pellegrini v. r.
Príloha k vyhláške č. 420/2013 Z. z.
VZOR
DAŇOVÉ PRIZNANIE
SPOTREBNÁ DAŇ Z MINERÁLNEHO OLEJA
1)
§ 25 ods. 2 zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.