42/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

42
ZÁKON
z 5. februára 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú a menia niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 195/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 349/2011 Z. z. a zákona č. 459/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a kritériá na posudzovanie malej prevádzky, strednej prevádzky a veľkej prevádzky“.
2.
V § 6b ods. 1 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“)8da)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8da znie:
„8da)
§ 6 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 7 sa vypúšťa odsek 3.
4.
Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý znie:
㤠7b
Príjemca zásielky, produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a nespracovaného ovocia v mieste určenia pochádzajúcej z iného členského štátu Európskej únie je povinný najneskôr 24 hodín vopred nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, príchod zásielky,8f) produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a nespracovaného ovocia, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo; ustanovenie sa vzťahuje aj na dovoz potravín.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8f znie:
„8f)
Čl. 3 ods. 6 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.“.
5.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Povinnosti prevádzkovateľa
(1)
Prevádzkovateľ, ktorého obrat z predaja potravín v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahol viac ako 10 miliónov eur, je povinný každoročne dvakrát, a to do 31. januára a 31. júla, informovať ministerstvo o údajoch predošlého kalendárneho polroka, a to o percentuálnom podiele každej z prvých piatich krajín pôvodu, ktoré sú najviac zastúpené podľa obratu na
a)
potravinách z celkovej ponuky predávaných potravín,
b)
celkovom predaji v členení podľa jednotlivých výrobných odborov potravinárskeho priemyslu.
(2)
Prevádzkovateľ podľa odseku 1 je povinný mať na každom vstupe do svojej prevádzkarne určenej pre konečného spotrebiteľa a tiež na svojom webovom sídle zverejnený zoznam podľa § 30a ods. 2; táto povinnosť platí odo dňa nasledujúceho po uplynutí 30 dní od doručenia zoznamu ministerstvom až do uplynutia 30 dní odo dňa doručenia nového zoznamu.“.
6.
V § 20 ods. 9 sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „odseku 12,“.
7.
V § 20 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 10 a 11.
8.
V § 20 ods. 11 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
9.
§ 20 sa dopĺňa odsekmi 12 až 16, ktoré znejú:
„(12)
Orgán úradnej kontroly potravín je na základe výsledkov úradnej kontroly potravín pri zistení ohrozenia zdravia alebo života spotrebiteľa oprávnený nariadiť prevádzkovateľovi
a)
okamžité stiahnutie potraviny z trhu,12aa)
b)
zničenie potraviny na jeho náklady,12aa)
c)
znehodnotenie potraviny použitím chemických prostriedkov alebo mechanických prostriedkov, ktoré znemožňujú opätovné umiestenie takejto potraviny na trh,
d)
oznámiť upozornenia na riziká nebezpečných potravín,
e)
pozastavenie prevádzky alebo zatvorenie prevádzkarne, celkom alebo sčasti,12ab) ak nie je možné odstrániť zistené nedostatky bezodkladne, najmä pri
1.
uvádzaní na trh potravín po dátume spotreby,
2.
zistení prítomnosti hlodavcov, vtákov alebo hmyzu v akomkoľvek štádiu vývoja, alebo príznakov ich prítomnosti,
3.
nedodržiavaní podmienok skladovania potravín,
4.
zistení potravín neznámeho pôvodu,
5.
prebaľovaní potravín po skončení dátumu spotreby, po dátume minimálnej trvanlivosti, na zmenenie krajiny pôvodu alebo v neschválenej prevádzkarni.
(13)
Ak orgán úradnej kontroly potravín nariadi zničenie potraviny podľa odseku 12 písm. b), môže prevádzkovateľovi zakázať jazdu vozidlom do splnenia nariadeného opatrenia alebo nariadiť jazdu vozidla do určeného cieľa na splnenie nariadeného opatrenia.
(14)
Štátna veterinárna a potravinová správa zhromažďuje v informačnom systéme, ktorý vedie, informácie o
a)
prevádzkovateľoch,
b)
zisteniach úradnej kontroly potravín,
c)
ukončených správnych konaniach vedených na základe výsledkov úradnej kontroly potravín.
(15)
Štátna veterinárna a potravinová správa je oprávnená využívať údaje z informačného systému podľa odseku 14 písm. a) a b) na usmernenie, riadenie a koordináciu úradnej kontroly potravín a na informovanie verejnosti o nebezpečných potravinách.
(16)
Orgán úradnej kontroly potravín zverejňuje na svojom webovom sídle právoplatné rozhodnutia počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12aa a 12ab znejú:
„12aa)
Čl. 54 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
12ab)
Čl. 54 ods. 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.“.
10.
V § 21 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
štátna veterinárna a potravinová správa,8da)“.
11.
V § 21 ods. 1 písm. d) sa nad slovom „správy“ odkaz 14 nahrádza odkazom 8da.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa.
12.
V § 21a sa slová „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže“.
13.
V § 28 ods. 1 sa slová „malému prevádzkovateľovi pokutu do 100 eur, strednému prevádzkovateľovi pokutu do 300 eur a veľkému prevádzkovateľovi pokutu do 500 eur“ nahrádzajú slovami „právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do 1 000 eur“.
14.
V § 28 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
15.
V § 28 ods. 2 sa slová „malému prevádzkovateľovi pokutu od 100 eur do 10 000 eur, strednému prevádzkovateľovi pokutu od 300 eur do 30 000 eur a veľkému prevádzkovateľovi pokutu od 500 eur do 50 000 eur“ nahrádzajú slovami „právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do 100 000 eur“.
16.
V § 28 ods. 2 písm. e) sa slová „§ 7 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 7b“.
17.
V § 28 ods. 2 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) až p) sa označujú ako písmená i) až o).
18.
V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
porušuje zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi a pri ich umiestňovaní na trh.“.
19.
V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenami q) a r), ktoré znejú:
„q)
nesplnil povinnosť uloženú v § 12a ods. 1 alebo pri plnení tejto povinnosti poskytol nepravdivé informácie,
r)
nesplnil povinnosť uloženú v § 12a ods. 2.“.
20.
V § 28 ods. 3 sa slová „malému prevádzkovateľovi pokutu od 500 eur do 50 000 eur, strednému prevádzkovateľovi pokutu od 750 eur do 75 000 eur a veľkému prevádzkovateľovi pokutu od 1 000 eur do 100 000 eur“ nahrádzajú slovami „právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 500 eur do 200 000 eur“.
21.
V § 28 ods. 4 sa slová „malému prevádzkovateľovi pokutu od 1 000 eur do 100 000 eur, strednému prevádzkovateľovi pokutu od 2 000 eur do 150 000 eur a veľkému prevádzkovateľovi pokutu od 3 000 eur do 200 000 eur“ nahrádzajú slovami „právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 1 000 eur do 500 000 eur“.
22.
V § 28 sa odsek 4 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
umiestňuje na trh potraviny po uplynutí dátumu spotreby alebo po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti.“.
23.
V § 28 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Za nesplnenie povinnosti podľa § 26 ods. 3 orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu od 100 eur do 5 000 eur.“.
Doterajšie odseky 5 až 14 sa označujú ako odseky 6 až 15.
24.
V § 28 ods. 7 sa slová „od 500 000 eur do 2 000 000 eur“ nahrádzajú slovami „od 1 000 000 eur do 5 000 000 eur“.
25.
V § 28 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 až 15 sa označujú ako odseky 9 až 14.
26.
V § 29 ods. 2 sa slová „do 1 000 eur“ nahrádzajú slovami „do 4 000 eur“ a slová „do 2 000 eur“ sa nahrádzajú slovami „do 8 000 eur“.
27.
V § 29 ods. 3 sa slová „do 500 eur“ nahrádzajú slovami „do 2 000 eur“.
28.
V § 30a sa slová „Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo, ministerstvo zdravotníctva a štátna veterinárna a potravinová správa“.
29.
Doterajší text § 30a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo po oznámení údajov podľa § 12a ods. 1 vydáva v tlačenej podobe zoznam prevádzkovateľov, v ktorom uvedie percentuálny podiel výrobkov vyrobených v Slovenskej republike z celkovej ponuky jednotlivých prevádzkovateľov podľa § 12a ods. 1, a doručí ho týmto prevádzkovateľom na zverejnenie do 28. februára a 31. augusta.“.
30.
V § 31 ods. 2 sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 9 a 12“.
31.
Za § 31e sa vkladá § 31f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31f
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. apríla 2013
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 375/2011 Z. z. o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky.“.
Čl. II
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z., zákona č. 115/2000 Z. z., zákona č. 128/2002 Z. z., zákona č. 524/2005 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z. a zákona č. 358/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 9 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „obcou sa na účely tohto zákona rozumie územie vymedzené dopravnými značkami označujúcimi začiatok a koniec obce, ako aj územie vymedzené dopravnými značkami označujúcimi začiatok a koniec miestnej časti obce.“.
Čl. III
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z. a zákona č. 495/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 21 ods. 9 sa za slovo „balení“ vkladajú slová „a spotrebiteľskom balení“ a slová „v obale označeného spotrebiteľského balenia“ sa nahrádzajú slovami „v označenom spotrebiteľskom balení a spotrebiteľskom balení“.
2.
V § 34 sa v nadpise vypúšťa slovo „označeným“.
3.
V § 34 odsek 1 znie:
„(1)
Metrologický dozor nad spotrebiteľským balením vykonávajú inšpektori u prevádzkovateľa baliarne, u dovozcu alebo po jeho uvedení na trh.“.
4.
V § 34 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ustanovenie odseku 2 sa primerane vzťahuje aj na spotrebiteľské balenie.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
5.
V § 34 ods. 4 a 6 sa vypúšťa slovo „označených“.
Čl. IV
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z. a zákona č. 242/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 5 písm. k) znie:
„k)
vydáva, pozastavuje a zrušuje povolenie na usmrcovanie zvierat rituálnym spôsobom a iným spôsobom, ako ustanovuje osobitný predpis,52)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 52 znie:
„52)
Príloha I nariadenia (ES) č. 1099/2009.“.
2.
§ 10 sa dopĺňa odsekmi 13 až 15, ktoré znejú:
„(13)
Súkromné veterinárne činnosti môže vykonávať veterinárny asistent, ak ide o zvieratá, ktoré sú chované na farme, na ktorej má pracovnoprávny alebo iný obdobný pracovný vzťah, má zmluvu s touto farmou na výkon tejto činnosti alebo má iný obdobný vzťah k farme.
(14)
Veterinárny asistent môže vykonávať súkromné veterinárne činnosti len pod dozorom súkromného veterinárneho lekára, ktorý ho týmito činnosťami písomne poverí.
(15)
Veterinárny asistent musí byť absolventom
a)
vysokoškolského štúdia v odbore zoológie, fyziológie živočíchov, živočíšnej produkcii, všeobecnej živočíšnej produkcii alebo špeciálnej živočíšnej produkcii, alebo
b)
strednej odbornej školy v odbore poľnohospodárstvo alebo veterinárske vedy podľa osobitného predpisu.80)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 80 znie:
„80)
Prílohy č. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 37 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Schválený chovateľ, schválený dodávateľ a schválený užívateľ na zachovanie svojho schválenia podáva príslušnému orgánu (§ 6) hlásenie najneskôr do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok; hlásenie je možné podať poštou, osobným doručením, elektronickou poštou alebo telefaxom a podáva sa na tlačive, ktorého vzor je uverejnený na webovom sídle príslušného orgánu.
(9)
Schválený chovateľ, schválený dodávateľ a schválený užívateľ je povinný viesť záznamy o zvieratách, ktoré chová, drží alebo používa vo svojom zariadení.“.
4.
Za § 37 sa vkladajú § 37a až 37c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠37a
Akreditovaný vzdelávací program
(1)
Na získanie odbornej spôsobilosti osoba vykonávajúca úlohy podľa osobitného predpisu125a) absolvuje vo vzdelávacom zariadení podľa § 6 ods. 2 písm. as) akreditovaný vzdelávací program (ďalej len „vzdelávací program“) ukončený záverečnou skúškou podľa osobitného predpisu.125b) Vzor prihlášky na vzdelávací program je uvedený na webovom sídle vzdelávacieho zariadenia.
(2)
Osoba prikladá k prihláške na vzdelávací program vyhlásenie, že sa nedopustila porušenia právne záväzných aktov Európskej únie a ani všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane zvierat za posledné tri roky pred podaním prihlášky.
(3)
Vzdelávací program pozostáva z troch modulov, každý v trvaní 15 vyučovacích hodín
a)
modul A – Vykonávanie postupov v zariadení a usmrcovanie zvierat,
b)
modul B – Navrhovanie postupov a projektov,
c)
modul C – Starostlivosť o zvieratá a ich usmrcovanie.
(4)
Záverečná skúška sa vykonáva v deň ukončenia vzdelávacieho programu písomnou formou.
(5)
Dokladom o absolvovaní vzdelávacieho programu a vykonaní záverečnej skúšky je osvedčenie o získaní vzdelania s celoštátnou platnosťou (ďalej len „osvedčenie“) podľa osobitného predpisu,125c) ktoré vydáva vzdelávacie zariadenie podľa § 6 ods. 2 písm. as).
§ 37b
Minimálne požiadavky na vzdelanie a odborné vzdelávanie a požiadavky na získanie, udržiavanie a preukazovanie požadovanej spôsobilosti na vykonávanie úloh súvisiacich s postupmi na zvieratách
(1)
Osoba, ktorá navrhuje postupy a projekty, musí získať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnej vednej disciplíne alebo vysokoškolské vzdelanie III. stupňa vo vednej disciplíne, v ktorej sa postup vykonáva, a musí byť držiteľom osvedčenia na určené úkony získaného v rámci vzdelávacieho programu.
(2)
Osoba podieľajúca sa na vykonávaní postupu na zvieratách musí získať najmenej stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou v príslušnom študijnom odbore alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnej vednej disciplíne, v ktorej sa postup vykonáva, a musí byť držiteľom osvedčenia na určené úkony získaného v rámci vzdelávacieho programu.
(3)
Osoba vykonávajúca usmrcovanie zvierat v zariadení schváleného chovateľa, zariadení schváleného dodávateľa alebo zariadení schváleného užívateľa musí získať stredoškolské vzdelanie v tejto disciplíne, preukázateľnú odbornú prax získanú u veterinárneho lekára a musí byť držiteľom osvedčenia na tento úkon získaného na vzdelávacom programe.
(4)
Získané vedomosti na vzdelávacom programe sa udržiavajú preškoľovaním osôb vykonávajúcich úlohy125a) každé štyri roky prostredníctvom vzdelávacích programov.
(5)
Osoby vykonávajúce úlohy sa okrem získaného osvedčenia musia celoživotne vzdelávať v danej oblasti. Za ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov je zodpovedný schválený chovateľ, schválený dodávateľ alebo schválený užívateľ.
(6)
Schválený chovateľ, schválený dodávateľ alebo schválený užívateľ musí zaviesť systém kontroly preukazovania požadovanej spôsobilosti zamestnancov, ktorý sa musí predložiť na požiadanie príslušnému orgánu.
(7)
Osoba vykonávajúca dohľad125d) nad osobou uvedenou v osobitnom predpise,125e) ktorá nie je držiteľom osvedčenia, musí získať najmenej vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, päťročnú prax v požadovanom odbore a musí byť držiteľom osvedčenia.
§ 37c
Hodnotenie projektu
(1)
Každé zariadenie schváleného užívateľa zriaďuje etickú komisiu na hodnotenie projektov,125f) ktoré sa v jeho zariadení vykonávajú.
(2)
Ak má schválený užívateľ schválených viac zariadení, v ktorých sa vykonávajú projekty, môže ich hodnotiť etická komisia, ktorá je zriadená pre všetky jeho zariadenia.
(3)
Štatút a rokovací poriadok etickej komisie zverejňuje schválený užívateľ na svojom webovom sídle.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 125a až 125f znejú:
„125a)
§ 22 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely.
125b)
§ 3 písm. h) a § 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
125c)
§ 14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z. z.
125d) § 22 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z.
125e) § 22 ods. 1 písm. a) alebo písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z.
125f) § 36 ods. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z.“.
5.
V § 52 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Orgán veterinárnej správy rozhodne o projekte podľa osobitného predpisu152a) do 40 dní odo dňa predloženia žiadosti o schválenie. Ak je potrebné konanie prerušiť, lehota na prerušenie je 15 dní.
(3)
Orgán veterinárnej správy písomne potvrdí prijatie žiadosti podľa odseku 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 152a znie:
„152a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z.“.
6.
V celom texte zákona sa slovo „pokus“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádza slovom „postup“ v príslušnom gramatickom tvare.
7.
V prílohe č. 3 časti A. sa slová „mor hydiny (aviárna influenza)“ nahrádzajú slovami „aviárna influenza (vysokopatogénna aviárna influenza u hydiny, vtákov chovaných v zajatí a voľne žijúcich vtákov a nízkopatogénna aviárna influenza u hydiny a vtákov chovaných v zajatí)“ a slová „encefalomyelitídy koní všetkých druhov“ sa nahrádzajú slovami „encefalomyelitídy koní týchto druhov:
– východná encefalomyelitída koní,
– japonská encefalitída,
– venezuelská encefalomyelitída koní,
– horúčka západného Nílu,
– západná encefalomyelitída koní“.
8.
V prílohe č. 3 časti A. sa na konci dopĺňajú slová
„infekcia vírusom besnoty,
sneť slezinová (antrax),
tuberkulóza hovädzieho dobytka,
brucelóza hovädzieho dobytka,
enzootická bovinná leukóza,
brucelóza oviec a kôz, okrem Brucella ovis“.
9.
V prílohe č. 3 časti B. sa vypúšťajú slová „epizootický ulcerózny syndróm“.
Čl. V
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z. a zákona č. 357/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 72 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
bolo vodičovi vozidla uložené opatrenie na úseku bezpečnosti potravín.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.