Predpis bol zrušený predpisom 291/2014 Z. z.

410/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014 do 31.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

410
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 18. novembra 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 v znení vyhlášky č. 378/2012 Z. z.
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 v znení vyhlášky č. 378/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní kapitole I. DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA - Obyvateľstvo sa za bod 6 vkladá bod 6a, ktorý znie:
„6a.
RÚ 1-12 Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov“.
2.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní kapitole II. MAKROEKONOMICKÉ ŠTATISTIKY - Netrhové služby sa vypúšťa bod 31.
3.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní kapitole III. PODNIKATEĽSKÉ ŠTATISTIKY - Štatistika o ekonomickej činnosti podnikov sa vypúšťa bod 39.
4.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní kapitole III. PODNIKATEĽSKÉ ŠTATISTIKY - Informácie a komunikácia sa vypúšťa bod 70.
5.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní kapitole V. VIACSTRANNÉ ŠTATISTIKY - Regionálna štatistika sa vypúšťa bod 84 vrátane nadpisu.
6.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní kapitole VI. PODPORA PRE ŠTATISTICKÉ VÝSTUPY, TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA - Organizačná štatistika sa vypúšťa bod 89.
7.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní kapitole VI. PODPORA PRE ŠTATISTICKÉ VÝSTUPY, TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA - Organizačná štatistika bode 94 sa slovo „2013“ v zátvorke nahrádza slovom „2014“.
8.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bodoch 6, 7, 11, 13, 14 a 87 písmenách e) sa vypúšťa čiarka a slová „príslušné pracovisko“.
9.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa za bod 6 vkladá bod 6a, ktorý znie:
„6a.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: RÚ 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov
Značka formulárov a názov formulárov
RÚ/A 1-12 Prehľad o zložení a o príjmoch domácnosti
RÚ/B 1-12 Pravidelné a veľké výdavky domácnosti
RÚ/C 1-12 Denník bežných výdavkov domácnosti
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výške, štruktúre a vývoji peňažných a nepeňažných výdavkov a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima podľa osobitného zákona.7a)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spotrebné výdavky na potraviny a nealkoholické nápoje, na alkoholické nápoje a tabak, na odievanie a obuv, na bývanie, na nájomné a údržbu obydlia, na vybavenie a prevádzku domácnosti, na starostlivosť o zdravie, na dopravu, poštu a telekomunikácie, na kultúru a rekreáciu, na vzdelávanie, na verejné stravovanie a ubytovacie služby, na osobnú starostlivosť a iné výdavky na spotrebné tovary a služby; ostatné výdavky, peňažné príjmy a naturálna osobná spotreba domácnosti.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Domácnosti a členovia domácnosti.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
§ 5 ods. 2 písm. a) a b) a ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
10.
V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa na konci pripája citácia, ktorá znie: „Nariadenie Komisie (EÚ) č. 141/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiky vychádzajúce z európskeho zisťovania o zdraví formou rozhovoru (EHIS) (Ú. v. EÚ L 47, 20. 2. 2013).“.
11.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 30 písm. c) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „s počtom zamestnancov 20 a viac“.
12.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa vypúšťajú body 31, 39, 70, 84 a 89.
13.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bodoch 46 a 47 písmenách e) sa slová „pracovisko Banská Bystrica“ nahrádzajú slovami „sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici“.
14.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 71 písm. b) sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „informácie o usporiadaní akcií kongresového cestovného ruchu (kapacita ubytovacieho zariadenia pre usporiadanie akcií, počet a dĺžka realizovaných akcií a počet účastníkov akcií).“.
15.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 72 písmeno c) znie: „Domácnosti a členovia domácnosti“.
16.
V poznámke pod čiarou k odkazu 48 sa citácia „Nariadenie Komisie (ES) č. 753/2004 z 22. apríla 2004, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES vo vzťahu k štatistike o vede a technike (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení“ nahrádza citáciou „Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 995/2012 z 26. októbra 2012, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania Európskeho parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o vypracovaní a vývoji štatistík Spoločenstva o vede a technike (Ú. v. EÚ L 299, 27. 10. 2012).“.
17.
V poznámke pod čiarou k odkazu 49 sa citácia „Nariadenie Komisie (ES) č. 1450/2004 z 13. augusta 2004, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o vypracovaní a vývoji štatistík Spoločenstva o inovácii (Ú. v. ES L 267, 14. 8. 2004) v platnom znení“ nahrádza skrátenou citáciou „Vykonávacie nariadenie č. 995/2012“.
18.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bodoch 82 a 83 písmenách e) sa slovo „Trnava“ nahrádza slovom „Nitra“.
19.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bodoch 87 a 88 písmenách d) sa slovo „nasledujúceho“ nahrádza slovom „sledovaného“.
20.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bodoch 91 a 92 písmenách b) sa slovo „výberové“ nahrádza slovom „vyčerpávajúce“.
21.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 94 písm. d) sa slovo „2013“ v zátvorke nahrádza slovom „2014“.
22.
V prílohe č. 2 časti Zoznam štatistických zisťovaní v kapitole I. DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA - MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 14 vkladá bod 14a, ktorý znie:
„14a.
Škol (MŠVVŠ SR) 5-95 Zisťovanie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania (rok zisťovania 2014)“.
23.
V prílohe č. 2 časti Zoznam štatistických zisťovaní kapitola I. DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA - MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY bod 42 znie:
„42.
A (MZ SR) 17-01 Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie“.
24.
V prílohe č. 2 časti Zoznam štatistických zisťovaní kapitola IV. POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV - MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťajú body 105 a 111.
25.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 1 písm. b) sa slová „dosiahnuté vzdelanie“ nahrádzajú slovami „dosiahnutý stupeň a odbor vzdelania“ a slovo „pracovisko“ sa nahrádza slovami „okres výkonu práce“.
26.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa za bod 14 vkladá bod 14a, ktorý znie:
„14a.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 5-95
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Zisťovanie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania, ktoré budú slúžiť na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa pedagogických zamestnancov, posúdenia ich vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovne, jazykových znalostí, vekovej štruktúry a odbornosti vyučovania podľa jednotlivých vyučovacích predmetov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Materské školy, základné školy, základné umelecké školy, jazykové školy, gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, strediská praktického vyučovania, pracoviská praktického vyučovania a špeciálne školy.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: raz za päť rokov (rok zisťovania 2014).
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 2014.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.“.
27.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 28 písmeno c) znie:
„c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy.“.
28.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bodoch 29 až 66 písmenách d) sa slová „do 20. januára“ nahrádzajú slovami „do 28. februára“.
29.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 42 názov štatistického zisťovania a názov formulára znie:
„Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie“.
30.
V poznámke pod čiarou k odkazu 57 sa citácia „Zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 373/2012 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o doplnení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
31.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa vypúšťajú body 105 a 111.
32.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bodoch 118 a 122 písmenách a) sa na konci pripája táto veta: „Získavanie informácií sa vykonáva na základe neformálnej dohody medzi Európskou komisiou a členskými štátmi pre potreby integrovaného účtu.“.
33.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 125 písm. a) sa za slová „produkčnej plochy“ vkladajú slová „v hektároch“.
34.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 126 sa nad slovom „predpis“ odkaz 64a nahrádza odkazom 63.
35.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bod 20 znie:
„20.
Fin 1-12 Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy“.
36.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bod 24 znie:
„24.
Fin 5-04 Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy“.
37.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bod 25 znie:
„25.
Fin 6-04 Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií“.
38.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťa bod 26.
39.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bod 51 znie:
„51.
V (NBS) 5-12 Štatistická bilancia - pasíva“.
40.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťajú body 55, 60, 71, 72 a 81.
41.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bod 59 znie:
„59.
V (NBS) 33-12 Štatistická bilancia - aktíva“.
42.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 120b vkladá bod 120c, ktorý znie:
„120c.
Výkaz ziskov a strát NBS“.
43.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 158 vkladá bod 158a, ktorý znie:
„158a.
VAZENSTVO Ročný štatistický prehľad o činnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže“.
44.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 168 vkladá bod 168a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Prezídium Hasičského a záchranného zboru
168a.
POZIAROVOST Ročný štatistický prehľad požiarovosti“.
45.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 186 vkladá bod 186a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Štátny ústav pre kontrolu liečiv
186a.
SPOTREBA LIEKOV Spotreba liekov na Slovensku“.
46.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťa bod 191.
47.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 192 vkladajú body 192a a 192b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Slovenská agentúra životného prostredia
192a.
ODPAD Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
Environmentálny fond
192b.
POKUTY Údaje o uložených a zaplatených pokutách za porušenie predpisov v ochrane životného prostredia“.
48.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 200 dopĺňajú body 201až 205, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Hlavný banský úrad
201.
URAZY HBU Registrácia pracovných úrazov Hlavného banského úradu
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
202.
PREDAJ PESTICIDOV Údaje o predaji prípravkov na ochranu rastlín
203.
SPOTREBA PESTICIDOV Údaje o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
204.
PROKURATURA Štatistický prehľad trestnej a netrestnej činnosti
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
205.
VYMERA Údaje o výmere obcí podľa jednotlivých druhov pozemkov“.
49.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole III. MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 12 nadpis znie: „Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.
50.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 20 sa značka administratívneho zdroja „Fin 1-04“ nahrádza značkou „Fin 1-12“ a názov administratívneho zdroja „Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy“ sa nahrádza názvom „Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verenej správy“.
51.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 24 názov administratívneho zdroja „Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy podľa rezidentov a meny“ sa nahrádza názvom „Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy“.
52.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 25 názov administratívneho zdroja „Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy“ sa nahrádza názvom „Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií“.
53.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 25 písmeno b) znie:
„b)
Štvrťročné údaje ostatných pohľadávok a ostatných záväzkov a ich rozklad na podrobnejšie kategórie za subjekty verejnej správy.“.
54.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťa bod 26.
55.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 51 názov administratívneho zdroja znie:
„Názov administratívneho zdroja: Štatistická bilancia - pasíva“.
56.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťajú body 55, 60, 71, 72 a 81.
57.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 59 názov administratívneho zdroja znie:
„Názov administratívneho zdroja: Štatistická bilancia - aktíva“.
58.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bodoch 64 a 65 písmenách c) sa slovo „mesačne“ nahrádza slovom „štvrťročne“.
59.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 69 písm. c) sa slovo „štvrťročne“ nahrádza slovom „mesačne“.
60.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 85 písm. c) sa slová „do 45. kalendárneho dňa“ nahrádzajú slovami „do 30. septembra“.
61.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 92 písm. c) sa slová „do 45. kalendárneho dňa“ nahrádzajú slovami „do 50. kalendárneho dňa“.
62.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 120a písm. c) sa slová „do 30. kalendárneho dňa“ nahrádzajú slovami „do 45. kalendárneho dňa“.
63.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 120b vkladá bod 120c, ktorý znie:
„120c.
Značka administratívneho zdroja: - Názov administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát NBS
a)
Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavenie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.13)
b)
Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Výkaz ziskov a strát Národnej banky Slovenska v plnom rozsahu.
c)
Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: stav k 31. decembru - definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
Podklad pre FLASH odhad HDP za NBS: stav k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a predbežný stav k 31. decembru do 25. kalendárneho dňa po referenčnom období.“.
64.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 140 písmeno b) znie:
„b)
Kompletné údaje o registrovaných pracovných úrazoch za Slovenskú republiku podľa štruktúry požadovanej metodikou Eurostatu - Európska štatistika o pracovných úrazoch ESAW.“.
65.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 140 písm. c) sa slová „do 28. februára“ nahrádzajú slovami „do 31. marca“.
66.
Poznámka pod čiarou k odkazu 76 znie:
„76)
Nariadenie (ES) č. 1338/2008.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 349/2011 z 11. apríla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiku pracovných úrazov (Ú. v. EÚ L 97, 12. 4. 2011).“.
67.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 158 vkladá bod 158a, ktorý znie:
„158a.
Značka administratívneho zdroja: VAZENSTVO
Názov administratívneho zdroja: Ročný štatistický prehľad o činnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže
a)
Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na analytické účely, tvorbu publikácií a databáz, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b)
Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Ročné štruktúrované údaje Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže o počte väzenského personálu a o osobách väznených v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v triedení podľa nasledujúcich ukazovateľov:
1.
stav/počty obvinených, odsúdených a väzenského personálu k 31. decembru,
2.
priemerný ročný stav obvinených a odsúdených,
3.
stav/počty obvinených a odsúdených k 1. septembru,
4.
počet osôb, ktoré nastúpili do výkonu trestu (z väzby a z občianskeho života),
5.
zloženie počtu odsúdených podľa pohlavia, veku, vzdelania, pracovnej kvalifikácie, výšky uloženého trestu odňatia slobody a stupňov stráženia k 31. decembru,
6.
počet obvinených a odsúdených cudzincov k 31. decembru.
c)
Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája po referenčnom období, počas ktorého boli predmetné údaje evidované a spracované Zborom väzenskej a justičnej stráže.“.
68.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 168 vkladá bod 168a, ktorý znie:
„168a.
Značka administratívneho zdroja: POZIAROVOST
Názov administratívneho zdroja: Ročný štatistický prehľad požiarovosti
a)
Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na analytické účely, tvorbu publikácií a databáz, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b)
Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Ročné štruktúrované údaje Prezídia Hasičského a záchranného zboru o počte požiarov v jednotlivých odvetviach hospodárstva, počte usmrtených a zranených osôb podľa osobitných znakov, priamych hmotných škodách a uchránených hodnotách pred požiarmi v Slovenskej republike v triedení podľa samosprávnych krajov Slovenskej republiky.
c)
Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája po referenčnom období.“.
69.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 186 vkladá bod 186a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Štátny ústav pre kontrolu liečiv
186a.
Značka administratívneho zdroja: SPOTREBA LIEKOV
Názov administratívneho zdroja: Spotreba liekov na Slovensku
a)
Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b)
Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o spotrebe liekov v Slovenskej republike v hodnotovom vyjadrení, v počtoch balení, priemerná cena lieku za balenie v triedení podľa rôznych kritérií, ako napríklad kategórie liekov, anatomicko-terapeuticko-chemický klasifikačný systém.
c)
Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.“.
70.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťa bod 191.
71.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 192 vkladajú body 192a a 192b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Slovenská agentúra životného prostredia
192a.
Značka administratívneho zdroja: ODPAD
Názov administratívneho zdroja: Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
a)
Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na účely koncepčných a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získanie informácií ustanovuje osobitný predpis.46)
b)
Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o množstve vzniknutého odpadu v rámci hospodárstva Slovenskej republiky a o spôsobe nakladania s týmto odpadom vyjadrené v tonách.
c)
Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
Environmentálny fond
192b.
Značka administratívneho zdroja: POKUTY
Názov administratívneho zdroja: Údaje o uložených a zaplatených pokutách za porušenie predpisov v ochrane životného prostredia
a)
Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na účely koncepčných a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b)
Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje o uložených a zaplatených pokutách, ktoré udelili orgány ochrany životného prostredia za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa krajov za oblasti životného prostredia: ochrana ovzdušia, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny, biologická bezpečnosť a integrované povoľovanie a kontrola.
c)
Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája po referenčnom období.“.
72.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 195 písmeno b) znie:
„b)
Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
1.
počet prípadov pracovnej neschopnosti a počet dní pracovnej neschopnosti podľa územia, typu poistného vzťahu, pohlavia, dôvodu pracovnej neschopnosti a druhu vstupu a výstupu z referenčného obdobia,
2.
priemerný počet nemocensky poistených osôb podľa územia, typu poistného vzťahu a pohlavia,
3.
ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 20 skupín diagnóz,
4.
priemerný počet poistencov úrazového poistenia podľa pohlavia,
5.
pracovné úrazy a choroby z povolania a ich odškodnenie podľa územia a pohlavia.
Údaje sa predkladajú podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností.10)“.
73.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 200 dopĺňajú body 201 až 205, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Hlavný banský úrad
201.
Značka administratívneho zdroja: URAZY HBU
Názov administratívneho zdroja: Registrácia pracovných úrazov Hlavného banského úradu
a)
Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na účely koncepčných a analytických prác o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz, určenou metodikou Eurostatu - ESAW, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.76)
b)
Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje o registrovaných pracovných úrazoch za Slovenskú republiku podľa štruktúry požadovanej metodikou Eurostatu – ESAW.
c)
Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. marca po referenčnom období.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
202.
Značka administratívneho zdroja: PREDAJ PESTICIDOV
Názov administratívneho zdroja: Údaje o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh
a)
Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na účely koncepčných a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b)
Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh za Slovenskú republiku vyjadrené v tonách účinnej látky v členení podľa uvádzania jednotlivých pesticídov na trh, o používaní pesticídov v poľnohospodárstve a podľa harmonizovanej klasifikácie látok.83)
c)
Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 11 mesiacov po referenčnom období.
Poznámka pod čiarou k odkazu 83 znie:
83)
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 z 25. novembra 2009 o štatistike pesticídov (Ú. v. EÚ L 324, 10. 12. 2009) v platnom znení.
203.
Značka administratívneho zdroja: SPOTREBA PESTICIDOV
Názov administratívneho zdroja: Údaje o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín
a)
Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na účely koncepčných a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b)
Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín za Slovenskú republiku v členení podľa medzinárodnej klasifikácie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo FAO.
c)
Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do šiestich mesiacov po referenčnom období.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
204.
Značka administratívneho zdroja: PROKURATURA
Názov administratívneho zdroja: Štatistický prehľad trestnej a netrestnej činnosti
a)
Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na analytické účely, tvorbu publikácií a databáz, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b)
Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Ročné štruktúrované údaje Generálnej prokuratúry o trestných činoch, trestných konaniach a o stíhaných a obžalovaných osobách v triedení podľa osobitných trestno-právnych a socio-demografických znakov.
c)
Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
205.
Značka administratívneho zdroja: VYMERA
Názov administratívneho zdroja: Údaje o výmere obcí podľa jednotlivých druhov pozemkov
a)
Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b)
Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o celkovej výmere územia v štruktúre: poľnohospodárska pôda, orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, nepoľnohospodárska pôda, lesné pozemky, vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy podľa jednotlivých miest a obcí Slovenskej republiky.
c)
Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 28. februára po referenčnom období.“.
74.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole III. MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 12 nadpis znie: „Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ľudmila Benkovičová v. r.