402/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

402
ZÁKON
z 27. novembra 2013
o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
§ 1
Zriadenie a postavenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
(1)
Zriaďuje sa Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „regulačný úrad“), ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb.
(2)
Regulačný úrad je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(3)
Sídlom regulačného úradu je Bratislava. Sídlom stáleho pracoviska regulačného úradu pre oblasť poštových služieb je Žilina. Regulačný úrad môže mimo svojho sídla a mimo sídla stáleho pracoviska zriaďovať aj ďalšie pracoviská.
(4)
Organizačnú štruktúru regulačného úradu ustanovuje organizačný poriadok regulačného úradu, ktorý vydáva regulačný úrad.
§ 2
Pôsobnosť regulačného úradu
(1)
Regulačný úrad
a)
je regulačným a cenovým orgánom a vykonáva štátny dohľad v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi,1)
b)
spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi Európskej únie a s inými medzinárodnými orgánmi alebo organizáciami v oblasti svojej pôsobnosti,
c)
vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov.2)
(2)
Regulačný úrad pri výkone svojej regulačnej a cenovej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať regulačný úrad pri vykonávaní jeho regulačnej a cenovej pôsobnosti.
§ 3
Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu
(1)
Na čele regulačného úradu je predseda regulačného úradu, ktorého volí Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Predsedu regulačného úradu odvoláva predseda národnej rady na návrh vlády.
(2)
Predseda regulačného úradu je štatutárnym orgánom regulačného úradu, riadi ho a zodpovedá za jeho činnosť.
(3)
Predsedu regulačného úradu počas neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu regulačného úradu nie je obsadená, zastupuje podpredseda regulačného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(4)
Ak funkcia podpredsedu regulačného úradu nie je obsadená, predseda regulačného úradu písomne poverí štátneho zamestnanca regulačného úradu dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu regulačného úradu. Ak funkcia predsedu regulačného úradu a funkcia podpredsedu regulačného úradu nie je obsadená, predseda národnej rady na návrh vlády písomne poverí štátneho zamestnanca regulačného úradu dočasným vykonávaním funkcie predsedu regulačného úradu.
(5)
Vláda navrhne národnej rade kandidáta na funkciu predsedu regulačného úradu najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím funkčného obdobia predsedu regulačného úradu. Ak národná rada nezvolí navrhnutého kandidáta, vláda navrhne národnej rade iného kandidáta na príslušnú funkciu najneskôr do jedného mesiaca od predchádzajúceho nezvolenia.
(6)
Funkčné obdobie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu je šesťročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu regulačného úradu alebo podpredsedu regulačného úradu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu ostávajú vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia do dňa vzniku funkcie nového predsedu regulačného úradu alebo podpredsedu regulačného úradu; dňom vzniku funkcie je deň uvedený v oznámení o zvolení nového predsedu regulačného úradu alebo o vymenovaní podpredsedu regulačného úradu.
(7)
Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu sú štátnymi zamestnancami podľa osobitného predpisu.3)
(8)
Platové a ďalšie náležitosti predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu určuje vláda podľa osobitného predpisu.3)
(9)
Výkon funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia, ak odsek 6 neustanovuje inak,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie.
(10)
Výkon funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu zaniká
a)
smrťou alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení za mŕtveho,
b)
právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmienečný trest odňatia slobody,
c)
právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená.
(11)
Predseda regulačného úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením doručeným predsedovi národnej rady a podpredseda regulačného úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením doručeným predsedovi vlády. Výkon funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie.
(12)
Predseda národnej rady odvolá predsedu regulačného úradu a vláda odvolá podpredsedu regulačného úradu, ak prestane spĺňať podmienky na výkon funkcie ustanovené v tomto zákone alebo v osobitnom predpise.3aa) Rozhodnutie predsedu národnej rady o odvolaní predsedu regulačného úradu bezodkladne zverejní národná rada na svojom webovom sídle spolu s odôvodnením rozhodnutia a uznesenie o odvolaní podpredsedu regulačného úradu bezodkladne zverejní vláda na svojom webovom sídle spolu s odôvodnením uznesenia.
§ 4
Podmienky výkonu funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu
(1)
Za predsedu regulačného úradu možno zvoliť a za podpredsedu regulačného úradu možno vymenovať len fyzickú osobu, ktorá
a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
disponuje aktívnou znalosťou anglického jazyka a
e)
má najmenej päťročnú odbornú prax v riadiacej funkcii v oblasti poštových služieb alebo elektronických komunikácií.
(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo nebol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 1 písm. b) poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.3a) Údaje podľa tretej vety regulačný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(3)
Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu nesmie počas výkonu funkcie
a)
byť členom politickej strany alebo politického hnutia, vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, mať pracovnoprávny alebo iný obdobný právny vzťah s politickou stranou alebo s politickým hnutím,
b)
vykonávať funkciu v inom orgáne verejnej moci alebo byť členom štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu právnickej osoby zriadenej orgánom verejnej moci alebo zákonom,
c)
byť zamestnancom, štatutárnym, riadiacim, dozorným, kontrolným orgánom alebo členom takého orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, ani mať majetkovú účasť na podnikaní alebo podiel na hlasovacích právach osoby, vo vzťahu ku ktorej vykonáva regulačný úrad pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1) alebo pôsobiť v jej prospech alebo neprospech; toto obmedzenie sa okrem postavenia zamestnanca vzťahuje aj na jeho blízke osoby.4)
(4)
Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu je vylúčený z rozhodovania vo veci týkajúcej sa osoby, vo vzťahu ku ktorej vykonáva regulačný úrad pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1) ak
a)
bol počas roka, ktorý predchádzal vzniku funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu, zamestnancom, štatutárnym, riadiacim, dozorným, kontrolným orgánom alebo členom orgánu tejto osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, mal majetkovú účasť na jej podnikaní alebo podiel na hlasovacích právach tejto osoby,
b)
bola jemu blízka osoba v postavení podľa písmena a) okrem postavenia zamestnanca.
(5)
Ak je predseda regulačného úradu vylúčený z rozhodovania vo veci podľa odseku 4, rozhodne v tejto veci podpredseda regulačného úradu.
Dopravný úrad
§ 8
Zriadenie a postavenie Dopravného úradu
(1)
Zriaďuje sa Dopravný úrad, ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby.
(2)
Sídlom Dopravného úradu je Bratislava. Dopravný úrad môže mimo svojho sídla zriaďovať ďalšie pracoviská.
(3)
Organizačnú štruktúru Dopravného úradu ustanovuje organizačný poriadok Dopravného úradu, ktorý vydáva Dopravný úrad.
§ 8a
Financovanie Dopravného úradu
(1)
Dopravný úrad je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva.
(2)
Úkony súvisiace so zabezpečením štátneho odborného dozoru7a) nad bezpečnosťou7b) a ochranou civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania7c) v oblasti leteckých navigačných služieb vykonáva Dopravný úrad za úhradu.7d)
(3)
Finančné prostriedky za výkon štátneho odborného dozoru získané zo spoločného systému spoplatňovania leteckých navigačných služieb7d) na základe zmluvy s poskytovateľom leteckých navigačných služieb, použije Dopravný úrad prostredníctvom samostatného účtu7e) na účely podľa osobitného predpisu.7d)
(4)
Ak Dopravný úrad vykonáva za odplatu činnosti pre agentúru podľa osobitného predpisu7f) alebo príslušné vnútroštátne orgány podľa osobitného predpisu,7g) príjmy z tejto činnosti môže použiť prostredníctvom samostatného účtu7e) na úhradu mzdových výdavkov a s tým súvisiaceho poistného a príspevkov do poisťovní a na nákup tovarov a služieb súvisiacich s výkonom tejto činnosti.
§ 9
Pôsobnosť Dopravného úradu
(1)
Dopravný úrad
a)
vykonáva pôsobnosť v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi,8)
b)
spolupracuje v oblasti svojej pôsobnosti s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a s orgánmi Európskej únie,
c)
vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov.9)
(2)
Dopravný úrad pri výkone svojej pôsobnosti v oblasti dráh a dopravy na dráhach postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať Dopravný úrad pri vykonávaní jeho pôsobnosti v oblasti dráh a dopravy na dráhach.
§ 10
Predseda Dopravného úradu
(1)
Na čele Dopravného úradu je predseda Dopravného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra.
(2)
Predseda Dopravného úradu je štatutárnym orgánom Dopravného úradu, riadi ho a zodpovedá za jeho činnosť.
(3)
Ak funkcia predsedu Dopravného úradu nie je obsadená, predseda vlády na návrh ministra písomne poverí štátneho zamestnanca Dopravného úradu dočasným vykonávaním funkcie predsedu Dopravného úradu.
(4)
Minister navrhne vláde kandidáta na funkciu predsedu Dopravného úradu najneskôr tri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia predsedu Dopravného úradu. Ak vláda neschváli navrhnutého kandidáta, minister navrhne vláde iného kandidáta najneskôr do jedného mesiaca od predchádzajúceho neschválenia.
(5)
Funkčné obdobie predsedu Dopravného úradu je šesťročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu Dopravného úradu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Predseda Dopravného úradu ostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia do dňa vzniku funkcie nového predsedu Dopravného úradu; dňom vzniku funkcie je deň uvedený v oznámení o vymenovaní nového predsedu Dopravného úradu.
(6)
Predseda Dopravného úradu je štátnym zamestnancom podľa osobitného predpisu.3)
(7)
Platové a ďalšie náležitosti predsedu Dopravného úradu určuje vláda podľa osobitného predpisu.3)
(8)
Výkon funkcie predsedu Dopravného úradu sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia, ak odsek 5 neustanovuje inak,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie.
(9)
Výkon funkcie predsedu Dopravného úradu zaniká
a)
smrťou alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení za mŕtveho,
b)
právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmienečný trest odňatia slobody,
c)
právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená.
(10)
Predseda Dopravného úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením doručeným predsedovi vlády. Výkon funkcie predsedu Dopravného úradu sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie.
(11)
Vláda odvolá predsedu Dopravného úradu, ak
a)
nastala niektorá zo skutočností uvedených v § 11 ods. 3,
b)
nevykonáva svoju funkciu najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov,
c)
nezabezpečuje, aby Dopravný úrad riadne plnil úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov,9)
d)
vykonáva funkciu v rozpore s osobitným predpisom.10)
§ 11
Podmienky výkonu funkcie predsedu Dopravného úradu
(1)
Za predsedu Dopravného úradu možno vymenovať len fyzickú osobu, ktorá
a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
má najmenej päťročnú odbornú prax v riadiacej funkcii v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva alebo vodnej dopravy.
(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo nebol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 1 písm. b) poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.3a) Údaje podľa tretej vety Dopravný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(3)
Predseda Dopravného úradu nesmie počas výkonu funkcie
a)
byť členom politickej strany alebo politického hnutia, vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, mať pracovnoprávny alebo iný obdobný právny vzťah s politickou stranou alebo s politickým hnutím,
b)
vykonávať funkciu v inom orgáne verejnej moci alebo byť členom štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu právnickej osoby zriadenej orgánom verejnej moci alebo zákonom,
c)
byť zamestnancom, štatutárnym, riadiacim, dozorným, kontrolným orgánom alebo členom takého orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, ani mať majetkovú účasť na podnikaní alebo podiel na hlasovacích právach osoby, vo vzťahu ku ktorej vykonáva Dopravný úrad pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,8) alebo pôsobiť v jej prospech alebo neprospech; toto obmedzenie sa okrem postavenia zamestnanca vzťahuje aj na jeho blízke osoby.
(4)
Predseda Dopravného úradu je vylúčený z rozhodovania vo veci týkajúcej sa osoby, vo vzťahu ku ktorej vykonáva Dopravný úrad regulačnú pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,8) ak
a)
bol počas roka, ktorý predchádzal vzniku funkcie predsedu Dopravného úradu, zamestnancom, štatutárnym, riadiacim, dozorným, kontrolným orgánom alebo členom orgánu tejto osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, mal majetkovú účasť na jej podnikaní alebo podiel na hlasovacích právach tejto osoby,
b)
bola jemu blízka osoba v postavení podľa písmena a) okrem postavenia zamestnanca.
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 12
Prechodné ustanovenia
(1)
Zrušujú sa
a)
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky,
b)
Poštový regulačný úrad,
c)
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy,
d)
Letecký úrad Slovenskej republiky,
e)
Štátna plavebná správa.
(2)
Regulačný úrad zriadený týmto zákonom sa k 1. januáru 2014 stáva právnym nástupcom Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky a Poštového regulačného úradu a na regulačný úrad prechádzajú všetky ich práva a povinnosti, právomoci a pôsobnosť podľa osobitných predpisov.2)
(3)
Dopravný úrad zriadený týmto zákonom sa k 1. januáru 2014 stáva právnym nástupcom Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Leteckého úradu Slovenskej republiky a Štátnej plavebnej správy a na Dopravný úrad prechádzajú všetky ich práva a povinnosti, právomoci a pôsobnosť podľa osobitných predpisov,9) ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak.
(4)
Pôsobnosť Úradu pre reguláciu železničnej dopravy v oblasti špeciálneho stavebného úradu a pôsobnosť v oblasti vyšetrovania nehôd a mimoriadnych udalostí, ku ktorým došlo na špeciálnych dráhach a lanových dráhach, prechádzajú k 1. januáru 2014 na ministerstvo.
(5)
Pôsobnosť Štátnej plavebnej správy v oblasti vydávania záväzných stanovísk v územnoplánovacích činnostiach, ak ide o umiestnenie prístavov a stavieb, ktoré sú súčasťou vodnej cesty alebo ju križujú, a o vymedzenie ochranného pásma vodnej cesty, ako aj pôsobnosť v konaniach, v ktorých je príslušným stavebný úrad, ak ide o stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo sú súčasťou vodnej cesty alebo prístavu, prechádzajú k 1. januáru 2014 na ministerstvo.
(6)
Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení používajú slová „Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky“ a „Poštový regulačný úrad“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb“ v príslušnom tvare. Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení používajú slová „Úrad pre reguláciu železničnej dopravy“, „Letecký úrad Slovenskej republiky“ a „Štátna plavebná správa“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „Dopravný úrad“ v príslušnom tvare.
(7)
Majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré mal v správe Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky alebo Poštový regulačný úrad k 31. decembru 2013, prechádzajú do správy regulačného úradu zriadeného týmto zákonom.
(8)
Majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré mal v správe Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Letecký úrad Slovenskej republiky alebo Štátna plavebná správa k 31. decembru 2013, prechádzajú do správy Dopravného úradu zriadeného týmto zákonom.
(9)
Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov štátnych zamestnancov a zamestnancov Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky a Poštového regulačného úradu prechádzajú k 1. januáru 2014 na regulačný úrad. Regulačný úrad je povinný voči štátnym zamestnancom a zamestnancom, ktorých vzťahy naň prešli, dodržiavať kolektívnu zmluvu, ktorá sa na nich vzťahovala k 31. decembru 2013, a to až do skončenia jej účinnosti.
(10)
Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov štátnych zamestnancov a zamestnancov Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Leteckého úradu Slovenskej republiky a Štátnej plavebnej správy prechádzajú k 1. januáru 2014 na Dopravný úrad, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak. Dopravný úrad je povinný voči štátnym zamestnancom a zamestnancom, ktorých vzťahy naň prešli, dodržiavať kolektívnu zmluvu, ktorá sa na nich vzťahovala k 31. decembru 2013, a to až do skončenia jej účinnosti.
(11)
Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov štátnych zamestnancov a zamestnancov Úradu pre reguláciu železničnej dopravy zabezpečujúcich výkon kompetencií v oblasti špeciálneho stavebného úradu a výkon kompetencií v oblasti vyšetrovania nehôd a mimoriadnych udalostí, ku ktorým došlo na špeciálnych dráhach a lanových dráhach, prechádzajú k 1. januáru 2014 na ministerstvo. Ministerstvo je povinné voči štátnym zamestnancom a zamestnancom, ktorých vzťahy naň prešli, dodržiavať kolektívnu zmluvu, ktorá sa na nich vzťahovala k 31. decembru 2013, a to až do skončenia jej účinnosti.
(12)
Funkcia predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky a funkcia podpredsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, funkcia predsedu Poštového regulačného úradu a funkcia podpredsedu Poštového regulačného úradu zanikajú k 1. januáru 2014, čím sa skončí a uplynie ich funkčné obdobie.
(13)
Funkcia predsedu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy a funkcia podpredsedu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, funkcia riaditeľa Leteckého úradu Slovenskej republiky a funkcia riaditeľa Štátnej plavebnej správy zanikajú k 1. januáru 2014, čím sa skončí a uplynie ich funkčné obdobie.
(14)
Nároky štátnych zamestnancov a zamestnancov vyplývajúce z prechodu práv a povinností podľa odsekov 9 a 12 uspokojí regulačný úrad.
(15)
Nároky štátnych zamestnancov a zamestnancov vyplývajúce z prechodu práv a povinností podľa odsekov 10 a 13 uspokojí Dopravný úrad.
(16)
Nároky štátnych zamestnancov a zamestnancov vyplývajúce z prechodu práv a povinností podľa odseku 11 uspokojí ministerstvo.
(17)
Výročnú správu o hospodárení Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky s osobitným účtom podľa osobitného predpisu11) za rok 2013 zverejní na svojom webovom sídle regulačný úrad zriadený týmto zákonom.
(18)
Správu o stave poskytovania univerzálnej služby a poštového platobného styku podľa osobitného predpisu12) za rok 2013 zverejní na svojom webovom sídle regulačný úrad zriadený týmto zákonom.
(19)
Príjmy a výdavky kompenzačného fondu podľa osobitného predpisu13) za rok 2013 zverejní vo svojom vestníku regulačný úrad zriadený týmto zákonom.
(20)
Výročnú správu o činnosti bezpečnostného orgánu podľa osobitného predpisu14) za rok 2013 zverejní na svojom webovom sídle a do 30. septembra nasledujúceho roka zašle Európskej železničnej agentúre Dopravný úrad zriadený týmto zákonom.
(21)
Správu o činnosti a o hospodárení Úradu pre reguláciu železničnej dopravy za kalendárny rok 2013 poskytne národnej rade do 31. mája nasledujúceho roka Dopravný úrad zriadený týmto zákonom.
(22)
Výročnú správu o kontrolnej činnosti nad systémom letiskových odplát podľa osobitného predpisu15) za rok 2013 zverejní na svojom webovom sídle Dopravný úrad zriadený týmto zákonom.
§ 13
Prechodné ustanovenie k prvej voľbe predsedu regulačného úradu a k prvému vymenovaniu podpredsedu regulačného úradu
Najneskôr do 15. januára 2014 vláda predloží návrh na prvú voľbu predsedu regulačného úradu národnej rade a minister predloží návrh na prvé vymenovanie podpredsedu regulačného úradu vláde.
§ 14
Prechodné ustanovenia k dočasnému riadeniu regulačného úradu
(1)
Ak k 1. januáru 2014 nie je zvolený predseda regulačného úradu, funkciu predsedu regulačného úradu podľa tohto zákona vykonáva od 1. januára 2014 do dňa uvedeného v oznámení o zvolení prvého predsedu regulačného úradu štátny zamestnanec písomne poverený predsedom národnej rady dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu.
(2)
Predseda národnej rady písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky. Ak osoba podľa prvej vety nedá súhlas s poverením, predseda národnej rady písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu predsedu Poštového regulačného úradu. Ak ani táto osoba nedá súhlas s poverením, predseda národnej rady písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu podpredsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, a v prípade jej nesúhlasu s poverením osobu, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu podpredsedu Poštového regulačného úradu, ak táto s poverením súhlasí.
(3)
Ak všetky osoby podľa odseku 2 odmietnu poverenie dočasne vykonávať funkciu štatutárneho orgánu regulačného úradu, predseda národnej rady písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu niektorého zo štátnych zamestnancov Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky alebo Poštového regulačného úradu po jeho predchádzajúcom súhlase.
(4)
Osoba písomne poverená dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu regulačného úradu v poradí podľa odseku 2 niektorú z osôb, ktoré môžu byť písomne poverené dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu, ak neboli predsedom národnej rady poverené dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu. Ak osoby podľa prvej vety odmietnu poverenie na dočasné vykonávanie funkcie podpredsedu regulačného úradu, osoba písomne poverená dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu regulačného úradu niektorého zo štátnych zamestnancov Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky alebo Poštového regulačného úradu, ak tento štátny zamestnanec s poverením súhlasí.
(5)
Dočasné vykonávanie funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu a jeho funkčné obdobie zaniká najneskôr dňom vzniku funkcie prvého predsedu regulačného úradu podľa tohto zákona. Dočasné vykonávanie funkcie podpredsedu regulačného úradu a jeho funkčné obdobie zaniká najneskôr dňom vzniku funkcie prvého podpredsedu regulačného úradu podľa tohto zákona.
(6)
Osobe písomne poverenej dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu podľa odseku 1 patrí funkčný plat vo výške funkčného platu predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky priznaného k 31. decembru 2013.
(7)
Osobe písomne poverenej dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu regulačného úradu podľa odseku 4 patrí funkčný plat vo výške funkčného platu podpredsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky priznaného k 31. decembru 2013.
§ 15
Prechodné ustanovenie k vymenovaniu prvého predsedu Dopravného úradu a prvého podpredsedu Dopravného úradu
Minister predloží prvý návrh na vymenovanie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu vláde najneskôr do 15. januára 2014.
§ 16
Prechodné ustanovenia k dočasnému riadeniu Dopravného úradu
(1)
Ak k 1. januáru 2014 nie je vymenovaný predseda Dopravného úradu, funkciu predsedu Dopravného úradu podľa tohto zákona vykonáva od 1. januára 2014 do dňa uvedeného v oznámení o vymenovaní prvého predsedu Dopravného úradu štátny zamestnanec písomne poverený predsedom vlády dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu.
(2)
Predseda vlády písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu riaditeľa Leteckého úradu Slovenskej republiky. Ak osoba podľa prvej vety nedá súhlas s poverením, predseda vlády písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu predsedu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy. Ak ani táto osoba nedá súhlas s poverením, predseda vlády písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu riaditeľa Štátnej plavebnej správy.
(3)
Ak všetky osoby podľa odseku 2 odmietnu poverenie dočasne vykonávať funkciu štatutárneho orgánu Dopravného úradu, predseda vlády písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu niektorého zo štátnych zamestnancov Leteckého úradu Slovenskej republiky, Úradu pre reguláciu železničnej dopravy alebo Štátnej plavebnej správy po jeho predchádzajúcom súhlase.
(4)
Osoba písomne poverená dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu Dopravného úradu niektorú z osôb, ktoré podľa odseku 2 môžu byť písomne poverené dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu, ak neboli predsedom vlády poverené dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu. Ak osoby podľa prvej vety odmietnu poverenie na dočasné vykonávanie funkcie podpredsedu Dopravného úradu, osoba písomne poverená dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu Dopravného úradu niektorého zo štátnych zamestnancov Leteckého úradu Slovenskej republiky, Úradu pre reguláciu železničnej dopravy alebo Štátnej plavebnej správy, ak tento štátny zamestnanec s poverením súhlasí.
(5)
Dočasné vykonávanie funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu a jeho funkčné obdobie zaniká najneskôr dňom vzniku funkcie prvého predsedu Dopravného úradu podľa tohto zákona. Dočasné vykonávanie funkcie podpredsedu Dopravného úradu a jeho funkčné obdobie zaniká najneskôr dňom vzniku funkcie prvého podpredsedu Dopravného úradu podľa tohto zákona.
(6)
Osobe písomne poverenej dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu podľa odseku 1 patrí funkčný plat vo výške funkčného platu predsedu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy priznaného k 31. decembru 2013.
(7)
Osobe písomne poverenej dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu Dopravného úradu podľa odseku 4 patrí funkčný plat vo výške funkčného platu riaditeľa Leteckého úradu Slovenskej republiky priznaného k 31. decembru 2013.
§ 17
Prechodné ustanovenia ku konaniam a k rozhodnutiam
(1)
Konania, ktoré do 31. decembra 2013 začal Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky alebo Poštový regulačný úrad a ktoré neboli právoplatne skončené pred 1. januárom 2014, dokončí regulačný úrad zriadený týmto zákonom podľa tohto zákona a osobitných predpisov.2) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2014, zostávajú zachované.
(2)
Konania, ktoré do 31. decembra 2013 začala Štátna plavebná správa, Letecký úrad Slovenskej republiky alebo Úrad pre reguláciu železničnej dopravy a ktoré neboli právoplatne skončené pred 1. januárom 2014, dokončí Dopravný úrad zriadený týmto zákonom podľa tohto zákona a osobitných predpisov,9) ak § 12 ods. 4 a 5 neustanovujú inak. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2014, zostávajú zachované.
(3)
Konania, v ktorých Úrad pre reguláciu železničnej dopravy podľa doterajších predpisov konal a rozhodoval ako špeciálny stavebný úrad a ktoré neboli právoplatne skončené do 1. januára 2014, dokončí ministerstvo podľa osobitného predpisu.16) Vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí na špeciálnych dráhach a lanových dráhach, ktoré podľa doterajších predpisov viedol Úrad pre reguláciu železničnej dopravy a ktoré neboli právoplatne skončené do 1. januára 2014, dokončí ministerstvo podľa osobitného predpisu.16) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2014, zostávajú zachované.
(4)
Konania, v ktorých Štátna plavebná správa podľa doterajších predpisov vydávala záväzné stanoviská v územnoplánovacích činnostiach, ak ide o umiestnenie prístavov a stavieb, ktoré sú súčasťou vodnej cesty alebo ju križujú, a o vymedzenie ochranného pásma vodnej cesty, ako aj konania, v ktorých je príslušným stavebný úrad, ak ide o stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo sú súčasťou vodnej cesty alebo prístavu, a v ktorých nedošlo do 1. januára 2014 k vydaniu príslušného stanoviska Štátnej plavebnej správy, dokončí ministerstvo podľa osobitného predpisu.17) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2014, zostávajú zachované.
(5)
Právoplatné rozhodnutia, oprávnenia, osvedčenia, preukazy a povolenia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, Poštového regulačného úradu, Štátnej plavebnej správy, Leteckého úradu Slovenskej republiky a Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, ktoré boli vydané podľa doterajších predpisov, zostávajú v platnosti do uplynutia doby, na ktorú boli vydané.
(6)
Výkon rozhodnutí Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky a Poštového regulačného úradu, ktorý nebol začatý alebo nebol skončený do 1. januára 2014, uskutoční regulačný úrad. Výkon rozhodnutí Štátnej plavebnej správy, Leteckého úradu Slovenskej republiky alebo Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, ktorý nebol začatý alebo nebol skončený do 1. januára 2014, uskutoční Dopravný úrad, okrem výkonu rozhodnutí vo veciach, v ktorých kompetencie zanikajúcich úradov prechádzajú podľa tohto zákona na ministerstvo. Výkon rozhodnutí zanikajúcich úradov vo veciach, v ktorých ich kompetencie prechádzajú podľa tohto zákona na ministerstvo a ktorý nebol začatý alebo nebol skončený do 1. januára 2014, uskutoční ministerstvo.
(7)
O opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky a Poštového regulačného úradu je od 1. januára 2014 príslušný rozhodovať predseda regulačného úradu zriadeného týmto zákonom. O opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Štátnej plavebnej správy, Leteckého úradu Slovenskej republiky a Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, okrem opravných prostriedkov proti rozhodnutiam vo veciach, v ktorých kompetencie týchto úradov prešli podľa tohto zákona na ministerstvo, je od 1. januára 2014 príslušný rozhodovať predseda Dopravného úradu zriadeného týmto zákonom.
(8)
O opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Štátnej plavebnej správy a Úradu pre reguláciu železničnej dopravy vo veciach, v ktorých kompetencie týchto úradov prešli podľa tohto zákona na ministerstvo, je od 1. januára 2014 príslušný rozhodovať minister.
(9)
Odvolacie konania proti rozhodnutiam Leteckého úradu Slovenskej republiky a Štátnej plavebnej správy, ktoré podľa doterajších predpisov viedlo ministerstvo a ktoré neboli právoplatne skončené do 1. januára 2014, dokončí Dopravný úrad podľa tohto zákona a osobitných predpisov.8)
(10)
Proti rozhodnutiam vydaným Úradom pre reguláciu železničnej dopravy je možné podať rozklad za podmienok podľa tohto zákona a osobitného predpisu.18) O rozklade rozhodne predseda Dopravného úradu zriadeného týmto zákonom okrem rozkladu proti rozhodnutiu špeciálneho stavebného úradu, o ktorom rozhodne minister.
(11)
Ak po 1. januári 2014 bude zrušené rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky alebo Poštového regulačného úradu, na nové konanie vo veci je od 1. januára 2014 príslušný regulačný úrad zriadený týmto zákonom. Regulačný úrad bude v novom konaní postupovať podľa tohto zákona a osobitných predpisov,2) pričom pre nové konanie a rozhodnutie vo veci je rozhodujúci skutkový stav a právny stav v čase vydania zrušeného rozhodnutia.
(12)
Ak po 1. januári 2014 bude zrušené rozhodnutie Štátnej plavebnej správy, Leteckého úradu Slovenskej republiky alebo Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, na nové konanie vo veci je od 1. januára 2014 príslušný Dopravný úrad zriadený týmto zákonom okrem konania vo veciach, v ktorých kompetencie týchto úradov prešli podľa tohto zákona na ministerstvo. Dopravný úrad bude v novom konaní postupovať podľa tohto zákona a osobitných predpisov,9) pričom pre nové konanie a rozhodnutie vo veci je rozhodujúci skutkový stav a právny stav v čase vydania zrušeného rozhodnutia.
(13)
Ak po 1. januári 2014 bude zrušené rozhodnutie Štátnej plavebnej správy alebo Úradu pre reguláciu železničnej dopravy vo veciach, v ktorých kompetencie týchto úradov prešli podľa tohto zákona na ministerstvo, na nové konanie vo veci je od 1. januára 2014 príslušné ministerstvo. Ministerstvo bude v novom konaní postupovať podľa tohto zákona a osobitných predpisov,19) pričom pre nové konanie a rozhodnutie vo veci je rozhodujúci skutkový stav a právny stav v čase vydania zrušeného rozhodnutia.
§ 18
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
Čl. II
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z., zákona č. 136/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 241/2011 Z. z. a zákona č. 404/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. c) sa slová „Leteckým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „letecký úrad“)“ nahrádzajú slovami „Dopravným úradom1aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa)
Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 19 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republiky viazaná, a osobitných predpisov,3aa) a ak to osobitné predpisy3ab) vyžadujú, aj na základe dokladu o zdravotnej spôsobilosti“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3aa a 3ab znejú:
„3aa)
Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.).
Príloha III nariadenia Komisie (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 315, 28. 11. 2003) v platnom znení.
Čl. 7 a 8c nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19. 03. 2008) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011 z 10. augusta 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá udeľovania preukazov spôsobilosti a niektorých osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 206, 11. 08. 2011).
Príloha I nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 25. 11. 2011) v platnom znení.
3ab)
Čl. 7 a 8c nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení.
Čl. 15 až 17 nariadenia (EÚ) č. 805/2011.
Príloha IV nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení.“.
3.
V § 19 odsek 6 znie:
„(6)
Posudzovať zdravotnú spôsobilosť člena leteckého personálu vrátane vydávania dokladu o zdravotnej spôsobilosti člena leteckého personálu môže lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností letecké lekárstvo3b) poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,3c) ktorý je na výkon tejto činnosti osvedčený3d) Dopravným úradom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3b až 3d znejú:
„3b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolenia, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
3c)
§ 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3d)
Čl. 7 a 8c, príloha III a príloha Vb nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení.
Čl. 15 až 17 nariadenia (EÚ) č. 805/2011.
Príloha IV nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení.“.
4.
V § 19 ods. 11 sa slová „výbere a poverovaní“ nahrádzajú slovom „osvedčovaní“.
5.
V § 34a sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 9 a 10.
6.
V § 46 sa odseky 2 a 3 vypúšťajú.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.
7.
V § 47 písm. g) sa vypúšťa druhý bod.
Súčasne sa zrušuje označenie prvého bodu.
8.
V § 48 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
funkciu príslušného orgánu podľa osobitných predpisov,11be)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11be znie:
„11be)
Napríklad nariadenie (ES) č. 2042/2003 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 216/2008 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 805/2011, nariadenie (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 224, 21. 08. 2012) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13. 10. 2012), nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25. 10. 2012) v platnom znení.“.
9.
V § 48 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
vydáva osvedčenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti členov leteckého personálu (§ 19 ods. 6),“.
Doterajšie písmená k) až v) sa označujú ako písmená l) až w).
10.
V § 48 ods. 1 písm. v) sa slová „všeobecne záväzných právnych predpisov“ nahrádzajú slovami „predpisov podľa § 56“.
11.
§ 49a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak Dopravný úrad vykonáva za odplatu činnosti pre Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva alebo príslušné národné letecké úrady podľa osobitného predpisu,11g) príjmy z tejto činnosti môže použiť prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu na úhradu mzdových výdavkov a s tým súvisiaceho poistného a príspevkov do poisťovní a na nákup tovarov a služieb súvisiacich s výkonom tejto činnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11g znie:
„11g)
Čl. 20, 21, 22a, 22b, 23 a 55 nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení.“.
12.
V § 51 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
posúdi zdravotnú spôsobilosť člena leteckého personálu alebo vydá členovi leteckého personálu doklad o zdravotnej spôsobilosti bez toho, aby bol na takú činnosť osvedčený Dopravným úradom, alebo v rozpore s podmienkami určenými v osvedčení na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti člena leteckého personálu alebo nesplní povinnosť podľa osobitných predpisov.11h)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11h znie:
„11h)
Čl. 15 a 16 nariadenia (EÚ) č. 805/2011.
Príloha IV nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení.“.
13.
V § 53 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l)
vykonáva činnosť člena leteckého personálu bez platného dokladu o zdravotnej spôsobilosti alebo v rozpore s podmienkami v ňom určenými,“.
Doterajšie písmená l) a m) sa označujú ako písmená m) a n).
14.
V § 53 ods. 2 sa slová „písmena m)“ nahrádzajú slovami „písmena n)“ a slová „písm. m)“ sa nahrádzajú slovami „písm. n)“.
15.
§ 55 znie:
㤠55
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,13) ak odseky 2 až 4 neustanovujú inak.
(2)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní vo veciach zákazu a obmedzenia letov (§ 6), vyšetrovania leteckých nehôd (§ 18), vydávania a uznávania preukazov spôsobilosti leteckého personálu (§ 19), overovania spôsobilosti lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky (§ 22 až 24), určovania letiskových odplát (§ 33a až 33c), povoľovania nepravidelných dopravných letov (§ 39) iných ako dopravných letov zahraničných prevádzkovateľov lietadiel za odplatu (§ 40) a pri výkone pôsobnosti podľa § 33 ods. 3 a § 41 ods. 1 písm. e).
(3)
Proti rozhodnutiu Dopravného úradu podľa odseku 1 možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje predseda Dopravného úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.
(4)
Opravné prostriedky proti rozhodnutiam orgánov štátnej správy, ktorými sa v záujme bezpečnosti zrušuje, odníma alebo obmedzuje platnosť dokladov (§ 54), nemajú odkladný účinok.“.
16.
Slová „letecký úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Dopravný úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. III
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22 ods. 7 a § 39d ods. 3 sa slovo „riaditeľ“ nahrádza slovom „predseda“.
2.
V § 37 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
Dopravný úrad.21)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21)
Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 37 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
4.
V § 38 písmeno m) znie:
„m)
vydáva záväzné stanovisko v konaniach, v ktorých je príslušným stavebný úrad,23) ak ide o zriadenie a prevádzkovanie dočasných stavieb slúžiacich užívateľom verejných prístavov na prioritnom investičnom majetku (§ 6 ods. 6) alebo o stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo sú súčasťou vodnej cesty (§ 4 ods. 8),“.
5.
V § 39 písmeno f) znie:
„f)
vydáva osobitné povolenie na prepravu plavidla podľa článku 1.21 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách; ak dôjde k jeho strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu, vydá na základe písomnej žiadosti jeho duplikát,“.
6.
V § 39 písmeno o) znie:
„o)
je povinný vystrojiť a označiť zamestnancov Dopravného úradu, ktorí vykonávajú štátny odborný dozor podľa § 39d ods. 1 (ďalej len „plavebný inšpektor“),“.
7.
V § 39d ods. 2 sa slová „určenými zamestnancami Štátnej plavebnej správy (ďalej len „plavebný inšpektor“)“ nahrádzajú slovami „plavebnými inšpektormi“.
8.
V § 41 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu Dopravného úradu možno podať rozklad, o ktorom rozhoduje predseda Dopravného úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.“.
9.
Slová „Štátna plavebná správa“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Dopravný úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. IV
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22 ods. 8 sa slová „§ 103 ods. 2 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 103 ods. 1 písm. a)“.
2.
V § 101 písmeno b) znie:
„b)
Dopravný úrad31aa) (ďalej len „úrad“) a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31aa znie:
„31aa)
Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 102 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „na špeciálnych dráhach a lanových dráhach,“.
4.
V § 102 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa prvý bod.
Súčasne sa zrušuje označenie druhého bodu.
5.
V § 102 ods. 1 písm. q) prvý a druhý bod znejú:
„1.
vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh, dráhových podnikov a iných osôb zúčastnených na prevádzke dráhy, okrem prevádzkovateľov lanových dráh, a to po splnení podmienok uvedených v osobitnom predpise,31ab)
2.
posudzovaním zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov po splnení podmienok uvedených v osobitnom predpise,31ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31ab znie:
„31ab)
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení vyhlášky č. 6/2012 Z. z.“.
6.
V § 102 ods. 1 sa písmeno q) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7.
vzdelávaním posudzujúcich lekárov a posudzujúcich psychológov zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovanej osoby,“.
7.
V § 102 sa odsek 1 dopĺňa písmenami aa) až ag), ktoré znejú:
„aa)
je špeciálnym stavebným úradom pre stavby dráh a ich súčastí, pre stavby v obvode dráhy, ktoré neslúžia na prevádzku dráhy alebo na dopravu na dráhe, a pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré slúžia na prevádzku dráhy alebo na dopravu na dráhe, okrem mestských dráh,
ab)
je dotknutým orgánom v územnom konaní a v stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe, okrem mestských dráh,
ac)
vydáva súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy, okrem mestských dráh,
ad)
vyjadruje sa v územnoplánovacích činnostiach k zadaniu, ku konceptu a k návrhu územného plánu regiónu z hľadiska umiestnenia dráh v území, ich napojení a križovaní a ich technických a prevádzkových parametrov,
ae)
zisťuje zdroje ohrozovania dráhy a jej súčastí a nariaďuje ich odstránenie, okrem mestských dráh,
af)
rozhoduje na návrh vlastníka o zrušení vlečky alebo špeciálnej dráhy,
ag)
odníma poverenia vydané podľa písmena q), ak zistí závažné nedostatky alebo ak zistí rozpor s týmto zákonom.“.
8.
V § 103 sa vypúšťajú odseky 1, 4 a 5.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
9.
V § 103 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) až e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno c).
10.
V § 103 ods. 2 sa vypúšťajú písmená a) až c) a e).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno a) a písmená f) až v) sa označujú ako písmená b) až r).
11.
V § 103 ods. 2 písm. q) sa slovo „vlastníka“ nahrádza slovom „držiteľa“.
12.
§ 104 sa vypúšťa.
13.
V § 111 odsek 3 znie:
„(3)
Proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad, o ktorom rozhoduje predseda úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.“.
Čl. V
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 133/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 35 písmeno b) znie:
b) Dopravný úrad22) (ďalej len „úrad“),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22)
Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VI
Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 sa slová „Poštový regulačný úrad“ nahrádzajú slovami „Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“)3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 13 ods. 1 písm. d) sa slová „(ďalej len „vestník“)“ nahrádzajú slovami „(ďalej len „vestník ministerstva“)“.
3.
§ 14 sa vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 12.
4.
V § 18 ods. 1 sa slovo „vestníku“ nahrádza slovami „Vestníku Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „vestník úradu“)“.
5.
V § 18 ods. 2, § 41 ods. 3, § 45 ods. 1, § 55 ods. 3 a § 57 ods. 3 a 5 sa za slovo „vestníku“ vkladá slovo „úradu“.
6.
V § 43 ods. 2 a § 53 ods. 1 písm. d) sa za slová „vo vestníku“ vkladá slovo „ministerstva“.
7.
V § 67 odsek 3 znie:
„(3)
Proti rozhodnutiu úradu podľa odseku 1 možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje predseda úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.“.
8.
V § 67 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Na preskúmanie rozhodnutí a postupov úradu je vecne príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.31)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
„31)
§ 246 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
9.
Slová „Poštový regulačný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. VII
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 6 ods. 3 písm. g) sa slová „Vestník Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Vestník Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb“.
3.
V § 6 ods. 5 prvá veta znie: „Výška administratívnych úhrad podľa odseku 4 písm. a) a poplatkov podľa osobitného predpisu11a) nesmie prekročiť výšku nevyhnutných nákladov úradu na výkon regulácie elektronických komunikácií.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.
4.
§ 7 sa vypúšťa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 12 až 14.
5.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Podnik poskytujúci službu pripojenia k internetu je povinný umožniť účastníkovi na jeho písomné požiadanie kontrolované užívanie zariadenia umožňujúceho využívanie služby pripojenia k internetu, ktoré je vo vlastníctve žiadateľa alebo ktorého vlastník s poskytovaním takejto služby súhlasil. Kontrolovaným užívaním zariadenia sa rozumie možnosť účastníka vzdialene riadiť dobu užívania zariadenia podľa predchádzajúcej vety.“.
Čl. VIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 398/1998 Z. z., zákona č. 97/1999 Z. z., zákona č. 226/2000 Z. z., zákona č. 124/2002 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 324/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 546/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 71/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 114/2013 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 159/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 73a ods. 1 sa za slová „verejných funkcionárov20)“ vkladajú slová „alebo podľa osobitného predpisu20a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 20a znejú:
„19)
Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
§ 4 ods. 4 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20a)
§ 5 a 6 zákona č. 402/2013 Z. z.“.
2.
V § 73b ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podľa osobitného predpisu20a)“.
3.
V § 73b ods. 3 sa za slová „verejných funkcionárov“ vkladajú slová „alebo s osobitným predpisom20b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:
„20b)
Zákon č. 402/2013 Z. z.“.
Čl. IX
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z. a zákona č. 305/2013 Z. z. sa mení takto:
Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:
„49)
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
§ 4 ods. 4 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. X
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 191/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 237/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z. a zákona č. 309/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 58 ods. 1 písm. b) sa slová „či konanie štátneho funkcionára47) je v rozpore s osobitným predpisom,14)“ nahrádzajú slovami „či konanie verejného funkcionára47) je v rozpore s osobitným predpisom,47a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 47 a 47a znejú:
„47)
Čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
§ 4 ods. 4 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
47a)
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
Zákon č. 402/2013 Z. z.“.
Čl. XI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I § 1 až 3, § 4 ods. 3 až 19, § 5 až 10, § 11 ods. 3 až 8, § 12, § 17 a 18 a čl. II až VI, čl. VII prvého až štvrtého bodu a čl. VIII až X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014, a čl. VII piateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 402/2013 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 3; Ú. v. ES L 15, 21. 1. 1998) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/ES z 10. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 4; Ú. v. ES L 176, 5. 7. 2002), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES z 20. februára 2008 (Ú. v. EÚ L 52, 27. 2. 2008).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/12/ES z 11. marca 2009 o letiskových poplatkoch (Ú. v. EÚ L 70, 14. 3. 2009).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 343, 14. 12. 2012).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 321, 17. 12. 2018).
1)
Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 324/2011 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
Zákon č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3a)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
3aa)
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
7a)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (Ú. v. EÚ L 97, 9. 4. 2008) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1034/2011 zo 17. októbra 2011 o dohľade nad bezpečnosťou v manažmente letovej prevádzky a letových navigačných službách, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 691/2010 (Ú. v. EÚ L 271, 18. 10. 2011), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018), zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7b)
Napríklad vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1034/2011, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1035/2011 zo 17. októbra 2011, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 482/2008 a nariadenie (EÚ) č. 691/2010 (Ú. v. EÚ L 271, 18. 10. 2011) v platnom znení, Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie MZV SR č. 196/1995 Z. z.).
7c)
Napríklad čl. 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 300/2008 v platnom znení, § 35 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7d)
Čl. 15 ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi (nariadenie o poskytovaní služieb) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8; Ú. v. EÚ L 96, 31. 3. 2004) v platnom znení.
7e)
§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7f)
Čl. 75 nariadenia (EÚ) 2018/1139.
7g)
Napríklad čl. 63 a 64 nariadenia (EÚ) 2018/1139, Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie MZV SR č. 196/1995 Z. z.).
8)
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2006 Z. z. o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 530/2008 Z. z.
Zákon č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 514/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 60 až 64 zákona č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 33a ods. 4 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 241/2011 Z. z.
16)
Zákon č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č.338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.