402/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014 do 31.08.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

402
ZÁKON
z 27. novembra 2013
o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
§ 1
Zriadenie a postavenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
(1)
Zriaďuje sa Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „regulačný úrad“), ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb.
(2)
Regulačný úrad je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(3)
Sídlom regulačného úradu je Bratislava. Sídlom stáleho pracoviska regulačného úradu pre oblasť poštových služieb je Žilina. Regulačný úrad môže mimo svojho sídla a mimo sídla stáleho pracoviska zriaďovať aj ďalšie pracoviská.
(4)
Organizačnú štruktúru regulačného úradu ustanovuje organizačný poriadok regulačného úradu, ktorý vydáva regulačný úrad.
§ 2
Pôsobnosť regulačného úradu
(1)
Regulačný úrad
a)
je regulačným a cenovým orgánom a vykonáva štátny dohľad v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi,1)
b)
spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi Európskej únie a s inými medzinárodnými orgánmi alebo organizáciami v oblasti svojej pôsobnosti,
c)
vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov.2)
(2)
Regulačný úrad pri výkone svojej regulačnej a cenovej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať regulačný úrad pri vykonávaní jeho regulačnej a cenovej pôsobnosti.
§ 3
Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu
(1)
Na čele regulačného úradu je predseda regulačného úradu, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Uznesenie o odvolaní predsedu regulačného úradu spolu s odôvodnením návrhu uznesenia zverejňuje národná rada na svojom webovom sídle.
(2)
Predseda regulačného úradu je štatutárnym orgánom regulačného úradu, riadi ho a zodpovedá za jeho činnosť.
(3)
Predsedu regulačného úradu počas neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu regulačného úradu nie je obsadená, zastupuje podpredseda regulačného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(4)
Ak funkcia podpredsedu regulačného úradu nie je obsadená, predseda regulačného úradu písomne poverí štátneho zamestnanca regulačného úradu dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu regulačného úradu. Ak funkcia predsedu regulačného úradu a funkcia podpredsedu regulačného úradu nie je obsadená, predseda národnej rady na návrh vlády písomne poverí štátneho zamestnanca regulačného úradu dočasným vykonávaním funkcie predsedu regulačného úradu.
(5)
Vláda navrhne národnej rade kandidáta na funkciu predsedu regulačného úradu najneskôr tri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia predsedu regulačného úradu. Ak národná rada nezvolí navrhnutého kandidáta, vláda navrhne národnej rade iného kandidáta na príslušnú funkciu najneskôr do jedného mesiaca od predchádzajúceho nezvolenia.
(6)
Funkčné obdobie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu je šesťročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu regulačného úradu alebo podpredsedu regulačného úradu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu ostávajú vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia do dňa vzniku funkcie nového predsedu regulačného úradu alebo podpredsedu regulačného úradu; dňom vzniku funkcie je deň uvedený v oznámení o zvolení nového predsedu regulačného úradu alebo o vymenovaní podpredsedu regulačného úradu.
(7)
Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu sú štátnymi zamestnancami podľa osobitného predpisu.3)
(8)
Platové a ďalšie náležitosti predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu určuje vláda podľa osobitného predpisu.3)
(9)
Výkon funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia, ak odsek 6 neustanovuje inak,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie.
(10)
Výkon funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu zaniká
a)
smrťou alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení za mŕtveho,
b)
právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmienečný trest odňatia slobody,
c)
právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená.
(11)
Predseda regulačného úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením doručeným predsedovi národnej rady a podpredseda regulačného úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením doručeným predsedovi vlády. Výkon funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie.
(12)
Národná rada odvolá predsedu regulačného úradu a vláda odvolá podpredsedu regulačného úradu, ak nevykonáva svoju funkciu najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov.
§ 4
Podmienky výkonu funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu
(1)
Za predsedu regulačného úradu možno zvoliť a za podpredsedu regulačného úradu možno vymenovať len fyzickú osobu, ktorá
a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a
d)
má najmenej päťročnú odbornú prax v riadiacej funkcii v oblasti poštových služieb alebo elektronických komunikácií.
(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo nebol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(3)
Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu nesmie počas výkonu funkcie
a)
byť členom politickej strany alebo politického hnutia, vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, mať pracovnoprávny alebo iný obdobný právny vzťah s politickou stranou alebo s politickým hnutím,
b)
vykonávať funkciu v inom orgáne verejnej moci alebo byť členom štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu právnickej osoby zriadenej orgánom verejnej moci alebo zákonom,
c)
byť zamestnancom, štatutárnym, riadiacim, dozorným, kontrolným orgánom alebo členom takého orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, ani mať majetkovú účasť na podnikaní alebo podiel na hlasovacích právach osoby, vo vzťahu ku ktorej vykonáva regulačný úrad pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1) alebo pôsobiť v jej prospech alebo neprospech; toto obmedzenie sa okrem postavenia zamestnanca vzťahuje aj na jeho blízke osoby,4)
d)
podnikať,
e)
vykonávať inú zárobkovú činnosť okrem prípadov ustanovených osobitným predpisom.5)
(4)
Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu ako verejní funkcionári sú povinní zdržať sa konania, ktorým by uprednostnili osobný záujem pred verejným záujmom. Na účely tohto zákona sa považuje
a)
verejný záujem za taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom,
b)
osobný záujem za taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech verejnému funkcionárovi alebo jemu blízkym osobám,
c)
rozpor záujmov za skutočnosť, keď verejný funkcionár pri výkone svojej funkcie uprednostní osobný záujem pred verejným záujmom.
(5)
Ak počas dvoch rokov pred skončením výkonu funkcie rozhodol predseda regulačného úradu alebo podpredseda regulačného úradu o poskytnutí štátnej pomoci, o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z rozhodnutí regulačného úradu voči osobe, vo vzťahu ku ktorej vykonáva regulačný úrad pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1) predseda regulačného úradu alebo podpredseda regulačného úradu nesmie počas jedného roka po skončení výkonu funkcie
a)
byť zamestnancom, spoločníkom, členom, akcionárom alebo konateľom tejto osoby, členom jej štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu ani mať podiel na jej základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach tejto osoby,
b)
mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s touto osobou,
c)
mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v prospech alebo v mene tejto osoby.
(6)
Zákaz podľa odseku 5 sa vzťahuje na predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu, aj ak jeho rozhodnutie alebo súhlas bol nevyhnutnou podmienkou na vydanie rozhodnutia podľa odseku 5.
(7)
Zákaz podľa odseku 5 sa vzťahuje na predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu, aj ak v období dvoch rokov pred skončením výkonu funkcie uzatvoril v mene obstarávateľa zmluvu s uchádzačom vo verejnom obstarávaní vykonanom nadlimitnou metódou alebo podlimitnou metódou.
(8)
Určený výbor národnej rady (ďalej len „výbor“) môže rozhodnúť o udelení výnimky zo zákazov podľa odsekov 5 až 7. Výnimku možno udeliť, ak je zrejmé, že taký zákaz je neprimeraný vzhľadom na povahu konania podľa odsekov 5 až 7. Udelenie výnimky je výbor povinný odôvodniť a spolu s odôvodnením zverejniť spôsobom podľa odseku 17.
(9)
Verejný funkcionár podľa odseku 5 je povinný do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu podať výboru písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie,
a)
u ktorých osôb bol zamestnaný v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
b)
v ktorej právnickej osobe bol členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu,
c)
ktorých právnických osôb sa stal členom, akcionárom alebo spoločníkom,
d)
s ktorými osobami uzatvoril zmluvy podľa odseku 5 písm. b) alebo písm. c).
(10)
V oznámení podľa odseku 9 uvedie verejný funkcionár svoje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu.
(11)
Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu je vylúčený z rozhodovania vo veci týkajúcej sa osoby, vo vzťahu ku ktorej vykonáva regulačný úrad pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1) ak
a)
bol počas roka, ktorý predchádzal vzniku funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu, zamestnancom, štatutárnym, riadiacim, dozorným, kontrolným orgánom alebo členom orgánu tejto osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, mal majetkovú účasť na jej podnikaní alebo podiel na hlasovacích právach tejto osoby,
b)
bola jemu blízka osoba v postavení podľa písmena a) okrem postavenia zamestnanca.
(12)
Ak je predseda regulačného úradu vylúčený z rozhodovania vo veci podľa odseku 11, rozhodne v tejto veci podpredseda regulačného úradu.
(13)
Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu je povinný do jedného mesiaca od vzniku funkcie a počas jej výkonu vždy do 31. marca predložiť výboru písomné vyhlásenie o záväzkoch a záujmoch, v ktorom uvedie skutočnosti, ktoré by mohli mať priamy alebo nepriamy vplyv na jeho nestrannosť a nezávislosť pri rozhodovaní podľa tohto zákona, najmä uvedie skutočnosti podľa odsekov 3 a 11. Vo vyhlásení taktiež uvedie všetky príjmy, funkčné alebo iné požitky dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku a svoje majetkové pomery, majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktoré s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu aj bez ich súhlasu.
(14)
K vyhláseniu podľa odseku 13 priloží predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu najneskôr do 30. apríla potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré získal za predchádzajúci kalendárny rok.
(15)
Majetkovými pomermi podľa odseku 13 sa rozumie
a)
vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru,
b)
vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy,
c)
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy, alebo
d)
existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy.
(16)
Výbor je oprávnený v prípade pochybností o úplnosti alebo pravdivosti vyhlásenia podľa odseku 13 požiadať predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu o vysvetlenie. Výbor začne konanie, ak nepovažuje podané vysvetlenie za dostatočné.
(17)
Výbor je povinný poskytnúť informácie o vyhlásení podľa odseku 13 každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom v osobitnom predpise.6) Oznámenie podané podľa odseku 13 zverejňuje výbor na webovom sídle národnej rady. Osobné údaje predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu sa poskytujú alebo zverejňujú v rozsahu titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonáva.
(18)
Ustanovenie odseku 17 sa nevzťahuje na údaje o majetkových pomeroch a na osobné údaje manžela a neplnoletých detí, ktorí žijú s predsedom regulačného úradu a podpredsedom regulačného úradu v domácnosti.
(19)
Podľa odseku 17 sa nezverejňujú také údaje o majetkových pomeroch predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu, ktoré by umožnili identifikáciu hnuteľných vecí, ktoré predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu vlastní, alebo identifikáciu ďalších strán v právnych vzťahoch podľa odseku 15 písm. c) a d).
Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov
§ 5
(1)
Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov (ďalej len „konanie“) vykonáva výbor.
(2)
Výbor začne konanie
a)
z vlastnej iniciatívy, ak jeho zistenia nasvedčujú tomu, že verejný funkcionár v oznámení podľa § 4 ods. 9 alebo ods. 13 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje alebo že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom3) alebo
b)
na základe riadne odôvodneného podnetu, z ktorého je zrejmé, kto ho podáva, ktorého verejného funkcionára sa týka a čo sa namieta.
(3)
Ak sa konanie začína na podnet, dňom začatia konania je deň doručenia podnetu výboru. Ak sa konanie začína z vlastnej iniciatívy výboru, konanie je začaté dňom, keď výbor urobil prvý úkon voči verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie.
(4)
Výbor umožní verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie, aby sa vyjadril k podnetu; ak je to potrebné, vykoná ďalšie dokazovanie.
(5)
Výbor rozhodne vo veci do 60 dní odo dňa začatia konania. Toto rozhodnutie doručí verejnému funkcionárovi, proti ktorému konanie smeruje, a tomu, na čí podnet sa koná.
(6)
Ak sa v konaní preukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,3) alebo v oznámení podľa § 4 ods. 9 alebo ods. 13 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, rozhodnutie obsahuje výrok, v ktorom sa uvedie, v čom je konanie alebo opomenutie verejného funkcionára v rozpore s týmto zákonom alebo s osobitným predpisom,3) odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Rozhodnutie obsahuje aj povinnosť zaplatiť pokutu podľa odseku 10.
(7)
Ak sa rozhodnutím podľa odseku 6 vysloví, že verejný funkcionár vykonáva funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom verejnej funkcie predsedu regulačného úradu alebo podpredsedu regulačného úradu, súčasťou rozhodnutia je aj povinnosť bezodkladne zanechať takú funkciu, zamestnanie alebo činnosť.
(8)
Rozhodnutím podľa odseku 6 sa vysloví strata funkcie predsedu regulačného úradu alebo podpredsedu regulačného úradu, ak
a)
sa v predchádzajúcom konaní proti verejnému funkcionárovi právoplatne rozhodlo, že nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,3) alebo v oznámení podľa § 4 ods. 9 alebo ods. 13 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje,
b)
verejný funkcionár nepreukázal spôsobom ustanoveným týmto zákonom pôvod svojich majetkových prírastkov, najmä ak ide o taký majetkový prírastok, ktorý verejný funkcionár vzhľadom na svoje príjmy oznámené podľa § 4 ods. 13 nemohol dosiahnuť.
(9)
Rozhodnutie podľa odseku 6 musí byť prijaté najmenej trojpätinovou väčšinou prítomných členov výboru; inak to znamená, že sa konanie zastavuje. Výbor je schopný uznášať sa, ak je prítomná najmenej polovica jeho členov.
(10)
Pokuta sa ukladá
a)
v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára, ak ide o porušenie povinnosti podať oznámenie podľa § 4 ods. 13 v lehote ustanovenej v § 4 ods. 13,
b)
v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár uvedie v oznámení podľa § 4 ods. 13 neúplné alebo nepravdivé údaje týkajúce sa jeho majetkových pomerov,
c)
v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár poruší povinnosti podľa § 4 ods. 9,
d)
v sume zodpovedajúcej šesťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár poruší povinnosti podľa § 4 ods. 3, alebo
e)
v sume zodpovedajúcej dvanásťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár poruší povinnosti podľa osobitného predpisu.3)
(11)
Výnos z pokút zaplatených predsedom regulačného úradu a podpredsedom regulačného úradu je príjmom štátneho rozpočtu.
(12)
Ak sa v konaní nepreukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,3) alebo v oznámení podľa § 4 ods. 9 alebo ods. 13 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, výbor rozhodne o zastavení konania. Na prijatie platného rozhodnutia o zastavení konania je potrebná najmenej trojpätinová väčšina prítomných členov výboru; také rozhodnutie je konečné. Konanie sa zastaví aj vtedy, ak sa verejný funkcionár pred hlasovaním o rozhodnutí podľa odseku 6 vzdá svojej funkcie.
(13)
Rozhodnutie obsahuje osobné údaje verejného funkcionára v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a funkcia.
(14)
Orgány verejnej moci a právnické osoby sú povinné na žiadosť výboru oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie podľa tohto zákona. Za nesplnenie tejto povinnosti môže výbor uložiť štatutárnemu orgánu alebo predsedovi štatutárneho orgánu orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb pokutu vo výške určenej v odseku 10 písm. a), a to aj opakovane.
(15)
Na účely tohto zákona sa mesačným platom verejného funkcionára rozumie jedna dvanástina z jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej funkcie a v prípade uloženia pokuty v zmysle odseku 14 sa mesačným platom verejného funkcionára rozumie jedna dvanástina z jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon funkcie štatutárneho orgánu alebo predsedu štatutárneho orgánu orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb.
(16)
V prípade, ak mesačný plat verejného funkcionára, voči ktorému vedie konanie výbor, je nižší ako priemerná mesačná nominálna mzda v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, pri výpočte sumy podľa odseku 10 sa za mesačný plat považuje priemerná nominálna mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky za uplynulý kalendárny rok.
§ 6
(1)
Rozhodnutie prijaté podľa § 5 ods. 8 výborom musí schváliť národná rada najmenej trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Národná rada schválené rozhodnutie zverejňuje.
(2)
Dotknutý verejný funkcionár môže podať návrh na preskúmanie rozhodnutia výboru na Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa odseku 1, ktorým bola vyslovená strata funkcie, alebo do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 5 ods. 10, ktorým bolo rozhodnuté o pokute voči verejnému funkcionárovi. Podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia výboru má odkladný účinok. Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne o tomto návrhu do 60 dní odo dňa jeho doručenia. Konanie o preskúmaní takého rozhodnutia pred Ústavným súdom Slovenskej republiky upravujú ustanovenia osobitného predpisu.7) Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky je konečné okrem prípadu, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republiky viazaná, ustanovuje možnosť pre verejného funkcionára obrátiť sa na medzinárodný orgán so žiadosťou o preskúmanie rozhodnutia, ktorým bola vyslovená strata mandátu alebo verejnej funkcie, a ak sa verejný funkcionár obráti na tento medzinárodný orgán so žiadosťou o preskúmanie takého rozhodnutia, považuje sa také rozhodnutie o strate mandátu alebo verejnej funkcie za právoplatné a vykonateľné až vtedy, keď ho tento medzinárodný orgán potvrdí.
(3)
Štatutárny orgán orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb môže podať návrh na preskúmanie rozhodnutia o pokute uloženej podľa § 5 ods. 14 na Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia o uložení pokuty. Podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodol o pokute, má odkladný účinok. Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne o tomto návrhu do 60 dní odo dňa jeho doručenia. Konanie o preskúmaní takého rozhodnutia pred Ústavným súdom Slovenskej republiky upravujú ustanovenia osobitného predpisu7) a rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky je konečné.
§ 7
(1)
Ak je súčasťou rozhodnutia aj povinnosť zanechať funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorých výkon je nezlučiteľný s výkonom verejnej funkcie podľa tohto zákona, je verejný funkcionár povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ich vykonávanie skončiť alebo urobiť zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k ich skončeniu a oznámiť to výboru.
(2)
Ak verejný funkcionár vykonáva funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorých výkon je nezlučiteľný s výkonom verejnej funkcie podľa tohto zákona, v čase ustanovenia do verejnej funkcie, je povinný do 30 dní odo dňa vzniku verejnej funkcie takú funkciu, zamestnanie alebo činnosť skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu.
(3)
Ak verejný funkcionár nesplní povinnosti podľa odsekov 1 a 2, znamená to, že dňom uplynutia lehoty podľa odsekov 1 a 2 sa vzdal funkcie verejného funkcionára.
(4)
Na podanie návrhu na výkon rozhodnutia je oprávnený výbor.
Dopravný úrad
§ 8
Zriadenie a postavenie Dopravného úradu
(1)
Zriaďuje sa Dopravný úrad, ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby.
(2)
Dopravný úrad je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva.
(3)
Sídlom Dopravného úradu je Bratislava. Dopravný úrad môže mimo svojho sídla zriaďovať ďalšie pracoviská.
(4)
Organizačnú štruktúru Dopravného úradu ustanovuje organizačný poriadok Dopravného úradu, ktorý vydáva Dopravný úrad.
§ 9
Pôsobnosť Dopravného úradu
(1)
Dopravný úrad
a)
vykonáva pôsobnosť v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi,8)
b)
spolupracuje v oblasti svojej pôsobnosti s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a s orgánmi Európskej únie,
c)
vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov.9)
(2)
Dopravný úrad pri výkone svojej pôsobnosti v oblasti dráh a dopravy na dráhach postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať Dopravný úrad pri vykonávaní jeho pôsobnosti v oblasti dráh a dopravy na dráhach.
§ 10
Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu
(1)
Na čele Dopravného úradu je predseda Dopravného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra.
(2)
Predseda Dopravného úradu je štatutárnym orgánom Dopravného úradu, riadi ho a zodpovedá za jeho činnosť.
(3)
Predsedu Dopravného úradu počas neprítomnosti alebo ak funkcia predsedu Dopravného úradu nie je obsadená, zastupuje podpredseda Dopravného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra.
(4)
Ak funkcia podpredsedu Dopravného úradu nie je obsadená, predseda Dopravného úradu písomne poverí štátneho zamestnanca Dopravného úradu dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu Dopravného úradu. Ak funkcia predsedu Dopravného úradu a funkcia podpredsedu Dopravného úradu nie je obsadená, predseda vlády na návrh ministra písomne poverí štátneho zamestnanca Dopravného úradu dočasným vykonávaním funkcie predsedu Dopravného úradu.
(5)
Minister navrhne vláde kandidáta na funkciu predsedu Dopravného úradu alebo podpredsedu Dopravného úradu najneskôr tri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia predsedu Dopravného úradu alebo podpredsedu Dopravného úradu. Ak vláda neschváli navrhnutého kandidáta, minister navrhne vláde iného kandidáta na príslušnú funkciu najneskôr do jedného mesiaca od predchádzajúceho neschválenia.
(6)
Funkčné obdobie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu je šesťročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu Dopravného úradu alebo podpredsedu Dopravného úradu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu ostávajú vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia do dňa vzniku funkcie nového predsedu Dopravného úradu alebo podpredsedu Dopravného úradu; dňom vzniku funkcie je deň uvedený v oznámení o vymenovaní nového predsedu Dopravného úradu alebo podpredsedu Dopravného úradu.
(7)
Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu sú štátnymi zamestnancami podľa osobitného predpisu.3)
(8)
Platové a ďalšie náležitosti predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu určuje vláda podľa osobitného predpisu.3)
(9)
Výkon funkcie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia, ak odsek 6 neustanovuje inak,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie.
(10)
Výkon funkcie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu zaniká
a)
smrťou alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení za mŕtveho,
b)
právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmienečný trest odňatia slobody,
c)
právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená.
(11)
Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením doručeným predsedovi vlády. Výkon funkcie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie.
(12)
Vláda odvolá predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu, ak
a)
nastala niektorá zo skutočností uvedených v § 11 ods. 3,
b)
nevykonáva svoju funkciu najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov,
c)
nezabezpečuje, aby Dopravný úrad riadne plnil úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov,9)
d)
vykonáva funkciu v rozpore s osobitným predpisom,10)
e)
ani v dodatočnej lehote 60 dní nesplní povinnosť predložiť vyhlásenie o záväzkoch a záujmoch podľa § 11 ods. 7.
§ 11
Podmienky výkonu funkcie predsedu Dopravného úradu
a podpredsedu Dopravného úradu
(1)
Za predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu možno vymenovať len fyzickú osobu, ktorá
a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
má najmenej päťročnú odbornú prax v riadiacej funkcii v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva alebo vodnej dopravy.
(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo nebol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(3)
Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu nesmie počas výkonu funkcie
a)
byť členom politickej strany alebo politického hnutia, vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, mať pracovnoprávny alebo iný obdobný právny vzťah s politickou stranou alebo s politickým hnutím,
b)
vykonávať funkciu v inom orgáne verejnej moci alebo byť členom štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu právnickej osoby zriadenej orgánom verejnej moci alebo zákonom,
c)
byť zamestnancom, štatutárnym, riadiacim, dozorným, kontrolným orgánom alebo členom takého orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, ani mať majetkovú účasť na podnikaní alebo podiel na hlasovacích právach osoby, vo vzťahu ku ktorej vykonáva Dopravný úrad pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,8) alebo pôsobiť v jej prospech alebo neprospech; toto obmedzenie sa okrem postavenia zamestnanca vzťahuje aj na jeho blízke osoby,
d)
podnikať,
e)
vykonávať inú zárobkovú činnosť okrem prípadov ustanovených osobitným predpisom.5)
(4)
Predseda Dopravného úradu alebo podpredseda Dopravného úradu nesmie počas jedného roka po skončení výkonu funkcie
a)
byť zamestnancom, spoločníkom, členom, akcionárom alebo konateľom osoby, vo vzťahu ku ktorej vykonáva Dopravný úrad regulačnú pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,8) členom jej štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu ani mať podiel na jej základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach tejto osoby,
b)
mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s osobou podľa písmena a),
c)
mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v prospech alebo v mene osoby podľa písmena a).
(5)
Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu je vylúčený z rozhodovania vo veci týkajúcej sa osoby, vo vzťahu ku ktorej vykonáva Dopravný úrad regulačnú pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,8) ak
a)
bol počas roka, ktorý predchádzal vzniku funkcie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu, zamestnancom, štatutárnym, riadiacim, dozorným, kontrolným orgánom alebo členom orgánu tejto osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, mal majetkovú účasť na jej podnikaní alebo podiel na hlasovacích právach tejto osoby,
b)
bola jemu blízka osoba v postavení podľa písmena a) okrem postavenia zamestnanca.
(6)
Ak je predseda Dopravného úradu vylúčený z rozhodovania vo veci podľa odseku 5, rozhodne v tejto veci podpredseda Dopravného úradu.
(7)
Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu je povinný do jedného mesiaca od vzniku funkcie a počas jej výkonu vždy do 31. marca predložiť predsedovi vlády písomné vyhlásenie o záväzkoch a záujmoch, v ktorom uvedie skutočnosti, ktoré by mohli mať priamy alebo nepriamy vplyv na jeho nestrannosť a nezávislosť pri rozhodovaní podľa tohto zákona, najmä uvedie skutočnosti podľa odsekov 3 a 5.
(8)
Ak predseda Dopravného úradu alebo podpredseda Dopravného úradu vykonáva funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorých výkon je nezlučiteľný s výkonom ich funkcie podľa tohto zákona, v čase ustanovenia do funkcie, je povinný do 30 dní odo dňa vzniku funkcie takú funkciu, zamestnanie alebo činnosť skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu.
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 12
Prechodné ustanovenia
(1)
Zrušujú sa
a)
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky,
b)
Poštový regulačný úrad,
c)
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy,
d)
Letecký úrad Slovenskej republiky,
e)
Štátna plavebná správa.
(2)
Regulačný úrad zriadený týmto zákonom sa k 1. januáru 2014 stáva právnym nástupcom Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky a Poštového regulačného úradu a na regulačný úrad prechádzajú všetky ich práva a povinnosti, právomoci a pôsobnosť podľa osobitných predpisov.2)
(3)
Dopravný úrad zriadený týmto zákonom sa k 1. januáru 2014 stáva právnym nástupcom Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Leteckého úradu Slovenskej republiky a Štátnej plavebnej správy a na Dopravný úrad prechádzajú všetky ich práva a povinnosti, právomoci a pôsobnosť podľa osobitných predpisov,9) ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak.
(4)
Pôsobnosť Úradu pre reguláciu železničnej dopravy v oblasti špeciálneho stavebného úradu a pôsobnosť v oblasti vyšetrovania nehôd a mimoriadnych udalostí, ku ktorým došlo na špeciálnych dráhach a lanových dráhach, prechádzajú k 1. januáru 2014 na ministerstvo.
(5)
Pôsobnosť Štátnej plavebnej správy v oblasti vydávania záväzných stanovísk v územnoplánovacích činnostiach, ak ide o umiestnenie prístavov a stavieb, ktoré sú súčasťou vodnej cesty alebo ju križujú, a o vymedzenie ochranného pásma vodnej cesty, ako aj pôsobnosť v konaniach, v ktorých je príslušným stavebný úrad, ak ide o stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo sú súčasťou vodnej cesty alebo prístavu, prechádzajú k 1. januáru 2014 na ministerstvo.
(6)
Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení používajú slová „Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky“ a „Poštový regulačný úrad“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb“ v príslušnom tvare. Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení používajú slová „Úrad pre reguláciu železničnej dopravy“, „Letecký úrad Slovenskej republiky“ a „Štátna plavebná správa“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „Dopravný úrad“ v príslušnom tvare.
(7)
Majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré mal v správe Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky alebo Poštový regulačný úrad k 31. decembru 2013, prechádzajú do správy regulačného úradu zriadeného týmto zákonom.
(8)
Majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré mal v správe Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Letecký úrad Slovenskej republiky alebo Štátna plavebná správa k 31. decembru 2013, prechádzajú do správy Dopravného úradu zriadeného týmto zákonom.
(9)
Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov štátnych zamestnancov a zamestnancov Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky a Poštového regulačného úradu prechádzajú k 1. januáru 2014 na regulačný úrad. Regulačný úrad je povinný voči štátnym zamestnancom a zamestnancom, ktorých vzťahy naň prešli, dodržiavať kolektívnu zmluvu, ktorá sa na nich vzťahovala k 31. decembru 2013, a to až do skončenia jej účinnosti.
(10)
Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov štátnych zamestnancov a zamestnancov Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Leteckého úradu Slovenskej republiky a Štátnej plavebnej správy prechádzajú k 1. januáru 2014 na Dopravný úrad, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak. Dopravný úrad je povinný voči štátnym zamestnancom a zamestnancom, ktorých vzťahy naň prešli, dodržiavať kolektívnu zmluvu, ktorá sa na nich vzťahovala k 31. decembru 2013, a to až do skončenia jej účinnosti.
(11)
Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov štátnych zamestnancov a zamestnancov Úradu pre reguláciu železničnej dopravy zabezpečujúcich výkon kompetencií v oblasti špeciálneho stavebného úradu a výkon kompetencií v oblasti vyšetrovania nehôd a mimoriadnych udalostí, ku ktorým došlo na špeciálnych dráhach a lanových dráhach, prechádzajú k 1. januáru 2014 na ministerstvo. Ministerstvo je povinné voči štátnym zamestnancom a zamestnancom, ktorých vzťahy naň prešli, dodržiavať kolektívnu zmluvu, ktorá sa na nich vzťahovala k 31. decembru 2013, a to až do skončenia jej účinnosti.
(12)
Funkcia predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky a funkcia podpredsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, funkcia predsedu Poštového regulačného úradu a funkcia podpredsedu Poštového regulačného úradu zanikajú k 1. januáru 2014, čím sa skončí a uplynie ich funkčné obdobie.
(13)
Funkcia predsedu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy a funkcia podpredsedu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, funkcia riaditeľa Leteckého úradu Slovenskej republiky a funkcia riaditeľa Štátnej plavebnej správy zanikajú k 1. januáru 2014, čím sa skončí a uplynie ich funkčné obdobie.
(14)
Nároky štátnych zamestnancov a zamestnancov vyplývajúce z prechodu práv a povinností podľa odsekov 9 a 12 uspokojí regulačný úrad.
(15)
Nároky štátnych zamestnancov a zamestnancov vyplývajúce z prechodu práv a povinností podľa odsekov 10 a 13 uspokojí Dopravný úrad.
(16)
Nároky štátnych zamestnancov a zamestnancov vyplývajúce z prechodu práv a povinností podľa odseku 11 uspokojí ministerstvo.
(17)
Výročnú správu o hospodárení Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky s osobitným účtom podľa osobitného predpisu11) za rok 2013 zverejní na svojom webovom sídle regulačný úrad zriadený týmto zákonom.
(18)
Správu o stave poskytovania univerzálnej služby a poštového platobného styku podľa osobitného predpisu12) za rok 2013 zverejní na svojom webovom sídle regulačný úrad zriadený týmto zákonom.
(19)
Príjmy a výdavky kompenzačného fondu podľa osobitného predpisu13) za rok 2013 zverejní vo svojom vestníku regulačný úrad zriadený týmto zákonom.
(20)
Výročnú správu o činnosti bezpečnostného orgánu podľa osobitného predpisu14) za rok 2013 zverejní na svojom webovom sídle a do 30. septembra nasledujúceho roka zašle Európskej železničnej agentúre Dopravný úrad zriadený týmto zákonom.
(21)
Správu o činnosti a o hospodárení Úradu pre reguláciu železničnej dopravy za kalendárny rok 2013 poskytne národnej rade do 31. mája nasledujúceho roka Dopravný úrad zriadený týmto zákonom.
(22)
Výročnú správu o kontrolnej činnosti nad systémom letiskových odplát podľa osobitného predpisu15) za rok 2013 zverejní na svojom webovom sídle Dopravný úrad zriadený týmto zákonom.
§ 13
Prechodné ustanovenie k prvej voľbe predsedu regulačného úradu a k prvému vymenovaniu podpredsedu regulačného úradu
Najneskôr do 15. januára 2014 vláda predloží návrh na prvú voľbu predsedu regulačného úradu národnej rade a minister predloží návrh na prvé vymenovanie podpredsedu regulačného úradu vláde.
§ 14
Prechodné ustanovenia k dočasnému riadeniu regulačného úradu
(1)
Ak k 1. januáru 2014 nie je zvolený predseda regulačného úradu, funkciu predsedu regulačného úradu podľa tohto zákona vykonáva od 1. januára 2014 do dňa uvedeného v oznámení o zvolení prvého predsedu regulačného úradu štátny zamestnanec písomne poverený predsedom národnej rady dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu.
(2)
Predseda národnej rady písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky. Ak osoba podľa prvej vety nedá súhlas s poverením, predseda národnej rady písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu predsedu Poštového regulačného úradu. Ak ani táto osoba nedá súhlas s poverením, predseda národnej rady písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu podpredsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, a v prípade jej nesúhlasu s poverením osobu, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu podpredsedu Poštového regulačného úradu, ak táto s poverením súhlasí.
(3)
Ak všetky osoby podľa odseku 2 odmietnu poverenie dočasne vykonávať funkciu štatutárneho orgánu regulačného úradu, predseda národnej rady písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu niektorého zo štátnych zamestnancov Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky alebo Poštového regulačného úradu po jeho predchádzajúcom súhlase.
(4)
Osoba písomne poverená dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu regulačného úradu v poradí podľa odseku 2 niektorú z osôb, ktoré môžu byť písomne poverené dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu, ak neboli predsedom národnej rady poverené dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu. Ak osoby podľa prvej vety odmietnu poverenie na dočasné vykonávanie funkcie podpredsedu regulačného úradu, osoba písomne poverená dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu regulačného úradu niektorého zo štátnych zamestnancov Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky alebo Poštového regulačného úradu, ak tento štátny zamestnanec s poverením súhlasí.
(5)
Dočasné vykonávanie funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu a jeho funkčné obdobie zaniká najneskôr dňom vzniku funkcie prvého predsedu regulačného úradu podľa tohto zákona. Dočasné vykonávanie funkcie podpredsedu regulačného úradu a jeho funkčné obdobie zaniká najneskôr dňom vzniku funkcie prvého podpredsedu regulačného úradu podľa tohto zákona.
(6)
Osobe písomne poverenej dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu podľa odseku 1 patrí funkčný plat vo výške funkčného platu predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky priznaného k 31. decembru 2013.
(7)
Osobe písomne poverenej dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu regulačného úradu podľa odseku 4 patrí funkčný plat vo výške funkčného platu podpredsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky priznaného k 31. decembru 2013.
§ 15
Prechodné ustanovenie k vymenovaniu prvého predsedu Dopravného úradu a prvého podpredsedu Dopravného úradu
Minister predloží prvý návrh na vymenovanie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu vláde najneskôr do 15. januára 2014.
§ 16
Prechodné ustanovenia k dočasnému riadeniu Dopravného úradu
(1)
Ak k 1. januáru 2014 nie je vymenovaný predseda Dopravného úradu, funkciu predsedu Dopravného úradu podľa tohto zákona vykonáva od 1. januára 2014 do dňa uvedeného v oznámení o vymenovaní prvého predsedu Dopravného úradu štátny zamestnanec písomne poverený predsedom vlády dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu.
(2)
Predseda vlády písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu riaditeľa Leteckého úradu Slovenskej republiky. Ak osoba podľa prvej vety nedá súhlas s poverením, predseda vlády písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu predsedu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy. Ak ani táto osoba nedá súhlas s poverením, predseda vlády písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu riaditeľa Štátnej plavebnej správy.
(3)
Ak všetky osoby podľa odseku 2 odmietnu poverenie dočasne vykonávať funkciu štatutárneho orgánu Dopravného úradu, predseda vlády písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu niektorého zo štátnych zamestnancov Leteckého úradu Slovenskej republiky, Úradu pre reguláciu železničnej dopravy alebo Štátnej plavebnej správy po jeho predchádzajúcom súhlase.
(4)
Osoba písomne poverená dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu Dopravného úradu niektorú z osôb, ktoré podľa odseku 2 môžu byť písomne poverené dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu, ak neboli predsedom vlády poverené dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu. Ak osoby podľa prvej vety odmietnu poverenie na dočasné vykonávanie funkcie podpredsedu Dopravného úradu, osoba písomne poverená dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu Dopravného úradu niektorého zo štátnych zamestnancov Leteckého úradu Slovenskej republiky, Úradu pre reguláciu železničnej dopravy alebo Štátnej plavebnej správy, ak tento štátny zamestnanec s poverením súhlasí.
(5)
Dočasné vykonávanie funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu a jeho funkčné obdobie zaniká najneskôr dňom vzniku funkcie prvého predsedu Dopravného úradu podľa tohto zákona. Dočasné vykonávanie funkcie podpredsedu Dopravného úradu a jeho funkčné obdobie zaniká najneskôr dňom vzniku funkcie prvého podpredsedu Dopravného úradu podľa tohto zákona.
(6)
Osobe písomne poverenej dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu podľa odseku 1 patrí funkčný plat vo výške funkčného platu predsedu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy priznaného k 31. decembru 2013.
(7)
Osobe písomne poverenej dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu Dopravného úradu podľa odseku 4 patrí funkčný plat vo výške funkčného platu riaditeľa Leteckého úradu Slovenskej republiky priznaného k 31. decembru 2013.
§ 17
Prechodné ustanovenia ku konaniam a k rozhodnutiam
(1)
Konania, ktoré do 31. decembra 2013 začal Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky alebo Poštový regulačný úrad a ktoré neboli právoplatne skončené pred 1. januárom 2014, dokončí regulačný úrad zriadený týmto zákonom podľa tohto zákona a osobitných predpisov.2) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2014, zostávajú zachované.
(2)
Konania, ktoré do 31. decembra 2013 začala Štátna plavebná správa, Letecký úrad Slovenskej republiky alebo Úrad pre reguláciu železničnej dopravy a ktoré neboli právoplatne skončené pred 1. januárom 2014, dokončí Dopravný úrad zriadený týmto zákonom podľa tohto zákona a osobitných predpisov,9) ak § 12 ods. 4 a 5 neustanovujú inak. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2014, zostávajú zachované.
(3)
Konania, v ktorých Úrad pre reguláciu železničnej dopravy podľa doterajších predpisov konal a rozhodoval ako špeciálny stavebný úrad a ktoré neboli právoplatne skončené do 1. januára 2014, dokončí ministerstvo podľa osobitného predpisu.16) Vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí na špeciálnych dráhach a lanových dráhach, ktoré podľa doterajších predpisov viedol Úrad pre reguláciu železničnej dopravy a ktoré neboli právoplatne skončené do 1. januára 2014, dokončí ministerstvo podľa osobitného predpisu.16) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2014, zostávajú zachované.
(4)
Konania, v ktorých Štátna plavebná správa podľa doterajších predpisov vydávala záväzné stanoviská v územnoplánovacích činnostiach, ak ide o umiestnenie prístavov a stavieb, ktoré sú súčasťou vodnej cesty alebo ju križujú, a o vymedzenie ochranného pásma vodnej cesty, ako aj konania, v ktorých je príslušným stavebný úrad, ak ide o stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo sú súčasťou vodnej cesty alebo prístavu, a v ktorých nedošlo do 1. januára 2014 k vydaniu príslušného stanoviska Štátnej plavebnej správy, dokončí ministerstvo podľa osobitného predpisu.17) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2014, zostávajú zachované.
(5)
Právoplatné rozhodnutia, oprávnenia, osvedčenia, preukazy a povolenia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, Poštového regulačného úradu, Štátnej plavebnej správy, Leteckého úradu Slovenskej republiky a Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, ktoré boli vydané podľa doterajších predpisov, zostávajú v platnosti do uplynutia doby, na ktorú boli vydané.
(6)
Výkon rozhodnutí Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky a Poštového regulačného úradu, ktorý nebol začatý alebo nebol skončený do 1. januára 2014, uskutoční regulačný úrad. Výkon rozhodnutí Štátnej plavebnej správy, Leteckého úradu Slovenskej republiky alebo Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, ktorý nebol začatý alebo nebol skončený do 1. januára 2014, uskutoční Dopravný úrad, okrem výkonu rozhodnutí vo veciach, v ktorých kompetencie zanikajúcich úradov prechádzajú podľa tohto zákona na ministerstvo. Výkon rozhodnutí zanikajúcich úradov vo veciach, v ktorých ich kompetencie prechádzajú podľa tohto zákona na ministerstvo a ktorý nebol začatý alebo nebol skončený do 1. januára 2014, uskutoční ministerstvo.
(7)
O opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky a Poštového regulačného úradu je od 1. januára 2014 príslušný rozhodovať predseda regulačného úradu zriadeného týmto zákonom. O opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Štátnej plavebnej správy, Leteckého úradu Slovenskej republiky a Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, okrem opravných prostriedkov proti rozhodnutiam vo veciach, v ktorých kompetencie týchto úradov prešli podľa tohto zákona na ministerstvo, je od 1. januára 2014 príslušný rozhodovať predseda Dopravného úradu zriadeného týmto zákonom.
(8)
O opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Štátnej plavebnej správy a Úradu pre reguláciu železničnej dopravy vo veciach, v ktorých kompetencie týchto úradov prešli podľa tohto zákona na ministerstvo, je od 1. januára 2014 príslušný rozhodovať minister.
(9)
Odvolacie konania proti rozhodnutiam Leteckého úradu Slovenskej republiky a Štátnej plavebnej správy, ktoré podľa doterajších predpisov viedlo ministerstvo a ktoré neboli právoplatne skončené do 1. januára 2014, dokončí Dopravný úrad podľa tohto zákona a osobitných predpisov.8)
(10)
Proti rozhodnutiam vydaným Úradom pre reguláciu železničnej dopravy je možné podať rozklad za podmienok podľa tohto zákona a osobitného predpisu.18) O rozklade rozhodne predseda Dopravného úradu zriadeného týmto zákonom okrem rozkladu proti rozhodnutiu špeciálneho stavebného úradu, o ktorom rozhodne minister.
(11)
Ak po 1. januári 2014 bude zrušené rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky alebo Poštového regulačného úradu, na nové konanie vo veci je od 1. januára 2014 príslušný regulačný úrad zriadený týmto zákonom. Regulačný úrad bude v novom konaní postupovať podľa tohto zákona a osobitných predpisov,2) pričom pre nové konanie a rozhodnutie vo veci je rozhodujúci skutkový stav a právny stav v čase vydania zrušeného rozhodnutia.
(12)
Ak po 1. januári 2014 bude zrušené rozhodnutie Štátnej plavebnej správy, Leteckého úradu Slovenskej republiky alebo Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, na nové konanie vo veci je od 1. januára 2014 príslušný Dopravný úrad zriadený týmto zákonom okrem konania vo veciach, v ktorých kompetencie týchto úradov prešli podľa tohto zákona na ministerstvo. Dopravný úrad bude v novom konaní postupovať podľa tohto zákona a osobitných predpisov,9) pričom pre nové konanie a rozhodnutie vo veci je rozhodujúci skutkový stav a právny stav v čase vydania zrušeného rozhodnutia.
(13)
Ak po 1. januári 2014 bude zrušené rozhodnutie Štátnej plavebnej správy alebo Úradu pre reguláciu železničnej dopravy vo veciach, v ktorých kompetencie týchto úradov prešli podľa tohto zákona na ministerstvo, na nové konanie vo veci je od 1. januára 2014 príslušné ministerstvo. Ministerstvo bude v novom konaní postupovať podľa tohto zákona a osobitných predpisov,19) pričom pre nové konanie a rozhodnutie vo veci je rozhodujúci skutkový stav a právny stav v čase vydania zrušeného rozhodnutia.
§ 18
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
Čl. II
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z., zákona č. 136/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 241/2011 Z. z. a zákona č. 404/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. c) sa slová „Leteckým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „letecký úrad“)“ nahrádzajú slovami „Dopravným úradom1aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa)
Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 19 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republiky viazaná, a osobitných predpisov,3aa) a ak to osobitné predpisy3ab) vyžadujú, aj na základe dokladu o zdravotnej spôsobilosti“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3aa a 3ab znejú:
„3aa)
Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.).
Príloha III nariadenia Komisie (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 315, 28. 11. 2003) v platnom znení.
Čl. 7 a 8c nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19. 03. 2008) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011 z 10. augusta 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá udeľovania preukazov spôsobilosti a niektorých osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 206, 11. 08. 2011).
Príloha I nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 25. 11. 2011) v platnom znení.
3ab)
Čl. 7 a 8c nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení.
Čl. 15 až 17 nariadenia (EÚ) č. 805/2011.
Príloha IV nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení.“.
3.
V § 19 odsek 6 znie:
„(6)
Posudzovať zdravotnú spôsobilosť člena leteckého personálu vrátane vydávania dokladu o zdravotnej spôsobilosti člena leteckého personálu môže lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností letecké lekárstvo3b) poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,3c) ktorý je na výkon tejto činnosti osvedčený3d) Dopravným úradom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3b až 3d znejú:
„3b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolenia, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
3c)
§ 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3d)
Čl. 7 a 8c, príloha III a príloha Vb nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení.
Čl. 15 až 17 nariadenia (EÚ) č. 805/2011.
Príloha IV nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení.“.
4.
V § 19 ods. 11 sa slová „výbere a poverovaní“ nahrádzajú slovom „osvedčovaní“.
5.
V § 34a sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 9 a 10.
6.
V § 46 sa odseky 2 a 3 vypúšťajú.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.
7.
V § 47 písm. g) sa vypúšťa druhý bod.
Súčasne sa zrušuje označenie prvého bodu.
8.
V § 48 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
funkciu príslušného orgánu podľa osobitných predpisov,11be)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11be znie:
„11be)
Napríklad nariadenie (ES) č. 2042/2003 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 216/2008 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 805/2011, nariadenie (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 224, 21. 08. 2012) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13. 10. 2012), nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25. 10. 2012) v platnom znení.“.
9.
V § 48 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
vydáva osvedčenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti členov leteckého personálu (§ 19 ods. 6),“.
Doterajšie písmená k) až v) sa označujú ako písmená l) až w).
10.
V § 48 ods. 1 písm. v) sa slová „všeobecne záväzných právnych predpisov“ nahrádzajú slovami „predpisov podľa § 56“.
11.
§ 49a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak Dopravný úrad vykonáva za odplatu činnosti pre Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva alebo príslušné národné letecké úrady podľa osobitného predpisu,11g) príjmy z tejto činnosti môže použiť prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu na úhradu mzdových výdavkov a s tým súvisiaceho poistného a príspevkov do poisťovní a na nákup tovarov a služieb súvisiacich s výkonom tejto činnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11g znie:
„11g)
Čl. 20, 21, 22a, 22b, 23 a 55 nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení.“.
12.
V § 51 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
posúdi zdravotnú spôsobilosť člena leteckého personálu alebo vydá členovi leteckého personálu doklad o zdravotnej spôsobilosti bez toho, aby bol na takú činnosť osvedčený Dopravným úradom, alebo v rozpore s podmienkami určenými v osvedčení na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti člena leteckého personálu alebo nesplní povinnosť podľa osobitných predpisov.11h)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11h znie:
„11h)
Čl. 15 a 16 nariadenia (EÚ) č. 805/2011.
Príloha IV nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení.“.
13.
V § 53 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l)
vykonáva činnosť člena leteckého personálu bez platného dokladu o zdravotnej spôsobilosti alebo v rozpore s podmienkami v ňom určenými,“.
Doterajšie písmená l) a m) sa označujú ako písmená m) a n).
14.
V § 53 ods. 2 sa slová „písmena m)“ nahrádzajú slovami „písmena n)“ a slová „písm. m)“ sa nahrádzajú slovami „písm. n)“.
15.
§ 55 znie:
㤠55
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,13) ak odseky 2 až 4 neustanovujú inak.
(2)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní vo veciach zákazu a obmedzenia letov (§ 6), vyšetrovania leteckých nehôd (§ 18), vydávania a uznávania preukazov spôsobilosti leteckého personálu (§ 19), overovania spôsobilosti lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky (§ 22 až 24), určovania letiskových odplát (§ 33a až 33c), povoľovania nepravidelných dopravných letov (§ 39) iných ako dopravných letov zahraničných prevádzkovateľov lietadiel za odplatu (§ 40) a pri výkone pôsobnosti podľa § 33 ods. 3 a § 41 ods. 1 písm. e).
(3)
Proti rozhodnutiu Dopravného úradu podľa odseku 1 možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje predseda Dopravného úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.
(4)
Opravné prostriedky proti rozhodnutiam orgánov štátnej správy, ktorými sa v záujme bezpečnosti zrušuje, odníma alebo obmedzuje platnosť dokladov (§ 54), nemajú odkladný účinok.“.
16.
Slová „letecký úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Dopravný úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. III
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22 ods. 7 a § 39d ods. 3 sa slovo „riaditeľ“ nahrádza slovom „predseda“.
2.
V § 37 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
Dopravný úrad.21)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21)
Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 37 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
4.
V § 38 písmeno m) znie:
„m)
vydáva záväzné stanovisko v konaniach, v ktorých je príslušným stavebný úrad,23) ak ide o zriadenie a prevádzkovanie dočasných stavieb slúžiacich užívateľom verejných prístavov na prioritnom investičnom majetku (§ 6 ods. 6) alebo o stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo sú súčasťou vodnej cesty (§ 4 ods. 8),“.
5.
V § 39 písmeno f) znie:
„f)
vydáva osobitné povolenie na prepravu plavidla podľa článku 1.21 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách; ak dôjde k jeho strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu, vydá na základe písomnej žiadosti jeho duplikát,“.
6.
V § 39 písmeno o) znie:
„o)
je povinný vystrojiť a označiť zamestnancov Dopravného úradu, ktorí vykonávajú štátny odborný dozor podľa § 39d ods. 1 (ďalej len „plavebný inšpektor“),“.
7.
V § 39d ods. 2 sa slová „určenými zamestnancami Štátnej plavebnej správy (ďalej len „plavebný inšpektor“)“ nahrádzajú slovami „plavebnými inšpektormi“.
8.
V § 41 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu Dopravného úradu možno podať rozklad, o ktorom rozhoduje predseda Dopravného úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.“.
9.
Slová „Štátna plavebná správa“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Dopravný úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. IV
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22 ods. 8 sa slová „§ 103 ods. 2 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 103 ods. 1 písm. a)“.
2.
V § 101 písmeno b) znie:
„b)
Dopravný úrad31aa) (ďalej len „úrad“) a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31aa znie:
„31aa)
Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 102 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „na špeciálnych dráhach a lanových dráhach,“.
4.
V § 102 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa prvý bod.
Súčasne sa zrušuje označenie druhého bodu.
5.
V § 102 ods. 1 písm. q) prvý a druhý bod znejú:
„1.
vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh, dráhových podnikov a iných osôb zúčastnených na prevádzke dráhy, okrem prevádzkovateľov lanových dráh, a to po splnení podmienok uvedených v osobitnom predpise,31ab)
2.
posudzovaním zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov po splnení podmienok uvedených v osobitnom predpise,31ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31ab znie:
„31ab)
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení vyhlášky č. 6/2012 Z. z.“.
6.
V § 102 ods. 1 sa písmeno q) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7.
vzdelávaním posudzujúcich lekárov a posudzujúcich psychológov zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovanej osoby,“.
7.
V § 102 sa odsek 1 dopĺňa písmenami aa) až ag), ktoré znejú:
„aa)
je špeciálnym stavebným úradom pre stavby dráh a ich súčastí, pre stavby v obvode dráhy, ktoré neslúžia na prevádzku dráhy alebo na dopravu na dráhe, a pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré slúžia na prevádzku dráhy alebo na dopravu na dráhe, okrem mestských dráh,
ab)
je dotknutým orgánom v územnom konaní a v stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe, okrem mestských dráh,
ac)
vydáva súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy, okrem mestských dráh,
ad)
vyjadruje sa v územnoplánovacích činnostiach k zadaniu, ku konceptu a k návrhu územného plánu regiónu z hľadiska umiestnenia dráh v území, ich napojení a križovaní a ich technických a prevádzkových parametrov,
ae)
zisťuje zdroje ohrozovania dráhy a jej súčastí a nariaďuje ich odstránenie, okrem mestských dráh,
af)
rozhoduje na návrh vlastníka o zrušení vlečky alebo špeciálnej dráhy,
ag)
odníma poverenia vydané podľa písmena q), ak zistí závažné nedostatky alebo ak zistí rozpor s týmto zákonom.“.
8.
V § 103 sa vypúšťajú odseky 1, 4 a 5.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
9.
V § 103 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) až e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno c).
10.
V § 103 ods. 2 sa vypúšťajú písmená a) až c) a e).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno a) a písmená f) až v) sa označujú ako písmená b) až r).
11.
V § 103 ods. 2 písm. q) sa slovo „vlastníka“ nahrádza slovom „držiteľa“.
12.
§ 104 sa vypúšťa.
13.
V § 111 odsek 3 znie:
„(3)
Proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad, o ktorom rozhoduje predseda úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.“.
Čl. V
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 133/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 35 písmeno b) znie:
b) Dopravný úrad22) (ďalej len „úrad“),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22)
Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VI
Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 sa slová „Poštový regulačný úrad“ nahrádzajú slovami „Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“)3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 13 ods. 1 písm. d) sa slová „(ďalej len „vestník“)“ nahrádzajú slovami „(ďalej len „vestník ministerstva“)“.
3.
§ 14 sa vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 12.
4.
V § 18 ods. 1 sa slovo „vestníku“ nahrádza slovami „Vestníku Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „vestník úradu“)“.
5.
V § 18 ods. 2, § 41 ods. 3, § 45 ods. 1, § 55 ods. 3 a § 57 ods. 3 a 5 sa za slovo „vestníku“ vkladá slovo „úradu“.
6.
V § 43 ods. 2 a § 53 ods. 1 písm. d) sa za slová „vo vestníku“ vkladá slovo „ministerstva“.
7.
V § 67 odsek 3 znie:
„(3)
Proti rozhodnutiu úradu podľa odseku 1 možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje predseda úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.“.
8.
V § 67 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Na preskúmanie rozhodnutí a postupov úradu je vecne príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.31)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
„31)
§ 246 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
9.
Slová „Poštový regulačný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. VII
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 6 ods. 3 písm. g) sa slová „Vestník Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Vestník Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb“.
3.
V § 6 ods. 5 prvá veta znie: „Výška administratívnych úhrad podľa odseku 4 písm. a) a poplatkov podľa osobitného predpisu11a) nesmie prekročiť výšku nevyhnutných nákladov úradu na výkon regulácie elektronických komunikácií.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.
4.
§ 7 sa vypúšťa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 12 až 14.
Čl. VIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 398/1998 Z. z., zákona č. 97/1999 Z. z., zákona č. 226/2000 Z. z., zákona č. 124/2002 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 324/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 546/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 71/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 114/2013 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 159/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 73a ods. 1 sa za slová „verejných funkcionárov20)“ vkladajú slová „alebo podľa osobitného predpisu20a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 20a znejú:
„19)
Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
§ 4 ods. 4 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20a)
§ 5 a 6 zákona č. 402/2013 Z. z.“.
2.
V § 73b ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podľa osobitného predpisu20a)“.
3.
V § 73b ods. 3 sa za slová „verejných funkcionárov“ vkladajú slová „alebo s osobitným predpisom20b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:
„20b)
Zákon č. 402/2013 Z. z.“.
Čl. IX
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z. a zákona č. 305/2013 Z. z. sa mení takto:
Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:
„49)
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
§ 4 ods. 4 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. X
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 191/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 237/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z. a zákona č. 309/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 58 ods. 1 písm. b) sa slová „či konanie štátneho funkcionára47) je v rozpore s osobitným predpisom,14)“ nahrádzajú slovami „či konanie verejného funkcionára47) je v rozpore s osobitným predpisom,47a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 47 a 47a znejú:
„47)
Čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
§ 4 ods. 4 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
47a)
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
Zákon č. 402/2013 Z. z.“.
Čl. XI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I § 1 až 3, § 4 ods. 3 až 19, § 5 až 10, § 11 ods. 3 až 8, § 12, § 17 a 18 a čl. II až VI, čl. VII prvého až štvrtého bodu a čl. VIII až X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014, a čl. VII piateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 402/2013 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 3; Ú. v. ES L 15, 21. 1. 1998) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/ES z 10. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 4; Ú. v. ES L 176, 5. 7. 2002), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES z 20. februára 2008 (Ú. v. EÚ L 52, 27. 2. 2008).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica o povolení) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L 108, 24. 4. 2002) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 337, 18. 12. 2009).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L 108, 24. 4. 2002) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 z 27. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 167, 29. 6. 2009) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 337, 18. 12. 2009).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/12/ES z 11. marca 2009 o letiskových poplatkoch (Ú. v. EÚ L 70, 14. 3. 2009).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 343, 14. 12. 2012).
1)
Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 324/2011 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
Zákon č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 61 zákona č. 400/2009 Z. z. v znení zákona č. 505/2010 Z. z.
6)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2006 Z. z. o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 530/2008 Z. z.
Zákon č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 514/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 60 až 64 zákona č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 33a ods. 4 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 241/2011 Z. z.
16)
Zákon č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č.338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.