39/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2013 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
ZÁKON
z 31. januára 2013
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
práva a povinnosti osôb na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,
b)
odbornú spôsobilosť na poskytovanie odborného poradenstva na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,
c)
postupy v procese integrovaného povoľovania,
d)
informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,
e)
pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,
f)
sankcie za porušenie povinností,
g)
podávanie správ Európskej komisii, ktoré súvisia s integrovanou prevenciou a kontrolou znečisťovania Slovenskou republikou,
h)
systém výmeny informácií o najlepších dostupných technikách, zriadenie a činnosť technických skupín a fóra na výmenu informácií o najlepších dostupných technikách.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na znečisťovanie životného prostredia spôsobované
a)
vnikaním rádioaktívnych látok a ionizujúceho žiarenia1) do životného prostredia,
b)
zámerným uvoľňovaním geneticky modifikovaných organizmov alebo geneticky modifikovaných mikroorganizmov2) do životného prostredia,
c)
prevádzkami slúžiacimi na výskum, vývoj a skúšanie nových výrobkov a výrobných postupov,
d)
mobilnými zdrojmi znečisťovania životného prostredia.3)
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona
a)
integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania životného prostredia, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzenie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia,
b)
látka je chemický prvok a jeho zlúčeniny okrem
1.
rádioaktívnych látok,4)
2.
geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov,5)
c)
znečisťovanie je priame alebo nepriame zavádzanie látok, vibrácií, tepla alebo hluku ľudskou činnosťou do ovzdušia, vody alebo pôdy, ktoré môže byť škodlivé pre ľudské zdravie, môže negatívne ovplyvňovať kvalitu životného prostredia alebo majetok, môže znehodnocovať priaznivý stav životného prostredia alebo môže narušiť iné oprávnené využívanie životného prostredia,
d)
prevádzka je
1.
stacionárna technická jednotka, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac priemyselných činností uvedených v prílohe č. 1, ako aj všetky ostatné s tým priamo spojené činnosti na tom istom mieste, ktoré majú na činnosti uvedené v prílohe č. 1 technickú nadväznosť a ktoré môžu mať vplyv na emisie a znečisťovanie, alebo
2.
stacionárna technická jednotka iná ako v prvom bode, ktorej prevádzkovateľ6) dobrovoľne požiadal o vydanie integrovaného povolenia,
e)
zariadenie je samostatný technologický celok časti prevádzky,
f)
prevádzkovanie je využívanie integrovaného povolenia na výkon činnosti alebo činností v prevádzke určených v integrovanom povolení,
g)
emisia je priame alebo nepriame uvoľnenie látok, vibrácií, tepla alebo hluku z bodového zdroja alebo z plošných zdrojov prevádzky do ovzdušia, vody alebo pôdy,
h)
emisný limit je množstvo emisií vyjadrené v špecifických ukazovateľoch, koncentráciách alebo úrovniach znečisťovania, ktoré nesmie byť prekročené za časovú jednotku,
i)
norma kvality životného prostredia je súbor požiadaviek podľa osobitných predpisov o ochrane životného prostredia,7) ktoré musia byť splnené na určenom mieste a v určenom čase,
j)
podstatná zmena je zmena v charaktere prevádzky alebo činnosti prevádzky alebo rozšírenie prevádzky, ktorá môže mať významné nepriaznivé účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie; za podstatnú zmenu sa považuje zmena v užívaní, spôsobe prevádzkovania alebo rozsahu prevádzky, ak zmena
1.
podlieha povinnému hodnoteniu podľa osobitného predpisu,8)
2.
zahrňuje výnimky z emisných limitov podľa § 22 ods. 6 alebo vyplýva z prehodnotenia záväzných podmienok povolenia podľa § 33 a osobitných predpisov,9)
k)
nová technika je technika pre priemyselnú činnosť, ktorá by pri ďalšom komerčnom rozšírení mohla poskytnúť vyššiu všeobecnú úroveň ochrany životného prostredia alebo aspoň rovnakú úroveň ochrany životného prostredia a vyššiu úsporu nákladov ako existujúce najlepšie dostupné techniky,
l)
najlepšia dostupná technika je najúčinnejší a najpokrokovejší stav rozvoja činností, technológií a spôsob ich prevádzkovania, ktorý preukazuje praktickú vhodnosť určitej techniky, najmä z hľadiska určovania emisných limitov sledujúcich predchádzanie vzniku emisií v prevádzke s cieľom prevencie, a ak to nie je možné, aspoň zníženie emisií a vplyvu na životné prostredie, pričom
1.
technika je použitá technológia v prevádzke, spôsob, akým je prevádzka navrhnutá, postavená, udržiavaná, prevádzkovaná a akým je ukončená činnosť v nej,
2.
dostupná technika je technika vyvinutá do takej miery, ktorá dovoľuje jej použitie v príslušnom priemyselnom odvetví za ekonomicky a technicky únosných podmienok, pričom sa berú do úvahy náklady a prínosy, bez ohľadu na to, kde sa uvedená technika používa alebo vyrába, pokiaľ je za primeraných podmienok dostupná prevádzkovateľovi,
3.
najlepšia technika je najúčinnejšia technika na dosiahnutie všeobecne vysokého stupňa ochrany životného prostredia ako celku,
m)
referenčný dokument o najlepších dostupných technikách je dokument, ktorý je výsledkom výmeny informácií medzi členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a Európskou komisiou, je vypracovaný pre vymedzené činnosti a opisuje uplatňované techniky, súčasné emisie a úrovne spotreby, techniky, ktoré je potrebné brať do úvahy pri určovaní najlepších dostupných techník, ako aj závery o najlepších dostupných technikách a akékoľvek nové techniky, s osobitným prihliadnutím na kritériá uvedené v prílohe č. 2,
n)
závery o najlepších dostupných technikách sú dokumentom, ktorý obsahuje časti referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách, ich opis, informácie na hodnotenie ich uplatniteľnosti, úrovne znečisťovania zodpovedajúcimi najlepším dostupným technikám, súvisiace s monitorovaním, súvisiace úrovne spotreby a prípadné relevantné opatrenia na sanáciu lokality, ktorými sa ustanovujú závery o najlepších dostupných technikách,
o)
úrovne znečisťovania zodpovedajúce najlepším dostupným technikám sú škálou úrovní znečisťovania dosiahnutých za obvyklých prevádzkových podmienok pri použití najlepšej dostupnej techniky alebo kombinácie najlepších dostupných techník, ako sú opísané v záveroch o najlepších dostupných technikách, vyjadrenou ako priemer za dané časové obdobie za špecifikovaných referenčných podmienok,
p)
pôda je vrchná vrstva zemskej kôry, ktorá sa nachádza medzi podložím a povrchom, skladá sa z minerálnych častíc, organickej hmoty, vody, vzduchu a živých organizmov.
Integrované povoľovanie
§ 3
Konanie o vydanie integrovaného povolenia
(1)
Integrované povoľovanie je konanie, ktorým sa koordinovane povoľujú a určujú podmienky vykonávania činností v existujúcich prevádzkach a v nových prevádzkach s cieľom zaručiť účinnú integrovanú ochranu zložiek životného prostredia a udržať mieru znečistenia životného prostredia v normách kvality životného prostredia.
(2)
Výsledkom integrovaného povoľovania je integrované povolenie (ďalej len „povolenie“). Povolenie je rozhodnutie, ktoré oprávňuje prevádzkovateľa vykonávať činnosť v prevádzke alebo jej časti a ktorým sa určujú podmienky na vykonávanie činnosti v prevádzke a ktoré sa vydáva namiesto rozhodnutí a súhlasov vydávaných podľa osobitných predpisov10) v oblasti životného prostredia, ochrany verejného zdravia, v oblasti poľnohospodárstva, v oblasti veterinárnej ochrany územia a stavebného povoľovania.
(3)
Súčasťou integrovaného povoľovania je
a)
v oblasti ochrany ovzdušia11) konanie o
1.
udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,
2.
udelenie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách,
3.
udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
4.
udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania,
5.
udelenie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých, stredných a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, ak nepodliehajú stavebnému konaniu,
6.
udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby spaľovne odpadov, o povolení stavby zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, o zmene stavby spaľovne odpadov, o zmene stavby zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a konanie o aktualizácii týchto súhlasov,
7.
udelenie súhlasu na určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia,
8.
určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,
9.
určenie výnimiek z emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a iných podmienok prevádzkovania stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia, ak to umožňuje osobitný predpis,12)
10.
určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkých, stredných a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
11.
určenie vykonania overovacieho alebo mimoriadneho oprávneného merania a lehoty jeho vykonania podľa požiadaviek ustanovených osobitným predpisom,
12.
určenie podmienky vykonávania oprávnených meraní13) pri záložných systémoch a v tých miestach merania technologických zdrojov znečisťovania ovzdušia, v ktorých to nie je určené,
13.
predĺženie alebo skrátenie lehôt vykonávania oprávnených meraní alebo o upustenie od oprávneného merania v osobitných prípadoch,
14.
určenie podmienok uplatňovania technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania pre veľký alebo stredný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia,
b)
v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd konanie14)
1.
o povolenie, zmenu alebo zrušenie povolenia
1.1.
na odber povrchových vôd a podzemných vôd,
1.2.
na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,
1.3.
na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,
1.4.
na vypúšťane odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie,
1.5.
na čerpanie znečistených podzemných vôd na účely zníženia ich znečistenia alebo zníženia znečistenia horninového prostredia a na ich následné vypúšťanie do týchto vôd alebo do povrchových vôd,
1.6.
na iné osobitné užívanie povrchových vôd alebo podzemných vôd,
2.
o povolenie na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby a na jej uvedenie do prevádzky kolaudačným rozhodnutím,
3.
o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
4.
o určenie, zmenu alebo nahradenie nového ochranného pásma vodárenského zdroja,
5.
o určenie, zmenu alebo zrušenie pásiem ochrany vodnej stavby,
6.
o povolení použiť škodlivú látku na odstránenie znečistenia z pôdy a podzemných vôd v nevyhnutnej miere a na obmedzený čas,
7.
o vykonaní technicko-bezpečnostného dozoru vodnej stavby, ktorá podlieha kategorizácii,
8.
o schválení manipulačného poriadku vodnej stavby a havarijného plánu vodnej stavby pri osobitnom užívaní vôd a pri jej prevádzke,
c)
v oblasti odpadov15) konanie o
1.
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,
2.
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,
3.
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní,
4.
udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení,
5.
udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie,
6.
udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov,
7.
udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod obvodného úradu životného prostredia a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja,
8.
udelenie súhlasu o tom, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad,
d)
v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy konanie o uložení opatrení na odstránenie poškodenia poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami,16)
e)
v oblasti ochrany lesných pozemkov17) konanie o vydaní rozhodnutia o trvalom vyňatí alebo o dočasnom vyňatí lesných pozemkov z funkcie lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na lesných pozemkoch,
f)
v oblasti ochrany zdravia ľudí18) posudzovanie návrhov na
1.
začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky,
2.
využívanie vodných zdrojov na zásobovanie úžitkovou vodou,
3.
zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov,
4.
nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov,
g)
v oblasti veterinárnej ochrany územia19) konanie o vydanie záväzného posudku k návrhom na uvedenie na trh nových, dosiaľ v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte nepoužívaných strojov, technologických zariadení, obalov, technologických a pracovných postupov pri chove alebo preprave zvierat, príprave medikovaných krmív, alebo ak ide o nakladanie a spracúvanie živočíšnych vedľajších produktov,
h)
v oblasti stavebného konania20) konanie o
1.
vydanie stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce,
2.
vydanie kolaudačného rozhodnutia o stavbe, o zmene stavby alebo o udržiavacích prácach, ak ide o stavbu, jej zmenu alebo udržiavacie práce, ku ktorým vydal orgán ochrany prírody vyjadrenie v stavebnom konaní,
3.
vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby,
i)
v oblasti ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia21) konanie o vydaní rozhodnutia o povolení na ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia.
(4)
Ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje povolenie stavby alebo zmenu stavby a jej kolaudáciu, sú súčasťou konania všetky stavebné konania podľa osobitného predpisu.22) Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v týchto prípadoch pôsobnosť stavebného úradu podľa osobitného predpisu23) okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia.
(5)
Súčasťou integrovaného povoľovania nie je územné konanie,24) rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy,25) posudzovanie vplyvu prevádzky na životné prostredie8) ani ustanovovanie podmienok na prevenciu závažných priemyselných havárií.26)
(6)
Ak sa na tom istom mieste nachádzajú dve alebo viacero prevádzok riadených tým istým prevádzkovateľom, konanie o nich inšpekcia môže spojiť na základe písomného súhlasu prevádzkovateľa.
(7)
Ak inšpekcia vedie voči tomu istému žiadateľovi súčasne niekoľko konaní týkajúcich sa integrovaného povoľovania prevádzky alebo jeho zmien a určovania podmienok na jeho prevádzku, môže ich ukončiť jedným povolením.
(8)
Ak sa v jednej prevádzke vykonáva viac činností vykonávaných viacerými prevádzkovateľmi, vydá sa povolenie, ktoré sa vzťahuje na viac častí prevádzky prevádzkovaných rôznymi prevádzkovateľmi, pričom sa v povolení spresnia povinnosti jednotlivých prevádzkovateľov.
§ 4
Konzultácia a predbežné prerokovanie
(1)
Prevádzkovateľ môže požiadať inšpekciu o konzultáciu alebo o predbežné prerokovanie.
(2)
Inšpekcia sa v konzultácii vyjadruje k tomu, či prevádzka vyžaduje povolenie alebo zmenu povolenia a v akej lehote.
(3)
Výsledkom konzultácie je písomné záväzné stanovisko inšpekcie. Prevádzkovateľ pred jeho vydaním umožní inšpekcii obhliadku miesta, v ktorom prevádzka je alebo bude prevádzkovaná. Priebeh obhliadky miesta a zistenia počas obhliadky miesta sa písomne zaznamenajú a tieto zistenia sú podkladom písomného záväzného stanoviska inšpekcie. Písomné záväzné stanovisko inšpekcie, či prevádzka vyžaduje povolenie a v akej lehote, treba prevádzkovateľovi oznámiť do 30 dní od doručenia žiadosti o konzultáciu.
(4)
V predbežnom prerokovaní sa inšpekcia vyjadruje k úplnosti žiadosti o vydanie povolenia pred jej podaním písomnou formou alebo elektronickou formou.
(5)
Prvé predbežné prerokovanie prevádzkovateľa s inšpekciou pred podaním žiadosti, ktorej výsledkom je písomné záväzné stanovisko inšpekcie o predbežne prerokovaných bodoch, sa nespoplatňuje. Každé ďalšie predbežné prerokovanie sa spoplatňuje podľa osobitného predpisu.27)
§ 5
Odborná spôsobilosť
(1)
Prevádzkovateľovi môže poskytovať odborné poradenstvo v predbežnom prerokovaní a vo veciach týkajúcich sa obsahu žiadosti o vydanie povolenia alebo žiadosti o zmenu povolenia len oprávnená osoba, ktorá nadobudla odbornú spôsobilosť.
(2)
Odborná spôsobilosť je preukázanie požadovaného vzdelania, odbornej praxe a úspešné vykonanie skúšky.
(3)
Odbornú spôsobilosť28) preukazuje oprávnená osoba osvedčením vydaným Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“).
(4)
Osvedčenie získa žiadateľ, ktorý podá žiadosť o vydanie osvedčenia a následne preukáže nasledujúce skutočnosti:
a)
vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa v technickom študijnom odbore alebo prírodovednom študijnom odbore a najmenej dvojročnú prax v oblasti technológií v príslušnom priemyselnom odvetví a druhu prevádzky alebo stredoškolské odborné vzdelanie technického zamerania s maturitou a najmenej päťročnú prax v oblasti technológií v príslušnom priemyselnom odvetví alebo druhu prevádzky,
b)
úroveň vedomostí o technológiách v príslušnom priemyselnom odvetví a druhu prevádzky, a to úspešným zložením skúšky pred komisiou menovanou ministrom životného prostredia Slovenskej republiky.
(5)
Osvedčenie zaniká
a)
uplynutím času platnosti osvedčenia, ak oprávnená osoba nepožiadala o jeho predĺženie,
b)
skončením pracovnoprávneho vzťahu odborne spôsobilej osoby k prevádzkovateľovi alebo zánikom jej účasti v spoločnosti prevádzkovateľa alebo
c)
smrťou oprávnenej osoby.
§ 6
Žiadosť
(1)
Žiadosť o vydanie povolenia alebo zmenu povolenia predkladá inšpekcii prevádzkovateľ v elektronickej podobe a v požadovanom počte vyhotovení v listinnej podobe.
(2)
Ak inšpekcia v priebehu konania zistí, že nie je možné v konaní pokračovať, vyzve prevádzkovateľa na opätovné doplnenie podkladov, pričom inšpekcia určí po dohode s prevádzkovateľom primeranú lehotu na doplnenie podkladov.
§ 7
Obsah žiadosti
(1)
Žiadosť okrem náležitostí podania podľa všeobecného predpisu o správnom konaní29) obsahuje
a)
zoznam a popis surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenie hlavnej činnosti a kategóriu priemyselných činností, pokiaľ je uvedená v prílohe č. 1,
b)
zoznam a opis zdrojov emisií z prevádzky a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia pre všetky znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 3 spolu s opisom významných účinkov emisií na životné prostredie a na zdravie ľudí,
c)
opis miesta prevádzky a charakteristiku stavu životného prostredia v tomto mieste,
d)
opis a charakteristiku používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií,
e)
opis a charakteristiku používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov,30) ktoré vznikajú v prevádzke, a k úprave s cieľom ich opätovného použitia, recyklácie a využitia,
f)
opis a charakteristiku používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia vrátane monitorovania pôdy a podzemných vôd,
g)
porovnanie činnosti v prevádzke s najlepšou dostupnou technikou,
h)
opis a charakteristiku ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov podľa § 21 ods. 2,
i)
opis spôsobu definitívneho ukončenia činnosti prevádzky a vymenovanie a opis všetkých opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po definitívnom ukončení jej činnosti a na uvedenie miesta prevádzkovania prevádzky do uspokojivého stavu,
j)
posúdenie podmienok na ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu,31) ak ide o prevádzku spaľovacieho zariadenia s menovitým elektrickým výkonom 300 MW a vyšším, a to najmä, či
1.
sú v širšom okolí prevádzky k dispozícii vhodné úložiská podľa osobitného predpisu,32)
2.
je montáž zariadení na zachytávanie oxidu uhličitého technicky a ekonomicky uskutočniteľná,
3.
sú zariadenia na prepravu oxidu uhličitého do úložiska technicky a ekonomicky realizovateľné,
k)
opis hlavných alternatív k navrhovanej technológii, technike a opis opatrení, ktoré prevádzkovateľ preskúmal,
l)
stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách a) až m) a odseku 2 písm. a) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely ich zverejnenia,
m)
zdôvodnenie navrhovaných podmienok povolenia vrátane vyhodnotenia súladu návrhu so závermi o najlepších dostupných technikách,
n)
zoznam právoplatných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení a súhlasov vydaných podľa osobitných predpisov33) vzťahujúcich sa k prevádzke,
o)
písomné záväzné stanovisko podľa § 4 ods. 3 a 5, ak bolo vydané,
p)
prevádzkovú dokumentáciu, ktorá okrem určených náležitostí obsahuje aj údaje o prevádzkovateľovi podľa písmena a),
q)
označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, označenie orgánu cudzieho štátu (ďalej len „cudzí dotknutý orgán“), ak nová prevádzka alebo podstatná zmena v činnosti prevádzky má alebo môže mať negatívny vplyv na životné prostredie tohto štátu,
(2)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
východisková správa podľa § 8,
b)
aktuálny výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom a stavbám, v ktorých je alebo má byť povoľovaná prevádzka umiestnená, a doklady, ktorými účastník konania preukazuje, že má k pozemku alebo k stavbe právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť alebo prevádzkovať na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať jej zmenu alebo udržiavacie práce na nej,
c)
záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti na životné prostredie alebo vyjadrenie k zmene navrhovanej činnosti podľa osobitného predpisu, ak sa na prevádzku vyžaduje,8)
d)
bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje34) a ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie,
e)
výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je prevádzka v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny,
f)
územné rozhodnutie a záverečné stanovisko, ak to vyžaduje osobitný predpis,35)
g)
dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné povoľovanie36) okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní,
h)
doklad o zaplatení správneho poplatku.37)
(3)
Prevádzkovateľ môže priložiť k žiadosti ďalšie informácie, najmä vedecké práce a výskumné práce, odborné články, súbory údajov a informácií o používaných technikách, znalecké posudky slúžiace na podporu prevádzkovania činnosti.
§ 8
Východisková správa
(1)
Východisková správa obsahuje informácie o stave kontaminácie pôdy a podzemných vôd38) príslušnými nebezpečnými látkami.39)
(2)
Ak pri vykonávaní činnosti v prevádzke dochádza k používaniu, výrobe alebo vypúšťaniu nebezpečných látok39) s prihliadnutím na možnosti kontaminácie pôdy alebo podzemných vôd v mieste prevádzky, je prevádzkovateľ povinný vypracovať východiskovú správu pred začatím prevádzkovania prevádzky alebo pred prvou aktualizáciou povolenia prevádzky.
(3)
Východiskovú správu schvaľuje inšpekcia v rámci integrovaného povoľovania.
(4)
Východisková správa musí obsahovať informácie potrebné na určenie stavu kontaminácie pôdy a podzemných vôd, aby prevádzkovateľ mohol vykonať kvantifikované porovnanie so stavom po definitívnom ukončení činnosti vykonávanej v prevádzke podľa § 28 ods. 1. Ak sú dostupné existujúce informácie o predchádzajúcom využívaní lokality a vykonaných meraniach, východisková správa obsahuje aj tieto informácie.
(5)
Prevádzkovateľ vypracuje východiskovú správu na základe podkladov odborne spôsobilej osoby podľa osobitného predpisu.40)
(6)
Ak prevádzkovateľ nie je povinný vypracovať východiskovú správu, prevádzkovateľ po definitívnom ukončení činností prijme potrebné opatrenia zamerané na odstránenie, kontrolu, izoláciu alebo zníženie množstva nebezpečných látok tak, aby miesto prevádzky po zohľadnení jeho súčasného alebo schváleného budúceho využívania nepredstavovalo žiadne významné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie v dôsledku kontaminácie pôdy a podzemnej vody, v dôsledku povolených činností a po zohľadnení opisu miesta prevádzky podľa § 7 ods. 1 písm. c).
(7)
Ak je viacero prevádzok na tom istom mieste riadených tým istým prevádzkovateľom, východiská správa môže byť pre tieto prevádzky spoločná.
§ 9
Účastníci konania a dotknuté orgány
(1)
Účastníkom konania okrem účastníkov konania podľa všeobecného predpisu o správnom konaní41) je aj
a)
obec, v ktorej je povoľovaná prevádzka umiestnená alebo podľa územného plánu alebo územného rozhodnutia má byť umiestnená,
b)
zainteresovaná verejnosť.
(2)
Zainteresovaná verejnosť sa stáva účastníkom konania dňom doručenia písomnej prihlášky inšpekcii podanej po zverejnení žiadosti podľa § 11 ods. 3 písm. d).
(3)
Za účastníka konania sa považuje aj ten, ktorému toto postavenie vyplýva z konaní, ktoré sú súčasťou integrovaného povoľovania podľa § 3 ods. 3.
(4)
Dotknutými orgánmi sú
a)
orgány verejnej správy, ktoré vykonávajú pôsobnosť podľa osobitných predpisov,42) a ich rozhodnutia, súhlasy, vyjadrenia a stanoviská sú zlúčené do integrovaného povoľovania,
b)
stavebný úrad, ak súčasťou integrovaného povoľovania je aj stavebné konanie,
c)
vlastník sietí a zariadení technického vybavenia územia a iná právnická osoba, ak to ustanovuje osobitný predpis,43)
d)
cudzí dotknutý orgán podľa § 7 ods. 1 písm. q).
(5)
V integrovanom povoľovaní dotknuté orgány chránia záujmy podľa osobitných predpisov vydaním stanoviska, vyjadrenia alebo súhlasu, ktoré sa považujú za záväzné stanovisko,44) pričom sú povinné zohľadniť dostupné informácie o stave životného prostredia v dotknutom území.
(6)
Ak má inšpekcia v integrovanom povoľovaní pôsobnosť stavebného úradu podľa § 3 ods. 4, stavebný úrad sa ako dotknutý úrad vyjadruje len k pôsobnosti týkajúcej sa územného rozhodovania a vyvlastňovania.
§ 10
Zainteresovaná verejnosť
Zainteresovaná verejnosť je
a)
osoba alebo viacero osôb, ich združenia45) alebo skupiny, ktorá je alebo môže byť dotknutá konaním pri vydávaní povolenia pre novú prevádzku alebo konaním pri vydávaní povolenia podstatnej zmeny v činnosti prevádzky alebo konaním pri prehodnocovaní a aktualizácii podmienok povolenia uskutočňovanej podľa § 33 alebo ktorá má alebo môže mať na takomto konaní záujem,
b)
osoba, ktorá tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutá, a to až do času, kým sa preukáže opak,
c)
právnická osoba podporujúca ochranu životného prostredia založená podľa osobitných predpisov;45) táto organizácia sa považuje za osobu, ktorej právo na priaznivé životné prostredie46) môže byť rozhodnutím dotknuté, ak zároveň vznikla najmenej dva roky pred prihlásením sa za účastníka konania podľa § 11 ods. 3 písm. d).
§ 11
Začatie konania
(1)
Konanie z vlastného podnetu inšpekcia začne, ak
a)
je potrebné zmeniť emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania určené na prevádzku a monitorovanie zariadenia v povolení, ak po vydaní povolenia došlo k zmene právnych predpisov alebo k zmene najlepšej dostupnej techniky, ktorá umožňuje významné zníženie emisií z prevádzky a jej zavedenie je pre prevádzkovateľa technicky a ekonomicky únosné,
b)
znečisťovanie z prevádzky spôsobuje prekračovanie normy kvality životného prostredia alebo povolená prevádzka môže spôsobiť prekročenie tejto normy a prekročenie nemožno odstrániť alebo ak nie sú splnené ostatné podmienky podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania,
c)
sa zistí činnosť v prevádzke, ktorej nebolo vydané povolenie a jej činnosť je uvedená v prílohe č. 1.
(2)
Po začatí konania inšpekciou vyzve inšpekcia prevádzkovateľa na predloženie žiadosti v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy prevádzkovateľovi. Na základe odôvodnenej písomnej žiadosti prevádzkovateľa môže inšpekcia túto lehotu predĺžiť najviac o 30 dní.
(3)
Ak je žiadosť úplná a je zistený okruh účastníkov konania, dotknutých orgánov a cudzích dotknutých orgánov, inšpekcia bezodkladne
a)
písomne upovedomí dotknuté orgány o začatí konania a určí účastníkom konania a dotknutým orgánom primeranú lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní; účastníkov konania podľa § 9 ods. 2 upovedomí o začatí konania verejnou vyhláškou, ak je ich počet vyšší ako 50,
b)
účastníkom konania okrem prevádzkovateľa a dotknutým orgánom doručí stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom podľa § 7 ods. 1 písm. l) spolu s informáciou, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, spolu s prílohami a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy,
c)
zverejní žiadosť na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe, a najmenej na 15 dní zverejní stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom podľa § 7 ods. 1 písm. l), o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli; prílohy k žiadosti, ktoré neboli zverejnené na webovom sídle, musia byť na vyžiadanie prístupné všetkým účastníkom konania,
d)
zverejní na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle spolu s informáciami,
1.
kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami,
2.
či sa pre prevádzku vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané,8)
3.
kto sú dotknuté orgány v konaní,
4.
o podrobnostiach týkajúcich sa konania pri aktualizácii podmienok pri podstatnej zmene povolenia,
5.
o možnosti účastníka konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania a o skutočnosti, že ak o nariadenie ústneho pojednávania účastník konania nepožiada, inšpekcia ústne pojednávanie nemusí nariadiť, ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1,
e)
požiada obec, ktorá je účastníkom konania, aby do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnila žiadosť okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe, na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom, a to
1.
žiadosť a údaje v rozsahu podľa písmena c),
2.
výzvu a informácie v rozsahu podľa písmena d),
f)
upovedomí o začatí konania cudzí dotknutý orgán a doručí mu jedno vyhotovenie žiadosti spolu s informáciami podľa písmena d) a v čase ich zverejnenia, ak ide o povoľovanie novej prevádzky alebo podstatnej zmeny v činnosti prevádzky a ak nová prevádzka alebo podstatná zmena v činnosti prevádzky má alebo môže mať cezhraničný vplyv alebo ak o to cudzí dotknutý orgán požiadal.
(4)
Inšpekcia na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu predĺži lehotu na vyjadrenie k žiadosti, ak účastník konania alebo dotknutá osoba nemohli bez vlastného zavinenia náležite preskúmať žiadosť a vyjadriť sa k nej. O predĺžení lehoty inšpekcia bezodkladne upovedomí ostatných účastníkov konania a ostatné dotknuté orgány. Predĺžením lehoty jednému účastníkovi konania alebo jednému dotknutému orgánu sa predlžuje lehota všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom.
(5)
Postup podľa odsekov 3 a 4 sa uplatní vždy, ak ide o konania
a)
o vydaní povolenia pre nové prevádzky,
b)
o vydaní povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
c)
o vydaní alebo zmene povolenia pre prevádzky, kde sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7,
d)
o zmene povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. e).
(6)
Ak ide o konania o vydanie povolenia neuvedených v odseku 5, inšpekcia môže upustiť od ústneho pojednávania a náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 2.
§ 12
Vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania
(1)
Dotknutý orgán zašle inšpekcii najneskôr v lehote určenej na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) alebo v predĺženej lehote určenej podľa § 11 ods. 4 svoje vyjadrenie, ktoré musí obsahovať návrh podmienok povolenia, ktoré uplatňuje v integrovanom povoľovaní.
(2)
Dotknutý orgán zmení, doplní, potvrdí alebo vydá nové vyjadrenie, ak došlo k
a)
zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorých dotknutý orgán vyjadrenie vydal, alebo
b)
podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých dotknutý orgán vychádzal.
(3)
Ak je právoplatné rozhodnutie podľa zákona založené na obsahu vyjadrenia dotknutého orgánu, ktoré bolo neskôr zrušené alebo zmenené pre rozpor so zákonom, ide o dôvod na obnovu konania.
(4)
Účastníci konania môžu zaslať inšpekcii vyjadrenia v lehote uvedenej v odseku 1.
(5)
Na vyjadrenia zaslané po lehote uvedenej v odseku 1 inšpekcia neprihliada. Na túto skutočnosť musí inšpekcia v upovedomení upozorniť účastníkov konania a dotknuté orgány.
§ 13
Riešenie rozporov
(1)
Ak dôjde počas konania k protichodným vyjadreniam medzi orgánmi štátnej správy spolupôsobiacimi v konaní, riešia taký rozpor orgány nadriadené týmto orgánom dohodou.
(2)
Ak sa vzniknutý rozpor medzi orgánmi štátnej správy nepodarí odstrániť dohodou nadriadených orgánov podľa odseku 1, rozhodne ministerstvo po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy.
(3)
Ak námietky účastníkov konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska, inšpekcia konanie preruší a vyžiada si od dotknutého orgánu stanovisko k námietkam. Ak dotknutý orgán stanovisko nezmení, inšpekcia si vyžiada potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu. Počas prerušenia konania neplynú lehoty na rozhodnutie veci inšpekciou.
(4)
Ak odvolanie proti rozhodnutiu smeruje proti obsahu záväzného stanoviska, odvolací orgán konanie preruší a vyžiada si stanovisko k obsahu odvolania od dotknutého orgánu príslušného na vydanie záväzného stanoviska. Odvolanie spolu so stanoviskom dotknutého orgánu k obsahu odvolania predloží správnemu orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu, a vyžiada si od neho potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska. Počas prerušenia konania neplynú lehoty na rozhodnutie o odvolaní.
(5)
Inšpekcia na doručenie stanoviska podľa odsekov 1 až 4 určí primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.
(6)
Ak vznikol rozpor v dôsledku záväzného stanoviska vlastníka sietí a zariadení technického vybavenia územia, ktorý je dotknutým orgánom podľa osobitného predpisu,47) je na účely riešenia rozporov nadriadeným orgánom ministerstvo, do ktorého pôsobnosti patrí vlastník sietí a zariadení.
§ 14
Vyjadrenia cudzieho dotknutého orgánu
Ak cudzí dotknutý orgán požiada o prerokovanie svojho vyjadrenia k podanej žiadosti, postupuje inšpekcia v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Počas prejednávania žiadosti s cudzím dotknutým orgánom sa lehoty na vydanie povolenia uvedené v § 19 ods. 4 predlžujú na dvojnásobok.
§ 15
Ústne pojednávanie
(1)
Inšpekcia nariadi ústne pojednávanie, ak
a)
o to požiadal účastník konania,
b)
došlo k rozporom medzi dotknutými orgánmi,
c)
námietky účastníkov konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.
(2)
Účastník konania môže požiadať o vykonanie ústneho pojednávania v lehote určenej na zaslanie vyjadrenia podľa § 11 ods. 3 alebo v predĺženej lehote určenej podľa § 11 ods. 4.
(3)
Osoby prizvané na ústne pojednávanie musia svoje pripomienky a námietky uplatniť písomne najneskôr na ústnom pojednávaní, na neskôr uplatnené pripomienky a námety sa neprihliada. Na to musí inšpekcia prizvané osoby písomne upozorniť. Ak inšpekcia upúšťa od ústneho pojednávania, musí túto skutočnosť uviesť v upovedomení o začatí konania podľa § 11 ods. 3 písm. a) a f) a vo výzve podľa § 11 ods. 3 písm. d).
(4)
Ak sa v lehote určenej na vyjadrenie verejnosti vyjadrila k žiadosti verejnosť formou petície zastupujúcej najmenej 25 % obyvateľov obce oprávnených voliť, inšpekcia vyzve ešte pred nariadením ústneho pojednávania obec, ktorá je účastníkom konania, aby zvolala zhromaždenie obyvateľov obce na prerokovanie petície. Inšpekcia na zhromaždenie obyvateľov obce prizve prevádzkovateľa, ostatných účastníkov konania, dotknuté orgány a cudzí dotknutý orgán. Zhromaždenie obyvateľov obce sa nemôže konať bez účasti prevádzkovateľa.
(5)
Na zhromaždení obyvateľov obce prevádzkovateľ vysvetlí obsah svojej žiadosti, vyjadrí sa k dôvodom petície a zodpovie otázky obyvateľov obce a ďalších osôb, ktoré inšpekcia na zhromaždenie prizvala. O priebehu zhromaždenia obyvateľov obce inšpekcia spíše zápisnicu, v ktorej uvedie uplatnené pripomienky a vecne odôvodnené odpovede prevádzkovateľa. Zápisnicu podpisuje zamestnanec inšpekcie, ktorý ju spísal, starosta obce alebo ním poverená osoba a prevádzkovateľ.
(6)
Na ústnom pojednávaní sa prerokuje žiadosť, pripomienky účastníkov konania, dotknutých orgánov, cudzieho dotknutého orgánu uplatnené k žiadosti a obsah zápisnice zo zhromaždenia obyvateľov obce. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní sú len odôvodnené pripomienky. Na neodôvodnené pripomienky sa neprihliada.
§ 16
Zastavenie konania
(1)
Inšpekcia konanie zastaví okrem dôvodov uvedených vo všeobecnom predpise o správnom konaní, ak
a)
prevádzkovateľ vzal žiadosť späť, pričom na jej späťvzatie sa nevyžaduje súhlas ostatných účastníkov konania,
b)
prevádzkovateľ sa bezdôvodne odmietol zúčastniť na verejnom zhromaždení obyvateľov obce alebo na ústnom pojednávaní, hoci bol riadne prizvaný,
c)
prevádzkovateľ nepredložil dokumentáciu na základe podkladov vypracovaných odborne spôsobilou osobou podľa § 8 ods. 4,
d)
súčasťou konania je aj stavebné konanie a prevádzkovateľ nepreukázal požadované náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 a 2,
e)
súčasťou konania je aj stavebné konanie a v konaní sa preukáže, že pominul dôvod konania začatého na podnet inšpekcie.
(2)
Zastavenie konania podľa odseku 1 písm. d) a e) sa uplatní aj bez predchádzajúceho vyzvania účastníka konania.
(3)
Ak inšpekcia zistí na základe zisťovania podkladu povolenia podľa § 18 nesplnenie požiadaviek podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, alebo navrhnuté podmienky pre činnosť v prevádzke sú z technických dôvodov nesplniteľné, vydá rozhodnutie o zastavení konania.
§ 17
Trovy konania
Trovy konania spojené so zhromaždením obyvateľov obce znáša obec, ktorá ho zvolala. Ak sa zhromaždenie obyvateľov obce nemohlo konať pre neprítomnosť prevádzkovateľa, inšpekcia uloží prevádzkovateľovi povinnosť nahradiť obci trovy, ktoré jej tým vznikli. Táto povinnosť sa na prevádzkovateľa nevzťahuje, ak sa v dostatočnom časovom predstihu písomne ospravedlnil z vážnych dôvodov spočívajúcich najmä v nevyhnutnom zabezpečení chodu prevádzky.
§ 18
Zisťovanie podkladu povolenia
(1)
Podkladom na vydanie povolenia sú stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov, stanoviská a vyjadrenia cudzieho dotknutého orgánu, obsah zápisnice z verejného zhromaždenia obyvateľov obce a skutočnosti všeobecne známe alebo známe inšpekcii z jej úradnej činnosti.
(2)
V dokazovaní nemožno použiť čestné vyhlásenie.
(3)
Inšpekcia nie je viazaná právoplatnými rozhodnutiami orgánov, ktoré v integrovanom povoľovaní majú postavenie dotknutých orgánov, ak boli vydané pred podaním žiadosti a týkajú sa povoľovanej prevádzky. Tieto rozhodnutia hodnotí rovnako ako iné dôkazy.
(4)
Inšpekcia môže ako predbežné opatrenie v nevyhnutne potrebnom rozsahu uložiť prevádzkovateľovi, aby do skončenia konania obmedzil alebo zastavil vykonávanie činnosti v prevádzke, ktorá má významný negatívny vplyv na životné prostredie alebo na niektorú jeho zložku.
§ 19
Vydanie povolenia
(1)
Inšpekcia vydá povolenie, ktorým sa povoľuje činnosť v prevádzke, ak znečisťovanie z nej nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia a ak sú súčasne splnené aj ostatné podmienky podľa zákona a osobitných predpisov upravujúcich konania,10) ktoré sú súčasťou integrovaného povoľovania.
(2)
Ak znečisťovanie z prevádzky spôsobuje prekračovanie normy kvality životného prostredia a prekročenie nemožno odstrániť alebo ak nie sú splnené ostatné podmienky podľa tohto zákona a osobitných predpisov10) upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, inšpekcia môže aj na základe konania z vlastného podnetu vydať rozhodnutie, ktorým nariadi činnosť v prevádzke obmedziť, alebo vydá rozhodnutie o zastavení činnosti v prevádzke. V rozhodnutí inšpekcia zároveň stanoví opatrenia na dosiahnutie noriem kvality životného prostredia a termín, dokedy majú byť tieto opatrenia zo strany prevádzkovateľa realizované.
(3)
Inšpekcia rozhodne do 60 dní odo dňa ústneho pojednávania, najneskôr však päť mesiacov odo dňa začatia konania. Ak ide o konanie o vydaní povolenia o zmene činnosti v prevádzke, ktoré sa nevzťahuje na podstatnú zmenu, inšpekcia rozhodne do 60 dní odo dňa začatia konania. Ak sa v konaní nevyžaduje ústne pojednávanie, inšpekcia rozhodne najneskôr do štyroch mesiacov od začatia konania. Tieto lehoty neplynú, ak je konanie prerušené.
(4)
Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v lehotách podľa odseku 3, môže lehotu primerane predĺžiť ministerstvo.
§ 20
Povolenie vydané pri zmene činnosti v prevádzke
(1)
Prevádzkovateľ oznámi plánovanú zmenu činnosti v prevádzke alebo podá žiadosť o vydanie povolenia pri zmene činnosti v prevádzke. Každá podstatná zmena vyžaduje vydanie povolenia.
(2)
Ak inšpekcia na základe oznámenia prevádzkovateľa o plánovanej zmene činnosti v prevádzke alebo na základe vykonanej kontroly podľa § 34 zistí, že ide o podstatnú zmenu, začne konanie o vydanie povolenia pri zmene činnosti v prevádzke spôsobom podľa § 11 a vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote predložil žiadosť o vydanie povolenia pri zmene činnosti v prevádzke, pričom môže určiť, ktoré náležitosti žiadosti sa nevyžadujú.
(3)
Ak sa v priebehu konania zistí, že podstatná zmena činnosti v prevádzke sa vykonáva a má významné nepriaznivé účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie, rozhodnutím inšpekcia dočasne pozastaví činnosť v prevádzke. V konaní sa postupuje primerane podľa § 3 až 19. Odvolanie proti rozhodnutiu o dočasnom pozastavení činnosti v prevádzke nemá odkladný účinok.
§ 21
Náležitosti povolenia
(1)
Povolenie okrem náležitostí rozhodnutia podľa všeobecného predpisu o správnom konaní48) obsahuje
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby a adresu trvalého bydliska, obchodné meno fyzickej osoby podnikateľa, identifikačné číslo a miesto podnikania alebo názov alebo obchodné meno právnickej osoby, jej sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa,
b)
popis a umiestnenie prevádzky a jej zariadení,
c)
podmienky prevádzkovania prevádzky a jej zariadení, postupy a opatrenia zabezpečujúce plnenie týchto podmienok (ďalej len „záväzné podmienky prevádzkovania“).
(2)
V záväzných podmienkach prevádzkovania inšpekcia
a)
určí podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke,
b)
určí emisné limity pre všetky znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 3 unikajúce z prevádzky vo významnom množstve pri zohľadnení možnosti prenosu emisií medzi zložkami životného prostredia,
c)
určí opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitie najlepších dostupných techník tak, aby činnosť prevádzky nespôsobovala žiadne významné znečistenie,
d)
uvedie názov referenčných dokumentov o najlepších dostupných technikách, ktoré sú relevantné pre prevádzku alebo činnosť v nej, alebo rozhodnutia Európskej komisie o záveroch o najlepších dostupných technikách,
e)
určí opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, a ak to nie je možné, opatrenia na zhodnotenie odpadov,15) a ak ani to nie je technicky alebo ekonomicky možné, aby sa zneškodnil tak, že sa zníži alebo zamedzí jeho vplyv na životné prostredie,
f)
určí podmienky efektívneho hospodárenia s energiami,
g)
určí opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia, najmä pri začatí činnosti prevádzky, pri poruchách technických zariadení prevádzky, pri krátkodobom prerušení činnosti v prevádzke,
h)
určí opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania,
i)
určí opatrenia na obmedzenie prekračovania úrovne znečisťovania v mieste prevádzky,
j)
určí požiadavky na monitorovanie emisií, ktoré určujú metodiku merania, jeho frekvenciu a postup vyhodnocovania emisií, a požiadavky na monitorovanie emisií podľa § 24 tak, aby výsledky monitorovania emisií boli dostupné za rovnaký časový úsek a referenčných podmienok ako úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami,
k)
určí požiadavky na periodické monitorovanie pôdy a podzemných vôd v súvislosti s nebezpečnými látkami, ktoré sa môžu nachádzať v mieste prevádzky, a s prihliadnutím na možnosť kontaminácie pôdy a podzemných vôd v mieste prevádzky,
l)
určí požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke,
m)
určí opatrenia, ktoré prevádzkovateľ prijme po definitívnom ukončení činností v prevádzke na predchádzanie vzniku rizík znečisťovania a na uvedenie miesta prevádzkovania do stavu uvedeného vo východiskovej správe,
n)
určí opatrenia, ktoré prevádzkovateľ prijme po definitívnom ukončení činností v prevádzke na predchádzanie vzniku rizík znečisťovania a na uvedenie miesta prevádzkovania do uspokojivého stavu, bez trvalého znečistenia životného prostredia s možnosťou vplyvu na zdravie človeka alebo zvierat,
o)
určí postupy a opatrenia pre prevádzku týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, akými sú najmä prevádzková porucha, úniky znečisťujúcich látok, krátkodobé prerušenia, nábeh, odstavovania alebo dočasné prerušenie prevádzky,
(3)
Ak je povolenie zároveň stavebným povolením, obsahuje aj náležitosti podľa osobitného predpisu.49)
(4)
Záväzné podmienky povolenia musia vždy obsahovať podmienky, postupy a opatrenia, ktoré by inak boli určené na základe osobitných predpisov,10) podľa ktorých by boli vydané rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia a súhlasy, ktoré sa nahradzujú povolením.
(5)
Inšpekcia je povinná zahrnúť do povolenia požiadavky na ochranu životného prostredia uvedeného v stanovisku k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie alebo v závere zisťovacieho konania podľa osobitného predpisu,8) alebo v povolení uviesť dôvody, pre ktoré tak nekonala. Inšpekcia v odôvodnení tiež uvedie, na základe akých záverov o najlepších dostupných technikách a referenčných dokumentov o najlepších dostupných technikách boli uložené záväzné podmienky prevádzkovania.
(6)
Inšpekcia v povolení prevádzkovateľovi, ktorý nemôže dosiahnuť s použitím najlepších dostupných techník normu kvality životného prostredia, určí povinnosť vykonať dodatočné podmienky na jeho splnenie.
(7)
Ak je norma kvality životného prostredia miernejšia, než sú požiadavky, ktoré sa zvyčajne dosahujú s použitím najlepšie dostupnej techniky, záväzné podmienky prevádzkovania inšpekcia určí v povolení tak, aby zodpovedali možnosti použitia najlepších dostupných techník.
§ 22
Emisný limit
(1)
Emisný limit možno určiť pre jednotlivú látku alebo pre skupiny, druhy alebo kategórie príbuzných látok. Zoznam základných znečisťujúcich látok, pre ktoré sa určujú emisné limity, je uvedený v prílohe č. 3.
(2)
Určený emisný limit sa vzťahuje na to miesto v prevádzke, z ktorého emisie opúšťajú prevádzku, pričom pri ich zisťovaní sa nezohľadňuje prípadné riedenie emisií. Ak sa vypúšťajú odpadové vody do kanalizácie alebo ak sa nepriamo vypúšťajú emisie do povrchových vôd alebo podzemných vôd, inšpekcia pri určovaní emisných limitov pre prevádzku zohľadní čistiaci efekt čistiarne odpadových vôd za splnenia predpokladu, že je zaručená rovnocenná úroveň ochrany životného prostredia a výsledkom nie je vyšší stupeň celkového znečistenia životného prostredia.
(3)
Inšpekcia určí emisné limity pre znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 3, ak sú zo zariadenia vypúšťané, a ďalšie emisné limity, ktoré sú ustanovené na základe osobitných predpisov.50) Inšpekcia môže tiež určiť emisné limity pre iné skupiny alebo kategórie znečisťujúcich látok, vibrácií, hluku, tepla alebo iných foriem neionizujúceho žiarenia. Ak sa vzťahujú na prevádzky ustanovenia osobitného predpisu,51) inšpekcia určí emisné limity pre tieto skleníkové plyny len vtedy, ak je to potrebné na zamedzenie závažného znečisťovania v mieste prevádzky.
(4)
Pri určovaní emisných limitov sa prihliada na možnosti prenosu látky z jednej zložky životného prostredia do inej. Ak je to vzhľadom na miestne podmienky vhodné, emisné limity sa doplnia alebo nahradia inými rovnocennými ukazovateľmi alebo technickými opatreniami, aby sa dosiahla vysoká celková úroveň ochrany životného prostredia. Emisné limity, rovnocenné ukazovatele a technické opatrenia musia vychádzať z najlepšej dostupnej techniky bez určenia konkrétnej technológie s prihliadnutím na technické charakteristiky prevádzky, jej geografické umiestnenie a podmienky životného prostredia v mieste prevádzky.
(5)
Inšpekcia vychádza pri určovaní podmienok povolenia zo záverov o najlepších dostupných technikách bez toho, aby bolo predpísané použitie konkrétnej metódy, techniky či technológie.
(6)
Ak sa určujú výnimky z emisných limitov v porovnaní s úrovňou emisií, ktorá je uvedená v najlepších dostupných technikách, musí odôvodnenie obsahovať konkrétne dôvody na udelenie výnimky vrátane odôvodnenia záväzných podmienok určených na základe udelenej výnimky vrátane výsledku posúdenia. Výnimky z emisných limitov sú podstatnými zmenami a možno ich uplatniť, iba pokiaľ sa v konaní preukáže, že dosiahnutie úrovne znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami by neúmerne viedlo k zvýšeným nákladom v porovnaní s environmentálnym prínosom z dôvodov
a)
geografickej polohy alebo miestnych podmienok životného prostredia príslušnej prevádzky alebo
b)
technických charakteristík príslušnej prevádzky.
(7)
Emisné limity podľa tohto zákona nesmú byť miernejšie než emisné limity ustanovené podľa osobitných predpisov.50)
§ 23
Uplatňovanie najlepšej dostupnej techniky
(1)
V povolení inšpekcia určí časové obmedzenia alebo prevádzkové obmedzenia činnosti v prevádzke, ak nemožno dosiahnuť požadovaný stav v rámci noriem kvality životného prostredia ani s použitím najlepšej dostupnej techniky.
(2)
Ak norma kvality životného prostredia vyžaduje prísnejšie podmienky, ako sú tie, ktoré sa dajú dosiahnuť použitím najlepšej dostupnej techniky, v povolení sa určia také podmienky prevádzky, aby sa dosiahol súlad s normami kvality životného prostredia.
(3)
Ak sa v povolení určia podmienky na základe najlepšej dostupnej techniky, ktorá nie je opísaná v žiadnych relevantných záveroch o najlepšej dostupnej technike, inšpekcia zabezpečí, aby sa táto technika určila v súlade s odsekom 2, § 21 ods. 2 písm. d) a prílohou č. 2.
(4)
Najlepšie dostupné techniky pre jednotlivé priemyselné odvetvia a druhy prevádzok na území Slovenskej republiky sú určené v rozhodnutiach o záveroch o najlepších dostupných technikách a sú v súlade s kritériami uvedenými v prílohe č. 2.
(5)
Ak sa na činnosť alebo typ výrobného procesu v prevádzke nevzťahujú závery o najlepších dostupných technikách alebo sa v záveroch o najlepších dostupných technikách neriešia všetky možné vplyvy činnosti alebo procesu na životné prostredie, inšpekcia určí podmienky povolenia v súlade s prílohou č. 2.
(6)
Požiadavky v oblasti monitorovania podľa § 21 ods. 2 písm. j) a k) vychádzajú zo záverov o monitorovaní opísaných v záveroch o najlepších dostupných technikách a z predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom.
(7)
Prevádzkovateľ je povinný na účely vydania povolenia pri zmene činnosti v prevádzke podľa § 20 predložiť na žiadosť inšpekcie všetky informácie, ktoré sú potrebné na prehodnotenie podmienok povolenia a ktoré zahŕňajú najmä výsledky monitorovania emisií a iné údaje, ktoré umožnia porovnanie činnosti prevádzky s najlepšími dostupnými technikami opísanými v príslušných záveroch o najlepších dostupných technikách a s úrovňami znečisťovania zodpovedajúcimi najlepším dostupným technikám.
§ 24
Monitorovanie
(1)
Frekvenciu periodického monitorovania podľa § 21 ods. 2 písm. j) určí inšpekcia v povolení vydanom pre každú jednotlivú prevádzku.
(2)
Periodické monitorovanie sa uskutoční minimálne raz za päť rokov pre podzemné vody a minimálne raz za desať rokov pre pôdu okrem prípadov, ak takéto monitorovanie vychádza zo systematického hodnotenia rizika kontaminácie.
(3)
Inšpekcia určí emisné limity zabezpečujúce, že emisie za bežných prevádzkových podmienok neprevyšujú úrovne znečisťovania zodpovedajúce najlepším dostupným technikám, ktoré sú určené v rozhodnutiach o záveroch o najlepších dostupných technikách, a to:
a)
určením emisných limitov, ktoré neprevyšujú úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami; tieto emisné limity sa vyjadrujú pre rovnaké obdobie alebo kratšie obdobie a v rovnakých referenčných podmienkach ako úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami, alebo
b)
určením iných emisných limitov ako uvedených v písmene a) v zmysle hodnôt, období a referenčných podmienok.
(4)
Ak sa uplatňuje odsek 3 písm. b), inšpekcia aspoň raz ročne zhodnotí výsledky monitorovania emisií na základe preukázania výsledkov prevádzkovateľom podľa § 33 ods. 4 písm. i), aby sa zabezpečilo, že emisie za bežných prevádzkových podmienok nepresiahli úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami.
(5)
Odchylne od odsekov 3 a 4 a bez toho, aby bol dotknutý § 23 ods. 7, môže inšpekcia v určitých prípadoch určiť menej prísne emisné limity. Takáto odchýlka sa môže uplatňovať iba vtedy, ak posúdenie preukáže, že dosiahnutie úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami opísanými v záveroch o najlepších dostupných technikách by viedlo k neúmerne zvýšeným nákladom v porovnaní s environmentálnym prínosom z dôvodov
a)
geografickej polohy alebo miestnych podmienok životného prostredia príslušnej prevádzky alebo
b)
technických charakteristík príslušnej prevádzky.
(6)
Inšpekcia uvedie v povolení dôvody uplatňovania odseku 5 vrátane výsledku posúdenia a zdôvodnenia určených podmienok. Emisné limity ustanovené v súlade s odsekom 5 nesmú v príslušných prípadoch presiahnuť emisné limity ustanovené v osobitných predpisoch.52)
(7)
Inšpekcia prehodnotí uplatňovanie odseku 5 v rámci každého prehodnocovania a aktualizovania podmienok povolenia podľa § 33.
(8)
Inšpekcia môže udeliť dočasné výnimky z požiadaviek § 22 ods. 3 a 4 a § 21 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c), ak ide o testovanie a používanie nových techník, najviac na deväť mesiacov, pokiaľ sa po určenej dobe tieto techniky buď prestanú používať, alebo sa pri činnosti dosiahnu aspoň úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami.
§ 25
Oznámenie povolenia
(1)
Povolenie sa oznamuje dotknutým orgánom a cudziemu dotknutému orgánu doručením jeho písomného vyhotovenia.
(2)
Rozhodnutie sa zverejňuje na webovom sídle inšpekcie a ministerstva a na úradnej tabuli inšpekcie po dobu najmenej 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Po uplynutí 60 dní sa rozhodnutie zverejní v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. Obec, ktorá je účastníkom konania, je povinná na základe požiadania inšpekcie najneskôr v lehote do troch pracovných dní odo dňa požiadania inšpekciou zverejniť rozhodnutie na svojej úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom.
(3)
Rozhodnutie musí byť prístupné na nahliadnutie na inšpekcii v obci, ktorá bola účastníkom konania, a u prevádzkovateľa.
(4)
Účastníkom konania podľa § 9 ods. 1 a 2 sa oznamuje rozhodnutie verejnou vyhláškou, ak je ich počet vyšší ako 50.
§ 26
Povinnosti prevádzkovateľa
(1)
Prevádzkovateľ je povinný
a)
vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením,
b)
udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom,
c)
udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení,
d)
oznámiť inšpekcii akékoľvek plánované zmeny v činnosti prevádzky alebo zariadenia, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie,
e)
oznamovať údaje do národného registra znečisťovania.53)
(2)
Ak porušením podmienok v povolení hrozí závažné poškodenie zdravia ľudí alebo životného prostredia54) alebo vznik značnej škody, je prevádzkovateľ povinný obmedziť alebo zastaviť činnosť v prevádzke alebo v jej časti z vlastného podnetu alebo na základe vykonanej kontroly dovtedy, kým nesplní povinnosti určené v § 33 ods. 4 písm. e) a f).
(3)
Po definitívnom ukončení činností prevádzkovateľ posúdi stav kontaminácie pôdy a podzemných vôd nebezpečnými látkami, ktoré prevádzka v procese výroby na základe povolenia používala, produkovala alebo vypúšťala. Ak prevádzka spôsobila významné znečisťovanie pôdy alebo podzemných vôd nebezpečnými látkami v porovnaní so stavom uvedeným vo východiskovej správe, prevádzkovateľ prijme potrebné opatrenia na odstránenie znečistenia a vrátenie miesta do pôvodného stavu uvedeného vo východiskovej správe.
(4)
Po definitívnom ukončení činností v prevádzke, a ak kontaminácia pôdy a podzemnej vody v mieste prevádzky predstavuje významné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie v dôsledku povolených činností, ktoré prevádzkovateľ vykonával pred aktualizáciou povolenia pre prevádzku a po zohľadnení charakteristiky stavu životného prostredia územia, v ktorom je prevádzka umiestnená podľa § 7 ods. 1 písm. e), prevádzkovateľ prijme potrebné opatrenia zamerané na odstránenie, kontrolu, izoláciu alebo zníženie množstva relevantných nebezpečných látok, aby miesto prevádzky po zohľadnení jej súčasného alebo schváleného budúceho využívania už nepredstavovalo takéto riziko.
(5)
Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností; súčasťou oznámenia je doklad o prechode práv.
(6)
Pri zániku prevádzkovateľa alebo viacerých prevádzkovateľov jednej prevádzky je za dodržanie povinností vyplývajúcich z povolenia zodpovedný vlastník prevádzky.
(7)
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť ministerstvu na požiadanie informácie týkajúce sa podprahových hodnôt.55)
§ 27
Mimoriadna udalosť alebo havária
(1)
Pokiaľ nastane akákoľvek havária alebo iná mimoriadna udalosť56) významne ovplyvňujúca životné prostredie,57) je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať inšpekciu.
(2)
Prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia na obmedzenie následkov na životné prostredie a zabránenie ďalším možným mimoriadnym udalostiam alebo haváriám.
(3)
Inšpekcia vykoná kontrolu prijatých opatrení, a ak zistí nedostatky, uloží rozhodnutím o prijatí dodatočných opatrení opatrenia, ktoré považuje za potrebné na obmedzenie následkov na životné prostredie a zabránenie ďalším možným mimoriadnym udalostiam alebo haváriám.
(4)
Prijaté nápravné opatrenia môžu byť tiež súčasťou opatrení prijatých podľa osobitného predpisu.58)
§ 28
Ukončenie činnosti v prevádzke
(1)
Prevádzkovateľ oznámi inšpekcii výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní s východiskovou správou po ukončení činnosti v prevádzke.
(2)
Inšpekcia posúdi, či výsledky kvantifikovaného posúdenia prevádzkovateľom zodpovedajú súčasnému stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní s východiskovou správou, ako aj opatrenia prijaté prevádzkovateľom; ak je to potrebné, uloží ďalšie opatrenia na odstránenie znečistenia podľa § 26 ods. 3 a 4.
(3)
Prevádzkovateľ je povinný po ukončení činnosti v prevádzke dodržať podmienky podľa § 21 ods. 2 písm. m).
§ 29
Zánik povolenia
(1)
Povolenie zaniká
a)
uplynutím času, na ktoré bolo vydané,59)
b)
dňom zániku prevádzkovateľa bez právneho nástupcu,
c)
dňom zániku vlastníka prevádzky bez právneho nástupcu alebo
d)
zánikom prevádzky,
e)
zrušením povolenia.
(2)
Inšpekcia rozhodne o zrušení povolenia z vlastného podnetu alebo na žiadosť prevádzkovateľa, ak
a)
ukončil prevádzkovanie potom, ako boli splnené podmienky povolenia spojené s ukončením činnosti v prevádzke podľa § 28, alebo
b)
neprevádzkuje danú prevádzku viac ako štyri po sebe nasledujúce roky napriek vydanému povoleniu.
(3)
Inšpekcia na žiadosť prevádzkovateľa rozhodnutím zruší povolenie, ak prevádzkovateľ dostatočným spôsobom preukáže pokles kapacity zariadenia pod príslušnú prahovú hodnotu uvedenú v prílohe č. 1. V rozhodnutí o zrušení povolenia inšpekcia určí, ktoré rozhodnutia sú potrebné k ďalšej činnosti prevádzky a ktoré rozhodnutia vyžadujú prechod oprávnení na ďalšieho nadobúdateľa. Rozhodnutie o zrušení povolenia nadobudne účinnosť po nadobudnutí právoplatnosti posledného z týchto rozhodnutí. Do uplynutia tejto doby sú práva a povinnosti z povolenia pre prevádzkovateľa záväzné.
(4)
V konaní o zrušení povolenia pri iných ako podstatných zmenách sa postupuje podľa § 3 až 19.
Orgány štátnej správy
§ 30
Štátnu správu podľa tohto zákona vykonávajú:
a)
ministerstvo,
b)
inšpekcia.
§ 31
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo
a)
je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania,
b)
je zriaďovateľom a správcom informačného systému a sprístupňuje jeho obsah na svojom webovom sídle,
c)
overuje odbornú spôsobilosť a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania,
d)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti cezhraničného posudzovania, cezhraničných vplyvov znečisťovania a sledovania a rozširovania najlepších dostupných techník,
e)
spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vo veciach podpory rozširovania najlepších dostupných techník,
f)
podnecuje vývoj a uplatňovanie nových techník, najmä pokiaľ ide o nové techniky uvedené v referenčných dokumentoch o najlepších dostupných technikách,
g)
spolupracuje v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
h)
je vo vzťahu k Európskej únii notifikačným orgánom vo veciach integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a oznamuje údaje o
1.
emisiách, ostatných formách znečisťovania a emisných limitoch,
2.
uplatňovaní najlepších dostupných techník,
3.
udeľovaní výnimiek podľa § 22 a 23,
4.
pokroku pri vývoji a uplatňovaní nových techník,
i)
zastupuje Slovenskú republiku vo veciach integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania vo vzťahu k orgánom Európskej únie,
(2)
Ministerstvo môže zabezpečiť vykonávanie činností uvedených v odseku 1 písm. b), h) a i) prostredníctvom poverenej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.60)
(3)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a)
náležitostiach žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, spôsobe overovania odbornej spôsobilosti, o vydaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti a o čase jeho platnosti,
b)
obsahu východiskovej správy,
c)
obsahu informačného systému a o sprístupňovaní informácií v informačnom systéme.
§ 32
Inšpekcia
(1)
Inšpekcia
a)
je správnym orgánom v integrovanom povoľovaní,
b)
vydáva záväzné stanovisko o výsledku konzultácií a záväzné stanovisko o predbežnom prerokúvaní žiadosti,
c)
je orgánom štátneho dozoru,
d)
ukladá opatrenia na nápravu,
e)
ukladá pokuty za správne delikty,
f)
vypracúva plány kontrol,
g)
vedie evidenciu povolení.
(2)
Inšpekcia ako dotknutý orgán pri povoľovaní prevádzok na území iného členského štátu s cezhraničným vplyvom alebo s možným cezhraničným vplyvom na životné prostredie Slovenskej republiky zabezpečuje
a)
zasielanie stanoviska za Slovenskú republiku príslušnému orgánu iného členského štátu v lehote určenej orgánom iného členského štátu,
b)
informovanie verejnosti o konaní a o možnosti zasielať inšpekcii písomné vyjadrenia k povoľovaniu v lehote určenej s prihliadnutím k lehote podľa písmena a) a postúpenie vyjadrení verejnosti príslušnému orgánu iného členského štátu,
c)
zverejňovanie rozhodnutia príslušného orgánu iného členského štátu.
(3)
Ak inšpekcia zistí, že prevádzka na území iného členského štátu, ktorá je predmetom integrovaného povoľovania, môže mať významne nepriaznivý cezhraničný vplyv na životné prostredie Slovenskej republiky, požiada príslušný členský štát o zaslanie informácií, ktoré je potrebné poskytnúť a sprístupniť podľa odseku 2 písm. b) a ktoré slúžia ako podklad pre vydanie stanoviska podľa odseku 2 písm. a).
(4)
Inšpekcia
a)
sleduje výskum a vývoj v oblasti najlepších dostupných techník a uverejňovanie nových a aktualizovaných záverov o najlepších dostupných technikách a sprístupňuje tieto informácie zainteresovanej verejnosti prostredníctvom informačného systému,
b)
spolupracuje so združeniami prevádzkovateľov a prevádzkovateľmi v jednotlivých priemyselných odvetviach vo veciach zavádzania najlepších dostupných techník v jednotlivých kategóriách prevádzok,
c)
monitoruje a vyhodnocuje získané údaje z používania najlepších dostupných techník v jednotlivých kategóriách prevádzok a vyhodnotenia poskytuje ministerstvu a združeniam podnikateľov v jednotlivých priemyselných odvetviach.
(5)
Inšpekcia poskytuje organizácii poverenej ministerstvom prevádzkovať informačný systém informácie, údaje, dokumenty a iné podklady na aktualizovanie informačného systému.
Štátny dozor
§ 33
Prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia
(1)
Inšpekcia prehodnotí, a ak je to potrebné, aktualizuje podmienky určené v povolení, ak
a)
došlo k závažnému porušeniu podmienok určených v povolení,
b)
sa v prevádzke podľa oznámenia prevádzkovateľa alebo na základe vlastného zistenia pripravuje zmena používaných surovín a iných látok alebo používanej energie, zmena výrobného postupu a technológie alebo zmena spôsobu nakladania s odpadom,
c)
znečisťovanie spôsobované prevádzkou presiahlo normu kvality životného prostredia a je nevyhnutné prehodnotiť emisné limity určené v povolení alebo doplniť do povolenia nové emisné limity,
d)
je nevyhnutné určiť nové emisné limity v dôsledku zmeny normy kvality životného prostredia alebo zmeny právnych predpisov,
e)
prevádzková bezpečnosť výrobného procesu alebo činnosti technického zariadenia v prevádzke vyžaduje použitie inej techniky,
f)
bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách,
(2)
Inšpekcia povolenie prehodnotí, a ak je to potrebné, aktualizuje rozhodnutie podľa odseku 1 písm. f) do štyroch rokov od uverejnenia rozhodnutia o záveroch o najlepších dostupných technikách a zabezpečí, aby prevádzkovateľ dodržiaval podmienky povolenia. Pri prehodnocovaní sa zohľadňujú všetky nové alebo aktualizované závery o najlepších dostupných technikách, ktoré sa vzťahujú na prevádzku od udelenia alebo posledného prehodnotenia povolenia. Keď sa na základe opätovného preskúmania a aktualizácie povolenia zistí, že na zavedenie nových najlepších dostupných technik bude potrebná dlhšia doba ako štyri roky od uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách, príslušná inšpekcia môže stanoviť v podmienkach povolenia dlhšiu dobu, ak je to opodstatnené na základe kritérií podľa § 23 a 24.
(3)
Inšpekcia pri prehodnocovaní podmienok povolenia použije všetky informácie vyplývajúce z monitorovania alebo kontrol.
(4)
Prevádzkovateľ je povinný na účely kontroly plnenia povinností podľa odseku 1
a)
umožniť inšpekcii kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencií a iných písomností o prevádzke a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia bezprostredne súvisiace s povolením,
b)
ohlasovať inšpekcii všetky plánované zmeny charakteru alebo činnosti prevádzky alebo o jej rozšírení, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie, najmä zmenu používaných surovín a iných látok a používanej energie, zmenu výrobného postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom,
c)
bezodkladne informovať inšpekciu o porušení podmienok povolenia,
d)
bezodkladne informovať inšpekciu o vzniku havárie alebo inej mimoriadnej udalosti alebo o nadmernom okamžitom úniku emisií alebo látok v prevádzke,
e)
pri porušení podmienok povolenia bezodkladne prijať opatrenie potrebné na zabezpečenie opätovného splnenia požiadaviek povolenia,
f)
odstrániť v určenej lehote nedostatky zistené kontrolou prevádzky a vykonať dodatočné vhodné nápravné opatrenia v prevádzke uložené inšpekciou,
g)
monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení,
h)
viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov,
i)
inšpekcii oznamovať
1.
informácie, ktoré vychádzajú z výsledkov monitorovania emisií podľa § 21 ods. 2 písm. j) a iné požadované údaje, ktoré inšpekcii umožňujú overiť plnenie podmienok povolenia,
2.
ak sa uplatňuje § 24 ods. 3 písm. b), súhrn výsledkov monitorovania emisií v takej forme, ktorá umožňuje porovnanie s úrovňami znečisťovania súvisiacimi s najlepšími dostupnými technikami.
(5)
Inšpekcia je oprávnená pozastaviť činnosť v prevádzke, ak zistí porušenie podmienok povolenia, ktoré predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo hrozí spôsobenie okamžitého významného negatívneho účinku na životné prostredie, prevádzkovaním prevádzok a zariadení podľa prílohy č. 1, kým nebude opäť zabezpečené splnenie opatrení a odstránenie nedostatkov podľa odseku 4 písm. e) a f).
§ 34
Environmentálne kontroly
(1)
Environmentálna kontrola (ďalej len „kontrola“) je súbor činností vykonávaných inšpekciou s cieľom kontrolovať a presadzovať, aby prevádzkovatelia dodržiavali podmienky povolenia, monitorovanie vplyvu na životné prostredie vrátane miestnych zisťovaní vykonávaných v prevádzke, monitorovania emisií a kontrol vnútorných správ a nadväzujúcich dokumentov, overovania vlastného monitorovania, kontrolovania použitých techník a primeranosti environmentálneho riadenia prevádzky. Predmetom kontroly je aj zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok povolenia.61)
(2)
Inšpekcia zabezpečuje vypracovanie plánu kontrol, jeho prehodnocovanie a aktualizáciu.
(3)
Plán kontrol obsahuje
a)
všeobecné posúdenie dôležitých problémov v oblasti životného prostredia,
b)
geografickú oblasť, na ktorú sa plán vzťahuje,
c)
register prevádzok, na ktoré sa plán vzťahuje,
d)
postup tvorby programov pre bežné kontroly podľa odseku 4,
e)
postup pre mimoriadne environmentálne kontroly podľa odseku 5,
f)
podmienky pre spoluprácu s inými orgánmi štátneho dozoru.
(4)
Program bežnej kontroly vypracúva inšpekcia v pravidelných intervaloch, súčasťou ktorého sa okrem iného určujú aj frekvencie kontrol pre rôzne typy prevádzok.
(5)
Inšpekcia vykoná kontrolu prevádzky najmenej raz za rok, ak na základe systematického hodnotenia environmentálnych rizík prevádzky podľa odseku 8 patrí k prevádzkam s najvyšším rizikom.
(6)
Inšpekcia vykoná bežnú kontrolu prevádzky najmenej raz za tri roky, ak na základe systematického hodnotenia environmentálnych rizík prevádzky podľa odseku 8 patrí k prevádzkam s najnižším rizikom.
(7)
Ak na základe vykonanej kontroly podľa odseku 5 alebo 6 inšpekcia zistí v prevádzke závažné nedodržanie podmienok povolenia, vykoná dodatočnú kontrolu v prevádzke do šiestich mesiacov od zistenia.
(8)
Systematické vyhodnocovanie environmentálnych rizík vychádza najmä z
a)
potenciálnych a skutočných vplyvov dotknutých prevádzok na ľudské zdravie a životné prostredie so zreteľom na úrovne znečisťovania a typy emisií, citlivosť miestneho prostredia a riziko havárií,
b)
dodržiavania podmienok povolenia v minulosti,
c)
účasti prevádzkovateľa v schéme Únie pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS),62)
d)
certifikácie prevádzkovateľa podľa technickej normy.63)
(9)
Inšpekcia vykoná mimoriadnu kontrolu na účely prešetrenia sťažností v oblasti životného prostredia, závažných environmentálnych havárií, mimoriadnych udalostí a prípadov nedodržania podmienok povolenia a ak je to potrebné, prehodnotí a aktualizuje povolenie.
(10)
Inšpekcia vypracuje správu o kontrole, v ktorej sa zhodnotí dodržiavanie podmienok povolenia a určia sa opatrenia podľa § 21 ods. 2.
(11)
Inšpekcia prerokuje s prevádzkovateľom výsledky vykonanej kontroly prevádzky do 15 dní odo dňa ukončenia kontroly prevádzky. Prevádzkovateľ je povinný na výzvu inšpekcie prerokovať výsledky vykonanej kontroly.
(12)
Inšpekcia zašle správu o kontrole do dvoch mesiacov od ukončenia kontroly
a)
prevádzkovateľovi prevádzky, v ktorej sa uskutočnila kontrola,
b)
organizácii poverenej ministerstvom podľa § 31 ods. 2.
(13)
Po definitívnom ukončení činností a posúdení prevádzkovateľom stavu kontaminácie pôdy a podzemných vôd príslušnými nebezpečnými látkami, ktoré prevádzka používala, produkovala alebo vypúšťala podľa § 29, inšpekcia potvrdí výsledok posúdenia prevádzkovateľa na základe kontroly a dôkladne porovná výsledok hodnotenia prevádzkovateľa so skutočným stavom kontaminácie.
§ 35
Opatrenia na nápravu
(1)
Ak inšpekcia na základe správy o kontrole podľa § 34 ods. 10 nezistí nedostatky, potvrdí súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.
(2)
Ak inšpekcia zistí nedostatky,
a)
nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu,
b)
uloží pokutu za zistený správny delikt,
c)
vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu povolenia alebo
d)
rozhodne o obmedzení činnosti prevádzky alebo o zastavení činnosti v nej alebo v jej časti, ak prevádzkovaním nastalo alebo hrozí závažné poškodenie zdravia ľudí alebo životného prostredia alebo vznik značnej materiálnej škody.
(3)
Inšpekcia môže rozhodnúť o obmedzení činnosti v prevádzke alebo o zastavení činnosti v nej alebo v jej časti aj vtedy, keď prevádzkovateľ v určenej lehote nevykonal nariadené opatrenia na nápravu alebo nepodal v určenej lehote žiadosť o zmenu povolenia.
(4)
Ak je to potrebné, konanie podľa odseku 2 písm. b) sa spojí s konaním o uložení
a)
opatrení na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred poškodením rizikovými látkami,64)
b)
opatrení na odstránenie poškodenia lesného pozemku,65)
c)
opatrení na odstránenie znečistenia povrchových vôd alebo podzemných vôd,66)
d)
preventívnych alebo nápravných opatrení.67)
(5)
Dotknutými orgánmi v konaniach podľa odseku 3 sú správne orgány podľa osobitných predpisov.42)
§ 36
Oprávnenia a povinnosti osôb vykonávajúcich štátny dozor
(1)
Osoba vykonávajúca štátny dozor je pri plnení svojich úloh oprávnená v sprievode povereného zamestnanca prevádzkovateľa vstupovať na pozemky a do prevádzkových priestorov kontrolovaného, nahliadať do jeho prevádzkovej evidencie a dokladov, vykonávať potrebné zisťovania a požadovať potrebné údaje, informácie a vysvetlenia, pričom môže samostatne vykonať skúšky a odobratie vzoriek, meranie emisií, prietokov a iných prevádzkových parametrov.
(2)
Ak porušením podmienok v povolení hrozí závažné poškodenie zdravia ľudí alebo životného prostredia alebo vznik značnej materiálnej škody, inšpekcia je oprávnená obmedziť alebo zastaviť činnosť v prevádzke alebo v jej časti dovtedy, kým prevádzkovateľ nesplní povinnosti určené v § 33 ods. 4 písm. e) a f).
(3)
Inšpekcia je oprávnená vykonať kontrolu v rozsahu odseku 1 aj v prevádzke vykonávajúcej niektorú z činností uvedených v prílohe č. 1, ktorá nemá vydané povolenie podľa zákona, ak sa vyskytnú pochybnosti o porušení povinností podľa zákona.
(4)
Osoba vykonávajúca štátny dozor je povinná
a)
preukázať sa preukazom, ktorý je súčasne dokladom o jej poverení na výkon kontroly,
b)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri výkone štátneho dozoru,
c)
dodržiavať bezpečnostné predpisy upravujúce činnosť v prevádzke.
(5)
Ak poverený zamestnanec prevádzkovateľa neumožní osobe vykonávajúcej štátny dozor plnenie úloh podľa odseku 1, môže mu inšpekcia uložiť poriadkovú pokutu do 330 eur.
Sankcie
§ 37
Správne delikty
(1)
Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu od 500 eur do 16 600 eur, ak
a)
neoznámil údaje a informácie podľa § 33 ods. 4 písm. i),
b)
nevedie predpísanú evidenciu a neuchováva údaje po určený čas podľa § 33 ods. 4 písm. h),
c)
nepodal v určenej lehote na výzvu orgánu štátneho dozoru žiadosť o zmenu povolenia podľa § 20 ods. 2,
d)
nevykonal dodatočné nápravné opatrenie uložené orgánom štátneho dozoru podľa § 33 ods. 4 písm. f),
e)
nesplnil si povinnosť vypracovať východiskovú správu podľa § 8 ods. 2,
f)
nesplnil povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. b) a e), § 26 ods. 5 alebo podľa § 33 ods. 4 písm. g) a h),
g)
ak osobe vykonávajúcej štátny dozor neposkytol pravdivé alebo úplné informácie a vysvetlenia.
(2)
Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu od 1 000 eur do 33 200 eur, ak
a)
neohlásil zmenu v prevádzke podľa § 26 ods. 1 písm. d),
b)
uviedol v žiadosti podľa § 7 alebo v konaní podľa § 3 ods. 1 nepravdivé alebo neúplné údaje, ktoré môžu mať vplyv na integrované povoľovanie,
c)
neoznámil bez zbytočného odkladu vzniknutú haváriu alebo inú mimoriadnu udalosť, alebo nadmerný okamžitý únik emisií alebo látok do okolitého prostredia podľa § 33 ods. 4 písm. d).
d)
po definitívnom ukončení činností prevádzkovateľ nevykonal opatrenia podľa § 21 ods. 2 písm. m).
(3)
Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu od 10 000 eur do 331 940 eur, ak
a)
vykonáva činnosť v prevádzke bez povolenia alebo si neplní povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. a) a c),
b)
neobmedzil činnosť v prevádzke alebo nezastavil činnosť v prevádzke alebo v jej časti na základe rozhodnutia orgánu štátneho dozoru podľa § 19 ods. 3,
c)
nesplnil povinnosti podľa § 26 ods. 2,
d)
nesplnil si informačnú povinnosť podľa § 33 ods. 4 písm. c),
e)
nevykonal opatrenie uložené orgánom štátneho dozoru podľa § 33 ods. 4 písm. e).
(4)
Inšpekcia môže uložiť prevádzkovateľovi poriadkovú pokutu do 330 eur, ak prevádzkovateľ neumožnil osobe vykonávajúcej štátny dozor kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencií a iných písomností o prevádzke alebo ak nevykonal uložený odber vzoriek alebo nevykonal prevádzkovú skúšku.
(5)
Pri rozhodovaní o výške pokuty orgán štátneho dozoru prihliada na závažnosť porušenia povinnosti, čas trvania protiprávneho stavu, na vzniknuté alebo hroziace škodlivé následky na životné prostredie alebo na zdravie ľudí.
(6)
Ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu rovnakej povinnosti, za ktorú už bola uložená pokuta, orgán štátneho dozoru môže uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty.
(7)
Konanie o uloženie pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, v ktorom sa orgán štátneho dozoru dozvedel, že prevádzkovateľ porušil povinnosť ustanovenú v tomto zákone, alebo prevádzkuje prevádzku bez povolenia alebo v rozpore s ním, najneskôr však do troch rokov odo dňa, v ktorom k porušeniu povinnosti došlo.
(8)
Výnos pokút uložený podľa zákona je príjmom Environmentálneho fondu.
§ 38
Informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania
(1)
Ministerstvo zriaďuje informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania (ďalej len „informačný systém“) na zabezpečenie
a)
komplexného zberu údajov a informácií o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania okrem údajov, ktoré sa zhromažďujú podľa osobitného predpisu,68) a
b)
sprístupnenia údajov a informácií verejnosti,
c)
poskytovania údajov orgánom Európskej únie,
(2)
Informačný systém je informačným systémom verejnej správy.69)
(3)
Prevádzkovateľ informačného systému je oprávnený požadovať potrebné údaje a vysvetlenia súvisiace s prevádzkovaním informačného systému od orgánov verejnej správy, štátnej správy alebo ktorejkoľvek podriadenej organizácie v rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 39
Spoločné ustanovenie
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,70) ak tento zákon v § 4, 6, 7, 9 až 12, 15 až 19, 21, 25 a 29 neustanovuje inak.
§ 40
Prechodné ustanovenia
(1)
Prevádzkovateľ, ktorý má v úmysle vykonávať činnosť aj po 6. júli 2015 a nemá povolenie, je povinný podať žiadosť v lehote do dvoch mesiacov odo dňa výzvy inšpekcie, inak najneskôr do 31. decembra 2014 na činnosti uvedené v prílohe č. 1 v
a)
kategórii 1.1. na činnosti s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo presahujúcim 50 MW,
c)
kategóriách 4.1. až 4.6. na činnosti týkajúce sa výroby biologickým spracovaním,
d)
kategóriách 5.1. a 5.2. na činnosti, na ktoré sa nevzťahuje doterajší predpis,
i)
kategórii 6.4. písm. b) na činnosti, na ktoré sa nevzťahuje doterajší predpis,
(2)
Prevádzkovatelia vykonávajúci činnosti uvedené v odseku 1 môžu vykonávať činnosti bez povolenia do 6. júla 2015, po tomto dátume sa jeho činnosti považujú za činnosti vykonávané v rozpore s týmto zákonom. Do dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia sa na činnosti vykonávané v takejto prevádzke vzťahujú doterajšie predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia. Tie časti rozhodnutia, ktorých činnosť je obsiahnutá v povolení, dňom nadobudnutia právoplatnosti povolenia strácajú platnosť.
(3)
Do začatia integrovaného povoľovania prevádzok uvedených v odseku 1 sa na ich povoľovanie alebo na povoľovanie ich zmien vzťahujú doterajšie predpisy.
(4)
Inšpekcia rozhodne o žiadostiach podaných podľa odseku 1 do 6. júla 2015.
(5)
Podľa doterajších predpisov sa postupuje najneskôr do 7. januára 2014 v existujúcich prevádzkach alebo prevádzkach, ktoré podali úplnú žiadosť do účinnosti tohto zákona, ak boli tieto prevádzky uvedené do užívania pred 7. januárom 2014 a ak sa v nich vykonáva niektorá z činností uvedených v prílohe č. 1 v
a)
kategórii 1.1. na činnosti s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo presahujúcim 50 MW,
f)
v kategóriách 4.1. až 4.6. na činnosti týkajúce sa výroby chemickým spracovaním,
g)
v kategóriách 5.1. a 5.2. na činnosti, na ktoré sa vzťahuje doterajší predpis,
m)
v kategórii 6.4. písm. b) na činnosti, na ktoré sa vzťahuje doterajší predpis,
(6)
Povolenia pre prevádzky podľa odseku 5 sa zosúladia postupom podľa § 33 s požiadavkami tohto zákona do 7. januára 2014.
(7)
Začaté a neukončené konania sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(8)
Začaté a neukončené konania o uložení pokuty sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(9)
Orgán štátneho dozoru pri aktualizácii podmienok povolenia pre prevádzky, ktorých činnosť zahŕňa používanie, výrobu alebo vypúšťanie príslušných nebezpečných látok a s prihliadnutím na možnosť kontaminácie pôdy a podzemných vôd v mieste prevádzky, a ktoré majú vydané povolenie pred účinnosťou tohto zákona alebo podali žiadosť pred účinnosťou tohto zákona, vyžaduje predloženie východiskovej správy, a to pri prvej aktualizácii po 15. marci 2013.
(10)
Ak činnosť zahŕňa používanie, výrobu alebo vypúšťanie nebezpečných látok podľa § 26 ods. 3 a s prihliadnutím na možnosť kontaminácie pôdy a podzemných vôd v mieste prevádzky a prevádzka má vydané povolenie pred účinnosťou tohto zákona alebo prevádzkovateľ podal žiadosť pred účinnosťou tohto zákona, prevádzkovateľ pripraví a predloží východiskovú správu orgánu štátneho dozoru pri prvej aktualizácii povolenia.
(11)
Až do prijatia príslušného rozhodnutia o záveroch o najlepších dostupných technikách sa za závery o najlepších dostupných technikách podľa § 2 písm. n) okrem § 24 ods. 3 a § 24 ods. 5 považujú súhrny uvedené v referenčných dokumentoch o najlepších dostupných technikách, ktoré boli prijaté pred 7. januárom 2011.
(12)
Ak činnosť zahŕňa používanie, výrobu alebo vypúšťanie nebezpečných látok40) a s prihliadnutím na možnosť kontaminácie pôdy a podzemných vôd v mieste prevádzky a prevádzka má vydané povolenie pred účinnosťou tohto zákona alebo prevádzkovateľ podal žiadosť pred účinnosťou tohto zákona, prevádzkovateľ pripraví a predloží východiskovú správu orgánu štátneho dozoru pri prvej aktualizácii alebo prehodnotení povolenia.
§ 41
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 42
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa:
1.
Čl. I zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. IV zákona č. 205/2004 Z. z., čl. II zákona č. 220/2004 Z. z., čl. III zákona č. 572/2004 Z. z., čl. XIX zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., čl. XII zákona č. 515/2008 Z. z. a čl. VI zákona č. 258/2011 Z. z.
2.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 63/2008 Z. z.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z. zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z.., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010, zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z .z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z. a zákona č. 8/2013 Z. z. sa mení takto:
V sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie položky 171a a 171b znejú:
„Položka 171a
a)
Predbežné prerokovanie žiadosti prevádzkovateľom so Slovenskou inšpekciou životného prostredia39ca) .......... 100 eur
b)
Vydanie integrovaného povolenia39cb) ....... 1 400 eur
c)
Zmena integrovaného povolenia39cc) ............ 500 eur
Splnomocnenie
1.
Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmen a) až c) tejto položky až o 50 % v závislosti od rozsahu a náročnosti posudzovania prevádzky alebo zmeny v nej.
2.
Správny orgán môže upustiť od vybrania poplatku podľa písmen a) až c) tejto položky, ak sa žiadosť o zmenu povolenia podáva na výzvu z dôvodov uvedených v § 30 ods. 1 písm. c), d), e) a f) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Položka 171b
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia39cd) ..........100 eur“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 39ca až 39cd znejú:
„39ca)
§ 4 ods. 5 zákona č. zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39cb)
§ 19 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.
39cc)
§ 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.
39cd)
§ 5 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z. a zákona č. 447/2012 Z. z. sa mení takto:
V prílohe č. 2 skupine č. 214 - Ostatné poradovom č. 68 stĺpec Poznámka znie: „§ 5 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Čl. IV
Zákon č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe sa mení takto:
V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno o) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3.
Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno o).
Čl. V
Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 4/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Do národného registra znečisťovania sa oznamujú údaje o množstvách prenesených odpadov a o množstvách znečisťujúcich látok bez zohľadnenia určených prahových hodnôt
a)
uvoľňovaných do ovzdušia,
b)
uvoľňovaných do vody,
c)
uvoľňovaných do pôdy a
d)
prenášaných v odpadových vodách.“.
2.
V § 6 ods. 14 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).
Čl. VI
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 448/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 65b sa vkladá § 65c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠65c
Prechodné ustanovenie účinné od 15. marca 2013
Platnosť záverečného stanoviska k činnosti vydaného pred 1. decembrom 2011, ktoré nestratilo platnosť k 15. marcu 2013, je sedem rokov odo dňa jeho vydania.“.
Čl. VII
Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 258/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 písmeno i) znie:
„i)
prevádzkou veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia,12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
§ 3 ods. 2 písm. a) a § 33 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.“.
2.
V § 13 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Finančné krytie zodpovednosti za environmentálnu škodu je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť formou uzatvorenia zmluvy o poistení zodpovednosti za environmentálnu škodu alebo formou zmluvného zabezpečenia vyhovujúceho spôsobu finančného krytia tejto zodpovednosti napríklad zárukou banky alebo účelovo viazaným účtom.“.
3.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Prevádzkovateľ pracovnej činnosti je povinný preukázať príslušnému orgánu spôsob finančného krytia svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody a bezodkladne ho písomne informovať o všetkých jeho zmenách.“.
4.
V § 18 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo 4.“.
5.
V § 22 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo 4.“.
Čl. VIII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z.
ZOZNAM PRIEMYSELNÝCH ČINNOSTÍ
Uvedené prahové hodnoty sa všeobecne vzťahujú na projektované výrobné kapacity alebo výstupy. Ak sa niekoľko činností spadajúcich do toho istého opisu činnosti s prahom vykonáva v tej istej prevádzke, kapacity týchto činností sa spočítajú. Ak ide o činnosti nakladania s odpadmi, tento výpočet sa použije na úrovni činností v kategórii 5.1., v kategórii 5.3. písm. a) a v kategórii 5.3. písm. b).
KATEGÓRIE PRIEMYSELNÝCH ČINNOSTÍ
1.
Energetika
1.1.
Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW.
1.2.
Rafinácia minerálnych olejov a plynov.
1.3.
Výroba koksu.
1.4.
Splyňovanie alebo skvapalňovanie
a)
uhlia,
b)
iných palív v spaľovacích zariadeniach alebo prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 20 MW.
2.
Výroba a spracovanie kovov
2.1.
Praženie alebo spekanie kovovej rudy vrátane sírnikovej rudy.
2.2.
Výroba surového železa alebo ocele z prvotných alebo druhotných surovín vrátane kontinuálneho odlievania s kapacitou presahujúcou 2,5 tony za hodinu.
2.3.
Spracovanie železných kovov:
a)
prevádzkovanie valcovní na valcovanie za tepla s kapacitou väčšou ako 20 ton surovej ocele za hodinu;
b)
prevádzkovanie kováční s kladivami s energiou väčšou ako 50 kJ na jedno kladivo, kde spotreba tepelnej energie presahuje 20 MW;
c)
nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu.
2.4.
Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň.
2.5.
Spracovanie neželezných kovov:
a)
výroba surových neželezných kovov z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými postupmi;
b)
tavenie vrátane zlievania neželezných kovov vrátane zhodnotených produktov a prevádzkovanie zlievarne neželezných kovov, s kapacitou tavenia väčšou ako 4 t za deň pre olovo a kadmium alebo 20 t za deň pre ostatné kovy.
2.6.
Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m3.
3.
Priemysel spracovania nerastov
3.1.
Výroba cementu, vápna a oxidu horečnatého:
a)
výroba cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo iných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň,
b)
výroba vápna v peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň,
c)
výroba oxidu horečnatého v peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.
3.2.
Výroba azbestu alebo výroba výrobkov s obsahom azbestu.
3.3.
Výroba skla vrátane sklených vláken s kapacitou tavenia presahujúcou 20 t za deň.
3.4.
Tavenie nerastných látok vrátane výroby minerálnych vláken s kapacitou tavenia presahujúcou 20 t za deň.
3.5.
Výroba keramických výrobkov vypaľovaním, najmä strešných škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t za deň a/alebo s kapacitou pece väčšou ako 4 m3 a hustotou vsádzky na jednu pec väčšou ako 300 kg/m3.
4.
Chemický priemysel
Na účely tejto časti výroba v zmysle kategórií činností uvedených v tejto časti znamená výrobu v priemyselnom meradle na základe chemického alebo biologického spracovania látok alebo skupín látok uvedených v kategóriách 4.1. až 4.6.
4.1.
Výroba organických chemikálií, ktorými sú
a)
jednoduché uhľovodíky, ako sú lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické uhľovodíky;
b)
organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice;
c)
organické zlúčeniny síry;
d)
organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanáty, izokyanáty;
e)
organické zlúčeniny fosforu;
f)
halogénderiváty uhľovodíkov;
g)
organokovové zlúčeniny;
h)
plastické hmoty, ktorými sú polyméry, syntetické vlákna a vlákna na celulózovom základe;
i)
syntetické kaučuky;
j)
farbivá a pigmenty;
k)
povrchovo aktívne látky.
4.2.
Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú
a)
plyny, a to amoniak, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid - fosgén;
b)
kyseliny, a to kyselina chrómová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum a kyselina siričitá;
c)
zásady, a to hydroxid amónny, hydroxid draselný, hydroxid sodný;
d)
soli, a to chlorid amónny, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, peroxoboritan, dusičnan strieborný;
e)
nekovy, oxidy kovov alebo iné anorganické zlúčeniny, najmä karbid vápnika, kremík, karbid kremíka.
4.3.
Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka - jednoduché alebo zložené hnojivá.
4.4.
Výroba prípravkov na ochranu rastlín alebo výrobu biocídov.
4.5.
Výroba farmaceutických výrobkov vrátane medziproduktov.
4.6.
Výroba výbušnín.
5.
Nakladanie s odpadmi
5.1.
Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov71) s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je jedna alebo viacero z týchto činností:
a)
biologická úprava;
b)
fyzikálno-chemická úprava;
c)
zmiešavanie alebo miešanie pred začatím ktorejkoľvek z ostatných činností uvedených v bodoch 5.1 a 5.2;
d)
opätovné balenie pred začatím ktorejkoľvek z ostatných činností uvedených v bodoch 5.1 a 5.2;
e)
spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel;
f)
recyklácia alebo spracovanie anorganických materiálov iných ako kovy alebo zlúčeniny kovov;
g)
regenerácia kyselín alebo zásad;
h)
spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia;
i)
spätné získavanie komponentov z katalyzátorov;
j)
prečistenie oleja alebo jeho iné opätovné použitie;
k)
ukladanie na povrchu.
5.2.
Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o
a)
odpad, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 3 t za hodinu;
b)
nebezpečný odpad s kapacitou väčšou ako 10 t za deň.
5.3.
a)
Zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 50 t za deň, ktorého súčasťou je jedna alebo viacero z týchto činností okrem činností, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy:72)
1.
biologická úprava;
2.
fyzikálno-chemická úprava;
3.
predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie;
4.
spracovanie trosky a popola;
5.
spracovanie kovového odpadu v drvičoch vrátane odpadu z elektrických a elektronických zariadení a vozidiel po dobe životnosti a ich súčiastok;
b)
zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa jednu alebo viacero z nasledovných činností, ale nezahŕňa činnosti, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy:72)
1.
biologická úprava;
2.
predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie;
3.
spracovanie trosky a popola;
4.
spracovanie kovového odpadu v drvičoch vrátane odpadu z elektrických a elektronických zariadení a vozidiel po dobe životnosti a ich súčiastok.
Ak je jedinou činnosťou v rámci spracovania odpadu anaeróbna digescia, prahovou kapacitou tejto činnosti je 100 t za deň.
5.4.
Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.
5.5.
Dočasné ukladanie nebezpečného odpadu, na ktoré sa nevzťahuje bod 5.4, pokým sa nevykonajú niektoré z činností uvedených v bodoch 5.1, 5.2, 5.4 a 5.6 s celkovou kapacitou väčšou ako 50 t, okrem dočasného ukladania na mieste vzniku odpadu, v lehote ustanovenej osobitnými predpismi.74)
5.6.
Podzemné ukladanie nebezpečného odpadu s celkovou kapacitou väčšou ako 50 t.
6.
Ostatné činnosti
6.1.
Výroba v priemyselných zariadeniach:
a)
buničiny z dreva alebo iných vláknitých materiálov;
b)
papiera alebo lepenky s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň;
c)
jedného alebo viacerých z druhov dosiek na báze dreva: lisované dosky s orientovaných mikrodýh, drevotrieskové alebo drevovláknité dosky s výrobnou kapacitou väčšou ako 600 m3 za deň.
6.2.
Predpríprava, ktorá obsahuje činnosti, ako je pranie, bielenie, mercerizácia alebo farbenie textilných vláken alebo textílií s kapacitou spracovania väčšou ako 10 t za deň.
6.3.
Vyčiňovanie koží a kožušín s kapacitou spracovania väčšou ako 12 t hotových výrobkov za deň.
6.4.
a)
Prevádzka bitúnkov s kapacitou porážky zvierat väčšou ako 50 t za deň.
b)
Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív z:
1.
iba zo surovín živočíšneho pôvodu - okrem prípadov, keď ide výlučne o mlieko - s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 75 t za deň;
2.
iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku;
3.
zo surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu v kombinovaných alebo oddelených výrobkoch s výrobnou kapacitou hotových výrobkov v tonách za deň väčšou ako:
- 75, ak A sa rovná 10 alebo viac, kde „A“ predstavuje podiel materiálu živočíšneho pôvodu v percentách hmotnosti výrobnej kapacity hotových výrobkov; alebo
- [300 - (22,5 × A)] vo všetkých ostatných prípadoch, kde „A“ predstavuje podiel materiálu živočíšneho pôvodu v percentách hmotnosti výrobnej kapacity hotových výrobkov.
c)
Obal podľa písmena b) sa do konečnej hmotnosti výrobku nepočíta.
d)
Bod b) sa neuplatňuje, ak je surovinou výlučne mlieko.
e)
Výlučne spracovanie a úprava mlieka, ak je množstvo odoberaného mlieka väčšie ako 200 t za deň - priemerná hodnota vyrátaná za rok.
6.5.
Odstraňovanie alebo recyklácia mŕtvych tiel zvierat alebo živočíšneho odpadu s kapacitou spracovania väčšou ako 10 t za deň.
6.6.
Intenzívny chov hydiny75) alebo ošípaných s miestom pre viac ako
a)
40 000 ks hydiny;
b)
2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo
c)
750 ks prasníc.
6.7.
Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava, lepenie, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo 200 t za rok.
6.8.
Výroba uhlíka - ide o uhlie pálené pri vysokej teplote - alebo elektrografitu vypaľovaním alebo grafitizáciou.
6.9.
Zachytávanie toku CO2 z prevádzky na účely trvalého ukladania do geologického prostredia podľa osobitného predpisu.21)
6.10.
Konzervovanie dreva a výrobkov z dreva chemickými látkami s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 m3 za deň okrem výlučného ošetrenia proti plesni.
6.11.
Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy14) a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon.
Príloha č. 2 k zákonu č. 39/2013 Z. z.
KRITÉRIÁ NA URČOVANIE NAJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNÍK
1.
Používanie nízkoodpadovej technológie.
2.
Používanie menej nebezpečných látok.
3.
Podpora zhodnocovania a recyklácie látok, ktoré vznikajú alebo sa používajú v technologickom procese alebo pri zhodnocovaní a recyklácii odpadov.
4.
Porovnateľné procesy, zariadenia alebo prevádzkové metódy, ktoré už boli úspešne vyskúšané v priemyselnom meradle.
5.
Technický rozvoj a vývoj vedeckých poznatkov a ich interpretácia.
6.
Charakter, účinky a množstvo príslušných emisií.
7.
Dátumy uvedenia nových alebo existujúcich zariadení do prevádzky.
8.
Čas potrebný na zavedenie najlepšej dostupnej techniky.
9.
Spotreba a druh surovín (vrátane vody) používaných v technologickom procese a ich energetická účinnosť.
10.
Požiadavka prevencie alebo zníženia celkových účinkov emisií na životné prostredie na minimum a z toho vyplývajúcich rizík pre životné prostredie.
11.
Požiadavka prevencie havárií a minimalizácia ich následkov na životné prostredie.
12.
Informácie uverejňované verejnými medzinárodnými organizáciami.
Príloha č. 3 k zákonu č. 39/2013 Z. z.
ZOZNAM ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK
A.
OVZDUŠIE
1.
Oxid siričitý a ostatné zlúčeniny síry.
2.
Oxidy dusíka a ostatné zlúčeniny dusíka.
3.
Oxid uhoľnatý.
4.
Prchavé organické zlúčeniny.
5.
Kovy a ich zlúčeniny.
6.
Tuhé znečisťujúce látky vrátane jemných častíc.
7.
Azbest (suspendované častice, vlákna).
8.
Chlór a jeho zlúčeniny.
9.
Fluór a jeho zlúčeniny.
10.
Arzén a jeho zlúčeniny.
11.
Kyanidy.
12.
Látky a zmesi, pri ktorých bolo dokázané, že pri prenose vzduchom majú karcinogénne alebo mutagénne účinky alebo vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť reprodukciu.
13.
Polychlórované dibenzodioxíny a polychlórované dibenzofurány.
B.
VODA
1.
Organické zlúčeniny halogénov a látky, ktoré môžu vo vodnom prostredí takéto zlúčeniny vytvárať.
2.
Organické zlúčeniny fosforu.
3.
Organické zlúčeniny cínu.
4.
Látky a zmesi, pri ktorých bolo dokázané, že vo vodnom prostredí alebo pri prenose vodným prostredím majú karcinogénne alebo mutagénne účinky alebo vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť reprodukciu.
5.
Perzistentné uhľovodíky a perzistentné a bioakumulovateľné toxické organické látky.
6.
Kyanidy.
7.
Kovy a ich zlúčeniny.
8.
Arzén a jeho zlúčeniny.
9.
Biocídy a prípravky na ochranu rastlín.
10.
Rozptýlené materiály.
11.
Látky prispievajúce k eutrofizácii (hlavne dusičnany a fosfáty).
12.
Látky s nepriaznivým vplyvom na kyslíkovú bilanciu (ktoré možno merať pomocou ukazovateľov ako sú BSK, CHSK atď.).
13.
Prioritné látky podľa osobitného predpisu.76)
Príloha č. 4 k zákonu č. 39/2013 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).
1)
§ 2 ods. 2 písm. b) a q) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 15 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení zákona č. 78/2008 Z. z.
3)
§ 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
4)
§ 2 ods. 2 písm. q) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 4 zákona č. 151/2002 Z. z. v znení zákona č. 100/2008 Z. z.
6)
§ 2 ods. 2 a § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.
§ 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 6 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z.
8)
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z., zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 6 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 258/2011 Z. z.
14)
Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
§ 8 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení zákona č. 359/2007 Z. z.
17)
§ 7 a 8 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
18)
§ 13 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 66 až 70, § 76 až 85 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon č. 258/2011 Z. z.
22)
§ 57, 60 až 65, 68 až 71, 76 až 85, 88 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
23)
§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
24)
§ 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 17 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
28)
§ 7 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
32)
Zákon č. 258/2011 Z. z.
33)
Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z., zákon č. 258/2011 Z. z.
34)
§ 9 ods. 10 zákona č. 261/2002 Z. z. v znení zákona č. 277/2005 Z. z.
35)
§ 32 až 42 a § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
36)
§ 58 ods. 1 a § 143 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
38)
§ 3 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39)
Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.
40)
§ 9 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).
42)
Zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 6 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 137/2010 Z. z.
Zákon č. 258/2011 Z. z.
43)
Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
44)
§ 140a a 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
45)
Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47)
§ 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
49)
§ 66 až 70 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
50)
Napríklad zákon č. 137/2010 Z. z.
51)
Príloha č. 1 k zákonu č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
52)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z.
53)
§ 5 ods. 2 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2010 Z. z.
54)
§ 8 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
55)
§ 5 ods. 3 zákona č. 205/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
56)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
57)
§ 2 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
58)
§ 3 až 10 zákona č. 359/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
59)
§ 66 ods. 2 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
60)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
61)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
62)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009).
63)
STN EN ISO 14001 (83 9001) Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie.
65)
Zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
68)
Zákon č. 205/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
69)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.
70)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
72)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z., zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
73)
§ 2 ods. 18 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
75)
§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín.
76)
Príloha č. 1, zoznam III k zákonu č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.