388/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

388
ZÁKON
z 29. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z. a zákona č. 290/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii vydanom v cudzine,“.
2.
V § 4 ods. 2 písm. n) a § 6 ods. 4 sa slová „Železničnej polície,“ nahrádzajú slovami „Zboru väzenskej a justičnej stráže,“.
3.
V § 5 ods. 2 sa slová „na spolujazdca na motorovom vozidle kategórie L1e, L3e a L4e.13)“ nahrádzajú slovami „na ich spolujazdca.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „§ 1 ods. 13 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 16 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.“.
5.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Vo vyhradenom jazdnom pruhu pre autobusy alebo trolejbusy smú jazdiť aj vozidlá taxislužby, ktoré sú riadne označené. Vozidlo taxislužby pritom nesmie obmedzovať plynulosť jazdy vozidiel, pre ktoré je tento vyhradený jazdný pruh určený.“.
6.
V § 44 ods. 4 štvrtej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „v rozsahu evidenčné číslo parkovacieho preukazu, dátum skončenia platnosti parkovacieho preukazu, názov príslušného orgánu, ktorý parkovací preukaz vyhotovil, meno a priezvisko osoby, ktorej bol parkovací preukaz vydaný“.
7.
V § 52 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.“.
8.
V § 52 ods. 3 druhej vete sa vypúšťajú slová „mimo obce“.
9.
V § 55 ods. 3 druhej vete sa slovo „viesť“ nahrádza slovom „viezť“.
10.
V § 66 ods. 6 druhej vete sa slová „oznámiť jej svoje osobné údaje“ nahrádzajú slovami „vyplniť s ňou a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu31a)“.
11.
V § 68 ods. 5 sa slová „ochranu pred zneužitím a pred jej sprístupnením neoprávnenej osobe“ nahrádzajú slovom „ochranu35a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
„35a)
§ 19 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
12.
V § 70 ods. 7 sa za slová „Orgán Policajného zboru“ vkladajú slová „bez ďalšieho konania“.
13.
V § 71 ods. 5 a § 91 ods. 4 prvej vete sa za slová „orgán Policajného zboru“ vkladajú slová „bez ďalšieho konania“.
14.
V § 73 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla“.
15.
V § 73 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na rozhodovanie o udelení vodičského oprávnenia podľa § 76 ods. 7 a § 78 ods. 2 a 3 je príslušný orgán Policajného zboru podľa sídla autoškoly alebo sídla jej prevádzky, kde žiadateľ absolvoval osobitný výcvik v autoškole.41a)“.
16.
V § 73 ods. 4 sa slovo „cudzom“ nahrádza slovom „inom“.
17.
V § 75 odsek 6 znie:
„(6)
Do skupiny motorových vozidiel B1 patria motorové vozidlá so štyrmi kolesami, ktoré nepatria do skupiny AM a ktorých prevádzková hmotnosť nepresahuje 400 kg a pri vozidlách určených na prepravu tovaru ich prevádzková hmotnosť nepresahuje 550 kg, bez hmotnosti batérií, ak ide o elektrické vozidlá, a najväčší čistý výkon motora nepresahuje 15 kW.“.
18.
V § 76 ods. 7 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „jazdnú súpravu podľa § 75 ods. 7 písm. b), ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg, oprávňuje viesť len vodičské oprávnenie skupiny B s príslušným harmonizovaným kódom, ktoré možno udeliť po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole41a) alebo po zložení osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla.“.
19.
V § 76 ods. 7 sa vypúšťa štvrtá veta.
20.
V § 77 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
absolvoval vodičský kurz podľa osobitného predpisu,41b) ak v § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 alebo ods. 3 nie je ustanovené inak,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41b znie:
„41b)
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 93/2005 Z. z.“.
21.
V § 77 ods. 1 písmená m) až o) znejú:
„m)
nepodlieha v cudzom štáte zákazu činnosti viesť motorové vozidlo,
n)
nemá vodičský preukaz vydaný iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru odobratý, obmedzený, pozastavený alebo zrušený v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,
o)
nemá vodičský preukaz vydaný Slovenskou republikou odobratý, obmedzený, pozastavený alebo zrušený v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,“.
22.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42 znie:
„42)
Rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2012 o rovnocennosti skupín vodičských preukazov (2013/21/EÚ) (Ú. v. EÚ L 19, 22. 1. 2013).“.
23.
V § 77 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q)
nepredložil žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia rovnakej skupiny aj na iný orgán Policajného zboru, ktorý na jej základe začal a neskončil konanie v rovnakej veci.“.
24.
§ 77 sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:
„(4)
Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia obsahuje
a)
meno, priezvisko a rodné priezvisko žiadateľa,
b)
dátum a miesto narodenia a rodné číslo žiadateľa,
c)
adresu pobytu žiadateľa alebo miesta, kde sa zdržiava,
d)
informáciu o požadovaných a udelených vodičských oprávneniach a o vydanom vodičskom preukaze,
e)
žiadosť o vykonanie osobitnej skúšky podľa § 76 ods. 7 a § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c), ak ide o osobu, ktorá žiada o vykonanie takej osobitnej skúšky,
f)
potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky,
g)
vlastnoručný podpis a podpis zákonného zástupcu žiadateľa, ktorý v deň podania žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia nedosiahol vek 18 rokov.
(5)
Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky podľa odseku 4 písm. f) obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho lekára,
b)
zaradenie do skupiny vodičov na účely vykonávania lekárskej prehliadky,
c)
závery lekárskej prehliadky,
d)
miesto a dátum vykonania lekárskej prehliadky,
e)
odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho lekára.
(6)
Za dátum udelenia vodičského oprávnenia sa považuje dátum
a)
získania odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2,
b)
vykonania osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla podľa § 76 ods. 7 alebo § 78 ods. 2 a 3,
c)
zaevidovania žiadosti podľa § 76 ods. 7 alebo § 78 ods. 2 a 3 v protokole vodičských oprávnení, ak žiadateľ absolvoval osobitný výcvik v autoškole.41a)
(7)
Podrobnosti o udeľovaní vodičského oprávnenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.“.
25.
V § 78 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „a g)“.
26.
V § 78 ods. 3 písm. d) sa slová „písm. f) a g)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a f)“.
27.
§ 79 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Odborná spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje aj osobitnou skúškou z vedenia motorových vozidiel podľa § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c).
(4)
Odborná spôsobilosť žiadateľa sa získava aj absolvovaním osobitného výcviku v autoškole podľa § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c).“.
28.
V § 80 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti obsahuje aj menný zoznam žiadateľov prihlásených na skúšku z odbornej spôsobilosti, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo a adresu pobytu žiadateľa.“.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.“.
29.
§ 80 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Pre žiadateľa o vykonanie osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla podľa § 76 ods. 7 alebo § 78 ods. 2 a 3 alebo žiadateľa, ktorý absolvoval osobitný výcvik v autoškole41a) podľa § 76 ods. 7 alebo § 78 ods. 2 a 3 sa primerane vzťahujú odseky 1 až 10.“.
30.
V § 82 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Preukaz skúšobného komisára obsahuje evidenčné číslo, titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, miesto pobytu skúšobného komisára, orgán, ktorý vydal preukaz, dátum vydania, platnosť, rozsah udeleného vodičského oprávnenia, skupiny vodičského oprávnenia, na ktoré je skúšobný komisár oprávnený vykonávať skúšky z odbornej spôsobilosti, podpis a odtlačok pečiatky orgánu, ktorý preukaz vydal, a iné záznamy.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
31.
V § 83 písmeno b) znie:
„b)
vyplniť protokol vodičských oprávnení, záznam o skúške z odbornej spôsobilosti, záznam o vykonaní osobitnej skúšky podľa skutočného priebehu skúšky a záznam o preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa skutočného priebehu preskúšania,“.
32.
Doterajší text § 83 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Protokol vodičských oprávnení obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, rodné číslo žiadateľa, rozsah požadovaného vodičského oprávnenia, názov a sídlo autoškoly, v ktorej absolvoval vodičský kurz alebo osobitný výcvik, dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti, dátum vykonania opakovanej skúšky z odbornej spôsobilosti, ak sa vykonala, výsledok každej časti skúšky z odbornej spôsobilosti, číslo preukazu skúšobného komisára, podpis a odtlačok pečiatky skúšobného komisára.“.
33.
§ 85 znie:
㤠85
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra, ustanoví
a)
podrobnosti o vykonávaní skúšky z odbornej spôsobilosti a osobitnej skúšky a o ich rozsahu,
b)
vzor prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti,
c)
vzor žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia,
d)
vzor záznamu o skúške z odbornej spôsobilosti,
e)
vzor protokolu vodičských oprávnení,
f)
podrobnosti o vykonávaní skúšky žiadateľa o udelenie preukazu skúšobného komisára, o predĺženie jeho platnosti a o jeho rozšírenie,
g)
rozsah odbornej prípravy žiadateľa o udelenie preukazu skúšobného komisára,
h)
podrobnosti o pravidelnom výcviku skúšobného komisára,
i)
podrobnosti o kontrole a hodnotení činnosti skúšobných komisárov,
j)
vzor preukazu skúšobného komisára.“.
34.
V § 87 ods. 3 písm. a) a b) a ods. 4 a § 88 ods. 6 písm. a) a b) sa za slovo „vodiči,“ vkladajú slová „ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a“.
35.
V § 87 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 9, ktoré znejú:
„(7)
Na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti sa posudzované osoby rozdeľujú do dvoch skupín, pričom
a)
žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T a držitelia vodičského oprávnenia skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T patria do skupiny 1,
b)
žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE a držitelia vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE patria do skupiny 2.
(8)
Osoba, ktorá je podľa tohto zákona povinná podrobiť sa lekárskej prehliadke, je povinná posudzujúcemu lekárovi pred vykonaním lekárskej prehliadky predložiť čestné vyhlásenie k jej zdravotnému stavu a preukázať svoju totožnosť.
(9)
Čestné vyhlásenie podľa odseku 8 obsahuje
a)
meno a priezvisko osoby,
b)
dátum narodenia osoby,
c)
adresu pobytu osoby,
d)
skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie osoba žiada,
e)
skupiny vodičských oprávnení, ktorých je osoba držiteľom,
f)
skupinu, do ktorej posudzovaná osoba patrí podľa odseku 7,
g)
vyhlásenie osoby k jej zdravotnému stavu vo vzťahu k zdravotnej spôsobilosti, k pravidelnému užívaniu liekov, k užívaniu alkoholu alebo iných návykových látok,
h)
dátum a miesto spísania čestného vyhlásenia a podpis osoby.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 10.“.
36.
V § 88 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Osoba, ktorá je podľa tohto zákona povinná podrobiť sa psychologickému vyšetreniu, je povinná posudzujúcemu psychológovi pred vykonaním psychologického vyšetrenia predložiť čestné vyhlásenie k jej psychickému stavu a preukázať svoju totožnosť.
(8)
Čestné vyhlásenie podľa odseku 7 obsahuje
a)
meno a priezvisko osoby,
b)
dátum narodenia osoby,
c)
adresu pobytu osoby,
d)
skupiny vodičských oprávnení, ktorých je osoba držiteľom,
e)
skupiny vodičských oprávnení, ku ktorým osoba žiada vykonať psychologické vyšetrenie,
f)
účel, na ktorý má byť vozidlo podľa písmena e) využívané,
g)
vyhlásenie osoby k jej fyzickému a psychickému stavu vo vzťahu k psychickej spôsobilosti, k prekonaným a prebiehajúcim ochoreniam, k pravidelnému užívaniu liekov, k aktuálnemu fyzickému a psychickému stavu a k užitiu alkoholu alebo iných návykových látok bezprostredne pred vykonaním psychologického vyšetrenia a k ostatne vykonanému psychologickému vyšetreniu,
h)
dátum a miesto spísania čestného vyhlásenia a podpis osoby.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 9 a 10.
37.
V § 88 ods. 10 sa slová „odsekov 6 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 9“.
38.
V § 89 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia, doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča podľa odseku 1 prvej vety a doklad o zdravotnej spôsobilosti osoby, ktorá sa podrobila preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho lekára,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,
c)
rozsah udeleného vodičského oprávnenia,
d)
skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, ak ide o doklad pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia,
e)
skupinu, do ktorej posudzovaná osoba patrí podľa § 87 ods. 7,
f)
závery lekárskej prehliadky,
g)
miesto a dátum lekárskej prehliadky,
h)
dátum uplynutia platnosti, ak je zdravotná spôsobilosť osoby podmienená podľa § 86 ods. 2,
i)
odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho lekára,
j)
evidenčné číslo.
(3)
Doklad o psychickej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa odseku 1 druhej vety a doklad o psychickej spôsobilosti osoby, ktorá sa podrobila preskúmaniu psychickej spôsobilosti, obsahujú
a)
meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho psychológa,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,
c)
rozsah udeleného vodičského oprávnenia,
d)
skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, ak ide o doklad pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia,
e)
závery psychologického vyšetrenia,
f)
miesto a dátum vykonania psychologického vyšetrenia,
g)
dátum uplynutia platnosti, ak je psychická spôsobilosť osoby podmienená podľa § 88 ods. 4,
h)
odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa,
i)
evidenčné číslo.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.
39.
§ 90 znie:
㤠90
(1)
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vydaný osobe na základe lekárskej prehliadky podľa § 87 ods. 2 písm. a) a ods. 3 až 6 vyhotovuje posudzujúci lekár v dvoch výtlačkoch, pričom jeden výtlačok sa vydáva posudzovanej osobe a druhý výtlačok zašle posudzujúci lekár orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu tejto osoby, a to do piatich pracovných dní odo dňa vykonania lekárskej prehliadky.
(2)
Doklad o psychickej spôsobilosti vydaný osobe na základe psychologického vyšetrenia podľa § 88 ods. 5 písm. a) a ods. 6 vyhotovuje posudzujúci psychológ v dvoch výtlačkoch, pričom jeden výtlačok sa vydáva posudzovanej osobe a druhý výtlačok zašle posudzujúci psychológ orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu tejto osoby, a to do piatich pracovných dní odo dňa vykonania psychologického vyšetrenia.
(3)
Posudzujúci lekár a posudzujúci psychológ vedú evidenciu vydaných dokladov o zdravotnej spôsobilosti a dokladov o psychickej spôsobilosti.
(4)
Iný lekár alebo psychológ, ako je uvedený v odseku 1 alebo odseku 2, ktorý u držiteľa vodičského oprávnenia zistí skutočnosť podmieňujúcu alebo vylučujúcu zdravotnú spôsobilosť mimo lekárskych prehliadok podľa § 87 alebo skutočnosť podmieňujúcu alebo vylučujúcu psychickú spôsobilosť mimo psychologických vyšetrení podľa § 88, je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa zistenia oznámiť túto skutočnosť orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu osoby, u ktorej bola táto skutočnosť zistená.
(5)
Písomnosti zaslané orgánu Policajného zboru podľa odseku 4 obsahujú údaje o osobe, ktorej zdravotná spôsobilosť alebo psychická spôsobilosť je podmienená alebo vylúčená v rozsahu
a)
meno, priezvisko a adresa alebo sídlo lekára alebo psychológa,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo dotknutej osoby,
c)
závery lekárskej prehliadky alebo závery psychologického vyšetrenia,
d)
miesto a dátum vykonania lekárskej prehliadky alebo psychologického vyšetrenia,
e)
odtlačok pečiatky a podpis lekára alebo psychológa.“.
40.
V § 91 odsek 1 znie:
„(1)
Ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia v ovládaní pravidiel cestnej premávky alebo vo vedení motorového vozidla, najmä ak neprospel na skúške z odbornej spôsobilosti na udelenie ďalšieho vodičského oprávnenia alebo ak preukázateľne nevykonával alebo nemohol vykonávať činnosť vedenia motorového vozidla dva roky a viac, orgán Policajného zboru rozhodne o preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa
a)
§ 79 ods. 2 písm. a),
b)
§ 79 ods. 2 písm. c) alebo
c)
§ 79 ods. 2.“.
41.
V § 91 ods. 2 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
42.
V § 91 ods. 4 druhá veta znie: „Držiteľ vodičského oprávnenia je povinný podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva do 30 dní od rozhodnutia.“.
43.
V § 91 ods. 5 sa slová „povinnostiach podľa odseku 4“ nahrádzajú slovami „povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti alebo o povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu, určí aj skupiny vodičského oprávnenia, z ktorých bude držiteľ vodičského oprávnenia preskúšaný alebo z ktorých sa podrobí doškoľovaciemu kurzu.“.
44.
V § 91 ods. 6 sa slová „pred vrátením vodičského preukazu“ nahrádzajú slovami „po uplynutí zákazu činnosti“.
45.
V § 91 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.
46.
V § 91 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 9, ktoré znejú:
„(7)
Preskúšanie odbornej spôsobilosti podľa odseku 6 sa vykonáva z tej skupiny vodičského oprávnenia, ktorá oprávňuje na vedenie motorového vozidla, ktorým bolo spáchané porušenie pravidiel cestnej premávky, na základe ktorého bol uložený trest zákazu činnosti alebo sankcia zákazu činnosti.
(8)
Posudzujúci lekár, posudzujúci psychológ a psychiater sú povinní zaslať doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, doklad o preskúmaní psychickej spôsobilosti, doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva a doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu orgánu Policajného zboru, ktorý rozhodol o týchto povinnostiach, do piatich pracovných dní od ich uskutočnenia.
(9)
Posudzujúci lekár, posudzujúci psychológ a psychiater vedú evidenciu dokladov vydaných podľa odseku 8.“.
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 10 až 13.
47.
V § 91 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a podrobnosti o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva“.
48.
V § 91 sa za odsek 12 vkladajú nové odseky 13 až 15, ktoré znejú:
„(13)
Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu alebo sídlo psychiatra,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,
c)
zameranie odborného vyšetrenia,
d)
odporúčanie rozhodnúť o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti,
e)
miesto a dátum vykonania odborného vyšetrenia,
f)
odtlačok pečiatky a podpis psychiatra.
(14)
Doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho psychológa,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo osoby, ktorá sa podrobila odbornému poradenstvu,
c)
potvrdenie o podrobení sa osoby odbornému poradenstvu,
d)
miesto a dátum vyhotovenia,
e)
odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa,
f)
evidenčné číslo.
(15)
Doklad o preskúšaní odbornej spôsobilosti obsahuje
a)
meno, priezvisko a rodné priezvisko osoby,
b)
dátum narodenia alebo rodné číslo,
c)
adresu pobytu,
d)
číslo a dátum rozhodnutia o preskúšaní odbornej spôsobilosti,
e)
skupiny udeleného vodičského oprávnenia,
f)
rozsah preskúšania odbornej spôsobilosti,
g)
záznam o preskúšaní odbornej spôsobilosti,
h)
celkové hodnotenie odbornej spôsobilosti.“.
Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 16.
49.
V § 91 odsek 16 znie:
„(16)
Ministerstvo vnútra ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o preskúšaní odbornej spôsobilosti a vzor dokladu o preskúšaní odbornej spôsobilosti.“.
50.
V § 92 ods. 1 sa slová „len niektoré skupiny motorových vozidiel alebo len niektoré motorové vozidlá, alebo len motorové vozidlo osobitne technicky upravené“ nahrádzajú slovami „motorové vozidlo len za dodržania určitých podmienok“, slovo „držiteľovi“ sa vypúšťa a na konci sa pripája táto veta: „Obmedzenie vodičského oprávnenia sa vyznačí vo vodičskom preukaze vo forme kódu.“.
51.
V § 92 ods. 2 písm. c) sa slová „nepreukázal, že sa v určenom rozsahu a v určenej lehote podrobil“ nahrádzajú slovami „sa nepodrobil“.
52.
V § 92 ods. 2 písm. e) sa slová „dokladom podľa § 91 ods. 9 písm. d) nepreukázal, že sa v určenom rozsahu a v určenej lehote podrobil“ nahrádzajú slovami „sa nepodrobil nariadenému preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva alebo“.
53.
V § 92 ods. 3 písm. a) sa za slovo „nehoda“ vkladajú slová „s následkom na živote alebo zdraví“.
54.
V § 92 odsek 4 znie:
„(4)
Rozhodnutím o odobratí vodičského oprávnenia sa jeho držiteľovi počas odobratia vodičského oprávnenia zakazuje viesť motorové vozidlo až do času jeho vrátenia.“.
55.
V § 92 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 10.
56.
V § 92 ods. 5 sa slová „ktorého rozsah bol obmedzený“ nahrádzajú slovom „obmedzené“.
57.
V § 92 ods. 6 sa slová „vodičské oprávnenie alebo jeho rozsah bol obmedzený“ nahrádzajú slovami „alebo obmedzené vodičské oprávnenie“ a slová „obnoví jeho pôvodný rozsah“ sa nahrádzajú slovami „zruší jeho obmedzenie“.
58.
V § 92 ods. 9 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“ a slová „odobraté, komu bol jeho rozsah obmedzený“ sa nahrádzajú slovami „odobraté alebo obmedzené“.
59.
§ 92 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Ministerstvo vnútra ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o vrátení odobratého vodičského oprávnenia a o zrušení jeho obmedzenia.“.
60.
V § 94 ods. 4 sa slová „5 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak.“ nahrádzajú slovami „päť rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti.“.
61.
V § 94 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T osoby staršej ako 63 rokov je päť rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti.
(6)
Vodičský preukaz obsahuje
a)
meno a priezvisko držiteľa,
b)
dátum a miesto narodenia držiteľa,
c)
dátum vydania vodičského preukazu,
d)
dátum skončenia platnosti vodičského preukazu,
e)
názov orgánu vydávajúceho vodičský preukaz,
f)
sériu a číslo vodičského preukazu,
g)
podobu tváre držiteľa s rozmermi 2 cm x 2,5 cm,
h)
podpis držiteľa,
i)
skupinu alebo skupiny vozidiel, ktoré je držiteľ oprávnený viesť,
j)
dátum prvého udelenia vodičského oprávnenia pre každú skupinu vodičského oprávnenia a dátum uplynutia platnosti vodičského preukazu pre každú skupinu vodičského oprávnenia.“.
62.
§ 94 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Vodičský preukaz môže obsahovať aj doplnkové informácie alebo obmedzenia vo forme kódov vzťahujúce sa na príslušnú skupinu vodičského oprávnenia a ďalšie záznamy.
(8)
Podrobnosti o vyobrazení a vzor vodičského preukazu, kódy vodičského oprávnenia, ktoré sa uvádzajú vo vodičskom preukaze, a spôsob zaznamenávania údajov do vodičského preukazu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.“.
63.
V § 95 odsek 1 znie:
„(1)
Vodičský preukaz vydá orgán Policajného zboru na základe udeleného prvého alebo ďalšieho vodičského oprávnenia.“.
64.
V § 96 ods. 3 sa slová „odseku 5 alebo 6“ nahrádzajú slovami „odseku 4 alebo odseku 5“.
65.
V § 96 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 8.
66.
V § 97 ods. 6 a § 104 ods. 10 sa vypúšťajú slová „a § 96 ods. 4“.
67.
V § 98 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak držiteľ vodičského oprávnenia pri podaní žiadosti o vydanie vodičského preukazu splnomocní na vykonanie úkonu inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred orgánom Policajného zboru, nevyžaduje sa osvedčený podpis držiteľa vodičského oprávnenia.“.
68.
V § 99 sa vypúšťajú slová „príslušníkovi Železničnej polície,“.
69.
Doterajší text § 99 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak orgán Policajného zboru má nájdený vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz a jeho držiteľ nepožiadal o vydanie ďalšieho preukazu, orgán Policajného zboru ho na požiadanie vráti jeho držiteľovi.“.
70.
V § 100 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo § 91 ods. 6 alebo ak je zadržaný podľa § 70 ods. 5.“.
71.
V § 102 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „pred 19. januárom 2013“.
72.
V § 102 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru od 19. januára 2013, a to na vedenie v ňom vyznačených skupín motorových vozidiel, okrem tých skupín, ktoré môže jeho držiteľ viesť len na území štátu, ktorý vodičský preukaz vydal, a ktoré sú vo vodičskom preukaze vyznačené odlišným typom písma ako skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
73.
V § 104 ods. 13 sa nad slovom „priestoru,“ vypúšťa odkaz 42.
74.
V § 107 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „v rozsahu evidenčné číslo dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti, dátum vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti, meno posudzujúceho lekára a posudzujúceho psychológa, ktorí vydali doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti, a závery lekárskej prehliadky a psychologického vyšetrenia,“.
75.
V § 107 ods. 2 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:
„g)
údaje o zdravotnej a psychickej spôsobilosti zaslané podľa § 90 ods. 4,
h)
údaje o čísle povolenia alebo číslo licencie Spoločenstva,45a) ak sa priestupku dopustí vodič vozidla podniku cestnej dopravy,“.
Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená i) až l).
Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:
„45a)
§ 5 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.“.
76.
V § 107 ods. 2 písm. i) sa slová „obnovení ich pôvodného rozsahu“ nahrádzajú slovami „zrušení ich obmedzení“.
77.
V § 108 odsek 4 znie:
„(4)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) bezodplatne zasiela v elektronickej forme orgánu Policajného zboru údaje o udelených inštruktorských oprávneniach a platnosti inštruktorských preukazov v rozsahu meno a priezvisko inštruktora autoškoly, dátum a miesto jeho narodenia a adresu jeho bydliska, rozsah udeleného inštruktorského oprávnenia, evidenčné číslo a dátum uplynutia platnosti inštruktorského preukazu.“.
78.
§ 108 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Pri úkonoch spojených s udelením vodičského oprávnenia alebo vydaním vodičského preukazu je orgán Policajného zboru oprávnený prostredníctvom ministerstva vnútra vykonávať automatizované vyhľadávanie údajov o vodičských preukazoch a vodičských oprávneniach45b) v evidenciách iných členských štátov Európskej únie na základe zadania týchto údajov:
a)
číslo vodičského preukazu alebo
b)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo držiteľa vodičského preukazu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45b znie:
„45b)
Zmluva o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 17/2011 Z. z.).“.
79.
V § 109 ods. 1 a § 113 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Železničnej polícii,“.
80.
§ 109 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Ministerstvo vnútra umožňuje iným členským štátom Európskej únie prístup do evidencie vodičov s cieľom vykonávať automatizované vyhľadávanie údajov o vodičských preukazoch a vodičských oprávneniach45b) na základe zadania týchto údajov:
a)
číslo vodičského preukazu,
b)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo držiteľa vodičského preukazu.
(8)
Ministerstvo vnútra poskytuje inému členskému štátu Európskej únie podľa odseku 7 údaje v rozsahu
a)
číslo vodičského preukazu a jeho stav,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa vodičského preukazu,
c)
orgán, ktorý vydal vodičský preukaz,
d)
dátum vydania vodičského preukazu,
e)
dátum platnosti vodičského preukazu,
f)
udelené vodičské oprávnenie a jeho stav.“.
81.
V § 111 ods. 1 sa za slová „držiteľoch vozidiel,“ vkladajú slová „osobách, ktoré zastupujú vlastníkov vozidiel alebo držiteľov vozidiel, osobách oprávnených konať za vlastníka vozidla alebo za držiteľa vozidla,“.
82.
V § 111 ods. 2 písm. a) sa za slovo „údaje“ vkladajú slová „v rozsahu podľa odseku 3“.
83.
V § 111 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
osobné údaje v rozsahu podľa odseku 3 o osobách, ktoré zastupujú osoby uvedené v písmene a) alebo písmene b), alebo o osobách, ktoré konajú za tieto osoby a ktoré uskutočnili evidenčný úkon, a čísla ich preukazov totožnosti,“.
84.
V § 111 ods. 3 sa za slová „vlastníkov vozidiel,“ vkladajú slová „a o osobách, ktoré konajú za vlastníkov vozidiel alebo držiteľov vozidiel,“.
85.
V § 112 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a aktualizované údaje o poistných udalostiach vozidiel“.
86.
§ 112 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:
„(8)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je povinné bezodplatne elektronicky sprístupniť orgánu Policajného zboru údaje vedené v obchodnom registri vrátane evidovaných zmien v tomto registri, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie vozidiel.
(9)
Zo živnostenského registra sa prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel bezodplatne sprístupňujú orgánu Policajného zboru údaje vedené v živnostenskom registri vrátane evidovaných zmien v tomto registri, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie vozidiel.
(10)
Ak osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte alebo ktorá zabezpečuje predaj takýchto vozidiel, bude žiadať o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel alebo prevod držby vozidla na inú osobu prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, je povinná vopred požiadať orgán Policajného zboru o zaevidovanie do elektronickej služby.“.
87.
V § 113 ods. 1 prvej vete sa slová „Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky,“ nahrádzajú slovami „Zboru väzenskej a justičnej stráže, Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky,“, bodka na konci sa nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „spracovateľom starých vozidiel,53a) Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:
„53a)
§ 49 ods. 9 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
88.
V § 113 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Informácie z evidencie vozidiel sa poskytujú aj Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky, výrobcovi vozidiel, zástupcovi výrobcu vozidiel a osobe, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte, ktorú orgán Policajného zboru zaevidoval podľa § 112 ods. 10; takéto informácie sa poskytujú len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa predmetu ich činnosti.“.
89.
§ 113 sa dopĺňa odsekmi 8 až 11, ktoré znejú:
„(8)
Ministerstvo vnútra umožňuje vyhľadávanie údajov v informačnom systéme EUCARIS ministerstvu dopravy, okresnému úradu a poverenej technickej službe kontroly originality vozidiel.45b)
(9)
Ministerstvo vnútra umožňuje iným členským štátom Európskej únie prístup do evidencie vozidiel s cieľom vykonávať automatizované vyhľadávanie údajov o vozidlách a údajov o vlastníkoch vozidiel alebo držiteľoch vozidiel na účely objasňovania týchto deliktov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky:
a)
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti,
b)
nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia,
c)
nezastavenie na červený svetelný signál na svetelnom signalizačnom zariadení,
d)
vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu,
e)
vedenie vozidla pod vplyvom inej návykovej látky,
f)
nepoužitie ochrannej prilby na ustanovených kategóriách vozidiel,
g)
nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu, alebo
h)
používanie telefónneho prístroja alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti počas vedenia vozidla.
(10)
Ministerstvo vnútra umožňuje iným členským štátom Európskej únie vyhľadávanie údajov podľa odseku 1 na základe zadania týchto údajov:
a)
členský štát evidencie vozidla,
b)
úplné evidenčné číslo vozidla,
c)
členský štát deliktu,
d)
dátum spáchania deliktu,
e)
čas spáchania deliktu,
f)
účel vyhľadania vozidla prostredníctvom kódu deliktu:
1.
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti,
2.
vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu,
3.
nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia,
4.
nezastavenie na červený svetelný signál na svetelnom signalizačnom zariadení,
5.
nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu,
10.
jazda pod vplyvom návykovej látky,
11.
nepoužitie ochrannej prilby,
12.
nedovolené použitie telefónneho prístroja alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti počas vedenia vozidla.
(11)
Ministerstvo vnútra poskytuje inému členskému štátu Európskej únie podľa odseku 9 údaje o držiteľovi vozidla, vlastníkovi vozidla a vozidle v rozsahu
a)
evidenčné číslo vozidla,
b)
identifikačné číslo vozidla VIN,
c)
označenie štátu, v ktorom je vozidlo evidované,
d)
značka vozidla,
e)
obchodný názov vozidla,
f)
kategória vozidla,
g)
názov, právna forma, adresa sídla a identifikačné číslo držiteľa vozidla, ak je držiteľom vozidla právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,
h)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu držiteľa vozidla, ak je držiteľom vozidla fyzická osoba,
i)
názov, právna forma, adresa sídla a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak je vlastníkom vozidla právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,
j)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu vlastníka vozidla, ak je vlastníkom vozidla fyzická osoba.“.
90.
V § 114 ods. 7 sa slová „ods. 1 písm. i)“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.
91.
V § 115 odsek 1 znie:
„(1)
Vlastník dosiaľ neevidovaného dokončeného vozidla, ktorému výrobca alebo zástupca výrobcu vystavil a vydal osvedčenie o evidencii časť II, a držiteľ vozidla uvedený vlastníkom vozidla podľa § 114 ods. 2 sú pri osobnom podaní žiadosti o zaevidovanie vozidla povinní predložiť orgánu Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť II, doklady preukazujúce splnenie podmienok na vykonanie evidenčných úkonov podľa § 114, preukázať svoju totožnosť a vyplniť príslušné tlačivá; ak k vozidlu výrobca vystavil osvedčenie o zhode vozidla COC,57a) sú povinní predložiť aj osvedčenie o zhode vozidla COC. Vlastník vozidla je povinný preukázať spôsob nadobudnutia vlastníctva vozidla.58) Orgán Policajného zboru zaeviduje farbu vozidla podľa osvedčenia o evidencii časť II, ktoré vydal výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla, pričom farba vozidla môže byť iná, ako je uvedená v osvedčení o zhode vozidla COC.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 57a a 58 znejú:
„57a)
§ 5 ods. 13, § 6 ods. 7 a § 7 ods. 9 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
58)
Napríklad § 588 a 658 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 409 Obchodného zákonníka, § 46 až 64 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
92.
V § 115 ods. 2 prvej vete sa slová „Vlastník jednotlivo dovezeného vozidla, ktorému okresný úrad uznal typové schválenie ES, uznal schválenie alebo schválil jednotlivo dovezené vozidlo, vystavil a vydal osvedčenie o evidencii časť II,“ nahrádzajú slovami „Vlastník jednotlivo dovezeného vozidla“.
93.
§ 115 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:
„(5)
Výrobca alebo zástupca výrobcu dosiaľ neevidovaného dokončeného vozidla, ktoré nadobudol vlastník vozidla, môže požiadať o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom.64) Výrobca alebo zástupca výrobcu takéhoto vozidla je povinný bezodplatne v elektronickej forme zasielať orgánu Policajného zboru údaje o nadobudnutí vozidla, vlastníkovi vozidla, držiteľovi vozidla, ktorých orgán Policajného zboru zapíše do osvedčenia o evidencii časť I a časť II, údaje o druhu a rozmere tabuľky s evidenčným číslom, mieste a spôsobe doručenia osvedčenia o evidencii časť I a o osobe, ktorá prevezme osvedčenie o evidencii časť II a tabuľky s evidenčným číslom.
(6)
Osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte, môže požiadať o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel, ktorému okresný úrad uznal typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla, uznal schválenie alebo schválil takéto vozidlo, prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom.64) Takáto osoba je povinná pre každé vozidlo uviesť vlastníka vozidla a držiteľa vozidla, ktorých orgán Policajného zboru zapíše do osvedčenia o evidencii časť I a časť II, údaje o druhu a rozmere tabuľky s evidenčným číslom, mieste a spôsobe doručenia osvedčenia o evidencii časť I a o osobe, ktorá prevezme osvedčenie o evidencii časť II a tabuľky s evidenčným číslom.
(7)
Orgán Policajného zboru prihlási vozidlo podľa odseku 5 alebo odseku 6 do evidencie vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny a možnosť prevzatia osvedčenia o evidencii časť II a tabuľky s evidenčným číslom, ak tomu nebránia zákonné dôvody.
(8)
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je pri prevzatí osvedčenia o evidencii časť II a tabuliek s evidenčným číslom povinný preukázať svoju totožnosť a orgánu Policajného zboru
a)
preukázať oslobodenie od platenia správneho poplatku podľa osobitného predpisu,59a)
b)
preukázať dôvod zníženia výšky správneho poplatku podľa osobitného predpisu,59b)
c)
predložiť osvedčenie o zhode vozidla COC, ak k vozidlu výrobca toto osvedčenie vystavil, do ktorého orgán Policajného zboru vyznačí dátum evidencie vozidla v Slovenskej republike, sériu a číslo osvedčenia o evidencii časť II, osvedčenie o zhode vozidla COC potvrdí podpisom a odtlačkom pečiatky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 59a a 59b znejú:
„59a)
Oslobodenie k položke 65 sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
59b)
Prvý bod poznámok k položke 65 sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
94.
§ 116 vrátane nadpisu znie:
㤠116
Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru
(1)
Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť orgánu Policajného zboru, kde je jeho vozidlo evidované,
a)
prevod držby vozidla na inú osobu,
b)
výmenu karosérie, výmenu rámu, prestavbu vozidla alebo zmenu, ktorú zaevidoval okresný úrad, ak nevydal úplné osvedčenie o evidencii časť II,
c)
trvalú zmenu farby vozidla,
d)
odhlásenie vozidla do cudziny,
e)
zápis schváleného spájacieho zariadenia do osvedčenia o evidencii časti II alebo zrušenie takéhoto zápisu,
f)
zápis schválených rozmerov a druhu pneumatík a schválených rozmerov ráfikov, ak tento zápis nevykonal okresný úrad,
g)
zrušenie zápisu nesprávnych alebo neúplných údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii časť I alebo časť II a zápis správnych údajov do týchto dokladov.
(2)
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla splnomocnený na tento úkon vlastníkom vozidla je povinný osobne oznámiť orgánu Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, zmenu vlastníckeho práva k vozidlu.
(3)
Skutočnosti podľa odsekov 1 a 2 je držiteľ vozidla a vlastník vozidla povinný oznámiť do 15 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Orgán Policajného zboru zapíše zmenu podľa odseku 1 písm. a), d) alebo odseku 2 len so súhlasom vlastníka vozidla alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu59c) a zmenu podľa odseku 1 písm. b) zapíše, ak okresný úrad vyznačil túto zmenu v osvedčení o evidencii časť II a nevydal úplné osvedčenie o evidencii časť II.60)
(4)
Držiteľ vozidla je povinný pri oznámení zmeny podľa odseku 1 písm. a) uviesť potrebné údaje o osobe, ktorú orgán Policajného zboru zapíše do osvedčenia o evidencii časť II ako osobu, na ktorú sa držba vozidla previedla; zároveň je povinný uviesť údaje o vlastníkovi vozidla.
(5)
Ak orgán Policajného zboru po oznámení straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii časť I, časť II alebo tabuľky s evidenčným číslom nevydáva nové osvedčenie o evidencii časť I, časť II alebo tabuľku s evidenčným číslom, postupuje rovnako ako v § 72 ods. 3. Nové osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II môže na základe žiadosti vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla vydať orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované, alebo orgán Policajného zboru, ktorý vedie evidenciu vozidiel, kde si žiadateľ podá žiadosť o jeho vydanie. Ak bolo osvedčenie o evidencii časť I, časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom nájdené a nebolo vydané nové osvedčenie alebo nová tabuľka s evidenčným číslom, orgán Policajného zboru ich na požiadanie vráti držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla.
(6)
Držiteľ vozidla pri oznámení zmeny podľa odseku 1 písm. c) a d) je povinný na vykonanie evidenčných úkonov predložiť odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „spôsobilé“ nie starší ako 15 dní; pri oznámení odhlásenia vozidla do cudziny držiteľ vozidla môže predložiť aj odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „dočasne spôsobilé“ nie starší ako 15 dní, ak sú údaje na identifikátoroch vozidla čitateľné a bezpečne určiteľné.61)
(7)
Ak držiteľ vozidla predloží odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „nespôsobilé“ alebo „dočasne spôsobilé“ z dôvodu chýbajúcich údajov na identifikátoroch vozidla alebo z dôvodu odstránenia tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo VIN,62) orgán Policajného zboru postupuje podľa osobitného predpisu.63)
(8)
Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť zmenu miesta svojho pobytu alebo sídla do 15 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta svojho nového pobytu alebo sídla.
(9)
Držiteľ vozidla pri oznámení zmeny v evidencii vozidiel je povinný predložiť osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané; to neplatí, ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II zadržané podľa § 72 ods. 1 písm. a) až c), f) a g), pričom držiteľ vozidla preukázal pominutie dôvodov na ich zadržanie a nebolo vydané nové osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, alebo ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II stratené alebo odcudzené. Držiteľ vozidla pri oznámení zmeny podľa odseku 1 písm. a) nie je povinný predložiť osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané osvedčenie o evidencii časť II. Okrem toho je držiteľ vozidla povinný predložiť ďalšie doklady preukazujúce splnenie podmienok na vykonanie zmeny v evidencii vozidiel, preukázať svoju totožnosť a vyplniť príslušné tlačivo, ak je na tento úkon zavedené. Ak držiteľ vozidla žiada o zápis schváleného spájacieho zariadenia, je povinný predložiť doklad o jeho typovom schválení podľa osobitného predpisu,63a) doklad o homologizácii podľa osobitného predpisu63b) alebo potvrdenie, ktoré vydal výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla. Ak držiteľ vozidla žiada o zápis schválených rozmerov a druhu pneumatík a schválených rozmerov ráfikov, je povinný predložiť potvrdenie, ktoré vydal výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla.
(10)
Orgán Policajného zboru zaeviduje zmenu v evidencii vozidiel, držiteľovi vozidla vydá osvedčenie o evidencii časť II a podľa potreby vydá aj osvedčenie o evidencii časť I, pridelí vozidlu evidenčné číslo a vydá tabuľku s evidenčným číslom, ak tomu nebránia zákonné dôvody.
(11)
Ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom zadržaná podľa § 72 ods. 1 písm. a) až d), f) a h) až k), orgán Policajného zboru vykoná zmenu podľa odseku 1 písm. a), odseku 2 a 8, pričom osvedčenie o evidencii časť I, časť II ani tabuľku s evidenčným číslom nevydáva; tento postup neplatí, ak bol uplatnený postup podľa § 72 ods. 7.
(12)
Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť odcudzenie vozidla najbližšiemu orgánu Policajného zboru.
(13)
Povinnosť držiteľa vozidla osobne oznámiť orgánu Policajného zboru zmenu podľa odseku 1 neplatí, ak okresný úrad vykonal zmenu v evidencii vozidiel, pričom vydal úplné osvedčenie o evidencii časť II.63c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 59c, 63a až 63c znejú:
„59c)
Napríklad § 152 alebo § 175q Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
63a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 205/2006 Z. z. o technických požiadavkách na mechanické spojovacie zariadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o ich pripevnení k takým vozidlám v znení nariadenia vlády č. 172/2007 Z. z.
63b)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb. o Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel.
63c)
§ 101 písm. c) štvrtý bod zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
95.
Za § 116 sa vkladá § 116a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠116a
Zmeny v evidencii vozidiel prostredníctvom elektronickej služby
(1)
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 2 aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom.64) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody a ak bolo vozidlu pred oznámením zmeny vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané.
(2)
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 1 písm. a) aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom.64) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.
(3)
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 1 písm. c), o zmenu doplnkovej farby a zvláštnej výbavy vozidla aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, ak bolo vozidlu vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané, pričom je povinný žiadosť potvrdiť bezpečnostným osobným kódom.65) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak prijal z poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel elektronickú informáciu o podrobení vozidla kontrole originality vozidla s výsledkom „spôsobilé“ nie staršiu ako 15 dní a ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.
(4)
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže oznámiť stratu alebo odcudzenie osvedčenia o evidencii časti I, časti II alebo tabuľky s evidenčným číslom aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný žiadosť potvrdiť bezpečnostným osobným kódom.65) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.
(5)
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 8 aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, ak bolo vozidlu vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané, pričom je povinný žiadosť potvrdiť bezpečnostným osobným kódom.65)
(6)
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je povinný po automatizovanom oznámení zmeny orgánom Policajného zboru prevziať na orgáne Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť II a tabuľku s evidenčným číslom, ak orgán Policajného zboru vydáva novú tabuľku, pričom je povinný preukázať svoju totožnosť a
a)
odovzdať pôvodne vydané osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané; to neplatí, ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II zadržané podľa § 72 ods. 1 písm. a) až c), f) a g), pričom držiteľ vozidla preukázal pominutie dôvodov na ich zadržanie a nebolo vydané nové osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, alebo ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II stratené alebo odcudzené,
b)
odovzdať pôvodne vydanú tabuľku s evidenčným číslom, ak orgán Policajného zboru vydáva novú tabuľku s evidenčným číslom; to neplatí, ak bola tabuľka s evidenčným číslom zadržaná podľa § 72 ods. 1 písm. a) až c), f) a g), pričom držiteľ vozidla preukázal pominutie dôvodov na jej zadržanie a nebola vydaná nová tabuľka s evidenčným číslom, alebo ak bola tabuľka s evidenčným číslom stratená alebo odcudzená,
c)
preukázať oslobodenie od platenia správneho poplatku podľa osobitného predpisu,59a)
d)
preukázať dôvod zníženia výšky správneho poplatku podľa osobitného predpisu.59b)
(7)
Ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom zadržaná podľa § 72 ods. 1 písm. a) až d), f) a h) až k), orgán Policajného zboru vykoná zmenu podľa odsekov 1, 2 a 5, pričom postupuje podľa § 116 ods. 11.
(8)
Ak vlastník vozidla evidovaného v Slovenskej republike uzatvoril zmluvu na predaj vozidla s osobou, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte alebo ktorá zabezpečuje predaj takýchto vozidiel, takáto osoba môže požiadať o prevod držby vozidla na inú osobu prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinná žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom.64) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia zákonné dôvody.
(9)
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zrušenie zmeny podľa § 116 ods. 1 písm. a) a ods. 2 aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný žiadosť potvrdiť bezpečnostným osobným kódom.65) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 65 znie:
„65)
§ 4b zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2012 Z. z.“.
96.
§ 117 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Zápis vlastníka vozidla a držiteľa vozidla
§ 117
(1)
Po oznámení zmeny podľa § 116 ods. 1 písm. a) je osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, povinná osobne požiadať orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta svojho pobytu alebo sídla o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ, a to do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu držba vozidla previedla. Pritom je povinná na vykonanie evidenčných úkonov predložiť osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II so zápisom o oznámení zmeny, ktorý vykonal orgán Policajného zboru, osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané k osvedčeniu o evidencii časti II, a ďalšie potrebné doklady ustanovené týmto zákonom preukazujúce splnenie podmienok na vykonanie zmeny v evidencii vozidiel, preukázať svoju totožnosť, vyplniť príslušné tlačivo, ak je na tento účel zavedené, a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii časť II s údajmi priamo na vozidle; osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II sa neodovzdáva, ak bolo stratené alebo odcudzené. Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, žiada o zápis orgán Policajného zboru, na ktorom nie je vozidlo evidované, je povinná odovzdať aj tabuľku s evidenčným číslom; to neplatí, ak bola tabuľka s evidenčným číslom stratená alebo odcudzená.
(2)
Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu previedla držba vozidla, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ, je povinná predložiť odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „spôsobilé“ nie starší ako 15 dní.
(3)
Orgán Policajného zboru zaeviduje zápis ďalšieho vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla v evidencii vozidiel a držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla vydá osvedčenie o evidencii časť I a časť II, a ak ide o postup podľa odseku 1 poslednej vety, aj tabuľku s evidenčným číslom.
(4)
Povinnosť osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla, osobne požiadať orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta svojho pobytu alebo sídla o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ neplatí, ak požiadala o vykonanie zmeny prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.
(5)
Osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, môže požiadať o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ, a to do 15 dní odo dňa, keď sa na ňu previedla držba vozidla, aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, ak bolo vozidlu vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané, pričom je povinná žiadosť potvrdiť bezpečnostným osobným kódom.65) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia zákonné dôvody.
(6)
Osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, je povinná po automatizovanom oznámení zmeny orgánom Policajného zboru prevziať na orgáne Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť II a tabuľku s evidenčným číslom, ak orgán Policajného zboru vydáva novú tabuľku, pričom je povinná preukázať svoju totožnosť, umožniť porovnanie údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii časť II s údajmi priamo na vozidle a postupovať podľa § 116a ods. 6.
(7)
Povinnosť osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla, umožniť porovnanie údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii časť II s údajmi priamo na vozidle neplatí, ak na vykonanie evidenčného úkonu predložila odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „spôsobilé“ nie starší ako 15 dní.
(8)
Ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom zadržaná podľa § 72 ods. 1 písm. a) až c), f) a h) až k), orgán Policajného zboru vykoná zmenu podľa tohto paragrafu, pričom postupuje podľa § 116 ods. 11.
(9)
Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla požiadal o zmenu prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pri prevzatí osvedčenia o evidencii časť II a tabuliek s evidenčným číslom je povinný postupovať podľa § 116a ods. 6.“.
97.
V § 118 odsek 1 znie:
„(1)
Orgán Policajného zboru vykoná zmeny v evidencii, ak o to požiada vlastník vozidla zapísaný v osvedčení o evidencii časť I alebo časť II alebo vlastník vozidla, ktorý hodnovernými dokladmi preukáže spôsob nadobudnutia vlastníctva vozidla a plnenie s tým súvisiacich povinností; povinnosti podľa § 116 v tomto prípade plní vlastník vozidla.“.
98.
V § 118 ods. 2 sa slová „§ 117 ods. 1 alebo 2“ nahrádzajú slovami „§ 117 ods. 1, 4 alebo ods. 5“.
99.
V § 118 odsek 4 znie:
„(4)
Orgán Policajného zboru nevykoná zápis o zmene držby vozidla, odhlásenie vozidla do cudziny a zmenu údajov o vlastníkovi vozidla, ak súdny exekútor vyznačil v evidencii vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, že sa proti vlastníkovi vozidla vedie exekučné konanie, alebo po doručení oznámenia od oprávneného orgánu, že sa proti vlastníkovi vozidla vedie výkon rozhodnutia.“.
100.
V § 119 ods. 1 sa slová „§ 116 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 116 ods. 6“.
101.
§ 119 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla prihláseného do evidencie vozidiel môže požiadať o odhlásenie vozidla do cudziny aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, ak bolo vozidlu vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané, pričom je povinný žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom.64) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak prijal z poverenej technickej služby kontroly originality vozidla elektronickú informáciu o podrobení vozidla kontrole originality vozidla podľa § 116 ods. 6, a ak tomu nebránia iné zákonné dôvody; ak však orgán Policajného zboru prijal informáciu o podrobení vozidla kontrole originality vozidla s výsledkom „dočasne spôsobilé“ z dôvodu chýbajúcich údajov na identifikátoroch vozidla alebo z dôvodu odstránenia tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo VIN,62) orgán Policajného zboru žiadateľovi automatizovane spätne oznámi, že vykonaniu evidenčného úkonu bránia zákonné dôvody, pričom postupuje podľa osobitného predpisu.63)
(6)
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je povinný po automatizovanom oznámení zmeny orgánom Policajného zboru podľa odseku 5 postupovať podľa § 116a ods. 6.
(7)
Povinnosť predloženia dokladu podľa § 116 ods. 6 neplatí, ak sa pri vývoze vozidla do cudziny nemení držiteľ vozidla.“.
102.
Za § 119 sa vkladá § 119a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠119a
Dočasné vyradenie vozidla z evidencie
(1)
Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, dočasne vyradí vozidlo z evidencie vozidiel, ak o to jeho vlastník alebo držiteľ osobne požiada; orgán Policajného zboru dočasne vyradí vozidlo z evidencie vozidiel aj vtedy, ak o to osobne požiada osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla. Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie vozidiel najviac na 20 rokov.
(2)
Vlastník vozidla, držiteľ vozidla alebo osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, je pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel povinná vyplniť príslušné tlačivo, ak je na tento účel zavedené, odovzdať osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané a tabuľku s evidenčným číslom; osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom sa neodovzdávajú, ak boli stratené alebo odcudzené.
(3)
Vlastníkovi vozidla, držiteľovi vozidla alebo osobe, na ktorú sa držba vozidla previedla, orgán Policajného zboru vydá potvrdenie o dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel.
(4)
Počas celej doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel vozidlo nesmie byť prevádzkované v cestnej premávke, vozidlo nesmie byť zničené a musí byť prístupné orgánu Policajného zboru; to neplatí, ak vozidlo bolo podľa osobitného predpisu49) odovzdané na spracovanie a následne bolo vyradené z evidencie vozidiel. Orgán Policajného zboru na túto povinnosť upozorní vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie.
(5)
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla dočasne vyradeného z evidencie vozidiel, ktorý chce také vozidlo prevádzkovať v cestnej premávke pred uplynutím lehoty skončenia dočasného vyradenia vozidla, je povinný písomne požiadať orgán Policajného zboru o opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel.
(6)
Orgán Policajného zboru pri opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel vráti vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi vozidla odovzdané osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a tabuľku s evidenčným číslom. Ak bolo vozidlu pri dočasnom vyradení z evidencie vozidiel vydané osvedčenie o evidencii pred 1. júnom 2010, orgán Policajného zboru vydáva nové osvedčenie o evidencii časť I a časť II.
(7)
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel je povinný v lehote do 30 dní vozidlo, ktoré nemá platnú technickú kontrolu vozidla a motorové vozidlo, ktoré nemá platnú emisnú kontrolu motorového vozidla, podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha. Orgán Policajného zboru na túto povinnosť upozorní vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla pri zaradení vozidla do evidencie vozidiel.
(8)
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré je dočasne vyradené z evidencie vozidiel, môže požiadať orgán Policajného zboru o predĺženie doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel, pričom sa primerane postupuje podľa odsekov 1 až 4.
(9)
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré je dočasne vyradené z evidencie vozidiel, môže požiadať orgán Policajného zboru o zmenu podľa § 116 ods. 1 písm. a), ods. 2 a o zápis vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla. Orgán Policajného zboru vykoná takúto zmenu, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody, pričom osvedčenie o evidencii časť I, časť II ani tabuľku s evidenčným číslom nevydáva.“.
103.
V § 120 ods. 2 sa slová „vozidiel alebo potvrdenie“ nahrádzajú slovami „vozidiel, potvrdenie“ a za slovo „hodnotu“ sa vkladá čiarka a slová „alebo potvrdenie múzea o nadobudnutí vozidla do zbierok66a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 66a znie:
„66a)
§ 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
104.
V § 120 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak bolo staré vozidlo odovzdané na spracovanie,66) vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je povinný spracovateľovi vozidla odovzdať osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané, a tabuľku s evidenčným číslom; osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom sa neodovzdávajú, ak boli stratené alebo odcudzené.“.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.
105.
V § 120 odsek 10 znie:
„(10)
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, na spracovanie ktorého sa nevzťahujú ustanovenia o spracovaní starých vozidiel podľa osobitného predpisu,66a) môže požiadať o vyradenie vozidla z evidencie aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom.64) Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie a žiadateľovi automatizovane oznámi vyradenie, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 66a znie:
„66a)
§ 49 ods. 2, 4 a 5 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
106.
§ 120 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je povinný do 15 dní po automatizovanom oznámení orgánu Policajného zboru podľa odseku 10 odovzdať pôvodne vydané osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané, a tabuľku s evidenčným číslom; to neplatí, ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom zadržané a nebolo vydané nové osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, alebo ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II stratené alebo odcudzené.“.
107.
V § 122 sa na konci pripája táto veta: „Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla pri podaní žiadosti o zaevidovanie vozidla alebo žiadosti o zmenu v evidencii vozidiel splnomocní na vykonanie úkonu inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred orgánom Policajného zboru, nevyžaduje sa osvedčený podpis vlastníka alebo držiteľa vozidla.“.
108.
Doterajší text § 122 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Iná osoba môže za vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla konať, ak jej vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla udelil plnomocenstvo podpísané zaručeným elektronickým podpisom64) opatreným časovou pečiatkou prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom ustanovenia o podmienkach vydania osvedčenia o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo vykonania evidenčného úkonu, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané, a o povinnostiach pre držiteľa vozidla a vlastníka vozidla platia rovnako, ako sú ustanovené v § 115 až 132a.“.
109.
V § 123 ods. 17 sa na konci pripája táto veta: „Tabuľka s evidenčným číslom určená pre nosič bicyklov sa označuje nápisom „NOSIČ“ na pravej strane tabuľky.“.
110.
V § 123 sa za odsek 17 vkladá nový odsek 18, ktorý znie:
„(18)
Ak bola vydaná tabuľka s evidenčným číslom podľa odseku 17, držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla nesmie takúto tabuľku pripevniť na miesto pôvodnej tabuľky s evidenčným číslom podľa odseku 4.“.
Doterajší odsek 18 sa označuje ako odsek 19.
111.
§ 124 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Orgán Policajného zboru vydá tabuľku s evidenčným číslom zo svojich skladových zásob, o ktorej zloženie číslic podľa odseku 1 požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla súčasne so žiadosťou o prihlásenie vozidla do evidencie alebo o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.“.
112.
Poznámka pod čiarou k odkazu 69 znie:
„69)
§ 14 až 16d a 23a zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
113.
V § 128 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúce písmeno C možno vydať okresnému úradu a osobe podľa § 112 ods. 10.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
114.
V § 128 ods. 3 sa slová „písmeno M“ nahrádzajú slovami „ písmeno C alebo písmeno M“.
115.
V § 128 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
116.
Za § 132 sa vkladá § 132a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠132a
Výmena tabuľky s evidenčným číslom a osvedčenia o evidencii prostredníctvom elektronickej služby
(1)
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o výmenu tabuľky s evidenčným číslom, tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno S, H alebo Z, osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, ak bolo vozidlu vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané, pričom je povinný žiadosť potvrdiť bezpečnostným osobným kódom.65) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.
(2)
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o vydanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov, pričom je povinný žiadosť potvrdiť bezpečnostným osobným kódom.65) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.
(3)
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je povinný po automatizovanom oznámení zmeny orgánom Policajného zboru podľa odseku 1 postupovať podľa § 116a ods. 6.“.
117.
V § 136 ods. 1 sa slová „ministerstva vnútra vrátane ním určených rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície“ nahrádzajú slovami „vybrané vozidlá Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a jeho rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, vozidlá hasičských jednotiek5a) určené na základe dohody Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s ich vlastníkmi, Zboru väzenskej a justičnej stráže“.
118.
§ 136 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla staršieho ako 30 rokov požiada pri evidenčnom úkone o vrátenie pôvodného dokladu o evidencii, orgán Policajného zboru vyznačí na tomto doklade jeho neplatnosť a vráti ho vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi vozidla.“.
119.
§ 139c sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na účely zistenia držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla evidovaného v inom členskom štáte Európskej únie je orgán Policajného zboru oprávnený vykonať automatizované vyhľadávanie údajov o vozidle, jeho držiteľovi alebo vlastníkovi spôsobom v rozsahu podľa § 113 ods. 9 až 11.“.
120.
V § 139d ods. 1 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Ak ide o držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla evidovaného v inom členskom štáte Európskej únie, rozkaz sa zašle aj v jednom z úradných jazykov členského štátu Európskej únie, v ktorom je vozidlo evidované.“.
121.
V § 141 ods. 4 písm. c) sa vypúšťa slovo „rozsahu“.
122.
V § 141 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu.43a)“.
123.
V § 141 ods. 5 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l)
vrátenie vodičského oprávnenia alebo zrušenie obmedzenia vodičského oprávnenia,“.
Doterajšie písmená l) až o) sa označujú ako písmená m) až p).
124.
V § 143 ods. 5 sa slová „§ 116 ods. 1, 2, 5, 6 a 7, § 117 ods. 1 a 2,“ nahrádzajú slovami „§ 116 ods. 1, 2, 4, 5, 9 a 11, § 117 ods. 1, 2, 7 a 8“.
125.
V § 143b ods. 4 sa slová „§ 89 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 89 ods. 2 a 3“.
126.
Za § 143c sa vkladá § 143d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠143d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014
Vozidlá, ktoré podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel a ktoré boli dočasne vyradené z prevádzky na pozemných komunikáciách do 31. decembra 2013, sa od 1. januára 2014 považujú za vozidlá dočasne vyradené z evidencie podľa tohto zákona.“.
127.
Príloha sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2011/82/EÚ z 25. októbra 2011, ktorou sa zjednodušuje cezhraničná výmena informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky (Ú. v. EÚ L 288, 5. 11. 2011).“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 31/2013 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z. a zákona č. 299/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22 ods. 3 prvej vete sa číslica „60“ nahrádza číslicou „50“.
2.
Za § 60 sa vkladá § 61, ktorý znie:
㤠61
(1)
Orgány Policajného zboru sú oprávnené vykonávať automatizované vyhľadávanie údajov o vozidlách evidovaných v inom členskom štáte Európskej únie, ich vlastníkoch alebo držiteľoch na účely objasňovania týchto priestupkov
a)
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti,
b)
nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia,
c)
nezastavenie na červený svetelný signál na svetelnom signalizačnom zariadení,
d)
vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu,
e)
vedenie vozidla pod vplyvom inej návykovej látky,
f)
nepoužitie ochrannej prilby na ustanovených kategóriách vozidiel,
g)
nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu,
h)
používanie telefónneho prístroja alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti počas vedenia vozidla.
(2)
Orgán Policajného zboru pri objasňovaní priestupkov podľa odseku 1 vyhľadáva údaje o vozidlách evidovaných v inom členskom štáte Európskej únie, ich vlastníkoch alebo držiteľoch na základe zadania týchto údajov
a)
členský štát evidencie vozidla,
b)
úplné evidenčné číslo vozidla,
c)
členský štát spáchania priestupku,
d)
dátum spáchania priestupku,
e)
čas spáchania priestupku,
f)
účel vyhľadania vozidla prostredníctvom kódu priestupku
1.
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti vozidla,
2.
vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu,
3.
nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia,
4.
nezastavenie na červený svetelný signál na svetelnom signalizačnom zariadení,
5.
nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu,
10.
jazda pod vplyvom návykovej látky,
11.
nepoužitie ochrannej prilby,
12.
nedovolené použitie telefónneho prístroja alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti počas vedenia vozidla.
(3)
Ak orgán Policajného zboru zistí údaje o vozidle evidovanom v inom členskom štáte Európskej únie, jeho držiteľovi alebo vlastníkovi automatizovaným vyhľadávaním podľa odseku 1, žiadosť o podanie vysvetlenia zašle držiteľovi alebo vlastníkovi tohto vozidla aj v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom je vozidlo evidované.
(4)
Žiadosť o podanie vysvetlenia podľa odseku 3 obsahuje najmä informácie o povahe priestupku uvedeného v odseku 1, miesto, dátum, čas spáchania priestupku, názov právneho predpisu, ktorý bol porušený, sankciu a prípadne údaje o zariadení, ktoré sa použilo na zistenie priestupku.
(5)
Orgán Policajného zboru môže vykonať automatizované vyhľadávanie údajov aj na základe žiadosti iného orgánu oprávneného objasňovať priestupky uvedené v odseku 1, pričom sa na tento orgán rovnako vzťahujú odseky 2 až 4.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012, zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z. a zákona č. 387/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava sa za položku 73 vkladá nová položka 73a, ktorá znie:
„Položka 73a
Podanie žiadosti o
a) dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel a predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel v lehote
1. do jedného roka ..... 5 eur,
2. od jedného roka do dvoch rokov ..... 20 eur,
3. od dvoch rokov do štyroch rokov ..... 35 eur,
4. od štyroch rokov do šiestich rokov ..... 70 eur,
5. od šiestich rokov do 10 rokov ..... 170 eur,
6. nad 10 rokov ..... 350 eur,
b) opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel ..... 5 eur.
Poznámky
1.
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel a pri opätovnom zaradení vozidla do evidencie.
2.
Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel sa správny poplatok vyberie podľa písmena a), pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla z evidencie vozidiel.“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 74 sa vypúšťajú slová „Vykonanie skúšky“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 74 písm. a) sa na začiatok vkladajú slová „Vykonanie skúšky“.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 74 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
b) Vykonanie osobitnej skúšky na udelenie
  1. vodičského oprávnenia skupiny A2 a A ..... 16,50 eura,
  2. vodičského oprávnenia skupiny B na vedenie jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg B ..... 33 eur,
c) Udelenie vodičského oprávnenia na základe absolvovania osobitného výcviku ..... 10 eur,
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená d) až f).
5.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 74 písm. d) až f) sa na začiatok vkladajú slová „Vykonanie skúšky“.
6.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 74 v časti Poznámky štvrtom bode sa slová „písmena c)“ nahrádzajú slovami „písmena e)“.
7.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava sa položka 76 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
vydanie tabuľky s evidenčným číslom zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, a to za každú tabuľku ......... 165,50 eura.“.
Čl. IV
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 127/2006 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 519/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 386/2009 Z. z., zákona č. 119/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z. a zákona č. 346/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 52 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:
o) prevziať od držiteľa starého vozidla tabuľku s evidenčným číslom, osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a bezodkladne znehodnotiť tabuľku s evidenčným číslom a zabezpečiť jej úplné spracovanie,
p)
po odovzdaní starého vozidla na spracovanie zaslať v elektronickej forme orgánu Policajného zboru údaje o spracovaní starého vozidla a následne mu doručiť osvedčenie o evidencii časť I a časť II.“.
Čl. V
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z., zákona č. 310/2005 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 73/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 356/2012 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. ac) sa za slová „na území Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „vo veci typového schválenia doplnkového príslušenstva vozidla a výbavy vozidla so sídlom alebo s trvalým pobytom aj na území členského štátu,“.
2.
V § 2 písm. ar) sa za slová „CNG“ vkladá čiarka a vkladajú sa slová „skvapalnený zemný plyn LNG“.
3.
V § 3 odsek 5 znie:
„(5)
Tento zákon sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré nie sú prihlásené do evidencie vozidiel,5) a to na
a)
vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky a rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti,
b)
vozidlá ozbrojených síl Slovenskej republiky,
c)
vybrané vozidlá Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a jeho rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií,
d)
vozidlá Policajného zboru,
e)
vozidlá Zboru väzenskej a justičnej stráže,
f)
vozidlá Slovenskej informačnej služby,
g)
vozidlá Hasičského a záchranného zboru,
h)
vozidlá hasičských jednotiek5a) určené na základe dohody Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s ich vlastníkmi a
i)
vozidlá tvoriace mobilizačné rezervy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 30 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Napríklad STN EN ISO 9001:2009 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky.“.
5.
V § 5 odsek 26 znie:
„(26)
Povinnosť výrobcu a zástupcu výrobcu vystaviť a vydať osvedčenie o evidencii časť II podľa odsekov 8, 13 a 19 neplatí, ak požiadal o prihlásenie vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel podľa osobitného predpisu.6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
§ 115 ods. 5 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 6 odsek 16 znie:
„(16)
Povinnosť výrobcu a zástupcu výrobcu vystaviť a vydať osvedčenie o evidencii časť II podľa odsekov 5, 7 a 9 neplatí, ak požiadal o prihlásenie vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel podľa osobitného predpisu.6a)“.
7.
V § 7 odsek 19 znie:
„(19)
Povinnosť výrobcu a zástupcu výrobcu vystaviť a vydať osvedčenie o evidencii časť II podľa odsekov 6, 9, 12 a 13 neplatí, ak požiadal o prihlásenie vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel podľa osobitného predpisu.6a)“.
8.
V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:
„o)
viesť evidenciu údajov, ktoré boli odoslané do evidencie vozidiel, ak ide o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 alebo § 7 ods. 19; súčasťou evidencie údajov je aj fotokópia osvedčenia o zhode COC,
p)
vydať potvrdenie alebo stanovisko prevádzkovateľovi vozidla, ak o to požiada na účely podľa tohto zákona; výrobca alebo zástupca výrobcu preberá zodpovednosť za údaje uvedené v potvrdení alebo v stanovisku.“.
9.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 21 a 22, ktoré znejú:
„(21)
Povinnosť okresného úradu vystaviť a vydať osvedčenie o evidencii časť II podľa odseku 18 neplatí, ak o prihlásenie vozidla do evidencie požiada osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel podľa osobitného predpisu.8ba)
(22)
Ak okresný úrad požiada o prihlásenie dosiaľ neevidovaného jednotlivo vyrobeného dokončeného vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, je povinný bezodplatne v elektronickej forme zasielať orgánu Policajného zboru údaje o nadobudnutí vozidla, vlastníkovi vozidla, držiteľovi vozidla, ktorých orgán Policajného zboru zapíše do osvedčenia o evidencii časť I a časť II, druhu a rozmere tabuľky s evidenčným číslom, mieste a spôsobe doručenia osvedčenia o evidencii časť I a o osobe, ktorá prevezme osvedčenie o evidencii časť II a tabuľky s evidenčným číslom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8ba znie:
„8ba)
§ 115 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 14a ods. 10 sa slová „§ 14 ods. 18“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 18, 21 a 22“.
11.
V § 16a ods. 1 písm. b) siedmom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo náhradné identifikačné číslo vozidla VIN“.
12.
V § 16a ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu, že jednotlivo dovezené vozidlo je novým vozidlom, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, alebo odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 83a ods. 2 písm. c) s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania.“.
13.
V § 16a ods. 9 písm. a) prvom bode sa slovo „piateho“ nahrádza slovom „šiesteho“.
14.
§ 16a sa dopĺňa odsekmi 28 a 29, ktoré znejú:
„(28)
Povinnosť okresného úradu vystaviť a vydať osvedčenie o evidencii časť II podľa odsekov 6 a 13 neplatí, ak o prihlásenie vozidla do evidencie požiada osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel podľa osobitného predpisu.8ba)
(29)
Ak okresný úrad požiada o prihlásenie dosiaľ neevidovaného dokončeného vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, je povinný bezodplatne v elektronickej forme zasielať orgánu Policajného zboru údaje o nadobudnutí vozidla, vlastníkovi vozidla, držiteľovi vozidla, ktorých orgán Policajného zboru zapíše do osvedčenia o evidencii časť I a časť II, druhu a rozmere tabuľky s evidenčným číslom, mieste a spôsobe doručenia osvedčenia o evidencii časť I, a o osobe, ktorá prevezme osvedčenie o evidencii časť II a tabuľky s evidenčným číslom.“.
15.
V § 16b ods. 6 a 17 sa na konci pripájajú tieto slová: „a §16a ods. 28 a 29“.
16.
V§ 16c ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
ak jednotlivo dovezené vozidlo nemá identifikačné číslo vozidla VIN, má pozmenené identifikačné číslo vozidla VIN, má neúplné alebo nečitateľné identifikačné číslo vozidla VIN alebo ho nemožno určiť; to neplatí, ak bolo vozidlu pridelené náhradné identifikačné číslo vozidla VIN,“.
17.
V § 16d ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a §16a ods. 29“.
18.
V § 17 ods. 10, § 18 ods. 18 a § 20 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Ak bolo vozidlu vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané, okresný úrad vydá nové osvedčenie o evidencii časť II a elektronickým spôsobom objedná personalizáciu osvedčenia o evidencii časť I a podľa požiadavky držiteľa vozidla určí adresu, na ktorú bude osvedčenie o evidencii časť I doručené.“.
19.
V § 18 sa odsek 8 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
vyhlásenie výrobcu hromadnej prestavby o systéme riadenia kvality a kontroly výroby.6)“.
20.
V § 20a ods. 1 sa za slová „prevádzkovateľa vozidla“ vkladajú slová „alebo vlastníka vozidla, ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu“.
21.
V § 20a ods. 3 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová:
„alebo fotokópia osvedčenia o evidencii členského štátu alebo iného zmluvného štátu, ak bol taký doklad vydaný a ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu; ak má osvedčenie o vozidle dve časti, musia byť predložené obidve časti,“.
22.
V § 20a ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
fotokópia dokladu o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva, ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).
23.
V § 20a ods. 3 písm. g) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „udalosti“ sa vkladajú slová „alebo obdobný doklad zo zahraničia“.
24.
V § 20a sa odsek 3 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu o stotožnení vozidla; predkladá sa pri jednotlivo dovezenom vozidle z členského štátu alebo iného zmluvného štátu, ak má neidentifikovateľné identifikačné číslo vozidla VIN,
i)
doklady podľa § 16d ods. 4 písm. a) až c); predkladajú sa, ak sa náhradné identifikačné číslo vozidla VIN prideľuje pri opätovnom schválení vozidla na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodu jeho odcudzenia.“.
25.
V § 20a ods. 4 písm. c) sa za slovo „vozidlo“ vkladajú slová „z tretieho štátu“.
26.
V § 20a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak ide o konanie o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN jednotlivo dovezenému vozidlu z členského štátu alebo iného zmluvného štátu, technická kontrola podľa § 48 a kontrola originality podľa § 83 sa vykoná na základe žiadosti vlastníka vozidla a na jeho náklady.“.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.“.
27.
V § 20a ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
28.
§ 20a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ak bolo vozidlu vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané, okresný úrad vydá nové osvedčenie o evidencii časť II a elektronickým spôsobom objedná personalizáciu osvedčenia o evidencii časť I a podľa požiadavky držiteľa vozidla určí adresu, na ktorú bude osvedčenie o evidencii časť I doručené.“.
29.
V § 23 ods. 10 sa za slovami „Policajného zboru“ vypúšťa čiarka a slová „Železničnej polície“.
30.
V § 24 ods. 2 sa za slovo „Vozidlo“ vkladajú slová „nepodliehajúce prihláseniu do evidencie vozidiel“.
31.
§ 24a vrátane nadpisu znie:
㤠24a
Dočasné vyradenie vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, z premávky na pozemných komunikáciách
(1)
Vozidlo sa dočasne vyradí z premávky na pozemných komunikáciách na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa vozidla, ktorá musí obsahovať
a)
identifikačné údaje o prevádzkovateľovi vozidla, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, podpis a ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
b)
identifikačné údaje o vozidle, a to
1.
značku vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, jeho variant alebo verziu variantu typu,
4.
druh vozidla,
5.
kategóriu vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN,
c)
dátum začiatku a dátum skončenia dočasného vyradenia vozidla z premávky na pozemných komunikáciách.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je fotokópia technického osvedčenia vozidla.
(3)
Okresný úrad dočasne vyradí vozidlo z premávky na pozemných komunikáciách, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 1 a 2, a to maximálne na 20 rokov; inak žiadosť zamietne.
(4)
Ak okresný úrad dočasne vyradí vozidlo podľa odseku 3, vydá rozhodnutie o dočasnom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách, v ktorom okrem základných identifikačných údajov o vozidle uvedie aj dátum začiatku a dátum skončenia dočasného vyradenia vozidla. Okresný úrad odníme technické osvedčenie vozidla a vydá prevádzkovateľovi vozidla potvrdenie o odňatí technického osvedčenia vozidla.
(5)
Prevádzkovateľ vozidla dočasne vyradeného z premávky na pozemných komunikáciách, ktorý chce také vozidlo prevádzkovať pred uplynutím skončenia dočasného vyradenia vozidla, je povinný písomne požiadať okresný úrad o opätovné uvedenie vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.
(6)
Žiadosť o opätovné uvedenie vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách musí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. a) a b) a dátum skončenia dočasného vyradenia vozidla.
(7)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 6 sú
a)
fotokópia rozhodnutia o dočasnom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,
b)
potvrdenie okresného úradu o odňatí technického osvedčenia vozidla.
(8)
Okresný úrad opätovne uvedie vozidlo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 6 a 7; inak žiadosť zamietne.
(9)
Ak okresný úrad opätovne uvedie vozidlo do prevádzky podľa odseku 8, vydá rozhodnutie o opätovnom uvedení vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, v ktorom okrem základných identifikačných údajov o vozidle uvedie aj dátum skončenia dočasného vyradenia vozidla. Okresný úrad vydá technické osvedčenie vozidla.
(10)
Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je dočasne vyradené z premávky na pozemných komunikáciách, môže požiadať o predĺženie dočasného vyradenia vozidla, pričom sa primerane postupuje podľa odsekov 1 až 4.
(11)
Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa vzťahujú na vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.“.
32.
V § 24b sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
je v evidencii vozidiel vozidlo, ktoré bolo odcudzené pred rozhodnutím okresného úradu o uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo o uznaní schválenia jednotlivo dovezeného vozidla alebo o schválení jednotlivo dovezeného vozidla.“.
33.
V § 30 ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „poverená technická služba technickej kontroly vozidiel môže uverejňovať na svojom webovom sídle alebo poskytovať tretím osobám v elektronickej forme so súhlasom ministerstva údaje o výsledkoch technických kontrol vozidiel, skutočnostiach zistených pri technických kontrolách vozidiel, vyhodnotení ich technického stavu a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách,“.
34.
V § 31 ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel môže uverejňovať na svojom webovom sídle alebo poskytovať tretím osobám v elektronickej forme so súhlasom ministerstva údaje o výsledkoch emisných kontrol motorových vozidiel, skutočnostiach zistených pri emisných kontrolách motorových vozidiel, vyhodnotení ich technického stavu a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách,“.
35.
V § 32 ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „poverená technická služba kontroly originality môže uverejňovať na svojom webovom sídle alebo poskytovať tretím osobám v elektronickej forme so súhlasom ministerstva údaje o výsledkoch kontroly originality vozidiel, skutočnostiach zistených pri kontrolách originality vozidiel, vyhodnotení identifikátorov vozidiel a o záveroch ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách,“.
36.
V § 32 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Poverená technická služba kontroly originality vozidiel je oprávnená požadovať poskytnutie informácií z medzinárodného informačného systému vozidiel.23a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
Zmluva o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 17/2011 Z. z.).“.
37.
V § 33 ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „poverená technická služba montáže plynových zariadení môže uverejňovať na svojom webovom sídle alebo poskytovať tretím osobám v elektronickej forme so súhlasom ministerstva údaje o montáži plynového zariadenia v informačnom systéme montáže plynových zariadení,“.
38.
V § 41 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).
39.
V § 44 ods. 5 písm. a), § 62 ods. 5 písm. a), § 79 ods. 5 písm. a) a § 92 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „najskôr 120 dní a“.
40.
V § 50 ods. 1 prvá veta znie: „V lehote od šiestich mesiacov do štyroch rokov podlieha technickej kontrole pravidelnej vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike, a nie je dočasne vyradené z evidencie podľa osobitného predpisu28a) a jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu podľa § 16a, ktoré nemá platný doklad o vykonaní technickej kontroly, pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike a jednotlivo dovezené motorové vozidlo z tretieho štátu podľa § 16b pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike a opätovne schvaľované vozidlo podľa § 16d.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a)
§ 119a ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 388/2013 Z. z.“.
41.
V § 50 ods. 2 a § 68 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Rozhodnutie môže obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby.“.
42.
V § 68 ods. 1 sa slová „a nie je vyradené z premávky na pozemných komunikáciách dočasne podľa § 24 ods. 2 alebo natrvalo podľa § 24 ods. 3“ nahrádzajú slovami „a nie je dočasne vyradené z evidencie podľa osobitného predpisu28a)“.
43.
V § 83 ods. 4 písm. b) sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rozhodnutie môže obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby.“.
44.
V § 84 ods. 4 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a zistenia v informačnom systéme EUCARIS, že evidovaniu vozidla bránia dôvody vedené v tomto systéme“.
45.
V § 101 písm. c) štvrtý bod znie:
„4.
vykonáva zápisy schválených systémov a samostatných technických jednotiek do osvedčenia o evidencii časti II okrem schváleného zariadenia na spájanie vozidiel a vykonáva zápisy do technického osvedčenia vozidla v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi, vykonáva zmeny v osvedčení o evidencii časti II okrem základných údajov o evidencii vozidla a farby vozidla a vykonáva zmeny v technickom osvedčení vozidla a vedie ich evidenciu; ak bolo vozidlu vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané, okresný úrad vydá nové osvedčenie o evidencii časť II a elektronickým spôsobom objedná personalizáciu osvedčenia o evidencii časť I a podľa požiadavky držiteľa vozidla určí adresu, na ktorú bude osvedčenie o evidencii časť I doručené,“.
46.
V § 101 písm. k) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rozhoduje o technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt a kontrole originality,“.
47.
V § 107 ods. 3 sa vypúšťajú slová „§ 24a ods. 6,“.
48.
V § 107 ods. 9 písm. a) sa slová „f) až l)“ nahrádzajú slovami „f) až l), n) až p)“.
49.
V poznámke pod čiarou k odkazu 40a sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „čl. 72 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (U. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013), čl. 76 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (U. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013).“.
50.
V § 109 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Ak prevádzkovateľ vozidla v konaní podľa tohto zákona pri podaní žiadosti splnomocní na vykonanie úkonu inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred správnym orgánom, nevyžaduje sa osvedčený podpis prevádzkovateľa vozidla.“.
Čl. VI
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 368/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6a odsek 1 znie:
„(1)
Na účely organizovania dopravy na území obce môže obec ustanoviť všeobecne záväzným nariadením úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len „parkovacie miesta“), ak sa tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem. Parkovacie miesta musia byť označené zvislými a vodorovnými dopravnými značkami. Vo všeobecne záväznom nariadení obec ustanoví spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu,2r) spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia.“.
2.
V § 6a odsek 2 znie:
„(2)
Prevádzkou parkovacích miest podľa odseku 1 môže obec poveriť aj inú právnickú osobu ako v § 3d ods. 5 písm. d). Na úpravu vzťahov medzi obcou a poverenou právnickou osobou sa vzťahuje osobitný predpis.2s) Ak prevádzku parkovacích miest zabezpečuje právnická osoba poverená obcou, tak všeobecne záväzné nariadenie obce podľa odseku 1 ustanoví aj podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest a spôsob určenia odplaty poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2s) znie:
„2s)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 6a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom obce; to neplatí, ak je prevádzka parkovacích miest zabezpečovaná podľa odseku 2, keď predmetný výnos úhrad za dočasné parkovanie je príjmom na prevádzku parkovacích miest poverenej právnickej osoby.“.
Čl. VII
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 131a ods. 4 sa slová „30. novembra 2013“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2014“.
Čl. VIII
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 30 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
má najviac osem rokov odo dňa uvedenia do prevádzky.“.
2.
V § 54 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a počet najazdených kilometrov“.
3.
Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠56a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. novembra 2013
Konania na udelenie koncesie na taxislužbu začaté a právoplatne neukončené pred 30. novembrom 2013 sa dokončia podľa doterajších predpisov; na neskoršiu právnu úpravu sa prihliadne, ak je to pre žiadateľa výhodnejšie.“.
Čl. IX
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2009 Z. z., zákonom č. 188/2009 Z. z., zákonom č. 199/2009 Z. z., zákonom č. 144/2010 Z. z., zákonom č. 119/2011 Z. z., zákonom č. 249/2011 Z. z., zákonom č. 313/2011 Z. z., zákonom č. 68/2012 Z. z., zákonom č. 317/2012 Z. z., zákonom č. 357/2012 Z. z., zákonom č. 42/2013 Z. z., zákonom č. 98/2013 Z. z., zákonom č. 180/2013 Z. z., zákonom č. 213/2013 Z. z., zákonom č. 290/2013 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. novembra 2013 okrem čl. I bodov 1 až 88, 90 až 118, 121 až 126 a čl. III až V a čl. IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.