374/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

374
ZÁKON
z 22. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 340/2012 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Nad § 1 sa vkladá nadpis prvej časti, ktorý znie:
„PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA“.
2.
V § 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
poskytuje osobám finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike,“.
Doterajšie písmená g) až m) sa označujú ako písmená h) až n).“.
3.
Nad § 3 sa vkladá nadpis druhej časti, ktorý znie:
„DRUHÁ ČASŤ
ORGÁNY FONDU“.
Súčasne sa vypúšťa nadpis § 3.
4.
V § 4 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
schvaľuje zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry z fondu (ďalej len „žiadosť o podporu audiovizuálnej kultúry“),“.
5.
V § 4 ods. 2 písm. f) sa slovo „ministerstvu“ nahrádza slovami „Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
6.
V § 4 ods. 2 písm. h) sa za slovo „žiadosti“ a za slovo „žiadosťou“ vkladajú slová „o podporu audiovizuálnej kultúry“.
7.
V § 8 ods. 4 sa slová „§ 4 písm. h) a t)“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 2 písm. h) a t)“ a slová „internetovej stránky“ sa nahrádzajú slovami „webového sídla“.
8.
V § 16 ods. 2 sa slová „finančné prostriedky“ nahrádzajú slovami „podporu audiovizuálnej kultúry“.
9.
V § 16 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Kancelária kontroluje správnosť a úplnosť žiadostí o registráciu filmového projektu podľa § 22c, preskúmava úplnosť predkladaných žiadostí o finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu (ďalej len „žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu“) a preveruje administratívnu zhodu a správnosť oprávnených výdavkov podľa § 22e ods. 5.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
10.
V § 17 ods. 1 sa za slovo „žiadostí“ vkladajú slová „o podporu audiovizuálnej kultúry“.
11.
V § 17 ods. 3 sa slová „prostriedky z fondu“ nahrádzajú slovami „prostriedky na podporu audiovizuálnej kultúry z fondu (ďalej len „žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry“)“ a za slovo „žiadateľa“ sa v celom texte vkladajú slová „o podporu audiovizuálnej kultúry“.
12.
V § 17 ods. 6 úvodnej vete sa slová „finančné prostriedky z fondu“ nahrádzajú slovami „podporu audiovizuálnej kultúry“.
13.
Nad § 18 sa vkladá nadpis tretej časti, ktorý znie:
„TRETIA ČASŤ
PODPORA AUDIOVIZUÁLNEJ KULTÚRY“.
14.
Nadpis § 18 znie:
„§18
Poskytovanie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry“.
15.
V § 18 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „tvorby“ nahrádza slovom „kultúry“.
16.
V § 18 ods. 2 a 3 sa za slovo „prostriedky“ vkladajú slová „na podporu audiovizuálnej kultúry“.
17.
V § 18 ods. 6 sa za slovo „fondu“ vkladajú slová „na podporu audiovizuálnej kultúry“.
18.
V § 18 ods. 10 sa slová „poskytnutie finančných prostriedkov“ nahrádzajú slovami „podporu audiovizuálnej kultúry“.
19.
V § 18 odsek 11 znie:
„(11)
O poskytnutí finančných prostriedkov fondu na podporu audiovizuálnej kultúry rozhodne riaditeľ do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry, ktorá je úplná. Riaditeľ rozhodne o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry na základe hodnotenia odborných komisií, iba ak poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétnu žiadosť o podporu audiovizuálnej kultúry odborné komisie odporučia a ak je to v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu.17)“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa citácia „Čl. 87 až 89 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002)“ nahrádza citáciou „Čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012)“.
20.
V § 18 ods. 12 sa slová „svojej internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „svojom webovom sídle“.
21.
V § 18 ods. 13 sa za slovo „žiadateľovi“ vkladajú slová „o podporu audiovizuálnej kultúry“.
22.
Nadpis § 19 znie:
㤠19
Žiadatelia o podporu audiovizuálnej kultúry“.
23.
V § 19 odsek 1 znie:
„(1)
Žiadateľom o podporu audiovizuálnej kultúry môže byť fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba. Žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry, ktorý je podnikateľom a žiada o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie alebo pôžičky, musí mať oprávnenie na výkon činnosti, na ktoré sa finančné prostriedky fondu požadujú. Žiadateľom o podporu audiovizuálnej kultúry môže byť osoba, ktorá projekt iniciovala alebo ktorá je samostatne alebo v spolupráci s inými osobami zodpovedná za realizáciu projektu.“.
24.
V § 19 ods. 3 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „o podporu audiovizuálnej kultúry“.
25.
V § 19 ods. 3 písm. c) sa slová „so štátnym rozpočtom alebo s fondom“ nahrádzajú slovami „so subjektmi verejnej správy“.
26.
V § 19 ods. 4 sa za slovo „Žiadateľom“ vkladajú slová „o podporu audiovizuálnej kultúry“.
27.
Nadpis § 20 znie:
㤠20
Predkladanie žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry“.
28.
V § 20 odsek 1 znie:
„(1)
Finančné prostriedky fondu možno poskytnúť na základe žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry. Žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry v žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry uvedie, o akú formu poskytnutia finančných prostriedkov a v akej sume žiada. Formulár žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry zverejní fond na svojom webovom sídle.“.
29.
V § 20 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „o podporu audiovizuálnej kultúry“.
30.
V § 20 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
doklad o zriadení platobného účtu27a) žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky,27b) na ktorý žiadateľ žiada poukázať finančné prostriedky,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27a a 27b znejú:
„27a)
§ 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27b)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
31.
V § 20 ods. 2 písm. h) sa slová „administratívnej úhrady“ nahrádzajú slovami „administratívneho poplatku“ a za slovo „žiadosti“ sa vkladajú slová „o podporu audiovizuálnej kultúry“.
32.
V § 20 ods. 2 písm. j) sa slová „vzťahy so štátnym rozpočtom“ nahrádzajú slovami „finančné vzťahy so subjektmi verejnej správy“.
33.
V § 20 ods. 2 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „o podporu audiovizuálnej kultúry“.
34.
V § 20 ods. 3 a 4 sa za slovo „žiadateľ“ vkladajú slová „o podporu audiovizuálnej kultúry“.
35.
V § 20 ods. 5 sa za slovo „Žiadosti“ a za slovo „žiadostí“ vkladajú slová „o podporu audiovizuálnej kultúry“.
36.
V § 20 ods. 6 sa za slovo „žiadateľom“ vkladajú slová „o podporu audiovizuálnej kultúry“.
37.
V § 20 ods. 7 sa za slovo „žiadateľ“ vkladajú slová „o podporu audiovizuálnej kultúry“.
38.
V § 20 ods. 8 prvej vete sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „o podporu audiovizuálnej kultúry“.
39.
V § 20 ods. 9 sa za slovo „žiadosť“ a za slovo „žiadateľa“ vkladajú slová „o podporu audiovizuálnej kultúry“.
40.
V § 20 ods. 10 sa za slovo „žiadosť“ a za slovo „žiadateľovi“ vkladajú slová „o podporu audiovizuálnej kultúry“.
41.
V § 20 ods. 11 sa za slovo „žiadosti“ a za slovo „žiadosť“ vkladajú slová „o podporu audiovizuálnej kultúry“.
42.
§ 21 vrátane nadpisu znie:
㤠21
Administratívny poplatok za spracovanie žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry
(1)
Za spracovanie žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry formou dotácie alebo pôžičky je žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry povinný zaplatiť na účet fondu administratívny poplatok.
(2)
Administratívny poplatok je 0,1% z požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však 20 eur a najviac 300 eur.“.
43.
Nadpis § 22 znie:
㤠22
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry“.
44.
V § 22 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „o podporu audiovizuálnej kultúry“.
45.
V § 22 ods. 2 sa za slovo „Zmluvou“ vkladajú slová „podľa odseku 1“, za slovo „žiadateľovi“ a za slovo „žiadateľ“ sa vkladajú slová „o podporu audiovizuálnej kultúry“.
46.
V § 22 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „Zmluva“ vkladajú slová „podľa odseku 1“.
47.
V § 22 ods. 4 sa slová „žiadateľovi návrh zmluvy“ nahrádzajú slovami „žiadateľovi o podporu audiovizuálnej kultúry návrh zmluvy podľa odseku 1“ a v druhej vete sa za slovo „žiadateľ“ vkladajú slová „o podporu audiovizuálnej kultúry“.
48.
V § 22 ods. 5 prvej vete sa za slovo „žiadateľ“ vkladajú slová „o podporu audiovizuálnej kultúry“.
49.
V § 22 odsek 6 znie:
„(6)
Uzavretím zmluvy podľa odseku 1 sa žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry stáva prijímateľom finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry.“.
50.
V § 22 ods. 7 a 8 úvodnej vete sa za slová „prijímateľ finančných prostriedkov“ vkladajú slová „na podporu audiovizuálnej kultúry“.
51.
V § 22 ods. 8 písmeno b) znie:
„b)
informáciu o naplnení predpokladov, ktoré žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry uviedol v žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry,“.
52.
Za § 22 sa vkladá štvrtá časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ŠTVRTÁ ČASŤ
PODPORA AUDIOVIZUÁLNEHO PRIEMYSLU
§ 22a
Poskytovanie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu
(1)
Finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu poskytuje fond na realizáciu filmového projektu. Filmovým projektom sa na účely tohto zákona rozumie audiovizuálne dielo,
a)
ktoré je hraným, dokumentárnym alebo animovaným kinematografickým dielom alebo dielom primárne určeným pre televízne vysielanie v rozsahu ustanovenom vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo,
b)
ktoré spĺňa kritériá kultúrneho testu ustanovené spolu so vzorom tlačiva kultúrneho testu všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo alebo ktorému bol oprávnenou osobou vydaný koprodukčný štatút, a
c)
v súvislosti s vytvorením ktorého boli uhradené oprávnené výdavky minimálne vo výške ustanovenej vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
minimálny časový rozsah filmového projektu podľa odseku 1 písm. a),
b)
kritériá kultúrneho testu spolu so vzorom tlačiva kultúrneho testu podľa odseku 1 písm. b) a
c)
minimálnu sumu oprávnených výdavkov, ktoré musia byť v súvislosti s vytvorením filmového projektu uhradené podľa odseku 1 písm. c).
(3)
Oprávnenými výdavkami sa na účely poskytovania finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu rozumejú výdavky, ktoré priamo súvisia s realizáciou filmového projektu podľa odseku 1 a ktoré vznikli a boli uhradené po vydaní osvedčenia o registrácii tohto filmového projektu podľa § 22c ods. 7, a to:
a)
úhrada za tovar alebo službu osobe, ktorá má sídlo, sídlo organizačnej zložky alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá je v Slovenskej republike registrovaná u správcu dane,29a)
b)
úhrada odmeny alebo mzdy fyzickej osobe, pokiaľ je takáto odmena alebo mzda zdaňovaná29a) v Slovenskej republike.
(4)
Ak boli oprávnené výdavky uhradené osobou, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty, za oprávnené výdavky sa považujú výdavky v sume bez dane z pridanej hodnoty. Ak boli oprávnené výdavky uhradené osobou, ktorá nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, za oprávnené výdavky sa považujú výdavky v sume vrátane dane z pridanej hodnoty.
(5)
Do celkovej sumy oprávnených výdavkov sa nezapočítavajú výdavky uhradené z finančných prostriedkov poskytnutých z verejných prostriedkov.
(6)
Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu formou dotácie vo výške 20 % oprávnených výdavkov podľa odseku 3.
(7)
Na poskytnutie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu nie je právny nárok.
§ 22b
Žiadatelia o finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu
(1)
Žiadateľom o finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu (ďalej len „žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu“) môže byť právnická osoba, ktorá
a)
je producentom alebo koproducentom filmového projektu, na realizáciu ktorého žiada o finančné prostriedky, alebo
b)
uzatvorila s právnickou osobou podľa písmena a) písomnú dohodu, ktorej predmetom je
1.
záväzok tejto osoby vykonávať pre osobu podľa písmena a) činnosti spočívajúce v realizácii filmového projektu, na realizáciu ktorého žiada o finančné prostriedky,
2.
identifikácia filmového projektu, na realizáciu ktorého žiada o finančné prostriedky,
3.
súhlas osoby podľa písmena a) so žiadosťou o finančné prostriedky na realizáciu filmového projektu uvedeného v takejto písomnej dohode.
(2)
V prípade filmového projektu realizovaného v koprodukcii, žiadateľom o podporu audiovizuálneho priemyslu môže byť iba jeden koproducent, ktorý je na tento účel písomne splnomocnený ostatnými koproducentmi, alebo právnická osoba, ktorá s týmto koproducentom uzatvorila písomnú dohodu podľa odseku 1 písm. b).
(3)
Žiadateľom o podporu audiovizuálneho priemyslu nemôže byť osoba, ktorej nemôžu byť poskytnuté finančné prostriedky fondu aspoň z jedného z dôvodov podľa § 19 ods. 3.
(4)
Žiadateľom o podporu audiovizuálneho priemyslu ani štatutárnym orgánom žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu nemôže byť člen rady, člen dozornej komisie, riaditeľ ani jemu blízka osoba.27)
§ 22c
Žiadosť o registráciu filmového projektu
(1)
Žiadosť o registráciu filmového projektu predkladá žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu fondu. Formulár žiadosti o registráciu filmového projektu zverejní fond na svojom webovom sídle.
(2)
Prílohou žiadosti o registráciu filmového projektu je
a)
vyplnené tlačivo pre kultúrny test alebo koprodukčný štatút vydaný oprávnenou osobou,
b)
obsahový zámer registrovaného filmového projektu,
c)
investičný zámer registrovaného filmového projektu obsahujúci predpokladanú výšku celkového rozpočtu a predpokladanú výšku oprávnených výdavkov,
d)
časový plán realizácie registrovaného filmového projektu,
e)
potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku podľa § 22d,
f)
písomná dohoda podľa § 22b ods. 1 písm. b), ak je žiadateľom o podporu audiovizuálneho priemyslu právnická osoba podľa § 22b ods. 1 písm. b).
(3)
Ak sa prílohy podľa odseku 2 predkladajú v inom ako štátnom jazyku, žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu je povinný predložiť aj ich preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky.
(4)
Po podaní žiadosti o registráciu filmového projektu skontroluje kancelária, či boli k žiadosti o registráciu filmového projektu priložené všetky prílohy podľa odseku 2. Kancelária zároveň skontroluje, či filmový projekt spĺňa kritériá podľa § 22a ods. 1 písm. a) a b).
(5)
Ak k žiadosti o registráciu filmového projektu neboli priložené prílohy podľa odseku 2, fond písomne vyzve žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu na doplnenie žiadosti o registráciu filmového projektu v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia výzvy.
(6)
Fond žiadosť o registráciu filmového projektu zamietne, ak
a)
žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu v dodatočnej lehote podľa odseku 5 nedoplnil žiadosť o registráciu filmového projektu,
b)
filmový projekt nespĺňa kritériá podľa § 22a ods. 1 písm. a) a b) alebo
c)
z prílohy podľa odseku 2 písm. c) vyplýva, že v súvislosti s realizáciou filmového projektu budú uhradené oprávnené výdavky v sume nižšej ako suma podľa § 22a ods. 1 písm. c).
(7)
Ak fond žiadosť o registráciu filmového projektu nezamietne podľa odseku 6, vydá žiadateľovi o podporu audiovizuálneho priemyslu osvedčenie o registrácii filmového projektu, ktoré je platné tri roky odo dňa jeho vydania.
§ 22d
Administratívny poplatok za spracovanie žiadosti o registráciu filmového projektu
Za spracovanie žiadosti o registráciu filmového projektu je žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu povinný zaplatiť na účet fondu administratívny poplatok vo výške 1 000 eur.
§ 22e
Žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu
(1)
Žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu, ktorej vzor zverejní fond na svojom webovom sídle, je oprávnený predložiť žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu, ktorý
a)
má platné osvedčenie o registrácii filmového projektu alebo
b)
uzatvoril s právnickou osobou podľa § 22b ods. 1 písm. a), ktorá má platné osvedčenie o registrácii filmového projektu, písomnú dohodu podľa § 22b ods. 1 písm. b).
(2)
Žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu je oprávnený predložiť žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu jednorazovo vo vzťahu ku všetkým uskutočneným oprávneným výdavkom alebo priebežne po skončení kalendárneho štvrťroka vo vzťahu k oprávneným výdavkom uskutočneným v období predchádzajúcom jej predloženiu. Ak žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu predkladá žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu priebežne, je oprávnený prvýkrát ju predložiť po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorom došlo k prekročeniu sumy oprávnených výdavkov podľa § 22a ods. 1 písm. c).
(3)
Prílohou žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu je
a)
doklad o právnej subjektivite žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu,
b)
písomná dohoda podľa § 22b ods. 1 písm. b), ak je žiadateľom o podporu audiovizuálneho priemyslu právnická osoba podľa § 22b ods. 1 písm. b),
c)
správa audítora o overení vzniku, zaúčtovania a úhrady oprávnených výdavkov,
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu o výške finančných prostriedkov z verejných prostriedkov, ktoré mu boli poskytnuté v súvislosti s realizáciou filmového projektu, ku ktorému mu fond vydal osvedčenie o registrácii,
e)
potvrdenie príslušného inšpektorátu práce o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, ak je žiadateľom o podporu audiovizuálneho priemyslu podnikateľ alebo združenie podnikateľov,
f)
doklad o zriadení platobného účtu27a) žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu v banke alebo pobočke zahraničnej banky,27b) na ktorý žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu žiada poukázať finančné prostriedky,
g)
potvrdenie príslušného súdu, že žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu nie je v konkurze ani v likvidácii a že proti žiadateľovi o podporu audiovizuálneho priemyslu nie je vedené exekučné konanie,
h)
čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu, že má vysporiadané finančné vzťahy so subjektmi verejnej správy,
i)
čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu, že v posledných troch kalendárnych rokoch vždy riadne predložil vyúčtovanie finančných prostriedkov z fondu, ak mal takúto povinnosť.
(4)
Ak sa prílohy podľa odseku 3 písm. a), b), d) až i) predkladajú v inom ako štátnom jazyku, žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu je povinný predložiť aj ich preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky. Príloha podľa odseku 3 písm. c) musí byť vyhotovená v štátnom jazyku.
(5)
Do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu kancelária skontroluje, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu podľa § 22b a či je predložená žiadosť správne vyplnená a obsahuje prílohy podľa odseku 3. Kancelária zároveň preverí administratívnu zhodu a správnosť oprávnených výdavkov.
(6)
Ak žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu nie je správne vyplnená alebo ak neobsahuje prílohy podľa odseku 3, fond do 30 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti písomne vyzve žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu na doplnenie žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia výzvy.
(7)
Na účely preverenia administratívnej zhody a správnosti oprávnených výdavkov je žiadateľ o podporou audiovizuálneho priemyslu povinný na základe písomnej žiadosti fondu a v lehote určenej v žiadosti, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa doručenia žiadosti, predložiť fondu kópie účtovných dokladov potvrdzujúcich vznik, zaúčtovanie a úhradu oprávnených výdavkov podľa § 22a ods. 3 písm. a) a kópie dokladov potvrdzujúcich odvedenie dane z odmien alebo miezd fyzických osôb podľa § 22a ods. 3 písm. b).
(8)
Fond do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu alebo do 30 dní odo dňa doručenia dokladov podľa odseku 7, ak fond postupoval podľa odseku 7, žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu zamietne ak,
a)
žiadosť podal neoprávnený žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu,
b)
žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu alebo právnická osoba podľa § 22b ods. 1 písm. a), ak žiadateľom je osoba podľa § 22b ods. 1 písm. b), nemá platné osvedčenie o registrácii filmového projektu,
c)
žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu nedoplnil žiadosť ani v dodatočnej lehote podľa odseku 6,
d)
žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu nepredložil kópie dokladov v lehote podľa odseku 7 alebo
e)
po preverení administratívnej zhody a správnosti oprávnených výdavkov zistí, že výška oprávnených výdavkov je nižšia ako suma podľa § 22a ods. 1 písm. c).
(9)
Ak fond žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu nezamietne podľa odseku 8, vydá do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu alebo do 30 dní odo dňa doručenia dokladov podľa odseku 7, ak fond postupoval podľa odseku 7, žiadateľovi o podporu audiovizuálneho priemyslu potvrdenie o celkovej výške oprávnených výdavkov, z ktorej mu fond v súlade s § 22a ods. 6 a v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu17) vypočíta výšku finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu (ďalej len „potvrdenie o oprávnených výdavkoch“).
(10)
Fond bezodkladne po vydaní potvrdenia o oprávnených výdavkoch zašle žiadateľovi o podporu audiovizuálneho priemyslu toto potvrdenie spolu s návrhom zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu (ďalej len „zmluva o podpore audiovizuálneho priemyslu“).
§ 22f
Zmluva o podpore audiovizuálneho priemyslu
(1)
Zmluva o podpore audiovizuálneho priemyslu obsahuje záväzok
a)
fondu poskytnúť žiadateľovi o podporu audiovizuálneho priemyslu finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu v lehote nie dlhšej ako 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o podpore audiovizuálneho priemyslu,
b)
žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu
1.
zabezpečiť, aby filmový projekt, na realizáciu ktorého mu boli poskytnuté finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu, po jeho uvedení na verejnosti spĺňal podmienky uvedené v § 22a ods. 1 písm. a) a b),
2.
predložiť fondu kópie účtovných dokladov potvrdzujúcich vznik, zaúčtovanie a úhradu oprávnených výdavkov podľa § 22a ods. 3 na základe písomnej žiadosti fondu a v lehote určenej v žiadosti na účel kontroly oprávnených výdavkov.
(2)
Ak žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu zmluvy o podpore audiovizuálneho priemyslu tento návrh neprijme, návrh zmluvy zaniká.
(3)
Uzatvorením zmluvy o podpore audiovizuálneho priemyslu sa žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu stáva prijímateľom finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu.
(4)
Fond poskytuje finančné prostriedky podľa § 22a na základe písomnej zmluvy o podpore audiovizuálneho priemyslu prijímateľovi finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a je registrovaný u správcu dane.29a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
„29a)
§ 67 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.
53.
Nad § 23 sa vkladá nadpis piatej časti, ktorý znie:
„PIATA ČASŤ
FINANCOVANIE A HOSPODÁRENIE FONDU“.
Súčasne sa vypúšťa nadpis § 23.
54.
V § 23 ods. 1 písm. b) sa slovo „príspevok“ nahrádza slovom „príspevky“.
55.
V § 23 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
administratívne poplatky vyberané podľa § 21 a 22d,“.
56.
V § 23 odsek 2 znie:
„(2)
Finančné prostriedky fondu sa vedú na platobných účtoch27a) v banke alebo pobočke zahraničnej banky.27b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30 sa vypúšťa.
57.
V § 23 ods. 7 písm. a) sa slová „podľa § 2 písm. b) až f)“ nahrádzajú slovami „podľa § 2 písm. b) až g)“.
58.
§ 29 vrátane nadpisu znie:
㤠29
Príspevky zo štátneho rozpočtu
(1)
Zo štátneho rozpočtu sa v rámci schválených limitov ministerstva na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte do fondu poskytuje
a)
príspevok určený na podporu audiovizuálnej kultúry v súlade so strategickými zámermi a dlhodobými koncepciami rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike schválenými ministerstvom,
b)
príspevok určený na podporu audiovizuálneho priemyslu.
(2)
Príspevok podľa odseku 1 písm. a) nesmie byť menší ako celková suma príspevkov osôb podľa § 24 až 28 za posledný kalendárny rok.
(3)
Príspevok podľa odseku 1 písm. b) nesmie byť menší ako celková suma, ktorú fond oznámi podľa odseku 4 ministerstvu do 30. júna predchádzajúceho kalendárneho roka.
(4)
Fond každoročne do 30. júna oznámi ministerstvu celkovú sumu finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu, ktorú vypočíta na základe predpokladaných súm oprávnených nákladov uvedených v žiadostiach o registráciu filmového projektu.“.
59.
Nad § 32 sa vkladá nadpis šiestej časti, ktorý znie:
„ŠIESTA ČASŤ
KOPRODUKČNÝ ŠTATÚT“.
Súčasne sa vypúšťa nadpis § 32.
60.
Nad § 33 sa vkladá nadpis siedmej časti, ktorý znie:
„SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA“.
Súčasne sa vypúšťa nadpis § 33.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach sa mení takto:
V § 7 sa suma „10 000 Kčs“ nahrádza sumou „332 eur“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení zákona č. 283/1997 Z. z. a zákona č. 516/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 5 ods. 2 sa suma „50 000 Kčs“ nahrádza sumou „1 660 eur“ a suma „100 000 Kčs“ sa nahrádza sumou „3 319 eur“.
Čl. IV
Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z. a zákona č. 84/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q)
vykonáva ďalšie činnosti, ktoré jej určí zriaďovateľ v rozsahu svojej pôsobnosti v zriaďovacej listine.“.
2.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Na historický knižničný dokument a historický knižničný fond, ako aj významný slovacikálny dokument a na knižničný dokument alebo súbor knižničných dokumentov, ktoré pre svoju osobitnú kultúrnu a historickú hodnotu môžu byť vyhlásené za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond, nemožno zriadiť záložné právo15a) ani ho inak zaťažiť a tento majetok nepodlieha exekúcii15b) ani konkurzu.15c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15a, 15b a 15c znejú:
„15a)
§ 151a až 151m Občianskeho zákonníka.
15b)
§ 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 280/1999 Z. z.
15c)
§ 72 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 23 ods. 1 písm. a) sa suma „20 000 Sk“ nahrádza sumou „664 eur“.
4.
V § 23 ods. 1 písm. b) sa suma „50 000 Sk“ nahrádza sumou „1 660 eur“.
5.
V § 23 ods. 1 písm. c) sa suma „1 500 000 Sk“ nahrádza sumou „49 791 eur“.
Čl. V
Zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení zákona č. 149/2005 Z. z. sa mení takto:
V § 16 ods. 1 úvodnej vete sa suma „500 000 Sk“ nahrádza sumou „16 596 eur“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.