373/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

373
ZÁKON
z 22. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 342/2012 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 4 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „tohto zákona a konanie podľa osobitného predpisu18aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa znie:
„18aa)
Tretia a štvrtá hlava štvrtej časti zákona č. 220/2007 Z. z.“.
2.
V § 11 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „tohto zákona a zápisnice z rokovania podľa osobitného predpisu18aa)“.
3.
V § 14a ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.
4.
V § 16 ods. 3 písm. l) sa slová „na vyžiadanie rady poskytne vysielateľ záznam vysielania“ nahrádzajú slovami „záznam vysielania je vysielateľ povinný poskytnúť rade do 15 dní od doručenia žiadosti rady o poskytnutie tohto záznamu vysielania“.
5.
V § 16 ods. 3 písm. m) sa za slová „nezávislej produkcie“ vkladajú slová „vrátane vyhodnotenia podielu nových diel“.
6.
V § 16 sa odsek 3 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
zabezpečiť, aby zvuková zložka ním vysielanej programovej služby bola v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo kultúry.“.
7.
V § 16 ods. 5 sa slová „3 písm. a) až e), h) a l)“ nahrádzajú slovami „3 písm. a) až e), h), l) a n)“.
8.
V § 18 ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. a) sa za slová „skrytými alebo otvorenými titulkami“ vkladá čiarka a slová „ktoré korešpondujú s dejom vysielaného programu“.
9.
V § 18a úvodnej vete sa za slovo „vysielaní“ vkladá slovo „každej“ a v písm. a) sa za slová „skrytými alebo otvorenými titulkami“ vkladá čiarka a slová „ktoré korešpondujú s dejom vysielaného programu“.
10.
V § 18b ods. 1 sa slová „skrytými titulkami, otvorenými titulkami“ nahrádzajú slovami „skrytými alebo otvorenými titulkami, ktoré korešpondujú s dejom vysielaného programu“ a na konci sa pripájajú tieto slová „a oznámiť rade spôsob označenia týchto programov“.
11.
V § 18c ods. 1 sa slová „až 18b“ nahrádzajú slovami „a 18a“ a vypúšťa sa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.
12.
V § 18c sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Do celkového vysielacieho času podľa odseku 1 sa nezapočítava vysielací čas venovaný
a)
hudobným programom a programom, ktorých hudobná zložka tvorí ich podstatnú časť,
b)
doplnkovému vysielaniu, ktorým je vysielanie programu prerušené.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
13.
Za § 18c sa vkladá § 18d, ktorý znie:
㤠18d
(1)
Vysielateľ je povinný poskytovať rade na požiadanie údaje potrebné na kontrolu plnenia povinností podľa § 18 a 18a, a to
a)
údaje o percente, počte a časovom rozsahu odvysielaných programov sprevádzaných skrytými titulkami, otvorenými titulkami, hlasovým komentovaním pre nevidiacich, tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich, v posunkovej reči nepočujúcich,
b)
zoznam odvysielaných programov sprevádzaných skrytými titulkami, otvorenými titulkami, hlasovým komentovaním pre nevidiacich, tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich, v posunkovej reči nepočujúcich s uvedením dátumu a času ich odvysielania v rámci programovej služby.
(2)
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je na účel kontroly plnenia povinností podľa § 18b povinný poskytovať rade na požiadanie zoznam poskytovaných programov sprevádzaných skrytými titulkami, otvorenými titulkami, hlasovým komentovaním pre nevidiacich, tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich, v posunkovej reči nepočujúcich s uvedením dátumu a času ich zaradenia v rámci poskytovanej audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
(3)
Údaje podľa odsekov 1 a 2 je vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinný poskytnúť rade do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti rady o poskytnutie týchto údajov.“.
14.
V § 20 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.
15.
V § 20 ods. 6 sa slová „5 a 6“ nahrádzajú slovami „4 a 5“.
16.
V § 20 ods. 7 sa slová „4 a 6“ nahrádzajú slovami „3 a 5“.
17.
V § 25 ods. 1 celom texte sa slovo „mesiac“ nahrádza slovom „štvrťrok“ a slová „najmenej 20 %“ sa nahrádzajú slovami „najmenej 15 %“.
18.
V § 25 odsek 2 časť vety pred bodkočiarkou znie:
„Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby v rámci vysielacieho času vyhradeného európskym dielam, ktoré vytvorili nezávislí producenti, tvorilo vysielanie nových diel aspoň 10 %“.
19.
V § 25 ods. 3 sa za slovo „ak“ vkladajú slová „počas kalendárneho štvrťroka“ a slová „najmenej 20 %“ sa nahrádzajú slovami „najmenej 15 %“.
20.
V § 34 sa vypúšťajú odseky 3 a 5.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
21.
V § 38 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
22.
V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
navrhovaný jazyk alebo jazyky vysielania.“.
23.
Doterajší text § 47 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Pri rozhodovaní o udelení licencie na regionálne vysielanie alebo licencie na lokálne vysielanie výhradne v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch Európskej únie, ktorý nie je štátnym jazykom Slovenskej republiky, je rada povinná posudzovať a prihliadať aj na skutočnosť, či existuje dostatočná ponuka regionálneho vysielania alebo lokálneho vysielania programových služieb v štátnom jazyku na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté.“.
24.
V § 48 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Účastník konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie alebo konania o zmenu licencie na terestriálne vysielanie je oprávnený nahliadať iba do tej časti spisovej dokumentácie, ktorá sa týka výhradne jeho žiadosti. Rada je povinná zabezpečiť, aby sa účastník konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie nemohol oboznámiť s údajmi, ktoré rade na účely tohto konania poskytol iný účastník konania.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
25.
V § 48 ods. 9 sa slová „odsekov 1 až 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 8“.
26.
V § 49 ods. 2 písm. c) sa za slová „podľa § 47“ vkladajú slová „ods. 1“.
27.
V § 49 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Rada môže zamietnuť žiadosť o licenciu na regionálne vysielanie alebo žiadosť o licenciu na lokálne vysielanie výhradne v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch Európskej únie, ktorý nie je štátnym jazykom Slovenskej republiky, ak na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté, neexistuje dostatočná ponuka regionálneho vysielania alebo lokálneho vysielania programových služieb v štátnom jazyku.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
28.
V § 49 ods. 5 písm. f) sa za slovo „jazyk“ vkladajú slová „alebo jazyky“.
29.
V § 49 ods. 6 úvodnej vete sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
30.
V § 49 ods. 6 písm. c) sa slová „§ 20 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 3“.
31.
V § 64 ods. 2 a § 65 až 66a sa slová „§ 20 ods. 1 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 1 a 4“.
32.
V § 67 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 3 písm. l),“.
33.
V § 67 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
nezabezpečil klasifikáciu a označenie programov alebo iných zložiek programovej služby (§ 20 ods. 3),“.
34.
V § 67 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
nesplnil povinnosť podľa § 18d ods. 3.“.
35.
V § 67 ods. 5 písmeno d) znie:
„d)
nezohľadnil vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých a nezabezpečil ich časové zaradenie v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným predpisom28a) (§ 20 ods. 4),“.
36.
V § 67 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
nezabezpečil, aby zvuková zložka ním vysielanej programovej služby bola v súlade s ustanovenými technickými požiadavkami [§ 16 ods. 3 písm. n)].“.
37.
V § 67 ods. 11 písmeno e) znie:
„e)
nezabezpečil klasifikáciu a označenie programov alebo iných zložiek programovej služby (§ 20 ods. 3),“.
38.
V § 67 ods. 11 písmeno i) znie:
„i)
nezohľadnil vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých a nezabezpečil ich časové zaradenie v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným predpisom28a) (§ 20 ods. 4),“.
39.
V § 67 ods. 14 písm. d) sa slová „§ 20 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 3“.
40.
V § 67 sa odsek 14 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
nesplnil povinnosť podľa § 18d ods. 3.“.
41.
Za § 76de sa vkladá § 76df, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠76df
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2014 sa dokončia podľa zákona účinného do 31. decembra 2013.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/1997 Z. z., zákona č. 5/1999 Z. z., zákona č. 184/1999 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 35/2011 Z. z. a zákona č. 204/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 2 zákona č. 619/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 zákona č. 16/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 2 zákona č. 532/2010 Z. z.“.
3.
V § 5 ods. 1 úvodnej vete sa nad slová „Vysielanie rozhlasovej programovej služby“ umiestňuje odkaz 9a a nad slová „vysielanie televíznej programovej služby“ sa umiestňuje odkaz 9b.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:
„9a)
§ 3 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).
9b)
§ 3 ods. 3 zákona č. 220/2007 Z. z.“.
4.
V § 5 ods. 1 písmená a) až c) znejú:
„a)
inojazyčných televíznych programov9c) alebo iných zložiek televíznej programovej služby s titulkami v štátnom jazyku alebo ktorým bezprostredne predchádza alebo po ktorých bezprostredne nasleduje ich vysielanie v štátnom jazyku,
b)
inojazyčných rozhlasových programov alebo iných zložiek rozhlasovej programovej služby, ktorým bezprostredne predchádza alebo po ktorých bezprostredne nasleduje ich vysielanie v štátnom jazyku a rozhlasových programov alebo iných zložiek rozhlasovej programovej služby v regionálnom vysielaní alebo lokálnom vysielaní určených pre príslušníkov národnostnej menšiny vrátane podujatí v priamom prenose,
c)
rozhlasovej programovej služby Rozhlasu a televízie Slovenska určenej na vysielanie kultúrnych a informačných programov do zahraničia,10)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9c a 10 znejú:
„9c)
§ 3 písm. i) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
10)
§ 5 ods. 1 písm. m) zákona č. 532/2010 Z. z.“.
5.
V § 5 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
rozhlasových programov Rozhlasu a televízie Slovenska v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín,11)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
§ 5 ods. 1 písm. b) a g) zákona č. 532/2010 Z. z.“.
6.
V § 5 ods. 1 písm. h) sa slová „nadobudnutím účinnosti osobitného predpisu11b)“ a slová „nadobudnutím účinnosti tohto osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „1. januárom 2008“.
7.
V § 5 ods. 2 sa slovo „relácií“ nahrádza slovami „programov alebo iných zložiek televíznej programovej služby“.
8.
V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na vysielateľa, ktorému Rada pre vysielanie a retransmisiu za podmienok ustanovených osobitným predpisom11b) udelila licenciu na vysielanie programovej služby výhradne v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch Európskej únie, ktorý nie je štátnym jazykom Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:
„11b)
§ 47 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 27 zákona č. 220/2007 Z. z. v znení zákona č. 373/2013 Z. z.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
9.
V § 9 ods. 1 sa slová „§ 5 ods. 3, ods. 4 písm. b), ods. 5 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 4, ods. 5 písm. b), ods. 6 až 8“.
Čl. III
Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z. a zákona č. 204/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 26 ods. 1 písm. g) sa za slová „informáciu o“ vkladá slovo „navrhovanom“ a za slovo „jazyku“ sa vkladajú slová „alebo jazykoch“.
2.
V § 27 ods. 7 písm. e) sa za slovo „jazyk“ vkladajú slová „alebo jazyky“.
3.
Za § 71 sa vkladá § 71a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠71a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2014 sa dokončia podľa zákona účinného do 31. decembra 2013.“.
4.
V § 72 sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“.
5.
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 220/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1; Ú. v. ES L 248, 6. 10. 1993).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 95/1, 15. 4. 2010).“.
Čl. IV
Zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) v znení zákona č. 498/2009 Z. z.
a zákona č. 532/2010 Z. z. sa mení takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
§ 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 373/2013 Z. z.“.
2.
V § 17 sa vypúšťa odsek 5.
3.
V § 46 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
Čl. V
Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 6 sa vypúšťajú slová „prevodom z účtu alebo prostredníctvom poštového podniku20)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.
2.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Na účely preukazovania nároku podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods. 1 a 3, vyberania úhrady, kontroly platenia úhrady a vymáhania úhrady, je vyberateľ úhrady oprávnený aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať a spracúvať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
„23)
§ 4 ods. 1 a § 29 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VI.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.