368/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

368
ZÁKON
z 29. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Čl. I
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Súvisle zastavaným územím je na účely určenia cestného ochranného pásma podľa tohto zákona územie, ktoré spĺňa tieto podmienky:
a)
na súvisle zastavanom území je postavených päť a viac budov, ktorým bolo pridelené súpisné alebo evidenčné číslo a ktoré sú evidované v katastri nehnuteľností,4a)
b)
vzdialenosť medzi jednotlivými budovami, ktorých pôdorys sa na tieto účely zväčší po celom obvode o 5 m, nebude dlhšia ako 75 m, pričom vzdialenosť sa určí ako spojnica bližších rohov zväčšeného pôdorysu jednotlivých budov a pri oblúkoch sa použijú dotyčnice; spojnice medzi zväčšenými pôdorysmi budov spolu so stranami upravených pôdorysov budov ohraničujú súvisle zastavané územie.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 11 ods. 5 až 7 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
3.
V § 11 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
4.
§ 17 vrátane nadpisu znie:
㤠17
Výkup nehnuteľností
(1)
Písomná výzva na uzavretie dohody, ktorá obsahuje požiadavku žiadateľa, dôvody požadovaného prevodu práva, dočasného obmedzenia vlastníckeho práva alebo vzniku vecného bremena, návrh odplaty najmenej vo výške určenej podľa osobitného predpisu,6c) sa doručuje do vlastných rúk vlastníkovi nehnuteľnosti alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok (ďalej len „adresát“), a to prostredníctvom poštového podniku ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“. Súčasťou písomnej výzvy je aj upozornenie, že ak na výzvu vlastník nehnuteľnosti neodpovie do 15 dní odo dňa doručenia, bude sa predpokladať, že dohodu odmieta.
(2)
Ak nebol adresát, ktorému má byť písomná výzva na uzavretie dohody doručená do vlastných rúk, zastihnutý v mieste doručenia, uloží doručovateľ písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť počas plynutia odbernej lehoty podľa poštových podmienok, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.
(3)
Ak si adresát vyhradí doručovanie zásielok do poštového priečinka, pošta adresátovi oznámi príchod zásielky, možnosť prevzatia a odbernú lehotu na predpísanom tlačive, ktoré vloží do poštového priečinka. Ak si adresát na základe dohody preberá zásielky na pošte a nemá pridelený poštový priečinok, pošta tieto zásielky neoznamuje. V oboch prípadoch sa dátum príchodu zásielky považuje za dátum uloženia. Ak si adresát zásielku nevyzdvihne počas plynutia odbernej lehoty podľa poštových podmienok, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:
„6c)
§ 111 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
5.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Vyvlastnenie
Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na vyvlastnenie ustanovenia osobitných predpisov.6d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6d znie:
„6d)
Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov.“.
6.
Za § 24d sa vkladá § 24e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24e
Prechodné ustanovenia
Pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest alebo ministerstva, vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, samosprávneho kraja alebo obce z dôvodu, že dosiaľ nedošlo k ich majetkovoprávnemu vysporiadaniu a nachádzajú sa pod diaľnicami, cestami alebo miestnymi komunikáciami v užívaní, možno vo verejnom záujme vyvlastniť. Vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh príslušného vlastníka diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie podľa § 3d, pričom návrh na vyvlastnenie práv k takýmto pozemkom môže podať najneskôr 31. decembra 2020.“.
Čl. II
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 219/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 108 ods. 2 písm. f) sa za slová „ochranných pásiem“ vkladajú slová „a pre vybudovanie súvisiacich vyvolaných úprav“.
2.
§ 113a sa dopĺňa odsekmi 3 až 4, ktoré znejú:
„(3)
Ak je k vyvlastňovanému pozemku alebo stavbe v katastri nehnuteľností zapísané duplicitné alebo viacnásobné vlastníctvo, účastníkmi vyvlastňovacieho konania sú osoby, ktorým vlastníctvo k takémuto pozemku alebo stavbe vyplýva zo zápisu na liste vlastníctva alebo z listín predložených katastru nehnuteľností, a to až do právoplatného rozhodnutia súdu alebo dohody, kto z duplicitných alebo viacnásobných vlastníkov je vlastníkom vyvlastňovaného pozemku. Príslušný okresný úrad na požiadanie žiadateľa alebo stavebného úradu oznámi mená osôb, o ktorých vlastníctve svedčia listiny predložené katastru nehnuteľností.
(4)
Náhradu za vyvlastnenie podľa odseku 3 zloží navrhovateľ do úschovy na súde, v ktorého obvode sa pozemok alebo stavba nachádza.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona č. 160/1996 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 219/2008 Z. z. a zákona č. 540/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 8 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Požiadavku na vyššiu náhradu voči stavebníkovi možno uplatniť na súde v lehote do jedného roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení, inak toto právo zanikne.“.
Čl. IV
Zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 235/2011 Z. z. a zákona č. 70/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 6 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
(5) Náhradu za výkup rodinného domu alebo bytu, ktoré sú v čase výkupu využívané na bývanie alebo nebytovej budovy, ak je v čase výkupu využívaná na určený účel, možno poskytnúť aj vo výške východiskovej hodnoty,7a) ak je táto hodnota vyššia ako náhrada za vyvlastnenie7a) ak je kúpna zmluva uzatvorená pred začatím vyvlastňovacieho konania.
(6)
Náhradu za výkup stavby podľa odseku 1 nie je možné poskytnúť súčasne s náhradou za výkup rodinného domu, bytu alebo nebytovej budovy podľa odseku 4 alebo odseku 5.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a) § 2 písm. i) vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.